Menettely : 2012/0288(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0025/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0025/2015

Keskustelut :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Äänestykset :

PV 28/04/2015 - 7.4
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0100

SUOSITUS TOISEEN KÄSITTELYYN     ***II
PDF 792kWORD 589k
26.2.2015
PE 544.412v02-00 A8-0025/2015

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta

(10710/2/2014 – C8‑0004/2015 – 2012/0288(COD))

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Nils Torvalds

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin 98/70/EY ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin 2009/28/EY muuttamisesta

(10710/2/2014 – C8‑0004/2015 – 2012/0288(COD)

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10710/2/2014 – C8‑0004/2014),

–       ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan(1) komission ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0595),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 7 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 69 artiklan,

–       ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0025/2015),

1.      vahvistaa jäljempänä esitetyn toisen käsittelyn kannan;

2.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 1 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(1) Direktiivin 2009/28/EY3 3 artiklan 4 kohdan nojalla kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus kaikissa liikennemuodoissa on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta kyseisessä jäsenvaltiossa. Biopolttoaineiden sekoittaminen polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden käytettävissä olevista keinoista, jonka avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja sen odotetaan olevan pääasiallinen keino.

(1) Direktiivin 2009/28/EY3 3 artiklan 4 kohdan nojalla kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus kaikissa liikennemuodoissa on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta kyseisessä jäsenvaltiossa. Biopolttoaineiden sekoittaminen polttoaineisiin on yksi jäsenvaltioiden käytettävissä olevista keinoista, jonka avulla tämä tavoite voidaan saavuttaa, ja sen odotetaan olevan pääasiallinen keino. Muita menetelmiä tavoitteen saavuttamiseksi ovat energiankulutuksen vähentäminen, mikä on välttämätöntä, koska uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian sitovaa prosentuaalista tavoitetta on todennäköisesti yhä vaikeampi saavuttaa kestävällä tavalla, jos energian kokonaiskysyntä liikenteessä jatkaa kasvuaan, ja uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käyttö.

__________________

__________________

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16).

3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/28/EY, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä sekä direktiivien 2001/77/EY ja 2003/30/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 16).

Tarkistus  2

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(3 a) Vaikka direktiivissä 98/70/EY ja direktiivissä 2009/28/EY käytetään ilmaisuja ”biopolttoaineet” ja ”bionesteet”, niiden säännöksiä, myös asiaankuuluvia kestävyyskriteerejä, sovelletaan kaikkiin mainituissa direktiiveissä määriteltyihin uusiutuviin polttoaineisiin.

Tarkistus  3

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 4 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(4) Kun aiemmin elintarvike- ja rehumarkkinoiden tarpeisiin käytetty laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen tyydytettävä joko tehostamalla olemassa olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, ja jos siihen sisältyy sellaisen maan käyttötavan muuttaminen, johon on sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin. Direktiivejä 98/70/EY ja 2009/28/EY olisi näin ollen muutettava siten, että niihin sisällytetään epäsuoraa maankäytön muutosta koskevia säännöksiä, kun otetaan huomioon, että nykyiset biopolttoaineet tuotetaan pääasiassa olemassa olevalla maatalousmaalla kasvatetuista viljelykasveista.

(4) Kun aiemmin elintarvike-, rehu- ja kuitumarkkinoiden tarpeisiin käytetty laidunmaa tai maatalousmaa muutetaan biopolttoaineiden tuotantoon, muu kuin polttoaineisiin liittyvä kysyntä on edelleen tyydytettävä joko tehostamalla olemassa olevaa tuotantoa tai ottamalla muuta kuin maatalousmaata tuotantokäyttöön jossain toisaalla. Viimeksi mainittu vaihtoehto merkitsee epäsuoraa maankäytön muutosta, ja jos siihen sisältyy sellaisen maan käyttötavan muuttaminen, johon on sitoutunut paljon hiiltä, se voi johtaa merkittäviin kasvihuonekaasupäästöihin. Direktiivejä 98/70/EY ja 2009/28/EY olisi näin ollen muutettava siten, että niihin sisällytetään epäsuoraa maankäytön muutosta koskevia säännöksiä, kun otetaan huomioon, että nykyiset biopolttoaineet tuotetaan pääasiassa olemassa olevalla maatalousmaalla kasvatetuista viljelykasveista. Säännöksissä, jotka koskevat epäsuoran maankäytön muutoksen vaikutusta kasvihuonekaasupäästöihin, olisi otettava asianmukaisesti huomioon jo tehtyjen investointien suojaamisen tarve.

Tarkistus  4

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 5 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden toimittamat biopolttoaineiden kysyntäennusteet ja arviot epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvista päästöistä eri biopolttoaineiden raaka-aineilla, on todennäköistä, että epäsuoraan maankäytön muutokseen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittäviä ja voivat kumota yksittäisillä biopolttoaineilla saavutetut vähennykset kasvihuonekaasupäästöissä joko osittain tai kokonaan. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2020 lähes koko biopolttoainetuotannon odotetaan olevan peräisin sellaisella maalla kasvatetuista viljelykasveista, jota voitaisiin käyttää elintarvike- ja rehumarkkinoiden kysynnän tyydyttämiseen. Tällaisten päästöjen vähentämiseksi on asianmukaista erottaa toisistaan eri viljelykasviryhmät kuten öljykasvit, sokerit ja viljakasvit sekä muut paljon tärkkelystä sisältävät viljelykasvit.

(5) Kun otetaan huomioon jäsenvaltioiden toimittamat biopolttoaineiden kysyntäennusteet ja arviot epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvista päästöistä eri biopolttoaineiden raaka-aineilla, epäsuoraan maankäytön muutokseen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittäviä ja voivat kumota yksittäisillä biopolttoaineilla saavutetut vähennykset kasvihuonekaasupäästöissä joko osittain tai kokonaan. Tämä johtuu siitä, että vuonna 2020 lähes koko biopolttoainetuotannon odotetaan olevan peräisin sellaisella maalla kasvatetuista viljelykasveista, jota voitaisiin käyttää elintarvike- ja rehumarkkinoiden kysynnän tyydyttämiseen. Tällaisten päästöjen vähentämiseksi on asianmukaista erottaa toisistaan eri viljelykasviryhmät kuten öljykasvit, sokerit ja viljakasvit sekä muut paljon tärkkelystä sisältävät viljelykasvit. Riskin torjumiseksi on myös syytä kannustaa tutkimusta ja kehittämistä uusien kehittyneiden biopolttoaineiden aloilla, sillä nämä eivät kilpaile ravintona käytettävien viljelykasvien kanssa, ja tutkia edelleen eri viljelykasviryhmien vaikutuksia sekä suoraan että epäsuoraan maankäytön muutokseen.

Tarkistus  5

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 7 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(7) Liikennesektorilla tullaan todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä ja levistä tuotetut biopolttoaineet, tuottavat suuria vähennyksiä kasvihuonekaasupäästöissä ja niihin liittyy alhainen epäsuorien maankäytön muutosten riski, eivätkä ne kilpaile suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden käyttämästä maatalousmaasta. Siksi on asianmukaista edistää tällaisten kehittyneiden biopolttoaineiden suurempaa tuotantoa, sillä niitä ei ole tällä hetkellä kaupallisesti saatavilla suurina määrinä, mikä johtuu osittain julkisista tuista käytävästä kilpailusta sellaisten vakiintuneiden biopolttoaineteknologioiden kanssa, jotka perustuvat ravintona käytettäviin viljelykasveihin. Kunkin jäsenvaltion olisi edistettävä tällaisten kehittyneiden biopolttoaineiden kulutusta asettamalla oikeudellisesti sitomattomia kansallisen tason alatavoitteita osana velvoitetta varmistaa, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus kaikissa liikennemuodoissa on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta kyseisessä jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden on lisäksi aiheellista raportoida vuonna 2020, miten ne ovat saavuttaneet nämä kansalliset alatavoitteet, ja asiaa koskeva tiivistelmä olisi julkaistava, jotta voitaisiin arvioida tällä direktiivillä käyttöön otettujen toimenpiteiden tehokkuutta epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä koskevan riskin vähentämisessä kehittyneitä biopolttoaineita edistämällä. Tällaisilla kehittyneillä biopolttoaineilla ja niiden edistämisellä uskotaan olevan tärkeä rooli liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja vähähiilisten liikenneteknologioiden kehittämisessä kyseisen määräajan jälkeen.

(7) Liikennesektorilla tullaan todennäköisesti tarvitsemaan nestemäisiä uusiutuvia polttoaineita, jotta sektori voi vähentää kasvihuonekaasupäästöjään. Kehittyneet biopolttoaineet, kuten jätteistä ja levistä tuotetut biopolttoaineet, tuottavat suuria vähennyksiä kasvihuonekaasupäästöissä ja niihin liittyy alhainen epäsuorien maankäytön muutosten riski, eivätkä ne kilpaile suoraan elintarvike- ja rehumarkkinoiden käyttämästä maatalousmaasta. Olisi edistettävä tällaisten kehittyneiden biopolttoaineiden suurempaa tuotantoa, tutkimusta ja kehittämistä, sillä niitä ei ole tällä hetkellä kaupallisesti saatavilla suurina määrinä, mikä johtuu osittain julkisista tuista käytävästä kilpailusta sellaisten vakiintuneiden biopolttoaineteknologioiden kanssa, jotka perustuvat ravintona käytettäviin viljelykasveihin. Siksi on asianmukaista asettaa tällaisen kehittyneen biopolttoaineen kulutukselle erityinen alatavoite osana velvoitetta varmistaa, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus kaikissa liikennemuodoissa on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta kyseisessä jäsenvaltiossa. Jäsenvaltioiden on lisäksi aiheellista raportoida vuonna 2020, miten ne ovat saavuttaneet tämän kansallisen alatavoitteen, jotta voitaisiin arvioida tällä direktiivillä käyttöön otettujen toimenpiteiden tehokkuutta epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä koskevan riskin vähentämisessä kehittyneitä biopolttoaineita edistämällä. Tällaisilla kehittyneillä biopolttoaineilla, joiden vaikutukset epäsuoraan maankäytön muutokseen ovat pienet ja joiden kokonaiskasvihuonekaasusäästöt ovat suuret, uskotaan olevan tärkeä rooli liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja vähähiilisten liikenneteknologioiden kehittämisessä vuoden 2020 jälkeen.

Tarkistus  6

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(7 a) Eurooppa-neuvosto korosti 23 ja 24 päivänä lokakuuta 2014 antamissaan päätelmissä, että liikennealalla on vuoteen 2030 ulottuvissa ilmasto- ja energiapolitiikan puitteissa tärkeää vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja riskejä, jotka liittyvät riippuvuuteen fossiilisista polttoaineista, ja pyysi komissiota tarkastelemaan edelleen välineitä ja toimenpiteitä osana kokonaisvaltaista ja teknologianeutraalia toimintatapaa, jolla edistetään liikenteen päästöjen vähentämistä ja energiatehokkuutta, sähköistä liikennettä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä liikenteessä myös vuoden 2020 jälkeen.

Tarkistus  7

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 7 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(7 b) Direktiivin 98/70/EY, direktiivin 2009/28/EY ja unionin muiden politiikanalojen lainsäädännön välistä johdonmukaisuutta olisi parannettava synergioiden hyödyntämiseksi ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi. Direktiivin 98/70/EY ja direktiivin 2009/28/EY jätteitä ja tähteitä koskevat määritelmät olisi yhdenmukaistettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/98/EY1 a vahvistettujen määritelmien kanssa. Direktiivissä 98/70/EY ja direktiivissä 2009/28/EY luetellut jäte- ja tähdevirrat olisi määritettävä paremmin komission päätöksellä 2000/532/EY1 b vahvistetun Euroopan jäteluettelon jätekoodien avulla, jotta jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi helpompi soveltaa kyseisiä direktiivejä. Direktiivissä 98/70/EY ja direktiivissä 2009/28/EY säädetyn biopolttoaineiden ja bionesteiden edistämisen olisi vastattava direktiivin 2008/98/EY tavoitteita ja tarkoitusta. Jotta voidaan saavuttaa unionin päämäärä kierrätysyhteiskuntaan siirtymisestä, direktiivin 2008/98/EY 4 artiklassa säädetty jätehierarkia olisi pantava täysimääräisesti täytäntöön. Tämän edistämiseksi jätteiden ja tähteiden käytön biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotannossa olisi oltava osa jäsenvaltioiden direktiivin 2008/98/EY V luvun mukaisesti laatimia jätteenhallintasuunnitelmia ja jätteenehkäisyohjelmia. Direktiivin 98/70/EY ja direktiivin 2009/28/EY soveltaminen ei saisi vaarantaa direktiivin 2008/98/EY täysimääräistä täytäntöönpanoa.

 

_______________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY, annettu 19 päivänä marraskuuta 2008, jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta (EUVL L 312, 22.11.2008, s. 3).

 

1 b Komission päätös, tehty 3 päivänä toukokuuta 2000, jätteistä annetun neuvoston direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a alakohdan mukaisen jäteluettelon laatimisesta tehdyn komission päätöksen 94/3/EY ja vaarallisista jätteistä annetun neuvoston direktiivin 91/689/ETY 1 artiklan 4 kohdan mukaisen vaarallisten jätteiden luettelon laatimisesta tehdyn neuvoston päätöksen 94/904/EY korvaamisesta (tiedoksiannettu asiakirjalla C(2000) 1147) (EYVL L 226, 6.9.2000, s. 3).

Tarkistus  8

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 8 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(8) Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvissa arvioiduissa päästöissä olevat erot johtuvat maatalouden kehitystä koskevista erilaisista syöttötiedoista ja tärkeimmistä olettamuksista, joita ovat esimerkiksi maatalouden satojen ja tuottavuuden suuntaukset, osoitukset sivutuotteille ja todetut maankäytön kokonaismuutokset ja metsäkadon määrät, jotka eivät ole biopolttoaineiden tuottajien hallinnassa. Vaikka useimpia biopolttoaineiden raaka-aineita tuotetaan unionissa, epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä uskotaan aiheutuvan eniten unionin ulkopuolella alueilla, joissa lisätuotantoa voidaan todennäköisesti toteuttaa edullisimpaan hintaan. Erityisesti olettamukset, jotka liittyvät trooppisten metsien käyttötarkoituksen muuttamiseen ja turvesoiden kuivatukseen unionin ulkopuolella, vaikuttavat suuresti niihin epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuviin arvioituihin päästöihin, jotka liittyvät öljykasveista tuotettuun biodieseliin, ja sen vuoksi on hyvin tärkeää varmistaa, että tällaisia tietoja ja olettamuksia tarkistetaan maankäytön muutoksesta ja metsäkadosta saatavilla olevien tuoreimpien tietojen suuntaisesti ja kaikenlainen kyseisillä aloilla saavutettu edistyminen otetaan huomioon käynnissä olevissa kansainvälisissä ohjelmissa.

(8) Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvissa arvioiduissa päästöissä olevat erot johtuvat maatalouden kehitystä koskevista erilaisista syöttötiedoista ja tärkeimmistä olettamuksista, joita ovat esimerkiksi maatalouden satojen ja tuottavuuden suuntaukset, osoitukset sivutuotteille ja todetut maankäytön kokonaismuutokset ja metsäkadon määrät, jotka eivät ole biopolttoaineiden tuottajien hallinnassa. On tärkeää varmistaa, että tällaisia tietoja ja olettamuksia tarkistetaan maankäytön muutoksesta ja metsäkadosta saatavilla olevien tuoreimpien tieteellisten tietojen suuntaisesti ja kaikenlainen kyseisillä aloilla saavutettu edistyminen otetaan huomioon käynnissä olevissa kansainvälisissä ohjelmissa. Komission olisi sen vuoksi tarkasteltava uudelleen direktiivin 98/70/EY liitteeseen V ja direktiivin 2009/28/EY liitteeseen VIII sisältyvien maankäytön muutoksen päästötekijöiden arviointiin käytettävää menetelmää sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen. Tätä varten, ja jos se on viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella aiheellista, komission olisi harkittava mahdollisuutta tarkistaa ehdotettuja viljelykasviryhmien epäsuoran maankäytön muutoksen tekijöitä sekä mahdollisuutta ottaa käyttöön tekijöitä muilla jaottelutasoilla ja sisällyttää menetelmään lisäarvoja, jos uusia biopolttoaineiden raaka-aineita tulee markkinoille.

Tarkistus  9

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 9 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(9) Jotta voitaisiin varmistaa biopohjaisten tuotannonalojen kilpailukyky pitkällä aikavälillä, ja kun otetaan huomioon komission 13 päivänä helmikuuta 2012 antama tiedonanto Innovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle” ja komission 20 päivänä syyskuuta 2011 antama tiedonanto Etenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa”, joissa tuetaan yhdennettyjen ja monipuolisten biojalostamojen käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa, direktiivissä 2009/28/EY olisi säädettävä tehokkaammista kannustimista, joissa asetetaan etusijalle sellaisten biomassaraaka-aineiden käyttö, joilla ei ole suurta kaupallista arvoa muissa käytöissä kuin biopolttoaineina.

(9) Jotta voitaisiin varmistaa biopohjaisten tuotannonalojen kilpailukyky pitkällä aikavälillä, ja kun otetaan huomioon vuonna 2012 annettu tiedonantoInnovointistrategia kestävää kasvua varten: biotalousstrategia Euroopalle ja tiedonantoEtenemissuunnitelma kohti resurssitehokasta Eurooppaa, joissa tuetaan yhdennettyjen ja monipuolisten biojalostamojen käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa, direktiivissä 2009/28/EY olisi säädettävä tehokkaammista kannustimista, joissa asetetaan etusijalle sellaisten biomassaraaka-aineiden käyttö, joilla ei ole suurta kaupallista arvoa muissa käytöissä kuin biopolttoaineina tai jotka eivät aiheuta paikallisia ekosysteemejä heikentävää ympäristövaikutusta ravintona käytettävien viljelykasvien viljelyyn käytettävän maan ja veden määrän vähentymisen seurauksena.

Tarkistus  10

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 10 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(10) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan sähkön lisääntynyt käyttö auttaa ratkaisemaan monia liikennealan ja myös muiden energia-alojen haasteita. Siksi on aiheellista varata lisäkannustimia uusiutuvista lähteistä peräisin olevan sähkön käytön edistämiseksi liikennealalla sekä nostaa sähköisessä rautatieliikenteessä ja sähköajoneuvoissa käytettävän, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan sähkön osuuden laskennassa käytettäviä korjauskertoimia, jotta lisätään niiden käyttöä ja jalansijaa markkinoilla.

(10) Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan sähkön lisääntynyt käyttö auttaa ratkaisemaan monia liikennealan ja myös muiden energia-alojen haasteita. Siksi on aiheellista varata lisäkannustimia uusiutuvista lähteistä peräisin olevan sähkön käytön edistämiseksi liikennealalla. Lisäksi olisi kannustettava liikennealaa energiatehokkuuteen ja energiansäästötoimenpiteisiin.

Tarkistus  11

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 13 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(13) Jotta voidaan valmistautua kehittyneisiin biopolttoaineisiin siirtymiseen ja minimoida epäsuoraan maankäytön muutokseen liittyvät kokonaisvaikutukset vuoteen 2020 ulottuvana ajanjaksona, on asianmukaista rajoittaa direktiivin 2009/28/EY liitteessä VIII olevassa A osassa ja direktiivin 98/70/EY liitteessä V olevassa A osassa sitä ravintona käytettävistä viljelykasveista saatavien niiden biopolttoaineiden ja bionesteiden määrää, jotka voidaan ottaa huomioon direktiivissä 2009/28/EY asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, asettamatta kuitenkaan rajaa sellaisten biopolttoaineiden ja bionesteiden kokonaiskäytölle.

(13) Jotta voidaan valmistautua kehittyneisiin biopolttoaineisiin siirtymiseen ja minimoida epäsuoraan maankäytön muutokseen liittyvät kokonaisvaikutukset vuoteen 2020 ulottuvana ajanjaksona ja tästä eteenpäin, on asianmukaista rajoittaa direktiivin 2009/28/EY liitteessä VIII olevassa A osassa ja direktiivin 98/70/EY liitteessä V olevassa A osassa sitä ravintona käytettävistä viljelykasveista saatavien niiden biopolttoaineiden ja bionesteiden määrää, jotka voidaan ottaa huomioon direktiivissä 2009/28/EY asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, asettamatta kuitenkaan rajaa sellaisten biopolttoaineiden ja bionesteiden kokonaiskäytölle.

Tarkistus  12

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 15 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(15) Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt olisi sisällytettävä direktiivien 98/70/EY ja 2009/28/EY nojalla annettaviin komission kertomuksiin kasvihuonekaasupäästöistä. Sellaisista raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden, jotka eivät lisää maan kysyntää, kuten jäteraaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden, päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla.

(15) Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt olisi otettava huomioon arvioitaessa direktiivissä 98/70/EY asetettua elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitetta, jotta kannustetaan sellaisten biopolttoaineiden tuottamista, joilla on vähäinen epäsuora vaikutus maankäytön muutokseen, ja jotta varmistetaan tavoitteen täsmällisyys ja uskottavuus. Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt olisi myös sisällytettävä direktiivien 98/70/EY ja 2009/28/EY nojalla annettaviin komission kertomuksiin kasvihuonekaasupäästöistä. Sellaisista raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden, jotka eivät lisää maan kysyntää, kuten jäteraaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden, päästökertoimeksi olisi vahvistettava nolla. Komission olisi tarkasteltava parhaan saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella säännöllisin väliajoin uudelleen menetelmää, jota käytetään biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoon liittyvästä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen arviointiin.

Tarkistus  13

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(15 a) Maan ottaminen biopolttoainekasvien viljelykäyttöön ei saisi johtaa paikallis- ja alkuperäisyhteisöjen siirtymiseen pois asuinsijoiltaan. Sen vuoksi olisi otettava käyttöön erityistoimenpiteitä alkuperäisyhteisöjen maa-alueiden suojelemiseksi.

Tarkistus  14

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 15 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(15 b) Direktiivin 98/70/EY 7 d artiklan 8 kohtaan ja direktiivin 2009/28/EY 19 artiklan 8 kohtaan sisältyy säännöksiä, joilla edistetään biopolttoaineiden raaka-aineiden kasvatusta vakavasti huonontuneella maalla ja erittäin pilaantuneella maalla väliaikaisena toimenpiteenä, jolla pyritään lieventämään epäsuoraa maankäytön muutosta. Nämä säännökset eivät ole enää nykyisessä muodossaan riittäviä, ja ne olisi liitettävä osaksi tässä direktiivissä vahvistettua lähestymistapaa sen varmistamiseksi, että epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet pysyvät kokonaisuudessaan johdonmukaisina.

Tarkistus  15

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 16 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(16) Maataloudessa tehostetun tutkimuksen, teknisen kehityksen ja tiedonsiirron kautta aikaansaadut kasvaneet satotuotot yli tasojen, jotka olisivat vallinneet ilman ravinto- ja rehukasvipohjaisten biopolttoaineiden tuotannonedistämiseen tarkoitettuja järjestelmiä, samoin kuin toisen vuosittaisen sadon kasvattaminen alueilla, joilla aikaisemmin ei ole kasvatettu toista vuosittaista satoa, voivat lieventää epäsuoria maankäytön muutoksia. Siltä osin kuin epäsuoran maankäytön muutoksen osalta aikaansaatu lieventäminen voidaan kvantifioida kansallisesti tai hanketasolla, tällä direktiivillä käyttöönotetuissa toimenpiteissä voitaisiin tuoda esiin tällainen tuottavuuden parannus sekä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen arvojen arvioituna vähenemisenä että ravinto- ja rehukasvipohjaisten biopolttoaineiden myötävaikutuksena osuuteen, joka uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osalta on määrä saavuttaa vuonna 2020.

(16) Maataloudessa aikaansaadut kasvaneet satotuotot yli tasojen, jotka olisivat vallinneet ilman ravinto- ja rehukasvipohjaisten biopolttoaineiden tuotannonedistämiseen tarkoitettuja järjestelmiä, tai kun biopolttoaineiden tuotanto tapahtuu alueella, jossa suora maankäytön muutos on tapahtunut ilman merkittäviä haittavaikutuksia kyseisen alueen tarjoamiin aikaisempiin ekosysteemipalveluihin, mukaan lukien hiilivarantojen ja biologisen monimuotoisuuden suojelu, saattavat tietyissä tapauksissa lieventää epäsuoria maankäytön muutoksia enemmän kuin epäsuorasta maankäytön muutoksesta laaditussa nykyisessä mallintamisessa on jo otettu huomioon. Komission olisi arvioitava sovellettavien kestävyyskriteerien mukaisesti mahdollisuutta asettaa kriteerit sellaisten biopolttoaineiden ja bionesteiden tunnistamiseksi ja sertifioimiseksi, jotka on tuotettu sellaisten järjestelmien puitteissa, joilla vähennetään tuotannon siirtymistä muihin tarkoituksiin kuin biopolttoaineiden ja bionesteiden tuottamiseen.

Tarkistus  16

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(17 a) Jotta voidaan täyttää liikenteen alan uusiutuvan energian käyttöä koskeva tavoite ja minimoida maankäytön muutoksesta, uusiutuvan sähkön käytöstä ja siirtymisestä ympäristöystävällisempiin liikennemuotoihin aiheutuvat kielteiset vaikutukset, olisi rohkaistava julkisen liikenteen yhä laajempaa käyttöä ja energiatehokkuutta. Liikennettä koskevan valkoisen kirjan mukaisesti jäsenvaltioiden olisi näin ollen pyrittävä lisäämään energiatehokkuutta ja vähentämään energian kokonaiskulutusta liikenteessä edistämällä sähköautojen tuloa markkinoille ja uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön käyttöä liikennejärjestelmissä.

Tarkistus  17

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 19 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(19) Vaikka ravinto- ja rehukasvipohjaisiin biopolttoaineisiin yleensä yhdistetään epäsuoria maankäytön muutoksia, on olemassa myös poikkeuksia. Jäsenvaltioiden ja komission olisi kannustettava sellaisten järjestelmien kehittämistä ja käyttöä, joilla voidaan luotettavasti todistaa, että tietyn hankkeen puitteissa tuotettu tietty biopolttoaineiden raaka-ainemäärä ei johda tuotannon siirtymiseen muihin tarkoituksiin. Näin voi olla esimerkiksi siinä tapauksessa, että biopolttoaineiden tuotanto on yhtä suuri kuin tuotannon kasvu, joka saavutetaan investoimalla parempaan tuottavuuteen, mikä johtaa muutoin saavutettavissa olleiden tasojen ylittämiseen, tai kun biopolttoaineiden tuotanto tapahtuu alueella, jossa suora maankäytön muutos on tapahtunut ilman merkittäviä haittavaikutuksia kyseisen alueen tarjoamiin aikaisempiin ekosysteemipalveluihin, mukaan lukien hiilivarantojen ja biologisen monimuotoisuuden suojelu.

Poistetaan.

Tarkistus  18

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 23 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(23) Jotta direktiivi 98/70/EY voidaan mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta antaa säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti biopolttoaineketjuja koskevien arvioitujen tyypillisten arvojen ja oletusarvojen lisäämisen sekä polttoaineiden eritelmiin liittyvien sallittujen analyyttisten menetelmien mukauttamisen osalta ja sallittua höyrynpainetta koskevasta poikkeuksesta bioetanolia sisältävälle bensiinille.

(23) Jotta direktiivi 98/70/EY voidaan mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan ja vähentämiseen tarkoitettua mekanismia, menetelmiä koskevia periaatteita ja oletusarvoja, joita tarvitaan sen arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet kestävyyskriteerit, kriteerejä ja maantieteellisiä alueita biologisesti erittäin monimuotoisten ruohoalueiden määrittämiseksi, epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen laskentamenetelmää, metallisten lisäaineiden sallittua määrää polttoaineissa, biopolttoaineketjuja koskevien arvioitujen tyypillisten arvojen ja oletusarvojen lisäämistä sekä polttoaineiden eritelmiin liittyvien sallittujen analyyttisten menetelmien mukauttamista ja sallittua höyrynpainetta koskevaa poikkeusta bioetanolia sisältävälle bensiinille.

Tarkistus  19

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 24 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(24) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti mahdollisten lisäysten tekemiseksi niiden biopolttoaineiden raaka-aineiden ja polttoaineiden luetteloon, joiden vaikutus mainitun direktiivin 3 artiklan 4 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen lasketaan kaksinkertaisena niiden energiasisältöön verrattuna, sekä biopolttoaine- ja bionesteketjuja koskevien arvioitujen tyypillisten arvojen ja oletusarvojen lisäämiseksi.

(24) Jotta direktiivi 2009/28/EY voidaan mukauttaa tieteen ja tekniikan kehitykseen, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat niiden biopolttoaineiden raaka-aineiden luetteloa, jotka otetaan huomioon moninkertaisina 3 artiklan 4 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa, liikenteen polttoaineiden energiasisältöä, kriteerejä ja maantieteellisiä alueita biologisesti erittäin monimuotoisten ruohoalueiden määrittämiseksi, epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen laskentamenetelmää sekä menetelmiä koskevia periaatteita ja oletusarvoja, joita tarvitaan sen arvioimiseksi, täyttävätkö biopolttoaineet ja bionesteet kestävyyskriteerit.

Tarkistus  20

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 26 kappale

Neuvoston kanta

Tarkistus

(26) Komission olisi arvioitava parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella, kuinka hyvin tällä direktiivillä käyttöön otetuilla toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja harkittava keinoja tämän vaikutuksen vähentämiseksi edelleen.

(26) Komission olisi arvioitava parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen näytön perusteella, kuinka hyvin tällä direktiivillä käyttöön otetuilla toimenpiteillä onnistutaan rajoittamaan epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä, ja harkittava keinoja tämän vaikutuksen vähentämiseksi edelleen. Komission olisi arvioitava myös maata käyttämättömistä raaka-aineista tuotetuille biopolttoaineille tarjottujen kannustimien toimivuutta sekä sitä, miten tämän direktiivin täytäntöönpano vaikuttaa muiden alojen käytettävissä oleviin varoihin.

Tarkistus  21

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(26 a) Komission olisi tarkasteltava uudelleen unionin biopolttoainelainsäädäntöä ja pohdittava erilaisia toimintavaihtoehtoja sekä nykyisen tukipolitiikan kustannustehokkuutta verrattuna siihen, että edistetään investointeja innovatiivisten uusiutuvien polttoaineiden tutkimukseen. Tarkastelun yhteydessä olisi analysoitava kestävien biopolttoaineiden roolia, myös vuoden 2020 jälkeen, muun muassa raaka-aineiden saatavuuden, epäsuoran maankäytön muutoksen, ilmanlaadun ja sen ihmisten terveydelle aiheuttamien vaikutusten sekä energiariippuvuuden yhteydessä.

Tarkistus  22

Neuvoston kanta

Johdanto-osan 26 b kappale (uusi)

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

(26 b) On tärkeää, että komissio esittää viipymättä kokonaisvaltaisen ehdotuksen vuoden 2020 jälkeiseksi kustannustehokkaaksi ja teknologianeutraaliksi toimintalinjaksi, jotta voidaan antaa pitkän aikavälin näkymät investointien tekemiselle sellaisiin kestäviin biopolttoaineisiin, joista todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria maankäytön muutoksia, ja muihin keinoihin liikenteen hiilipäästöjen vähentämiseksi. Ehdotuksen olisi sisällettävä toimia, joilla edistetään kestäviä kehittyneitä biopolttoaineita vuoden 2020 jälkeen vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapolitiikan puitteissa. Tässä yhteydessä komission olisi harkittava mahdollisuutta ottaa vuoden 2020 jälkeen käyttöön unionin tason sekoitusvaltuutus kehittyneille biopolttoaineille, ja sen olisi myös harkittava direktiivin 98/70/EY tavoitteiden tarkistamista ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kehityspolun käyttöönottoa vuoden 2020 jälkeen. Ehdotukseen voisi sisältyä myös epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä koskevien tekijöiden käyttöönotto kestävyyskriteereissä.

Tarkistus  23

Neuvoston kanta

1 artikla – -1 kohta (uusi)

Direktiivi 98/70/EY

2 artikla – 9 a kohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

-1) Lisätään 2 artiklaan kohta seuraavasti:

 

’9 a. ”muuta kuin biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla nestemäisillä ja kaasumaisilla polttoaineilla” muita kuin biopolttoaineita olevia kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita, joiden energiapitoisuus on peräisin uusiutuvista energialähteistä, biomassa pois luettuna, joita käytetään liikenteessä ja joilla saavutetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähimmäissäästöt ja jotka täyttävät tämän direktiivin laatukriteerit.’

Tarkistus  24

Neuvoston kanta

1 artikla – 1 kohta

Direktiivi 98/70/EY

2 artikla – 11 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

11. ”biopolttoaineilla, joista todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria maankäytön muutoksia”, biopolttoaineita, joiden raaka-aineita ei luetella liitteessä V olevassa A osassa tai joiden raaka-aineet luetellaan liitteessä V olevassa A osassa, mutta jotka on tuotettu sellaisten järjestelmien puitteissa, joilla vähennetään tuotannon siirtymistä muihin tarkoituksiin kuin biopolttoaineiden tuottamiseen, ja jotka on tuotettu 7 b artiklassa säädettyjen biopolttoaineita koskevien kestävyyskriteerien mukaisesti. Ainoastaan se raaka-aineiden määrä, joka vastaa järjestelmän avulla aikaansaatua tuotannon siirtymisen tosiasiallista vähennystä, voidaan ottaa huomioon. Tällaiset järjestelmät voivat toimia joko yksittäisinä paikallisen tason hankkeina tai toimintapoliittisina toimenpiteinä, jotka kattavat jäsenvaltion tai kolmannen maan alueen osittain tai kokonaan. Tuotannon siirtymistä muihin tarkoituksiin kuin biopolttoaineiden tuottamiseen voidaan vähentää, jos järjestelmässä sen kattamalla alueella saavutettava tuottavuuden kasvu ylittää tasot, jotka olisivat vallinneet ilman tällaisia tuotannonedistämiseen tarkoitettuja järjestelmiä;

Poistetaan.

Tarkistus  25

Neuvoston kanta

1 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 98/70/EY

7 a artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

-a) lisätään 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

’Lentoliikenteen biopolttoaineiden toimittajien osalta jäsenvaltioiden on annettava näille toimittajille mahdollisuus osallistua 2 kohdan mukaiseen vähennysvelvoitteeseen siinä määrin kuin toimitetut biopolttoaineet täyttävät 7 b artiklassa asetetut kestävyyskriteerit.’

Tarkistus  26

Neuvoston kanta

1 artikla – 2 kohta – -a a alakohta (uusi)

Direktiivi 98/70/EY

7 a artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

-a a) Lisätään 2 artiklaan alakohta seuraavasti:

 

”Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tavoitteen täyttämiseksi viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, sokerikasveista ja öljykasveista tai erityisistä energiakasveista tuotettujen biopolttoaineiden suurin osuus ei ylitä direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan d alakohdassa tarkoitettua suurinta osuutta.”

Tarkistus  27

Neuvoston kanta

1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Direktiivi 98/70/EY

7 a artikla – 5 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

5. Jotta voidaan varmistaa tämän artiklan yhdenmukainen täytäntöönpano, komissio hyväksyy 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen täytäntöönpanosäädöksiä seuraavien vahvistamiseksi:

5. Siirretään komissiolle valta antaa 10 a artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä erityisesti seuraavista seikoista:

a) muiden polttoaineiden kuin biopolttoaineiden sekä energian elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmä;

a) muiden polttoaineiden kuin biopolttoaineiden sekä energian elinkaarenaikaisten kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmä; muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmä ja hiilidioksidin talteenottoa ja hyödyntämistä liikennekäyttöä varten koskeva menetelmä hyväksytään 30 päivään kesäkuuta 2016 mennessä;

b) menetelmä, jolla tämän artiklan 2 kohtaa sovellettaessa määritetään ennen 1 päivää tammikuuta 2011 polttoaineiden vertailutaso, joka perustuu fossiilisten polttoaineiden elinkaarenaikaisiin kasvihuonekaasupäästöihin energiayksikköä kohti vuonna 2010;

b) menetelmä, jolla tämän artiklan 2 kohtaa sovellettaessa määritetään ennen 1 päivää tammikuuta 2011 polttoaineiden vertailutaso, joka perustuu fossiilisten polttoaineiden elinkaarenaikaisiin kasvihuonekaasupäästöihin energiayksikköä kohti vuonna 2010;

c) säännöt, joilla varmistetaan mahdollisimman yhdenmukainen lähestymistapa jäsenvaltioiden toteuttamaan tämän artiklan 4 kohdan täytäntöönpanoon nähden;

c) edellä olevan 4 kohdan soveltamiseksi mahdollisesti tarvittavat säännöt;

d) sähköajoneuvojen osuutta laskettaessa käytettävä laskentamenetelmä, jonka on oltava direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukainen.”;

d) sähköajoneuvojen osuutta laskettaessa käytettävä laskentamenetelmä, jonka on oltava direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan mukainen.;

Tarkistus  28

Neuvoston kanta

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Direktiivi 98/70/EY

7 a artikla – 6 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

6. Osana 1 kohdan mukaista raportointia jäsenvaltioiden on varmistettava, että polttoaineen toimittajat ilmoittavat vuosittain jäsenvaltion nimeämälle viranomaiselle biopolttoaineiden tuotantoketjut, liitteessä V olevassa A osassa luokitelluista raaka-aineista saatavien biopolttoaineiden määrät ja energiayksikköä kohti lasketut elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt. Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot komissiolle.

6. Osana 1 kohdan mukaista raportointia jäsenvaltioiden on varmistettava, että polttoaineen toimittajat ilmoittavat vuosittain jäsenvaltion nimeämälle viranomaiselle biopolttoaineiden tuotantoketjut, liitteessä V olevassa A osassa luokitelluista raaka-aineista saatavien biopolttoaineiden määrät ja energiayksikköä kohti lasketut elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt, epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt mukaan luettuina. Jäsenvaltioiden on toimitettava nämä tiedot komissiolle.

Tarkistus  29

Neuvoston kanta

1 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 98/70/EY

7 b artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

1. Riippumatta siitä, onko raaka-aineet tuotettu yhteisön alueella vai sen ulkopuolella, biopolttoaineista peräisin oleva energia otetaan huomioon 7 a artiklaa sovellettaessa ainoastaan, jos ne täyttävät tämän artiklan 2–6 kohdassa asetetut kestävyyskriteerit.

1. Riippumatta siitä, onko raaka-aineet tuotettu unionin alueella vai sen ulkopuolella, biopolttoaineista peräisin oleva energia otetaan huomioon 7 a artiklaa sovellettaessa ainoastaan, jos ne täyttävät tämän artiklan 2–6 kohdassa asetetut kestävyyskriteerit.

Muista kuin maataloudesta, vesiviljelystä, kalastuksesta ja metsätaloudesta peräisin olevista jätteistä ja tähteistä tuotettujen biopolttoaineiden on kuitenkin täytettävä ainoastaan tämän artiklan 2 kohdassa asetettu kestävyyskriteeri, jotta ne otetaan huomioon 7 a artiklaa sovellettaessa.

Muista kuin maataloudesta, vesiviljelystä, kalastuksesta ja metsätaloudesta peräisin olevista jätteistä ja tähteistä tuotettujen biopolttoaineiden on kuitenkin täytettävä ainoastaan tämän artiklan 2 ja 4 a kohdassa asetettu kestävyyskriteeri, jotta ne otetaan huomioon 7 a artiklaa sovellettaessa.

Tarkistus  30

Neuvoston kanta

1 artikla – 3 kohta – a alakohta

Direktiivi 98/70/EY

7 b artikla – 2 kohta – 1 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa huomioon otettavan biopolttoaineiden käytöstä saatavan vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä on oltava vähintään 60 prosenttia niiden biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa … päivän …kuuta …+ jälkeen. Laitoksen katsotaan olevan toiminnassa, jos siellä on tapahtunut biopolttoaineiden fyysistä tuotantoa.

2. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa huomioon otettavan biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä saatavan vähennyksen kasvihuonekaasupäästöissä on oltava vähintään 60 prosenttia niiden biopolttoaineiden osalta, jotka on tuotettu laitoksissa, jotka aloittavat toimintansa … päivän …kuuta …+ jälkeen. Laitoksen katsotaan olevan toiminnassa, jos siellä on tapahtunut biopolttoaineiden fyysistä tuotantoa.

__________________

__________________

+ Virallinen lehti: lisätään tämän direktiivin voimaantulopäivä.

+ Virallinen lehti: lisätään tämän direktiivin voimaantulopäivä.

Tarkistus  31

Neuvoston kanta

1 artikla – 3 kohta – a alakohta

Direktiivi 98/70/EY

7 b artikla – 2 kohta – 3 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

Biopolttoaineiden käytöstä saatava vähennys kasvihuonekaasupäästöissä lasketaan 7 d artiklan 1 kohdan mukaisesti.”;

Biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä saatava vähennys kasvihuonekaasupäästöissä lasketaan 7 d artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus  32

Neuvoston kanta

1 artikla – 3 kohta – b alakohta

Direktiivi 98/70/EY

7 b artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa tämän kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan yhdenmukainen soveltaminen, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä kriteereistä ja maantieteellisistä alueista mainitun c alakohdan soveltamisalaan kuuluvan ruohoalueen määrittämiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

”Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti kriteereistä ja maantieteellisistä alueista ensimmäisen alakohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvan ruohoalueen määrittämiseksi.

Tarkistus  33

Neuvoston kanta

1 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 98/70/EY

7 b artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

b a) Lisätään kohta seuraavasti:

 

”4 a. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa huomioon otettavia biopolttoaineita ei saa valmistaa jätteistä, joihin sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisia uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteita. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2008/98/EY soveltamisalaan kuuluvien jätteiden ja tähteiden käyttö 1 kohtaa sovellettaessa huomioon otettavien biopolttoaineiden tuotannossa noudattaa kyseisen direktiivin 4 artiklassa vahvistettua jätehierarkiaa. Jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti huomioon myös porrastetun käytön periaate, kun pidetään mielessä alue- ja paikallistason taloudelliset ja teknologiset olosuhteet.”

Tarkistus  34

Neuvoston kanta

1 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Direktiivi 98/70/EY

7 b artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

b b) Lisätään kohta seuraavasti:

 

”4 b. Edellä olevaa 1 kohtaa sovellettaessa huomioon otettavia biopolttoaineita ja bionesteitä ei saa valmistaa maasta hankitusta raaka-aineesta, ellei kolmansien osapuolten maan käyttö- ja omistusoikeuksia ole noudatettu muun muassa hankkimalla näiltä ennakkoon vapaaehtoinen ja tietoinen suostumus, jonka antamiseen näitä edustavat elimet suostuvat.”

Tarkistus  35

Neuvoston kanta

1 artikla – 4 kohta – c alakohta

Direktiivi 98/70/EY

7 c artikla – 6 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

6. Tämän artiklan 4 kohdan mukaiset päätökset hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Tällaiset päätökset tehdään enintään viideksi vuodeksi.

6. Tämän artiklan 4 kohdan mukaiset päätökset hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Tällaiset päätökset tehdään enintään viideksi vuodeksi.

Komissio vaatii, että jokaisesta vapaaehtoisesta järjestelmästä, josta tehdään päätös 4 kohdan mukaisesti, toimitetaan komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta …+ ja sen jälkeen vuosittain viimeistään 30 päivänä huhtikuuta kertomus, joka kattaa kaikki kolmannessa alakohdassa esitetyt kohdat. Yleensä kertomus laaditaan edeltävästä kalenterivuodesta. Ensimmäisen kertomuksen on katettava vähintään kuuden kuukauden jakso … päivästä …kuuta …++ alkaen. Kertomuksen toimittamista koskevaa vaatimusta sovelletaan ainoastaan sellaisiin vapaaehtoisiin järjestelmiin, jotka ovat olleet toiminnassa vähintään 12 kuukautta.

Komissio vaatii, että jokaisesta vapaaehtoisesta järjestelmästä, josta tehdään päätös 4 kohdan mukaisesti, toimitetaan komissiolle viimeistään … päivänä …kuuta …+ ja sen jälkeen vuosittain viimeistään 30 päivänä huhtikuuta kertomus, joka kattaa kaikki kolmannessa alakohdassa esitetyt kohdat. Yleensä kertomus laaditaan edeltävästä kalenterivuodesta. Ensimmäisen kertomuksen on katettava vähintään kuuden kuukauden jakso … päivästä …kuuta …++ alkaen. Kertomuksen toimittamista koskevaa vaatimusta sovelletaan ainoastaan sellaisiin vapaaehtoisiin järjestelmiin, jotka ovat olleet toiminnassa vähintään 12 kuukautta.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään … päivänä …kuuta …+ kertomuksen, jossa analysoidaan toisessa alakohdassa tarkoitettuja kertomuksia, arvioidaan uudelleen 4 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai sellaisten vapaaehtoisten järjestelmien toimintaa, joiden osalta on tehty tämän artiklan mukaisesti päätös, ja tunnistetaan parhaita käytäntöjä. Kertomuksen on perustuttava parhaisiin saatavilla oleviin tietoihin, mukaan lukien sidosryhmien kuulemiseen perustuvat tiedot, sekä sopimusten ja järjestelmien soveltamisesta saatuihin käytännön kokemuksiin. Kertomuksessa on analysoitava

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään … päivänä …kuuta …+ kertomuksen, jossa analysoidaan toisessa alakohdassa tarkoitettuja kertomuksia, arvioidaan uudelleen 4 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai sellaisten vapaaehtoisten järjestelmien toimintaa, joiden osalta on tehty tämän artiklan mukaisesti päätös, ja tunnistetaan parhaita käytäntöjä. Kertomuksen on perustuttava parhaisiin saatavilla oleviin tietoihin, mukaan lukien sidosryhmien kuulemiseen perustuvat tiedot, sekä sopimusten ja järjestelmien soveltamisesta saatuihin käytännön kokemuksiin. Kertomuksessa on analysoitava

yleisesti seuraavia seikkoja:

yleisesti seuraavia seikkoja:

a) tarkastusten riippumattomuus, menettely ja tiheys sekä suhteessa siihen, mitä mainittiin järjestelmää koskevassa aineistossa komission antaman asianomaista järjestelmää koskevan hyväksynnän yhteydessä, että suhteessa toimialan parhaisiin käytäntöihin;

a) tarkastusten riippumattomuus, menettely ja tiheys sekä suhteessa siihen, mitä mainittiin järjestelmää koskevassa aineistossa komission antaman asianomaista järjestelmää koskevan hyväksynnän yhteydessä, että suhteessa toimialan parhaisiin käytäntöihin;

b) vaatimustenvastaisuuksien tunnistamiseen tai käsittelemiseen käytettyjen menetelmien saatavuus, kokemukset niiden käytöstä ja avoimuus, erityisesti vakavien väärinkäytösten tai väitettyjen vakavien väärinkäytösten käsittelemiseksi järjestelmän jäsenten taholla;

b) vaatimustenvastaisuuksien tunnistamiseen tai käsittelemiseen käytettyjen menetelmien saatavuus, kokemukset niiden käytöstä ja avoimuus, erityisesti vakavien väärinkäytösten tai väitettyjen vakavien väärinkäytösten käsittelemiseksi järjestelmän jäsenten taholla;

c) avoimuus erityisesti järjestelmän käytettävyydessä, raaka-aineiden alkuperämaiden ja -alueiden osalta käytettäville kielille tehtyjen käännösten saatavuus, sertifioidut toimijat ja asiaankuuluvat sertifikaatit sisältävän luettelon sekä tarkastuskertomusten saatavuus;

c) avoimuus erityisesti järjestelmän käytettävyydessä, raaka-aineiden alkuperämaiden ja -alueiden osalta käytettäville kielille tehtyjen käännösten saatavuus, sertifioidut toimijat ja asiaankuuluvat sertifikaatit sisältävän luettelon sekä tarkastuskertomusten saatavuus;

d) eri sidosryhmien osallistuminen, etenkin alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen kuuleminen ennen päätöksentekoa järjestelmän laadinnan ja arvioinnin sekä tarkastusten yhteydessä sekä niiden panokseen vastaaminen;

d) eri sidosryhmien osallistuminen, etenkin alkuperäis- ja paikallisyhteisöjen kuuleminen ennen päätöksentekoa järjestelmän laadinnan ja arvioinnin sekä tarkastusten yhteydessä sekä niiden panokseen vastaaminen;

e) järjestelmän yleinen luotettavuus erityisesti tarkastajien ja asianomaisten järjestelmäelinten akkreditointia, hyväksyntää ja riippumattomuutta koskevien sääntöjen osalta;

e) järjestelmän yleinen luotettavuus erityisesti tarkastajien ja asianomaisten järjestelmäelinten akkreditointia, hyväksyntää ja riippumattomuutta koskevien sääntöjen osalta;

f) järjestelmän markkinakartoitukset, sertifioitujen raaka-aineiden ja biopolttoaineiden määrät alkuperämaittain ja tyypeittäin, osallistujien lukumäärä;

f) järjestelmän markkinakartoitukset, sertifioitujen raaka-aineiden ja biopolttoaineiden määrät alkuperämaittain ja tyypeittäin, osallistujien lukumäärä;

g) helppous ja tehokkuus panna täytäntöön järjestelmä, joka seuraa todisteita järjestelmän jäsenelleen tai jäsenilleen suomasta kestävyyskriteerienmukaisuudesta, koska järjestelmällä on tarkoitus torjua petoksellista toimintaa, erityisesti petosepäilyjen ja muiden sääntöjenvastaisuuksien havaitsemiseksi, käsittelemiseksi ja niiden edellyttämien jatkotoimien toteuttamiseksi, ja tarvittaessa havaittujen petosten ja sääntöjenvastaisuuksien lukumäärä;

g) helppous ja tehokkuus panna täytäntöön järjestelmä, joka seuraa todisteita järjestelmän jäsenelleen tai jäsenilleen suomasta kestävyyskriteerienmukaisuudesta, koska järjestelmällä on tarkoitus torjua petoksellista toimintaa, erityisesti petosepäilyjen ja muiden sääntöjenvastaisuuksien havaitsemiseksi, käsittelemiseksi ja niiden edellyttämien jatkotoimien toteuttamiseksi, ja tarvittaessa havaittujen petosten ja sääntöjenvastaisuuksien lukumäärä;

ja erityisesti seuraavia seikkoja:

ja erityisesti seuraavia seikkoja:

h) elinten käytettävissä olevat vaihtoehdot sertifiointielinten tunnustamista ja seurantaa koskevan luvan saamiseksi;

h) elinten käytettävissä olevat vaihtoehdot sertifiointielinten tunnustamista ja seurantaa koskevan luvan saamiseksi;

i) sertifiointielinten tunnustamista tai akkreditointia koskevat kriteerit;

i) sertifiointielinten tunnustamista tai akkreditointia koskevat kriteerit;

j) säännöt, joiden mukaisesti sertifiointielinten seuranta on määrä suorittaa.

j) säännöt, joiden mukaisesti sertifiointielinten seuranta on määrä suorittaa.

Jäsenvaltio voi ilmoittaa kansallisesta järjestelmästään komissiolle. Komissio antaa etusijan tällaisen järjestelmän arvioinnille. Päätös siitä, onko tällainen ilmoitettu kansallinen järjestelmä tässä direktiivissä säädettyjen edellytysten mukainen, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, jotta helpotetaan biopolttoaineita koskevien kestävyyskriteerien noudattamisen todentamisjärjestelmien vastavuoroista kahdenvälistä tai monenvälistä tunnustamista. Kun päätös on myönteinen, tämän artiklan mukaisesti perustetut järjestelmät eivät saa kieltäytyä vastavuoroisesta tunnustamisesta kyseisen jäsenvaltion järjestelmän kanssa.”;

Jäsenvaltio voi ilmoittaa kansallisesta järjestelmästään komissiolle. Komissio antaa etusijan tällaisen järjestelmän arvioinnille. Päätös siitä, onko tällainen ilmoitettu kansallinen järjestelmä tässä direktiivissä säädettyjen edellytysten mukainen, hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, jotta helpotetaan biopolttoaineita koskevien kestävyyskriteerien noudattamisen todentamisjärjestelmien vastavuoroista kahdenvälistä tai monenvälistä tunnustamista. Kun päätös on myönteinen, tämän artiklan mukaisesti perustetut järjestelmät eivät saa kieltäytyä vastavuoroisesta tunnustamisesta kyseisen jäsenvaltion järjestelmän kanssa.

 

Komissio antaa tarvittaessa toisessa alakohdassa tarkoitettu kertomus huomioon ottaen ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän direktiivin vapaaehtoisia järjestelmiä koskevien säännösten muuttamisesta tarkoituksenaan parhaiden käytäntöjen edistäminen.”;

Tarkistus  36

Neuvoston kanta

1 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 98/70/EY

7 d artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

1. Biopolttoaineiden elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 7 a artiklaa ja 7 b artiklan 2 kohtaa sovellettaessa seuraavasti:

1. Biopolttoaineiden elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt lasketaan 7 a artiklaa ja 7 b artiklan 2 kohtaa sovellettaessa seuraavasti:

a) jos biopolttoaineen tuotantoketjulle on liitteessä IV olevassa A tai B osassa määritetty kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten oletusarvo ja jos kyseisten biopolttoaineiden liitteessä IV olevan C osan 7 kohdan mukaisesti laskettu biopolttoaineen el-arvo on nolla tai alle nolla, käyttämällä kyseistä oletusarvoa;

a) jos biopolttoaineen tuotantoketjulle on liitteessä IV olevassa A tai B osassa määritetty kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten oletusarvo ja jos kyseisten biopolttoaineiden liitteessä IV olevan C osan 7 kohdan mukaisesti laskettu biopolttoaineen el-arvo on nolla tai alle nolla, käyttämällä kyseistä oletusarvoa;

b) käyttämällä todellista arvoa, joka on laskettu liitteessä IV olevassa C osassa määritellyn menetelmän mukaisesti; tai

b) käyttämällä todellista arvoa, joka on laskettu liitteessä IV olevassa C osassa määritellyn menetelmän mukaisesti; tai

c) käyttämällä arvoa, joka on saatu laskemalla liitteessä IV olevan C osan 1 kohdassa tarkoitetun kaavan muuttujien summa, jossa liitteessä IV olevan D tai E osan mukaisia eriteltyjä oletusarvoja voidaan käyttää tiettyjen muuttujien osalta ja liitteessä IV olevassa C osassa vahvistetun menetelmän mukaisesti laskettuja todellisia arvoja voidaan käyttää kaikkien muiden muuttujien osalta.

c) käyttämällä arvoa, joka on saatu laskemalla liitteessä IV olevan C osan 1 kohdassa tarkoitetun kaavan muuttujien summa, jossa liitteessä IV olevan D tai E osan mukaisia eriteltyjä oletusarvoja voidaan käyttää tiettyjen muuttujien osalta ja liitteessä IV olevassa C osassa vahvistetun menetelmän mukaisesti laskettuja todellisia arvoja voidaan käyttää kaikkien muiden muuttujien osalta.

 

Edellä olevan 7 a artiklan soveltamiseksi on vuodesta 2020 alkaen biopolttoaineiden elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä laskettaessa lisättävä liitteen V mukainen arvo ensimmäisen alakohdan mukaisesti saatuun tulokseen.”;

Tarkistus  37

Neuvoston kanta

1 artikla – 5 kohta – -a a alakohta (uusi)

Direktiivi 98/70/EY

7 d artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

-a a) Lisätään kohta seuraavasti:

 

’1a. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti liitteeseen IV lisättävästä menettelystä, jolla lasketaan muuta kuin biologista alkuperää olevista uusiutuvista nestemäisistä ja kaasumaisista polttoaineista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, ja hiilidioksidin talteenotosta ja hyödyntämisestä. Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016.’

Tarkistus  38

Neuvoston kanta

1 artikla – 5 kohta – a alakohta

Direktiivi 98/70/EY

7 d artikla – 5 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

5. Komissio laatii viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 ja tämän jälkeen joka toinen vuosi kertomuksen liitteessä IV olevan B ja E osan arvioiduista tyypillisistä arvoista ja oletusarvoista kiinnittäen erityistä huomiota kuljetusten ja jalostuksen kasvihuonepäästöihin.

5. Komissio laatii ja julkaisee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 ja tämän jälkeen joka toinen vuosi kertomuksen liitteessä IV olevan B ja E osan arvioiduista tyypillisistä arvoista ja oletusarvoista kiinnittäen erityistä huomiota kuljetusten ja jalostuksen kasvihuonekaasupäästöihin.

Mikäli ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kertomukset osoittavat, että liitteessä IV olevassa B ja E osassa esitettyjä arvioituja tyypillisiä arvoja ja oletusarvoja on ehkä aiheellista mukauttaa viimeisimpien tieteellisten tietojen pohjalta, komissio toimittaa tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”;

Mikäli ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kertomukset osoittavat, että liitteessä IV olevassa B ja E osassa esitettyjä arvioituja tyypillisiä arvoja ja oletusarvoja on ehkä aiheellista mukauttaa viimeisimpien tieteellisten tietojen pohjalta, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti näiden arvojen korjaamiseksi.”;

Tarkistus  39

Neuvoston kanta

1 artikla – 5 kohta – b alakohta

Direktiivi 98/70/EY

7 d artikla – 6 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

b) kumotaan 6 kohta;

b) korvataan 6 kohta seuraavasti:

 

6. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti liitteen V mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen, myös tarkistamalla ehdotettuja viljelykasviryhmien epäsuoran maankäytön muutoksen arvoja parhaan saatavilla olevan tieteellisen näytön pohjalta. Tällaisten epäsuoran maankäytön muutoksen arvojen arvioimiseen tarkoitettujen taloudellisten mallien analysoimiseksi komissio sisällyttää tarkasteluunsa mallintamisen tuloksiin vaikuttavia tärkeimpiä olettamuksia koskevat uusimmat käytettävissä olevat tiedot, mukaan luettuna maatalouden satojen ja tuottavuuden mitatut suuntaukset, osoitukset sivutuotteille ja todetut maankäytön kokonaismuutokset ja metsäkadon määrät. Komissio varmistaa, että sidosryhmät osallistuvat arviointiin. Ensimmäinen uudelleenarviointi on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016.

 

Komissio ehdottaa tarvittaessa uusia epäsuoran maankäytön muutoksen arvoja muilla jaottelutasoilla, lisää tarvittaessa uusia arvoja, jos markkinoille tulee uusia biopolttoaineiden raaka-aineita, tarkastelee uudelleen luokkia, joihin kuuluvien biopolttoaineiden epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuviksi päästöiksi katsotaan nolla, ja kehittää tekijöitä maalla kasvatetuista energiakasveista saaduille raaka-aineille.”

Tarkistus  40

Neuvoston kanta

1 artikla – 5 kohta – c alakohta

Direktiivi 98/70/EY

7 d artikla – 7 kohta – 1 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

c) korvataan 7 kohdan ensimmäinen, toinen ja kolmas alakohta seuraavasti:

c) Korvataan 7 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

7. Komissio tarkastelee uudelleen liitettä IV lisätäkseen perustelluissa tapauksissa muita, samaa tai muuta raaka-ainetta käyttäviä biopolttoaineiden tuotantoketjuja koskevat arvot. Uudelleentarkastelussa on myös tarkasteltava liitteessä IV olevassa C osassa vahvistetun menettelyn muuttamista erityisesti seuraavilta osin:

7. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti liitteen IV mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen muun muassa lisäämällä muita, samaa tai muuta raaka-ainetta käyttäviä biopolttoaineiden tuotantoketjuja koskevat arvot ja muuttamalla C osassa vahvistettuja menetelmiä.”

jätteiden ja tähteiden huomioon ottamiseksi käytetty menetelmä;

 

sivutuotteiden huomioon ottamiseksi käytetty menetelmä;

 

sähkön ja lämmön yhteistuotannon huomioon ottamiseksi käytetty menetelmä; ja

 

viljelykasvien tähteiden asema sivutuotteina.

 

Kasvi- tai eläinöljyjätteestä valmistettuun biodieseliin sovellettavia oletusarvoja tarkistetaan mahdollisimman pian. Mikäli komission uudelleentarkastelussa päädytään siihen, että liitettä IV olisi täydennettävä, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti arvioitujen tyypillisten arvojen ja oletusarvojen lisäämiseksi, mutta ei poistamiseksi tai muuttamiseksi, liitteessä IV olevaan A, B, D ja E osaan niille biopolttoaineketjuille, joita nimenomaisesti koskevia arvoja ei ole vielä sisällytetty kyseiseen liitteeseen.";

 

Tarkistus  41

Neuvoston kanta

1 artikla – 5 kohta – d alakohta

Direktiivi 98/70/EY

7 d artikla – 8 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

d) korvataan 8 kohta seuraavasti:

d) kumotaan 8 kohta;

”8. Jotta voidaan varmistaa liitteessä IV olevan C osan 9 kohdan yhdenmukainen soveltaminen, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä, joilla vahvistetaan yksityiskohtaiset tekniset eritelmät ja määritelmät. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

 

Tarkistus  42

Neuvoston kanta

1 artikla – 8 kohta

Direktiivi 98/70/EY

8 a artikla – 3 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

3. Edellä olevassa 1 kohdassa tarkoitetulla testimenetelmällä tehdyn arvioinnin perusteella Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat komission lainsäädäntöehdotuksen pohjalta tarkistaa 2 kohdassa määriteltyä polttoaineen MMT-pitoisuutta koskevaa rajaa.”

3. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti 2 kohdassa tarkoitetun polttoaineen MMT-pitoisuutta koskevan rajan tarkistamiseksi. Tarkistaminen tehdään 1 kohdassa tarkoitetulla testimenetelmällä tehdyn arvioinnin tulosten perusteella. Pitoisuusraja voidaan laskea nollaan, jos se on riskienarvioinnin nojalla perusteltua. Pitoisuusrajaa ei voida nostaa, ellei se ole riskienarvioinnin nojalla perusteltua.”

Tarkistus  43

Neuvoston kanta

1 artikla – 9 kohta

Direktiivi 98/70/EY

9 artikla – 1 kohta – k alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

k) unionissa kulutettujen biopolttoaineiden tuotantoketjut, määrät ja energiayksikköä kohti lasketut elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien arvioitujen päästöjen alustavat keskiarvot ja liitteen V mukaisella herkkyysanalyysillä määritetty vaihteluväli. Komissio julkistaa tiedot epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvista alustavista arvioiduista päästöistä ja herkkyysanalyysillä määritetystä vaihteluvälistä.”

k) unionissa kulutettujen biopolttoaineiden tuotantoketjut, määrät ja energiayksikköä kohti lasketut elinkaarenaikaiset kasvihuonekaasupäästöt, mukaan lukien epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt liitteen V mukaisesti. Komissio julkistaa tiedot epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvista alustavista arvioiduista päästöistä.

Tarkistus  44

Neuvoston kanta

1 artikla – 9 a kohta (uusi)

Direktiivi 98/70/EY

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

9 a) Lisätään 9 artiklaan kohta seuraavasti:

 

’2 a. Komissio seuraa biopolttoaineiden suorituskykyä koko unionissa koettujen kausittaisten olosuhteiden mukaisesti, jotta voidaan varmistaa, että ajoneuvoissa käytettävien biopolttoaineiden laatu ei johda siihen, että saastuttavat päästöt ja hiilidioksidipäästöt lisääntyvät ja ajoneuvon yleinen suorituskyky heikkenee.

 

Siirretään komissiolle valta antaa tarvittaessa delegoituja säädöksiä 10 a artiklan mukaisesti liitteiden I tai II mukauttamiseksi tekniikan ja tieteen kehitykseen erityisparametrien, testirajojen ja testausmenetelmien ottamiseksi käyttöön.’

Tarkistus  45

Neuvoston kanta

1 artikla – 11 kohta

Direktiivi 98/70/EY

10 a artikla – 2 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta+ viiden vuoden ajaksi 7 d artiklan 7 kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta …+ viiden vuoden ajaksi 7 a artiklan 5 kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa, 7 d artiklan 1 a kohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 7 d artiklan 6 kohdassa ja 7 d artiklan 7 kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 2 a kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Tarkistus  46

Neuvoston kanta

1 artikla – 11 kohta

Direktiivi 98/70/EY

10 a artikla – 3 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 d artiklan 7 kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 7 a artiklan 5 kohdassa, 7 b artiklan 3 kohdan toisessa alakohdassa, 7 d artiklan 1 a kohdassa, 7 d artiklan 5 kohdassa, 7 d artiklan 6 kohdassa, 7 d artiklan 7 kohdassa, 8 a artiklan 3 kohdassa, 9 artiklan 2 a kohdassa ja 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

Tarkistus  47

Neuvoston kanta

1 artikla – 11 kohta

Direktiivi 98/70/EY

10 a artikla – 5 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

5. Edellä 7 d artiklan 7 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

5. Edellä 7 a artiklan 5 kohdan, 7 b artiklan 3 kohdan toisen alakohdan, 7 d artiklan 1 a kohdan, 7 d artiklan 5 kohdan, 7 d artiklan 6 kohdan, 7 d artiklan 7 kohdan, 8 a artiklan 3 kohdan, 9 artiklan 2 a kohdan ja 10 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

Tarkistus  48

Neuvoston kanta

1 artikla – 12 kohta

Direktiivi 98/70/EY

11 artikla – 3 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

3. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Jos komiteat eivät anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

 

Tarkistus  49

Neuvoston kanta

2 artikla – -1 kohta (uusi)

Direktiivi 2009/28/EY

2 artikla – 2 kohta – k alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1. Korvataan 2 artiklan 2 kohdan k alakohta seuraavasti:

k) ”tukijärjestelmällä” tarkoitetaan jäsenvaltion tai tiettyjen jäsenvaltioiden käyttämää välinettä, järjestelmää tai mekanismia, joka edistää uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä alentamalla tällaisen energian kustannuksia, korottamalla sen mahdollista myyntihintaa tai lisäämällä tällaisen energian ostomääriä uusiutuvan energian velvoitteen avulla tai muulla tavalla. Edellä mainittu sisältää muun muassa investointituen, verovapaudet tai ‑helpotukset, veronpalautukset, uusiutuvan energian velvoitteen tukijärjestelmät kuten ne, joissa käytetään vihreitä sertifikaatteja, sekä syöttötariffimaksujen ja lisähintamaksujen kaltaiset suorat hintatukijärjestelmät;

k) ”tukijärjestelmällä” tarkoitetaan jäsenvaltion tai tiettyjen jäsenvaltioiden käyttämää välinettä, järjestelmää tai mekanismia, joka edistää uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käyttöä alentamalla tällaisen energian kustannuksia, korottamalla sen mahdollista myyntihintaa tai lisäämällä tällaisen energian ostomääriä uusiutuvan energian velvoitteen avulla tai muulla tavalla. Edellä mainittu sisältää muun muassa investointituen, verovapaudet tai ‑helpotukset, veronpalautukset, uusiutuvan energian velvoitteen tukijärjestelmät kuten ne, joissa käytetään vihreitä sertifikaatteja, sekä syöttötariffimaksujen ja lisähintamaksujen kaltaiset suorat hintatukijärjestelmät; tukijärjestelmät eivät saa aiheuttaa vääristymiä muiden samaa raaka-ainetta käyttävien teollisuudenalojen raaka-ainemarkkinoilla.’

Tarkistus  50

Neuvoston kanta

2 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2009/28/EY

2 artikla – 2 kohta – p alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

p) 'jätteellä' tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY* 3 artiklan 1 alakohdassa määriteltyä jätettä; tämä määritelmä ei koske aineita, joita on muutettu tai jotka on pilattu tarkoituksellisesti, jotta ne olisivat edellä tarkoitetun määritelmän mukaisia;

p)jätteellä tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 1 alakohdassa vahvistetun määritelmän mukaisesti mitä tahansa ainetta tai esinettä, jonka haltija poistaa käytöstä, aikoo poistaa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä ja jonka asemaan kohdistetaan kyseisen direktiivin 4 artiklassa vahvistetun jätehierarkian noudattamisen riippumatonta todentamista ja sertifiointia tai vastaavaa ohjelmaa jätteiden synnyn ehkäisemisestä tai jätehuollosta; tähän ryhmään eivät kuulu aineet, joita on muutettu tai jotka on pilattu tarkoituksellisesti, jotta ne olisivat edellä tarkoitetun määritelmän mukaisia;

Tarkistus  51

Neuvoston kanta

2 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2009/28/EY

2 artikla – 2 kohta – s alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

s) 'muiden kuin ruokakasvien selluloosalla' tarkoitetaan raaka-ainetta, joka koostuu pääasiassa selluloosasta ja hemiselluloosasta, ja jonka ligniinipitoisuus on alhaisempi kuin lignoselluloosassa; se käsittää ravinto- ja rehukasvien tähteet (kuten olki, maissin varret, kuoret ja akanat), heinämäiset energiakasvit, joiden tärkkelyspitoisuus on alhainen (kuten Panicum virgatum, Miscanthus, kaukasianjättiputki), teollisuustähteet (myös ravinto- ja rehukasveista peräisin olevat kasviöljyjen, sokerien, tärkkelysten ja proteiinin uuttamisen jälkeen) ja biojätteestä peräisin olevan raaka-aineen;

s)muiden kuin ruokakasvien selluloosalla tarkoitetaan raaka-ainetta, joka koostuu pääasiassa selluloosasta ja hemiselluloosasta, ja jonka ligniinipitoisuus on alhaisempi kuin lignoselluloosassa; se käsittää ravinto- ja rehukasvien tähteet (kuten olki, maissin varret, kuoret ja akanat), heinämäiset energiakasvit, joiden tärkkelyspitoisuus on alhainen (kuten sinimailanen ja muut typensitojakasvit, yksivuotisia vilja- ja öljykasveja ennen ja niiden jälkeen käytettävät peitekasvit, kaktus ja muut CAM-kasvit, raiheinä, Panicum virgatum, Miscanthus, kaukasianjättiputki jne.), teollisuustähteet (myös ravinto- ja rehukasveista peräisin olevat kasviöljyjen, sokerien, tärkkelysten ja proteiinin uuttamisen jälkeen) ja biojätteestä peräisin olevan raaka-aineen;

Tarkistus  52

Neuvoston kanta

2 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2009/28/EY

2 artikla – t a alakohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

t a) ’muuta kuin biologista alkuperää olevilla uusiutuvilla nestemäisillä ja kaasumaisilla polttoaineilla’ muita kuin biopolttoaineita olevia kaasumaisia tai nestemäisiä polttoaineita, joiden energiapitoisuus on peräisin uusiutuvista energialähteistä, biomassa pois luettuna, joita käytetään liikenteessä ja joilla saavutetaan kasvihuonekaasupäästöjen vähimmäissäästöt ja jotka täyttävät tämän direktiivin laatukriteerit.

Tarkistus  53

Neuvoston kanta

2 artikla – 1 kohta

Direktiivi 2009/28/EY

2 artikla – v alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

v) 'biopolttoaineilla ja bionesteillä, joista todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria maankäytön muutoksia', tarkoitetaan biopolttoaineita ja bionesteitä, joiden raaka-aineita ei luetella liitteessä VIII olevassa A osassa tai joiden raaka-aineet luetellaan liitteessä VIII olevassa A osassa, mutta jotka on tuotettu sellaisten järjestelmien puitteissa, joilla vähennetään tuotannon siirtymistä muihin tarkoituksiin kuin biopolttoaineiden ja bionesteiden tuottamiseen, ja jotka on tuotettu 17 artiklaan säädettyjen biopolttoaineita ja bionesteitä koskevien kestävyyskriteerien mukaisesti. Ainoastaan se raaka-aineiden määrä, joka vastaa järjestelmän avulla aikaansaatua tuotannon siirtymisen tosiasiallista vähennystä, voidaan ottaa huomioon. Tällaiset järjestelmät voivat toimia joko yksittäisinä paikallisen tason hankkeina tai toimintapoliittisina toimenpiteinä, jotka kattavat jäsenvaltion tai kolmannen maan alueen osittain tai kokonaan. Tuotannon siirtymistä muihin tarkoituksiin kuin biopolttoaineiden tai bionesteiden tuottamiseen voidaan vähentää, jos järjestelmässä sen kattamalla alueella saavutettava tuottavuuden kasvu ylittää tasot, jotka olisivat vallinneet ilman tällaisia tuotannonedistämiseen tarkoitettuja järjestelmiä.

Poistetaan.

Tarkistus  54

Neuvoston kanta

2 artikla – 2 kohta – a alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden täyttämiseksi viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, sokerikasveista ja öljykasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja bionesteiden suurin yhteenlaskettu osuus saa olla enintään yhtä suuri kuin 4 kohdan d alakohdassa määriteltyä suurinta osuutta vastaava energiamäärä.”;

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tavoitteiden täyttämiseksi viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, sokerikasveista ja öljykasveista ja muista maalla kasvatetuista energiakasveista tuotettujen biopolttoaineiden ja bionesteiden suurin yhteenlaskettu osuus saa olla enintään yhtä suuri kuin 4 kohdan d alakohdassa määriteltyä suurinta osuutta vastaava energiamäärä.

Tarkistus  55

Neuvoston kanta

2 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/28/EY

3 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a) korvataan 4 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

4. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus kaikissa liikennemuodoissa on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta kyseisessä jäsenvaltiossa.

4. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus kaikissa liikennemuodoissa on vuonna 2020 vähintään 10 prosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta kyseisessä jäsenvaltiossa. Jäsenvaltio voi poiketa tästä tavoitteesta, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 

– jäsenvaltio on saavuttanut 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tavoitteet;

 

– energian kokonaiskulutus jäsenvaltion liikennealalla ei ylitä uusiutuvia energialähteitä koskevassa kansallisessa toimintasuunnitelmassa esitettyjä osuuksia;”

Tarkistus  56

Neuvoston kanta

2 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – d alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta osoittajassa viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, sokerikasveista ja öljykasveista tuotetuista biopolttoaineista peräisin oleva energia saa muodostaa enintäänprosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta jäsenvaltioissa vuonna 2020;

d) laskettaessa biopolttoaineiden osuutta osoittajassa viljakasveista ja muista paljon tärkkelystä sisältävistä viljelykasveista, sokerikasveista, öljykasveista ja muista maalla kasvatetuista energiakasveista tuotetuista biopolttoaineista peräisin oleva energia saa muodostaa enintäänprosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta jäsenvaltioissa vuonna 2020;

Tarkistus  57

Neuvoston kanta

2 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

e) jäsenvaltioiden on pyrittävä saavuttamaan tavoite, joka koskee niiden alueilla kulutettavien, liitteessä IX olevassa A osassa luetelluista raaka-aineista ja muista polttoaineista tuotettujen biopolttoaineiden vähimmäisosuutta. Kunkin jäsenvaltion on asetettava tätä varten kansallinen tavoite, joka sen on pyrittävä saavuttamaan. Kyseisen tavoitteen viitearvo on energiasisältönä mitattuna 0,5 prosenttiyksikköä ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetusta, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuudesta kaikissa liikennemuodoissa vuonna 2020; tavoite on määrä saavuttaa liitteessä IX olevassa A osassa luetelluista raaka-aineista ja muista polttoaineista tuotetuilla biopolttoaineilla, jotka otetaan tämän alakohdan f alakohdan ja liitteessä IX olevan A osan mukaisesti huomioon kaksinkertaisina energiasisältöönsä verrattuna. Kansalliseen tavoitteeseen kuuluvaksi voidaan laskea myös sellaisista raaka-aineista valmistetut biopolttoaineet, joita ei luetella liitteessä IX ja jotka toimivaltaiset kansalliset viranomaiset olivat määritelleet jätteeksi, tähteiksi, muiden kuin ruokakasvien tuotannon selluloosaksi tai lignoselluloosaksi ja joita käytetään olemassa olevissa laitoksissa ennen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/…/EU+ hyväksymistä.

e) kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että liitteessä IX olevassa A osassa luetelluista raaka-aineista ja muista polttoaineista tuotetuista biopolttoaineista peräisin olevan energian osuus kaikissa liikennemuodoissa on vuonna 2020 vähintään 1,25 prosenttia liikenteen energian loppukulutuksesta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Jäsenvaltiot voivat asettaa kansallisen tavoitteen 0,5 prosenttiyksikön viitearvoa alemmaksi yhdestä tai useammasta seuraavasta syystä:

 

i) objektiiviset tekijät, kuten rajalliset voimavarat, jotka liittyvät liitteessä IX olevassa A osassa luetelluista raaka-aineista ja muista polttoaineista tuotettujen biopolttoaineiden kestävään tuotantoon, tai tällaisten biopolttoaineiden rajallinen markkinasaatavuus kustannustehokkaaseen hintaan ottaen huomioon direktiivin 2014/…/EU+ 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun komission kertomukseen sisältyvä arviointi;

 

ii) liikenteessä käytettävien polttoaineiden kansallisten markkinoiden tekniset ja ilmastolliset erityispiirteet, kuten ajoneuvokannan koostumus ja kunto; tai

 

iii) kansalliset politiikat, joilla osoitetaan oikeasuhteisia rahoitusvaroja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan sähkön käytön kannustamiseen liikenteessä.

 

Komissio julkaisee:

 

– jäsenvaltioiden kansalliset tavoitteet ja tarvittaessa direktiivin 2014/…/EU+ 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti ilmoitetut perustelut niiden kansallisen tavoitteen poikkeamiselle viitearvosta;

 

– tiivistelmän jäsenvaltioiden edistymisestä kansallisten tavoitteidensa saavuttamisessa;

 

__________________

 

+ Virallinen lehti: lisätään tämän direktiivin numero.

 

Tarkistus  58

Neuvoston kanta

2 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – e a alakohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

e a) Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuus bensiinissä on vuonna 2020 vähintään 6,5 prosenttia energian loppukulutuksesta liikenteessä käytetyn bensiinin osalta kyseisessä jäsenvaltiossa.

Tarkistus  59

Neuvoston kanta

2 artikla – 2 kohta – b alakohta – iv alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

3 artikla – 4 kohta – 2 alakohta – f alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

f) liitteessä IX luetelluista raaka-aineista tuotetut biopolttoaineet otetaan huomioon kaksinkertaisina energiasisältöönsä verrattuna.”;

Poistetaan.

Tarkistus  60

Neuvoston kanta

2 artikla – 2 kohta – d alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

3 artikla – 4 kohta – 4 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

”Edellä 1 ja 2 kohdassa sekä tässä kohdassa asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi liitteessä IX olevassa A osassa luetelluista raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden osuus on otettava huomioon kaksinkertaisena energiasisältöönsä verrattuna.”;

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi liitteessä IX luetelluista raaka-aineista tuotettujen biopolttoaineiden osuus on laskettava moninkertaisena niiden energiasisältöön verrattuna kyseisessä liitteessä esitettyjen sääntöjen mukaisesti.

Tarkistus  61

Neuvoston kanta

2 artikla – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/28/EY

3 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

d a) lisätään kohta seuraavasti:

 

”4 a. Komissio antaa [viimeistään vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] suosituksia lisätoimenpiteistä, joita jäsenvaltiot voivat toteuttaa energiatehokkuuden ja energiansäästön edistämiseksi ja tukemiseksi liikennealalla. Suosituksiin sisällytetään arviot kunkin toimenpiteen avulla säästettävissä olevasta energiamäärästä. Jäsenvaltion toteuttamia toimenpiteitä vastaava energiamäärä otetaan huomioon 4 kohdan toisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetuissa laskelmissa.”

Tarkistus  62

Neuvoston kanta

2 artikla – 2 kohta – b alakohta – d b alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/28/EY

3 artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

d b) lisätään kohta seuraavasti:

 

”4 b. Jäsenvaltioiden on 4 kohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi vähennettävä liikennealalla käytettävän energian kokonaiskulutusta ja siten lisättävä kyseisen alan energiatehokkuutta vähintään 12 prosenttia energian kokonaiskulutusta vuonna 2020 koskeviin nykyisiin ennusteisiin nähden.”

Tarkistus  63

Neuvoston kanta

2 artikla – 2 kohta – e alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

3 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti liitteessä IX olevassa A osassa olevan raaka-aineiden luettelon muuttamisesta raaka-aineiden lisäämiseksi luetteloon mutta ei luettelosta poistamiseksi. Komissio hyväksyy erillisen delegoidun säädöksen kustakin liitteessä IX olevaan A osaan lisättävästä raaka-aineesta. Kunkin delegoidun säädöksen on perustuttava tieteen ja tekniikan viimeisimmän kehityksen analysointiin, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon jätehierarkian periaatteet ja joka tukee päätelmää, että kyseessä oleva raaka-aine ei lisää maantarvetta eikä vääristä merkittävästi (sivu)tuotteiden, jätteiden tai tähteiden markkinoita, vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna eikä uhkaa aiheuttaa haittavaikutuksia ympäristölle eikä biologiselle monimuotoisuudelle.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti liitteessä IX olevassa A osassa olevan raaka-aineiden luettelon muuttamisesta. Komissio hyväksyy erillisen delegoidun säädöksen kustakin raaka-aineesta. Kunkin delegoidun säädöksen on perustuttava tieteen ja tekniikan viimeisimmän kehityksen analysointiin, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon direktiivissä 2008/98/EY vahvistetun jätehierarkian periaatteet ja joka tukee päätelmää, että kyseessä oleva raaka-aine ei lisää maantarvetta eikä vääristä merkittävästi (sivu)tuotteiden, jätteiden tai tähteiden markkinoita, vähentää merkittävästi kasvihuonekaasupäästöjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna eikä uhkaa aiheuttaa haittavaikutuksia ympäristölle eikä biologiselle monimuotoisuudelle.

Tarkistus  64

Neuvoston kanta

2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Direktiivi 2009/28/EY

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

2 a) Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 a. Kunkin jäsenvaltion on julkaistava ja toimitettava komissiolle [viimeistään vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä] ennusteasiakirja, jossa esitetään lisätoimenpiteet, joita ne aikovat toteuttaa 3 artiklan 4 b kohdan mukaisesti.”

Tarkistus  65

Neuvoston kanta

2 artikla – 2 b kohta (uusi)

Direktiivi 2009/28/EY

4 artikla – 3 b kohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

2 b) Lisätään 4 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 b. Kunkin jäsenvaltion on julkaistava ja toimitettava komissiolle [viimeistään vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä] ennusteasiakirja, jossa esitetään toimenpiteet, joita ne aikovat toteuttaa 3 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi.”

Tarkistus  66

Neuvoston kanta

2 artikla – 3 kohta

Direktiivi 2009/28/EY

5 artikla – 5 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

3) Kumotaan 5 artiklan 5 kohta.

Korvataan 5 artiklan 5 kohdan viimeinen virke seuraavasti:

 

”Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti liitteessä III lueteltujen liikenteen polttoaineiden energiasisältöjen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen.”

Tarkistus  67

Neuvoston kanta

2 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/28/EY

17 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

(-a) korvataan 1 kohta seuraavasti:

1. Riippumatta siitä, onko raaka-aineet tuotettu yhteisön alueella vai sen ulkopuolella, biopolttoaineista ja bionesteistä peräisin oleva energia otetaan huomioon a, b ja c alakohtaa sovellettaessa ainoastaan, jos ne täyttävät 2–6 kohdassa asetetut kestävyyskriteerit:

1. Riippumatta siitä, onko raaka-aineet tuotettu unionin alueella vai sen ulkopuolella, biopolttoaineista ja bionesteistä peräisin oleva energia otetaan huomioon a, b ja c alakohtaa sovellettaessa ainoastaan, jos ne täyttävät 2–7 kohdassa asetetut kestävyyskriteerit eivätkä ylitä 3 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan d alakohdassa asetettuja osuuksia:

a) kansallisia tavoitteita koskevien tämän direktiivin vaatimusten täyttymisen arvioiminen;

a) kansallisia tavoitteita koskevien tämän direktiivin vaatimusten täyttymisen arvioiminen;

b) uusiutuvan energian velvoitteiden täyttymisen arvioiminen;

b) uusiutuvan energian velvoitteiden täyttymisen arvioiminen;

c) tukikelpoisuuden arvioiminen biopolttoaineiden ja bionesteiden kulutuksen osalta.

c) tukikelpoisuuden arvioiminen biopolttoaineiden ja bionesteiden kulutuksen osalta.

Muista kuin maataloudesta, vesiviljelystä, kalastuksesta ja metsätaloudesta peräisin olevista jätteistä ja tähteistä tuotettujen biopolttoaineiden ja bionesteiden on kuitenkin täytettävä ainoastaan 2 kohdassa asetettu kestävyyskriteeri, jotta ne otetaan huomioon a, b ja c alakohtaa sovellettaessa.

Muista kuin maataloudesta, vesiviljelystä, kalastuksesta ja metsätaloudesta peräisin olevista jätteistä ja tähteistä tuotettujen biopolttoaineiden ja bionesteiden on kuitenkin täytettävä ainoastaan 2 ja 4 a kohdassa asetettu kestävyyskriteeri, jotta ne otetaan huomioon a, b ja c alakohtaa sovellettaessa.

Tarkistus  68

Neuvoston kanta

2 artikla – 5 kohta – b alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

17 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

Jotta voidaan varmistaa tämän kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan yhdenmukainen soveltaminen, komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä kriteereistä ja maantieteellisistä alueista mainitun c alakohdan soveltamisalaan kuuluvan ruohoalueen määrittämiseksi. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen."

”Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti kriteereistä ja maantieteellisistä alueista ensimmäisen alakohdan c alakohdan soveltamisalaan kuuluvan ruohoalueen määrittämiseksi.

Tarkistus  69

Neuvoston kanta

2 artikla – 5 kohta – b a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/28/EY

17 artikla – 4 a kohta (uusi)

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

b a) Lisätään kohta seuraavasti:

 

”4 a. Edellä olevan 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa huomioon otettavia biopolttoaineita ja bionesteitä ei saa valmistaa jätteistä, joihin sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisia uudelleenkäyttö- ja kierrätystavoitteita. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 2008/98/EY soveltamisalaan kuuluvien jätteiden ja tähteiden käyttö 1 kohdan a, b ja c alakohtaa sovellettaessa huomioon otettavien biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotannossa noudattaa kyseisen direktiivin 4 artiklassa vahvistettua jätehierarkiaa. Jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti huomioon myös kaskadikäytön periaate, kun pidetään mielessä alue- ja paikallistason taloudelliset ja teknologiset olosuhteet.”

Tarkistus  70

Neuvoston kanta

2 artikla – 5 kohta – b b alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/28/EY

17 artikla – 4 b kohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

b b) Lisätään kohta seuraavasti:

 

”4 b. Edellä olevaa 1 kohdan a, b ja c kohtaa sovellettaessa huomioon otettavia biopolttoaineita ja bionesteitä ei saa valmistaa maasta hankitusta raaka-aineesta, ellei kolmansien osapuolten maan käyttö- ja omistusoikeuksia ole noudatettu muun muassa hankkimalla näiltä ennakkoon vapaaehtoinen ja tietoinen suostumus, jonka antamiseen näitä edustavat elimet suostuvat.”

Tarkistus  71

Neuvoston kanta

2 artikla – 6 kohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/28/EY

18 artikla – 2 a kohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

-a) Lisätään kohta seuraavasti:

 

”2 a. Eurostat kerää ja julkaisee kauppaan liittyviä yksityiskohtaisia tietoja ravintona käytettävistä viljelykasveista tuotetuista biopolttoaineista, kuten viljakasveihin ja muihin paljon tärkkelystä sisältäviin viljelykasveihin, sokerikasveihin ja öljykasveihin perustuvista tuotteista. Saataville asetettavat kauppatiedot on eriteltävä etanolin ja biodieselin osalta, koska tällä hetkellä julkaistavissa tiedoissa etanolin ja biodieselin tuonti ja vienti esitetään kootusti ja yhdistetysti biopolttoaineita koskevissa tiedoissa. Tuontia ja vientiä koskevissa tiedoissa on määritettävä jäsenvaltioihin tuotavien ja niiden kuluttamien biopolttoaineiden tyyppi ja määrät. Tiedoissa on ilmoitettava myös alkuperämaa tai maa, josta kyseiset tuotteet viedään unioniin. Bioraaka-aineiden tai puolijalostettujen tuotteiden tuontia ja vientiä koskevia tietoja on parannettava Eurostatin keräämillä ja julkaisemilla tiedoilla, jotka koskevat raaka-aineiden tuontia ja vientiä, niiden tyyppiä ja alkuperämaata, myös sisäisesti tai osittain kaupattuja raaka-aineita.”

Tarkistus  72

Neuvoston kanta

2 artikla – 6 kohta – d alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

18 artikla – 6 kohta – 7 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

Jäsenvaltio voi ilmoittaa kansallisesta järjestelmästään komissiolle. Komissio antaa etusijan tällaisen järjestelmän arvioinnille. Päätös siitä, onko tällainen ilmoitettu kansallinen järjestelmä tässä direktiivissä säädettyjen edellytysten mukainen, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, jotta helpotetaan biopolttoaineita ja bionesteitä koskevien kestävyyskriteerien noudattamisen todentamisjärjestelmien vastavuoroista kahdenvälistä tai monenvälistä tunnustamista. Kun päätös on myönteinen, tämän artiklan mukaisesti perustetut järjestelmät eivät saa kieltäytyä vastavuoroisesta tunnustamisesta kyseisen jäsenvaltion järjestelmän kanssa.”;

Jäsenvaltio voi ilmoittaa kansallisesta järjestelmästään komissiolle. Komissio antaa etusijan tällaisen järjestelmän arvioinnille. Päätös siitä, onko tällainen ilmoitettu kansallinen järjestelmä tässä direktiivissä säädettyjen edellytysten mukainen, hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen, jotta helpotetaan biopolttoaineita ja bionesteitä koskevien kestävyyskriteerien noudattamisen todentamisjärjestelmien vastavuoroista kahdenvälistä tai monenvälistä tunnustamista.

Tarkistus  73

Neuvoston kanta

2 artikla – 6 kohta – e alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

18 artikla – 8 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

”8. Komissio tutkii jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 17 artiklan soveltamista tietyn biopolttoainelähteen osalta ja tekee kuuden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen päätöksen siitä, voiko kyseinen jäsenvaltio ottaa kyseisestä lähteestä olevan biopolttoaineen huomioon 17 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa.”

8. Komissio tutkii jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta aloitteestaan 17 artiklan soveltamista tietyn biopolttoaine- tai bionestelähteen osalta ja tekee kuuden kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen päätöksen siitä, voiko kyseinen jäsenvaltio ottaa kyseisestä lähteestä olevan biopolttoaineen tai bionesteen huomioon 17 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa.

Tarkistus  74

Neuvoston kanta

2 artikla – 7 kohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/28/EY

19 artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

-a) Lisätään kohta seuraavasti:

 

’1 a. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti liitteeseen V lisättävästä menettelystä, jolla lasketaan muuta kuin biologista alkuperää olevista uusiutuvista nestemäisistä ja kaasumaisista polttoaineista aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, ja hiilidioksidin talteenotosta ja hyödyntämisestä. Nämä delegoidut säädökset annetaan viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016.’

Tarkistus  75

Neuvoston kanta

2 artikla – 7 kohta – a alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

19 artikla – 5 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

5. Komissio laatii viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 ja tämän jälkeen joka toinen vuosi kertomuksen liitteessä V olevan B ja E osan arvioiduista tyypillisistä arvoista ja oletusarvoista kiinnittäen erityistä huomiota kuljetusten ja jalostuksen kasvihuonekaasupäästöihin.

5. Komissio laatii ja julkaisee viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2012 ja tämän jälkeen joka toinen vuosi kertomuksen liitteessä V olevan B ja E osan arvioiduista tyypillisistä arvoista ja oletusarvoista kiinnittäen erityistä huomiota kuljetusten ja jalostuksen kasvihuonekaasupäästöihin.

Mikäli ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kertomukset osoittavat, että liitteessä V olevassa B ja E osassa esitettyjä arvioituja tyypillisiä arvoja ja oletusarvoja on ehkä aiheellista mukauttaa viimeisimpien tieteellisten tietojen pohjalta, komissio toimittaa tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.”;

Mikäli ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut kertomukset osoittavat, että liitteessä V olevassa B ja E osassa esitettyjä arvioituja tyypillisiä arvoja ja oletusarvoja on aiheellista mukauttaa viimeisimpien tieteellisten tietojen pohjalta, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti näiden arvojen korjaamiseksi.”;

Tarkistus  76

Neuvoston kanta

2 artikla – 7 kohta – b alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

19 artikla – 6 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

b) kumotaan 6 kohta;

b) korvataan 6 kohta seuraavasti:

 

’6. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti liitteen VIII mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen, myös tarkistamalla ehdotettuja viljelykasviryhmien epäsuoran maankäytön muutoksen arvoja parhaan saatavilla olevan tieteellisen näytön pohjalta.

 

Kyseisten epäsuoran maankäytön muutosten arvojen arvioimiseen tarkoitettujen taloudellisten mallien analysoimiseksi komissio sisällyttää tarkasteluunsa mallintamisen tuloksiin vaikuttavia tärkeimpiä olettamuksia koskevat uusimmat käytettävissä olevat tiedot, mukaan luettuna maatalouden satojen ja tuottavuuden mitatut suuntaukset, osoitukset sivutuotteille ja todetut maankäytön kokonaismuutokset ja metsäkadon määrät. Komissio varmistaa, että sidosryhmät osallistuvat arviointiin. Ensimmäinen uudelleenarviointi on saatettava päätökseen viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2016.

 

Komissio ehdottaa tarvittaessa uusia epäsuoran maankäytön muutoksen arvoja muilla jaottelutasoilla, ottaa huomioon raaka-aineiden kuljetuksesta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt, lisää uusia arvoja, jos markkinoille tulee uusia biopolttoaineiden raaka-aineita, ja kehittää tekijöitä maalla kasvatetuista energiakasveista saaduille raaka-aineille.’

Tarkistus  77

Neuvoston kanta

2 artikla – 7 kohta – c alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

19 artikla – 7 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

7. Komissio tarkastelee uudelleen liitettä V lisätäkseen perustelluissa tapauksissa muita, samaa tai muuta raaka-ainetta käyttäviä biopolttoaineiden tuotantoketjuja koskevat arvot. Uudelleentarkastelussa on myös tarkasteltava liitteessä V olevassa C osassa vahvistetun menettelyn muuttamista erityisesti seuraavilta osin:

7. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 b artiklan mukaisesti liitteen V mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen muun muassa lisäämällä muita, samaa tai muuta raaka-ainetta käyttäviä biopolttoaineiden tuotantoketjuja koskevat arvot ja muuttamalla C osassa vahvistettua menetelmää.

 

Liitteessä V säädettyjen oletusarvojen ja menetelmien yhteydessä olisi kiinnitettävä erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin:

– jätteiden ja tähteiden huomioon ottamiseksi käytetty menetelmä;

– jätteiden ja tähteiden huomioon ottamiseksi käytetty menetelmä;

– sivutuotteiden huomioon ottamiseksi käytetty menetelmä;

– sivutuotteiden huomioon ottamiseksi käytetty menetelmä;

– sähkön ja lämmön yhteistuotannon huomioon ottamiseksi käytetty menetelmä; ja

– sähkön ja lämmön yhteistuotannon huomioon ottamiseksi käytetty menetelmä; ja

– viljelykasvien tähteiden asema sivutuotteina.

– viljelykasvien tähteiden asema sivutuotteina.

Kasvi- tai eläinöljyjätteestä valmistettuun biodieseliin sovellettavia oletusarvoja tarkistetaan mahdollisimman pian. Mikäli komission uudelleentarkastelussa päädytään siihen, että liitettä V olisi täydennettävä, siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 25 a artiklan mukaisesti arvioitujen tyypillisten arvojen ja oletusarvojen lisäämiseksi, mutta ei poistamiseksi tai muuttamiseksi, liitteessä V olevaan A, B, D ja E osaan niille biopolttoaine- ja bionesteketjuille, joita nimenomaisesti koskevia arvoja ei ole vielä sisällytetty kyseiseen liitteeseen.;

Kasvi- tai eläinöljyjätteestä valmistettuun biodieseliin sovellettavia oletusarvoja tarkistetaan mahdollisimman pian.

Tarkistus  78

Neuvoston kanta

2 artikla – 7 kohta – d alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

19 artikla – 8 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

d) korvataan 8 kohta seuraavasti:

d) kumotaan 8 kohta;

”8. Jotta voidaan varmistaa liitteessä V olevan C osan 9 kohdan yhdenmukainen soveltaminen, komissio voi antaa täytäntöönpanosäädöksiä yksityiskohtaisista teknisistä eritelmistä ja määritelmistä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 25 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.”

 

Tarkistus  79

Neuvoston kanta

2 artikla – 9 kohta – -a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/28/EY

22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-a) korvataan 22 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 ja sen jälkeen joka toinen vuosi kertomus uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian edistämisessä ja käytössä tapahtuneesta edistymisestä. Kuudes kertomus, joka on toimitettava viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021, on viimeinen vaadittu kertomus.

1. Kunkin jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2011 ja sen jälkeen joka toinen vuosi kertomus uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian edistämisessä ja käytössä tapahtuneesta edistymisestä.’;

Tarkistus  80

Neuvoston kanta

2 artikla – 9 kohta – a alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

22 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – i alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

i) liitteessä IX luetelluista raaka-aineista valmistettujen biopolttoaineiden kehitys ja osuus, mukaan lukien varojen arviointi, jossa keskitytään elintarvikkeiden ja rehun tuotannon biopolttoaineiden tuotannolla korvaamisen vaikutukseen liittyviin kestävyysnäkökohtiin, ottaen huomioon direktiivissä 2008/98/EY vahvistetun jätehierarkian periaatteet, biomassaa koskevan porrastetun käytön periaate, tarvittavien hiilivarantojen säilyttäminen maaperässä sekä maaperän ja ekosysteemien laadun säilyttäminen;;

i) liitteessä IX luetelluista raaka-aineista valmistettujen biopolttoaineiden kehitys ja osuus, mukaan lukien varojen arviointi, jossa keskitytään elintarvikkeiden ja rehun tuotannon biopolttoaineiden tuotannolla korvaamisen vaikutukseen liittyviin kestävyysnäkökohtiin, ottaen huomioon direktiivissä 2008/98/EY vahvistetun jätehierarkian periaatteet ja biomassaa koskevan porrastetun käytön periaate ottamalla huomioon alueelliset ja paikalliset taloudelliset ja tekniset olosuhteet, tarvittavien hiilivarantojen säilyttäminen maaperässä sekä maaperän ja ekosysteemien laadun säilyttäminen;

Tarkistus  81

Neuvoston kanta

2 artikla – 9 a kohta (uusi)

Direktiivi 2009/28/EY

22 artikla – 2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

9 a) Korvataan 22 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2. Arvioidessaan biopolttoaineiden käytöstä saatavia kasvihuonekaasujen nettomääräisiä vähennyksiä jäsenvaltio voi 1 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa käyttää liitteessä V olevassa A ja B osassa annettuja tyypillisiä arvoja.

2. Arvioidessaan biopolttoaineiden käytöstä saatavia kasvihuonekaasujen nettomääräisiä vähennyksiä jäsenvaltio voi 1 kohdassa tarkoitetuissa kertomuksissa käyttää liitteessä V olevassa A ja B osassa annettuja tyypillisiä arvoja ja lisätä niihin liitteessä VIII esitetyt epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt.

Tarkistus  82

Neuvoston kanta

2 artikla – 10 kohta – b alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

23 artikla – 4 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

4. Biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä saatavia kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevissa kertomuksissaan komissio käyttää jäsenvaltioiden 22 artiklan 1 kohdan o alakohdan mukaisesti ilmoittamia määriä, mukaan lukien epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien arvioitujen päästöjen alustavat keskiarvot ja liitteessä VIII tarkoitetulla herkkyysanalyysillä määritetty vaihteluväli. Komissio julkistaa tiedot epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvista alustavista arvioiduista päästöistä ja herkkyysanalyysillä määritetystä vaihteluvälistä." Lisäksi komissio esittää näkemyksensä siitä, muuttuuko suoria päästövähennyksiä koskeva arvio ja miten, jos sivutuotteet otettaisiin huomioon korvausmenetelmän avulla.”;

4. Biopolttoaineiden ja bionesteiden käytöstä saatavia kasvihuonekaasupäästövähennyksiä koskevissa kertomuksissaan komissio käyttää jäsenvaltioiden 22 artiklan 1 kohdan o alakohdan mukaisesti ilmoittamia määriä, mukaan lukien liitteessä VIII olevat epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt. Komissio julkistaa tiedot epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvista arvioiduista päästöistä. Lisäksi komissio esittää näkemyksensä siitä, muuttuuko suoria päästövähennyksiä koskeva arvio ja miten, jos sivutuotteet otettaisiin huomioon korvausmenetelmän avulla.;

Tarkistus  83

Neuvoston kanta

2 artikla – 10 kohta – c alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

23 artikla – 5 kohta – e alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

e) liitteessä IX luetelluista raaka-aineista valmistettujen biopolttoaineiden saatavuus ja kestävyys, mukaan lukien arviointi elintarvikkeiden ja rehun tuotannon biopolttoaineiden tuotannolla korvaamisen vaikutuksesta, ottaen huomioon direktiivissä 2008/98/EY vahvistetun jätehierarkian periaatteet, biomassaa koskevan porrastetun käytön periaate, tarvittavien hiilivarantojen säilyttäminen maaperässä sekä maaperän ja ekosysteemien laadun säilyttäminen; ja

e) liitteessä IX luetelluista raaka-aineista valmistettujen biopolttoaineiden saatavuus ja kestävyys, mukaan lukien arviointi elintarvikkeiden ja rehun tuotannon biopolttoaineiden tuotannolla korvaamisen vaikutuksesta, ottaen huomioon direktiivissä 2008/98/EY vahvistetun jätehierarkian periaatteet ja biomassaa koskevan porrastetun käytön periaate ottamalla huomioon alueelliset ja paikalliset taloudelliset ja tekniset olosuhteet, tarvittavien hiilivarantojen säilyttäminen maaperässä sekä maaperän ja ekosysteemien laadun säilyttäminen; ja

Tarkistus  84

Neuvoston kanta

2 artikla – 10 kohta – c alakohta

Direktiivi 2009/28/EY

23 artikla – 5 kohta – f alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

f) arvio siitä, voidaanko epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien arvioitujen päästöjen perustana olevassa analyysissä määriteltyä epävarmuutta vähentää ja voidaanko unionin politiikkojen, kuten ympäristö-, ilmasto- ja maatalouspolitiikkojen, mahdolliset vaikutukset ottaa huomioon.”;

f) epäsuorat maankäytön muutokset suhteessa kaikkiin tuotantoketjuihin, mukaan lukien arvio siitä, voidaanko epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien arvioitujen päästöjen perustana olevassa analyysissä määriteltyä epävarmuutta vähentää ja voidaanko unionin politiikkojen, kuten ympäristö-, ilmasto- ja maatalouspolitiikkojen, mahdolliset vaikutukset ottaa huomioon.;

Tarkistus  85

Neuvoston kanta

2 artikla – 11 kohta

Direktiivi 2009/28/EY

25 artikla – 3 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

3. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3. Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

Jos komiteat eivät anna lausuntoa, komissio ei hyväksy ehdotusta täytäntöönpanosäädökseksi, ja tuolloin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.

 

Tarkistus  86

Neuvoston kanta

2 artikla – 12 kohta

Direktiivi 2009/28/EY

25 a artikla

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

”25 a artikla

”25 a artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

1. Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta …+ viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 5 kohdassa ja 19 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä.

2. Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta …+ viiden vuoden ajaksi 3 artiklan 5 kohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 1 a kohdassa, 19 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa ja 19 artiklan 7 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 5 kohdassa ja 19 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 3 artiklan 5 kohdassa, 5 artiklan 5 kohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa, 19 artiklan 1 a kohdassa, 19 artiklan 5 kohdassa, 19 artiklan 6 kohdassa ja 19 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5. Edellä 3 artiklan 5 kohdan ja 19 artiklan 7 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

5. Edellä 3 artiklan 5 kohdan, 5 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 3 kohdan, 19 artiklan 1 a kohdan, 19 artiklan 5 kohdan, 19 artiklan 6 kohdan ja 19 artiklan 7 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.”

Tarkistus  87

Neuvoston kanta

3 artikla

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Komissio antaa viimeistään päivänä …kuuta …+ Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan maata käyttämättömistä raaka-aineista ja muista kuin ravintona käytettävistä viljelykasveista tuotettujen kustannustehokkaiden biopolttoaineiden riittävää saatavuutta unionin markkinoilla vuoteen 2020 mennessä, mukaan lukien täydentävien kriteerien tarve niiden kestävyyden varmistamiseksi, ja jossa lisäksi arvioidaan parasta saatavilla olevaa tieteellistä näyttöä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä, joita biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoon liittyy. Kertomukseen on liitettävä tarvittaessa ehdotuksia lisätoimenpiteiksi ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat. Kertomuksessa on lisäksi asetettava kriteerit biopolttoaineiden ja bionesteiden, joista todennäköisesti ei aiheudu epäsuoraa maankäytön muutosta, tunnistamiseksi ja sertifioimiseksi direktiivin 98/70/EY liitteen V ja direktiivin 2009/28/EY liitteen VIII mukauttamiseksi tarvittaessa.

1. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan maata käyttämättömistä raaka-aineista ja muista kuin ravintona käytettävistä viljelykasveista tuotettujen kustannustehokkaiden biopolttoaineiden riittävää saatavuutta unionin markkinoilla vuoteen 2020 mennessä sekä niiden taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä ympäristövaikutuksia, mukaan lukien täydentävien kriteerien tarve niiden kestävyyden varmistamiseksi, ja jossa lisäksi arvioidaan parasta saatavilla olevaa tieteellistä näyttöä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä, joita biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoon liittyy. Kertomukseen on liitettävä tarvittaessa ehdotuksia lisätoimenpiteiksi ottaen huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristönäkökohdat.

2. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen näytön pohjalta, kuinka hyvin tällä direktiivillä käyttöön otetuilla toimenpiteillä on onnistuttu rajoittamaan biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoon liittyvästä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Tältä osin kertomukseen on lisäksi sisällytettävä biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoon liittyvästä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä laaditun mallintamisen tuloksiin vaikuttavia tärkeimpiä olettamuksia koskevat uusimmat käytettävissä olevat tiedot, mukaan luettuna maatalouden satojen ja tuottavuuden mitatut suuntaukset, osoitukset sivutuotteille ja todetut maankäytön kokonaismuutokset ja metsäkadon määrät, ja unionin politiikkojen, kuten ympäristö-, ilmasto- ja maatalouspolitiikkojen, mahdolliset vaikutukset, varmistaen sidosryhmien osallistuminen uudelleenarviointiin. Kertomuksessa tarkastellaan lisäksi kehitystä, joka liittyy direktiivin 98/70/EY liitteessä V ja direktiivin 2009/28/EY liitteessä VIII lueteltujen biopolttoaineiden ja bionesteiden raaka-aineiden, joista todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria maankäytön muutoksia, sertifiointijärjestelmiin hanketason lieventävinä toimenpiteinä, ja niiden tehokkuutta.

2. Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa arvioidaan parhaan ja viimeisimmän saatavilla olevan tieteellisen näytön pohjalta

 

a) tällä direktiivillä käyttöön otettujen toimenpiteiden tehokkuutta biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoon liittyvästä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisessa. Tältä osin kertomukseen on lisäksi sisällytettävä uusimmat käytettävissä olevat tiedot, jotta voidaan arvioida biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoon liittyvästä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvista kasvihuonekaasupäästöistä laadittua mallintamista, mukaan luettuna maatalouden satojen ja tuottavuuden mitatut suuntaukset, osoitukset sivutuotteille ja todetut maankäytön kokonaismuutokset ja metsäkadon määrät, ja unionin politiikkojen, kuten ympäristö-, ilmasto- ja maatalouspolitiikkojen, mahdolliset vaikutukset, varmistaen sidosryhmien osallistuminen uudelleenarviointiin.

 

b) maata käyttämättömistä raaka-aineista ja muista kuin ravintona käytettävistä viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 98/70/EY 7 a artiklassa asetettujen kannustimien toimivuutta;

 

c) biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotannon vaikutusta käytettävissä varoihin muilla biomassaa käyttävillä aloilla;

 

d) petosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta jäsenvaltioiden direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 5 kohdan mukaisten kertomusten pohjalta;

 

e) mahdollisuutta asettaa kriteerit sellaisten biopolttoaineiden ja bionesteiden tunnistamiseksi ja sertifioimiseksi, jotka on tuotettu sellaisten järjestelmien puitteissa, joilla vähennetään tuotannon siirtymistä muihin tarkoituksiin kuin biopolttoaineiden ja bionesteiden tuottamiseen, ja direktiiveissä 98/70/EY ja 2009/28/EY säädettyjen kestävyyskriteerien mukaisesti, jotta voidaan tarvittaessa saattaa ajan tasalle direktiivin 98/70/EY liite V ja direktiivin 2009/28/EY liite VIII.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus, joka perustuu parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön ja jossa esitetään epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia tarkistettuja arvioituja päästöjä koskevien tekijöiden sisällyttämistä asianmukaisiin kestävyyskriteereihin, ja arviointi maata käyttämättömistä raaka-aineista ja muista kuin ravintona käytettävistä viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdassa asetettujen kannustimien toimivuudesta. Kertomuksen osana komissio arvioi jäsenvaltioiden direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 5 kohdan mukaisten kertomusten pohjalta petosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi toteutettujen toimenpiteiden tehokkuutta ja tarvittaessa toimittaa ehdotuksia lisätoimenpiteiksi, mukaan lukien täydentävät toimenpiteet unionin tasolla.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia, jotka perustuvat parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön ja joissa esitetään

 

a) epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvia arvioituja päästöjä koskevien tekijöiden sisällyttämistä direktiivien 98/70/EY ja 2009/28/EY kestävyyskriteereihin,

 

b) soveltuvien täydentävien kestävyyskriteerien vahvistamista maata käyttämättömistä raaka-aineista ja muista kuin ravintona käytettävistä viljelykasveista tuotetuille biopolttoaineille;

 

c) lisätoimenpiteiden käyttöönottoa petosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, mukaan lukien täydentävät toimenpiteet unionin tasolla;

 

d) kestävien kehittyneiden biopolttoaineiden edistämistä vuoden 2020 jälkeen teknologianeutraalilla tavalla vuoden 2020 jälkeen vuoteen 2030 ulottuvan ilmasto- ja energiapolitiikan yhteydessä, myös direktiivin 98/70/EY tavoitteiden tarkistamista ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kehityspolun käyttöönottoa vuoden 2020 jälkeen, ja joissa harkitaan mahdollisuutta ottaa vuoden 2020 jälkeen käyttöön unionin tason sekoitusmääräys sellaisille kehittyneille biopolttoaineille, jotka täyttävät direktiivin 98/70/EY kestävyyskriteerit.

3. Komissio toimittaa tarvittaessa direktiivin 98/70/EY 7 c artiklan 6 kohdan toisen alakohdan ja direktiivin 2009/28/EY 18 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan mukaisista vapaaehtoisista järjestelmistä saatavien tietojen pohjalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen mainittujen direktiivien vapaaehtoisia järjestelmiä koskevien säännösten muuttamisesta parhaiden käytäntöjen edistämiseksi.

3. Komissio toimittaa tarvittaessa direktiivin 98/70/EY 7 c artiklan 6 kohdan toisen alakohdan ja direktiivin 2009/28/EY 18 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan mukaisista vapaaehtoisista järjestelmistä saatavien tietojen pohjalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen mainittujen direktiivien vapaaehtoisia järjestelmiä koskevien säännösten muuttamisesta parhaiden käytäntöjen edistämiseksi.

__________________

 

+ Virallinen lehti: lisätään päivä, joka on yksi vuosi tämän direktiivin voimaantulosta.

 

Tarkistus  88

Neuvoston kanta

4 artikla – 1 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään … päivänä …kuuta …+. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

1. Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään … päivänä …kuuta …+. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

_________

_________

+ Virallinen lehti: lisätään päivä, joka on 24 kuukautta tämän direktiivin hyväksymisestä.

+ Virallinen lehti: lisätään päivä, joka on 12 kuukautta tämän direktiivin hyväksymisestä.

Tarkistus  89

Neuvoston kanta

4 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vuonna 2020 raportoitava komissiolle, miten ne ovat saavuttaneet direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan e alakohdan mukaisesti asetetut kansalliset tavoitteensa ja ilmoitettava syyt siihen, ettei niitä ole saavutettu.

Jäsenvaltioiden on vuonna 2020 raportoitava komissiolle, miten ne ovat saavuttaneet direktiivin 2009/28/EY 3 artiklan 4 kohdan e alakohdan mukaisesti asetetut kansalliset tavoitteensa.

Tarkistus  90

Neuvoston kanta

Liite I – 1 kohta

Direktiivi 98/70/EY

Liite IV – C osa – 7 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

1) Korvataan liitteessä IV olevan C osan 7 kohta seuraavasti:

1) Muutetaan liitteessä IV oleva C osa seuraavasti:

 

a) korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7. Maankäytön muutoksista johtuneista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat annualisoidut päästöt, el, lasketaan jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 20 vuodelle. Näiden päästöjen laskemisessa käytetään seuraavaa sääntöä:

7. Maankäytön muutoksista johtuneista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat annualisoidut päästöt, el, lasketaan jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 20 vuodelle. Näiden päästöjen laskemisessa käytetään seuraavaa sääntöä:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P ‑ eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

jossa

jossa

el = maankäytön muutoksista johtuvista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat annualisoidut päästöt (ilmaistuna hiilidioksidiekvivalenttimassana (grammoina) biopolttoaineen energiayksikköä (megajouleina) kohti). 'Viljelymaa'** ja 'monivuotisten kasvien viljelymaa'*** on katsottava yhdeksi maankäytöksi;

el = maankäytön muutoksista johtuvista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat annualisoidut päästöt (ilmaistuna hiilidioksidiekvivalenttimassana (grammoina) biopolttoaineen energiayksikköä (megajouleina) kohti);

CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä maaperä että kasvillisuus). Vertailun pohjana on maankäyttö tammikuussa 2008 tai 20 vuotta ennen raaka-aineen hankkimista, sen mukaan, kumpi ajankohdista on myöhäisempi;

CSR = vertailumaankäyttötapaan liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä maaperä että kasvillisuus). Vertailun pohjana on maankäyttö tammikuussa 2008 tai 20 vuotta ennen raaka-aineen hankkimista, sen mukaan, kumpi ajankohdista on myöhäisempi;

CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä maaperä että kasvillisuus). Jos hiilivaranto kumuloituu yli vuoden mittaisen jakson aikana, CSA:lle määritetty arvo on arvioitu varanto pinta-alayksikköä kohti 20 vuoden jälkeen tai sadon ollessa kypsä, sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikaisempi;

CSA = tämänhetkiseen maankäyttöön liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä maaperä että kasvillisuus). Jos hiilivaranto kumuloituu yli vuoden mittaisen jakson aikana, CSA:lle määritetty arvo on arvioitu varanto pinta-alayksikköä kohti 20 vuoden jälkeen tai sadon ollessa kypsä, sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikaisempi; ja

P = viljelykasvin tuottavuus (ilmaistuna biopolttoaineen energiana pinta-alayksikköä kohti vuodessa); ja

P = viljelykasvin tuottavuus (ilmaistuna biopolttoaineen energiana pinta-alayksikköä kohti vuodessa).’

eB hyvitys 29 gCO2eq/MJ biopolttoaineesta, jos biomassa on saatu huonontuneesta ja sittemmin kunnostetusta maasta 8 kohdan edellytysten mukaisesti.

 

_________

 

* Luku, joka saadaan jakamalla hiilidioksidin molekyylipaino (44,010 g/mol) hiilen molekyylipainolla (12,011 g/mol), on 3,664.

 

** IPCC:n määrittelemä viljelymaa.

 

*** Määritelmän mukaan monivuotiset viljelykasvit ovat kasveja, joiden varsia ei yleensä korjata joka vuosi, kuten lyhytkiertoinen energiapuu ja öljypalmu.”

 

Tarkistus  91

Neuvoston kanta

Liite I – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 98/70/EY

Liite IV – C osa – 8–9 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

a a) poistetaan 8 ja 9 kohta.

Tarkistus  92

Neuvoston kanta

Liite I – 2 kohta

Direktiivi 98/70/EY

Liite V – A osa

 

Neuvoston kanta

A osa. Biopolttoaineisiin liittyvästä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat alustavat arvioidut päästöt (gCO2eq/MJ) +

Raaka-aineryhmä

Keskiarvo*

Herkkyysanalyysillä määritetty persentiilien välinen vaihteluväli**

Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä sisältävät viljelykasvit

12

8–16

Sokerikasvit

13

4–17

Öljykasvit

55

33–66

________________

* Tähän sisällytetyt keskiarvot edustavat yksilöllisesti mallinnettujen raaka-aineiden arvojen painotettua keskiarvoa.

** Tähän sisällytetty vaihteluväli kuvaa 90:ää prosenttia tuloksista käytettäessä analyysiin perustuvia 5- ja 95-persentiilin arvoja. 5-persentiiliä viittaa arvoon, jonka alapuolella tehtiin 5 prosenttia havainnoista (esim. 5 prosentissa kaikista käytetyistä tiedoista tulokset olivat alle 8, 4 ja 33 gCO2eq/MJ). 95-persentiiliä viittaa arvoon, jonka alapuolella tehtiin 95 prosenttia havainnoista (esim. 5 prosentissa kaikista käytetyistä tiedoista tulokset olivat yli 16, 17 ja 66 gCO2eq/MJ).

+ Tässä ilmoitetut keskiarvot edustavat yksilöllisesti mallinnettujen raaka-aineiden arvojen painotettua keskiarvoa. Liitteessä esitetyt arvot ovat suuruusluokaltaan herkkiä erilaisten oletusten suhteen (kuten sivutuotteiden käsittely, satokehitys, hiilivarannot ja muiden hyödykkeiden syrjäytyminen jne.), joita käytetään niiden arvioimiseksi kehitetyissä taloudellisissa malleissa. Joskaan tämän vuoksi ei ole mahdollista kaikilta osin luonnehtia kyseisiin arvioihin liittyvää epävarmuutta, tuloksiin on sovellettu tärkeimpien parametrien satunnaisvaihteluun perustuvaa nk. Monte Carlo -herkkyysanalyysiä.

 

Tarkistus

A osa. Biopolttoaineisiin liittyvästä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt (gCO2eq/MJ) +

Raaka-aineryhmä

Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt

Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä sisältävät viljelykasvit

12

Sokerikasvit

13

Öljykasvit

55

Tarkistus  93

Neuvoston kanta

Liite II – 1 kohta

Direktiivi 2009/28/EY

Liite V – C osa – 7 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

1) Korvataan liitteessä V olevan C osan 7 kohta seuraavasti:

1) Muutetaan liitteessä V oleva C osa seuraavasti:

 

a) korvataan 7 kohta seuraavasti:

”7. Maankäytön muutoksista johtuneista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat annualisoidut päästöt, el, lasketaan jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 20 vuodelle. Näiden päästöjen laskemisessa käytetään seuraavaa sääntöä:

ʼ7. Maankäytön muutoksista johtuneista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat annualisoidut päästöt, el, lasketaan jakamalla kokonaispäästöt tasaisesti 20 vuodelle. Näiden päästöjen laskemisessa käytetään seuraavaa sääntöä:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

jossa

jossa

el maankäytön muutoksista johtuvista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat annualisoidut päästöt (ilmaistuna hiilidioksidiekvivalenttimassana (grammoina) biopolttoaineen tai bionesteen energiayksikköä (megajouleina) kohti). 'Viljelymaa'** ja 'monivuotisten kasvien viljelymaa'*** on katsottava yhdeksi maankäytöksi;

el = maankäytön muutoksista johtuvista hiilivarantojen muutoksista aiheutuvat annualisoidut päästöt (ilmaistuna hiilidioksidiekvivalenttimassana (grammoina) biopolttoaineen energiayksikköä (megajouleina) kohti);

CSR vertailumaankäyttötapaan liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä maaperä että kasvillisuus). Vertailun pohjana on maankäyttö tammikuussa 2008 tai 20 vuotta ennen raaka-aineen hankkimista, sen mukaan, kumpi ajankohdista on myöhäisempi;

CSR vertailumaankäyttötapaan liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä maaperä että kasvillisuus). Vertailun pohjana on maankäyttö tammikuussa 2008 tai 20 vuotta ennen raaka-aineen hankkimista, sen mukaan, kumpi ajankohdista on myöhäisempi;

CSA tämänhetkiseen maankäyttöön liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä maaperä että kasvillisuus). Jos hiilivaranto kumuloituu yli vuoden mittaisen jakson aikana, CSA:lle määritetty arvo on arvioitu varanto pinta-alayksikköä kohti 20 vuoden jälkeen tai sadon ollessa kypsä, sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikaisempi;

CSA tämänhetkiseen maankäyttöön liittyvä hiilivaranto pinta-alayksikköä kohti (ilmaistuna hiilimassana (tonneina) pinta-alayksikköä kohti, mukaan lukien sekä maaperä että kasvillisuus). Jos hiilivaranto kumuloituu yli vuoden mittaisen jakson aikana, CSA:lle määritetty arvo on arvioitu varanto pinta-alayksikköä kohti 20 vuoden jälkeen tai sadon ollessa kypsä, sen mukaan, kumpi ajankohdista on aikaisempi; ja

P viljelykasvin tuottavuus (ilmaistuna biopolttoaineen tai bionesteen energiana pinta-alayksikköä kohti vuodessa); ja

P = viljelykasvin tuottavuus (ilmaistuna biopolttoaineen tai bionesteen energiana pinta-alayksikköä kohti vuodessa)

eB hyvitys 29 gCO2eq/MJ biopolttoaineesta tai bionesteestä, jos biomassa on saatu huonontuneesta ja sittemmin kunnostetusta maasta 8 kohdan edellytysten mukaisesti.

 

________________

 

* Luku, joka saadaan jakamalla hiilidioksidin molekyylipaino (44,010 g/mol) hiilen molekyylipainolla (12,011 g/mol), on 3,664.

 

** IPCC:n määrittelemä viljelymaa.

 

*** Määritelmän mukaan monivuotiset viljelykasvit ovat kasveja, joiden varsia ei yleensä korjata joka vuosi, kuten lyhytkiertoinen energiapuu ja öljypalmu.”

 

Tarkistus  94

Neuvoston kanta

Liite II – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Direktiivi 2009/28/EY

Liite V – C osa – 8–9 kohta

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

 

a a) poistetaan 8 ja 9 kohta.

Tarkistus  95

Neuvoston kanta

Liite II – 2 kohta

Direktiivi 2009/28/EY

Liite VIII – A osa

 

Neuvoston kanta

A osa. Biopolttoaineiden ja bionesteiden raaka-aineisiin liittyvästä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat alustavat arvioidut päästöt (gCO2eq/MJ)+

Raaka-aineryhmä

Keskiarvo*

Herkkyysanalyysillä määritetty persentiilien välinen vaihteluväli**

Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä sisältävät viljelykasvit

12

8–16

Sokerikasvit

13

4–17

Öljykasvit

55

33–66

________________

* Tähän sisällytetyt keskiarvot edustavat yksilöllisesti mallinnettujen raaka-aineiden arvojen painotettua keskiarvoa.

** Tähän sisällytetty vaihteluväli kuvaa 90:ää prosenttia tuloksista käytettäessä analyysiin perustuvia 5- ja 95-persentiilin arvoja. 5‑persentiiliä viittaa arvoon, jonka alapuolella tehtiin 5 prosenttia havainnoista (esim. 5 prosentissa kaikista käytetyistä tiedoista tulokset olivat alle 8, 4 ja 33 gCO2eq/MJ). 95‑persentiiliä viittaa arvoon, jonka alapuolella tehtiin 95 prosenttia havainnoista (esim. 5 prosentissa kaikista käytetyistä tiedoista tulokset olivat yli 16, 17 ja 66 gCO2eq/MJ).

+ Tässä ilmoitetut keskiarvot edustavat yksilöllisesti mallinnettujen raaka-aineiden arvojen painotettua keskiarvoa. Liitteessä esitetyt arvot ovat suuruusluokaltaan herkkiä erilaisten oletusten suhteen (kuten sivutuotteiden käsittely, satokehitys, hiilivarannot ja muiden hyödykkeiden syrjäytyminen jne.), joita käytetään niiden arvioimiseksi kehitetyissä taloudellisissa malleissa. Joskaan tämän vuoksi ei ole mahdollista kaikilta osin luonnehtia kyseisiin arvioihin liittyvää epävarmuutta, tuloksiin on sovellettu tärkeimpien parametrien satunnaisvaihteluun perustuvaa nk. Monte Carlo -herkkyysanalyysiä.

 

Tarkistus

A osa. Biopolttoaineisiin ja bionesteisiin liittyvästä epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt (gCO2eq/MJ)

Raaka-aineryhmä

Epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat arvioidut päästöt

Viljakasvit ja muut paljon tärkkelystä sisältävät viljelykasvit

12

Sokerikasvit

13

Öljykasvit

55

Tarkistus  96

Neuvoston kanta

Liite II – 3 kohta

Direktiivi 2009/28/EY

Liite IX

 

Neuvoston kanta

Tarkistus

Liite IX

Liite IX

A osa. Raaka-aineet ja polttoaineet, joiden vaikutus 3 artiklan 4 kohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen on laskettava kaksinkertaisena niiden energiasisältöön verrattuna

A osa. Raaka-aineet ja polttoaineet, joiden vaikutus 3 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen on laskettava kaksinkertaisena niiden energiasisältöön verrattuna ja joilla edistetään 3 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan e alakohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamista.

a) Levät, jos ne on tuotettu maalla lammikoissa tai valoreaktoreissa.

 

b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen biomassaosuus, mutta ei lajiteltu kotitalousjäte, johon sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa asetettuja kierrätystavoitteita.

b) Sekalaisen yhdyskuntajätteen biomassaosuus, mutta ei lajiteltu kotitalousjäte, johon sovelletaan direktiivin 2008/98/EY 11 artiklan 2 kohdan a alakohdassa asetettuja kierrätystavoitteita.

c) Kotitalouksista peräisin oleva biojäte, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 4 kohdassa ja jota koskee mainitun direktiivin 3 artiklan 11 kohdassa määritelty erilliskeräys.

c) Kotitalouksista peräisin oleva biojäte, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 2008/98/EY 3 artiklan 4 kohdassa ja jota koskee mainitun direktiivin 3 artiklan 11 kohdassa määritelty erilliskeräys.

d) Teollisuusjätteen biomassaosuus, joka ei sovellu käytettäväksi elintarvike- tai rehuketjussa, mukaan lukien raaka-aineet, jotka ovat peräisin vähittäis- ja tukkukaupasta sekä elintarvike- ja rehuteollisuudesta ja kalastus- ja vesiviljelyalalta, lukuun ottamatta tämän liitteen B osassa lueteltuja raaka-aineita.

d) Teollisuusjätteen biomassaosuus, joka ei sovellu käytettäväksi elintarvike- tai rehuketjussa, mukaan lukien raaka-aineet, jotka ovat peräisin vähittäis- ja tukkukaupasta sekä elintarvike- ja rehuteollisuudesta ja kalastus- ja vesiviljelyalalta, lukuun ottamatta tämän liitteen B osassa lueteltuja raaka-aineita.

e) Olki.

e) Olki.

f) Eläinten lanta ja jätevesiliete.

f) Eläinten lanta ja jätevesiliete.

g) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät palmuhedelmätertut.

g) Palmuöljytehtaiden jäte ja tyhjät palmuhedelmätertut.

h) Mäntypiki.

h) Mäntypiki.

i) Raaka glyseroli.

i) Raaka glyseroli.

j) Sokeriruokojäte.

j) Sokeriruokojäte.

k) Rypäleiden puristejäännökset ja viinisakka.

k) Rypäleiden puristejäännökset ja viinisakka.

l) Pähkinänkuoret.

l) Pähkinänkuoret.

m) Kuoret.

m) Kuoret.

n) Tähkät, joista on poistettu maissinjyvät.

n) Tähkät, joista on poistettu maissinjyvät.

o) Metsätalouden ja siihen perustuvan teollisuuden jätteistä ja tähteistä saatava biomassaosuus, kuten puunkuori, oksat, esikaupalliset harvennukset, lehdet, neulaset, latvukset, sahanpuru, kutterilastut, mustalipeä, ruskealipeä, kuitujätteet, ligniini ja mäntyöljy.

o) Metsätalouden ja siihen perustuvan teollisuuden jätteistä ja tähteistä saatava biomassaosuus, kuten puunkuori, oksat, esikaupalliset harvennukset, lehdet, neulaset, latvukset, sahanpuru, kutterilastut, mustalipeä, ruskealipeä, kuitujätteet, ligniini ja mäntyöljy.

p) 2 artiklan toisen alakohdan s alakohdassa määritelty muiden kuin ruokakasvien selluloosa.

p) 2 artiklan toisen alakohdan s alakohdassa määritelty muiden kuin ruokakasvien selluloosa.

q) 2 artiklan toisen kohdan r alakohdassa määritelty muu lignoselluloosa, lukuun ottamatta sahatukkeja ja vaneritukkeja.

q) 2 artiklan toisen kohdan r alakohdassa määritelty muu lignoselluloosa, lukuun ottamatta sahatukkeja ja vaneritukkeja.

r) Muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet.

 

 

A a osa. Raaka-aineet ja polttoaineet, joiden vaikutus 3 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen on laskettava nelinkertaisena niiden energiasisältöön verrattuna ja joilla edistetään 3 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan e alakohdassa tarkoitetun tavoitteen saavuttamista:

 

a) Levät (omavaraiset), jos ne on tuotettu maalla lammikoissa tai valoreaktoreissa.

 

b) Muuta kuin biologista alkuperää olevat uusiutuvat nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet.

 

c) Hiilidioksidin talteenotto ja hyödyntäminen liikennekäyttöä varten.

 

d) Bakteerit.

B osa. Raaka-aineet, joiden vaikutus 3 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetetun tavoitteen saavuttamiseen lasketaan kaksinkertaisena niiden energiasisältöön verrattuna

B osa. Raaka-aineet, joiden vaikutus 3 artiklan 4 kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetetun tavoitteen saavuttamiseen lasketaan kaksinkertaisena niiden energiasisältöön verrattuna

a) Käytetty ruokaöljy.

a) Käytetty ruokaöljy.

b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1069/2009* mukaisesti luokkiin 1 ja 2.

b) Eläinrasvat, jotka on luokiteltu asetuksen (EY) N:o 1069/2009* mukaisesti luokkiin 1 ja 2.

 

b a) Raaka-aineet, jotka kansalliset viranomaiset olivat määritelleet jätteeksi, tähteiksi, muiden kuin ruokakasvien selluloosaksi tai lignoselluloosaksi ja joita käytettiin olemassa olevissa laitoksissa ennen 31 päivää joulukuuta 2014.

________________

________________

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).”

* Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009, annettu 21 päivänä lokakuuta 2009, muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (EUVL L 300, 14.11.2009, s. 1).

(1)

EUVL C xxx, 16.12.2014, s. xxx.


PERUSTELUT

Monet tarkistuksista, joita esittelijä ehdottaa käsiteltävänä olevaan direktiiviin, perustuvat Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kantaan. Esittelijä pitää tätä hyvänä lähtökohtana uuden parlamentin ryhtyessä käsittelemään ehdotusta. Kun parlamentin ensimmäisen käsittelyn tarkistuksia esitetään uudelleen, parlamentin jäsenet voivat jatkaa tärkeää keskustelua ja kunnioittaa samalla sitä kompromissia, jonka parlamentti sai aikaan ensimmäisen käsittelyn kannassaan.

Uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetussa direktiivissä 2009/28/EY asetetaan velvoittava tavoite, jonka mukaan uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian osuuden liikennealalla on oltava 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Direktiivissä 98/70/EY säädettiin velvoittavasta tavoitteesta, jonka mukaan tieliikenteessä ja liikkuvissa työkoneissa käytettävien polttoaineiden kasvihuonekaasuintensiteettiä on vähennettävä kuudella prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Komission ehdotus esiteltiin lokakuussa 2012, ja sen tarkoituksena on aloittaa siirtyminen kohti sellaista biopolttoainepolitiikkaa, jolla saadaan aikaan huomattavia vähennyksiä kasvihuonekaasupäästöissä, kun myös epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvat päästöt otetaan huomioon.

Komission mukaan tavoitteena on muun muassa

– rajoittaa vaikutusta, joka perinteisillä biopolttoaineilla direktiivin 2009/28/EY tavoitteiden saavuttamiseen,

– parantaa biopolttoaineiden tuotantoprosessien kasvihuonekaasuihin liittyvää suorituskykyä korottamalla uusien laitosten kasvihuonekaasusäästöjen vähimmäiskynnystä; muutos ei kuitenkaan vaikuttaisi laitoksiin, jotka ovat jo toiminnassa 1. heinäkuuta 2014,

– kasvattaa kehittyneiden biopolttoaineiden jalansijaa markkinoilla mahdollistamalla sen, että tällaiset polttoaineet vaikuttavat direktiivissä 2009/28/EY asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen perinteisiä biopolttoaineita enemmän.

Biopolttoaineiden odotetaan voivan myötävaikuttaa merkittävällä tavalla vuodeksi 2020 asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Liikennealan päästöjen odotetaan kasvavan vuoteen 2030 saakka. Unionin biopolttoainepolitiikka tarjoaa mahdollisuuden tämän kehityssuuntauksen muuttamiseen.

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission tavoitteisiin ja on monilta osin yhtä mieltä. Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisen käsittelyn kantansa syyskuussa 2013. Neuvosto hyväksyi kantansa joulukuussa 2014. Esittelijä panee tyytyväisenä merkille, että parlamentin ja neuvoston kannat ovat lähentyneet toisiaan joissakin kohti. Silti useita kysymyksiä on vielä avoinna. Nämä vielä avoinna olevat kysymykset määräävät, miten tehokas lainsäädännöstä tulee. Esittelijä on esittänyt tarkistuksia näiden kysymysten ratkaisemiseksi. Monien tarkistusten pohjana on Euroopan parlamentin ensimmäisen käsittelyn kanta.

Esittelijä pitää tärkeimpinä kysymyksinä seuraavia:

–         Perinteisten biopolttoaineiden vaikutuksen rajaaminen

Euroopan parlamentti hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä kannan, jonka mukaan perinteisten biopolttoaineiden vaikutus direktiivien 2009/28/EY ja 98/70/EY tavoitteiden saavuttamiseen saa olla korkeintaan 6 prosenttia. Tämä oli enemmän kuin komission esittämä 5 prosentin raja, jota nostettiin jo tehtyjen investointien suojaamiseksi. Parlamentin mukaan tätä samaa rajaa olisi sovellettava näille biopolttoaineille myönnettävään taloudelliseen tukeen. Esittelijä on sitä mieltä, että maalla kasvatetuista energiakasveista saaduille biopolttoaineille tarvitaan tiukat rajat, jotta voidaan saavuttaa direktiivien 2009/89/EY ja 98/70/EY vuodeksi 2020 asetetut tavoitteet ja varmistaa siirtyminen kohti kehittyneitä biopolttoaineita. Esittelijä on huolissaan neuvoston esittämän rajan nostamisesta edelleen ja on tämän vuoksi päättänyt esittää uudelleen parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan. Tätä rajaa olisi sovellettava myös polttoaineiden laatua koskevan direktiivin tavoitteeseen, jotta voidaan varmistaa eri politiikkojen johdonmukaisuus.

–         Epäsuoran maankäytön muutoksen tekijät

Jos epäsuoran maankäytön muutoksen vaikutukseen ei puututa, unionin ilmastotavoitteet vesittyvät liikennealalla. Euroopan parlamentti esitti ensimmäisen käsittelyn kannassaan tarkistusta, että epäsuoran maankäytön muutoksen tekijät olisi sisällytettävä hiilikirjanpitoon direktiivissä 98/70/EY vuodesta 2020 lähtien. Direktiivissä 2009/89/EY epäsuoran maankäytön muutoksen tekijät säilyisivät raportointia varten, ja komission on tarkistettava tekijöitä viimeistään vuonna 2016. Neuvosto ei ole kannattanut tätä tarkistusta. Neuvosto on lisäksi heikentänyt epäsuorasta maankäytön muutoksesta aiheutuvien päästöjen raportointivaatimuksia. Lisäksi uuden käsitteen käyttöönotto ”biopolttoaineille, joista todennäköisesti ei aiheudu epäsuoria maankäytön muutoksia” lisää kysymyksiä siitä, miten käsitettä olisi toteutettava käytännössä. Tämä käsite vaatii selvästi lisätyötä.

Myös tässä kysymyksessä esittelijä on päättänyt esittää uudelleen parlamentin ensimmäisen käsittelyn kannan lähettääkseen selkeän viestin, että epäsuoran maankäytön muutoksen tekijöihin on suhtauduttava vakavasti. Menetelmä, jolla arvioidaan maankäytön muutoksen päästötekijöiden arviointiin käytettävää menetelmää sen mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen, on joka tapauksessa perusteellisen uudelleentarkastelun tarpeessa.

–         Kehittyneitä biopolttoaineita koskeva tavoite

Euroopan parlamentti esitti ensimmäisen käsittelyn kannassaan kehittyneille biopolttoaineille sitovaa tavoitetta, joka on 0,5 prosenttia vuonna 2016 ja 2,5 prosenttia vuonna 2020. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, jotta niillä voitaisiin tarjota voimakkaita kannustimia parantaa kyseisten polttoaineiden markkina-asemaa myös pitkällä aikavälillä. Esittelijä on vahvasti sitä mieltä, että kehittyneille biopolttoaineille on tärkeää luoda ja varata tietty tila tulevaisuuden polttoaineyhdistelmässä. Erityisesti kehittyneitä biopolttoaineita koskeva sitova tavoite on tehokas keino tähän. Tässä yhteydessä voidaan pitää myönteisenä sitä, että myös neuvosto on ottanut askeleen tähän suuntaan. Neuvosto kuitenkin ehdottaa täysin vapaaehtoista tavoitetta, joka perustuu huomattavasti alhaisempaan viitetasoon (0,5 prosenttia). Ei ole lainkaan varmaa, toisiko näin vaatimaton tavoite – yhdistettynä muihin neuvoston esittämiin muutoksiin – mitään merkittäviä kannustimia välttämättömälle siirtymiselle kohti puhtaampia polttoaineita.

– Toimintalinja vuoden 2020 jälkeen

Esittelijän mielestä yksi suurimmista haasteista direktiivien 2009/28/EY ja 98/70/EY ajan tasalle saattamisessa on pitkän aikavälin näkymien puuttuminen. Jotta investoinneille voitaisiin tarjota pitkän aikavälin näkymät ja jotta voitaisiin tukea innovaatioita, jotka koskevat kestäviä biopolttoaineita ja muita keinoja, joilla pyritään vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä, on tarkasteltava välineitä ja toimenpiteitä osana kokonaisvaltaista ja teknologianeutraalia toimintatapaa, jolla edistetään liikenteen päästöjen vähentämistä ja energiatehokkuutta vuoden 2020 jälkeen. Tämän vuoksi esittelijä on päättänyt esittää sellaisia tarkistuksia, jotka korostavat tarvetta sellaiseen pidemmän aikavälin politiikkaan, joka kykenee tuomaan Eurooppaan investointeja.

Jos emme lähde mukaan, Eurooppa jää jälkeen kestäviä polttoaineita koskevassa tekniikassa. Tähän meillä ei ole varaa – olivat poliittiset voimasuhteet mitkä tahansa. Haasteisiin vastaamatta jättäminen merkitsisi vihreämmän Euroopan loppua. Samoin se merkitsisi loppua Euroopalle, joka tukee työllisyyttä ja on myönteinen investointien tekemiselle.


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin muuttaminen (epäsuora maankäytön muutos)

Viiteasiakirjat

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD)

EP:n 1. käsittely (pvä) – P-numero

11.9.2013                     T7-0357/2013

Komission ehdotus

COM(2012)0595 - C7-0337/2012

Neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta ilmoitettu täysistunnossa (pvä)

15.1.2015

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

15.1.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Nils Torvalds

17.7.2014

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.1.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

39

26

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.2.2015

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö