Процедура : 2012/0288(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0025/2015

Внесени текстове :

A8-0025/2015

Разисквания :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Гласувания :

PV 28/04/2015 - 7.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0100

ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ     ***II
PDF 1171kWORD 781k
26.2.2015
PE 544.412v02-00 A8-0025/2015

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

(10710/2/2014 – C8‑0000/2014 – 2012/0288(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Нилс Турвалдс

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за изменение на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници

(10710/2/2014 – C8‑0000/2014 – 2012/0288(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (10710/2/2014 – C8–0000/2014),

–  като взе предвид позицията си на първо четене(1) относно предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2012)0595),

–  като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 69 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0025/2015),

1.  приема изложената по-долу позиция на второ четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Позиция на Съвета

Съображение 1

Позиция на Съвета

Изменение

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета всяка държава членка трябва до 2020 г. да постигне дял на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт от най-малко 10 % от крайното потребление на енергия в държавата членка. Добавянето на биогорива е един от методите, с които разполагат държавите членки за постигането на тази цел, и се очаква то най-много да допринесе за това.

(1) Съгласно член 3, параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета всяка държава членка трябва до 2020 г. да постигне дял на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт от най-малко 10 % от крайното потребление на енергия в държавата членка. Добавянето на биогорива е един от методите, с които разполагат държавите членки за постигането на тази цел, и се очаква то най-много да допринесе за това. Други методи за постигането на целта са намаляване на потреблението на енергия, което е крайно необходимо, тъй като вероятно ще става все по-трудно да се постига по устойчив начин една задължителна цел за дял на енергията от възобновяеми източници, ако общото търсене на енергия в транспорта продължава да расте, както и използването на енергия от възобновяеми източници.

__________________

__________________

3 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

3 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО, ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16.

Изменение    2

Позиция на Съвета

Съображение 3 a (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(3a) Въпреки че Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО се отнасят до „биогорива и течни горива от биомаса“, разпоредбите им, включително съответните критерии за устойчивост, се прилагат по отношение на всички възобновяеми горива, посочени в директивите.

Изменение    3

Позиция на Съвета

Съображение 4

Позиция на Съвета

Изменение

(4) Когато пасища или земеделски земи, използвани преди за отглеждане на хранителни и фуражни култури, бъдат пренасочени към отглеждането на култури за производство на биогорива, търсенето на съответните култури не за гориво ще трябва както и преди да се задоволи или чрез засилване на сегашното производство, или чрез превръщане на неземеделски земи в обработваеми другаде. Вторият случай представлява непряка промяна в земеползването и, когато тя е свързана с преустройството на площи с големи почвени въглеродни запаси, може да доведе до значителни емисии на парникови газове. Поради това директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО следва да бъдат изменени като се включат в тях разпоредби във връзка с непреките промени в земеползването, тъй като сегашните видове биогорива се произвеждат главно от култури, отглеждани върху съществуващи земеделски земи.

(4) Когато пасища или земеделски земи, използвани преди за отглеждане на култури, предназначени за пазарите на хранителни, фуражни и влакнодайни култури, бъдат пренасочени към отглеждането на култури за производство на биогорива, търсенето на съответните култури не за гориво ще трябва както и преди да се задоволи или чрез засилване на сегашното производство, или чрез превръщане на неземеделски земи в обработваеми другаде. Вторият случай представлява непряка промяна в земеползването и, когато тя е свързана с преустройството на площи с големи почвени въглеродни запаси, може да доведе до значителни емисии на парникови газове. Поради това директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО следва да бъдат изменени като се включат в тях разпоредби във връзка с непреките промени в земеползването, тъй като сегашните видове биогорива се произвеждат главно от култури, отглеждани върху съществуващи земеделски земи. Разпоредбите в отговор на въздействието на непреките промени в земеползването върху емисиите на парникови газове следва да вземат надлежно под внимание необходимостта да се защитят вече направените инвестиции.

Изменение    4

Позиция на Съвета

Съображение 5

Позиция на Съвета

Изменение

(5) Въз основа на предоставените от държавите членки прогнози за търсенето на биогорива и оценки за емисиите вследствие на непреки промени в земеползването при използване на различни суровини за биогорива, може да се очаква, че дължащите се на непреки промени в земеползването емисии на парникови газове ще са значителни и могат да неутрализират отчасти или изцяло намалението на тези емисии за отделните биогорива. Това се дължи на обстоятелството, че почти цялото производство на биогорива през 2020 г. се очаква да бъде от култури, отглеждани на земи, които могат да бъдат използвани за задоволяване на пазара на храни и фуражи. С цел да се намалят тези емисии е уместно съответното разграничаване между групите култури — например маслодайни, захарни, зърнени и други култури, съдържащи скорбяла.

(5) Въз основа на предоставените от държавите членки прогнози за търсенето на биогорива и оценки за емисиите вследствие на непреки промени в земеползването при използване на различни суровини за биогорива, дължащите се на непреки промени в земеползването емисии на парникови газове ще са значителни и могат да неутрализират отчасти или изцяло намалението на тези емисии за отделните биогорива. Това се дължи на обстоятелството, че почти цялото производство на биогорива през 2020 г. се очаква да бъде от култури, отглеждани на земи, които могат да бъдат използвани за задоволяване на пазара на храни и фуражи. С цел да се намалят тези емисии е уместно съответното разграничаване между групите култури — например маслодайни, захарни, зърнени и други култури, съдържащи скорбяла. Освен това е необходимо да се насърчи научноизследователската и развойна дейност в нови сектори за биогорива от ново поколение, които не се конкурират с хранителните култури, както и да се проучи още по-задълбочено въздействието на различните групи култури както върху преките, така и върху непреките промени в земеползването.

Изменение    5

Позиция на Съвета

Съображение 7

Позиция на Съвета

Изменение

(7) Вероятно транспортният сектор ще се нуждае от течни горива от възобновяеми източници, за да може да намали своите емисии на парникови газове. Биогоривата от ново поколение, като например произведените от отпадъци или водорасли, осигуряват големи намаления на емисиите на парникови газове с нисък риск да причинят непреки промени в земеползването и не се конкурират пряко за земеделски земи с пазарите на хранителни и фуражни култури. Следователно е целесъобразно да се насърчава по-голямото производство на такива биогорива от ново поколение, тъй като понастоящем те не се предлагат на пазара в големи количества, което се дължи отчасти на конкуренцията за държавни субсидии от страна на утвърдените технологии за биогорива от хранителни култури. Държавите членки следва да насърчават потреблението на такива биогорива от ново поколение, като набележат правно необвързващи подцели на национално равнище като част от задължението да осигурят постигане до 2020 г. на дял на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт от най-малко 10 % от крайното потребление на енергия в държавата членка. Освен това е уместно държавите членки да докладват за постигнатото по изпълнението на тези национални подцели за 2020 г., за което следва да бъде публикуван обобщаващ доклад, така че да се направи оценка на ефективността на въведените с настоящата директива мерки за намаляване на риска от емисии на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването чрез насърчаване на биогоривата от ново поколение. Очаква се биогоривата от ново поколение и тяхното насърчаване да продължат да играят важна роля за декарбонизацията на транспорта и разработването на транспортни технологии с ниски нива на въглеродни емисии и след тази дата.

(7) Вероятно транспортният сектор ще се нуждае от течни горива от възобновяеми източници, за да може да намали своите емисии на парникови газове. Биогоривата от ново поколение, като например произведените от отпадъци или водорасли, осигуряват големи намаления на емисиите на парникови газове с нисък риск да причинят непреки промени в земеползването и не се конкурират пряко за земеделски земи с пазарите на хранителни и фуражни култури. Следва да се насърчава по-голяма научноизследователска и развойна дейност и по-голямо производство на такива биогорива от ново поколение, тъй като понастоящем те не се предлагат на пазара в големи количества, което се дължи отчасти на конкуренцията за държавни субсидии от страна на утвърдените технологии за биогорива от хранителни култури. Следователно е целесъобразно да се установи конкретна подцел за потреблението на такива биогорива от ново поколение, като се набележи правно обвързваща подцел на национално равнище като част от задължението да се осигури постигане до 2020 г. на дял на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт от най-малко 10 % от крайното потребление на енергия в държавата членка. Освен това е целесъобразно държавите членки да докладват за постигнатото по изпълнението на тази национална подцел за 2020 г., за което следва да бъде публикуван обобщаващ доклад, така че да се направи оценка на ефективността на въведените с настоящата директива мерки за намаляване на риска от емисии на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването чрез насърчаване на биогоривата от ново поколение. Очаква се биогоривата от ново поколение, които имат слабо отражение върху непреките промени в земеползването и водят до голямо намаление на общите емисии на парникови газове, да продължат да играят важна роля за декарбонизацията на транспорта и разработването на транспортни технологии с ниски нива на въглеродни емисии и след 2020 г.

Изменение    6

Позиция на Съвета

Съображение 7 a (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(7a) В заключенията си от 23 и 24 октомври 2014 г. Европейският съвет подчерта значението на намаляването на емисиите на парникови газове и рисковете, свързани със зависимостта от изкопаеми горива в транспортния сектор, в рамката за 2030 г. за климата и енергетиката, и прикани Комисията да проучи инструменти и мерки за цялостен и неутрален в технологично отношение подход за насърчаване на намаляването на емисиите и енергийна ефективност в транспорта, за електрически транспорт и за възобновяеми енергийни източници в транспорта и след 2020 г.

Изменение    7

Позиция на Съвета

Съображение 7 б (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(7б) Съгласуваността между Директива 98/70/ЕО, Директива 2009/28/ЕО и законодателството в други области на политиката на Съюза следва да бъде подобрена, за да се използват полезните взаимодействия и да се подобри правната сигурност. Определенията за отпадъци и остатъци за целите на Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО следва да бъдат хармонизирани с тези, установени с Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1a. Отпадъчните и остатъчните потоци, посочени в Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО, следва да бъдат по-добре определени чрез кодовете за отпадъци в Европейския каталог на отпадъците, установен с Решение 2000/532/ЕО на Комисията, с цел да се улесни прилагането на тези директиви от компетентните органи в държавите членки. Насърчаването на биогоривата и течните горива от биомаса в съответствие с Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО следва да бъде в съответствие с целите на Директива 2008/98/ЕО. За да се постигне целта на Съюза за преход към рециклиращо общество, йерархията на отпадъците, посочена в член 4 от Директива 2008/98/ЕО, следва да бъде изцяло прилагана. С цел това да се улесни, използването на отпадъци и остатъци за производството на биогорива и течни горива от биомаса следва да стане част от плановете за управление на отпадъците и програмите за предотвратяване на отпадъци, установени от държавите членки в съответствие с глава V от Директива 2008/98/EО. Прилагането на Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО не следва да застрашава цялостното прилагане на Директива 2008/98/ЕО.

 

_______________

 

1a Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците (OВ L 312, 22.11.2008 г., стp. 3).

 

Решение на Комисията от 3 май 2000 г. за замяна на Решение 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер С(2000)-1147) (ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3).

Изменение    8

Позиция на Съвета

Съображение 8

Позиция на Съвета

Изменение

(8) Разликите в предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването произтичат от различни данни и основни предположения относно развитието в селското стопанство, като тенденциите в земеделския добив и производителност, прехвърлянето на емисии към странични продукти и наблюдаваните в световен мащаб темпове на промяна в земеползването и на обезлесяване, които са извън контрола на производителите на биогорива. Макар и повечето суровини за биогорива да се произвеждат в Съюза, очаква се предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването да бъдат извън Съюза, в райони където допълнителното производство евентуално би могло да бъде реализирано с най-ниски разходи. По-конкретно, предположенията относно преобразуването на тропическите гори и дренирането на торфища извън Съюза има силно въздействие върху предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, свързани с производството на биодизел от маслодайни култури, и поради това е важно да се гарантира, че тези данни и предположения се преразглеждат в светлината на най-новата информация относно преобразуването на земите и обезлесяването, включително като се вземе предвид напредъкът в тези райони по текущи международни програми.

(8) Разликите в предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването произтичат от различни данни и основни предположения относно развитието в селското стопанство, като тенденциите в земеделския добив и производителност, прехвърлянето на емисии към странични продукти и наблюдаваните в световен мащаб темпове на промяна в земеползването и на обезлесяване, които са извън контрола на производителите на биогорива. Важно е да се гарантира, че тези данни и предположения се преразглеждат в светлината на най-новата научна информация относно преобразуването на земите и обезлесяването, включително като се вземе предвид напредъкът в тези райони по текущи международни програми. Поради това Комисията следва да преразгледа методологията за изчисляване на посочените в приложения V и VIII съответно към Директиви 2009/28/ЕО и 98/70/ЕО фактори за емисиите, дължащи се на промени в земеползването, с оглед на адаптирането към техническия и научния напредък. За тази цел и ако това е оправдано от най-новите налични научни данни, Комисията следва да разгледа възможността за изменения в предложените фактори по групи култури във връзка с непреките промени в земеползването, както и за въвеждане на коефициенти на допълнителни нива на категоризация и включване на допълнителни стойности, ако на пазара навлязат нови суровини за биогорива.

Изменение    9

Позиция на Съвета

Съображение 9

Позиция на Съвета

Изменение

(9) С оглед да се осигури конкурентоспособността в дългосрочен план на основаните на биотехнологии промишлени сектори и в съответствие със съобщението от 13 февруари 2012 г. на Комисията, озаглавено „Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“ и съобщението на Комисията от 20 септември 2011 г., озаглавено „Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“, с която се насърчава изграждането на интегрирани и диверсифицирани биорафинерии в цяла Европа, в Директива 2009/28/ЕО следва да бъдат определени подобрени стимули по начин, с който да се от дава предпочитание на използването на суровини от биомаса, които нямат висока икономическа стойност за друга употреба освен за производството на биогорива.

(9) С оглед да се осигури конкурентоспособността в дългосрочен план на основаните на биотехнологии промишлени сектори и в съответствие със съобщението от 2012 г., озаглавено „Иновации за устойчив растеж: биоикономика за Европа“, и „Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“, с които се насърчава изграждането на интегрирани и диверсифицирани биорафинерии в цяла Европа, в Директива 2009/28/ЕО следва да бъдат определени подобрени стимули по начин, с който да се отдава предпочитание на използването на суровини от биомаса, които икономически не са особено ценни за друго използване освен за производството на биогорива, или които не засягат околната среда по начин, който излага на риск местните екосистеми, като лишава хранителните култури от земя и вода.

Изменение    10

Позиция на Съвета

Съображение 10

Позиция на Съвета

Изменение

(10) Засиленото използване на електроенергия от възобновяеми източници е средство за преодоляване на много от предизвикателствата в транспортния сектор, както и в други енергийни сектори. Поради това е целесъобразно да се предвидят допълнителни стимули за използването на електроенергия от възобновяеми източници в транспортния сектор, както и да бъдат увеличени коефициентите на умножаване за изчисляване на приноса на електроенергията от възобновяеми източници, която се консумира от електрическите мотриси в железопътния транспорт и от електрическите автомобили, така че да се разшири тяхното приложение и присъствие на пазара.

(10) Засиленото използване на електроенергия от възобновяеми източници е средство за преодоляване на много от предизвикателствата в транспортния сектор, както и в други енергийни сектори. Поради това е целесъобразно да се предвидят допълнителни стимули за използването на електроенергия от възобновяеми източници в транспортния сектор. В допълнение към това, следва да бъдат насърчавани мерки за енергийна ефективност и енергоспестяване в транспортния сектор.

Изменение    11

Позиция на Съвета

Съображение 13

Позиция на Съвета

Изменение

(13) С оглед да се подготви преходът към биогорива от ново поколение и да се сведат до минимум общите въздействия от непреки промени в земеползването в периода до 2020 г., уместно е да се ограничи количеството на биогоривата и течните горива от биомаса, получени от хранителни култури, посочени в част А от приложение VIII към Директива 2009/28/ЕО и част А от приложение V към Директива 98/70/ЕО, които могат да се отчитат за целите, поставени в Директива 2009/28/EО, без да се ограничава цялостното използване на такива биогорива и течни горива от биомаса.

(13) С оглед да се подготви преходът към биогорива от ново поколение и да се сведат до минимум общите въздействия от непреки промени в земеползването в периода до 2020 г. и след това, уместно е да се ограничи количеството на биогоривата и течните горива от биомаса, получени от хранителни култури, посочени в част А от приложение VIII към Директива 2009/28/ЕО и част А от приложение V към Директива 98/70/ЕО, които могат да се отчитат за целите, поставени в Директива 2009/28/EО, без да се ограничава цялостното използване на такива биогорива и течни горива от биомаса.

Изменение    12

Позиция на Съвета

Съображение 15

Позиция на Съвета

Изменение

(15) Предвижданите количества емисии на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването следва да бъдат включени в докладването от Комисията на емисиите на парникови газове от биогорива съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО. На биогоривата, произведени от суровини, които не водят до допълнителни потребности от земя, като например отпадъци, следва да се определи нулев емисионен фактор.

(15) Предвижданите количества емисии на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването следва да бъдат отчетени във връзка с целта за намаляване на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл, посочена в член 7а, параграф 2 от Директива 98/70/ЕО, за да се предоставят стимули за биогоривата със слабо отражение върху непреките промени в земеползването и да се гарантират точността и надеждността на тази цел. Предвижданите количества емисии на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването следва също да бъдат включени в докладването от Комисията на емисиите на парникови газове от биогорива съгласно директиви 98/70/ЕО и 2009/28/ЕО. На биогоривата, произведени от суровини, които не водят до допълнителни потребности от земя, като например отпадъци, следва да се определи нулев емисионен фактор. Комисията периодично преразглежда методологията за оценка на емисиите на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването, свързани с производството на биогорива и течни горива от биомаса, въз основа на най-добрите и най-нови налични научни данни.

 

Изменение    13

Позиция на Съвета

Съображение 15 a (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(15a) Земеползването за отглеждане на суровини за биогорива не следва да води до преместване на местните общности и коренното население. Поради тази причина земите на местните общности следва да бъдат обект на конкретна защита.

Изменение    14

Позиция на Съвета

Съображение 15 б (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(15б) Член 7г, параграф 8 от Директива 98/70/ЕО и член 19, параграф 8 от Директива 2009/28/ЕО включват разпоредби, с които се насърчава отглеждането на култури за биогорива върху тежко деградирали или силно замърсени земи като временна мярка за ограничаване на непреките промени в земеползването. Тези разпоредби вече не са адекватни в сегашната си форма и трябва да се интегрират в подхода, посочен в настоящата директива, за да се гарантира запазването на съгласуваността на общите действия за свеждане до минимум на емисиите вследствие на непреки промени в земеползването.

Изменение    15

Позиция на Съвета

Съображение 16

Позиция на Съвета

Изменение

(16) Увеличаването на добива в селскостопанския сектор чрез интензивни научни изследвания, технологично развитие и трансфер на знания над нивата, които биха преобладавали при липса на схеми за подпомагане на увеличаването на производителността за биогорива на основата на хранителни и фуражни култури, както и отглеждането на втора годишна реколта в райони които преди това не са били използвани за отглеждане на втора годишна реколта, може да допринесе за ограничаването на непреките промени в земеползването. Доколкото постигнатото ограничаване на ефекта от непреките промени в земеползването на национално или проектно равнище може да получи числено изражение, въведените с настоящата директива мерки могат да отразят тези подобрения на производителността както като докладвано намаление на стойностите на предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, така и като принос на биогоривата на основата на хранителни и фуражни култури към дела на енергията от възобновяеми източници в транспорта, който трябва да бъде постигнат през 2020 г.

(16) Увеличаването на добива в селскостопанския сектор над нивата, които биха преобладавали при липса на схеми за подпомагане на увеличаването на производителността за биогорива на основата на хранителни и фуражни култури, или когато производството на биогорива се осъществява на земя, за която пряката промяна в земеползването е осъществена без значителни отрицателни последици за съществуващите екосистемни услуги, предоставяни до този момент от тази земя, включително опазване на въглеродните запаси и биологичното разнообразие, би могло в конкретни случаи да допринесе за ограничаването на непреките промени в земеползването до равнище над нивата, които вече са отчетени в съществуващото моделиране на непреки промени в земеползването . Комисията следва да оцени възможността да се определят критерии за идентифициране и сертифициране на биогорива и течни горива от биомаса, произведени в рамките на схеми, които намаляват изместването на производствените дейности с цел, различна от добива на биогорива и течни горива от биомаса, и са произведени в съответствие с критериите за устойчивост.

Изменение    16

Позиция на Съвета

Съображение 17 a (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(17a) За да се постигне целта за възобновяемите енергийни източници в транспортния сектор, като същевременно се свеждат до минимум отрицателните въздействия, свързани с промените в земеползването, следва да се насърчават получаването на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, прехвърлянето от един към друг вид транспорт, по-голямото използване на обществения транспорт и енергийната ефективност. В съответствие с Бялата книга относно транспорта държавите членки следва да се стремят да увеличават енергийната ефективност и да намаляват общото енергопотребление в транспорта, като същевременно насърчават навлизането на пазара на електрически превозни средства и използването на възобновяема електроенергия в транспортните системи.

Изменение    17

Позиция на Съвета

Съображение 19

Позиция на Съвета

Изменение

(19) Въпреки че по принцип биогоривата на основата на хранителни и фуражни култури са свързани с рискове от непреки промени в земеползването, има и изключения. Държавите-членки и Комисията следва да насърчават разработването и използването на схеми, които могат надеждно да докажат, че определено количество суровина за биогорива, произведено по даден проект, не е изместило производството за други цели. Такъв може да е случаят например, когато производството на биогорива се равнява на количеството допълнително производство, постигнато чрез инвестиране в подобряване на производителността над нивата, които биха били достигнати без това подобряване, или когато производството на биогорива се осъществява на земя, за която пряката промяна в земеползването е осъществена без значителни отрицателни последици за съществуващите екосистемни услуги, предоставяни до този момент от тази земя, включително опазване на въглеродните запаси и биологичното разнообразие.

заличава се

Изменение    18

Позиция на Съвета

Съображение 23

Позиция на Съвета

Изменение

(23) С цел да се позволи адаптиране на Директива 98/70/ЕО към техническия и научния напредък на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с добавянето на предвиждани типични и приети стойности за начините за производство на биогорива и адаптирането на разрешените методи за анализ във връзка със спецификациите на горивата и на допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол.

(23) С цел да се позволи адаптиране на Директива 98/70/ЕО към техническия и научния напредък на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с механизма за наблюдение и намаляване на емисиите на парникови газове, методологичните принципи и стойности, необходими за оценяване на това дали са изпълнени критериите за устойчивост по отношение на биогоривата, критериите и географските обхвати за категоризиране на пасища с висока степен на биологично разнообразие, методологията за изчисляване и докладване на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл, методологията за изчисляване на емисиите вследствие на непреки промени в земеползването, разрешеното съдържание на метални добавки в горивата, добавянето на предвиждани типични и приети стойности за начините за производство на биогорива и адаптирането на разрешените методи за анализ във връзка със спецификациите на горивата и на допустимото превишение на налягането на парите, разрешено за бензин, съдържащ биоетанол.

Изменение    19

Позиция на Съвета

Съображение 24

Позиция на Съвета

Изменение

(24) С цел да се позволи адаптиране на Директива 2009/28/ЕО към техническия и научния напредък, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка с евентуални допълнения към списъка на суровини за биогорива и горива, чийто принос към изпълнението на целите по член 3, параграф 4 от посочената директива следва да се счита за равен на тяхното енергийно съдържание, умножено по две, и също във връзка с добавянето на предвиждани типични и приети стойности за начините за производство на биогорива и течни горива от биомаса.

(24) С цел да се позволи адаптиране на Директива 2009/28/ЕО към техническия и научния напредък, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от ДФЕС във връзка със списъка на суровини за биогорива, които се отчитат многократно за целите по член 3, параграф 4, енергийното съдържание на транспортните горива, критериите и географските обхвати за категоризиране на пасища с висока степен на биоразнообразие, методологията за изчисляване на емисиите вследствие на непреки промени в земеползването и методологичните принципи и стойности, необходими за оценяване дали са изпълнени критериите за устойчивост по отношение на биогоривата и другите течни горива от биомаса.

Изменение    20

Позиция на Съвета

Съображение 26

Позиция на Съвета

Изменение

(26) Въз основа на най-добрите и най-нови съществуващи научни данни, Комисията следва да извършва преглед на ефективността на мерките, въведени с настоящата директива, по отношение на ограничаването на емисиите на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването, и да разглежда начини за по-нататъшно намаляване на това въздействие.

(26) Въз основа на най-добрите и най-нови съществуващи научни данни, Комисията следва да извършва преглед на ефективността на мерките, въведени с настоящата директива, по отношение на ограничаването на емисиите на парникови газове, дължащи се на непреки промени в земеползването, и да разглежда начини за по-нататъшно намаляване на това въздействие. Комисията следва също да направи преглед на ефективността на стимулите, предоставяни за биогоривата от суровини, за които не е нужна земя, и въздействието от прилагането на директивата върху наличието на ресурси за други сектори.

Изменение    21

Позиция на Съвета

Съображение 26 a (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(26a) Комисията следва да предприеме преглед на законодателството на Съюза в областта на биогоривата, като разгледа различни политически възможности и икономическата ефективност на настоящата политика за субсидиране спрямо насърчаването на инвестициите в научни изследвания за иновативни възобновяеми горива. Този преглед следва да включва анализ на ролята на устойчивите биогорива, също и за периода след 2020 г., по отношение, inter alia, на наличието на суровини, непряката промяна в земеползването, качеството на въздуха, включително въздействието върху човешкото здраве, и енергийната зависимост.

Изменение    22

Позиция на Съвета

Съображение 26 б (ново)

Позиция на Съвета

Изменение

 

(26б) Важно е Комисията да представи незабавно всеобхватно предложение за икономически целесъобразна и неутрална в технологично отношение политика за периода след 2020 г. с цел създаване на дългосрочна перспектива за инвестиции в устойчиви биогорива с нисък риск от непреки промени в земеползването и други средства за намаляване на въглеродната интензивност на транспортния сектор. Предложението следва да включва мерки за насърчаване на устойчивите биогорива от ново поколение след 2020 г. в рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. В този контекст Комисията следва да разгледа възможността за въвеждане след 2020 г. на мандат на равнището на Съюза за смесване на биогоривата от ново поколение, а също така възможността за преразглеждане на целите на Директива 98/70/ЕО и въвеждане на крива за намаляване на парниковите газове след 2020 г. Предложението също така може да включва въвеждане на фактори за оценяваните количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването в съответните критерии за устойчивост.

Изменение    23

Позиция на Съвета

Член 1 – точка -1 (нова)

Директива 98/70/ЕО

Член 2 – точка 9 a (нова)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

(-1) В член 2 се добавя следната буква:

 

„9a. „възобновяеми течни или газообразни горива от небиологичен произход“ означава газообразни или течни горива, различни от биогорива, чието енергийно съдържание произхожда от възобновяеми енергийни източници, различни от биомаса, които се използват в транспорта, с които се постига минимално намаляване на емисиите на парникови газове и които отговарят на изискванията за качество на настоящата директива.“

Изменение    24

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 1

Директива 98/70/ЕО

Член 2 – точка 11

 

Позиция на Съвета

Изменение

11. „биогорива с нисък риск от непреки промени в земеползването“ означава биогорива на основата на суровини, които не са включени в списъка в приложение V, част А, или са включени в списъка в приложение V, част А, но са произведени в рамките на схеми, които намаляват изместването на производствените дейности с цел, различна от добива на биогорива, и са произведени в съответствие с критериите за устойчивост за биогорива по член 7б. За такива могат се считат само онези количества суровини, които съответстват на реално постигнатото намаление на изместването на производствените дейности посредством схемата. Тези схеми може да функционират или като отделни проекти на местно равнище, или като мерки на политиката, които покриват отчасти или изцяло територията на дадена държава членка или трета държава. Изместването на производствените дейности с цел, различна от добива на биогорива, може да бъде намалено, ако чрез схемата се постига увеличаване на производителността в обхванатия район, над нивата, които биха преобладавали при липсата на такива схеми за подпомагане на увеличаването на производителността;

заличава се

Изменение    25

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 2 – буква -а (нова)

Директива 98/70/ЕО

Член 7а – параграф 1 – алинея 1а (нова)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

-a) към параграф 1 се добавя следната алинея:

 

„По отношение на доставчиците на биогорива за използване във въздухоплаването държавите членки позволяват на тези доставчици да избират да участват в задължението за намаляване на емисиите съгласно параграф 2, доколкото доставяните биогорива отговарят на критериите за устойчивост, посочени в член 7б.“

Изменение    26

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 2 – буква -a а (нова)

Директива 98/70/ЕО

Член 7а – параграф 2 – алинея 1а (нова)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

-aa) в параграф 2 се добавя следната алинея:

 

„Държавите членки гарантират, че максималният принос от биогорива, произведени от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, захарни и маслодайни култури или от енергийни култури, с оглед на изпълнението на целта, упомената в първа алинея, не надвишава максималния принос, определен в член 3, параграф 4, буква г) от Директива 2009/28/ЕО.“

Изменение    27

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 2 – буква а

Директива 98/70/ЕО

Член 7 а – параграф 5

 

Позиция на Съвета

Изменение

"5. С цел да се осигури еднакво прилагане на настоящия член, Комисията приема актове за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3, за да определи:

5. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член10а, отнасящи се по-специално до:

a) методологията за изчисляване на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл на горивата, различни от биогоривата, и на енергията;

a) методологията за изчисляване на емисиите на парникови газове за целия жизнен цикъл на горивата, различни от биогоривата, и на енергията; методологиите за изчисляване на емисиите на парникови газове от възобновяеми течни и газообразни горива от небиологичен произход и за улавяне и използване на въглерод за транспортни цели следва да бъдат приети до 30 юни 2016 г.;

б) методологията за определяне преди 1 януари 2011 г. на основните стандарти за горивата въз основа на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица енергия от изкопаеми горива през 2010 г., за целите на параграф 2 от настоящия член;

б) методологията за определяне преди 1 януари 2011 г. на основните стандарти за горивата въз основа на емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица енергия от изкопаеми горива през 2010 г., за целите на параграф 2 от настоящия член;

в) правила, които да гарантират, че държавите прилагат максимално еднообразен подход при изпълнението на параграф 4 от настоящия член;

в) всички необходими правила за прилагането на параграф 4 от настоящия член;

г) методологията за изчисляване на приноса на електрическите пътни превозни средства, които съответстват на разпоредбите на член 3, параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО.“;

г) методологията за изчисляване на приноса на електрическите пътни превозни средства, които съответстват на разпоредбите на член 3, параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО.

Изменение    28

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 2 – буква б

Директива 98/70/ЕО

Член 7a – параграф 6

 

Позиция на Съвета

Изменение

6. Като част от докладването по параграф 1, държавите членки гарантират, че доставчиците на гориво докладват ежегодно на посочения от държавата членка орган, начините за производство на биогорива, обемите на биогорива от суровините, посочени в част A на приложение V, и емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица енергия. Държавите членки докладват тези данни на Комисията.

6. Като част от докладването по параграф 1, държавите членки гарантират, че доставчиците на гориво докладват ежегодно на посочения от държавата членка орган, начините за производство на биогорива, обемите на биогорива от суровините, посочени в част A на приложение V, и емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица енергия, включително предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването. Държавите членки докладват тези данни на Комисията.

Изменение    29

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 3 – буква -а (нова)

Директива 98/70/ЕО

Член 7б – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

-a) параграф 1 се заменя със следното:

1. Независимо дали суровините са отгледани на или извън територията на Общността, енергията от биогорива се взема предвид за целите на член 7а, само при условие че отговаря на критериите за устойчивост, установени в параграфи от 2 до 6 от настоящия член.

1. Независимо дали суровините са отгледани на или извън територията на Съюза, енергията от биогорива се взема предвид за целите на член 7а само при условие че отговаря на критериите за устойчивост, установени в параграфи от 2 до 6 от настоящия член.

Независимо от това, биогоривата, произведени от отпадъци и остатъци, различни от остатъците от селското стопанство, аквакултурата, рибното и горското стопанство, трябва да отговарят само на критериите за устойчивост, установени в параграф 2 от настоящия член, за да бъдат взети предвид за целите, посочени в член 7а.

Независимо от това, биогоривата, произведени от отпадъци и остатъци, различни от остатъците от селското стопанство, аквакултурата, рибното и горското стопанство, трябва да отговарят само на критериите за устойчивост, установени в параграфи 2 и 4а от настоящия член, за да бъдат взети предвид за целите, посочени в член 7а.

Изменение    30

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 3 – буква а

Директива 98/70/ЕО

Член 7б – параграф 2 – алинея 1

 

Позиция на Съвета

Изменение

2. Намалението на емисиите на парникови газове в резултат на използването на биогорива, отчетено за целите, посочени в параграф 1, е най-малко 60 % за биогорива, произведени в инсталации, пуснати в действие след ….+ . За дадена инсталация се счита, че е „в действие“, ако е осъществено физическото производство на биогорива.

2. Намалението на емисиите на парникови газове в резултат на използването на биогорива и течни горива от биомаса, отчетено за целите, посочени в параграф 1, е най-малко 60 % за биогорива, произведени в инсталации, пуснати в действие след …+. За дадена инсталация се счита, че е „в действие“, ако е осъществено физическото производство на биогорива.

__________________

__________________

+ ОВ: моля въведете датата на влизане сила на настоящата директива.

+ OJ: моля, въведете датата на влизане сила на настоящата директива.

Изменение    31

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 3 – буква а

Директива 98/70/ЕО

Член 7б – параграф 2 – алинея 3

 

Позиция на Съвета

Изменение

Намалението на емисиите на парникови газове чрез използването на биогорива се изчислява в съответствие с член 7г, параграф 1.

Намалението на емисиите на парникови газове в резултат на използването на биогорива и течни горива от биомаса се изчислява в съответствие с член 7г, параграф 1.

Изменение    32

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 3 – буква б

Директива 98/70/ЕО

Член 7б – параграф 3 – алинея 2

 

Позиция на Съвета

Изменение

С цел да се осигури еднакво прилагане на буква в) от първата алинея на настоящия параграф, Комисията приема актове за изпълнение, с които се установяват критериите и географските обхвати, по които се определя кои пасища са обхванати от тази буква. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3.“.

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а относно критериите и географските обхвати, по които се определя кои пасища са обхванати от буква в) от първа алинея.“.

Изменение    33

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 3 – буква б а (нова)

Директива 98/70/ЕО

Член 7б – параграф 4 a (нов)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

ба) добавя се следният параграф:

 

„4a. Биогорива, взети предвид за целите, посочени в параграф 1, не се добиват от отпадъци, които са обект на целите за повторна употреба и рециклиране, в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО. Държавите членки гарантират, че използването на отпадъци и остатъци, попадащи в обхвата на Директива 2008/98/ЕО за производството на биогорива, взети предвид за целите, посочени в параграф 1, спазва йерархията на отпадъците, както е определена в член 4 от тази директива. Държавите членки също така вземат надлежно предвид и принципа за каскадно използване, като отчитат регионалните и местните икономически и технически условия.“

Изменение    34

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 3 – буква б б (нова)

Директива 98/70/ЕО

Член 7б – параграф 4 б (нов)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

бб) добавя се следният параграф:

 

„4б. Биогоривата и течните горива от биомаса, които се вземат предвид за целите, посочени в параграф 1, не се добиват от суровини, отглеждани върху земя, освен ако са спазени законните права на трети страни относно използването и правото на собственост върху земята, в това число с доброволно, предварително и информирано съгласие от тяхна страна и при участие на техни представителни институции.“

Изменение    35

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 4 – буква в

Директива 98/70/ЕО

Член 7в – параграф 6

 

Позиция на Съвета

Изменение

6. Решенията по параграф 4 от настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане посочена в член 11, параграф 3. Тези решения имат срок на действие от не повече от пет години.

6. Решенията по параграф 4 от настоящия член се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане посочена в член 11, параграф 3. Тези решения имат срок на действие от не повече от пет години.

Комисията изисква всяка доброволна схема, за която се приема решение съгласно параграф 4, да представя в срок от …, а впоследствие и ежегодно преди 30 април, доклад до Комисията, който да обхваща всяка от посочените в трета алинея от настоящия параграф точки. По принцип докладът обхваща предходната календарна година. Първият доклад обхваща период от поне шест месеца от …. Изискването за представяне на доклад се прилага само за доброволни схеми, които работят от поне 12 месеца.

Комисията изисква всяка доброволна схема, за която се приема решение съгласно параграф 4, да представя в срок от …, а впоследствие и ежегодно преди 30 април, доклад до Комисията, който да обхваща всяка от посочените в трета алинея от настоящия параграф точки. По принцип докладът обхваща предходната календарна година. Първият доклад обхваща период от поне шест месеца от …. Изискването за представяне на доклад се прилага само за доброволни схеми, които работят от поне 12 месеца.

До … Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който анализира докладите, посочени във втората алинея на настоящия параграф и прави преглед на изпълнението на договореностите, посочени в параграф 4 или на доброволните схеми, за които е прието решение в съответствие с настоящия член, и набелязва най-добрите практики. Докладът се основава на най-добрите налични данни, включително получени чрез допитване до заинтересованите страни, и на практическия опит от прилагането на съответните договорености или схеми. В доклада се анализира следното:

До … Комисията представя доклад на Европейския парламент и на Съвета, в който анализира докладите, посочени във втората алинея на настоящия параграф и прави преглед на изпълнението на договореностите, посочени в параграф 4 или на доброволните схеми, за които е прието решение в съответствие с настоящия член, и набелязва най-добрите практики. Докладът се основава на най-добрите налични данни, включително получени чрез допитване до заинтересованите страни, и на практическия опит от прилагането на съответните договорености или схеми. В доклада се анализира следното:

като цяло:

като цяло:

a) независимостта, условията и редът и честотата на одитите, както във връзка с отразеното в документацията по схемата към момента, в който съответната схема е била одобрена от Комисията, така и във връзка с най-добрата промишлена практика;

a) независимостта, условията и редът и честотата на одитите, както във връзка с отразеното в документацията по схемата към момента, в който съответната схема е била одобрена от Комисията, така и във връзка с най-добрата промишлена практика;

б) наличността, опитът и прозрачността при прилагането на методи за установяване на неизпълнение и действия при неизпълнение, като се обръща особено внимание на случаите или твърденията за сериозни закононарушения от страна на членовете на схемата или твърдения за такива;

б) наличността, опитът и прозрачността при прилагането на методи за установяване на неизпълнение и действия при неизпълнение, като се обръща особено внимание на случаите или твърденията за сериозни закононарушения от страна на членовете на схемата или твърдения за такива;

в) прозрачността, по-специално във връзка с достъпността на схемата, наличието на преводи на езиците на държавите и регионите, от които произхождат суровините, достъпността на списъка на сертифицираните оператори и съответните сертификати, както и на одиторските доклади;

в) прозрачността, по-специално във връзка с достъпността на схемата, наличието на преводи на езиците на държавите и регионите, от които произхождат суровините, достъпността на списъка на сертифицираните оператори и съответните сертификати, както и на одиторските доклади;

г) участието на заинтересованите страни, по-специално консултациите с общностите на коренното население и местните общности преди да се вземе решение, по време на изготвянето на проекта за схемата и нейното преразглеждане, както и при извършването на одити и при действията в отговор на техните препоръки;

г) участието на заинтересованите страни, по-специално консултациите с общностите на коренното население и местните общности преди да се вземе решение, по време на изготвянето на проекта за схемата и нейното преразглеждане, както и при извършването на одити и при действията в отговор на техните препоръки;

д) общата стабилност на схемата, по-специално с оглед на правилата относно акредитацията, квалификацията и независимостта на одиторите и на съответните органи по схемата;

д) общата стабилност на схемата, по-специално с оглед на правилата относно акредитацията, квалификацията и независимостта на одиторите и на съответните органи по схемата;

е) пазарните актуализации на схемата, броят на сертифицираните суровини и биогорива, разбити по държава на произход и по вид, броят на участниците;

е) пазарните актуализации на схемата, броят на сертифицираните суровини и биогорива, разбити по държава на произход и по вид, броят на участниците;

ж) доколко лесно и ефективно е въвеждането на система, която проследява на доказателствата за спазване на критериите за устойчивост, които схемата дава на своя член, като целта на такава система е да служи за предотвратяване на измами, по-специално по отношение на разкриването, третирането и последващите действия във връзка със съмненията за измама и други нередности, и при целесъобразност броят случаи на разкрити нередности или измами;

ж) доколко лесно и ефективно е въвеждането на система, която проследява на доказателствата за спазване на критериите за устойчивост, които схемата дава на своя член, като целта на такава система е да служи за предотвратяване на измами, по-специално по отношение на разкриването, третирането и последващите действия във връзка със съмненията за измама и други нередности, и при целесъобразност броят случаи на разкрити нередности или измами;

и по-специално:

и по-специално:

з) възможността образуванията да бъдат упълномощени да признават и да упражняват мониторинг над сертифициращите органи;

з) възможността образуванията да бъдат упълномощени да признават и да упражняват мониторинг над сертифициращите органи;

и) критериите за признаване или акредитация на сертифициращите органи;

и) критериите за признаване или акредитация на сертифициращите органи;

й) правилата за начина на упражняване на мониторинг над сертифициращите органи.

й) правилата за начина на упражняване на мониторинг над сертифициращите органи.

Всяка държава членка може да уведоми Комисията за своята национална схема. Комисията отдава приоритет на изготвянето на оценката на тази схема. Решението за съответствие на такава съобщена национална схема с условията, предвидени в настоящата директива се приема съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3, за да се улесни взаимното двустранно и многостранно признаване на схемите за проверка на съответствието с критериите за устойчивост за биогоривата. Ако решението е положително, установените в съответствие с настоящия член схеми не могат да отказват взаимно признаване със схемата на въпросната държава членка.“;

Всяка държава членка може да уведоми Комисията за своята национална схема. Комисията отдава приоритет на изготвянето на оценката на тази схема. Решението за съответствие на такава съобщена национална схема с условията, предвидени в настоящата директива се приема съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3, за да се улесни взаимното двустранно и многостранно признаване на схемите за проверка на съответствието с критериите за устойчивост за биогоривата. Ако решението е положително, установените в съответствие с настоящия член схеми не могат да отказват взаимно признаване със схемата на въпросната държава членка.

 

Ако е целесъобразно с оглед на доклада, посочен в алинея втора, Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета предложение за изменение на разпоредбите на настоящата директива във връзка с доброволните схеми с цел насърчаване на най-добрите практики.“;

Изменение    36

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 5 – буква -а (нова)

Директива 98/70/ЕО

Член 7г – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

-a) параграф 1 се заменя със следното:

1. За целите на член 7а и член 7б, параграф 2, емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата се изчисляват, както следва:

"1. За целите на член 7а и член 7б, параграф 2 емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл на биогоривата се изчисляват, както следва:

a) за биогоривата, по отношение на които е дадена в приложение IV, част А или Б приета стойност на намалението на емисиите на парникови газове за съответния начин на производство на биогорива и за които стойността el, изчислена за тези биогорива в съответствие с приложение IV, част В, точка 7, е равна или по-малка от нула, при изчислението се използва тази приета стойност; б) чрез използване на действителната стойност, изчислена в съответствие с методиката, посочена в приложение IV, част В; или

a) за биогоривата, по отношение на които е дадена в приложение IV, част А или Б приета стойност на намалението на емисиите на парникови газове за съответния начин на производство на биогорива и за които стойността el, изчислена за тези биогорива в съответствие с приложение IV, част В, точка 7, е равна или по-малка от нула, при изчислението се използва тази приета стойност; б) чрез използване на действителната стойност, изчислена в съответствие с методиката, посочена в приложение IV, част В; или

б) чрез използване на действителната стойност, изчислена в съответствие с методиката, посочена в приложение IV, част В; или

б) чрез използване на действителната стойност, изчислена в съответствие с методиката, посочена в приложение IV, част В; или

в) чрез използване на стойност, изчислена като сбор от елементите на формулата, посочена в приложение IV, част В, точка 1, където разпределените приети стойности в приложение IV, част Г или Д могат да бъдат използвани за някои елементи, а действителните стойности, изчислени в съответствие с методиката, определена в приложение IV, част В, за всички останали елементи.

в) чрез използване на стойност, изчислена като сбор от елементите на формулата, посочена в приложение IV, част В, точка 1, където разпределените приети стойности в приложение IV, част Г или Д могат да бъдат използвани за някои елементи, а действителните стойности, изчислени в съответствие с методиката, определена в приложение IV, част В, за всички останали елементи.

 

За целите на член 7а, от 2020 г. нататък жизненият цикъл на емисиите на парникови газове в резултат на използването на биогорива се изчислява чрез прибавяне на съответната стойност в приложение V към резултата, получен в съответствие с първа алинея.

Изменение    37

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 5 – буква -a а (нова)

Директива 98/70/ЕО

Член 7г – параграф 1 a (нов)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

-aa) добавя се следният параграф:

 

„1а. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а във връзка с включването в приложение ІV на процедура за изчисляване на емисиите на парникови газове от течни или газообразни горива от възобновяеми източници от небиологичен произход и за целите на улавянето на въглерод и използването му. Тези делегирани актове се приемат преди 30 юни 2016 г.“

Изменение    38

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 5 – буква а

Директива 98/70/ЕО

Член 7г – параграф 5

 

Позиция на Съвета

Изменение

5. Най-късно до 31 декември 2012 г. и на всеки две години след това Комисията изготвя доклад относно предвижданите типични и приети стойности, посочени в приложение IV, части Б и Д, като се отделя специално внимание на емисиите на парникови газове от транспорта и преработването.

5. Най-късно до 31 декември 2012 г. и на всеки две години след това Комисията изготвя и публикува доклад относно предвижданите типични и приети стойности, посочени в приложение IV, части Б и Д, като се отделя специално внимание на емисиите на парникови газове от транспорта и преработването.

В случай че в докладите, посочени в първата алинея, се посочва, че може да е необходимо предвижданите типични и приети стойности в приложение IV, части Б и Д да се коригират въз основа на най-новите научни данни, Комисията представя по целесъобразност законодателно предложение на Европейския парламент и на Съвета.“;

В случай че в докладите, посочени в първата алинея, се посочва, че може да е необходимо предвижданите типични и приети стойности в приложение IV, части Б и Д да се коригират въз основа на най-новите научни данни, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10а за коригиране на тези стойности.“;

Изменение    39

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 5 – буква б

Директива 98/70/ЕО

Член 7г – параграф 6

 

Позиция на Съвета

Изменение

б) параграф 6 се заличава;

б) параграф 6 се заменя със следния текст:

 

6. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 10а за адаптиране на приложение V към техническия и научния напредък, включително чрез преразглеждане на предложените стойности по групи култури във връзка с непреки промени в земеползването на основата на най-добрите налични научни данни. С цел оценяване на икономическите модели, използвани за оценка на стойностите на такива непреки промени в земеползването, Комисията включва в прегледа си последните налични данни по отношение на ключови допускания, които оказват влияние върху резултатите от моделирането, включително измерени тенденции при селскостопанските добиви и производителността, разпределяне на странични продукти и наблюдаван темп на глобалните промени в земеползването и обезлесяването. Комисията гарантира участието на заинтересованите страни в подобен процес на преразглеждане. Първото такова преразглеждане приключва не по-късно от 30 юни 2016 г.

 

По целесъобразност Комисията предлага въвеждане на нови стойности във връзка с непреки промени в земеползването на допълнителни нива на категоризация; включване по целесъобразност на допълнителни стойности, ако на пазара навлязат нови суровини за биогорива; преразглеждане на категориите биогорива, за които се определят нулеви емисии от непреки промени в земеползването, както и разработване на емисионни фактори за суровини от енергийни култури, отглеждани върху земи.“

Изменение    40

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 5 – буква в

Директива 98/70/ЕО

Член 7г – параграф 7 – алинея 1

 

Позиция на Съвета

Изменение

в) в параграф 7 първата, втората и третата алинея се заменят със следното:

в) в параграф 7 първата алинея се заменя със следното:

„7. Комисията преразглежда редовно приложение IV, с оглед да се добавят, където е оправдано, стойности за допълнителни начини за производство на биогорива от същите или други суровини. При това преразглеждане се обмисля и промяна на методологията, описана в част В към Приложение IV, по-специално по отношение на:

„7. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 10а за адаптиране на приложение ІV към техническия и научния напредък, включително чрез добавяне на стойности за допълнителни начини за производство на биогорива от същите или други суровини и чрез промяна на методологията, описана в част В.“

– метода на отчитане на отпадъците и остатъците;

 

– метода на отчитане на страничните продукти;

 

– метода на отчитане на когенерацията; както и

 

– статуса на остатъците от селскостопански култури като странични продукти.

 

Приетите стойности за биодизел от отпадни растителни или животински мазнини се преразглеждат във възможно най-кратък срок. В случай че при преразглеждането Комисията стигне до извода, че приложение IV следва да бъде допълнено, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 10а с оглед да добавя, но не и да премахва или изменя, предвижданите типични и приети стойности в части А, Б, Г и Д на приложение IV за начините за производство на биогорива, за които още не са включени конкретни стойности в същото приложение.“;

 

Изменение    41

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 5 – буква г

Директива 98/70/ЕО

Член 7г – параграф 8

 

Позиция на Съвета

Изменение

г) параграф 8 се заменя със следното:

г) параграф 8 се заличава.

„8. Когато е необходимо, с оглед да се осигури еднакво прилагане на приложение IV, част В, точка 9, Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се въвеждат подробни технически спецификации и определения. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 11, параграф 3.“.

 

Изменение    42

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 8

Директива 98/70/ЕО

Член 8a – параграф 3

 

Позиция на Съвета

Изменение

3. В зависимост от оценката, извършена чрез посочената в параграф 1 методология за изпитване, Европейският парламент и Съветът могат, въз основа на законодателно предложение на Комисията, да преразгледат ограничението за съдържанието на метилциклопентадиенил манганов трикабонил (ММТ) в горивата, определено в параграф 2.

3. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 10а за преразглеждане на ограничението за съдържанието на метилциклопентадиенил манганов трикабонил (ММТ) в горивата, определено в параграф 2. Това преразглеждане се извършва въз основа на резултатите от оценката, извършена чрез методологията за изпитване, посочена в параграф 1. Ограничението може да бъде сведено до нула, ако оценката на риска оправдава това. То не може да бъде увеличено, освен ако това е оправдано от оценката на риска.

Изменение    43

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 9

Директива 98/70/ЕО

Член 9 – параграф 1 – буква к

 

Позиция на Съвета

Изменение

к) начините за производство, обемите и емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица енергия, включително временните средни стойности на предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването и съответния диапазон, базирани на анализа на чувствителността съгласно приложение V, на потребяваните в Съюза биогорива. Комисията прави публично достояние данните относно временните прогнозни количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването и съответния диапазон, базирани на анализа на чувствителността.

к) начините за производство, обемите и емисиите на парникови газове от целия жизнен цикъл за единица енергия, включително предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, съгласно приложение V, на потребяваните в Съюза биогорива. Комисията прави публично достояние данните относно прогнозните количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването.

Изменение    44

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 9 a (нова)

Директива 98/70/ЕО

Член 9 – параграф 2 а (нов)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

(9a) В член 9 се добавя следният параграф:

 

„2a. Комисията преразглежда показателите на биогоривата при всички сезонни условия, наблюдавани в целия Съюз, за да гарантира, че качеството на използваните биогорива в превозните средства не води до влошаване по отношение на замърсяващите емисии, CO2 или цялостното функциониране на превозните средства.

 

Ако е необходимо, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 10а за приспособяване на приложение I или приложение II към техническия и научния напредък, за да въведе конкретни параметри, пределни стойности за изпитване и методи на изпитване.“

Изменение    45

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 11

Директива 98/70/ЕО

Член 10a – параграф 2

 

Позиция на Съвета

Изменение

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7г, параграф 7 и в член 10, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от …

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 7а, параграф 5, член 7б, параграф 3, алинея втора, член 7г, параграфи 1а и 5 – 7, член 8а, параграф 3, член 9, параграф 2a и в член 10, параграф 1, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от… Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

Изменение    46

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 11

Директива 98/70/ЕО

Член 10a – параграф 3

 

Позиция на Съвета

Изменение

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 7г, параграф 7 и член 10, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 7а, параграф 5, член 7б, параграф 3, втора алинея, член 7г, параграфи 1а и 5 – 7, член 8а, параграф 3, член 9, параграф 2а и член 10, параграф 1, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

Изменение    47

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 11

Директива 98/70/ЕО

Член 10a – параграф 5

 

Позиция на Съвета

Изменение

5. Делегиран акт, приет съгласно член 7г, параграф 7 и член 10, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 7а, параграф 5, член 7б, параграф 3, втора алинея, член 7г, параграфи 1а и 5 – 7, член 8а, параграф 3, член 9, параграф 2а и член 10, параграф 1, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

Изменение    48

Позиция на Съвета

Член 1 – точка 12

Директива 98/70/ЕО

Член 11 – параграф 3

 

Позиция на Съвета

Изменение

3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетите не дадат становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

Изменение    49

Позиция на Съвета

Член 2 – точка -1 (нова)

Директива 2009/28/ЕО

Член 2 – параграф 2 – буква к

 

Текст в сила

Изменение

 

-1. В член 2, параграф 2 буква к) се заменя със следното:

к) „схема за подпомагане“ означава всеки инструмент, схема или механизъм, прилагани от държава-членка или група държави-членки, които насърчават използването на енергия от възобновяеми източници чрез намаляване на себестойността на тази енергия, увеличаване на цената, на която може да бъде продадена, или увеличаване, посредством задължение за енергия от възобновяеми източници или по друг начин, на обема на покупките на такава енергия. Това включва, но не се ограничава до инвестиционни помощи, освобождаване от данъци или данъчни облекчения, възстановяване на данъци, схеми за подпомагане на задължението за използване на възобновяеми източници на енергия, включително тези, при които се използват зелени сертификати, и схеми за пряко ценово подпомагане, включително преференциални тарифи и премийни плащания;

„к) „схема за подпомагане“ означава всеки инструмент, схема или механизъм, прилагани от държава членка или група държави членки, които насърчават използването на енергия от възобновяеми източници чрез намаляване на себестойността на тази енергия, увеличаване на цената, на която може да бъде продадена, или увеличаване, посредством задължение за енергия от възобновяеми източници или по друг начин, на обема на покупките на такава енергия. това включва, но не се ограничава до инвестиционни помощи, данъчни облекчения или намаления, връщане на платени данъци, схеми за подпомагане, свързани със задължението за използване на възобновяеми източници на енергия, включително тези, при които се използват зелени сертификати, и схеми за пряко ценово подпомагане, включително преференциални тарифи и премийни плащания; схемите за подпомагане не водят до нарушения на пазарите за суровини на други промишлени сектори, които са традиционни потребители на същата суровина.“

Изменение    50

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 1

Директива 2009/28/ЕО

Член 2 – параграф 2 – буква п

 

Позиция на Съвета

Изменение

п) „отпадък“ се определя съгласно член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета*; вещества, които са били умишлено изменени или замърсени, за да отговарят на това определение, не попадат в това определение;

п) „отпадък“ е всяко вещество или предмет, от който притежателят се освобождава или възнамерява да се освободи, или е длъжен да се освободи, съгласно определението в член 3, параграф 1 от Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и чийто статус е обект на независима проверка и удостоверяване на спазването на йерархията на отпадъците, установена в член 4 от посочената директива, или на подобна програма за превенция на отпадъци и тяхното управление. Вещества, които са били умишлено изменени или замърсени, за да отговарят на това определение, не попадат в тази категория;

 

Изменение    51

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 1

Директива 2009/28/ЕО

Член 2 – параграф 2 – буква т

 

Позиция на Съвета

Изменение

т) „нехранителни целулозни материали“ означава суровини, изградени основно от целулоза и хемицелулоза, които имат по-ниско съдържание на лигнин от лигноцелулозните материали; те включват остатъци от хранителни и фуражни култури (например слама, стъбла, шушулки и черупки), тревисти енергийни култури с ниско съдържание на скорбяла (например стрелковидна трева, слонска трева, гигантска тръстика), промишлени остатъци (включително от хранителни и фуражни култури след извличането на растителните масла, захарите, скорбялата и протеина) и материали от биологични отпадъци;

т) „нехранителни целулозни материали“ означава суровини, изградени основно от целулоза и хемицелулоза, които имат по-ниско съдържание на лигнин от лигноцелулозните материали; те включват остатъци от хранителни и фуражни култури (например слама, стъбла, шушулки и черупки), тревисти енергийни култури с ниско съдържание на скорбяла (например люцерна и други култури, които обогатяват почвата с азот, култури за защита и подобряване на почвата преди и след годишните зърнени и маслодайни култури, кактуси и култури с фотосинтеза тип CAM, райграс, стрелковидна трева, слонска трева, гигантска тръстика и т.н.), промишлени остатъци (включително от хранителни и фуражни култури след извличането на растителните масла, захарите, скорбялата и протеина) и материали от биологични отпадъци;

Изменение    52

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 1

Директива 2009/28/ЕО

Член 2 – буква у a (нова)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

уa) „възобновяеми течни или газообразни горива от небиологичен произход“ означава газообразни или течни горива, различни от биогорива, чието енергийно съдържание произхожда от възобновяеми енергийни източници, различни от биомаса, които се използват в транспорта, с които се постига минимално намаляване на емисиите на парникови газове и които отговарят на изискванията за качество на настоящата директива.

Изменение    53

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 1

Директива 2009/28/ЕО

Член 2 – буква х

 

Позиция на Съвета

Изменение

х) „биогорива и течни горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването“ означава биогорива и течни горива от биомаса на основата на суровини, които не са включени в списъка в приложение VІІІ, част А, или са включени в списъка в приложение VІІІ, част А, но са произведени в рамките на схеми, които намаляват изместването на производствените дейности с цел, различна от добива на биогорива и течни горива от биомаса, и са произведени в съответствие с критериите за устойчивост на биогорива и течни горива, предвидени в член 17. За такива могат се считат само онези количества суровини, които съответстват на реално постигнатото намаление на изместването на производствените дейности посредством схемата. Тези схеми може да функционират или като отделни проекти на местно равнище, или като мерки на политиката, които покриват отчасти или изцяло територията на дадена държава членка или трета държава. Изместването на производствените дейности с цел, различна от добива на биогорива и течни горива от биомаса, може да бъде намалено, ако чрез схемата се постига увеличаване на производителността в обхванатия район, над нивата, които биха преобладавали при липсата на такива схеми за подпомагане на увеличаването на производителността.“

заличава се

Изменение    54

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 2 – буква а

Директива 2009/28/ЕО

Член 3 – параграф 1 – алинея 2

 

Позиция на Съвета

Изменение

С оглед придържане към целите, посочени в първа алинея от настоящия параграф, максималният съвместен принос на биогоривата и течните горива от биомаса, произведени от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, захарни или маслодайни култури, не трябва да превишава количеството енергия, съответстващо на максималния принос съгласно параграф 4, буква г).

С оглед придържане към целите, посочени в първа алинея от настоящия параграф, максималният съвместен принос на биогоривата и течните горива от биомаса, произведени от зърнени култури и други богати на скорбяла култури, захарни или маслодайни култури и други енергийни култури, отглеждани върху земеделска земя, не трябва да превишава количеството енергия, съответстващо на максималния принос съгласно параграф 4, буква г).

Изменение    55

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 2 – буква a а (нова)

Директива 2009/28/ЕО

Член 3 – параграф 4 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

aa) в параграф 4 първата алинея се заменя със следното:

4. Всяка държава членка гарантира, че през 2020 г. делът на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт се равнява поне на 10 % от крайното потребление на енергия в транспорта в тази държава членка.

4. Всяка държава членка гарантира, че през 2020 г. делът на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт се равнява поне на 10 % от крайното потребление на енергия в транспорта в тази държава членка. Дадена държава членка може да дерогира от тази цел, ако са изпълнени следните условия:

 

– държавата членка е постигнала целите, посочени в параграфи 1 и 2;

 

– общото енергопотребление в транспорта в държавата членка не надхвърля прогнозите в националния план за действие относно енергията от възобновяеми източници;“

Изменение    56

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 2 – буква б – подточка iv)

Директива 2009/28/ЕО

Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква г

 

Позиция на Съвета

Изменение

г) при изчисляването на биогоривата в числителя, делът на енергията от биогорива, произведени от зърнени култури и от други богати на скорбяла култури, захарни или маслодайни култури, не надхвърля 7 % от крайното енергопотребление в транспорта в държавите членки през 2020 г.;

г) при изчисляването на биогоривата, участващи в стойността в числителя, делът на енергията от биогорива, произведени от зърнени култури и от други богати на скорбяла култури, захарни, маслодайни и други отглеждани на земи енергийни култури, не трябва да надхвърля % от крайното енергопотребление в транспорта в държавите членки през 2020 г.

Изменение    57

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 2 – буква б – подточка iv)

Директива 2009/28/ЕО

Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д

 

Позиция на Съвета

Изменение

д) държавите членки се стремят да постигнат целта за минимално потребление на тяхната територия на биогорива, произведени от суровини и други горива, изброени в приложение ІХ, част А. Във връзка с това държавите членки определят национална цел, която се стремят да постигнат. Референтната стойност за тази цел е 0,5 процентни пункта енергийно съдържание от дела на енергията от възобновяеми източници във всички видове транспорт през 2020 г., посочени в първа алинея, която да бъде постигната с биогорива, произведени от суровини, и други горива, изброени в приложение ІХ, част А, и която се счита за равна на тяхното енергийно съдържание, умножено по две, в съответствие с буква е) от настоящия параграф и приложение ІХ, част А. Освен това биогоривата, произведени от суровини, които не са изброени в приложение IX, и които са определени от компетентните национални органи като отпадъци, остатъци, нехранителни целулозни материали и лигноцелулозни материали и се използват в съществуващите съоръжения преди приемането на Директива 2014/…/ЕС+ на Европейския парламент и на Съвета*, могат да се броят при отчитането на националната цел.

д) всяка държава членка се стреми да гарантира, че делът на енергията от биогорива, произведени от суровини и други горива, изброени в приложение ІХ, част А, във всички видове транспорт през 2020 г. е най-малко 1,25 % от крайното потребление на енергия в държавата членка.

Държавите членки могат да определят националната цел по-ниско спрямо референтната стойност от 0,5 процентни пункта въз основа на едно или няколко от следните основания:

 

i) обективни фактори като ограничения потенциал за устойчиво производство на биогорива, произведени от суровини и други горива, изброени в приложение ІХ, част А, или ограничената наличност на такива биогорива на рентабилни цени на пазара, като се отчита оценката в доклада на Комисията, посочен в член 3, параграф 1 от Директива 2014/…/ЕС;

 

ii) специфичните технически или климатични характеристики на националния пазар за транспортни горива, като състав и състояние на автомобилния парк; или

 

iii) националните политики, отпускащи съответните финансови ресурси с цел стимулиране на използването на електроенергия от възобновяеми енергийни източници в транспорта.

 

Комисията публикува:

 

- националните цели на държавите членки и когато това е приложимо — основанията за отклоняване на националните им цели от референтната стойност, нотифицирана в съответствие с член 4, параграф 2 от Директива 2014/…/ЕС+;

 

- обобщаващ доклад за резултатите на държавите членки при реализирането на националните им цели.;

 

__________________

 

+ ОВ: моля въведете номера на настоящата директива.

 

Изменение    58

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 2 – буква б – подточка iv)

Директива 2009/28/ЕО

Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква д a (нова)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

да) Всяка държава членка осигурява постигането на такъв дял на енергията от възобновяеми източници в бензина през 2020 г., който да е поне 6,5 % от крайното потребление на енергия в бензина в транспорта на тази държава членка.

Изменение    59

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 2 – буква б – подточка iv)

Директива 2009/28/ЕО

Член 3 – параграф 4 – алинея 2 – буква e

 

Позиция на Съвета

Изменение

е) биогоривата, произведени от суровини, изброени в приложение IX, се считат за равни на тяхното енергийно съдържание, умножено по две.“;

заличава се

Изменение    60

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 2 – буква г

Директива 2009/28/ЕО

Член 3 – параграф 4 – алинея 4

 

Позиция на Съвета

Изменение

„За изпълнението на целите по параграфи 1 и 2 и по настоящия параграф , приносът на биогоривата, които са произведени от суровини, изброени в приложение ІХ, част А, се счита за равен на тяхното енергийно съдържание, умножено по две.“;

„За изпълнението на целта по алинея първа от настоящия параграф , приносът на биогоривата, които са произведени от суровини, изброени в приложение ІХ, отчита многократно тяхното енергийно съдържание в съответствие с правилата, определени в това приложение.“

Изменение    61

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 2 – буква г а (нова)

Директива 2009/28/ЕО

Член 3 – параграф 4 а (нов)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

га) добавя се следният параграф:

 

„4a. В срок до [една година след датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията отправя препоръки за допълнителни мерки, които държавите членки могат да вземат, за да популяризират и насърчат енергийната ефективност и енергоспестяването в транспорта. Препоръките включват прогнозни оценки за енергията, която може да се спести чрез въвеждането на всяка една от тези мерки. Количеството енергия, съответстващо на мерките, въведени от дадена държава членка, се взема под внимание за целите на изчисляването, посочено параграф 4, алинея 2, буква б).“

Изменение    62

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 2 – буква б – буква г б (нова)

Директива 2009/28/ЕО

Член 3 – параграф 4 б (нов)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

гб) добавя се следният параграф:

 

„4б. С оглед на постигането на целта, посочена в параграф 4, държавите членки намаляват общото енергопотребление в сектора на транспорта, така че да увеличат енергийната ефективност в същия този сектор с най-малко 12 % спрямо настоящите си предвиждания за общото енергопотребление в сектора на транспорта до 2020 г.“

Изменение    63

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 2 – буква д

Директива 2009/28/ЕО

Член 3 – параграф 5 – алинея 2

 

Позиция на Съвета

Изменение

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 25а за изменение на списъка на суровините в приложение ІХ, част А, с цел добавяне на суровини към списъка, но не и премахването им. Комисията приема отделен делегиран акт за всяка суровина, която се добавя към списъка в приложение ІХ, част А. Всеки делегиран акт се основава на анализ на най-новите достижения на научно-техническия прогрес, като се отчитат надлежно принципите на йерархията на отпадъците и се подкрепя заключението, че въпросната суровина не поражда допълнителни потребности от земеделски площи, нито предизвиква значителни смущения на пазарите на (вторични) продукти, отпадъци или остатъци, че осигурява съществено намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с изкопаемите горива и че не поражда заплаха от отрицателно въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие.

Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 25а за изменение на списъка на суровините в приложение ІХ, част А. Комисията приема отделен делегиран акт за всяка суровина. Всеки делегиран акт се основава на анализ на най-новите достижения на научно-техническия прогрес, като се отчитат надлежно принципите на йерархията на отпадъците, установени в Директива 2008/98/ЕО, и се подкрепя заключението, че въпросната суровина не поражда допълнителни потребности от земеделски площи, нито предизвиква значителни смущения на пазарите на (вторични) продукти, отпадъци или остатъци, че осигурява съществено намаление на емисиите на парникови газове в сравнение с изкопаемите горива и че не поражда заплаха от отрицателно въздействие върху околната среда и биологичното разнообразие.

Изменение    64

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 2 a (нова)

Директива 2009/28/ЕО

Член 4 – параграф 3 а (нов)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

2a. В член 4 се добавя следният параграф:

 

„3а.  Всяка държава членка публикува и предоставя на Комисията в срок до [една година след датата на влизане в сила на настоящата директива] прогнозен документ, в който се посочват допълнителните мерки, които възнамерява да предприеме в съответствие с член 3, параграф 4б.“

Изменение    65

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 2 б (нова)

Директива 2009/28/ЕО

Член 4 – параграф 3 б (нов)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

2б. В член 4 се добавя следният параграф:

 

„3б. Всяка държава членка публикува и предоставя на Комисията в срок до [една година след влизането в сила на настоящата директива] прогнозен документ, в който се посочват мерките, които възнамерява да предприеме за постигане на съответствие с целта, посочена в член 3, параграф 4, първа алинея.“

Изменение    66

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 3

Директива 2009/28/ЕО

Член 5 – параграф 5

 

Позиция на Съвета

Изменение

(3) В член 5, параграф 5 се заличава.

В член 5, параграф 5 последното изречение се заменя със следния текст:

 

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а относно адаптирането към научно-техническия напредък на енергийното съдържание на транспортните горива, посочени в приложение III.“

Изменение    67

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 5 – буква -а (нова)

Директива 2009/28/ЕО

Член 17 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

-a) параграф 1 се заменя със следното:

1. Независимо дали суровините са отгледани на или извън територията на Общността, енергия от биогорива и течни горива от биомаса се взема предвид за целите, посочени в букви а), б) и в), само при условие че отговарят на критериите за устойчивост, посочени в параграфи 2—6:

1.Независимо дали суровините са отгледани на или извън територията на Съюза, енергия от биогорива и течни горива от биомаса се взема предвид за целите, посочени в букви а), б) и в), само при условие че отговарят на критериите за устойчивост, посочени в параграфи 2—7, и не надвишават нивата на приноса, посочени в член 3, параграф 4, алинея втора, буква г):

a) определяне на степента на съответствие с изискванията на настоящата директива относно националните цели;

a) определяне на степента на съответствие с изискванията на настоящата директива относно националните цели;

б) определяне на степента на съответствие със задълженията за енергия от възобновяеми източници;

б) определяне на степента на съответствие със задълженията за енергия от възобновяеми източници;

в) съответствие на условията за получаване на финансова подкрепа за потреблението на биогорива и течни горива от биомаса.

в) съответствие на условията за получаване на финансова подкрепа за потреблението на биогорива и течни горива от биомаса.

Независимо от това биогоривата и течните горива от биомаса, произведени от отпадъци и остатъци, различни от остатъците от селското стопанство, аквакултурата, рибното и горското стопанство, е необходимо да отговарят само на критериите за устойчивост, установени в параграф 2, за да бъдат взети предвид за целите, посочени в букви а), б) и в).

Независимо от това, биогоривата и течните горива от биомаса, произведени от отпадъци и остатъци, различни от остатъците от селското стопанство, аквакултурата, рибното и горското стопанство, трябва да отговарят само на критериите за устойчивост, установени в параграфи 2 и 4а, за да бъдат взети предвид за целите, посочени в букви а), б) и в).

Изменение    68

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 5 - буква б

Директива 2009/28/ЕО

Член 17 – параграф 3 – алинея 2

 

Позиция на Съвета

Изменение

С цел да се осигури еднакво прилагане на буква в) от първата алинея на настоящия параграф, Комисията приема актове за изпълнение, с които се установяват критериите и географските обхвати, по които се определя кои пасища са обхванати от тази буква. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 3..

„На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а за установяване на критериите и географските обхвати, с които да се определи кои пасища се обхващат от разпоредбите на буква в) от първа алинея.“

Изменение    69

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 5 – буква б а (нова)

Директива 2009/28/ЕО

Член 17 – параграф 4 а (нов)

 

Текст в сила

Изменение

 

ба) добавя се следният параграф:

 

„4а. Биогорива и течни горива от биомаса, взети предвид за целите, посочени в букви а), б) и в) на параграф 1, не се добиват от отпадъци, които са обект на повторна употреба и рециклиране, в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО. Държавите членки гарантират, че използването на отпадъци и остатъци, попадащи в обхвата на Директива 2008/98/ЕО за производството на биогорива и течни горива от биомаса, взети предвид за целите, посочени в букви а), б) и в от параграф 1, спазва йерархията на отпадъците, както е определена в член 4 от тази директива. Държавите членки също така вземат надлежно предвид и принципа за каскадно използване, като отчитат регионалните и местните икономически и технически условия.“

Изменение    70

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 5 – буква б б (нова)

Директива 2009/28/ЕО

Член 17 – параграф 4 б (нов)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

бб) добавя се следният параграф:

 

„4б. Биогоривата и течните горива от биомаса, които са взети предвид за целите, посочени в параграф 1, букви а), б) и в), не се добиват от суровини, отглеждани върху земя, освен ако са зачетени законните права на трети страни относно използването и правото на собственост, наред с другото, чрез получаване на доброволно предварително и информирано съгласие от тяхна страна при участие на техните представителни институции.“

Изменение    71

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 6 – буква –a (нова)

Директива 2009/28/ЕО

Член 18 – параграф 2 а (нов)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

-a) добавя се следният параграф:

 

„2а. Евростат събира и публикува подробна търговска информация относно биогоривата, произведени от хранителни култури, като тези, произведени от зърнени и други богати на скорбяла култури, както и от захарни и маслодайни култури. Наличната информация е под формата на необединени търговски данни отделно за етанола и за биодизела, тъй като понастоящем се публикуват обобщени данни, в които вносът и износът на етанол и биодизел са обединени в един набор от данни, отнасящи се общо до биогоривата. Данните за вноса и износа определят вида и количеството на биогоривата, внесени и потребени от държавите членки. В тях се съдържа и държавата на произход или държавата, която изнася съответните продукти за Съюза. Данните за вноса и износа на биологични суровини или на междинни продукти се подобряват чрез събирането и публикуването от Евростат на информация относно вноса и износа на суровини, техния вид и държава на произход, включително за търгуваните на вътрешния пазар или междинно търгуваните суровини.“

Изменение    72

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 6 – буква г

Директива 2009/28/ЕО

Член 18 – параграф 6 – алинея 7

 

Позиция на Съвета

Изменение

Всяка държава членка може да уведоми Комисията за своята национална схема. Комисията отдава приоритет на изготвянето на оценката на тази схема. Решението за съответствие на такава съобщена национална схема с условията, предвидени в настоящата директива се приема съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 3, за да се улесни взаимното двустранно и многостранно признаване на схемите за проверка на съответствието с критериите за устойчивост за биогоривата и течните горива от биомаса. Ако решението е положително, установените в съответствие с настоящия член схеми не могат да отказват взаимно признаване със схемата на въпросната държава членка.

Всяка държава членка може да уведоми Комисията за своята национална схема. Комисията отдава приоритет на изготвянето на оценката на тази схема. Решението за съответствие на такава съобщена национална схема с условията, предвидени в настоящата директива се приема съгласно процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 3, за да се улесни взаимното двустранно и многостранно признаване на схемите за проверка на съответствието с критериите за устойчивост за биогоривата и течните горива от биомаса.

Изменение    73

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 6 – буква д

Директива 2009/28/ЕО

Член 18 – параграф 8

 

Позиция на Съвета

Изменение

"8. По искане на държава членка или по своя инициатива Комисията разглежда прилагането на член 17 във връзка с даден източник на биогориво и в срок от шест месеца от получаването на такова искане и в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 3, решава дали въпросната държава членка може да вземе предвид горивото от този източник за целите на член 17, параграф 1.“.

8. По искане на държава членка или по своя инициатива Комисията разглежда прилагането на член 17 във връзка с даден източник на биогориво или течно гориво от биомаса и в срок от шест месеца от получаването на такова искане, и в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 3, решава дали въпросната държава членка може да вземе предвид горивото или течното гориво от биомаса от този източник за целите на член 17, параграф 1.“.

Изменение    74

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 7 – буква -а (нова)

Директива 2009/28/ЕО

Член 19 – параграф 1 а (нов)

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

-a) добавя се следният параграф:

 

„1а. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а във връзка с включването в приложение V на процедура за изчисляване на емисиите на парникови газове от течни или газообразни горива от възобновяеми източници от небиологичен произход и за целите на улавянето на въглерод и използването му. Тези делегирани актове се приемат преди 30 юни 2016 г.“

Изменение    75

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 7 – буква а

Директива 2009/28/ЕО

Член 19 – параграф 5

 

Позиция на Съвета

Изменение

5. Най-късно до 31 декември 2012 г. и на всеки две години след това Комисията изготвя доклад относно предвижданите типични и приети стойности, посочени в приложение V, части Б и Д, като се отделя специално внимание на емисиите на парникови газове от транспорта и преработването.

5. Най-късно до 31 декември 2012 г. и на всеки две години след това Комисията изготвя и публикува доклад относно предвижданите типични и приети стойности, посочени в приложение V, части Б и Д, като се отделя специално внимание на емисиите на парникови газове от транспорта и преработването.

В случай че в докладите, посочени в първа алинея, се посочва, че може да е необходимо предвижданите типични и приети стойности в приложение V, части Б и Д да се коригират въз основа на най-новите научни данни, Комисията представя по целесъобразност законодателно предложение на Европейския парламент и на Съвета.“;

В случай че в докладите, посочени в първа алинея, се посочва, че може да е необходимо предвижданите типични и приети стойности в приложение IV, части Б и Д да се коригират въз основа на най-новите научни данни, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 25а за коригиране на тези стойности.“;

Изменение    76

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 7 – буква б

Директива 2009/28/ЕО

Член 19 – параграф 6

 

Позиция на Съвета

Изменение

б) параграф 6 се заличава;

б) параграф 6 се заменя със следния текст:

 

'6. „На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 25а за адаптиране на приложение VІІІ към техническия и научния напредък, включително чрез преразглеждане на предложените стойности по групи култури във връзка с непреки промени в земеползването на основата на най-добрите налични научни данни.

 

С цел оценяване на икономическите модели, използвани за оценка на стойностите на такива непреки промени в земеползването, Комисията включва в прегледа си последните налични данни по отношение на ключови допускания, които оказват влияние върху резултатите от моделирането, включително измерени тенденции при селскостопанските добиви и производителността, разпределяне на странични продукти и наблюдаван темп на глобалните промени в земеползването и обезлесяването. Комисията гарантира участието на заинтересованите страни в подобен процес на преразглеждане. Първото такова преразглеждане приключва не по-късно от 30 юни 2016 г.

 

По целесъобразност Комисията предлага въвеждане на нови стойности във връзка с непреки промени в земеползването на допълнителни нива на категоризация; включване на емисиите на парникови газове, които са резултат от транспорта на суровини; включване на допълнителни стойности, ако на пазара навлязат нови суровини за биогорива; както и разработване на емисионни фактори за суровини от енергийни култури, отглеждани върху земи.“

Изменение    77

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 7 – буква в

Директива 2009/28/ЕО

Член 19 – параграф 7

 

Позиция на Съвета

Изменение

"7. Комисията преразглежда редовно приложение V, с оглед да се добавят, където е оправдано, стойности за допълнителни начини за производство на биогорива от същите или други суровини. При това преразглеждане се обмисля и промяна на методологията, описана в част В на приложение V , по-специално по отношение на:

'7. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове съгласно член 25а за адаптиране на приложение V към техническия и научния напредък, включително чрез добавяне на стойности за допълнителни начини за производство на биогорива от същите или други суровини и чрез изменение на методологията, описана в част В.“

 

По отношение на приетите стойности и методологията, посочена в приложение V, следва да бъде обърнато особено внимание на:

– метода на отчитане на отпадъците и остатъците;

– метода на отчитане на отпадъците и остатъците;

– метода на отчитане на страничните продукти;

– метода на отчитане на страничните продукти;

– метода на отчитане на когенерацията; както и

– метода на отчитане на когенерацията; както и

– статуса на остатъците от селскостопански култури като странични продукти.

– статуса на остатъците от селскостопански култури като странични продукти.

Приетите стойности за биодизел от отпадни растителни или животински мазнини се преразглеждат във възможно най-кратък срок. В случай че при преразглеждането Комисията стигне до извода, че приложение V следва да бъде допълнено, Комисията се оправомощава да приема делегирани актове съгласно член 25а с оглед да добавя, но не и да премахва или изменя, предвижданите типични и приети стойности в части А, Б, Г и Д на приложение V за начините за производство на биогорива и течни горива от биомаса, за които още не са включени конкретни стойности в това приложение.“;

Приетите стойности за биодизел от отпадни растителни или животински мазнини се преразглеждат във възможно най-кратък срок.

Изменение    78

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 7 – буква г

Директива 2009/28/ЕО

Член 19 – параграф 8

 

Позиция на Съвета

Изменение

г) параграф 8 се заменя със следното:

г) параграф 8 се заличава

"8. Когато е необходимо, с оглед да се осигури еднакво прилагане на приложение V, част В, точка 9, Комисията може да приема актове за изпълнение, с които се въвеждат подробни технически спецификации и определения. Посочените актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 25, параграф 3.“.

 

Изменение    79

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 9 – буква -а (нова)

Директива 2009/28/ЕО

Член 22 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст в сила

Изменение

 

-a) В член 22, параграф 1 първата алинея се заменя със следното:

1. Всяка държава-членка предава доклад на Комисията за напредъка в насърчаването и използването на енергия от възобновяеми източници до 31 декември 2011 г., а след това — на всеки две години. Шестият доклад, който трябва да бъде представен до 31 декември 2021 г., е последният изискван доклад.

„1. Всяка държава членка предава доклад на Комисията за напредъка в насърчаването и използването на енергия от възобновяеми източници до 31 декември 2011 г., а след това – на всеки две години.“;

Изменение    80

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 9 – буква а

Директива 2009/28/ЕО

Член 22 – параграф 1 – алинея 2 – буква и

 

Позиция на Съвета

Изменение

и) разработването и делът на биогоривата, произвеждани от суровини, изброени в приложение ІХ, в т.ч. оценка на ресурсите, насочена към аспекта устойчивост във връзка с ефекта от замяната на хранителни продукти за хора и животни с производството на биогорива, като се отчитат надлежно принципите на йерархията на отпадъците, установени с Директива2008/98/ЕО, принципът на комбинирано използване на биомасата като суровина и енергиен източник, поддържането на необходимия въглероден запас в почвата и качеството на почвата и екосистемите;

и) разработването и делът на биогоривата, произвеждани от суровини, изброени в приложение ІХ, в т.ч. оценка на ресурсите, насочена към аспекта устойчивост във връзка с ефекта от замяната на хранителни продукти за хора и животни с производството на биогорива, като се отчитат надлежно принципите на йерархията на отпадъците, установени с Директива 2008/98/ЕО, принципът на комбинирано използване на биомасата като суровина и енергиен източник, вземайки под внимание регионалните и местните икономически и технически условия, поддържането на необходимия въглероден запас в почвата и качеството на почвата и екосистемите;

Изменение    81

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 9 a (нова)

Директива 2009/28/ЕО

Член 22 – параграф 2

 

Текст в сила

Изменение

 

9а. Член 22, параграф 2 се заменя със следното:

2. При оценяването на нетното намаление на емисии на парникови газове в резултат на използването на биогорива, държавите членки могат, за целите на докладите, посочени в параграф 1, да използват типичните стойности, посочени в части А и Б от приложение V.

2. „При оценяването на нетното намаление на емисии на парникови газове в резултат на използването на биогорива държавите членки могат, за целите на докладите, посочени в параграф 1, да използват типичните стойности, посочени в части А и Б от приложение V, и добавят прогнозните стойности съгласно приложение VIII за емисиите вследствие на непреки промени в земеползването“.

Изменение    82

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 10 – буква б

Директива 2009/28/ЕО

Член 23 – параграф 4

 

Позиция на Съвета

Изменение

"4. При докладване на намалението на емисии на парникови газове в резултат на използването на биогорива и течни горива от биомаса, Комисията използва стойностите, докладвани от държавите членки в съответствие с член 22, параграф 1, буква о), включително временните средни стойности на предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването и съответния диапазон, базирани на анализа на чувствителността, посочени в приложение VІІІ. Комисията прави публично достояние данните относно временните прогнозни количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването и съответния диапазон, базирани на анализа на чувствителността. Освен това Комисията оценява доколко и как биха се изменили предвижданите данни за преки намаления на емисиите, ако при използване на метода на заместването бъдат отчетени страничните продукти.“;

4. При докладване на намалението на емисии на парникови газове в резултат на използването на биогорива и течни горива от биомаса, Комисията използва стойностите, докладвани от държавите членки в съответствие с член 22, параграф 1, буква о), включително предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, както са посочени в приложение VІІІ. Комисията прави публично достояние данните относно предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването. Освен това Комисията оценява доколко и как биха се изменили предвижданите данни за преки намаления на емисиите, ако при използване на метода на заместването бъдат отчетени страничните продукти.“;

Изменение    83

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 10 – буква в

Директива 2009/28/ЕО

Член 23 – параграф 5 – буква д

 

Позиция на Съвета

Изменение

д) наличието и устойчивостта на биогоривата, произвеждани от суровини, изброени в приложение ІХ, включително оценка на ефекта от замяната на хранителни продукти за хора и животни с производството на биогорива, като се отчитат надлежно принципите на йерархията на отпадъците, установени с Директива 2008/98/ЕО, принципът на комбинирано използване на биомасата като суровина и енергиен източник, поддържането на необходимия въглероден запас в почвата и качеството на почвата и екосистемите;

д) наличието и устойчивостта на биогоривата, произвеждани от суровини, изброени в приложение ІХ, включително оценка на ефекта от замяната на хранителни продукти за хора и животни с производството на биогорива, като се отчитат надлежно принципите на йерархията на отпадъците, установени с Директива 2008/98/ЕО, принципът на комбинирано използване на биомасата като суровина и енергиен източник, вземайки под внимание регионалните и местните икономически и технически условия, поддържането на необходимия въглероден запас в почвата и качеството на почвата и екосистемите; както и

Изменение    84

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 10 – буква в

Директива 2009/28/ЕО

Член 23 – параграф 5 – буква е

 

Позиция на Съвета

Изменение

е) оценка дали установеният диапазон на несигурност в анализа, който е в основата на преценките за емисиите вследствие на непреки промени в земеползването, може да бъде стеснен и дали може да се отчете евентуалното въздействие на политиките на Съюза, напр. в областта на околната среда, климата и селското стопанство.“;

е) непреките промени в земеползването във връзка с всички начини за производство, включително оценка дали установеният диапазон на несигурност в анализа, който е в основата на преценките за емисиите вследствие на непреки промени в земеползването, може да бъде стеснен и дали може да се отчете евентуалното въздействие на политиките на Съюза, напр. в областта на околната среда, климата и селското стопанство.“;

Изменение    85

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 11

Директива 2009/28/ЕО

Член 25 – параграф 3

 

Позиция на Съвета

Изменение

3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3. При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Когато комитетите не дадат становище, Комисията не приема проекта на акт за изпълнение и се прилага член 5, параграф 4, трета алинея от Регламент (ЕС) № 182/2011.

 

Изменение    86

Позиция на Съвета

Член 2 – точка 12

Директива 2009/28/ЕО

Член 25 a

 

Позиция на Съвета

Изменение

„Член 25а

„Член 25а

Упражняване на делегирането

Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на условията, предвидени в настоящия член.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 5 и член 19, параграф 7, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ….

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 3, параграф 5, член 5, параграф 5, член 17, параграф 3, член 19, параграф 1а и член 19, параграфи 5, 6 и 7, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от …?. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 5 и член 19, параграф 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 3, параграф 5, член 5, параграф 5, член 17, параграф 3, член 19, параграф 1а и член 19, параграфи 5, 6 и 7, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. Решението не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 5 и член 19, параграф 7, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“.

5. Делегиран акт, приет съгласно член 3, параграф 5, член 5, параграф 5, член 17, параграф 3, член 19, параграф 1а и член 19, параграфи 5, 6 и 7, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“.

Изменение    87

Позиция на Съвета

Член 3

Позиция на Съвета

Изменение

1. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета най-късно до+ доклад, включващ оценка на наличността на пазара на Съюза на необходимите количества рентабилни биогорива от суровини, за които не е нужна земя, и от нехранителни култури до 2020 г., в т.ч. необходимостта от допълнителни критерии за гарантиране на тяхната устойчивост, и на най-добрите налични научни данни за емисиите на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването, свързани с производството на биогорива и течни горива от биомаса. По целесъобразност докладът се придружава от предложения за по-нататъшни мерки, като се вземат предвид икономически, социални и екологични съображения. В доклада се определят също и критерии за идентифициране и сертифициране на биогорива и течни горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването, с оглед коригирането на приложение V към Директива 98/70/ЕО и приложение VIII към Директива 2009/28/ЕО, ако е целесъобразно.

1. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета най-късно до 31 декември 2016 г. доклад, включващ оценка на наличността на пазара на Съюза на необходимите количества рентабилни биогорива от суровини, за които не е нужна земя, и от нехранителни култури до 2020 г., както и на техните екологически, икономически и социални въздействия, в т.ч. необходимостта от допълнителни критерии за гарантиране на тяхната устойчивост, и на най-добрите налични научни данни за емисиите на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването, свързани с производството на биогорива и течни горива от биомаса. По целесъобразност докладът се придружава от предложения за по-нататъшни мерки, като се вземат предвид икономически, социални и екологични съображения.

2. Комисията представя в срок до 31 декември 2017 г. доклад на Европейския парламент и на Съвета за преглед, въз основа на най-добрите и най-нови налични научни данни, на ефективността на мерките, въведени с настоящата директива, за ограничаване на емисиите на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването, свързани с производството на биогорива и течни горива от биомаса. В това отношение докладът включва и последната налична информация за основните предположения, които влияят на резултатите от моделирането на емисиите на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването, свързани с производството на биогорива и течни горива от биомаса, в т.ч. измерените тенденции в селскостопанския добив и производителност, прехвърлянето на емисии към странични продукти и наблюдаваните в световен мащаб темпове на промяна в земеползването и на обезлесяване, и евентуалното въздействие на политиките на Съюза, например в областта на околната среда, климата и селското стопанство, като в процеса на този преглед бъдат ангажирани заинтересованите страни. В доклада се разглежда и развитието във връзка със схемите за сертифициране на суровините за биогорива и течни горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването, включени в списък в приложение V към Директива 98/70/ЕО и приложение VIII към Директива 2009/28/ЕО, но произведени при нисък риск от непреки промени в земеползването чрез мерки за смекчаване на проектно равнище, както и тяхната ефективност.

2. Комисията представя в срок до 31 декември 2017 г. доклад на Европейския парламент и на Съвета за преглед, въз основа на най-добрите и най-нови налични научни данни, на:

 

а) ефективността на мерките, въведени с настоящата директива, за ограничаване на емисиите на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването, свързани с производството на биогорива и течни горива от биомаса. В това отношение докладът включва и последната налична информация за оценяване на моделирането на емисиите на парникови газове вследствие на непреки промени в земеползването, свързани с производството на биогорива и течни горива от биомаса, в т.ч. измерените тенденции в селскостопанския добив и производителност, прехвърлянето на емисии към странични продукти и наблюдаваните в световен мащаб темпове на промяна в земеползването и на обезлесяване, и евентуалното въздействие на политиките на Съюза, например в областта на околната среда, климата и селското стопанство, като в процеса на този преглед бъдат ангажирани заинтересованите страни;

 

б) ефективността на стимулите, предоставяни за биогоривата от суровини, за които не е нужна земя, и от нехранителни култури съгласно член 3, параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО и член 7а от Директива 98/70/ЕО;

 

в) въздействието на производството на биогорива и течни горива от биомаса върху наличността на суровини за други сектори, които използват биомаса;

 

г) в светлината на докладите на държавите членки по член 3, параграф 5 от Директива 2009/28/ЕО, ефективността на мерките, предприети за предотвратяване на измамите и борба с тях;

 

д) възможността да се определят критерии за идентифициране и сертифициране на биогорива и течни горива от биомаса, произведени в рамките на схеми, които намаляват изместването на производствените дейности с цел, различна от добива на биогорива и течни горива от биомаса, и са произведени в съответствие с критериите за устойчивост, посочени в Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО, с оглед актуализирането на приложение V към Директива 98/70/ЕО и приложение VIII към Директива 2009/28/ЕО, ако е целесъобразно.

Докладът, посочен в първа линея, се придружава, ако е целесъобразно, от законодателно предложение, основано на най-добрите налични научни данни, за въвеждане на коригирани фактори за предвижданите количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването в съответните критерии за устойчивост и от преглед на ефективността на стимулите, предоставяни за биогоривата от суровини, за които не е нужна земя, и от нехранителни култури съгласно член 3, параграф 4 от Директива 2009/28/ЕО. Като част от посочения доклад, в светлината на докладите на държавите членки по член 3, параграф 5 от Директива 2009/28/ЕО, Комисията прави оценка на ефективността на мерките, предприети за предотвратяване на измамите и борба с тях, и също, ако е целесъобразно, представя предложения за допълнителни мерки, включително на равнището на Съюза.

Докладът, посочен в първата алинея, се придружава, ако е целесъобразно, от законодателни предложения, основани на най-добрите налични научни данни, за:

 

а) въвеждане на фактори за оценяваните количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването в подходящите критерии за устойчивост в Директива 98/70/ЕО и Директива 2009/28/ЕО;

 

б) установяване на подходящи допълнителни критерии за устойчивост за биогоривата от суровини, за които не е нужна земя, и от нехранителни култури;

 

в) въвеждане на по-нататъшни мерки за предотвратяване на измамите и борба с тях, в т.ч. допълнителни мерки на равнището на Съюза;

 

г) насърчаване на устойчивите биогорива от ново поколение след 2020 г. по технологически неутрален начин в контекста на рамка за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., включително преразглеждане на целите на Директива 98/70/ЕО и въвеждане на крива за намаляване на парниковите газове след 2020 г., както и разглеждане на възможността за въвеждане след 2020 г. на мандат на равнището на Съюза за смесване на биогоривата от ново поколение, които отговарят на критериите за устойчивост на Директива 98/70/ЕО.

3. Ако е целесъобразно в контекста на докладите от доброволните схеми в съответствие с член 7в, параграф 6, втора алинея от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 6, втора алинея от Директива 2009/28/ЕО, Комисията представя на Европейския парламент и Съвета предложение за изменение на разпоредбите на тези директиви, отнасящи се до доброволните схеми, с оглед насърчаване на най-добрата практика.

3. Ако е целесъобразно в контекста на докладите от доброволните схеми в съответствие с член 7в, параграф 6, втора алинея от Директива 98/70/ЕО и член 18, параграф 6, втора алинея от Директива 2009/28/ЕО, Комисията представя на Европейския парламент и Съвета предложение за изменение на разпоредбите на тези директиви, отнасящи се до доброволните схеми, с оглед насърчаване на най-добрата практика.

__________________

 

+ OВ: моля въведете дата: една година след влизането в сила на настоящата директива.

 

Изменение    88

Позиция на Съвета

Член 4 – параграф 1

 

Позиция на Съвета

Изменение

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива до …+. Те незабавно информират Комисията за това.

1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с настоящата директива до …+. Те незабавно информират Комисията за това.

_________

_________

+ OВ: моля въведете дата: 24 месеца след датата на приемането на настоящата директива.

+ ОВ: моля, въведете дата: 12 месеца след датата на приемането на настоящата директива.

Изменение    89

Позиция на Съвета

Член 4 – параграф 2 – алинея 2

 

Позиция на Съвета

Изменение

През 2020 г. държавите членки докладват на Комисията за резултатите си в реализирането на националните си цели, установени в съответствие с член 3, параграф 3, буква д) от Директива 2009/28/ЕО, като посочват причините за евентуалните пропуски.

През 2020 г. държавите членки докладват на Комисията за резултатите си в реализирането на националните си цели, установени в съответствие с член 3, параграф 4, буква д) от Директива 2009/28/ЕО.

Изменение    90

Позиция на Съвета

Приложение I – точка 1

Директива 98/70/ЕО

Приложение IV – част В – точка 7

 

Позиция на Съвета

Изменение

(1) Приложение IV, част В, точка 7 се заменя със следното:

(1) Приложение IV, част В се изменя, както следва:

 

a) точка 7 се заменя със следното:

"7. Средногодишните емисии в резултат на изменения във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването, el, се изчисляват чрез разпределяне поравно на общите емисии за период от 20 години. За изчисляване на посочените емисии се прилага следната формула:

7. Средногодишните емисии в резултат на изменения във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването, el, се изчисляват чрез разпределяне поравно на общите емисии за период от 20 години. За изчисляване на посочените емисии се прилага следната формула:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P ‑ eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

където:

където:

el = средногодишните емисии на парникови газове в резултат на промени във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването (изразени като маса (в грамове) на CO2 еквивалент за единица енергийно съдържание (в мегаджаули) на биогоривото); „Обработваемата земя“ **и „трайните насаждения“ *** се разглеждат като един вид земеползване;

el = средногодишните емисии на парникови газове в резултат на промени във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването (изразени като маса (в грамове) на CO2 еквивалент за единица енергийно съдържание (в мегаджаули) на биогоривото);

CSR = въглеродните запаси на единица площ на база референтно земеползване (изразени като маса (в тонове) на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). Като референтно се отчита земеползването през по-късния от следните два момента: през януари 2008 г. или 20 години преди добива на суровината;

CSR = въглеродните запаси на единица площ на база референтно земеползване (изразени като маса (в тонове) на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). Като референтно се отчита земеползването през по-късния от следните два момента: през януари 2008 г. или 20 години преди добива на суровината;

CSA = въглеродните запаси на единица площ на база действително земеползване (изразени като маса на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). В случаите, когато въглеродните запаси се натрупват в продължение на повече от една година, стойността на CSA се равнява на предвижданите запаси на единица площ след 20 години, или при достигане на максимална степен на развитие на културите, в зависимост от това кое от двете условия настъпи по-рано;

CSA = въглеродните запаси на единица площ на база действително земеползване (изразени като маса (в тонове) на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). В случаите, когато въглеродните запаси се натрупват в продължение на повече от една година, стойността на CSA се равнява на предвижданите запаси на единица площ след 20 години, или при достигане на максимална степен на развитие на културите, в зависимост от това кое от двете условия настъпи по-рано; както и

P = производителността на културата (измерена в количество енергия от биогориво на единица площ на година); както и

P = производителността на културата (измерена в количество енергия от биогориво на единица площ на година).“

eB = премия от 29 gCO2eq/MJ за биогоривата от биомаса, получена от възстановена деградирала земя, при условията, предвидени в точка 8.

 

_________

 

*Коефициентът, който се получава като молекулното тегло на CO2 (44,010 g/mol) се раздели на молекулното тегло на въглерода (12,011 g/mol), е равен на 3,664.

 

**Обработваема земя съгласно определението на Междуправителствения комитет по изменение на климата.

 

***Трайните насаждения се определят като многогодишни култури, чието стъбло не се реколтира ежегодно — например дървесни култури с кратък цикъл на ротация и маслодайни палми.“.

 

Изменение    91

Позиция на Съвета

Приложение I – точка 1 – буква aa (нова)

Директива 98/70/ЕО

Приложение IV – част В – точки 8 и 9

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

aa) точки 8 и 9 се заличават.

Изменение    92

Позиция на Съвета

Приложение I – точка 2

Директива 98/70/ЕО

Приложение V – част A

 

Позиция на Съвета

Част А. Временни предвиждани количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, дължащи се на биогорива (gCO2eq/MJ)+

Група суровини

Средно*

Междупроцентилен диапазон, получен при анализа на чувствителността**

Зърнено-житни култури и други култури, богати на скорбяла

12

8 до 16

Захарни култури

13

4 до 17

Маслодайни култури

55

33 до 66

________________

* Средните стойности, включени тук, представляват среднопретеглената стойност на индивидуално моделираните стойности на суровините.

** Диапазонът, посочен тук, отразява 90% от резултатите, като се използват 5-ият и 95-ият процентил, получени в резултат на анализа. Петият процентил предполага стойност, под която се намират 5 % от отчетените резултати (т.е. 5 % от всички използвани данни са показали резултати под 8, 4, и 33 gCO2eq/MJ). 95-ият процентил предполага стойност, под която се намират 95 % от отчетените резултати (т.е. 5 % от всички използвани данни са показали резултати над 16, 17, и 66 gCO2eq/MJ).

+ Средните стойности, отчетени тук, представляват среднопретеглената стойност на индивидуално моделираните стойности на суровините. Величината на стойностите в приложението зависи от редица предположения (например по отношение на третирането на страничните продукти, развитието на добива, въглеродните запаси и изместването на производството на други суровини и т.н.), използвани в разработените за получаването им икономически модели. Въпреки че поради тази причина не е възможно да се определи изцяло диапазонът на несигурност на тези предвиждани стойности, бе проведен анализ на чувствителността на резултатите въз основа на случайно генерирани стойности на основните параметри и тяхното вероятностно разпределение, т.нар. анализ „Монте Карло“.

 

Изменение

Част А. Предвиждани количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, дължащи се на биогорива (gCO2eq/MJ)

Група суровини

Предвиждани количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването

Зърнено-житни култури и други култури, богати на скорбяла

12

Захарни култури

13

Маслодайни култури

55

Изменение    93

Позиция на Съвета

Приложение II – точка 1

Директива 2009/28/ЕО

Приложение V – част В – точка 7

 

Позиция на Съвета

Изменение

(1) Приложение V, част В, точка 7 се заменя със следното:

(1) Приложение V, част В се изменя, както следва:

 

a) точка 7 се заменя със следното:

"7. Средногодишните емисии в резултат на промени във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването (el), се изчисляват чрез средногодишно разпределяне на емисиите за период от 20 години. За изчисляване на посочените емисии се прилага следната формула:

„7. Средногодишните емисии в резултат на изменения във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването, el, се изчисляват чрез разпределяне поравно на общите емисии за период от 20 години. За изчисляване на тези емисии се прилага следната формула:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

където:

където:

el = средногодишните емисии на парникови газове в резултат на промени във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването (изразени като маса (в грамове) на CO2 еквивалент за единица енергийно съдържание (в мегаджаули) на биогоривото или течните горива от биомаса). „Обработваемата земя“ **и „трайните насаждения“ *** се разглеждат като един вид земеползване;

el = средногодишните емисии на парникови газове в резултат на промени във въглеродните запаси, дължащи се на промяна в земеползването (изразени като маса (в грамове) на CO2 еквивалент за единица енергийно съдържание (в мегаджаули) на биогоривото);

CSR = въглеродните запаси на единица площ на база референтно земеползване (изразени като маса (в тонове) на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). януари 2008 г. или 20 години преди добива на суровината;

CSR = въглеродните запаси на единица площ на база референтно земеползване (изразени като маса (в тонове) на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). Като референтно се отчита земеползването през по-късния от следните два момента: през януари 2008 г. или 20 години преди добива на суровината;

CSA = въглеродните запаси на единица площ на база действително земеползване (изразени като маса на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). В случаите, когато въглеродните запаси се натрупват в продължение на повече от една година, стойността на CSA се равнява на предвижданите запаси на единица площ след 20 години, или при достигане на максимална степен на развитие на културите, в зависимост от това кое от двете условия настъпи по-рано;

CSA = въглеродните запаси на единица площ на база действително земеползване (изразени като маса (в тонове) на наличния въглерод на единица площ, включително в почвата и в растителността). В случаите, когато въглеродните запаси се натрупват в продължение на повече от една година, стойността на CSA се равнява на предвижданите запаси на единица площ след 20 години, или при достигане на максимална степен на развитие на културите, в зависимост от това кое от двете условия настъпи по-рано; както и

P = производителността на културата (измерена като енергия на биогориво или на гориво от биомаса, получено от единица земна площ годишно); както и

P = производителността на културата (измерена като енергия на биогориво или на гориво от биомаса, получено от единица земна площ годишно).“

eB = премия от 29 gCO2eq/MJ за биогоривата или течните горива от биомаса, получена от възстановена земя с влошено качество, при условията, предвидени в точка 8.

 

________________

 

*Коефициентът, който се получава като молекулното тегло на CO2 (44,010 g/mol) се раздели на молекулното тегло на въглерода (12,011 g/mol), е равен на 3,664.

 

**Обработваема земя съгласно определението на Междуправителствения комитет по изменение на климата.

 

***Трайните насаждения се определят като многогодишни култури, чието стъбло не се реколтира ежегодно — например дървесни култури с кратък цикъл на ротация и маслодайни палми.“.

 

Изменение    94

Позиция на Съвета

Приложение II – точка 1 – буква а а (нова)

Директива 2009/28/ЕО

Приложение V – част В – точки 8 и 9

 

Позиция на Съвета

Изменение

 

aa) точки 8 и 9 се заличават.

Изменение    95

Позиция на Съвета

Приложение II – точка 2

Директива 2009/28/ЕО

Приложение VIII – част A

 

Позиция на Съвета

Част А. Временни предвиждани количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, дължащи се на суровини за биогорива и течни горива от биомаса (gCO2eq/MJ)+

Група суровини

Средно*

Междупроцентилен диапазон, получен при анализа на чувствителността**

Зърнено-житни култури и други култури, богати на скорбяла

12

8 до 16

Захарни култури

13

4 до 17

Маслодайни култури

55

33 до 66

________________

* Средните стойности, включени тук, представляват среднопретеглената стойност на индивидуално моделираните стойности на суровините.

** Диапазонът, посочен тук, отразява 90% от резултатите, като се използват 5-ият и 95-тият процентил, получени в резултат на анализа. Петият процентил предполага стойност, под която се намират 5 % от отчетените резултати (т.е. 5 % от всички използвани данни са показали резултати под 8, 4, и 33 gCO2eq/MJ). 95-ият процентил предполага стойност, под която се намират 95 % от отчетените резултати (т.е. 5 % от всички използвани данни са показали резултати над 16, 17, и 66 gCO2eq/MJ).

+ Средните стойности, отчетени тук, представляват среднопретеглената стойност на индивидуално моделираните стойности на суровините. Величината на стойностите в приложението зависи от редица предположения (например по отношение на третирането на страничните продукти, развитието на добива, въглеродните запаси и изместването на производството на други суровини и т.н.), използвани в разработените за получаването им икономически модели. Въпреки че поради тази причина не е възможно да се определи изцяло диапазонът на несигурност на тези предвиждани стойности, бе проведен анализ на чувствителността на резултатите въз основа на случайно генерирани стойности на основните параметри и тяхното вероятностно разпределение, т.нар. анализ „Монте Карло“.

 

Изменение

Част А. Предвиждани количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването, дължащи се на биогорива и течни горива от биомаса (gCO2eq/MJ)

Група суровини

Предвиждани количества емисии вследствие на непреки промени в земеползването

Зърнено-житни култури и други култури, богати на скорбяла

12

Захарни култури

13

Маслодайни култури

55

Изменение    96

Позиция на Съвета

Приложение II – точка 3

Директива 2009/28/ЕО

Приложение IX

 

Позиция на Съвета

Изменение

Приложение IX

Приложение IX

Част А. Суровини и горива, чийто принос за постигането на целта (целите) по член 3, параграф 4 се счита за равен на тяхното енергийно съдържание, умножено по две

Част А. Суровини и горива, чийто принос за постигането на целта по член 3, параграф 4, първа алинея се счита за равен на тяхното енергийно съдържание, умножено по две, и които допринасят за постигането на целта, посочена в член 3, параграф 4, втора алинея, буква д).

a) Водорасли, отглеждани на сушата в басейни или фотобиореактори.

 

б) Фракция на биомасата в смесени битови отпадъци, но не и отделени домакински отпадъци, които подлежат на рециклиране по цели съгласно член 11, параграф 2, буква а) от Директива 2008/98/ЕО.

б) Фракция на биомасата в смесени битови отпадъци, но не и отделени домакински отпадъци, които подлежат на рециклиране по цели съгласно член 11, параграф 2, буква а) от Директива 2008/98/ЕО.

в) Биологични отпадъци съгласно определението в член 3, параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО от частни домакинства, които подлежат на разделно събиране съгласно определението в член 3, параграф 11 от същата директива.

в) Биологични отпадъци съгласно определението в член 3, параграф 4 от Директива 2008/98/ЕО от частни домакинства, които подлежат на разделно събиране съгласно определението в член 3, параграф 11 от същата директива.

г) Фракция на биомасата в промишлени отпадъци, които не подлежат на използване във веригата на хранителните продукти или фуражите, в т.ч. материали от търговията на едро и на дребно, от агрохранителната промишленост, рибарството и аквакултурата, но без суровините, изброени в част Б от настоящото приложение.

г) Фракция на биомасата в промишлени отпадъци, които не подлежат на използване във веригата на хранителните продукти или фуражите, в т.ч. материали от търговията на едро и на дребно, от агрохранителната промишленост, рибарството и аквакултурата, но без суровините, изброени в част Б от настоящото приложение.

д) Слама.

д) Слама.

е) Животински тор и утайка от пречистване на отпадъчни води.

е) Животински тор и утайка от пречистване на отпадъчни води.

ж) Отпадъчни води от производството на палмово масло и празни гроздове от палмови плодове.

ж) Отпадъчни води от производството на палмово масло и празни гроздове от палмови плодове.

з) Смола от талово масло.

з) Смола от талово масло.

и) Суров глицерин.

и) Суров глицерин.

й) Багаса.

й) Багаса.

к) Гроздови джибри и винена утайка.

к) Гроздови джибри и винена утайка.

л) Орехови черупки.

л) Орехови черупки.

м) Шушулки.

м) Шушулки.

н) Кочани, почистени от царевичните зърна.

н) Кочани, почистени от царевичните зърна.

o) Фракция на биомасата в отпадъци и остатъчни продукти от горското стопанство и свързаните с него промишлени отрасли като кора, клони, отгледна сеч, листа, иглички, връхчета от дървета, стърготини, талаш, черна луга, кафява луга, съдържащи фибри утайки, лигнин и талово масло.

o) Фракция на биомасата в отпадъци и остатъчни продукти от горското стопанство и свързаните с него промишлени отрасли като кора, клони, отгледна сеч, листа, иглички, връхчета от дървета, стърготини, талаш, черна луга, кафява луга, съдържащи фибри утайки, лигнин и талово масло.

п) Други нехранителни целулозни материали съгласно определението в член 2, втора алинея, буква т).

п) Други нехранителни целулозни материали съгласно определението в член 2, втора алинея, буква т).

р) Други лигноцелулозни материали съгласно определението в член 2, втора алинея, буква с), с изключение на дървени трупи и фурнирни трупи.

р) Други лигноцелулозни материали съгласно определението в член 2, втора алинея, буква с), с изключение на дървени трупи и фурнирни трупи.

с) Течни горива от възобновяеми източници или газообразни горива от небиологичен произход.

 

 

Част Аа. Суровини и горива, чийто принос за постигането на целта по член 3, параграф 4, първа алинея се счита за равен на тяхното енергийно съдържание, умножено по четири, и които допринасят за постигането на целта, посочена в член 3, параграф 4, втора алинея, буква д):

 

а) Водорасли (автотрофни), отглеждани на сушата в басейни или фотобиореактори.

 

б) Течни горива от възобновяеми източници или газообразни горива от небиологичен произход.

 

в) Улавяне и използване на въглерод за транспортни цели.

 

г) Бактерии

Част Б. Суровини, чийто принос за постигането на целта, посочена в член 3, параграф 4, първа алинея, се счита за равен на тяхното енергийно съдържание, умножено по две

Част Б. Суровини, чийто принос за постигането на целта, посочена в член 3, параграф 4, първа алинея, се счита за равен на тяхното енергийно съдържание, умножено по две

a) Използвано олио за готвене.

a) Използвано олио за готвене.

б) Животински мазнини, класифицирани в категории 1 и 2 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009*

б) Животински мазнини, класифицирани в категории 1 и 2 съгласно Регламент (ЕО) № 1069/2009*

 

ба) Суровини, които са определени от компетентните национални органи като отпадъци, остатъци, нехранителни целулозни материали и лигноцелулозни материали и са били използвани в съществуващите съоръжения преди 31 декември 2014 г.

________________

________________

*Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).“.

*Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1).“.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В основата на много от измененията на докладчика към настоящата директива е позицията на Европейския парламент на първо четене, която докладчикът смята за добра отправна точка за работата по това предложение от новоизбрания парламент. Повторното внасяне на изменения от позицията на Парламента на първо четене дава възможност на колегите да участват по-нататък във важните разисквания при зачитане на компромиса, постигнат от Парламента в неговата позиция на първо четене.

Директива 2009/28/ЕО относно насърчаването на използването на енергия от възобновяеми източници определя задължителна цел за постигане до 2020 г. – 10 % дял на възобновяемата енергия в транспортния сектор. Директива 98/70/ЕО въвежда задължителна цел за намаляване до 2020 г. с 6 % на интензитета на генерирането на парникови газове от горивата, използвани в автомобилния транспорт и от извънпътната подвижна техника.

Целта на предложението на Комисията, представено през октомври 2012 г., е да се постави начало на преход към политика за биогоривата, която води до значително намаляване на парниковите газове, като също така се вземат предвид и емисиите, свързани с непреки промени в земеползването.

За тази цел Комисията предлага, наред с другото:

- ограничаване на приноса на конвенционалните биогорива за постигането на целите на Директива 2009/28/ЕО;

- подобряване на ефективността на процесите за производство на биогорива по отношение на парниковите газове, като се увеличи изискваната минимално допустима стойност за намаляване на емисиите на парникови газове от нови инсталации и в същото време бъдат защитени инсталациите, вече намиращи се в експлоатация към 1 юли 2014 г.;

- насърчаване на по-мащабното навлизане на пазара на биогорива от ново поколение, като се даде възможност тези горива да допринасят повече, отколкото конвенционалните биогорива, за целите на Директива 2009/28/ЕО.

Евентуалният принос на биогоривата за постигането на целите за 2020 г. се очаква да бъде значителен. В същото време емисиите от транспортния сектор се очаква да се увеличат до 2030 г. Реформата на политиката на Съюза в областта на биогоривата предоставя възможност да се коригира тази тенденция.

Докладчикът приветства целите на Комисията и в голяма степен е съгласен с тях. Европейският парламент прие позицията си на първо четене през септември 2013 г. Съветът прие своята позиция през декември 2014 г. Въпреки че е налице известна близост между тези две позиции, която докладчикът приветства, някои основни въпроси остават. Те ще определят ефективността на това законодателство. Докладчикът внесе изменения, за да обърне внимание на тези ключови проблеми. В основата на много от тези изменения е позицията на Европейския парламент на първо четене.

Основните въпроси от гледна точка на докладчика са следните:

- Определяне на таван за конвенционалните биогорива

Европейският парламент прие на първо четене позиция относно въвеждането на таван от 6 % за дела на конвенционалните биогорива, които могат да допринесат за целите на Директива 2009/28/ЕО и Директива 98/70/ЕО. Това представлява увеличение в сравнение с тавана, предложен от Комисията, който беше 5 %, с цел предоставяне на защита за вече направените инвестиции. Според Парламента този таван следва също така да се прилага по отношение на финансовата подкрепа, предоставена за тези биогорива. По мнение на докладчика е необходима силно ограничаване на биогоривата от култури, отглеждани върху земи, за да се постигнат целите за 2020 г. на Директива 2009/28/ЕО и Директива 98/70/ЕО и за гарантиране на прехода към биогорива от ново поколение. Докладчикът изразява загриженост относно по-нататъшното увеличаване на тавана, въведено от Съвета, и поради това е решил да внесе отново позицията на Парламента на първо четене. Този таван следва да се прилага и по отношение на целта на директивата относно качеството на горивата, за да се гарантира съгласуваност между различните политики.

- Фактори за НПЗ

Нерешаването на въпроса, свързан с последиците от НПЗ, би застрашило постигането на целите на ЕС в областта на климата за транспортния сектор. В своята позиция на първо четене Европейският парламент внесе изменение относно включването на свързаните с НПЗ фактори в докладването на въглеродните емисии съгласно Директива 98/70/ЕО от 2020 г. нататък. Свързаните с НПЗ фактори ще останат за целите на докладването в обхвата на Директива 2009/28/ЕО , като от Комисията се изисква да преразгледа факторите до 2016 г. Това изменение не беше одобрено от Съвета. Освен това Съветът също отслаби изискванията за докладване за емисиите, свързани с НПЗ. В допълнение, въвеждането на новото понятие „биогорива с малък риск от НПЗ“ в позицията на Съвета повдига въпроси за това как то би могло да се приложи на практика. Очевидно е необходима повече работа по тази концепция.

Докладчикът също така предпочете по този въпрос отново да внесе позицията на Парламента на първо четене, за да даде ясен сигнал, че факторите, свързани с НПЗ, трябва да се обмислят сериозно. При все това е нужен един цялостен преглед на методологията за изчисляване на факторите за емисиите, дължащи се на промени в земеползването, с оглед на адаптирането към техническия и научния напредък.

- Цел за биогорива от ново поколение

Европейският парламент въведе в своята позиция на първо четене задължителна междинна цел за биогоривата от ново поколение в размер на 0,5 % през 2016 г. и 2,5 % през 2020 г. Целта на тези амбициозни цели е да се въведат силни стимули за насърчаване на навлизането на пазара на такива горива, също така в дългосрочен план. Докладчикът категорично счита, че е важно в бъдещия енергиен микс да се създаде и запази определено място за биогоривата от ново поколение. Ефективен начин за постигането на това е въвеждането на специална и обвързваща цел за биогоривата от ново поколение. В това отношение следва да се приветства фактът, че Съветът също е предприел стъпка в тази посока. Съветът обаче предлага единствено необвързваща междинна цел въз основа на значително по-ниско референтно равнище (0,5 %). Много е съмнително дали подобно неамбициозно равнище, в съчетание с други промени, внесени от Съвета, ще доведе до реални стимули за необходимата трансформация в посока към по-чисти горива. - Политика за периода след 2020 г.

Според докладчика едно от най-големите предизвикателства при актуализирането на Директива 2009/28/ЕО и Директива 98/70/ЕО е липсата на дългосрочна перспектива. С цел да се създаде дългосрочна перспектива за инвестиции и да се подкрепят иновациите в областта на устойчивите биогорива и другите средства за намаляване на въглеродната интензивност на транспортния сектор, трябва да бъдат проучени инструменти и мерки за цялостен и технологично неутрален подход за насърчаване на намаляването на емисиите и енергийната ефективност в транспорта в светлината на политиката за периода след 2020 г. Докладчикът следователно предпочете да внесе изменения, подчертаващи необходимостта от дългосрочна политика, която може да доведе до инвестиции в Европа.

Ако не предприемем действие, Европа се изправя пред сериозното предизвикателство да бъде континент, изоставащ в технологично отношение във връзка с устойчивите горива. Това е нещо, което не можем да си позволим, независимо от това докъде сме стигнали в политическия дневен ред. Ако не сме в позиция да посрещнем предизвикателствата, това би означавало край на визията за по-екологосъобразна Европа, благоприятстваща заетостта и инвестициите.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Директивата относно качеството на горивата и на Директивата за възобновяемите източници (непреки промени в земеползването)

Позовавания

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P

11.9.2013                     T7-0357/2013

Предложение на Комисията

COM(2012)0595 - C7-0337/2012

Дата на обявяване в заседание на получаването на позицията на Съвета на първо четене

15.1.2015

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

15.1.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Nils Torvalds

17.7.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.1.2015

 

 

 

Дата на приемане

24.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

26

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes

Дата на внасяне

26.2.2015

(1)

OВ C ххх, 16.12.2014 г., стр. ххх.

Правна информация - Политика за поверителност