Procedură : 2013/0214(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0021/2015

Texte depuse :

A8-0021/2015

Dezbateri :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Voturi :

PV 10/03/2015 - 10.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0047

RAPORT SUPLIMENTAR     ***I
PDF 983kWORD 298k
16.2.2015
PE 549.277v01-00 A8-0021/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportor: Alain Lamassoure

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURĂ
 RETRIMITEREA LA COMISIE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene de investiții pe termen lung

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0462),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0209/2013),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 16 octombrie 2013(1),

–       având în vedere articolul 59 și articolul 61 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru bugete (A7-0211/2014),

–       având în vedere amendamentele adoptate în ședința din 17 aprilie 2014(2),

–       având în vedere Decizia Conferinței președinților din 18 septembrie 2014 privind chestiunile pendinte din cea de-a șaptea legislatură,

–       având în vedere raportul suplimentar al Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0021/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(3)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

REGULAMENTUL (UE) NR. 2015/...AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind fondurile europene de investiții pe termen lung

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(4),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(5),

întrucât:

(1)         Finanțarea pe termen lung reprezintă un important instrument propice pentru înscrierea economiei europene pe calea creșterii durabile, inteligente și favorabile incluziunii, conform Strategiei Europa 2020, pentru o mai bună competitivitate și ocupare a forței de muncă și pentru construirea economiei de mâine în așa fel încât să fie mai puțin predispusă la riscuri sistemice și să fie mai rezistentă. Fondurile europene de investiții pe termen lung (FEITL) oferă finanțare unei game diverse de proiecte de infrastructură, unor societăți necotate sau unor întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) cotate de lungă durată, care emit instrumente de capitaluri proprii și de datorie pentru care nu există un cumpărător ușor de identificat. Prin faptul că acordă finanțare unor astfel de proiecte, FEITL contribuie la finanțarea economiei reale și la realizarea politicilor Uniunii.

(2)         În ceea ce privește cererea, FEITL pot oferi un flux constant de venituri administratorilor de pensii, societăților de asigurări, fundațiilor, autorităților locale și altor entități care se confruntă cu obligații regulate și repetate și care urmăresc obținerea unui randament pe termen lung în cadrul unor structuri bine reglementate. Deși oferă mai puțină lichiditate decât investițiile în valori mobiliare, FEITL pot asigura un flux constant de venituri investitorilor individuali care se bazează pe fluxul de trezorerie regulat pe care îl poate produce un FEITL. Totodată, FEITL pot oferi investitorilor care nu beneficiază de un flux constant de venituri oportunități adecvate pentru aprecierea capitalului în timp.

(3)  Este posibil ca finanțarea să fie insuficientă pentru proiecte referitoare la infrastructura de transport, producerea sau distribuția de energie sustenabilă, infrastructura socială (locuințe sau spitale), introducerea de noi tehnologii și sisteme care reduc utilizarea de resurse și de energie sau dezvoltarea în continuare a IMM-urilor. După cum a arătat criza financiară, completarea finanțării bancare cu o varietate mai largă de surse de finanțare ce mobilizează mai bine piețele de capital ar putea contribui la rezolvarea deficitelor de finanțare. FEITL pot îndeplini un rol esențial în acest sens și pot mobiliza capital atrăgând investitori din țări terțe.

(3a)       Scopul principal al prezentului regulament este impulsionarea investițiilor pe termen lung în economia reală. Investițiile pe termen lung în proiecte, întreprinderi și infrastructură în țări terțe pot, de asemenea, atrage capital pentru FEITL, aducând astfel beneficii economiei europene. De aceea, astfel de investiții nu ar trebui împiedicate.

(6)  În absența unui regulament care să stabilească norme privind FEITL, la nivel național ar putea fi adoptate măsuri divergente, care sunt susceptibile să provoace denaturări ale concurenței cauzate de diferențele dintre măsurile de protecție a investițiilor. Cerințele naționale divergente în materie de structură a portofoliului, diversificare și active eligibile, în special investițiile în mărfuri, creează obstacole în calea comercializării transfrontaliere a fondurilor de investiții care se concentrează pe societăți necotate și active reale deoarece investitorii nu pot compara cu ușurință diferitele propuneri de investiții care le sunt oferite. Cerințele naționale divergente conduc, de asemenea, la crearea unor niveluri diferite de protecție a investitorilor. Mai mult decât atât, existența unor cerințe naționale diferite referitoare la tehnicile de investiții, cum ar fi nivelurile autorizate de contractare de credite, utilizarea de instrumente financiare derivate, normele aplicabile vânzării în lipsă sau tranzacțiile de finanțare cu titluri de valoare generează discrepanțe în ceea ce privește nivelul de protecție a investitorilor. În plus, cerințele diferite privind răscumpărarea sau perioadele de deținere împiedică vânzarea transfrontalieră a fondurilor care investesc în active necotate. Agravând insecuritatea juridică, aceste divergențe pot submina încrederea investitorilor în momentul analizării investițiilor în astfel de fonduri și pot reduce posibilitățile de care investitorii dispun pentru a alege în mod eficace între diferite oportunități de investiții pe termen lung. În consecință, temeiul juridic adecvat pentru prezentul regulament este articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, astfel cum este interpretat în jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(7)  Sunt necesare norme uniforme la nivelul Uniunii pentru a se asigura că FEITL prezintă un profil de produs coerent și stabil în întreaga Uniune. Mai precis, pentru a asigura buna funcționare a pieței interne și un nivel înalt de protecție a investitorilor, este necesar să se stabilească norme uniforme privind funcționarea FEITL, în special privind structura portofoliului acestora și instrumentele de investiții pe care sunt autorizate să le utilizeze pentru a obține expunere la active pe termen lung precum instrumente de capitaluri proprii sau de datorie emise de IMM-uri cotate și societăți necotate, precum și la active reale. De asemenea, sunt necesare norme uniforme privind portofoliul unui FEITL pentru a se asigura că FEITL care au ca obiectiv generarea unui venit regulat mențin un portofoliu diversificat de active de investiții adecvate pentru menținerea fluxului de trezorerie regulat. FEITL reprezintă un prim pas pe calea creării unei piețe interne integrate pentru mobilizarea de capital ce poate fi canalizat către investiții pe termen lung în economia europeană. Buna funcționare a pieței interne pentru investiții pe termen lung obligă Comisia să analizeze în continuare posibilele obstacole care ar putea împiedica mobilizarea de capital pe termen lung la nivel transfrontalier, inclusiv obstacolele generate de modul în care aceste investiții sunt tratate din punct de vedere fiscal.

(8)  Este esențial să se asigure că normele privind funcționarea FEITL, în special privind structura portofoliului acestora și instrumentele de investiții pe care sunt autorizate să le utilizeze, sunt direct aplicabile administratorilor FEITL și, prin urmare, aceste noi norme trebuie adoptate sub forma unui regulament. Se garantează astfel și condiții uniforme pentru utilizarea denumirii „FEITL”, evitându-se apariția unor cerințe naționale divergente. Administratorii de FEITL ar trebui să respecte aceleași norme în întreaga Uniune, pentru a spori încrederea investitorilor în FEITL și pentru a asigura credibilitatea pe termen lung a denumirii „FEITL”. În același timp, prin adoptarea unor norme uniforme, se reduce complexitatea cerințelor de reglementare aplicabile FEITL. Prin intermediul unor norme uniforme, se reduc și costurile suportate de administratori pentru a asigura conformitatea cu norme naționale divergente care reglementează fondurile ce investesc în societăți cotate și necotate și categorii comparabile de active reale. Acest lucru este valabil în special pentru administratorii FEITL care doresc să mobilizeze capitaluri la nivel transfrontalier. Adoptarea unor norme uniforme contribuie totodată la eliminarea denaturării concurenței.

(9)  Noile norme privind FEITL sunt strâns legate de Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului(6) întrucât această directivă constituie cadrul juridic care reglementează administrarea și distribuirea fondurilor de investiții alternative (FIA) în Uniune. Prin definiție, FEITL sunt acele FIA din UE care sunt gestionate de către administratorii fondurilor de investiții alternative (AFIA) autorizați în conformitate cu Directiva 2011/61/UE.

(10)       Deși Directiva 2011/61/UE prevede, de asemenea, un regim eșalonat aplicabil țărilor terțe care reglementează AFIA și FIA din afara UE, noile norme privind FEITL au un domeniu de aplicare mai restrâns care evidențiază dimensiunea europeană a noului produs de investiții pe termen lung. Prin urmare, doar un FIA din UE, astfel cum este definit în Directiva 2011/61/UE, ar trebui să fie eligibil să devină un FEITL autorizat și numai dacă este administrat de un AFIA din UE care a fost autorizat în conformitate cu Directiva 2011/61/UE.

(11)  Noile norme aplicabile în cazul FEITL ar trebui să se bazeze pe cadrul de reglementare existent stabilit prin Directiva 2011/61/UE și actele adoptate pentru punerea sa în aplicare. Prin urmare, normele privind produsul referitoare la FEITL ar trebui aplicate în plus față de normele prevăzute în legislația existentă a Uniunii. În special, normele de administrare și de distribuire prevăzute de Directiva 2011/61/UE ar trebui să se aplice în cazul FEITL. De asemenea, normele privind prestarea transfrontalieră de servicii și libertatea de stabilire prevăzute în Directiva 2011/61/UE ar trebui să se aplice în mod corespunzător activităților transfrontaliere ale FEITL. Acestea ar trebui să fie completate de norme specifice de comercializare concepute pentru comercializarea transfrontalieră a FEITL atât către investitorii de retail, cât și către investitorii profesioniști de pe teritoriul Uniunii.

(12)       Ar trebui să se aplice norme uniforme în cazul tuturor FIA din UE care doresc să se comercializeze ca FEITL. FIA din UE care nu doresc să se comercializeze ca FEITL nu ar trebui obligate să respecte aceste norme, acceptând astfel să nu beneficieze de avantajele care decurg din această opțiune. Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) și FIA din afara UE nu ar trebui să fie eligibile pentru a fi comercializate ca FEITL.

(13)  În scopul de a garanta conformitatea FEITL cu normele armonizate care reglementează activitatea acestor fonduri, este necesar să se impună autorităților competente să autorizeze FEITL. Procedurile armonizate de autorizare și supraveghere a AFIA în temeiul Directivei 2011/61/UE ar trebui, prin urmare, să fie completate cu o procedură specială de autorizare pentru FEITL. Ar trebui stabilite proceduri pentru a garanta că numai AFIA din UE autorizați în conformitate cu Directiva 2011/61/UE și capabili să gestioneze un FEITL pot gestiona FEITL. Ar trebui luate toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că FEITL sunt în măsură să respecte normele armonizate care reglementează activitatea acestor fonduri. În cazul în care FEITL este administrat la nivel intern și nu este numit un AFIA extern, ar trebui să se aplice o procedură de autorizare specifică.

(14)       Având în vedere că FIA din UE pot lua diferite forme juridice care nu le înzestrează în mod necesar cu personalitate juridică, dispozițiile care impun FEITL să ia măsuri ar trebui interpretate ca trimiteri la administratorul FEITL în cazurile în care FEITL se constituie ca un FIA din UE care nu este în măsură să acționeze direct deoarece nu dispune de personalitate juridică proprie.

(15)  Pentru a garanta că FEITL vizează investiții pe termen lung și contribuie la finanțarea unei creșteri durabile a economiei Uniunii, normele privind portofoliul FEITL ar trebui să impună o identificare clară a categoriilor de active care sunt eligibile pentru investiții prin intermediul FEITL și a condițiilor în care acestea ar trebui să fie eligibile. Un FEITL ar trebui să investească cel puțin 70 % din capitalul său în active de investiții eligibile. Pentru a asigura integritatea FEITL, este de dorit, de asemenea, să se interzică ca un FEITL să se angajeze în anumite tranzacții financiare care ar putea pune în pericol strategia și obiectivele sale de investiții prin generarea unor riscuri suplimentare diferite de cele care ar fi de așteptat pentru un fond care vizează investiții pe termen lung. În vederea asigurării unui accent clar pe investiții pe termen lung, care ar putea fi utile pentru investitorii de retail care nu cunosc strategiile de investiții mai puțin convenționale, unui FEITL nu ar trebui să i se permită să investească în alte instrumente financiare derivate decât cele necesare în scopul acoperirii riscurilor inerente propriilor investiții. Având în vedere caracterul lichid al mărfurilor și al instrumentelor financiare derivate care conferă o expunere indirectă la acestea, investițiile în mărfuri nu necesită un angajament pe termen lung din partea investitorilor și, prin urmare, ar trebui excluse dintre activele de investiții eligibile. Acest raționament nu se aplică investițiilor în infrastructură sau în societăți legate de mărfuri sau a căror performanță este legată indirect de performanțele mărfurilor, precum fermele în cazul produselor agricole de bază sau centralele electrice în cazul produselor energetice.

(16)  Definiția elementelor care constituie o investiție pe termen lung este cuprinzătoare. ▌Activele de investiții eligibile sunt, în general, nelichide, necesită angajamente pentru o anumită perioadă de timp și au un profil economic pe termen lung. Activele de investiții eligibile sunt titluri de valoare netransferabile și, prin urmare, nu au acces la lichiditatea piețelor secundare. Ele necesită, adeseori, angajamente cu durată fixă care le restricționează perspectivele de comercializare. Cu toate acestea, întrucât se pot confrunta cu probleme legate de lichidități și de acces la piața secundară, IMM-urile cotate ar trebui considerate societăți de portofoliu eligibile. Ciclul economic al investiției urmărit de FEITL este, în esență, pe termen lung, din cauza nivelului ridicat al angajamentelor de capital și a duratei de timp necesare pentru a produce venituri. ▌

(17)       Un FEITL ar trebui să aibă dreptul de a investi în alte active decât activele de investiții pe termen lung, după caz, pentru a gestiona în mod eficace fluxul de trezorerie, dar numai atât timp cât această măsură este în conformitate cu strategia de investiții pe termen lung a FEITL.

(18)  Activele de investiții eligibile ar trebui înțelese ca incluzând participațiile, cum ar fi instrumentele de capitaluri proprii sau de cvasi-capital, instrumentele de datorie în societăți de portofoliu eligibile și împrumuturile care le-au fost acordate. Aceste active cuprind, de asemenea, participarea la alte fonduri care se axează pe active cum ar fi investițiile în societăți necotate care emit instrumente de capitaluri proprii sau de datorie pentru care nu există întotdeauna un cumpărător ușor de identificat. Deținerile directe de active reale, cu excepția cazului în care acestea sunt securitizate, ar trebui să reprezinte, de asemenea, o clasă de active eligibile, cu condiția să asigure un flux previzibil de lichidități, regulat sau neregulat, adică să poată fi modelizate și evaluate prin metoda fluxului de lichidități actualizate. Aceste active ar putea include, de exemplu, elemente de infrastructură socială cu un randament previzibil, cum ar fi infrastructura energetică, de transport sau de comunicații, precum și elemente de infrastructură din domeniul educației, sănătății, asistenței sociale sau din cel industrial. Pe de altă parte, active precum operele de artă, manuscrisele, colecțiile de vinuri sau bijuteriile nu ar trebui să fie eligibile deoarece nu asigură în mod normal un flux previzibil de lichidități.

(18a)  Activele de investiții eligibile ar trebui să includă active reale cu o valoare de peste 10 000 000 EUR care generează beneficii economice și sociale. Printre astfel de active se numără infrastructura, proprietatea intelectuală, navele, echipamentele, instalațiile, aeronavele sau materialul rulant și bunurile imobile. Investițiile în imobile comerciale sau locative ar trebui permise în măsura în care au ca scop realizarea unei contribuții la creșterea economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii sau la politicile Uniunii din domeniul energetic, regional sau de coeziune. Investițiile în astfel de bunuri imobile ar trebui documentate în mod clar pentru a se demonstra angajamentul pe termen lung față de bunul respectiv. Prezentul regulament nu urmărește promovarea investițiilor de natură speculativă.

(18b)     Din cauza amplorii proiectelor de infrastructură, acestea necesită infuzii substanțiale de capital care trebuie să rămână investit perioade lungi de timp. Printre aceste proiecte de infrastructură se numără construirea de infrastructuri publice cum ar fi școli, spitale sau închisori, infrastructuri sociale, precum locuințele sociale, infrastructuri de transport, de exemplu drumuri, sisteme de tranzit în masă sau aeroporturi, infrastructuri energetice, cum ar fi rețelele energetice, proiectele de adaptare la schimbările climatice și de reducere a efectelor acestora, centralele electrice sau conductele, infrastructuri de gospodărire a apelor, precum sistemele de alimentare cu apă, sistemele de canalizare sau de irigație, infrastructuri de comunicare, cum ar fi rețelele, și infrastructuri de gestionare a deșeurilor, precum sistemele de reciclare sau de colectare.

(19)  Instrumentele de cvasi-capital ar trebui înțelese ca incluzând un tip de instrumente de finanțare, care reprezintă o combinație de capital propriu și datorii și a căror rentabilitate este asociată profitului sau pierderilor înregistrate de societatea de portofoliu eligibilă în cauză, iar rambursarea instrumentului în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată nu este garantată în totalitate. Aceste instrumente includ o varietate de instrumente de finanțare, cum ar fi împrumuturi subordonate, participații tacite, împrumuturi participative, drepturi de participare la profit, obligațiuni convertibile și obligațiuni cu opțiuni de subscriere.

(20)       Pentru a ține seama de practicile comerciale existente, unui FEITL ar trebui să i se permită să cumpere acțiuni existente ale unei societăți de portofoliu eligibile de la acționarii existenți ai societății în cauză. De asemenea, în scopul de a asigura cele mai mari oportunități posibile pentru activitățile de strângere de fonduri, ar trebui să fie permise investițiile în alte FEITL, în fonduri europene cu capital de risc (EuVECA), reglementate de Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(7), și în fonduri europene de antreprenoriat social (EuSEF), reglementate de Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(8). Pentru a preveni o diluare a investițiilor în societăți de portofoliu eligibile, FEITL ar trebui să fie autorizate să investească în alte FEITL, EuVECA și EuSEF numai cu condiția ca acestea să nu fi investit mai mult de 10 % din capitalul lor în alte FEITL.

(21)  Utilizarea unor întreprinderi financiare poate fi necesară în scopul de a reuni și de a organiza contribuțiile primite de la diferiți investitori, inclusiv investițiile cu caracter public, în proiectele de infrastructură. FEITL ar trebui, prin urmare, să fie autorizate să investească în active de investiții eligibile prin intermediul unor întreprinderi financiare, atât timp cât aceste întreprinderi sunt dedicate finanțării unor proiecte pe termen lung și dezvoltării IMM-urilor.

(24)       Societățile necotate se pot confrunta cu dificultăți în ceea ce privește accesul la piețele de capital și finanțarea în continuare a creșterii și extinderii. Finanțarea privată prin participații la capital sau împrumuturi sunt modalități tipice de a mobiliza fonduri. Deoarece aceste instrumente sunt prin natura lor investiții pe termen lung, au nevoie de capital pe termen lung, care poate fi furnizat de FEITL. Totodată, IMM-urile cotate se confruntă adesea cu obstacole semnificative în ceea ce privește obținerea de finanțare pe termen lung, iar FEITL pot constitui o valoroasă sursă alternativă de finanțare.

(24a)     În sensul prezentul regulament, categoriile de active pe termen lung ar trebui să cuprindă, prin urmare, societăți necotate care emit instrumente de capitaluri proprii sau de datorie pentru care nu există un cumpărător ușor de identificat și societăți cotate a căror capitalizare este de cel mult 500 000 000 EUR.

(26)  În cazul în care administratorul unui FEITL deține o participație într-o societate de portofoliu eligibilă, există riscul ca administratorul să își pună interesele deasupra intereselor investitorilor în FEITL. Pentru a se evita astfel de conflicte de interese și pentru a asigura o bună guvernanță corporativă, FEITL ar trebui să investească numai în active care nu au legătură cu administratorul FEITL, cu excepția cazului în care FEITL investește în unități sau acțiuni ale altor FEITL, EuVECA sau EuSEF care sunt administrate de administratorul FEITL.

(27)       Pentru a permite administratorilor de FEITL un anumit grad de flexibilitate în ceea ce privește investițiile fondurilor lor, comercializarea altor active decât investițiile pe termen lung ar trebui să fie permisă până la un plafon maxim de 30 % din capitalul FEITL.

(28)       Pentru a limita asumarea de riscuri de către FEITL, este esențial să se reducă riscul de contraparte prin impunerea unor cerințe clare de diversificare a portofoliului FEITL. Toate instrumentele derivate extrabursiere (OTC) ar trebui să intre sub incidența Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(9).

(29)       Pentru a împiedica exercitarea influenței semnificative pe care un FEITL care investește o are asupra conducerii unui alt FEITL sau a unui organism emitent, este necesar să se evite ca un FEITL să se concentreze excesiv în aceeași investiție.

(30)  Pentru a permite administratorilor FEITL să mobilizeze capitaluri suplimentare pe parcursul duratei de viață a fondului, ar trebui ca aceștia să fie autorizați să împrumute numerar până la o limită de 30 % din capitalul FEITL. Astfel ar trebui să se ofere o rentabilitate suplimentară investitorilor. Pentru a elimina riscul unor neconcordanțe de monedă, FEITL ar trebui să se împrumute doar în moneda în care administratorul estimează să achiziționeze activul respectiv. Pentru a răspunde preocupărilor legate de activitățile bancare paralele, numerarul împrumutat de FEITL nu ar trebui utilizat pentru acordarea de împrumuturi societăților de portofoliu eligibile.

(31)       Din cauza caracterului pe termen lung și nelichid al investițiilor unui FEITL, administratorii ar trebui să aibă timp suficient să aplice limitele de investiții. Timpul necesar pentru a pune în aplicare aceste limite ar trebui să țină seama de particularitățile și caracteristicile investițiilor, dar nu ar trebui să depășească cinci ani de la data autorizării ca FEITL sau de jumătate din durata de viață a FEITL, în funcție de data care survine mai devreme.

(31a)  Dat fiind portofoliul lor specific și axarea lor pe categorii de active pe termen lung, FEITL sunt concepute să canalizeze economiile private către economia europeană. FEITL sunt concepute și ca un vehicul investițional prin care grupul Banca Europeană de Investiții (BEI) își poate canaliza finanțarea destinată infrastructurii europene sau IMM-urilor. În temeiul prezentului regulament, FEITL sunt structurate ca vehicule investiționale comune care concordă cu axarea grupului BEI pe activități ce favorizează dezvoltarea echilibrată și constantă a unei piețe interne a investiților pe termen lung care servește interesele Uniunii. Întrucât se axează pe categorii de active pe termen lung, FEITL își pot îndeplini rolul preconizat de instrument prioritar în realizarea Planului de investiții pentru Europa prevăzut în Comunicarea Comisiei din 26 noiembrie 2014.

(31b)     Comisia ar trebui să își stabilească priorități și să își eficientizeze procesele prin care FEITL pot solicita finanțare din partea BEI. Comisia ar trebui deci să eficientizeze procedura de emitere a avizelor sau de realizare a contribuțiilor referitoare la cererile depuse de FEITL de finanțare din partea BEI.

(31c)     În plus, statele membre, precum și autoritățile regionale și locale ar putea beneficia de pe urma sensibilizării potențialilor investitori și a publicului cu privire la FEITL.

(32)  Fără a aduce atingere faptului că FEITL nu au obligația de a oferi drepturi de răscumpărare înainte de încheierea duratei lor de viață, nimic nu ar trebui să împiedice un FEITL să solicite admiterea acțiunilor sau a unităților sale pe o piață reglementată sau într-un sistem multilateral de tranzacționare, oferind astfel investitorilor ocazia să își vândă unitățile sau acțiunile înainte de încheierea duratei de funcționare a FEITL. Regulamentul sau actele constitutive al unui FEITL ar trebui să nu împiedice admiterea la tranzacționare a unităților sau a acțiunilor pe piețe reglementate sau pe sisteme multilaterale de tranzacționare și nu ar trebui să împiedice investitorii să își transfere în mod liber acțiunile sau unitățile către părți terțe care doresc să achiziționeze acțiunile sau unitățile respective. Prin aceasta se urmărește promovarea piețelor secundare, care reprezintă un loc important în care investitorii de retail pot cumpăra și vinde acțiuni sau unități ale FEITL.

(32a)     Deși investitorii individuali pot fi interesați să investească într-un FEITL, caracterul nelichid al majorității investițiilor în proiecte pe termen lung împiedică FEITL să le permită investitorilor săi să-și recupereze periodic investițiile. Angajamentul pe care investitorul individual și-l asumă în cazul unei investiții în astfel de active este prin natura sa valabil pentru toată durata investiției. Prin urmare, un FEITL ar trebui să fie structurat în principiu astfel încât să nu ofere răscumpărări periodice înainte de încheierea duratei de viață a FEITL.

(32b)  Pentru a atrage investitori, în special pe cei de retail, care ar putea să nu dorească să-și blocheze capitalul pe perioade îndelungate de timp, FEITL ar trebui să poată oferi investitorilor lor, în anumite condiții, dreptul de răscumpărare anticipată. Prin urmare, administratorii FEITL ar trebui să aibă capacitatea discreționară de a decide constituirea FEITL cu sau fără drepturi de răscumpărare, în funcție de strategia de investiții a FEITL. Atunci când se stabilește un regim de drepturi de răscumpărare, aceste drepturi și principalele lor caracteristici ar trebui clar stabilite în prealabil și prevăzute în regulamentul sau actele constitutive ale FEITL.

(33)       Pentru ca investitorii să își răscumpere efectiv unitățile sau acțiunile la sfârșitul duratei de viață a fondului, administratorul FEITL ar trebui să înceapă să vândă portofoliul de active al FEITL în timp util pentru a asigura obținerea unei valori adecvate. La stabilirea unui calendar de retragere ordonată a investițiilor, administratorul FEITL ar trebui să ia în considerare diferitele profiluri de scadență ale investițiilor și perioada de timp necesară pentru a găsi un cumpărător pentru activele în care FEITL este investit. Întrucât s-a dovedit că menținerea limitelor de investiții în timpul acestei perioade de lichidare nu este practică, acestea ar trebui să înceteze să se aplice în momentul în care începe perioada de lichidare.

(33a)  Pentru a lărgi accesul investitorilor de retail la FEITL, un OPCVM poate investi în unități sau acțiuni emise de un FEITL în măsura în care unitățile sau acțiunile FEITL respectiv sunt eligibile în temeiul Directivei 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului(10).

(33b)     FEITL ar trebui să aibă posibilitatea să-și reducă capitalul în mod proporțional în cazul în care își cesionează unul dintre active, în special în cazul unei investiții în infrastructură.

(34)       Activele necotate în care a investit un FEITL pot obține o cotare pe o piață reglementată în cursul duratei de viață a fondului. În cazul în care se întâmplă acest lucru, activele ar încălca cerința de a nu fi cotate care este inclusă în prezentul regulament. Pentru a permite administratorului FEITL să își retragă în mod ordonat investiția în astfel de active care nu ar mai fi eligibile, activele ar putea continua să fie luat în considerare la calculul limitei de 70 % de active de investiții eligibile pentru o perioadă de până la trei ani.

(35)  Având în vedere caracteristicile specifice ale FEITL, precum și ale investitorilor de retail și investitorilor profesionali vizați, este important să fie instituite cerințe solide legate de transparență care să fie capabile să permită investitorilor potențiali să ia o hotărâre în cunoștință de cauză și să fie pe deplin conștienți de riscurile aferente. În plus față de cerințele de transparență prevăzute în Directiva 2011/61/UE, FEITL ar trebui să publice un prospect care să conțină în mod obligatoriu toate informațiile prevăzute a fi prezentate de către organismele de plasament colectiv de tip închis în conformitate cu Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului(11) și cu Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei(12). Pentru comercializarea unui FEITL către investitorii de retail, ar trebui să existe obligația de a publica un document privind informațiile-cheie (DIC), în conformitate cu Regulamentul nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(13). În plus, orice document de comercializare ar trebui să atragă atenția, în mod explicit, asupra profilului de risc al FEITL.

(35a)     FEITL pot fi atractive pentru investitori precum autorități locale, biserici, organizații de caritate și fundații, care ar trebui să poată să solicite să fie tratate în calitate de clienți profesioniști în cazurile în care îndeplinesc condițiile prevăzute în Secțiunea II din Anexa II a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului(14).

(36)  Întrucât FEITL vizează atât investitorii profesioniști, cât și investitorii de retail din Uniune, este necesar ca anumite cerințe suplimentare să fie adăugate cerințelor de comercializare prevăzute de Directiva 2011/61/UE pentru a se asigura un grad adecvat de protecție a investitorilor. Prin urmare, ar trebui să existe mijloacele necesare pentru realizarea subscrierilor, pentru efectuarea plăților către deținătorii de unități sau de acțiuni, pentru răscumpărarea sau rambursarea unităților sau acțiunilor, precum și pentru transmiterea informațiilor pe care FEITL și administratorul FEITL sunt obligați să le furnizeze. În plus, pentru a se asigura că investitorii de retail nu sunt dezavantajați față de investitorii profesioniști experimentați, atunci când FEITL sunt comercializate către investitorii de retail trebuie instituite anumite garanții. În cazul în care comercializarea sau plasarea FEITL către investitori de retail are loc prin intermediul unui distribuitor, acesta ar trebui să respecte cerințele aplicabile prevăzute de Directiva 2014/65/UE și de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(15).

(36a)  Administratorul FEITL sau distribuitorul ar trebui să obțină toate informațiile necesare privind cunoștințele și experiența investitorului de retail, situația sa financiară, apetitul pentru risc, obiectivele de investiții și perioada de timp preconizată pentru a determina dacă FEITL este potrivit pentru a fi comercializat investitorului de retail respectiv, ținând seama, printre altele, de durata de viață și de strategia de investiții planificată a FEITL. De asemenea, în cazul în care durata de viață a unui FEITL oferit sau plasat investitorilor de retail depășește 10 ani, administratorul sau distribuitorul FEITL trebuie să menționeze clar, în scris, că acest produs ar putea să nu fie potrivit pentru investitorii de retail care nu își pot permite o investiție pe un termen atât de lung și cu caracter nelichid.

(36b)  Atunci când un FEITL este comercializat investitorilor de retail, depozitarul FEITL ar trebui să respecte dispozițiile Directivei 2009/65/CE în ceea ce privește entitățile eligibile care pot acționa în calitate de depozitar, neexonerarea de răspundere și reutilizarea activelor.

(36c)     Pentru a spori gradul de protecție a investitorilor de retail, prezentul regulament conține dispoziții suplimentare prin care se prevede că, în cazul investitorilor de retail al căror portofoliu nu depășește 500 000 EUR și conține depozite de numerar și instrumente financiare, cu excepția instrumentelor financiare care au fost depuse ca garanție, administratorul de FEITL sau orice distribuitor ar trebui să se asigure, după ce a efectuat un test de adecvare și a oferit recomandări corespunzătoare privind investițiile, că investitorul de retail nu investește în FEITL o sumă totală mai mare de 10% din portofoliul său și că suma inițială investită în unul sau mai multe FEITL nu este mai mică de 10 000 EUR.

(36d)     În circumstanțe excepționale prevăzute în regulamentul sau actele constitutive ale unui FEITL, durata de viață a unui FEITL ar putea fi extinsă sau redusă pentru a asigura o mai mare flexibilitate, în situația în care, spre exemplu, un proiect este finalizat mai devreme sau mai târziu decât fusese preconizat, pentru alinierea cu strategia sa de investiții pe termen lung.

(37)       Autoritatea competentă a FEITL ar trebui să verifice în permanență dacă un FEITL respectă prezentul regulament. Întrucât autorităților competente li s-au conferit deja competențe sporite în temeiul Directivei 2011/61/UE, este necesar ca aceste competențe să fie extinse având în vedere prezentul regulament.

(38)  Autoritate europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) (ESMA), înființată prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului(16), ar trebui să aibă posibilitatea de a exercita toate competențele care i-au fost conferite în temeiul Directivei 2011/61/UE în ceea ce privește prezentul regulament și ar trebui să i se pună la dispoziție toate resursele necesare în acest scop, în special resurse umane.

(39)       ESMA ar trebui să aibă un rol central în aplicarea normelor privind FEITL, asigurând aplicarea consecventă a normelor Uniunii de către autoritățile naționale competente. Este eficient și adecvat ca AEVMP, în calitatea sa de organism care deține un nivel ridicat de cunoștințe de specialitate în materie de instrumente financiare și piețe ale instrumentelor financiare, să fie însărcinată cu elaborarea unor proiecte de standarde tehnice de reglementare și punere în aplicare care să nu implice opțiuni strategice și care să fie prezentate Comisiei. Aceste standarde tehnice de reglementare ar trebui să se refere la circumstanțele în care folosirea instrumentelor financiare derivate servește exclusiv scopului de a acoperi riscurile inerente investițiilor, la circumstanțele în care durata de viață a unui FEITL va fi suficient de lungă pentru a acoperi ciclul de viață al fiecăruia dintre activele individuale ale FEITL, caracteristicile calendarului privind cedarea ordonată a activelor FEITL, definițiile și metodologiile de calcul ale costurilor suportate de investitori, prezentarea publicării costurilor, precum și la caracteristicile structurilor care urmează să fie înființate de către FEITL în fiecare stat membru în care intenționează să comercializeze unități sau acțiuni.

(40)  Dispozițiile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului(17) și ale Regulamentului (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului(18) ar trebui să fie pe deplin aplicabile în ceea ce privește schimbul, transmiterea și prelucrarea datelor cu caracter personal în sensul prezentului regulament.

(41)       Deoarece obiectivele prezentului regulament, și anume asigurarea unor cerințe uniforme privind investițiile și condițiile de operare pentru FEITL în întreaga Uniune, ținând seama pe deplin de necesitatea de a găsi un echilibru între siguranța și fiabilitatea FEITL, pe de o parte, și funcționarea eficientă a pieței de finanțare pe termen lung și costurile suportate de diversele părți interesate, pe de altă parte, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre ci, având în vedere amploarea și efectele lor, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum se prevede la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor respective.

(42)       Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute, în special, de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, mai ales protecția consumatorilor, libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la căi de atac și la un proces echitabil, protecția datelor cu caracter personal, precum și accesul la servicii de interes economic general. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu aceste drepturi și principii,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul IDispoziții generale

Articolul 1Obiectul și obiectivele

(1)         Prezentul regulament prevede norme uniforme privind autorizarea, politicile de investiții și condițiile de funcționare ale fondurilor de investiții alternative ale UE (FIA) sau ale compartimentelor FIA ale UE comercializate în Uniune ca fonduri europene de investiții pe termen lung (FEITL).

(1a)       Obiectivul prezentului regulament este acela de a mobiliza și de a direcționa capital către investițiile europene pe termen lung în economia reală, în conformitate cu obiectivele Uniunii privind creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii.

(2)         Statele membre nu impun nicio cerință suplimentară în domeniul reglementat de prezentul regulament.

Articolul 2Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.          „capital” înseamnă totalul aporturilor de capital și al capitalului angajat nevărsat, calculat pe baza sumelor investibile după deducerea tuturor comisioanelor, taxelor și cheltuielilor care sunt suportate direct sau indirect de investitori;

1a.        „investitor profesionist” înseamnă un investitor care este considerat a fi un client profesionist sau care poate fi, la cerere, considerat un client profesionist în sensul definiției din Anexa II la Directiva 2014/65/CE;

1b.        „investitor de retail” înseamnă orice investitor care nu este investitor profesionist;

2.          „capital propriu” înseamnă participații în capitalul propriu al unei întreprinderi, reprezentate prin acțiuni sau alte forme de participație în capitalul societății de portofoliu eligibile, emise de aceasta către investitorii săi;

3.  „cvasicapital propriu” înseamnă orice tip de instrumente de finanțare a căror rentabilitate este corelată cu profitul sau cu pierderile înregistrate de societatea de portofoliu eligibilă și a căror rambursare în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată nu este garantată în totalitate;

3a.        „activ real” înseamnă un activ care posedă valoare în virtutea conținutului și a proprietăților sale și care poate asigura beneficii; printre activele reale se numără infrastructura și alte active care favorizează generarea de beneficii economice sau sociale, cum ar fi educația, consilierea, cercetarea și dezvoltarea, precum și proprietățile comerciale sau locative, care sunt considerate active reale numai dacă fac parte integrantă dintr-un proiect de investiții pe termen lung sau reprezintă un element subsidiar al acestuia, proiectul respectiv contribuind la o creștere economică europeană inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii;

4.          „întreprindere financiară” înseamnă oricare dintre următoarele entități:

(a)    o instituție de credit, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(19);

(b)    o întreprindere de investiții, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) punctul 1 din Directiva 2014/65/UE;

(c)  o întreprindere de asigurări, astfel cum este definită la articolul 13 punctul 1 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului(20);

(d)    un holding financiar, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 20 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(e)    un holding cu activitate mixtă, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 22 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(f)     o societate de administrare, astfel cum este definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2009/65/CE;

(g)    un AFIA, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/61/CE;

4a.        „FIA din UE” înseamnă FIA din UE astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (k) din Directiva 2011/61/UE;

4b.        „AFIA din UE” înseamnă AFIA din UE astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (l) din Directiva 2011/61/UE;

5.          „autoritate competentă a FEITL” înseamnă autoritatea competentă pentru FIA din UE, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (1) litera (h) din Directiva 2011/61/UE;

6.          „stat membru de origine al FEITL” înseamnă statul membru în care este autorizat FEITL;

6a.  „administrator al FEITL” înseamnă un AFIA din UE autorizat care a fost aprobat în vederea administrării unui FEITL sau un FEITL administrat la nivel intern în cazul în care forma juridică a FEITL respectiv permite administrarea internă și nu a fost numit un AFIA extern;

6b.        „autoritate competentă pentru administratorul FEITL” înseamnă autoritatea competentă din statul membru de origine a AFIA, astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) litera (q) din Directiva 2011/61/UE;

6c.         „dare cu împrumut de titluri de valoare” și „luare cu împrumut de titluri de valoare” înseamnă orice tranzacție prin care o parte la tranzacție transferă titluri de valoare, debitorul angajându-se să restituie titluri de valoare echivalente la o dată ulterioară sau la cererea entității care le transferă; tranzacția respectivă este considerată o tranzacție de dare cu împrumut de titluri de valoare pentru partea la tranzacție care transferă titlurile de valoare și de luare cu împrumut de titluri de valoare pentru partea la tranzacție căreia acestea îi sunt transferate;

6d.        „operațiune repo” înseamnă o tranzacție de răscumpărare de tipul celei definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 83 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

6e.  „instrument financiar” înseamnă un instrument financiar conform specificațiilor din secțiunea C a Anexei I la Directiva 2014/65/UE;

6f.         „vânzare în lipsă” înseamnă activitatea definită la articolul 2 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului(21).

6g.        „piață reglementată” înseamnă o piață reglementată astfel cum e definită în articolul 4 alineatul (1) punctul 21 din Directiva 2014/65/UE;

6h.        „sistem multilateral de tranzacționare” înseamnă un sistem multilateral de tranzacționare astfel cum este definit la articolul 4 alineatul (1) punctul 22 din Directiva 2014/65/UE.

Articolul 3Autorizare și registrul central public

(1)         Un FEITL nu poate fi comercializat în Uniune decât dacă a fost autorizat în conformitate cu prezentul regulament. Autorizarea ca FEITL este valabilă în toate statele membre.

(2)         Doar FIA din UE sunt eligibile să solicite și să primească o autorizație ca FEITL.

(4)  Autoritățile competente ale FEITL informează trimestrial ESMA cu privire la autorizațiile acordate sau retrase în temeiul prezentului regulament.

ESMA ține un registru central public în care este identificat fiecare FEITL autorizat în temeiul prezentului regulament, administratorul FEITL și autoritatea competentă a FEITL. Registrul este accesibil în format electronic.

Articolul 3a

Denumirea și interdicția transformării

(1)    Un organism de plasament colectiv sau unitățile sau acțiunile pe care le emite nu pot utiliza denumirea de „FEITL” sau de „fond european de investiții pe termen lung” decât dacă organismul de plasament colectiv a fost autorizat în conformitate cu prezentul regulament.

(2)    FEITL nu au dreptul să se transforme în organisme de plasament colectiv care nu intră sub incidența prezentului regulament.

Articolul 4Cererea de autorizare ca FEITL

(1)         Cererea de autorizare ca FEITL se depune pe lângă autoritatea competentă a FEITL.

Cererea de autorizare ca FEITL include următoarele:

(a)    regulamentul sau actele constitutive ale fondului;

(b)    informații privind identitatea administratorului de FEITL propus, experiența sa actuală și trecută în materie de administrare de fonduri, precum și istoricul acestuia;

(c)    informații privind identitatea depozitarului;

(d)  descrierea informațiilor ce urmează a fi puse la dispoziția investitorilor, inclusiv descrierea mecanismelor prevăzute pentru tratarea plângerilor din partea investitorilor de retail.

Autoritatea competentă a FEITL poate cere clarificări și informații referitoare la documentația și informațiile menționate la alineatul (2).

(2)         Doar un AFIA din UE autorizat în temeiul Directivei 2011/61/UE poate solicita autorității competente a FEITL aprobarea de a administra un FEITL pentru care este necesară autorizarea în conformitate cu alineatul (1). În cazul în care autoritatea competentă a FEITL este totodată și autoritatea competentă a AFIA din UE, această cerere de aprobare face trimitere la documentația depusă spre autorizare în temeiul Directivei 2011/61/UE.

Cererea de aprobare în vederea administrării unui FEITL include următoarele:

(a)    contractul scris încheiat cu depozitarul;

(b)    informații referitoare la modalitățile de delegare cu privire la administrarea portofoliului și a riscurilor și la administrarea FEITL;

(c)  informații cu privire la strategiile de investiții, profilul de risc și alte caracteristici ale FIA pe care AFIA din UE este autorizat să le administreze.

Autoritatea competentă a FEITL poate cere autorității competente a AFIA din UE clarificări și informații referitoare la documentația menționată la al doilea paragraf sau o atestare a faptului că FEITL face sau nu obiectul autorizării acordate AFIA din UE de a administra FIA. Autoritatea competentă a AFIA din UE furnizează un răspuns în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a primit cererea transmisă de autoritatea competentă a FEITL.

(3)         Solicitanții sunt informați, în termen de două luni de la data depunerii unei cereri complete, dacă a fost acordată autorizarea în calitate de FEITL și dacă AFIA din UE a primit aprobarea de a administra FEITL.

(4)         Orice modificare ulterioară a documentelor menționate la alineatele (1) și (2) este notificată imediat autorității competente a FEITL.

(5)         Prin derogare de la alineatele (1) și (2), un FIA din UE a cărui formă juridică permite administrarea internă și al cărui organ de conducere decide să nu numească un AFIA extern depune o cerere de autorizare ca FEITL în temeiul prezentului regulament și, concomitent, o cerere de autorizare ca AFIA în temeiul Directivei 2011/61/UE.

Fără a aduce atingere articolului 7 din Directiva 2011/61/UE, cererea de autorizare ca FEITL administrat intern conține următoarele:

(a)    regulamentul sau actele constitutive ale fondului;

(b)    descrierea informațiilor ce urmează a fi puse la dispoziția investitorilor, inclusiv descrierea mecanismelor prevăzute pentru tratarea plângerilor din partea investitorilor de retail.

Prin derogare de la alineatul (3), un FEITL administrat intern este informat, în termen de trei luni de la data depunerii unei cereri complete, dacă a fost sau nu acordată autorizația în calitate de FEITL.

Articolul 5Condiții de acordare a autorizației ca FEITL

(1)         Un FEITL din UE poate primi autorizația în calitate de FEITL numai dacă autoritatea sa competentă:

(a)    este convinsă că FEITL din UE este în măsură să îndeplinească toate cerințele prevăzute de prezentul regulament;

(b)  a aprobat cererea unui AFIA din UE care, în conformitate cu Directiva 2011/61/UE, a primit autorizația de a administra FEITL, precum și regulamentul sau actele constitutive ale fondului și alegerea făcută în ceea ce privește depozitarul.

(1a)       În cazul în care un AFI din UE depune o cerere în conformitate cu articolul 4 alineatul (5), autoritatea competentă autorizează AFI din UE numai dacă este convinsă că acesta îndeplinește atât cerințele prezentului regulament, cât și cele ale Directive 2011/61/UE în ceea ce privește autorizarea unui AFIA din UE.

(2)         Autoritatea competentă a FEITL poate refuza să aprobe cererea unui AFIA din UE de a administra FEITL numai în cazul în care AFIA din UE:

(a)    nu îndeplinește cerințele prevăzute de prezentul regulament;

(b)    nu îndeplinește cerințele prevăzute de Directiva 2011/61/UE;

(c)    nu a primit din partea autorității sale competente autorizația de a administra FIA care urmăresc strategii de investiții de tipul celor care fac obiectul prezentului regulament sau

(d)    nu a prezentat documentația menționată la articolul 4 alineatul (2) și nici vreo clarificare sau vreo informație solicitată la alineatul respectiv.

Înainte de a respinge aprobarea unei cereri, autoritatea competentă a FEITL consultă autoritatea competentă a AFIA din UE.

(3)         Autoritatea competentă a FEITL nu acordă autorizația ca FEITL către un AFI din UE care a depus cererea de autorizate dacă acesta se află în imposibilitatea juridică de a-și comercializa unitățile sau acțiunile în statul său membru de origine.

(3a)       Autoritatea competentă a FEITL informează AFI din UE cu privire la motivul refuzului de acordare a autorizației de funcționare ca FEITL.

(3b)       Cererea care a fost respinsă în temeiul prezentului capitol nu poate fi prezentată din nou autorităților competente din alte state membre.

(4)         Autorizarea ca FEITL nu trebuie să îndeplinească cerința ca FEITL să fie administrat de un AFIA din UE care să fie autorizat în statul membru de origine al FEITL sau ca AFIA din UE să exercite sau să delege orice fel de activități în statul membru de origine al FEITL.

Articolul 6Norme aplicabile și răspundere

(1)         Un FEITL respectă în orice moment dispozițiile prezentului regulament.

(2)  Un FEITL și administrator FEITL respectă în orice moment cerințele prevăzute de Directiva 2011/61/UE.

(3)         Administratorul FEITL este responsabil de asigurarea conformității cu dispozițiile prezentului regulament și, de asemenea, este responsabil, în conformitate cu Directiva 2011/61/UE, de orice încălcare a prezentului regulament. Administratorul FEITL răspunde, de asemenea, pentru pierderile sau daunele care rezultă din nerespectarea dispozițiilor prezentului regulament.

Capitolul IIObligații referitoare la politicile de investiții ale FEITL

Secțiunea 1Norme generale și active eligibile

Articolul 7Compartimente de investiții

În cazul în care un FEITL este constituit din mai mult de un compartiment de investiții, în sensul prezentului capitol fiecare compartiment de investiții este considerat a fi un FEITL distinct.

Articolul 8Investiții eligibile

(1)         În conformitate cu obiectivele indicate la articolul 1 alineatul (1a), un FEITL trebuie să investească numai în următoarele categorii de active și numai în condițiile specificate în prezentul regulament:

(a)    active de investiții eligibile;

(b)    active menționate la articolul 50 alineatul (1) din Directiva 2009/65/CE.

(2)  Un FEITL nu desfășoară niciuna dintre următoarele activități:

(a)    vânzarea în lipsă de active;

(b)    expunerea directă sau indirectă la mărfuri, inclusiv prin instrumente financiare derivate, certificate care le reprezintă, indici bazați pe acestea sau orice alt mijloc sau instrument care ar permite expunerea la acestea;

(c)    încheierea de tranzacții de dare și luare cu împrumut de titluri de valoare, precum și de tranzacții repo sau orice alte acorduri care au un efect economic echivalent și prezentă riscuri similare dacă prin aceasta ar fi afectate mai mult de 10% din activele FEITL;

(d)    utilizarea de instrumente financiare derivate, cu excepția cazului în care utilizarea acestora este destinată ▌acoperirii riscurilor inerente altor investiții ale FEITL.

(2a)  În vederea aplicării corecte a prezentului articol, ESMA, după realizarea unei consultări publice, elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare privind criteriile de stabilire a condițiilor în care instrumentele financiare derivate servesc exclusiv acoperirii riscurilor inerente investițiilor, menționate la alineatul (2) litera (d).

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la ...(22)+.

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10 - 14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 9Active eligibile de investiții

Un activ menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (a) poate beneficia de investiții din partea unui FEITL numai în cazul în care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

(a)         instrumente de capital propriu sau de cvasicapital propriu care au fost:

(i)     emise de o societate de portofoliu eligibilă și au fost achiziționate ▌de FEITL de la respectiva societate de portofoliu eligibilă sau de la o terță parte prin intermediul pieței secundare;

(ii)  emise de o societate de portofoliu eligibilă, în schimbul unui instrument de capital sau cvasicapital propriu dobândit anterior ▌de către FEITL de la societatea de portofoliu eligibilă sau de la o terță parte prin intermediul pieței secundare;

(iii)    emise de o întreprindere pentru care societatea de portofoliu eligibilă este o filială în care aceasta deține o participație majoritară, în schimbul unui instrument de capital sau cvasicapital propriu dobândit în conformitate cu punctele (i) sau (ii) de către FEITL de la societatea de portofoliu eligibilă sau de la o terță parte prin intermediul pieței secundare;

(b)         instrumente de creanță emise de o societate de portofoliu eligibilă;

(c)         împrumuturi acordate de FEITL unei societăți de portofoliu eligibile a căror scadență nu este mai lungă decât durata de viață a FEITL;

(d)         unități sau acțiuni ale unuia sau mai multor alte FEITL, EuVECA și EuSEF, cu condiția ca aceste FEITL, EuVECA și EuSEF să nu fi investit ele însele mai mult de 10 % din capitalul propriu în FEITL;

(e)         active reale individuale deținute în mod direct sau indirect printr-o societate de administrare de portofoliu calificată, cu o valoare de cel puțin 10 milioane EUR sau o sumă echivalentă, exprimată în moneda în care au fost contractate cheltuielile respective și în momentul contractării acestora.

Articolul 10Societatea de portofoliu eligibilă

(1)         O societate de portofoliu eligibilă menționată la articolul 9 este o societate de portofoliu, alta decât un organism de plasament colectiv, care îndeplinește cerințele următoare:

(a)    nu este o întreprindere financiară;

(b)    este o întreprindere care (i) nu este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare sau

(ii)    este admisă la tranzacționare pe o piață reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare și, în același timp, are o capitalizare pe piață de maximum 500 000 000 EUR;

(c)  are sediul într-un stat membru sau într-o țară terță, cu condiția ca acea țară terță:

(i)     să nu fie o țară cu risc ridicat sau necooperantă, astfel cum sunt identificate de Grupul de Acțiune Financiară Internațională;

(ii)     să fi semnat un acord cu statul membru de origine al administratorului FEITL și cu toate celelalte state membre în care se intenționează comercializarea unităților sau a acțiunilor FEITL pentru a se garanta faptul că țara terță respectă în totalitate dispozițiile articolului 26 din Convenția-model OCDE pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit și pe capital și garantează un schimb eficace de informații în materie fiscală, inclusiv privind eventuale acorduri fiscale multilaterale.

(2)         Prin derogare de la alineatul (1) litera (a) din prezentul articol, o societate de portofoliu eligibilă poate fi o întreprindere financiară care finanțează exclusiv societățile de portofoliu eligibile menționate la alineatul (1) din prezentul articol sau investește exclusiv în activele reale menționate la articolul 9 litera (e).

Articolul 11Conflictul de interese

Un FEITL nu poate să investească într-un activ de investiții eligibil în care administratorul FEITL are sau a dobândit un interes direct sau indirect altfel decât prin deținerea de unități sau de acțiuni la FEITL, EUSEF sau EuVECA pe care le administrează.

Secțiunea 2Dispoziții privind politicile de investiții

Articolul 12Structura portofoliului și diversificarea acestuia

(1)         Un FEITL investește cel puțin 70 % din capitalul său în active eligibile de investiții.

(2)         Un FEITL nu poate investi mai mult de:

(a)    10 % din capitalul său în instrumente emise de o singură societate de portofoliu eligibilă sau împrumuturi acordate unei astfel de societăți;

(b)    10 % din capitalul său direct sau indirect într-un singur activ real;

(c)    10 % din capitalul său în unități sau acțiuni ale unui singur FEITL, EuVECA sau EuSEF;

(d)    5 % din capitalul său în activele menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b), în cazul în care aceste active au fost emise de un singur organism, oricare ar fi acesta.

(3)  Valoarea cumulată a unităților sau a acțiunilor FEITL, EuVECA și EuSEF în portofoliul unui FEITL nu trebuie să depășească 20 % din valoarea capitalului FEITL.

(4)         Expunerea globală a FEITL la riscul de contraparte în cazul tranzacțiilor cu instrumente financiare derivate extrabursiere sau al contractelor reverse repo sau repo nu depășește 5 % din capitalul FEITL.

(5)         Prin derogare de la alineatul (2) literele (a) și (b), FEITL pot mări la 20 % limita de 10 % menționată la literele respective, cu condiția ca valoarea totală a activelor deținute de FEITL în diferite societăți de portofoliu eligibile și în diferite active reale în care investește mai mult de 10 % din capitalul său să nu depășească 40 % din valoarea capitalului FEITL.

(5a)       Prin derogare de la alineatul (2) litera (d), un FEITL poate majora limita de 5 % menționată la litera respectivă până la maxim 25 % pentru anumite obligațiuni, în cazul în care acestea sunt emise de către o instituție de credit care își are sediul social într-un stat membru și care este în mod legal supusă unei supravegheri speciale efectuate de către autoritățile publice și destinate protejării deținătorilor de obligațiuni. În special, sumele derivate din emisiunea acestor obligațiuni trebuie investite, conform legislației, în active care, pe toată durata de valabilitate a obligațiunilor, pot acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de incapacitate de plată a emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru a rambursa principalul și a plăti dobânzile acumulate.

(6)  Societățile care sunt considerate împreună în vederea consolidării conturilor, astfel cum se prevede în Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului(23) sau în conformitate cu standardele contabile internaționale recunoscute, sunt considerate ca fiind o singură societate de portofoliu eligibilă sau ca o singură entitate în scopul calculării limitelor menționate la alineatele (1)-(5a).

Articolul 12a

Rectificarea pozițiilor de investiții

În situația în care un FEITL încalcă cerințele în materie de diversificare prevăzute la articolul 12 alineatele (2)-(5a), iar administratorul FEITL nu deține control asupra contravenției, administratorul FEITL ia măsurile care se impun, într-un termen adecvat, pentru a rectifica poziția, ținând cont în mod corespunzător de interesele investitorilor față de FEITL.

Articolul 13Concentrare

(1)         Un FEITL nu poate achiziționa mai mult de 25 % din unitățile sau acțiunile unui singur FEITL, EuVECA sau EuSEF.

(2)         Limitele de concentrare prevăzute la articolul 56 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE se aplică investițiilor în activele menționate la articolul 8 alineatul (1) litera (b) din prezentul regulament.

Articolul 14Împrumuturi de numerar

(1)    Un FEITL poate lua cu împrumut numerar cu condiția ca un astfel de împrumut să îndeplinească toate condițiile următoare:

(a)       să nu reprezinte mai mult de 30 % din valoarea capitalului FEITL;

(b)      să aibă drept scop investirea în active de investiții eligibile, cu excepția împrumuturilor menționate la articolul 9 litera (c), cu condiția ca deținerile de către FEITL de numerar sau echivalent numerar să nu fie suficiente pentru efectuarea investiției în cauză;

(c)       să fie contractat în aceeași monedă ca și activele care urmează să fie cumpărate cu numerarul împrumutat;

(ca)     să nu aibă o scadență mai lungă decât durata de viață a FEITL;

(cb)     să greveze activele care nu reprezintă mai mult de 30 % din valoarea capitalului FEITL.

(2)    Administratorul FEITL specifică în prospectul FEITL dacă intenționează sau nu să ia cu împrumut numerar în cadrul strategiei sale de investiții.

Articolul 15Aplicarea normelor în materie de structură și de diversificare a portofoliului

(1)         Limitele de investiții stabilite la articolul 12 alineatul (1):

(a)    se aplică până la data specificată în regulamentul sau actele constitutive ale FEITL ▌; (b)           încetează să se mai aplice din momentul în care FEITL începe să vândă active în scopul rambursării unităților sau acțiunilor investitorilor după ce FEITL își încetează existența;

(c)    sunt suspendate temporar în cazul în care FEITL colectează capital suplimentar sau își reduce capitalul existent, în măsura în care o astfel de suspendare nu depășește 12 luni.

Data la care se face referire la litera (a) de la alineatul (1) ține seama de particularitățile și de caracteristicile activelor care urmează să fie investite de FEITL și nu intervine mai târziu de cinci ani de la autorizarea FEITL sau de jumătate din durata de viață a FEITL, stabilită în conformitate cu articolul 16 alineatul (2), în funcție de data care survine mai devreme. În circumstanțe excepționale, autoritatea competentă a FEITL poate aproba, cu condiția prezentării unui plan de investiții motivat în mod corespunzător, o prelungire a acestui termen cu cel mult încă un an.

(2)  În cazul în care un activ pe termen lung în care FEITL a făcut investiții este emis de către o societate de portofoliu eligibilă care nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) litera (b), activul pe termen lung poate continua să fie luat în considerare în vederea calculării limitei de investiții menționate la articolul 12 alineatul (1) pentru o perioadă de maximum trei ani de la data la care societatea de portofoliu eligibilă nu mai îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 10 alineatul (1) litera (b).

Capitolul IIIRăscumpărarea, tranzacționarea și emiterea de unități sau acțiuni ale unui FEITL și distribuirea veniturilor și capitalului

Articolul 16Politica de răscumpărare și durata de viață a FEITL

(1)         Investitorii într-un FEITL nu pot cere răscumpărarea unităților sau acțiunilor lor înainte de încheierea duratei de viață a FEITL. Răscumpărarea este posibilă din ziua următoare datei care marchează încheierea duratei de viață a FEITL.

Regulamentul sau actele constitutive ale FEITL trebuie să indice clar o dată specifică care să marcheze încheierea duratei de viață a FEITL și poate indica, de asemenea, dreptul de a prelungi temporar durata de viață a FEITL și condițiile în care se poate exercita dreptul respectiv.

În regulamentul sau actele constitutive ale FEITL, precum și în prezentarea de informații către investitori trebuie să stabilească procedurile de răscumpărare a unităților și acțiunilor și de cesiune a activelor și să se precizeze clar că răscumpărarea de către investitori începe în ziua următoare datei care marchează încheierea duratei de viață a FEITL.

(1a)  Prin derogare de la alineatul (1), regulamentul sau actele constitutive ale FEITL pot prevedea posibilitatea răscumpărărilor înainte de sfârșitul duratei de viață a FEITL, cu condiția întrunirii tuturor condițiilor următoare:

(a)    răscumpărările nu se acordă înainte de data specificată la articolul 15 alineatul (1) litera (a);

(b)    la momentul autorizării și pe întreaga durată de viață a FEITL, administratorul FEITL le poate demonstra autorităților competente pentru FEITL că există un sistem adecvat de management al lichidității și proceduri efective de monitorizare a riscului de lichiditate al FEITL, compatibile cu strategia de investiții pe termen lung a FEITL și cu politica de răscumpărare propusă;

(c)    administratorul FEITL stabilește o politică de răscumpărare precisă, care indică clar perioadele de timp în care investitorii pot face cereri de răscumpărare;

(d)    politica de răscumpărare a FEITL asigură că suma totală a răscumpărărilor în decursul oricărei perioade de timp date se limitează la procentul din activele FEITL menționat la articolul 8 alineatul (1) litera (b). Acest procent se aliniază la strategia de management al lichidității și de investiții publicată de administratorul FEITL.

(e)  politica de răscumpărare a FEITL garantează că investitorii sunt tratați în mod corect și că răscumpărările sunt acordate pe baza unui sistem pro rata dacă totalul cererilor de răscumpărare dintr-o anumită perioadă depășește procentajul menționat la litera (d).

(2)         Durata de viață a FEITL este compatibilă cu caracterul pe termen lung al FEITL și este suficient de lungă încât să acopere ciclul de viață al fiecăruia dintre activele FEITL, măsurat în conformitate cu profilul de nelichiditate și cu ciclul de viață economică al activului, precum și cu obiectivul de investiții pe termen lung declarat al FEITL.

(3)         Investitorii pot solicita lichidarea FEITL în cazul în care nu au primit un răspuns la cererile lor de răscumpărare adresate în conformitate cu politica FEITL în materie de răscumpărare în termen de un an de la data la care au fost formulate.

(4)         Investitorii pot opta întotdeauna pentru răscumpărarea în numerar.

(5)         Răscumpărarea în natură a activelor FEITL este posibilă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)    regulamentul sau actele constitutive ale FEITL prevăd această posibilitate, cu condiția ca toți investitorii să beneficieze de tratament egal;

(b)  investitorul solicită în scris ca răscumpărarea să se facă din activele FEITL;

(c)    nu există norme specifice care să limiteze transferul activelor în cauză.

(6)         ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care se indică situațiile în care durata de viață a FEITL este suficient de lungă ca să acopere ciclul de viață al fiecăruia dintre activele FEITL, conform alineatului (2).

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la ...(24)+.

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10 - 14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 17Piața secundară

(1)         Regulamentul sau actele constitutive ale FEITL nu împiedică admiterea la tranzacționare a unităților sau a acțiunilor unui FEITL pe o piață reglementată ▌sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare.

(2)  Regulamentul sau actele constitutive ale unui FEITL nu împiedică investitorii să își transfere în toată libertatea unitățile sau acțiunile unor părți terțe, altele decât administratorul FEITL.

(3)         FEITL publică în rapoartele sale periodice valoarea de piață a unităților sau acțiunilor sale cotate la bursă, împreună cu valoarea netă a activelor pe acțiune sau unitate.

(4)         În cazul în care valoarea unui activ suferă o modificare substanțială, administratorul FEITL comunică această informație investitorilor în rapoartele sale periodice.

Articolul 18Emiterea de noi acțiuni sau unități

(1)         Un FEITL poate oferi noi emisiuni de unități sau de acțiuni, în conformitate cu regulamentul sau actele sale constitutive.

(2)         Un FEITL nu emite noi unități sau acțiuni la un preț situat sub valoarea netă a activelor sale fără să fi oferit, în prealabil, unitățile sau acțiunile respective investitorilor existenți în FEITL, la prețul respectiv.

Articolul 19Cesiunea activelor FEITL

(1)         FEITL adoptă un calendar detaliat pentru cesiunea ordonată a activelor sale, astfel încât să asigure răscumpărarea unităților și acțiunilor de către investitori la încheierea duratei de viață a FEITL și face cunoscut acest lucru autorității competente pentru FEITL cu cel puțin un an înainte de data la care se încheie durata de viață a FEITL.

(2)         Calendarul menționat la alineatul (1) include:

(a)    o evaluare a pieței cumpărătorilor potențiali;

(b)    o evaluare și o comparare a prețurilor potențiale de vânzare;

(c)    o evaluare a activelor care urmează să facă obiectul cesiunii;

(d)    un calendar ▌ de cesionare.

(3)         ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare în care precizează criteriile care urmează să fie utilizate pentru evaluările de la litera (a) și pentru evaluarea de la litera (c) de la alineatul (2).

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la ...(25)+.

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10 - 14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 20Distribuirea

beneficiilor și a capitalului

(1)         Un FEITL poate distribui în mod regulat investitorilor beneficiile generate de activele din portofoliul său. Aceste beneficii sunt compuse din:

(a)    beneficii generate în mod regulat de active;

(b)    aprecierea de capital realizată după cesionarea unui activ ▌.

(2)         Beneficiile nu se distribuie dacă sunt necesare pentru angajamentele viitoare ale FEITL.

(2a)       Un FEITL își poate reduce capitalul proporțional în eventualitatea cesionării unui activ înainte de încetarea duratei de viață a FEITL, cu condiția ca cesionarea să fie considerată de administratorul FEITL ca fiind în interesul investitorilor.

(3)         În regulamentul sau actele sale constitutive ale unui FEITL se specifică politica de distribuire pe care FEITL o va adopta pe durata sa de viață.

Capitolul IVCerințe în materie de transparență

Articolul 21Transparență

(1)         Unitățile sau acțiunile unui FEITL nu pot fi comercializate în Uniune fără publicarea prealabilă a unui prospect.

Unitățile sau acțiunile unui FEITL nu sunt comercializate către investitorii de retail din Uniune fără publicarea prealabilă a unui document cu informații-cheie, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

(2)         Prospectul conține toate informațiile necesare pentru ca investitorii să poată aprecia în deplină cunoștință de cauză investiția care le este propusă și, în special, riscurile pe care aceasta le implică.

(3)         Prospectul conține cel puțin următoarele:

(a)    o declarație în care să se indice modul în care obiectivele de investiții ale FEITL și strategia de realizare a acestor obiective permit încadrarea fondului în categoria fondurilor pe termen lung;

(b)  informațiile care trebuie comunicate organismelor de plasament colectiv de tip închis în conformitate cu Directiva 2003/71/CE și cu Regulamentul (CE) nr. 809/2004;

(c)    informațiile care trebuie comunicate investitorilor în temeiul articolului 23 din Directiva 2011/61/UE, în cazul în care aceste informații nu fac deja obiectul literei (b) din prezentul alineat;

(d)    indicarea cât mai vizibilă a categoriilor de active în care FEITL este autorizat să investească;

(da)  indicarea cât mai vizibilă a jurisdicțiilor în care FEITL este autorizat să investească;

(e)    orice alte informații considerate de autoritățile competente ca fiind relevante în sensul alineatului (2).

(4)         Prospectul ▌și orice alte documente comerciale trebuie să conțină informații clare pentru investitori cu privire la natura nelichidă a FEITL.

În mod concret, prospectul ▌și orice alte documente comerciale trebuie:

(a)    să informeze în mod clar investitorii cu privire la faptul că investițiile FEITL sunt investiții pe termen lung;

(b)    să informeze investitorii cu privire la sfârșitul duratei de viață a FEITL, precum și în legătură cu opțiunea de a prelungi durata de viață a FEITL, dacă este cazul, și condițiile aferente acestei opțiuni;

(c)  să indice în mod clar dacă se intenționează ca FEITL să fie comercializat către investitorii de retail;

(d)    să explice drepturile investitorilor de a-și răscumpăra investițiile în conformitate cu articolul 16 și cu regulamentul sau actele constitutive ale FEITL;

(e)    să indice frecvența distribuirii beneficiilor, în cazul în care există, efectuate către investitori și calendarul de efectuare a acestor plăți, pe durata de viață a FEITL;

(f)     să sfătuiască în mod clar investitorii să nu investească decât un procent mic din portofoliul lor global de investiții într-un FEITL;

(fa)   să descrie politica de hedging a FEITL, inclusiv prin menționarea clară a faptului că instrumentele financiare derivate nu pot fi utilizate decât în scopul acoperirii riscurilor inerente altor investiții ale FEITL, și prin menționarea impactului posibil al utilizării instrumentelor financiare derivate asupra profilului de risc al FEITL;

(fb)   să informeze investitorii în legătură cu riscurile aferente investițiilor în active reale, inclusiv infrastructură;

(fe)   să informeze regulat investitorii, cel puțin o dată pe an, în legătură cu jurisdicțiile în care a investit FEITL.

(5)  Pe lângă informațiile prevăzute la articolul 22 din Directiva 2011/61/UE, raportul anual al FEITL cuprinde următoarele elemente:

(a)    o situație a fluxurilor de trezorerie;

(b)    informații privind orice participare la instrumente care implică fonduri bugetare ale Uniunii;

(c)    informații privind valoarea activelor deținute la diferite societăți de portofoliu eligibile și valoarea altor active în care FEITL a investit, inclusiv valoarea instrumentelor financiare derivate utilizate;

(d)    informații privind jurisdicțiile în care sunt situate activele deținute de FEITL.

(6)         La cererea unui investitor de retail, administratorul FEITL furnizează informații suplimentare privind limitele cantitative care se aplică managementului riscurilor aferente FEITL, privind metodele alese în acest scop și privind evoluția recentă a riscurilor și randamentelor principalelor categorii de active.

Articolul 21aCerințe suplimentare privind prospectul

(1)         Un FEITL își trimite prospectul și toate modificările aduse acestuia, precum și raportul anual, autorităților competente pentru FEITL. La cerere, un FEITL pune documentația respectivă la dispoziția autorităților competente pentru administratorul FEITL. Documentația respectivă este furnizată de FEITL în termenul specificat de autoritățile competente respective.

(2)         Regulamentul sau actele constitutive ale unui FEITL fac parte integrantă din prospect și se anexează la acesta.

Nu este obligatoriu ca documentele menționate la primul alineat să fie anexate prospectului, cu condiția ca investitorul să fie informat că, la cererea sa, aceste documente îi vor fi trimise sau că va fi informat despre locul în care va putea să le consulte în fiecare stat membru în care sunt comercializate unitățile sau acțiunile.

(3)         În prospect se precizează modul în care raportul anual este pus la dispoziția investitorilor. În el se menționează că un exemplar tipărit al raportului anual se furnizează investitorilor de retail la cerere și în mod gratuit.

(4)  Prospectul și cel mai recent raport anual publicat se furnizează investitorilor, la cerere și în mod gratuit.

Prospectul poate fi furnizat pe suport durabil sau prin intermediul unei pagini de internet. Un exemplar tipărit se furnizează investitorilor de retail la cerere și în mod gratuit.

(5)         Elementele esențiale ale prospectului sunt permanent actualizate.

Articolul 22

Furnizarea de informații privind costurile

(1)         Prospectul trebuie să informeze în mod cât mai vizibil investitorii cu privire la nivelul diferitelor costuri suportate direct sau indirect de către investitori. Diferitele costuri sunt grupate în funcție de următoarele rubrici:

(a)    costurile de constituire a FEITL;

(b)    costurile legate de achiziționarea de active;

(c)    costurile administrative și bonusurile de performanță;

(d)    costurile de distribuție;

(e)  alte costuri, inclusiv costurile administrative, de reglementare, de depozitare, de custodie, de servicii profesionale și de audit.

(2)         Prospectul trebuie să prezinte raportul global dintre costuri și capitalul FEITL.

(4)         ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a preciza definițiile comune, metodologiile de calcul și formatele de prezentare a costurilor menționate la alineatul (1) și raportul global menționat la alineatul (2);

Atunci când elaborează aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare, ESMA trebuie să ia în calcul standardele tehnice de reglementare la care se face referire la articolul 8 alineatul (5) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 1286/2014.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la ...(26)+.

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10 - 14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Capitolul VComercializarea unităților sau a acțiunilor FEITL

Articolul 23Structurile puse la dispoziția investitorilor

(1)         Administratorul unui FEITL ale cărui unități sau acțiuni se intenționează să fie comercializate unor investitori de retail înființează, în fiecare stat membru în care intenționează să comercializeze unități sau acțiuni, structuri disponibile pentru efectuarea de subscrieri, pentru efectuarea de plăți către deținătorii de unități sau de acțiuni, pentru răscumpărarea sau rambursarea unităților sau a acțiunilor, precum și pentru punerea la dispoziție a informațiilor pe care FEITL și administratorul FEITL sunt obligați să le furnizeze.

(2)         ESMA elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru a specifica tipurile și caracteristicile structurilor menționate la alineatul (1), infrastructura tehnică și conținutul sarcinilor acestora în raport cu investitorii de retail.

ESMA înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la ...(27)+.

Comisia este împuternicită să adopte standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf, în conformitate cu articolele 10 - 14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 23aProcesul de evaluare internă în cazul FEITL comercializate către investitori de retail

(1)         Administratorul unui FEITL ale cărui unități sau acțiuni se intenționează să fie comercializate unor investitori de retail elaborează și aplică un proces intern specific de evaluare a FEITL înainte de comercializarea sau distribuirea acestuia către investitori de retail.

(2)         În cadrul procesului intern menționat la alineatul (1), administratorul FEITL evaluează dacă FEITL îndeplinește condițiile pentru comercializarea către investitori de retail, ținând cont cel puțin de:

(a)    durata de viață a FEITL și

(b)    strategia de investiții urmărită de FEITL.

(3)         Administratorul FEITL pune la dispoziția oricărui distribuitor toate informațiile corespunzătoare privind FEITL comercializat către investitori de retail, inclusiv toate informațiile legate de durata sa de viață și de strategia de investiții, precum și în legătură cu procesul de evaluare internă și jurisdicțiile în care FEITL are autorizarea de a investi.

Articolul 23bCerințe specifice privind distribuirea FEITL către investitori de retail

(1)         Atunci când oferă sau plasează unități sau acțiuni ale un FEITL către un investitor de retail, administratorul FEITL obține informații privind următoarele aspecte:

(a)    cunoștințele și experiența investitorului de retail în domeniul investițiilor, relevante pentru FEITL;

(b)    situația financiară a investitorului de retail, inclusiv capacitatea sa de a suporta pierderi;

(c)    obiectivele de investiții ale investitorului de retail, inclusiv orizontul de timp avut în vedere de acesta.

Pe baza informațiilor obținute conform primului alineat, administratorul FEITL recomandă FEITL numai dacă este adecvat investitorului de retail respectiv.

(2)         În cazul în care durata de viață a unui FEITL oferit sau plasat investitorilor de retail depășește 10 ani, administratorul sau distribuitorul FEITL trebuie să redacteze un avertisment scris clar că produsul FEITL ar putea să nu fie potrivit pentru investitorii de retail care nu sunt în măsură să susțină un angajament pe un termen atât de lung și cu caracter nelichid.

Articolul 23cDispoziții specifice în legătură cu depozitarul unui FEITL comercializat către investitori de retail

(1)         Prin derogare de la articolul 21 alineatul (3) din Directiva 2011/61/UE, depozitarul unui FEITL comercializat către investitori de retail este o entitate de tipul celei menționate la articolul 23 alineatul (2) din Directiva 2009/65/CE.

(2)  Prin derogare de la articolul 21 alineatul (13) al doilea paragraf și de la articolul 21 alineatul (14) din Directiva 2011/61/UE, depozitarul unui FEITL comercializat către investitori de retail nu poate fi exonerat de răspundere în cazul pierderii instrumentelor financiare deținute în custodie de o terță parte.

(3)         Răspunderea depozitarului menționată la articolul 21 alineatul (12) din Directiva 2011/61/UE nu poate fi exclusă sau limitată printr-un acord în cazul în care FEITL este comercializat către investitori de retail.

(4)         Orice acord care contravine alineatului (3) este nul.

(5)         Activele păstrate în custodie de către depozitarul unui FEITL nu pot fi reutilizate din proprie inițiativă de către depozitar și nici de către vreo parte terță căreia i s-a delegat funcția de custodie. Reutilizarea include toate tranzacțiile cu active păstrate în custodie, printre care, fără a se limita la acestea, transferuri, gajări, vânzări și împrumuturi.

Activele păstrate în custodie de către depozitarul unui FEITL nu pot fi reutilizate decât dacă:

(a)     reutilizarea activelor este executată în numele FEITL;

(b)    depozitarul execută instrucțiunile date de administratorul FEITL în numele FEITL;

(c)    reutilizarea se face în beneficiul FEITL și în interesul deținătorilor de unități sau acțiuni și

(d)    tranzacția este acoperită de garanții de înaltă calitate și lichide primite de FEITL în baza unui contract de transfer de proprietate.

Valoarea de piață a garanțiilor menționate la al doilea paragraf litera (b) trebuie să se ridice în orice moment la cel puțin valoarea de piață a activelor reutilizate, plus o primă.

Articolul 24Cerințe suplimentare privind comercializarea către investitori de retail

(1)         Unitățile sau acțiunile unui FEITL pot fi comercializate investitorilor de retail cu condiția ca administratorul sau distribuitorul FEITL să ofere investitorilor de retail consultanță adecvată în domeniul investițiilor.

(2)         Administratorul unui FEITL: poate oferi sau plasa unități sau acțiuni ale FEITL direct către investitori de retail numai dacă administratorul respectiv este autorizat să presteze serviciile menționate la articolul 6 alineatul (4) litera (a) și litera (b) punctul (i) din Directiva 2011/61/UE și numai după ce administratorul respectiv a efectuat testul de adecvare menționat la articolul 23b alineatul (1) din prezentul regulament.

(3)         În cazul în care portofoliul de instrumente financiare al unui potențial investitor de retail nu depășește 500 000 EUR, administratorul FEITL sau orice distribuitor, după ce a efectuat testul de adecvare menționat la articolul 23b alineatul (1) și a oferit consultanță corespunzătoare în domeniul investițiilor, se asigură, pe baza informațiilor transmise de potențialul investitor de retail, că suma totală investită de acesta din urmă în FEITL nu depășește 10% din portofoliul său de instrumente financiare și că suma minimă inițială investită în unul sau mai multe FEITL este de 10 000 EUR.

Potențialul investitor de retail are responsabilitatea de a furniza administratorului sau distribuitorului de FEITL informații exacte cu privire la portofoliul de instrumente financiare și investițiile în FEITL ale potențialului investitor de retail, conform primului paragraf.

În sensul prezentului alineat, se înțelege că portofoliul de instrumente financiare include depozitele în numerar și instrumentele financiare, dar exclude orice instrumente financiare depuse drept garanție.

(4)  În regulamentul sau în actele constitutive ale unui FEITL comercializat către investitori de retail se prevede că toți investitorii beneficiază de tratament egal și că nu se acordă tratament preferențial sau beneficii economice specifice unor investitori individuali sau grupuri de investitori;

(5)         Formă juridică a unui FEITL comercializat către investitori de retail nu generează obligații suplimentare pentru investitorul de retail și nu presupune angajamente suplimentare din partea investitorului respectiv, în afară de capitalul angajat inițial.

(6)         Investitorii de retail au dreptul ca, pe durata perioadei de subscriere și cel puțin două săptămâni de la subscrierea de unități sau de acțiuni ale FEITL, să își anuleze subscrierea și să își recupereze banii, fără nicio penalitate.

(7)         Administratorul unui FEITL comercializat către investitori de retail stabilește proceduri și mecanisme adecvate pentru tratarea plângerilor adresate de investitorii de retail, care le permit acestora să depună plângeri în limba oficială sau una dintre limbile oficiale ale statului membru în care își au reședința.

Articolul 25Comercializarea unităților sau a acțiunilor FEITL

(1)         Administratorul unui FEITL poate să comercializeze unități sau acțiuni ale respectivului FEITL investitorilor profesioniști și investitorilor de retail din statul său membru de origine cu condiția notificării în conformitate cu articolul 31 din Directiva 2011/61/UE.

(2)  Administratorul unui FEITL poate să comercializeze acțiuni sau unități ale respectivului FEITL investitorilor profesioniști și investitorilor de retail din alte state membre decât statul membru de origine al administratorului FEITL cu condiția notificării în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2011/61/UE.

(3)         Administratorul FEITL specifică autorității sale competente, cu privire la fiecare FEITL pe care îl administrează, dacă intenționează sau nu să îl comercializeze către investitori de retail.

(4)         Pe lângă documentația și informațiile necesare în temeiul articolelor 31 și 32 din Directiva 2011/61/UE, administratorul FEITL furnizează autorităților competente elementele următoare:

(a)    prospectul FEITL;

(b)    documentul cu informații cheie al FEITL, în cazul comercializării către investitori de retail; și

(c)    informații privind structurile prevăzute la articolul 23.

(5)  Competențele și prerogativele autorităților competente conferite în temeiul articolelor 31 și 32 din Directiva 2011/61/UE se interpretează ca fiind aplicabile și comercializării FEITL către investitori de retail, acoperind cerințele suplimentare prevăzute de prezentul regulament.

(6)         În plus față de prerogativele care îi sunt conferite în temeiul articolului 31 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2011/61/UE, autoritatea competentă a statului membru de origine a administratorului FEITL are și atribuția de a stopa comercializarea unui FEITL în cazul în care administratorul FEITL nu respectă sau nu intenționează să respecte prevederile prezentului regulament.

(7)         În plus față de prerogativele care îi sunt conferite în temeiul articolului 32 alineatul (3) primul paragraf din Directiva 2011/61/UE, autoritatea competentă a statului membru de origine a administratorului FEITL are și atribuția de a refuza transmiterea unui dosar complet de notificare autorităților competente ale statului membru în care se intenționează comercializarea FEITL în cazul în care administratorul FEITL nu respectă ▌prevederile prezentului regulament.

Capitolul VISupravegherea

Articolul 26Supravegherea exercitată de autoritățile competente

(1)         Autoritățile competente supraveghează în permanență respectarea prezentului regulament.

(2)         Autoritatea competentă a FEITL are responsabilitatea de a supraveghea respectarea normelor stabilite în capitolele II, III și IV.

(3)         Autoritatea competentă a FEITL are responsabilitatea de a supraveghea respectarea obligațiilor prevăzute în regulamentul sau în actele constitutive ale fondului, precum și a obligațiilor prevăzute în prospect, care trebuie să fie conforme cu prezentul regulament.

(4)         Autoritatea competentă a administratorului FEITL are responsabilitatea de a supraveghea caracterul adecvat al structurii și al organizării administratorului, astfel încât administratorul FEITL să fie în măsură să respecte obligațiile și normele legate de constituirea și funcționarea tuturor FEITL pe care le gestionează.

Autoritatea competentă a administratorului FEITL are responsabilitatea de a supraveghea respectarea de către administratorul FEITL a prezentului regulament.

(5)  Autoritățile competente monitorizează organismele de plasament colectiv care își au sediul sau care sunt comercializate pe teritoriile lor, pentru a se asigura că acestea nu folosesc denumirea de FEITL sau nu sugerează că sunt FEITL decât dacă sunt autorizate și respectă prevederile prezentului regulament.

Articolul 27Prerogativele autorităților competente

(1)         Autoritățile competente sunt investite cu toate prerogativele de supraveghere și de investigare necesare pentru exercitarea funcțiilor lor în conformitate cu prezentul regulament.

(2)         Prerogativele conferite autorităților competente în conformitate cu Directiva 2011/61/UE, inclusiv cele referitoare la sancțiuni, sunt exercitate, de asemenea, cu privire la prezentul regulament.

(2a)       Autoritatea competentă pentru FEITL interzice utilizarea denumirii „FEITL” sau „fond european de investiții pe termen lung” în cazul în care administratorul FEITL nu mai respectă prezentul regulament.

Articolul 28Prerogativele și competențele ESMA

(1)         ESMA deține competențele necesare pentru a îndeplini sarcinile care îi sunt conferite de prezentul regulament.

(2)         Prerogativele ESMA în conformitate cu Directiva 2011/61/UE sunt exercitate, de asemenea, cu privire la prezentul regulament și în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(3)         În sensul Regulamentului (UE) nr. 1095/2010, prezentul regulament este înțeles ca reprezentând un alt act al Uniunii cu caracter juridic obligatoriu care conferă ESMA sarcini, conform articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

Articolul 29Cooperarea dintre autoritățile competente

(1)         Autoritatea competentă a FEITL și autoritatea competentă a administratorului FEITL, în cazul în care sunt diferite, cooperează și își transmit reciproc informații în scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament.

(1a)       Autoritățile competente cooperează în conformitate cu Directiva 2011/61/UE.

(2)  Autoritățile competente și ESMA cooperează în scopul îndeplinirii sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010.

(3)         Autoritățile competente și ESMA își comunică toate informațiile și documentele necesare pentru îndeplinirea sarcinilor care le revin în temeiul prezentului regulament, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, în special pentru a constata și remedia nerespectarea prezentului regulament.

Capitolul VIIDispoziții finale

Articolul 29a

Tratarea cererilor de către Comisie

Comisia trebuie să își stabilească priorități și să își eficientizeze procesele prin care FEITL pot solicita finanțare din partea BEI. Comisia trebuie să eficientizeze procedura de emitere a avizelor sau de realizare a contribuțiilor referitoare la cererile depuse de FEITL de finanțare din partea BEI.

Articolul 30Revizuire

(1)         În termen de(28)+, Comisia inițiază o revizuire a aplicării prezentului regulament. Revizuirea analizează în special:

(a)    impactul articolului 16 alineatul (1) ▌;

(b)    impactul asupra diversificării activelor generat de aplicarea pragului minim de 70 % din activele de investiții eligibile prevăzut la articolul 12 alineatul (1) ▌;

(c)    măsura în care FEITL sunt comercializate în Uniune, inclusiv dacă AFIA care intră sub incidența articolului 3 alineatul (2) din Directiva 2011/61/UE ar putea avea un interes în comercializarea FEITL.

(ca)  măsura în care lista activelor și investițiilor eligibile ar trebui actualizată, precum și normele de diversificare, structura portofoliului și plafoanele privind împrumutarea de numerar.

(2)  În urma revizuirii menționate la alineatul (1) și după consultarea ESMA, Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a contribuției prezentului regulament și a FEITL la finalizarea uniunii piețelor de capital și la îndeplinirea obiectivelor indicate la articolul 1 alineatul (1a). Raportul este însoțit, dacă este necesar, de o propunere legislativă.

Articolul 31Intrarea în vigoare

Prezentul regulamentul intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acesta se aplică de la ...(29)+.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la ...,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

Or. en

(1)

Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

Texte adoptate la acea dată, P7_TA(2014)0448.

(3)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(4)

                 JO C 67, 6.3.2014, p. 71.

(5)

                Poziția Parlamentului European din … (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și decizia Consiliului din ….

(6)

                 Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p.1).

(7)

                Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1).

(8)

                Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18).

(9)

                 Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 201, 27.7.2012. p. 1).

(10)

                Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(11)

               Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 345, 31.12.2003, p. 64).

(12)

           Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospectele, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar (JO L 149, 30.4.2004, p. 1).

(13)

               Regulamentul (UE) nr. 1286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (JO L 352, 9.12.2014, p. 1).

(14)

              Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JO L 173, 12.6.2014, p. 349).

(15)

           Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(16)

              Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(17)

               Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(18)

               Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(19)

               Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(20)

               Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 335, 17.12.2009, p.1).

(21)

              Regulamentul (UE) nr. 236/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 privind vânzarea în lipsă și anumite aspecte ale swapurilor pe riscul de credit (JO L 86, 24.3.2012, p. 1).

(22)

+                a se introduce data JO: trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(23)

              Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).

(24)

+                 a se introduce data JO: trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(25)

+                 a se introduce data JO: trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(26)

+                 a se introduce data JO: trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(27)

+                a se introduce data JO: trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(28)

+                a se introduce data JO: patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

(29)

+                a se introduce data JO: șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.


PROCEDURĂ

Titlu

Fondurile europene de investiții pe termen lung

Referințe

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Data prezentării la PE

26.6.2013

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ECON

4.7.2013

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

26.1.2015

CONT

11.6.2014

EMPL

17.9.2014

JURI

3.9.2014

Raportori

Data numirii

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Data adoptării

15.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi

Data depunerii

17.2.2015


RETRIMITEREA LA COMISIE

Data retrimiterii la comisia competentă [articolul 61 alineatul (2)]

17.4.2014

Raportor

Data numirii

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

 

 

 

 

Data adoptării

15.12.2014

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

44

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi

Data depunerii

16.2.2015

Aviz juridic - Politica de confidențialitate