Postup : 2013/0214(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0021/2015

Predkladané texty :

A8-0021/2015

Rozpravy :

PV 10/03/2015 - 5
CRE 10/03/2015 - 5

Hlasovanie :

PV 10/03/2015 - 10.7
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0047

DOPLŇUJÚCA SPRÁVA     ***I
PDF 848kWORD 273k
16.2.2015
PE 549.277v01-00 A8-0021/2015

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

Výbor pre hospodárske a menové veci

Spravodajca: Alain Lamassoure

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 POSTUP
 VRÁTENIE VECI VÝBORU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch

(COM(2013)0462 – C7‑0209/2013 – 2013/0214(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0462),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0209/2013),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. októbra 2013(1),

–       so zreteľom na článok 59 a článok 61 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci a stanovisko Výboru pre rozpočet (A7-0211/2014),

–       so zreteľom na pozmeňujúce návrhy, ktoré prijal na svojej schôdzi 17. apríla 2014(2),

–       so zreteľom na rozhodnutie Konferencie predsedov z 18. septembra 2014 o nedokončenej práci zo siedmeho volebného obdobia Parlamentu,

–       so zreteľom na doplňujúcu správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A8-0021/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(3)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

(EÚ) 2015/...

o európskych dlhodobých investičných fondoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie a najmä jej článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(4),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(5),

keďže:

(1)         Dlhodobé financovanie je kľúčovým nástrojom, ktorý umožňuje nasmerovať európske hospodárstvo na cestu inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu v súlade so stratégiou Európa 2020, vysokej zamestnanosti a konkurencieschopnosti s cieľom budovať hospodárstvo zajtrajška spôsobom, ktorý je menej náchylný na systémové riziká a odolnejší. Európske dlhodobé investičné fondy (EDIF) poskytujú financovanie rôznym projektom infraštruktúry, nekótovaným spoločnostiam alebo kótovaným malým a stredným podnikom (MSP), ktoré majú dlhodobé trvanie a emitujú nástroje vlastného kapitálu alebo dlhové nástroje, pre ktoré neexistuje ľahko identifikovateľný kupujúci. Financovaním takýchto projektov EDIF prispievajú k financovaniu reálneho hospodárstva Únie a k vykonávaniu jej politík.

(2)         Na strane dopytu sú EDIF schopné zabezpečovať stabilný tok príjmov pre správcov penzijných fondov, poisťovne, nadácie, obce a iné subjekty, ktoré sa pravidelne a opakovane musia vyrovnávať so záväzkami a vyhľadávajú dlhodobé výnosy v rámci dobre regulovaných štruktúr. Hoci EDIF ponúkajú nižšiu likviditu než investície do prevoditeľných cenných papierov, sú schopné zabezpečovať stabilný tok príjmov pre jednotlivých investorov, ktorí sú závislí od pravidelného peňažného toku, ktorý dokážu EDIF generovať. EDIF sú takisto schopné ponúkať dobré príležitosti na zhodnotenie kapitálu v čase pre investorov bez stabilného toku príjmov.

(3)  Niekedy je ťažké získať finančné prostriedky na projekty napríklad v oblasti dopravnej infraštruktúry, výroby alebo distribúcie energie z udržateľných zdrojov, sociálnej infraštruktúry (bývanie alebo nemocnice), zavádzania nových technológií a systémov, ktoré znižujú objem používaných zdrojov a energie, či ďalšieho rastu MSP. Finančná kríza ukázala, že medzery vo financovaní by mohla pomôcť vyplniť kombinácia bankových úverov a širšej škály zdrojov financovania, ktoré dokážu lepšie mobilizovať kapitálové trhy. EDIF môžu v tejto súvislosti zohrávať kľúčovú úlohu a môžu tiež mobilizovať kapitál priťahovaním investorov z tretích krajín.

(3a)       Základným cieľom tohto nariadenia je zvýšiť európske dlhodobé investície do reálnej ekonomiky. Aj dlhodobé investície do projektov, podnikov a infraštruktúry v tretích krajinách môžu priniesť kapitál pre EDIF, a tým aj úžitok európskemu hospodárstvu. Takýmto investíciám by sa preto nemalo brániť.

(6)  Keby sa neprijalo nariadenie stanovujúce pravidlá týkajúce sa EDIF, mohlo by sa stať, že by sa na vnútroštátnej úrovni prijali rôzne opatrenia, ktoré by pravdepodobne viedli k narušeniu hospodárskej súťaže v dôsledku rozdielov v opatreniach na ochranu investícií. Odlišné vnútroštátne požiadavky na zloženie a diverzifikáciu portfólia a na oprávnené aktíva, a najmä na investície do komodít, vytvárajú prekážky cezhraničného uvádzania na trh v prípade investičných fondov, ktoré sa zameriavajú na nekótované spoločnosti a reálne aktíva, pretože investori nie sú schopní ľahko porovnať rôzne ponúkané investičné návrhy. Odlišné vnútroštátne požiadavky spôsobujú aj rozdiely v úrovni ochrany investorov. Okrem toho odlišné vnútroštátne požiadavky týkajúce sa investičných techník, ako sú napríklad povolená miera vypožičiavania, používanie finančných derivátov, pravidlá uplatniteľné na predaj nakrátko alebo transakcie spočívajúce vo financovaní cenných papierov, vedú k nezrovnalostiam, pokiaľ ide o úroveň ochrany investorov. Odlišné vnútroštátne požiadavky na lehoty vyplácania alebo držby navyše obmedzujú cezhraničný predaj fondov investujúcich do nekótovaných aktív. Tieto rozdiely môžu zvyšovaním právnej neistoty oslabiť dôveru investorov, keď zvažujú možnosť investovať do takýchto fondov, a obmedziť ich možnosť skutočne si vybrať spomedzi rôznych dlhodobých investičných príležitostí. Z tohto dôvodu je vhodným právnym základom tohto nariadenia článok 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako sa vykladá v ustálenej judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

(7)  Jednotné pravidlá sú potrebné, aby sa zabezpečilo, že EDIF budú v celej Únii vystupovať ako produkt s jednotným a stabilným profilom. Konkrétnejšie je na zabezpečenie hladkého fungovania vnútorného trhu a vysokej úrovne ochrany investorov potrebné zaviesť jednotné pravidlá výkonu činnosti EDIF, najmä v súvislosti so zložením ich portfólia a s investičnými nástrojmi, ktoré môžu používať s cieľom získať expozíciu voči dlhodobým aktívam, ako sú nástroje vlastného kapitálu alebo dlhové nástroje emitované kótovanými MSP a nekótovanými spoločnosťami, ako aj reálnym aktívam. Jednotné pravidlá týkajúce sa portfólia EDIF sú potrebné aj na zabezpečenie toho, aby EDIF, ktoré chcú generovať pravidelný príjem, udržiavali diverzifikované portfólio investičných aktív, ktoré sú vhodné na zachovanie pravidelného peňažného toku. EDIF sú prvým krokom k vytvoreniu integrovaného vnútorného trhu pre získavanie kapitálu, ktorý môže byť nasmerovaný do dlhodobých investícií do európskeho hospodárstva. Hladké fungovanie vnútorného trhu s dlhodobými investíciami si vyžaduje, aby Komisia naďalej posudzovala prípadné prekážky, ktoré by mohli brániť cezhraničnému získavaniu dlhodobého kapitálu, a to aj prekážky, ktoré vyplývajú z daňového režimu pre takéto investície.

(8)  Je nevyhnutné zabezpečiť, aby sa pravidlá výkonu činnosti EDIF, najmä v súvislosti so zložením ich portfólia a investičnými nástrojmi, ktoré môžu používať, priamo uplatňovali na správcov EDIF, a preto musia byť tieto nové pravidlá prijaté ako nariadenie. Tým sa zabezpečia aj jednotné podmienky používania označenia „EDIF“, pretože sa zabráni vzniku rozdielnych vnútroštátnych požiadaviek. Správcovia EDIF by sa mali riadiť rovnakými pravidlami v celej Únii, aby sa posilnila dôvera investorov v EDIF a zabezpečila trvalá dôveryhodnosť označenia „EDIF“. Prijatím jednotných pravidiel sa zároveň obmedzuje zložitosť regulačných požiadaviek uplatniteľných na EDIF. Prostredníctvom jednotných pravidiel sa takisto znižujú náklady správcov na dodržiavanie odlišných vnútroštátnych požiadaviek platných pre fondy, ktoré investujú do kótovaných a nekótovaných spoločností a porovnateľných kategórií reálnych aktív. Platí to najmä v prípade správcov EDIF, ktorí chcú získavať kapitál cezhranične. Prijatie jednotných pravidiel prispieva aj k odstraňovaniu narušení hospodárskej súťaže.

(9)  Nové pravidlá týkajúce sa EDIF sú úzko prepojené so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ(6), keďže uvedená smernica tvorí právny rámec, ktorý upravuje správu alternatívnych investičných fondov (AIF) a ich uvádzanie na trh v Únii. EDIF sú v svojej podstate AIF z EÚ, ktoré spravujú správcovia alternatívnych investičných fondov (správcovia AIF), ktorí majú povolenie v súlade so smernicou 2011/61/EÚ.

(10)       Zatiaľ čo v smernici 2011/61/EÚ sa stanovuje aj viacfázový režim pre tretie krajiny vzťahujúci sa na správcov AIF z krajín mimo EÚ a na AIF z krajín mimo EÚ, nové pravidlá týkajúce sa EDIF majú obmedzenejší rozsah s dôrazom na európsky rozmer nového dlhodobého investičného produktu. V súlade s tým by možnosť stať sa EDIF mal mať len AIF z EÚ v zmysle vymedzenia v smernici 2011/61/EÚ, a to len v prípade, keď ho spravuje správca AIF z EÚ, ktorý získal povolenie v súlade so smernicou 2011/61/EÚ.

(11)  Nové pravidlá týkajúce sa EDIF by mali vychádzať z existujúceho regulačného rámca, ktorý tvorí smernica 2011/61/EÚ a akty prijaté na účely jej vykonávania. Okrem pravidiel stanovených v platných právnych predpisoch Únie by sa preto mali uplatňovať pravidlá pre produkty týkajúce sa EDIF. Na EDIF by sa mali vzťahovať najmä pravidlá spravovania a uvádzania na trh stanovené v smernici 2011/61/EÚ. Rovnako by sa na cezhraničné činnosti EDIF mali zodpovedajúcim spôsobom vzťahovať pravidlá cezhraničného poskytovania služieb a sloboda usadiť sa v zmysle smernice 2011/61/EÚ. Mali by ich dopĺňať osobitné pravidlá uvádzania na trh určené pre cezhraničné uvádzanie EDIF na trh pre retailových aj profesionálnych investorov v celej Únii.

(12)       Jednotné pravidlá by sa mali vzťahovať na všetky AIF z EÚ, ktoré sa chcú uvádzať na trh ako EDIF. AIF z EÚ, ktoré sa nechcú uvádzať na trh ako EDIF, by týmito pravidlami nemali byť viazané, čím takisto súhlasia s tým, že nebudú využívať z nich vyplývajúce výhody. Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a AIF z krajín mimo EÚ by nemali byť oprávnené uvádzať sa na trh ako EDIF.

(13)  S cieľom zabezpečiť, aby EDIF dodržiavali harmonizované pravidlá činnosti týchto fondov, je potrebné požadovať, aby povolenia EDIF udeľovali príslušné orgány. Harmonizované postupy udeľovania povolení a vykonávania dohľadu v prípade správcov AIF podľa smernice 2011/61/EÚ by mal preto dopĺňať osobitný postup udeľovania povolení EDIF. Mali by sa zaviesť postupy s cieľom zabezpečiť, že EDIF budú môcť spravovať len správcovia AIF z EÚ, ktorí získali povolenie v súlade so smernicou 2011/61/EÚ a ktorí sú schopní spravovať EDIF. Mali by sa prijať všetky primerané kroky, aby sa zabezpečilo, že EDIF bude schopný dodržiavať harmonizované pravidlá činnosti týchto fondov. Ak je EDIF spravovaný interne a nie je vymenovaný externý správca AIF, mal by sa uplatňovať osobitný postup udelenia povolenia.

(14)       Vzhľadom na to, že AIF z EÚ môžu mať rôzne právne formy, ktoré im automaticky neposkytujú právnu subjektivitu, ustanovenia, v ktorých sa od EDIF vyžaduje prijímanie opatrení, by sa mali chápať tak, že sa vzťahujú na správcu EDIF v prípadoch, keď je EDIF zriadený ako AIF z EÚ, ktorý nemôže konať sám za seba, pretože nemá vlastnú právnu subjektivitu.

(15)  S cieľom zabezpečiť, aby sa EDIF zameriavali na dlhodobé investície a prispievali k financovaniu udržateľného rastu hospodárstva Únie, by sa v pravidlách týkajúcich sa portfólia EDIF malo vyžadovať jednoznačné vymedzenie kategórií aktív, ktoré sú oprávnené na investície EDIF, a podmienok, za ktorých sú oprávnené. EDIF by mal investovať aspoň 70 % svojho kapitálu do oprávnených investičných aktív. V záujme zabezpečenia integrity EDIF je takisto žiaduce zakázať EDIF, aby sa zapájal do určitých finančných transakcií, ktoré by mohli ohroziť jeho investičnú stratégiu a ciele, pretože by so sebou prinášali riziká, ktoré by sa líšili od rizík, ktoré možno očakávať v prípade fondu zameraného na dlhodobé investície. S cieľom zabezpečiť jednoznačné zameranie na dlhodobé investície, ktoré môže byť užitočné pre retailových investorov, ktorí nepoznajú menej konvenčné investičné stratégie, by sa EDIF nemalo umožniť investovať do finančných derivátov, okrem prípadu, ak tak robí na účely hedžingu rizík vyplývajúcich z jeho vlastných investícií. Vzhľadom na likvidnú povahu komodít a finančných derivátov, pri ktorých voči nim vzniká nepriama expozícia, si investície do komodít nevyžadujú dlhodobý záväzok investora, a preto by sa mali vylúčiť z okruhu oprávnených investičných aktív. Táto logika neplatí pre investície do infraštruktúry alebo spoločností, ktoré sú spojené s komoditami alebo ktorých výsledky nepriamo súvisia s výkonnosťou komodít, napríklad poľnohospodárske podniky v prípade poľnohospodárskych komodít alebo elektrárne v prípade energetických komodít.

(16)  Vymedzenie pojmu „dlhodobá investícia“ je široké. Oprávnené investičné aktíva sú vo všeobecnosti nelikvidné, vyžadujú si záväzky na určitý čas a ich hospodársky profil má dlhodobú povahu. Oprávnené investičné aktíva sú neprevoditeľné cenné papiere, a preto nemajú prístup k likvidite sekundárnych trhov. Často si vyžadujú záväzky na pevne určený čas, ktoré obmedzujú ich predajnosť. Keďže však kótované MSP môžu čeliť problémom s likviditou a prístupom k sekundárnemu trhu, mali by sa tiež považovať za kvalifikované portfóliové podniky. Hospodársky cyklus investícií, na ktoré sa zameriavajú EDIF, má v zásade dlhodobú povahu v dôsledku vysokých kapitálových záväzkov a času potrebného na generovanie výnosov. ▌

(17)       EDIF by mal mať možnosť investovať do iných aktív, než sú oprávnené investičné aktíva, v súlade s potrebami efektívneho riadenia svojho peňažného toku, ale len pokiaľ je to v súlade s dlhodobou investičnou stratégiou EDIF.

(18)  Oprávnené investičné aktíva by sa mali chápať tak, že zahŕňajú majetkové účasti, ako sú napríklad nástroje vlastného kapitálu alebo nástroje kvázi vlastného kapitálu, dlhové nástroje v kvalifikovaných portfóliových podnikoch a úvery poskytované takýmto podnikom. Mali by zahŕňať aj majetkové účasti v iných fondoch zameraných na aktíva, napríklad investície do nekótovaných spoločností, ktoré emitujú nástroje vlastného kapitálu alebo dlhové nástroje, pre ktoré nie vždy existuje ľahko identifikovateľný kupujúci. Priame držby reálnych aktív, okrem prípadu, keď sú sekuritizované, by tiež mali tvoriť kategóriu oprávnených aktív za podmienky, že poskytujú predvídateľné peňažné toky (či už pravidelné alebo nepravidelné) v tom zmysle, že ich možno modelovať a oceňovať na základe metódy diskontovaných peňažných tokov. Tieto aktíva by mohli indikatívne zahŕňať sociálnu infraštruktúru, ktorá prináša predvídateľné výnosy, napríklad energetickú, dopravnú a komunikačnú infraštruktúru, ako aj vzdelávacie a zdravotnícke zariadenia, zariadenia sociálnej podpory a priemyselné zariadenia. Naopak aktíva, ako sú umelecké diela, rukopisy, vínne archívy alebo šperky by nemali byť oprávnené, pretože zvyčajne neprinášajú predvídateľné peňažné toky.

(18a)  Oprávnené investičné aktíva by mali zahŕňať reálne aktíva s hodnotou viac než 10 000 000 EUR, ktoré prinášajú hospodársky a sociálny úžitok. Takýmito aktívami sú infraštruktúra, duševné vlastníctvo, plavidlá, zariadenia, stroje, lietadlá alebo železničné koľajové vozidlá a nehnuteľnosti. Investície do nehnuteľného majetku určeného na podnikanie alebo bývanie by mali byť povolené v miere, v akej slúžia účelu prispievať k inteligentnému, udržateľnému a inkluzívnemu rastu alebo k politikám Únie v oblasti energetiky, regiónov a súdržnosti. Investície do takéhoto nehnuteľného majetku by mali byť jasne zdokumentované, aby sa preukázal dlhodobý záväzok k tomuto majetku.. Cieľom tohto nariadenia nie je podporovať špekulatívne investície.

(18b)     Projekty infraštruktúry si vzhľadom na svoj rozsah vyžadujú veľké množstvo kapitálu investované na dlhé obdobia. Takéto projekty infraštruktúry zahŕňajú infraštruktúru verejných budov ako školy, nemocnice alebo väznice, sociálnu infraštruktúru ako sociálne bývanie, dopravnú infraštruktúru ako cesty, hromadné prepravné systémy alebo letiská, energetickú infraštruktúru ako energetické sústavy, projekty v oblasti adaptácie na zmenu klímy a zmierňovania zmeny klímy, elektrárne alebo potrubné systémy, vodohospodársku infraštruktúru ako systémy zásobovania vodou, kanalizačné alebo zavlažovacie systémy, komunikačnú infraštruktúru ako siete a infraštruktúru nakladania s odpadom ako systémy recyklácie alebo zberu odpadu.

(19)  Nástroje kvázi vlastného kapitálu by sa mali chápať tak, že zahŕňajú typ nástroja financovania, ktorý je kombináciou vlastného kapitálu a dlhu, pri ktorom je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a pri ktorom nie je plne zaistené splatenie nástroja v prípade zlyhania. K takýmto nástrojom patria rôzne nástroje financovania, ako sú podriadené úvery, tiché majetkové účasti, pôžičky s účasťou na zisku, práva účasti na zisku, konvertibilné dlhopisy a dlhopisy s warrantmi.

(20)       S cieľom zohľadniť existujúce obchodné praktiky by sa EDIF malo povoliť kupovať existujúce akcie kvalifikovaného portfóliového podniku od existujúcich akcionárov daného podniku. Okrem toho by sa na účely zabezpečenia čo najrozsiahlejších príležitostí na získavanie kapitálu mali povoliť investície do iných EDIF, európskych fondov rizikového kapitálu (EuFRK), ktoré upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013(7), a európskych fondov sociálneho podnikania (EuFSP), ktoré upravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013(8). S cieľom zabrániť rozptýleniu investícií do kvalifikovaných portfóliových podnikov by EDIF mali mať povolené investovať do iných EDIF, EuFRK a EuFSP len za predpokladu, že oni sami neinvestovali viac než 10 % svojho kapitálu do iných EDIF.

(21)  Využitie finančných podnikov môže byť potrebné v záujme zlúčenia a skoordinovania príspevkov rôznych investorov (vrátane investícií verejnej povahy) do projektov infraštruktúry. EDIF by preto mali mať povolené investovať do oprávnených investičných aktív prostredníctvom finančných podnikov, pokiaľ sa tieto podniky zameriavajú na financovanie dlhodobých projektov, ako aj rast MSP.

(24)       Nekótované spoločnosti môžu mať ťažkosti s prístupom na kapitálové trhy a financovaním ďalšieho rastu a rozvoja. Medzi typické spôsoby získavania financovania patrí súkromné financovanie prostredníctvom majetkovej účasti alebo úverov. Keďže takéto nástroje sú zo svojej povahy dlhodobými investíciami, vyžadujú si trpezlivý kapitál, ktorý môžu poskytnúť EDIF. Okrem toho kótované MSP často čelia veľkým prekážkam pri získavaní dlhodobého financovania a EDIF môžu poskytnúť cenné alternatívne zdroje financovania.

(24a)     Kategórie dlhodobých aktív v zmysle tohto nariadenia by preto mali zahŕňať nekótované spoločnosti, ktoré emitujú nástroje vlastného kapitálu alebo dlhové nástroje, pre ktoré nemusí existovať ľahko identifikovateľný kupujúci, a kótované spoločnosti s maximálnou kapitalizáciou vo výške 500 000 000 EUR.

(26)  Ak má správca EDIF účasť v kvalifikovanom portfóliovom podniku, hrozí riziko, že správca uprednostní vlastné záujmy pred záujmami investorov EDIF. S cieľom zabrániť takýmto konfliktom záujmov a zabezpečiť riadnu správu a riadenie spoločnosti by mal EDIF investovať len do aktív, ktoré nie sú spojené so správcom EDIF, s výnimkou prípadov, keď EDIF investuje do podielových listov alebo akcií iných EDIF, EuFRK alebo EuFSP, ktoré spravuje správca daného EDIF.

(27)       S cieľom umožniť správcom EDIF určitý stupeň flexibility v investovaní ich fondov by sa malo umožniť obchodovanie s inými aktívami, než sú dlhodobé investície, a to do maximálneho limitu 30 % kapitálu EDIF.

(28)       S cieľom obmedziť riskovanie EDIF je nevyhnutné znížiť riziko protistrany uložením jasných požiadaviek na diverzifikáciu portfólia EDIF. Na všetky mimoburzové (OTC) deriváty by sa malo vzťahovať nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012(9).

(29)       S cieľom zabrániť tomu, aby mal investujúci EDIF zásadný vplyv na riadenie iného EDIF alebo emitujúceho subjektu, je potrebné predchádzať nadmernej koncentrácii jedného EDIF v rámci tej istej investície.

(30)  S cieľom umožniť správcom EDIF získavať ďalší kapitál počas životnosti fondu by sa im malo povoliť vypožičiavať si hotovosť až do výšky 30 % hodnoty kapitálu EDIF. Mala by sa tak zabezpečiť dodatočná návratnosť pre investorov. S cieľom odstrániť riziko nesúladu mien by si mal EDIF vypožičiavať len v tej mene, v ktorej správca EDIF očakáva nadobudnutie aktíva. V záujme zmiernenia obáv súvisiacich s činnosťami tieňového bankovníctva by sa hotovosť vypožičaná EDIF nemala používať na poskytovanie pôžičiek kvalifikovaným portfóliovým podnikom.

(31)       Vzhľadom na dlhodobú a nelikvidnú povahu investícií EDIF by správca EDIF mal mať dostatok času na uplatnenie investičných limitov. Čas potrebný na uplatnenie týchto limitov by mal zohľadňovať osobitné črty a charakteristiky investícií, nemal by však presiahnuť päť rokov od dátumu udelenia povolenia EDIF alebo polovicu životnosti EDIF, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr.

(31a)  EDIF sú vzhľadom na profil ich portfólia a zameranie na kategórie dlhodobých aktív určené na nasmerovanie súkromných úspor do európskeho hospodárstva. EDIF sa považujú aj za investičný nástroj, prostredníctvom ktorého skupina Európskej investičnej banky (EIB) môže sústreďovať svoje financovanie európskej infraštruktúry alebo MSP. Na základe tohto nariadenia sú EDIF štruktúrované ako združené investičné nástroje, ktoré zodpovedajú zameraniu skupiny EIB na prispievanie k vyváženému a stabilnému rozvoju vnútorného trhu pre dlhodobé investície v záujme Únie. Vzhľadom na ich zameranie na kategórie dlhodobých aktív môžu EDIF plniť svoju určenú úlohu ako prioritný nástroj na naplnenie Investičného plánu pre Európu, ktorý bol uvedený v oznámení Komisie z 26. novembra 2014.

(31b)     Komisia by mala stanoviť ako prioritu a zefektívniť svoje procesy v súvislosti so všetkými žiadosťami EDIF o financovanie z EIB. Komisia by preto mala zefektívniť poskytovanie akýchkoľvek stanovísk alebo príspevkov v súvislosti so všetkými žiadosťami EDIF o financovanie z EIB.

(31c)     Okrem toho môžu mať členské štáty, ako aj regionálne a miestne orgány záujem upozorniť potenciálnych investorov a verejnosť na existenciu EDIF.

(32)  Bez ohľadu na skutočnosť, že EDIF nemá povinnosť ponúknuť práva na vyplácanie pred ukončením svojej životnosti, EDIF by nič nemalo brániť v tom, aby sa snažil o prijatie svojich podielových listov alebo akcií na regulovaný trh alebo do multilaterálneho obchodného systému, čím by sa investorom poskytla príležitosť na predaj ich podielových listov alebo akcií pred ukončením životnosti EDIF. V štatúte ani zakladajúcich dokumentoch EDIF by sa nemalo brániť prijatiu podielových listov alebo akcií EDIF na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v rámci multilaterálneho obchodného systému, ani by sa v nich nemalo investorom brániť vo voľnom prevode ich podielových listov alebo akcií tretím stranám, ktoré chcú tieto podielové listy alebo akcie kúpiť. Zámerom je podporovať sekundárne trhy ako významné miesto pre nákup a predaj podielových listov alebo akcií EDIF pre retailových investorov.

(32a)     Hoci sa o investovanie do EDIF môžu zaujímať jednotliví investori, nelikvidná povaha väčšiny investícií do dlhodobých projektov vylučuje možnosť, aby EDIF svojim investorom ponúkal pravidelné vyplácanie. Záväzok jednotlivého investora v súvislosti s investíciou do takýchto aktív je zo svojej podstaty prijatý na celé trvanie investície. Štruktúra EDIF by preto mala byť v zásade taká, aby pravidelné vyplácanie neponúkali pred ukončením životnosti EDIF.

(32b)  V záujme povzbudenia investorov, najmä retailových investorov, ktorí by nemuseli byť ochotní viazať svoj kapitál na dlhý čas, by EDIF mali mať za určitých podmienok možnosť ponúkať svojim investorom právo predčasného vyplatenia. Preto by mal mať správca EDIF možnosť rozhodnúť podľa investičnej stratégie EDIF, či zriadi EDIF s právami na vyplatenie alebo bez nich. Ak sa uplatňuje režim s právami na vyplatenie, tieto práva a ich hlavné charakteristiky by mali byť jasne vymedzené vopred a zverejnené v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch EDIF.

(33)       S cieľom umožniť účinné vyplácanie podielových listov alebo akcií investorom na konci životnosti EDIF by mal správca EDIF začať predávať portfólio aktív EDIF včas na to, aby sa zabezpečilo jeho riadne zhodnotenie. Správca EDIF by mal pri určovaní harmonogramu riadneho odpredaja zohľadňovať rôzne profily splatnosti investícií a čas potrebný na nájdenie kupca pre aktíva, do ktorých EDIF investoval. Vzhľadom na to, že počas tohto obdobia likvidácie je nemožné zachovať investičné limity, mali by sa prestať uplatňovať v čase, keď sa začína obdobie likvidácie.

(33a)  Aby sa rozšíril prístup retailových investorov k EDIF, má PKIPCP možnosť investovať do podielových listov alebo akcií emitovaných EDIF do tej miery, do akej sú podielové listy alebo akcie EDIF oprávnené podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES(10).

(33b)     EDIF by mal mať možnosť pomerne znížiť svoj kapitál v prípade, keď odpredal jedno zo svojich aktív, najmä v prípade investície do infraštruktúry.

(34)       Nekótované aktíva, do ktorých EDIF investoval, sa môžu v priebehu životnosti fondu začať kótovať na regulovanom trhu. Ak k tomu dôjde, aktíva už možno nespĺňajú požiadavku na nekótovanie aktív podľa tohto nariadenia. S cieľom umožniť správcovi EDIF odpredať riadnym spôsobom takéto aktíva, ktoré by už neboli oprávnené, by sa tieto aktíva mohli aj naďalej započítavať na účely výpočtu 70 % limitu oprávnených investičných aktív maximálne počas troch rokov.

(35)  Vzhľadom na špecifické charakteristiky EDIF, ako aj retailových a profesionálnych investorov, pre ktorých sú určené, je dôležité zaviesť spoľahlivé požiadavky na transparentnosť, ktoré potenciálnym investorom umožnia, aby si utvorili informovaný úsudok a boli si plne vedomí súvisiacich rizík. Okrem splnenia požiadaviek na transparentnosť uvedených v smernici 2011/61/EÚ by EDIF mali uverejniť aj prospekt, ktorého obsah by mal zahŕňať všetky informácie, ktoré musia poskytovať podniky kolektívneho investovania uzavretého typu v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES(11) a s nariadením Komisie (ES) č. 809/2004(12). V prípade uvádzania EDIF na trh pre retailových investorov by malo byť povinné zverejnenie dokumentu s kľúčovými informáciami v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014(13). Každý marketingový dokument by mal navyše výslovne upozorňovať na rizikový profil EDIF.

(35a)     EDIF môžu byť zaujímavé pre investorov, ako sú obce, cirkvi, charitatívne organizácie a nadácie, ktoré by mali mať možnosť požiadať o to, aby sa k nim pristupovalo ako k profesionálnym klientom v prípadoch, keď spĺňajú podmienky časti II prílohy II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ(14).

(36)  Keďže sa EDIF zameriavajú nielen na profesionálnych, ale aj na retailových investorov v celej Únii, je potrebné, aby sa k požiadavkám na uvádzanie na trh stanoveným v smernici 2011/61/EÚ doplnili určité ďalšie požiadavky s cieľom zabezpečiť primeranú úroveň ochrany retailových investorov. Mali by sa preto sprístupniť služby na upisovanie, uskutočňovanie platieb vlastníkom podielových listov alebo akcionárom, spätné odkúpenie alebo vyplatenie podielových listov alebo akcií a na poskytovanie informácií, ktoré sú EDIF a správca EDIF povinní poskytovať. Okrem toho, aby nedochádzalo k znevýhodňovaniu retailových investorov v porovnaní s profesionálnymi investormi, by sa mali zaviesť určité záruky, keď sa EDIF uvádzajú na trh pre retailových investorov. Ak sa uvádzanie alebo umiestňovanie EDIF na trh pre retailových investorov uskutočňuje prostredníctvom distribútora, takýto distribútor by mal spĺňať príslušné požiadavky stanovené v smernici 2014/65/EÚ a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014(15).

(36a)  Správca EDIF alebo distribútor by mali získať všetky potrebné informácie týkajúce sa poznatkov a skúseností, finančnej situácie, ochoty podstupovať riziko, investičných cieľov a časového horizontu retailového investora, aby posúdili, či je EDIF vhodný na uvedenie na trh pre daného retailového investora, pričom zohľadnia okrem iného životnosť a zamýšľanú investičnú stratégiu EDIF. Okrem toho, ak životnosť EDIF, ktorý sa ponúka alebo umiestňuje na trh pre retailových investorov, presahuje 10 rokov, správca EDIF alebo distribútor by mali jasne uviesť v písomnej forme, že tento produkt nemusí byť vhodný pre retailových investorov, ktorí nie sú schopní znášať taký dlhodobý a nelikvidný záväzok.

(36b)  Pri uvádzaní EDIF na trh pre retailových investorov by depozitár EDIF mal spĺňať ustanovenia smernice 2009/65/ES týkajúce sa oprávnených subjektov, ktorým je umožnené vykonávať úlohu depozitárov, pravidla nezbavenia sa zodpovednosti a opätovného použitia aktív.

(36c)     V záujme posilnenia ochrany retailových investorov sa týmto nariadením navyše ustanovuje, že v prípade retailových investorov, ktorých portfólio zložené z hotovostných vkladov a finančných nástrojov s vylúčením finančných nástrojov, ktoré boli poskytnuté ako kolaterál, nepresahuje 500 000 EUR, by mal správca EDIF alebo ktorýkoľvek distribútor po vykonaní skúšky vhodnosti a poskytnutí príslušného investičného poradenstva zabezpečiť, aby retailový investor do EDIF neinvestoval celkovú sumu presahujúcu 10 % jeho portfólia a aby počiatočná suma investovaná do jedného alebo viacerých EDIF nebola nižšia ako 10 000 EUR.

(36d)     Za mimoriadnych okolností vymedzených v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch EDIF by sa životnosť EDIF mohla predĺžiť alebo skrátiť, aby sa umožnila väčšia flexibilita, napríklad v prípade, že projekt sa dokončí neskôr alebo skôr, ako sa očakávalo, a aby sa životnosť zosúladila s dlhodobou investičnou stratégiou EDIF.

(37)       Príslušný orgán pre EDIF by mal priebežne overovať, či EDIF dodržiava toto nariadenie. Vzhľadom na to, že príslušné orgány už majú rozsiahle právomoci podľa smernice 2011/61/EÚ, tieto právomoci treba rozšíriť so zreteľom na toto nariadenie.

(38)  Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA)) zriadený na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010(16) by v súvislosti s týmto nariadením mal mať možnosť vykonávať všetky právomoci udelené podľa smernice 2011/61/EÚ a mali by mu byť na tento účel poskytnuté všetky potrebné zdroje, najmä ľudské zdroje.

(39)       ESMA by mal zohrávať ústrednú úlohu pri uplatňovaní pravidiel týkajúcich sa EDIF zabezpečovaním jednotného uplatňovania pravidiel Únie vnútroštátnymi príslušnými orgánmi. Je efektívne a vhodné poveriť ESMA ako subjekt s vysoko špecializovanými znalosťami týkajúcimi sa cenných papierov a trhov s cennými papiermi, aby vypracoval návrhy regulačných technických predpisov, ktoré neobsahujú politické rozhodnutia a ktoré sa predložia Komisii. Tieto regulačné technické predpisy by sa mali týkať okolností, za akých použitie finančných derivátov slúži len na účely hedžingu rizík vyplývajúcich z investícií, okolností, za akých životnosť EDIF bude dostatočne dlhá na to, aby zahrnula životný cyklus všetkých jednotlivých aktív EDIF, prvkov harmonogramu riadneho odpredaja aktív EDIF, definícií a metód výpočtu nákladov znášaných investormi, foriem zverejňovania nákladov a charakteristických vlastností služieb, ktoré majú EDIF zriadiť v každom členskom štáte, v ktorom majú v úmysle uvádzať na trh podielové listy alebo akcie.

(40)  Na výmenu, prenos a spracovanie osobných údajov na účely tohto nariadenia by sa v plnom rozsahu mala vzťahovať smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES(17) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001(18).

(41)       Keďže ciele tohto nariadenia, a to zabezpečiť jednotné požiadavky na investície a podmienky výkonu činnosti EDIF v celej Únii a súčasne v plnom rozsahu zohľadňovať potrebu vyvážiť bezpečnosť a spoľahlivosť EDIF s efektívnym fungovaním trhu s dlhodobým financovaním, ako aj nákladmi, ktoré vznikajú jeho rôznym zainteresovaným stranám, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov ich rozsahu a dôsledkov ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

(42)       Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané najmä v Charte základných práv Európskej únie, a predovšetkým ochranu spotrebiteľa, slobodu podnikania, právo na prostriedok nápravy a na spravodlivý proces a právo na ochranu osobných údajov, ako aj právo na prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu. Toto nariadenie sa musí0 uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Kapitola I

Všeobecné ustanovenia

Článok 1Predmet úpravy a ciele

1.          V tomto nariadení sa stanovujú jednotné pravidlá udeľovania povolení, investičných politík a podmienok výkonu činnosti alternatívnych investičných fondov z EÚ (AIF z EÚ) alebo podfondov AIF z EÚ, ktoré sa uvádzajú na trh v Únii ako európske dlhodobé investičné fondy (EDIF).

1a.        Cieľom tohto nariadenia je získavať a smerovať kapitál do európskych dlhodobých investícií do reálneho hospodárstva v súlade s cieľom Únie v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

2.          Členské štáty nesmú ukladať žiadne dodatočné požiadavky v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia.

Článok 2Vymedzenia pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

(1)         „kapitál“ sú kumulované kapitálové príspevky a nesplatený upísaný kapitál, vypočítaný na základe súm investovateľných po odpočítaní všetkých poplatkov, nákladov a výdavkov, ktoré priamo alebo nepriamo znášajú investori;

(1a)       „profesionálny investor“ je investor, ktorý sa považuje za profesionálneho klienta alebo s ktorým sa na požiadanie môže zaobchádzať ako s profesionálnym klientom v súlade s prílohou II k smernici 2014/65/EÚ;

(1b)       „retailový investor“ je investor, ktorý nie je profesionálnym investorom;

(2)         „vlastný kapitál“ je vlastnícky podiel v kvalifikovanom portfóliovom podniku, ktorý reprezentujú akcie alebo iné formy účasti na kapitále kvalifikovaného portfóliového podniku emitované pre jeho investorov;

(3)  „kvázi vlastný kapitál“ je každý typ nástroja financovania, v rámci ktorého je návratnosť nástroja spojená so ziskom alebo stratou kvalifikovaného portfóliového podniku a v rámci ktorého nie je plne zaistené splatenie nástroja v prípade zlyhania;

(3a)       „reálne aktívum“ je aktívum, ktoré má hodnotu na základe svojej podstaty a vlastností a môže poskytovať výnosy, vrátane infraštruktúry a iných aktív, ktoré prinášajú hospodársky a spoločenský úžitok, ako je napríklad vzdelávanie, poradenstvo, výskum a vývoj, a vrátane nehnuteľného majetku určeného na podnikanie alebo bývanie, ale len v prípade, ak je súčasťou alebo pomocným prvkom dlhodobého investičného projektu, ktorý prispieva k cieľu Únie v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu;

(4)         „finančný podnik“ je ktorýkoľvek z týchto subjektov:

a)     úverová inštitúcia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013(19);

b)     investičná spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 1) smernice 2014/65/EÚ;

c)  poisťovňa v zmysle vymedzenia v článku 13 bode 1) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES(20);

d)     finančná holdingová spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 20) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

e)     holdingová spoločnosť so zmiešanou činnosťou v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 22) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

f)      správcovská spoločnosť v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2009/65/ES;

g)     správca AIF v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. b) smernice 2011/61/EÚ.

(4a)       „AIF z EÚ“ je AIF z EÚ v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. k) smernice 2011/61/EÚ;

(4b)       „správca AIF z EÚ“ je správca AIF z EÚ v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 písm. l) smernice 2011/61/EÚ;

(5)         „príslušný orgán pre EDIF“ je príslušný orgán AIF z EÚ v zmysle článku 4 ods. 1 písm. h) smernice 2011/61/EÚ;

(6)         „domovský členský štát EDIF“ je členský štát, v ktorom bolo EDIF udelené povolenie;

(6a)  „správca EDIF“ je správca AIF z EÚ, ktorý má povolenie spravovať EDIF, alebo interne spravovaný EDIF, ak právna forma EDIF umožňuje internú správu a ak nebol vymenovaný žiadny externý správca AIF;

(6b)       „príslušný orgán pre správcu EDIF“ je príslušný orgán domovského členského štátu správcu AIF v zmysle článku 4 ods. 1 písm. q) smernice 2011/61/EÚ;

(6c)       „požičiavanie cenných papierov“ a „vypožičiavanie cenných papierov“ je každá transakcia, pri ktorej protistrana prevádza cenné papiere s prísľubom, že dlžník vráti rovnocenné cenné papiere k určitému budúcemu dátumu alebo keď ho o to požiada prevádzajúca strana, pričom sa uvedená transakcia považuje za požičiavanie cenných papierov v prípade protistrany, ktorá prevádza cenné papiere, a za vypožičiavanie cenných papierov v prípade protistrany, na ktorú sa tieto cenné papiere prevádzajú;

(6d)       „repo obchod“ je repo transakcia v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 83) nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

(6e)  „finančný nástroj“ je finančný nástroj uvedený v oddiele C prílohy I k smernici 2014/65/EÚ;

(6f)        „predaj nakrátko“ je činnosť v zmysle vymedzenia v článku 2 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012(21);

(6g)       „regulovaný trh“ je regulovaný trh v zmysle vymedzenia v článku 4 ods.1 bode 21) smernice 2014/65/EÚ;

(6h)       „multilaterálny obchodný systém“ je multilaterálny obchodný systém v zmysle vymedzenia v článku 4 ods. 1 bode 22) smernice 2014/65/EÚ.

Článok 3Povolenie a ústredný verejný register

1.          EDIF sa môže uvádzať na trh v Únii, len ak mu bolo udelené povolenie v súlade s týmto nariadením. Povolenie ako EDIF platí pre všetky členské štáty.

2.          O povolenie ako EDIF sú oprávnení požiadať a získať ho len AIF z EÚ.

4.  Príslušné orgány pre EDIF štvrťročne informujú ESMA o povoleniach udelených alebo zrušených podľa tohto nariadenia.

ESMA vedie ústredný verejný register so záznamom o každom EDIF, ktorému bolo udelené povolenie podľa tohto nariadenia, o správcovi EDIF a o príslušnom orgáne pre EDIF. Register je prístupný v elektronickej podobe.

Článok 3a

Označenie a zákaz transformácie

1.      Označenie „EDIF“ alebo „európsky dlhodobý investičný fond“ vo vzťahu k podniku kolektívneho investovania alebo podielovým listom či akciám, ktoré emituje, sa môže používať, len ak bolo podniku kolektívneho investovania udelené povolenie v súlade s týmto nariadením.

2.      EDIF sa zakazuje transformácia na podniky kolektívneho investovania, ktoré nepodliehajú tomuto nariadeniu.

Článok 4Žiadosť o udelenie povolenia ako EDIF

1.          Žiadosť o udelenie povolenia ako EDIF sa predkladá príslušnému orgánu pre EDIF.

Žiadosť o udelenie povolenia ako EDIF obsahuje:

a)     štatút alebo zakladajúce dokumenty fondu;

b)     informácie o totožnosti navrhovaného správcu EDIF a jeho súčasných a predchádzajúcich skúsenostiach a aktivitách v súvislosti so správou fondov;

c)     informácie o totožnosti depozitára;

d)  opis informácií, ktoré sa majú sprístupniť investorom, vrátane opisu mechanizmov na riešenie sťažností retailových investorov.

Príslušný orgán pre EDIF si môže vyžiadať objasnenie a informácie týkajúce sa dokumentov a informácií poskytnutých podľa druhého pododseku.

2.          Len správca AIF z EÚ, ktorý má povolenie podľa smernice 2011/61/EÚ, môže predložiť príslušnému orgánu pre EDIF žiadosť o schválenie, aby mohol spravovať EDIF, pre ktorý sa žiada udelenie povolenia v súlade s odsekom 1. Ak je príslušný orgán pre EDIF rovnaký ako príslušný orgán pre správcu AIF z EÚ, takáto žiadosť o schválenie odkazuje na dokumentáciu predloženú na účely udelenia povolenia podľa smernice 2011/61/EÚ.

Žiadosť o schválenie spravovania EDIF obsahuje:

a)     písomný súhlas depozitára;

b)     informácie o podmienkach delegovania v súvislosti s riadením portfólia a rizík a správou v súvislosti s EDIF;

c)  informácie o investičných stratégiách, rizikovom profile a ďalších charakteristických vlastnostiach AIF, na ktorých spravovanie bolo správcovi AIF z EÚ udelené povolenie.

Príslušný orgán pre EDIF môže príslušný orgán pre správcu AIF z EÚ požiadať o objasnenie a informácie v súvislosti s dokumentáciou uvedenou v druhom pododseku alebo o osvedčenie o tom, či EDIF patria do rozsahu pôsobnosti povolenia správcu AIF z EÚ na spravovanie AIF. Príslušný orgán pre správcu AIF z EÚ poskytne odpoveď do 10 pracovných dní od dátumu doručenia žiadosti, ktorú predložil príslušný orgán pre EDIF.

3.          Žiadateľom sa do dvoch mesiacov od dátumu predloženia úplnej žiadosti poskytne informácia o tom, či bolo udelené povolenie ako EDIF vrátane schválenia pre správcu AIF z EÚ, aby spravoval EDIF.

4.          Všetky následné zmeny dokumentácie uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa bezodkladne oznámia príslušnému orgánu pre EDIF.

5.          Odchylne od odsekov 1 a 2 AIF z EÚ, ktorého právna forma umožňuje internú správu a ktorého riadiaci orgán sa rozhodne nevymenovať externého správcu AIF, súčasne požiada o udelenie povolenia ako EDIF podľa tohto nariadenia a ako správca AIF podľa smernice 2011/61/EÚ.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 smernice 2011/61/EÚ, žiadosť o udelenie povolenia ako interne spravovaný EDIF obsahuje:

a)     štatút alebo zakladajúce dokumenty fondu;

b)     opis informácií, ktoré sa majú sprístupniť investorom, vrátane opisu mechanizmov na riešenie sťažností retailových investorov.

Odchylne od odseku 3 sa interne spravovanému AIF z EÚ do troch mesiacov od dátumu predloženia úplnej žiadosti poskytne informácia o tom, či mu bolo udelené povolenie ako EDIF.

Článok 5Podmienky udelenia povolenia ako EDIF

1.          AIF z EÚ sa udelí povolenie ako EDIF len v prípade, keď sa jeho príslušný orgán:

a)     uistil, že AIF z EÚ dokáže splniť všetky požiadavky tohto nariadenia;

b)  schválil žiadosť správcu AIF z EÚ, ktorý má povolenie v súlade so smernicou 2011/61/EÚ, na spravovanie EDIF, ako aj štatút fondu alebo zakladajúce dokumenty a výber depozitára.

1a.        Ak AIF z EÚ predloží žiadosť podľa článku 4 ods. 5, príslušný orgán vydá AIF z EÚ povolenie iba v prípade, keď sa uistil, že AIF z EÚ spĺňa požiadavky tohto nariadenia, ako aj smernice 2011/61/EÚ vzťahujúce sa na udelenie povolenia správcovi AIF z EÚ.

2.          Príslušný orgán pre EDIF môže odmietnuť schváliť žiadosť správcu AIF z EÚ o spravovanie EDIF len v prípade, keď správca AIF z EÚ:

a)     nedodržiava toto nariadenie;

b)     nedodržiava smernicu 2011/61/EÚ;

c)     nezískal povolenie svojho príslušného orgánu na spravovanie AIF, ktoré uplatňujú investičné stratégie takého typu, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie; alebo

d)     neposkytol dokumentáciu uvedenú v článku 4 ods. 2 alebo akékoľvek objasnenie či informácie požadované na jeho základe.

Pred odmietnutím schválenia žiadosti sa príslušný orgán pre EDIF poradí s príslušným orgánom pre správcu AIF z EÚ.

3.          Príslušný orgán pre EDIF neudelí povolenie ako EDIF AIF z EÚ, ktorý predložil žiadosť o povolenie, ak právne dôvody AIF z EÚ bránia uvádzať jeho podielové listy alebo akcie na trh v jeho domovskom členskom štáte.

3a.         Príslušný orgán pre EDIF oznámi AIF z EÚ dôvod odmietnutia udeliť povolenie ako EDIF.

3b.        Žiadosť, ktorá bola zamietnutá podľa tejto kapitoly, nemožno opätovne predložiť príslušným orgánom iných členských štátov.

4.          Udelenie povolenia ako EDIF nepodlieha požiadavke, aby EDIF spravoval správca AIF z EÚ, ktorý má povolenie v domovskom členskom štáte EDIF, alebo aby správca AIF z EÚ vykonával alebo delegoval akékoľvek činnosti v domovskom členskom štáte EDIF.

Článok 6Uplatniteľné pravidlá a zodpovednosť

1.          EDIF neprestajne dodržiava ustanovenia tohto nariadenia.

2.  EDIF a správca EDIF neprestajne dodržiavajú smernicu 2011/61/EÚ.

3.          Správca EDIF je zodpovedný za zabezpečovanie súladu s týmto nariadením a v súlade so smernicou 2011/61/EÚ zodpovedá aj za akékoľvek porušenia tohto nariadenia. Správca EDIF je zodpovedný aj za straty alebo škody vyplývajúce z nedodržania tohto nariadenia.

Kapitola II

Povinnosti týkajúce sa investičných politík EDIF

Oddiel 1Všeobecné pravidlá a oprávnené aktíva

Článok 7Podfondy

Ak EDIF pozostáva z viac než jedného podfondu, každý podfond sa na účely tejto kapitoly považuje za samostatný EDIF.

Článok 8Oprávnené investície

1.          V súlade s cieľmi uvedenými v článku 1 ods. 1a EDIF investuje len do týchto kategórií aktív a len za podmienok stanovených v tomto nariadení:

a)     oprávnené investičné aktíva;

b)     nástroje uvedené v článku 50 ods. 1 smernice 2009/65/ES.

2.  EDIF nesmie vykonávať žiadnu z týchto činností:

a)     predávať aktíva nakrátko;

b)     zaujať priamu alebo nepriamu expozíciu voči komoditám, a to ani prostredníctvom finančných derivátov, certifikátov, ktoré ich zastupujú, indexov, ktoré sú na nich založené, alebo akéhokoľvek iného prostriedku alebo nástroja, v dôsledku ktorého by vznikla expozícia voči nim;

c)     uskutočňovať transakcie týkajúce sa požičiavania cenných papierov, vypožičiavania cenných papierov a ▌repo obchodov ani uzatvárať akékoľvek iné zmluvy, ktoré majú rovnaké ekonomické účinky a prinášajú podobné riziká, ak sa to týka viac než 10 % aktív EDIF;

d)     používať finančné deriváty okrem prípadu, keď ▌použitie takýchto nástrojov slúži len na účel hedžingu rizík ▌vyplývajúcich z iných investícií EDIF.

2a.  S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie tohto článku ESMA po verejnej konzultácii vypracuje návrh regulačných technických predpisov, ktorými sa vymedzia kritériá na určenie okolností, za ktorých použitie finančných derivátov slúži len na účel hedžingu rizík vyplývajúcich z investícií uvedených v odseku 2 písm. d).

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ...(22)+.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijíma regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 9Oprávnené investičné aktíva

Aktívum uvedené v článku 8 ods. 1 písm. a) spĺňa kritériá na investovanie zo strany EDIF len v prípade, keď patrí do jednej z týchto kategórií:

a)          nástroje vlastného kapitálu alebo nástroje kvázi vlastného kapitálu, ktoré:

i)      emitoval kvalifikovaný portfóliový podnik a ktoré EDIF nadobudol ▌od kvalifikovaného portfóliového podniku alebo od tretej strany prostredníctvom sekundárneho trhu;

ii)  emitoval kvalifikovaný portfóliový podnik výmenou za nástroj vlastného kapitálu alebo nástroj kvázi vlastného kapitálu, ktorý EDIF predtým nadobudol ▌od kvalifikovaného portfóliového podniku alebo od tretej strany prostredníctvom sekundárneho trhu;

iii)     emitoval podnik, ktorého je kvalifikovaný portfóliový podnik dcérskou spoločnosťou, v ktorej má väčšinové vlastníctvo, výmenou za nástroj vlastného kapitálu alebo nástroj kvázi vlastného kapitálu, ktorý EDIF nadobudol v súlade s bodom i) alebo ii) od kvalifikovaného portfóliového podniku alebo od tretej strany prostredníctvom sekundárneho trhu;

b)          dlhové nástroje emitované kvalifikovaným portfóliovým podnikom;

c)          úvery poskytnuté zo strany EDIF kvalifikovanému portfóliovému podniku, ktorých splatnosť nie je dlhšia ako životnosť EDIF;

d)          podielové listy alebo akcie jedného alebo viacerých iných EDIF, EuFRK a EuFSP za predpokladu, že tieto EDIF, EuFRK a EuFSP sami neinvestovali viac než 10 % svojho kapitálu do EDIF;

e)          priama majetková účasť alebo nepriama majetková účasť prostredníctvom kvalifikovaných portfóliových podnikov v jednotlivých reálnych aktívach s hodnotou minimálne 10 000 000 EUR alebo ich ekvivalentu v danej mene v čase, keď výdavky vznikajú.

Článok 10Kvalifikovaný portfóliový podnik

1.          Kvalifikovaný portfóliový podnik uvedený v článku 9 je portfóliový podnik iný ako podnik kolektívneho investovania, ktorý spĺňa tieto požiadavky:

a)     nie je to finančný podnik;

b)     je to podnik, ktorý

         i)         nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v rámci multilaterálneho obchodného systému; alebo

ii)     je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v rámci multilaterálneho obchodného systému a zároveň jeho trhová kapitalizácia nepresahuje 500 000 000 EUR;

c)  je usadený v členskom štáte alebo v tretej krajine za predpokladu, že tretia krajina:

i)       nie je vysokoriziková a nespolupracujúca jurisdikcia identifikovaná Finančnou akčnou skupinou (FATF);

ii)      podpísal dohodu s domovským členským štátom správcu EDIF a s každým ďalším členským štátom, v ktorom sa majú podielové listy alebo akcie EDIF uvádzať na trh, aby sa zabezpečilo, že tretia krajina bude v plnej miere dodržiavať normy stanovené v článku 26 Modelovej zmluvy OECD o zdaňovaní príjmov a majetku a zaručí účinnú výmenu informácií o daňových otázkach, vrátane prípadných viacstranných dohôd o daniach.

2.          Odchylne od odseku 1 písm. a) tohto článku kvalifikovaný portfóliový podnik môže byť finančným podnikom, ktorý financuje výhradne kvalifikované portfóliové podniky uvedené v odseku 1 tohto článku alebo reálne aktíva uvedené v článku 9 písm. e).

Článok 11Konflikt záujmov

EDIF nesmie investovať do oprávneného investičného aktíva, v ktorom správca EDIF má alebo nadobúda priamy alebo nepriamy podiel, inak ako držbou podielových listov alebo akcií EDIF, EuFSO alebo EuFRK, ktoré spravuje.

Oddiel 2Ustanovenia o investičných politikách

Článok 12Zloženie a diverzifikácia portfólia

1.          EDIF investuje aspoň 70 % svojho kapitálu do oprávnených investičných aktív.

2.          EDIF neinvestuje viac než:

a)     10 % svojho kapitálu do nástrojov emitovaných jedným kvalifikovaným portfóliovým podnikom alebo do úverov poskytnutých tomuto podniku;

b)     10 % svojho kapitálu priamo alebo nepriamo do jediného reálneho aktíva;

c)     10 % svojho kapitálu do podielových listov alebo akcií jedného EDIF, EuFRK alebo EuFSP;

d)     5 % svojho kapitálu do aktív uvedených v článku 8 ods. 1 písm. b), ak tieto aktíva emitoval jeden subjekt.

3.  Súhrnná hodnota podielových listov alebo akcií EDIF, EuFRK a EuFSP v portfóliu EDIF nepresahuje 20 % hodnoty kapitálu EDIF.

4.          Súhrnná expozícia EDIF voči riziku protistrany vyplývajúca z transakcií s mimoburzovými (OTC) derivátmi, zo zmlúv o repo obchodoch alebo zo zmlúv o obrátených repo obchodoch nepresahuje 5 % hodnoty kapitálu EDIF.

5.          Odchylne od odseku 2 písm. a) a b) môže EDIF zvýšiť stanovený 10 % limit na 20 % za predpokladu, že súhrnná hodnota aktív v držbe EDIF v kvalifikovaných portfóliových podnikoch a v jednotlivých reálnych aktívach, do ktorých investuje viac než 10 % svojho kapitálu, nepresiahne 40 % hodnoty kapitálu EDIF.

5a.        Odchylne od odseku 2 písm. d) môže EDIF zvýšiť stanovený 5 % limit na 25 % v prípade, ak dlhopisy emituje úverová inštitúcia, ktorá má svoje registrované sídlo v členskom štáte a zo zákona podlieha osobitnému verejnému dohľadu určenému na ochranu držiteľov dlhopisov. Predovšetkým musia byť sumy získané z emisie týchto dlhopisov investované v súlade so zákonom do aktív, ktoré počas celého obdobia platnosti dlhopisov dokážu kryť nároky vyplývajúce z týchto dlhopisov a ktoré by sa v prípade zlyhania emitenta prednostne použili na nahradenie istiny a zaplatenie vzniknutého úroku.

6.  Spoločnosti, ktoré sú zahrnuté v tej istej skupine na účely zostavovania konsolidovanej účtovnej závierky v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ(23) alebo v súlade s uznávanými medzinárodnými účtovnými pravidlami, sa na účely výpočtu limitov uvedených v odsekoch 1 až 5a považujú za jeden kvalifikovaný portfóliový podnik alebo za jeden subjekt.

Článok 12a

Korekcia investičných pozícií

V prípade, keď EDIF poruší požiadavky na diverzifikáciu stanovené v článku 12 ods. 2 až 5a a toto porušenie správca EDIF nemôže ovplyvniť, správca EDIF v primeranej lehote prijme opatrenia potrebné na nápravu pozície s náležitým ohľadom na záujmy investorov EDIF.

Článok 13Koncentrácia

1.          EDIF nenadobudne viac než 25 % podielových listov alebo akcií jedného EDIF, EuFRK alebo EuFSP.

2.          Limity koncentrácie stanovené v článku 56 ods. 2 smernice 2009/65/ES sa vzťahujú na investície do aktív uvedených v článku 8 ods. 1 písm. b) tohto nariadenia.

Článok 14Vypožičiavanie hotovosti

1.      EDIF si môže vypožičať hotovosť za predpokladu, že takáto výpožička spĺňa všetky tieto podmienky:

a)        nepredstavuje viac než 30 % hodnoty kapitálu EDIF;

b)        slúži na účely investovania do oprávnených investičných aktív, s výnimkou pôžičiek uvedených v článku 9 písm. c), za podmienky, že hotovosť alebo jej ekvivalenty v držbe EDIF nepostačujú na uskutočnenie danej investície;

c)        uzatvára sa v rovnakej mene ako aktíva, ktoré sa majú nadobudnúť za vypožičanú hotovosť;

ca)      jej splatnosť nie je dlhšia ako životnosť EDIF;

cb)      zaťažuje aktíva, ktoré nepredstavujú viac než 30 % hodnoty kapitálu EDIF.

2.      Správca EDIF v prospekte EDIF uvedie, či má alebo nemá v úmysle vypožičiavať si hotovosť ako súčasť svojej investičnej stratégie.

Článok 15Uplatňovanie pravidiel týkajúcich sa zloženia a diverzifikácie portfólia

1.          Investičný limit stanovený v článku 12 ods. 1 sa:

a)     uplatňuje od dátumu uvedeného v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch EDIF;

b)     prestáva uplatňovať, keď EDIF začne predávať aktíva s cieľom vyplatiť podielové listy alebo akcie investorov po ukončení životnosti EDIF;

c)     prestáva dočasne uplatňovať, keď EDIF získava dodatočný kapitál alebo znižuje existujúci kapitál, pokiaľ takéto pozastavenie uplatňovania netrvá dlhšie než 12 mesiacov.

Dátum uvedený v písmene a) prvého pododseku zohľadňuje osobitosti a charakteristické vlastnosti aktív, do ktorých má EDIF investovať, a nenastane neskôr než päť rokov po udelení povolenia EDIF alebo polovica životnosti EDIF určená v súlade s článkom 16 ods. 2, podľa toho, ktorý dátum nastane skôr. Za výnimočných okolností môže príslušný orgán pre EDIF po predložení riadne zdôvodneného investičného plánu schváliť predĺženie tejto lehoty najviac o jeden ďalší rok.

2.  Ak dlhodobé aktívum, do ktorého investoval EDIF, emitoval kvalifikovaný portfóliový podnik, ktorý už nespĺňa požiadavky článku 10 ods. 1 písm. b), dané dlhodobé aktívum sa môže aj naďalej započítavať na účely výpočtu investičného limitu uvedeného v článku 12 ods. 1 maximálne počas troch rokov od dátumu, keď kvalifikovaný portfóliový podnik prestal spĺňať požiadavky článku 10 ods. 1 písm. b).

Kapitola III

Vyplácanie, obchodovanie a emisia podielových listov alebo akcií EDIF a rozdeľovanie výnosov a kapitálu

Článok 16Politika vyplácania a životnosť EDIF

1.          Investori EDIF nemôžu požiadať o vyplatenie svojich podielových listov alebo akcií pred ukončením životnosti EDIF. Investorov možno vyplácať počnúc dňom nasledujúcim po dátume ukončenia životnosti EDIF.

V štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch EDIF sa jasne určí konkrétny dátum ukončenia životnosti EDIF a môže sa tiež stanoviť právo na dočasné predĺženie životnosti EDIF a podmienky uplatnenia tohto práva.

V štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch EDIF a oznámeniach investorom sa stanovia postupy vyplácania podielových listov alebo akcií a odpredaja aktív a jasne sa uvedie, že vyplácanie investorov sa začne dňom nasledujúcim po dátume ukončenia životnosti EDIF.

1a.  Odchylne od odseku 1 sa v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch EDIF môže stanoviť možnosť vyplatenia pred ukončením životnosti EDIF za podmienky, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)     vyplatenie sa neuskutoční pred dátumom uvedeným v článku 15 ods. 1 písm. a);

b)     v čase udelenia povolenia a v priebehu celej životnosti EDIF je správca EDIF schopný príslušným orgánom preukázať, že je zavedený primeraný systém riadenia likvidity a účinné postupy sledovania rizika likvidity EDIF, ktoré sú zlučiteľné s dlhodobou investičnou stratégiou EDIF a navrhovanou politikou vyplácania;

c)     správca EDIF stanoví konkrétnu politiku vyplácania, v ktorej sú jasne uvedené obdobia, počas ktorých investori môžu požiadať o vyplatenie;

d)     politika vyplácania EDIF zaručuje, že celková výška vyplácania za ktorékoľvek jednotlivé obdobie je obmedzená percentuálnym podielom z aktív EDIF uvedených v článku 8 ods. 1 písm. b). Tento percentuálny podiel je zosúladený s riadením likvidity a investičnou stratégiou, ktoré oznámil správca EDIF;

e)  politika vyplácania EDIF zaručuje, že s investormi sa zaobchádza spravodlivo a že vyplácanie sa uskutočňuje pomerným spôsobom, ak celková suma žiadostí o vyplatenie za ktorékoľvek jednotlivé obdobie presiahne percentuálny podiel stanovený v písmene d).

2.          Životnosť EDIF je v súlade s dlhodobou povahou EDIF a je dostatočne dlhá na to, aby pokryla životný cyklus každého jednotlivého aktíva EDIF meraný podľa profilu nelikvidity a hospodárskeho životného cyklu aktíva, ako aj stanoveného investičného cieľa EDIF.

3.          Investori môžu požiadať o ukončenie činnosti EDIF, ak ich žiadosti o vyplatenie predložené v súlade s politikou vyplácania EDIF neboli uspokojené do jedného roka od dátumu ich predloženia.

4.          Investori musia vždy mať možnosť vyplatenia v hotovosti.

5.          Vyplatenie vo forme vecného plnenia z aktív EDIF je možné len v prípade, keď sú splnené všetky tieto podmienky:

a)     táto možnosť je stanovená v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch EDIF pod podmienkou, že sa zabezpečí spravodlivé zaobchádzanie so všetkými investormi;

b)  investor písomne požiada o vyplatenie prostredníctvom podielu na aktívach fondu;

c)     prevod týchto aktív neobmedzujú žiadne osobitné pravidlá.

6.          ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa bližšie určia okolnosti, za akých sa životnosť EDIF považuje za dostatočne dlhú na to, aby zahrnula životný cyklus všetkých jednotlivých aktív EDIF, ako sa uvádza v odseku 2.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ...(24)+.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijíma regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 17Sekundárny trh

1.          Štatút ani zakladajúce dokumenty EDIF nebránia v tom, aby boli podielové listy alebo akcie EDIF prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo v rámci multilaterálneho obchodného systému.

2.  V štatúte ani zakladajúcich dokumentoch EDIF sa investorom nebráni vo voľnom prevode ich podielových listov alebo akcií na tretie strany okrem správcu EDIF.

3.          EDIF vo svojich pravidelných správach zverejňuje trhovú hodnotu svojich kótovaných podielových listov alebo akcií spolu s čistou hodnotou aktív na podielový list alebo akciu.

4.          Ak sa hodnota niektorého aktíva výrazne zmení, správca EDIF to investorom oznámi vo svojich pravidelných správach.

Článok 18Emisia nových podielových listov alebo akcií

1.          EDIF môže ponúknuť emisiu nových podielových listov alebo akcií v súlade so svojím štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi.

2.          EDIF neemituje nové podielové listy ani akcie za nižšiu cenu, než je ich čistá hodnota aktív, bez toho, aby tieto podielové listy alebo akcie vopred ponúkol za túto cenu existujúcim investorom EDIF.

Článok 19Odpredaj aktív EDIF

1.          EDIF prijme do položiek rozčlenený plán riadneho odpredaja svojich aktív v záujme vyplatenia podielových listov alebo akcií investorov po ukončení životnosti EDIF a oznámi to príslušnému orgánu pre EDIF najneskôr jeden rok pred dátumom ukončenia životnosti EDIF.

2.          Plán uvedený v odseku 1 obsahuje:

a)     posúdenie trhu pre potenciálnych kupujúcich;

b)     posúdenie a porovnanie potenciálnych predajných cien;

c)     ocenenie aktív, ktoré sa majú odpredať;

d)     ▌časový rámec plánu odpredaja.

3.          ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov, v ktorých sa bližšie určia kritériá, ktoré sa majú uplatniť na účely posúdenia v odseku 2 písm. a) a ocenenia v odseku 2 písm. c).

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ...(25)+.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 20

Rozdeľovanie výnosov a kapitálu

1.          EDIF môže investorom pravidelne rozdeľovať výnosy generované aktívami obsiahnutými v jeho portfóliu. Tieto výnosy zahŕňajú:

a)     výnosy, ktoré aktíva pravidelne generujú;

b)     zhodnotenie kapitálu, ku ktorému dochádza po odpredaji aktíva ▌.

2.          Výnosy sa nerozdeľujú, pokiaľ sú potrebné na účely budúcich záväzkov EDIF.

2a.        EDIF môže pomerne znížiť svoj kapitál v prípade odpredaja aktíva pred ukončením životnosti EDIF za podmienky, že správca EDIF dôkladne zvážil, že takýto odpredaj je v záujme investorov.

3.          V štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch EDIF sa uvedie politika rozdeľovania výnosov, ktorú bude EDIF uplatňovať počas svojej životnosti.

Kapitola IV

Požiadavky na transparentnosť

Článok 21Transparentnosť

1.          Podielové listy ani akcie EDIF sa neuvedú na trh v Únii bez predchádzajúceho uverejnenia prospektu.

Podielové listy ani akcie EDIF sa neuvedú na trh pre retailových investorov v Únii bez predchádzajúceho uverejnenia dokumentu s kľúčovými informáciami v súlade s nariadením (EÚ) č. 1286/2014.

2.          Prospekt obsahuje všetky informácie potrebné na to, aby si investori dokázali utvoriť informovaný úsudok o navrhovanej investícii, a najmä o súvisiacich rizikách.

3.          Prospekt obsahuje aspoň tieto prvky:

a)     vyhlásenie, v ktorom sa uvádza, akým spôsobom investičné ciele EDIF a jeho stratégia na dosiahnutie týchto cieľov prispievajú k tomu, že fond spĺňa kritériá dlhodobého fondu;

b)  informácie, ktoré majú poskytnúť podniky kolektívneho investovania uzavretého typu v súlade so smernicou 2003/71/ES a nariadením (ES) č. 809/2004;

c)     informácie, ktoré sa majú poskytnúť investorom podľa článku 23 smernice 2011/61/EÚ, ak nejde o informácie, na ktoré sa už vzťahuje písmeno b) tohto odseku;

d)     zreteľné uvedenie kategórií aktív, do ktorých má EDIF povolenie investovať;

da)   zreteľné uvedenie jurisdikcií, kde má EDIF povolené investovať;

e)     akékoľvek ďalšie informácie, ktoré príslušné orgány považujú za relevantné na účely odseku 2.

4.          V prospekte ▌a akomkoľvek inom marketingovom dokumente sa investori zreteľne informujú o nelikvidnej povahe EDIF.

V prospekte ▌a akomkoľvek inom marketingovom dokumente sa jasne uvedú najmä:

a)     informácie pre investorov o dlhodobej povahe investícií EDIF;

b)     informácie pre investorov o konci životnosti EDIF, ako aj o možnosti predĺžiť životnosť EDIF, ak sa takáto možnosť poskytuje, a o jej podmienkach;

c)  informácia, či je EDIF určený na uvádzanie na trh pre retailových investorov;

d)     vysvetlenie práv investorov na vyplatenie ich investícií v súlade s článkom 16 a so štatútom alebo zakladajúcimi dokumentmi EDIF;

e)     frekvencia a načasovanie prípadného rozdelenia výnosov investorom počas životnosti EDIF;

f)      odporúčanie investorom, že by do EDIF mali investovať len malú časť svojho celkového investičného portfólia;

fa)    opis politiky hedžingu EDIF zahŕňajúci zreteľnú informáciu, že finančné deriváty sa môžu používať iba na účel hedžingu rizík vyplývajúcich z iných investícií EDIF, a informáciu o možných dôsledkoch použitia finančných derivátov na rizikový profil EDIF;

fb)    informácia pre investorov o rizikách súvisiacich s investovaním do reálnych aktív vrátane infraštruktúry;

fe)    pravidelná informácia pre investorov, a to aspoň raz ročne, o jurisdikciách, v ktorých EDIF investoval.

5.  Okrem informácií požadovaných podľa článku 22 smernice 2011/61/EÚ výročná správa EDIF obsahuje:

a)     výkaz peňažného toku;

b)     informácie o akejkoľvek účasti v nástrojoch využívajúcich rozpočtové prostriedky Únie;

c)     informácie o hodnote jednotlivých kvalifikovaných portfóliových podnikov a hodnote ďalších aktív, do ktorých EDIF investoval, vrátane hodnoty použitých finančných derivátov;

d)     informáciu o jurisdikciách, v ktorých sa nachádzajú aktíva EDIF.

6.          Na žiadosť retailového investora správca EDIF poskytne doplňujúce informácie o kvantitatívnych limitoch, ktoré sa vzťahujú na riadenie rizík EDIF, metódach zvolených na tento účel a najnovšom vývoji hlavných rizík a výnosov jednotlivých kategórií aktív.

Článok 21a

Dodatočné požiadavky na prospekt

1.          EDIF zašle svoj prospekt a každú jeho zmenu, ako aj svoju výročnú správu príslušným orgánom pre EDIF. Na požiadanie EDIF poskytne túto dokumentáciu príslušnému orgánu pre správcu EDIF. EDIF túto dokumentáciu poskytne v lehote určenej týmito príslušnými orgánmi.

2.          Štatút alebo zakladajúce dokumenty EDIF tvoria neoddeliteľnú súčasť prospektu a sú k nemu priložené.

Dokumenty uvedené v prvom pododseku nemusia byť priložené k prospektu, ak je investor informovaný, že na požiadanie mu tieto dokumenty budú zaslané alebo bude informovaný o mieste v každom členskom štáte, v ktorom sa podielové listy alebo akcie uvádzajú na trh, kde môže do nich nahliadnuť.

3.          V prospekte sa uvedie spôsob, akým sa výročná správa poskytuje investorom. Stanoví sa v ňom, že tlačená kópia výročnej správy sa retailovým investorom doručí na požiadanie a bezplatne.

4.  Prospekt a posledná zverejnená výročná správa sa na požiadanie bezplatne poskytnú investorom.

Prospekt sa môže poskytnúť na trvalom nosiči alebo prostredníctvom internetovej stránky. Tlačená kópia sa retailovým investorom doručí na požiadanie a bezplatne.

5.          Podstatné náležitosti prospektu sa aktualizujú.

Článok 22

Zverejňovanie informácií o nákladoch

1.          V prospekte sa investori zreteľne informujú o výške rôznych nákladov, ktoré investori priamo alebo nepriamo znášajú. Rôzne náklady sa zoskupujú podľa týchto okruhov:

a)     náklady na zriadenie EDIF;

b)     náklady spojené s nadobúdaním aktív;

c)     poplatky za správu a výkonnosť;

d)     náklady na rozdeľovanie výnosov;

e)  iné náklady vrátane administratívnych a regulačných nákladov, nákladov na depozitára, úschovu, odborné služby a audit.

2.          V prospekte sa zverejní celkový pomer nákladov ku kapitálu EDIF.

4.          ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom vymedziť spoločné definície, metódy výpočtu a formy uvádzania nákladov uvedených v odseku 1 a celkového pomeru uvedeného v odseku 2.

Pri vypracúvaní tohto návrhu regulačných technických predpisov ESMA zohľadní regulačné technické predpisy uvedené v článku 8 ods. 5 písm. a) a c) nariadenia (EÚ) č. 1286/2014.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ...(26)+.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Kapitola V

Uvádzanie podielových listov alebo akcií EDIF na trh

Článok 23Služby, ktoré sú k dispozícii investorom

1.          Správca EDIF, ktorého podielové listy alebo akcie sú určené na uvádzanie na trh pre retailových investorov, zabezpečí v každom členskom štáte, v ktorom má v úmysle uvádzať na trh takéto podielové listy alebo akcie, služby dostupné na upisovanie, uskutočňovanie platieb držiteľom podielových listov alebo akcií, spätné odkúpenie alebo vyplácanie podielových listov alebo akcií a na poskytovanie informácií, ktoré sú EDIF a správca EDIF povinní poskytovať.

2.          ESMA vypracuje návrh regulačných technických predpisov s cieľom určiť typy a charakteristiky služieb uvedených v odseku 1, ich technickú infraštruktúru a obsah ich úloh vo vzťahu k retailovým investorom.

ESMA predloží tento návrh regulačných technických predpisov Komisii do ...(27)+.

Na Komisiu sa deleguje právomoc prijať regulačné technické predpisy uvedené v prvom pododseku v súlade s článkami 10 až 14 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 23a

Postup interného hodnotenia EDIF uvádzaných na trh pre retailových investorov

1.          Správca EDIF, ktorého podielové listy alebo akcie sú určené na uvádzanie na trh pre retailových investorov, stanoví a uplatňuje osobitný interný postup hodnotenia tohto EDIF predtým, ako ho uvedie na trh pre retailových investorov alebo im ho distribuuje.

2.          Ako súčasť interného postupu uvedeného v odseku 1 správca EDIF posúdi, či je EDIF vhodný na uvedenie na trh pre retailových investorov, pričom prihliada aspoň na:

a)     životnosť EDIF; a

b)     zamýšľanú investičnú stratégiu EDIF.

3.          Správca EDIF poskytne každému distribútorovi všetky potrebné informácie o EDIF, ktorý sa uvádza na trh pre retailových investorov, vrátane všetkých informácií o jeho životnosti a investičnej stratégii, ako aj o postupe interného hodnotenia a jurisdikciách, kde má EDIF povolené investovať.

Článok 23b

Osobitné požiadavky týkajúce sa distribúcie EDIF retailovým investorom

1.          Ak správca EDIF priamo ponúka podielové listy alebo akcie EDIF retailovému investorovi alebo ich uňho umiestňuje, získa tieto informácie:

a)     vedomosti a skúsenosti retailového investora v investičnej oblasti relevantnej pre EDIF;

b)     finančná situácia retailového investora vrátane jeho schopnosti znášať straty;

c)      investičné ciele retailového investora vrátane jeho časového horizontu.

Na základe informácií získaných podľa prvého pododseku správca EDIF odporučí EDIF len v prípade, keď je vhodný pre daného retailového investora.

2.          Ak životnosť EDIF, ktorý sa ponúka retailovým investorom alebo u nich umiestňuje, presahuje 10 rokov, správca EDIF alebo distribútor vydá jasné písomné upozornenie, že EDIF nemusí byť vhodný pre retailových investorov, ktorí nie sú schopní znášať taký dlhodobý a nelikvidný záväzok.

Článok 23c

Osobitné ustanovenia týkajúce sa depozitára EDIF, ktorý sa uvádza na trh pre retailových investorov

1.          Odchylne od článku 21 ods. 3 smernice 2011/61/EÚ depozitár EDIF, ktorý sa uvádza na trh pre retailových investorov, je subjektom typu uvedeného v článku 23 ods. 2 smernice 2009/65/ES.

2.  Odchylne od druhého pododseku článku 21 ods. 13 a článku 21 ods. 14 smernice 2011/61/EÚ sa depozitár EDIF, ktorý sa uvádza na trh pre retailových investorov, nemôže zbaviť zodpovednosti v prípade strát finančných nástrojov držaných v úschove treťou stranou.

3.          Zodpovednosť depozitára uvedená v článku 21 ods. 12 smernice 2011/61/EÚ sa nevylúči ani neobmedzí zmluvou, ak sa EDIF uvádza na trh pre retailových investorov.

4.          Každá zmluva, ktorá je v rozpore s odsekom 3, je neplatná.

5.          Aktíva, ktoré depozitár EDIF drží v úschove, tento depozitár ani žiadna tretia strana, na ktorú bola delegovaná funkcia úschovy, opätovne nepoužije na svoj vlastný účet. Opätovným použitím je akákoľvek transakcia týkajúca sa aktív držaných v úschove vrátane, okrem iného, prevodu, poskytnutia ako zálohy, predaja a požičania.

Aktíva, ktoré depozitár EDIF drží v úschove, možno opätovne použiť len za predpokladu, že:

a)     opätovné použitie týchto aktív sa vykonáva na účet EDIF;

b)     depozitár vykonáva pokyny správcu EDIF v mene EDIF;

c)      opätovné použitie je na prospech EDIF a v záujme držiteľov podielových listov alebo akcií; a

d)     transakcia je krytá vysokokvalitným a likvidným kolaterálom, ktorý EDIF prijal na základe dohody o prevode vlastníckeho práva.

Trhová hodnota kolaterálu uvedeného v písmene d) druhého pododseku sa musí nepretržite rovnať aspoň trhovej hodnote opätovne použitých aktív zvýšenej o prémiu.

Článok 24Dodatočné požiadavky na uvádzanie EDIF na trh pre retailových investorov

1.          Podielové listy alebo akcie EDIF sa môžu uvádzať na trh pre retailových investorov pod podmienkou, že správca EDIF alebo distribútor poskytuje retailovým investorom primerané investičné poradenstvo.

2.          Správca EDIF: môže priamo ponúkať podielové listy alebo akcie EDIF retailovým investorom alebo ich u nich umiestňovať, len ak má tento správca EDIF povolenie poskytovať služby uvedené v článku 6 ods. 4 písm. a) a písm. b) bode i) smernice 2011/61/EÚ a len potom, čo tento správca vykonal skúšku vhodnosti uvedenú v článku 23b ods. 1 tohto nariadenia;

3.          Ak hodnota portfólia finančných nástrojov potenciálneho retailového investora nepresahuje 500 000 EUR, správca EDIF alebo akýkoľvek distribútor potom, ako vykoná skúšku vhodnosti uvedenú v článku 23b ods. 1 a poskytne primerané investičné poradenstvo, zabezpečí na základe informácií, ktoré predložil potenciálny retailový investor, aby tento potenciálny investor neinvestoval do EDIF celkovú sumu presahujúcu 10 % hodnoty svojho portfólia finančných nástrojov a aby počiatočná minimálna výška investície do jedného alebo viacerých EDIF bola 10 000 EUR.

Potenciálny retailový investor je zodpovedný za to, aby správcovi EDIF alebo distribútorovi poskytol presné informácie o svojom portfóliu finančných nástrojov a o svojich investíciách do EDIF, ako sa uvádza v prvom pododseku.

Na účely tohto odseku portfólio finančných nástrojov zahŕňa hotovostné vklady a finančné nástroje, ale nezahŕňa žiadne finančné nástroje, ktoré boli poskytnuté ako kolaterál.

4.  V štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch EDIF uvádzaného na trh pre retailových investorov sa stanovuje, že so všetkými investormi sa zaobchádza rovnako a že jednotlivým investorom ani skupinám investorov sa neposkytne prednostné zaobchádzanie ani žiadne osobitné hospodárske výhody.

5.          Právna forma EDIF uvádzaného na trh pre retailových investorov nespôsobuje žiadnu dodatočnú zodpovednosť retailového investora ani nevyžaduje žiadne dodatočné záväzky v mene takéhoto investora okrem pôvodného kapitálového záväzku.

6.          Retailoví investori majú počas lehoty na upisovanie a aspoň dva týždne po dátume upísania svojich podielových listov alebo akcií EDIF možnosť zrušiť toto upísanie a nárok na vrátenie peňazí bez pokuty.

7.          Správca EDIF uvádzaného na trh pre retailových investorov zriadi primerané postupy a mechanizmy na riešenie sťažností retailových investorov, ktoré retailovým investorom umožňujú predkladať sťažnosti v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov ich členského štátu.

Článok 25Uvádzanie podielových listov alebo akcií EDIF na trh

1.          Správca EDIF môže uvádzať podielové listy alebo akcie daného EDIF na trh pre profesionálnych a retailových investorov vo svojom domovskom členskom štáte na základe oznámenia v súlade s článkom 31 smernice 2011/61/EÚ.

2.  Správca EDIF môže uvádzať podielové listy alebo akcie daného EDIF na trh pre profesionálnych a retailových investorov v členských štátoch, ktoré nie sú domovským členským štátom správcu EDIF, na základe oznámenia v súlade s článkom 32 smernice 2011/61/EÚ.

3.          Správca EDIF v súvislosti s každým EDIF, ktorý spravuje, príslušným orgánom oznámi, či má alebo nemá v úmysle uvádzať EDIF na trh pre retailových investorov.

4.          Okrem dokumentácie a informácií požadovaných podľa článkov 31 a 32 smernice 2011/61/EÚ správca EDIF poskytne príslušným orgánom:

a)     prospekt EDIF;

b)     dokument s kľúčovými informáciami o EDIF v prípade, keď sa uvádza na trh pre retailových investorov; a

c)     informácie o službách uvedených v článku 23.

5.  Kompetencie a právomoci príslušných orgánov podľa článkov 31 a 32 smernice 2011/61/EÚ sa chápu tak, že sa týkajú aj uvádzania EDIF na trh pre retailových investorov a vzťahujú sa aj na dodatočné požiadavky stanovené v tomto nariadení.

6.          Okrem právomocí stanovených v článku 31 ods. 3 prvom pododseku smernice 2011/61/EÚ má príslušný orgán domovského členského štátu správcu EDIF takisto právomoc zabrániť v uvedení EDIF na trh, ak správca EDIF nedodržiava alebo nebude dodržiavať toto nariadenie.

7.          Okrem právomocí stanovených v článku 32 ods. 3 prvom pododseku smernice 2011/61/EÚ príslušný orgán domovského členského štátu správcu EDIF takisto odmietne odoslať úplný súbor oznámenia príslušným orgánom členského štátu, v ktorom sa má EDIF uvádzať na trh, ak správca EDIF nedodržiava ▌toto nariadenie.

Kapitola VI

Dohľad

Článok 26Dohľad príslušných orgánov

1.          Príslušné orgány vykonávajú priebežný dohľad nad dodržiavaním tohto nariadenia.

2.          Príslušný orgán pre EDIF je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním pravidiel stanovených v kapitolách II, III a IV.

3.          Príslušný orgán pre EDIF je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním povinností stanovených v štatúte alebo zakladajúcich dokumentoch fondu a povinností stanovených v prospekte, ktoré musia byť v súlade s týmto nariadením.

4.          Príslušný orgán pre správcu EDIF je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad primeranosťou opatrení a nad organizáciou správcu EDIF tak, aby bol správca EDIF schopný dodržiavať povinnosti a pravidlá, ktoré sa týkajú zakladania a fungovania všetkých EDIF, ktoré spravuje.

Príslušný orgán pre správcu EDIF je zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad dodržiavaním tohto nariadenia správcom EDIF.

5.  Príslušné orgány monitorujú podniky kolektívneho investovania usadené alebo uvádzané na trh na ich území s cieľom overiť, či nepoužívajú označenie EDIF alebo nenaznačujú, že sú EDIF, ak na to nemajú povolenie podľa tohto nariadenia a nespĺňajú jeho požiadavky.

Článok 27Právomoci príslušných orgánov

1.          Príslušné orgány majú všetky právomoci v oblasti dohľadu a vyšetrovania, ktoré sú potrebné na výkon ich funkcií podľa tohto nariadenia.

2.          Právomoci udelené príslušným orgánom v súlade so smernicou 2011/61/EÚ vrátane právomocí súvisiacich so sankciami sa vykonávajú aj v súvislosti s týmto nariadením.

2a.        Príslušný orgán pre EDIF zakáže používanie označenia „EDIF“ alebo „európsky dlhodobý investičný fond“ v prípade, keď správca EDIF prestal spĺňať požiadavky tohto nariadenia.

Článok 28Právomoci a kompetencie ESMA

1.          ESMA má právomoci potrebné na vykonávanie úloh, ktoré mu boli pridelené podľa tohto nariadenia.

2.          Právomoci ESMA v súlade so smernicou 2011/61/EÚ sa vykonávajú aj v súvislosti s týmto nariadením a v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

3.          Na účely nariadenia (EÚ) č. 1095/2010 sa toto nariadenie chápe ako ďalší právne záväzný akt Únie, ktorým sa zverujú úlohy ESMA, ako sa uvádza v článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.

Článok 29Spolupráca medzi príslušnými orgánmi

1.          Ak sa príslušný orgán pre EDIF líši od príslušného orgánu pre správcu EDIF, tieto orgány navzájom spolupracujú a vymieňajú si informácie na účely vykonávania svojich povinností podľa tohto nariadenia.

1a.        Príslušné orgány navzájom spolupracujú v súlade so smernicou 2011/61/EÚ.

2.  Príslušné orgány a ESMA navzájom spolupracujú na účely vykonávania svojich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010.

3.          Príslušné orgány a ESMA si vymieňajú všetky informácie a dokumentáciu potrebnú na vykonávanie svojich príslušných povinností podľa tohto nariadenia v súlade s nariadením (EÚ) č. 1095/2010, a to najmä s cieľom identifikácie a nápravy porušení tohto nariadenia.

Kapitola VII

Záverečné ustanovenia

Článok 29a

Spracúvanie žiadostí Komisiou

Komisia stanoví ako prioritu a zefektívni svoje procesy v súvislosti so všetkými žiadosťami EDIF o financovanie z EIB. Komisia zefektívni poskytovanie akýchkoľvek stanovísk alebo príspevkov v súvislosti so všetkými žiadosťami EDIF o financovanie z EIB.

Článok 30Preskúmanie

1.          Komisia začne vykonávať preskúmanie uplatňovania tohto nariadenia najneskôr do ...(28)+. Pri preskúmaní sa analyzuje najmä:

a)      vplyv ▌článku 16 ▐;

b)     vplyv na diverzifikáciu aktív v dôsledku uplatňovania minimálneho limitu vo výške 70 % oprávnených investičných aktív stanoveného v článku 12 ods. 1▐;

c)      rozsah, v akom sa EDIF uvádzajú na trh v Únii, vrátane otázky, či by o uvádzanie EDIF na trh mohli mať záujem správcovia AIF, na ktorých sa vzťahuje článok 3 ods. 2 smernice 2011/61/EÚ;

ca)    rozsah, v akom by sa zoznam oprávnených aktív a investícií mal aktualizovať, ako aj pravidlá diverzifikácie, zloženie portfólia a obmedzenia týkajúce sa vypožičiavania hotovosti.

2.  Po preskúmaní uvedenom v odseku 1 a po konzultácii s ESMA Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu, v ktorej posúdi príspevok tohto nariadenia a EDIF k dokončovaniu únie kapitálových trhov a k dosiahnutiu cieľov uvedených v článku 1 ods. 1a. Spolu so správou sa podľa potreby predloží legislatívny návrh.

Článok 31Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od …(29)+.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V …

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

Or. en

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Prijaté texty z uvedeného dňa, P7_TA(2014)0448.

(3)

* Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(4)

            Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 71.

(5)

           Pozícia Európskeho parlamentu z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z ....

(6)

            Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1).

(7)

           Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 345/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch rizikového kapitálu (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 1).

(8)

           Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 346/2013 zo 17. apríla 2013 o európskych fondoch sociálneho podnikania (Ú. v. EÚ L 115, 25.4.2013, s. 18).

(9)

            Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).

(10)

           Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/65/ES z 13. júla 2009 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (Ú. v. EÚ L 302, 17.11.2009, s. 32).

(11)

           Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64).

(12)

           Nariadenie Komisie (ES) č. 809/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa vykonáva smernica 2003/71/ES Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o informácie obsiahnuté v prospekte, ako aj ich formát, uvádzanie odkazov a uverejnenie týchto prospektov a šírenie reklamy (Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2004, s. 1).

(13)

          Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 z 26. novembra 2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) (Ú. v. EÚ L 352, 9.12.2014, s. 1).

(14)

          Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349).

(15)

        Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).

(16)

          Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1095/2009 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 84).

(17)

           Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(18)

           Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(19)

           Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(20)

           Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1).

(21)

          Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 236/2012 zo 14. marca 2012 o predaji nakrátko a určitých aspektoch swapov na úverové zlyhanie (Ú. v. EÚ L 86, 24.3.2012, s. 1).

(22)

+            Ú. v., vložte, prosím, dátum: 3 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(23)

          Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(24)

+            Ú. v., vložte, prosím, dátum: 3 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(25)

+            Ú. v., vložte, prosím, dátum: 3 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(26)

+            Ú. v., vložte, prosím, dátum: 3 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(27)

+            Ú. v. vložte prosím dátum: 3 mesiace odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(28)

+            Ú. v., vložte, prosím, dátum: štyri roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(29)

+            Ú. v., vložte, prosím, dátum: šesť mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.


POSTUP

Názov

Európske dlhodobé investičné fondy

Referenčné čísla

COM(2013)0462 – C7-0209/2013 – 2013/0214(COD)

Dátum predloženia v EP

26.6.2013

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ECON

4.7.2013

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

4.7.2013

CONT

4.7.2013

EMPL

4.7.2013

JURI

4.7.2013

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

CONT

15.7.2013

EMPL

28.10.2013

JURI

11.9.2013

 

Spravodajca:

dátum vymenovania

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

2.7.2013

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

5.11.2013

25.11.2013

23.1.2014

 

Dátum prijatia

10.3.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

33

2

5

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marino Baldini, Burkhard Balz, Elena Băsescu, Jean-Paul Besset, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Syed Kamall, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Ivana Maletić, Hans-Peter Martin, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Pablo Zalba Bidegain

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zdravka Bušić, Saïd El Khadraoui, Danuta Maria Hübner, Olle Ludvigsson, Gay Mitchell, Catherine Stihler


VRÁTENIE VECI VÝBORU

Dátum vrátenia veci výboru podľa článku 61 ods. 2

17.04.2014

Spravodajca

dátum vymenovania

Alain Lamassoure

22.7.2014

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

 

 

 

 

Dátum prijatia

15.12.2014

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

4

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Esther de Lange, Fabio De Masi, Anneliese Dodds, Markus Ferber, Jonás Fernández, Elisa Ferreira, Sven Giegold, Neena Gill, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Costas Mavrides, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Alfred Sant, Molly Scott Cato, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Sampo Terho, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Cora van Nieuwenhuizen, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker, Pablo Zalba Bidegain, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Alain Cadec, Philippe De Backer, Mady Delvaux, Bas Eickhout, Ildikó Gáll-Pelcz, Sophia in ‘t Veld, Eva Kaili, Barbara Kappel, Jeppe Kofod, Thomas Mann, Eva Paunova, Maria João Rodrigues, Jacek Saryusz-Wolski, Catherine Stihler, Tibor Szanyi

Dátum predloženia

16.2.2015

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia