Procedura : 2012/0288(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0025/2015

Teksty złożone :

A8-0025/2015

Debaty :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Głosowanie :

PV 28/04/2015 - 7.4
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0100

ZALECENIE DO DRUGIEGO CZYTANIA     ***II
PDF 1096kWORD 757k
26.2.2015
PE 544.412v02-00 A8-0025/2015

dotyczące stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

(10710/2/2014 – C8‑0004/2015 – 2012/0288(COD))

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Nils Torvalds

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

(10710/2/2014 – C8‑0004/2015 – 2012/0288(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: drugie czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając stanowisko Rady w pierwszym czytaniu (10710/2/2014 – C8‑0004/2015),

–       uwzględniając swoje stanowisko przyjęte w pierwszym czytaniu(1) dotyczące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0595),

–       uwzględniając art. 294 ust. 7 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 69 Regulaminu,

–       uwzględniając zalecenie do drugiego czytania przedstawione przez Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0025/2015),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w drugim czytaniu;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka 1

Stanowisko Rady

Motyw 1

Stanowisko Rady

Poprawka

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE3 każde państwo członkowskie ma zapewnić, by udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 10 % końcowego zużycia energii w transporcie w tym państwie członkowskim. Jedną z dostępnych metod osiągnięcia tego celu przez państwa członkowskie jest stosowanie biopaliw jako domieszki i oczekuje się, że zapewni ona główny wkład w jego realizację.

(1) Zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2009/28/WE3 każde państwo członkowskie ma zapewnić, by udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 10 % końcowego zużycia energii w transporcie w tym państwie członkowskim. Jedną z dostępnych metod osiągnięcia tego celu przez państwa członkowskie jest stosowanie biopaliw jako domieszki i oczekuje się, że zapewni ona główny wkład w jego realizację. Inne metody stosowane, aby osiągnąć ten cel, ograniczają zużycie energii, co jest niezbędne, gdyż wiążący cel dotyczący procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych będzie prawdopodobnie coraz trudniej osiągnąć w sposób zrównoważony, jeżeli całkowity popyt na energię w transporcie oraz wykorzystanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wciąż będą rosnąć.

__________________

__________________

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).

3 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).

Poprawka  2

Stanowisko Rady

Motyw 3 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(3a) Chociaż w dyrektywach 98/70/WE i 2009/28/WE użyto terminu „biopaliwa i biopłyny”, przepisy tych dyrektyw, w tym odpowiednie kryteria zrównoważonego rozwoju, stosują się do wszystkich paliw odnawialnych zdefiniowanych w tych dyrektywach.

Poprawka  3

Stanowisko Rady

Motyw 4

Stanowisko Rady

Poprawka

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub użytki rolne przeznaczone wcześniej do produkcji na potrzeby rynków żywnościowych i paszowych są przeznaczane pod produkcję biopaliw, zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj produktów będzie musiało mimo wszystko zostać zaspokojone albo przez intensyfikację bieżącej produkcji, albo w drodze przeznaczenia pod tę produkcję innych gruntów, niebędących użytkami rolnymi. Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią zmianę użytkowania gruntów i – jeżeli wiąże się z przekształceniem obszarów o dużych zasobach węgla – może prowadzić do znacznych emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem zostać zmienione w celu dodania do nich przepisów dotyczących problemu pośredniej zmiany użytkowania gruntów z uwagi na fakt, że obecne biopaliwa są produkowane głównie z roślin uprawianych na istniejących użytkach rolnych.

(4) W sytuacji gdy użytki zielone lub użytki rolne przeznaczone wcześniej do produkcji na potrzeby rynków żywnościowych, paszowych i rynków włókien są przeznaczane pod produkcję biopaliw, zapotrzebowanie na ten pierwszy rodzaj produktów będzie musiało mimo wszystko zostać zaspokojone albo przez intensyfikację bieżącej produkcji, albo w drodze przeznaczenia pod tę produkcję innych gruntów, niebędących użytkami rolnymi. Ten ostatni scenariusz stanowi pośrednią zmianę użytkowania gruntów i – jeżeli wiąże się z przekształceniem obszarów o dużych zasobach węgla – może prowadzić do znacznych emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywy 98/70/WE i 2009/28/WE powinny zatem zostać zmienione w celu dodania do nich przepisów dotyczących problemu pośredniej zmiany użytkowania gruntów z uwagi na fakt, że obecne biopaliwa są produkowane głównie z roślin uprawianych na istniejących użytkach rolnych. Przepisy dotyczące przeciwdziałania wpływowi pośredniej zmiany użytkowania gruntów na emisję gazów cieplarnianych powinny odpowiednio uwzględniać konieczność ochrony już poczynionych inwestycji.

Poprawka  4

Stanowisko Rady

Motyw 5

Stanowisko Rady

Poprawka

(5) Z prognoz dotyczących zapotrzebowania na biopaliwa przedstawionych przez państwa członkowskie i szacunków dotyczących emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów w przypadku różnych surowców do produkcji biopaliw wynika, że emisje gazów cieplarnianych związane z pośrednią zmianą użytkowania gruntów są prawdopodobnie znaczne i mogą niwelować część lub całość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przypisywanego poszczególnym biopaliwom. Powodem tego jest fakt, że niemal cała produkcja biopaliw w 2020 r. będzie prawdopodobnie pochodzić z roślin uprawianych na gruntach, które można by wykorzystać do zaspokajania potrzeb rynków żywnościowych i paszowych. W celu ograniczenia tych emisji właściwe jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy grupami roślin takimi jak, odpowiednio, rośliny oleiste, rośliny cukrowe i zboża, oraz inne rośliny wysokoskrobiowe.

(5) Z prognoz dotyczących zapotrzebowania na biopaliwa przedstawionych przez państwa członkowskie i szacunków dotyczących emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów w przypadku różnych surowców do produkcji biopaliw wynika, że emisje gazów cieplarnianych związane z pośrednią zmianą użytkowania gruntów są znaczne i mogą niwelować część lub całość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych przypisywanego poszczególnym biopaliwom. Powodem tego jest fakt, że niemal cała produkcja biopaliw w 2020 r. będzie prawdopodobnie pochodzić z roślin uprawianych na gruntach, które można by wykorzystać do zaspokajania potrzeb rynków żywnościowych i paszowych. W celu ograniczenia tych emisji właściwe jest wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy grupami roślin takimi jak, odpowiednio, rośliny oleiste, rośliny cukrowe i zboża, oraz inne rośliny wysokoskrobiowe. Ponadto konieczne jest wspieranie badań i rozwoju w sektorze nowych zaawansowanych biopaliw, które nie konkurują z uprawami roślin spożywczych, a także dalsze badanie wpływu poszczególnych grup upraw zarówno na bezpośrednią, jak i pośrednią zmianę użytkowania gruntów.

Poprawka  5

Stanowisko Rady

Motyw 7

Stanowisko Rady

Poprawka

(7) Sektor transportu będzie prawdopodobnie wykazywał zapotrzebowanie na płynne paliwa ze źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć swoje emisje gazów cieplarnianych. Zaawansowane biopaliwa takie jak paliwa produkowane z odpadów i alg umożliwiają znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym niskim ryzyku pośredniej zmiany użytkowania gruntów i nie konkurują bezpośrednio z rynkami żywnościowymi i paszowymi o użytki rolne. Właściwe jest zatem zachęcenie do zwiększenia produkcji tych zaawansowanych biopaliw, ponieważ nie są one obecnie dostępne w handlu w dużych ilościach, co wynika częściowo z konkurencji o dotacje publiczne z tradycyjnymi technologiami produkcji biopaliw z roślin spożywczych. Każde państwo członkowskie powinno promować stosowanie takich zaawansowanych biopaliw poprzez ustalenie na szczeblu krajowym niewiążących podcelów w ramach obowiązku zapewnienia, by udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 10 % końcowego zużycia energii w transporcie w tym państwie członkowskim. Jest również zasadne, aby państwa członkowskie składały sprawozdania ze swoich osiągnięć na drodze do takich krajowych podcelów w roku 2020, na podstawie czego powinien zostać opublikowany raport syntetyczny, aby ocenić skuteczność środków wprowadzonych niniejszą dyrektywą w zmniejszaniu ryzyka emisji gazów cieplarnianych wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów wskutek promocji zaawansowanych biopaliw. Oczekuje się, że takie zaawansowane biopaliwa i ich promocja będą odgrywały znaczną rolę w dekarbonizacji transportu i rozwoju niskoemisyjnych technologii transportowych również po roku 2020.

(7) Sektor transportu będzie prawdopodobnie wykazywał zapotrzebowanie na płynne paliwa ze źródeł odnawialnych, aby zmniejszyć swoje emisje gazów cieplarnianych. Zaawansowane biopaliwa takie jak paliwa produkowane z odpadów i alg umożliwiają znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym niskim ryzyku pośredniej zmiany użytkowania gruntów i nie konkurują bezpośrednio z rynkami żywnościowymi i paszowymi o użytki rolne. Należy zachęcać do wzmożenia badań i rozwoju oraz zwiększenia produkcji tych zaawansowanych biopaliw, ponieważ nie są one obecnie dostępne w handlu w dużych ilościach, co wynika częściowo z konkurencji o dotacje publiczne z tradycyjnymi technologiami produkcji biopaliw z roślin spożywczych. Właściwe jest zatem wprowadzenie szczegółowego podcelu dotyczącego stosowania takich zaawansowanych biopaliw w ramach obowiązku zapewnienia, by udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu wynosił w 2020 r. co najmniej 10 % końcowego zużycia energii w transporcie w tym państwie członkowskim. Jest również zasadne, aby państwa członkowskie składały sprawozdania ze swoich osiągnięć na drodze do tych krajowych podcelów w roku 2020, aby ocenić skuteczność środków wprowadzonych niniejszą dyrektywą w zmniejszaniu ryzyka emisji gazów cieplarnianych wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów wskutek promocji zaawansowanych biopaliw. Oczekuje się, że takie zaawansowane biopaliwa mające ograniczone skutki w postaci pośredniej zmiany użytkowania gruntów i gwarantujące znaczne całkowite ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz ich promocja będą odgrywały znaczną rolę w dekarbonizacji transportu i rozwoju niskoemisyjnych technologii transportowych również po roku 2020.

Poprawka  6

Stanowisko Rady

Motyw 7 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(7a) W swoich konkluzjach z dni 23–24 października 2014 r. Rada Europejska podkreśliła znaczenie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zagrożeń związanych z uzależnieniem od paliw kopalnych w sektorze transportu w ramach polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030 oraz zwróciła się do Komisji o przeanalizowanie instrumentów i środków w ramach kompleksowego i neutralnego technologicznie podejścia w zakresie wspierania redukcji emisji oraz efektywności energetycznej transportu, transportu elektrycznego i odnawialnych źródeł energii w transporcie także po roku 2020.

Poprawka  7

Stanowisko Rady

Motyw 7 b (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(7b) Aby wykorzystać synergię i zwiększyć pewność prawa, należy zwiększyć spójność dyrektyw 98/70/WE i 2009/28/WE z przepisami w innych obszarach polityki Unii. Do celów dyrektywy 98/70/WE i dyrektywy 2009/28/WE należy ujednolicić definicje odpadów i pozostałości z definicjami ustanowionymi dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE1a. Strumienie odpadów i pozostałości wymienione w dyrektywie 98/70/WE i dyrektywie 2009/28/WE powinny być lepiej identyfikowane przy pomocy kodów odpadów z europejskiego katalogu odpadów ustanowionego decyzją Komisji 2000/532/WE1b w celu ułatwienia stosowania tych dyrektyw przez właściwe władze w państwach członkowskich. Propagowanie biopaliw i biopłynów zgodnie z dyrektywą 98/70/WE i dyrektywą 2009/28/WE powinno być spójne z założeniami i celami ujętymi w dyrektywie 2008/98/WE. Aby osiągnąć unijny cel przejścia na społeczeństwo recyklingu, należy w pełni wdrożyć hierarchię postępowania z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE. Aby to ułatwić, wykorzystanie odpadów i pozostałości do produkcji biopaliw i biopłynów powinno być częścią planów gospodarowania odpadami i programów zapobiegania powstawaniu odpadów ustanowionych przez państwa członkowskie zgodnie z rozdziałem V dyrektywy 2008/98/WE. Stosowanie dyrektywy 98/70/WE i dyrektywy 2009/28/WE nie powinno zagrażać pełnemu wdrożeniu dyrektywy 2008/98/WE.

 

_______________

 

1a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3).

 

1b Decyzja Komisji z dnia 3 maja 2000 r. zastępująca decyzję 94/3/WE ustanawiającą wykaz odpadów zgodnie z art. 1 lit. a) dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzję Rady 94/904/WE ustanawiającą wykaz odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych (notyfikowana jako dokument nr C(2000) 1147) (Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3).

Poprawka  8

Stanowisko Rady

Motyw 8

Stanowisko Rady

Poprawka

(8) Różnice w szacowanych wartościach emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów wynikają z różnych danych wejściowych oraz podstawowych założeń dotyczących rozwoju rolnictwa, takich jak trendy w wydajności i produktywności rolnictwa, przydział produktów ubocznych oraz zaobserwowane tempo globalnych zmian użytkowania gruntów i wskaźniki wylesiania – które to czynniki są poza kontrolą producentów biopaliw. Mimo że większość surowców do produkcji biopaliw produkuje się w Unii, oczekuje się jednak, że szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów będą miały miejsce poza Unią, gdzie prawdopodobnie dodatkowa produkcja będzie się odbywała po najniższym koszcie. W szczególności założenia dotyczące przekształcania lasów tropikalnych oraz osuszania torfowisk poza Unią mają znaczny wpływ na szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów związane z produkcją biodiesla z roślin oleistych; w tej sytuacji najważniejsze jest zapewnienie, by takie dane i założenia były analizowane w zgodzie z najnowszymi dostępnymi informacjami na temat przekształcania gruntów i wylesiania, w tym na temat postępów poczynionych w tych dziedzinach dzięki trwającym programom międzynarodowym.

(8) Różnice w szacowanych wartościach emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów wynikają z różnych danych wejściowych oraz podstawowych założeń dotyczących rozwoju rolnictwa, takich jak trendy w wydajności i produktywności rolnictwa, przydział produktów ubocznych oraz zaobserwowane tempo globalnych zmian użytkowania gruntów i wskaźniki wylesiania – które to czynniki są poza kontrolą producentów biopaliw. Ważne jest zapewnienie, by takie dane i założenia były analizowane w zgodzie z najnowszymi dostępnymi informacjami naukowymi na temat przekształcania gruntów i wylesiania, w tym na temat postępów poczynionych w tych dziedzinach dzięki trwającym programom międzynarodowym. Komisja powinna zatem dokonywać przeglądu metodologii szacowania wskaźników emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów ujętej w załącznikach V i VIII do odpowiednio dyrektywy 98/70/WE i dyrektywy 2009/28/WE w świetle dostosowań do postępu naukowo-technicznego. W tym celu, jeżeli będzie to uzasadnione w oparciu o najnowsze dostępne dowody naukowe, Komisja powinna rozważyć możliwość zmiany proponowanych wskaźników odnoszących się do pośredniej zmiany użytkowania gruntów w przypadku danej grupy upraw oraz wprowadzenie wskaźników na wyższych poziomach dezagregacji i ujęcie dodatkowych wartości w przypadku wejścia na rynek nowych surowców do produkcji biopaliw.

Poprawka  9

Stanowisko Rady

Motyw 9

Stanowisko Rady

Poprawka

(9) W celu zapewnienia długookresowej konkurencyjności sektorów przemysłowych opartych na biotechnologii oraz zgodnie z komunikatem Komisji z dnia 13 lutego 2012 r. zatytułowanym „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy” i komunikatem Komisji z dnia 20 września 2011 r. zatytułowanym „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, wspierającymi w całej Europie zintegrowane i zdywersyfikowane biorafinerie, na mocy przepisów dyrektywy 2009/28/WE należy ustanowić większe zachęty, które prowadziłyby do preferowania stosowania surowców z biomasy, które nie mają wysokiej wartości gospodarczej w przypadku zastosowań innych niż biopaliwa.

(9) W celu zapewnienia długookresowej konkurencyjności sektorów przemysłowych opartych na biotechnologii oraz zgodnie z komunikatem z 2012 r. zatytułowanym „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy” i planem działania na rzecz zasobooszczędnej Europy, wspierającymi w całej Europie zintegrowane i zdywersyfikowane biorafinerie, na mocy przepisów dyrektywy 2009/28/WE należy ustanowić większe zachęty, które prowadziłyby do preferowania stosowania surowców z biomasy, które nie mają wysokiej wartości gospodarczej w przypadku innych zastosowań niż biopaliwa lub które nie wywierają takiego wpływu na środowisko, jaki miałby negatywne skutki dla lokalnych ekosystemów w związku z uszczuplaniem zasobów gruntów i wody przeznaczonych na uprawę roślin spożywczych.

Poprawka  10

Stanowisko Rady

Motyw 10

Stanowisko Rady

Poprawka

(10) Większe wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych umożliwia stawienie czoła wielu wyzwaniom w sektorze transportu i w innych sektorach energii. Właściwe jest zatem zapewnienie dodatkowych zachęt stymulujących wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu oraz zwiększenie mnożników do obliczania wkładu uzyskanego dzięki energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych zużytej przez elektryczny transport kolejowy i elektryczne pojazdy drogowe, co zwiększy ich powszechność i udział w rynku.

(10) Większe wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych umożliwia stawienie czoła wielu wyzwaniom w sektorze transportu i w innych sektorach energii. Właściwe jest zatem zapewnienie dodatkowych zachęt stymulujących wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu. Ponadto należy propagować efektywność energetyczną i środki służące oszczędności energii w sektorze transportu.

Poprawka  11

Stanowisko Rady

Motyw 13

Stanowisko Rady

Poprawka

(13) Aby przygotować proces przestawiania się na zaawansowane biopaliwa i zminimalizować całkowite skutki pośredniej zmiany użytkowania gruntów w okresie do 2020 r., właściwe jest ograniczenie ilości biopaliw i biopłynów uzyskiwanych z roślin spożywczych określonych w części A załącznika VIII do dyrektywy 2009/28/WE i części A załącznika V do dyrektywy 98/70/WE, które to biopaliwa i biopłyny mogą być zaliczane na poczet realizacji celów określonych w dyrektywie 2009/28/WE, bez ograniczania całkowitego zużycia tych biopaliw i biopłynów.

(13) Aby przygotować proces przestawiania się na zaawansowane biopaliwa i zminimalizować całkowite skutki pośredniej zmiany użytkowania gruntów w okresie do 2020 r. i później, właściwe jest ograniczenie ilości biopaliw i biopłynów uzyskiwanych z roślin spożywczych określonych w części A załącznika VIII do dyrektywy 2009/28/WE i części A załącznika V do dyrektywy 98/70/WE, które to biopaliwa i biopłyny mogą być zaliczane na poczet realizacji celów określonych w dyrektywie 2009/28/WE, bez ograniczania całkowitego zużycia tych biopaliw i biopłynów.

Poprawka  12

Stanowisko Rady

Motyw 15

Stanowisko Rady

Poprawka

(15) Szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów należy uwzględniać w sprawozdawczości Komisji na temat emisji gazów cieplarnianych z biopaliw wymaganej na mocy dyrektyw 98/70/WE i 2009/28/WE. Biopaliwom wytwarzanym z surowców, które nie powodują dodatkowego zapotrzebowania na grunty, takim jak biopaliwa produkowane z odpadów, należy przypisać zerowy wskaźnik emisji.

(15) Szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów należy zaliczyć na poczet realizacji celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw określonego w dyrektywie 98/70/WE, aby stworzyć zachęty dla tych biopaliw mających ograniczone skutki w postaci pośredniej zmiany użytkowania gruntów oraz zapewnić dokładność i wiarygodność tego celu. Szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów należy także uwzględniać w sprawozdawczości na temat emisji gazów cieplarnianych z biopaliw wymaganej na mocy dyrektyw 98/70/WE i 2009/28/WE. Biopaliwom wytwarzanym z surowców, które nie powodują dodatkowego zapotrzebowania na grunty, takim jak biopaliwa produkowane z odpadów, należy przypisać zerowy wskaźnik emisji. Komisja powinna dokonywać regularnie przeglądów metodologii szacowania wskaźników emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów i związanych z produkcją biopaliw i biopłynów w oparciu o najlepsze dostępne dowody naukowe.

Poprawka  13

Stanowisko Rady

Motyw 15 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(15a) Przeznaczenie gruntów pod uprawy surowców do produkcji biopaliw nie powinno prowadzić do przemieszczania społeczności lokalnych i tubylczych. Należy zatem wprowadzić specjalne środki służące ochronie gruntów społeczności tubylczych.

Poprawka  14

Stanowisko Rady

Motyw 15 b (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(15b) Przepisy art. 7d ust. 8 dyrektywy 98/70/WE i art. 19 ust. 8 dyrektywy 2009/28/WE zachęcają do uprawy roślin wykorzystywanych do produkcji biopaliw na terenach poważnie zdegradowanych i silnie zanieczyszczonych, co stanowiło tymczasowy środek zapobiegający pośredniej zmianie użytkowania gruntów. W swojej obecnej formie przepisy te nie są już wystarczające i muszą zostać włączone w podejście przyjęte w niniejszej dyrektywie, aby zapewnić utrzymanie spójności wszystkich działań mających na celu ograniczenie do minimum emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów.

Poprawka  15

Stanowisko Rady

Motyw 16

Stanowisko Rady

Poprawka

(16) Wzrost plonów w sektorach rolniczych wynikający ze zintensyfikowanych badań, rozwoju technicznego i transferu wiedzy ponad poziomy, które byłyby osiągane przy braku promujących wydajność systemów odnoszących się do biopaliw bazujących na roślinach spożywczych i paszowych, a także uprawianie drugiej uprawy rocznej na obszarach, których wcześniej nie wykorzystywano do drugiej uprawy rocznej, mogą przyczynić się do ograniczenia pośredniej zmiany użytkowania gruntów. W zakresie, w jakim osiągnięty na szczeblu krajowym lub na poziomie projektu efekt ograniczenia pośredniej zmiany użytkowania gruntów można określić ilościowo, środki wprowadzone na mocy niniejszej dyrektywy mogłyby odzwierciedlać taką poprawę wydajności zarówno w postaci zmniejszonych szacowanych wartości emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, jak i w postaci wkładu biopaliw bazujących na roślinach spożywczych i paszowych w udział energii ze źródeł odnawialnych w transporcie, który to udział należy osiągnąć w 2020 r.

(16) Wzrost plonów w sektorach rolniczych ponad poziomy, które byłyby osiągane przy braku promujących wydajność systemów odnoszących się do biopaliw bazujących na roślinach spożywczych i paszowych, lub produkcja biopaliwa odbywająca się na terenie, na którym nastąpiła bezpośrednia zmiana użytkowania gruntów, bez negatywnego wpływu na wcześniej świadczone przez ten teren usługi ekosystemowe, w tym na ochronę zasobów węgla i ochronę bioróżnorodności, mogłyby się przyczynić do ograniczenia pośredniej zmiany użytkowania gruntów do poziomu wykraczającego poza skutki już przewidziane w istniejących modelach pośredniej zmiany użytkowania gruntów. Komisja powinna ocenić możliwość ustalenia kryteriów określania i certyfikacji biopaliw i biopłynów wyprodukowanych w ramach systemów ograniczających przenoszenie produkcji do celów innych niż służące wytwarzaniu biopaliw i biopłynów oraz wyprodukowanych zgodnie z odnośnymi kryteriami zrównoważonego rozwoju.

Poprawka  16

Stanowisko Rady

Motyw 17 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(17a) Aby zrealizować cel dotyczący energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu, jednocześnie minimalizując negatywne skutki zmiany użytkowania gruntów, należy wspierać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, zmianę transportu, większe wykorzystanie transportu publicznego oraz efektywność energetyczną. Państwa członkowskie powinny zatem dążyć, zgodnie z białą księgą w sprawie transportu, do zwiększenia efektywności energetycznej oraz do zmniejszania całkowitego zużycia energii w transporcie, promując równocześnie wzrost udziału pojazdów elektrycznych w rynku i wykorzystanie w systemach transportowych energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

Poprawka  17

Stanowisko Rady

Motyw 19

Stanowisko Rady

Poprawka

(19) Mimo że biopaliwa bazujące na roślinach spożywczych i paszowych kojarzone są zasadniczo z ryzykiem pośredniej zmiany użytkowania gruntów, istnieją też wyjątki od tej reguły. Państwa członkowskie i Komisja powinny zachęcać do opracowywania i wykorzystywania systemów, które są w stanie skutecznie udowodnić, że określona ilość surowców do produkcji biopaliw, wyprodukowanych w ramach danego projektu, nie spowodowała przesunięcia produkcji na inne cele. Może tak być na przykład w przypadku, gdy produkcja danego biopaliwa równa jest ilości dodatkowej produkcji osiągniętej przez inwestowanie w lepszą wydajność, przekraczającą poziomy, które zostałyby osiągnięte w przeciwnym razie, lub gdy produkcja biopaliwa odbywa się na gruncie, na którym nastąpiła bezpośrednia zmiana użytkowania gruntów, bez istotnego negatywnego wpływu na wcześniej świadczone przez ten grunt usługi ekosystemowe, w tym na ochronę zasobów węgla i ochronę bioróżnorodności.

skreślony

Poprawka  18

Stanowisko Rady

Motyw 23

Stanowisko Rady

Poprawka

(23) W celu umożliwienia dostosowania dyrektywy 98/70/WE do postępu naukowo-technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do dodawania szacunkowych wartości typowych i standardowych odnoszących się do ścieżek biopaliw oraz dostosowania dopuszczalnych metod analitycznych związanych ze specyfikacją paliwa oraz dozwolonego przekroczenia poziomu prężności par w benzynie zawierającej bioetanol.

(23) W celu umożliwienia dostosowania dyrektywy 98/70/WE do postępu naukowo-technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do mechanizmu monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych, metodycznych zasad i wartości niezbędnych do oceny spełnienia przez biopaliwa kryteriów zrównoważonego rozwoju, ustanawiania kryteriów i zasięgu geograficznego obszarów trawiastych o dużej różnorodności, metodologii obliczania i ujmowania w sprawozdaniach emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw, metodologii obliczania emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, dozwolonego poziomu zawartości dodatków metalicznych w paliwach, dodawania szacunkowych wartości typowych i standardowych odnoszących się do ścieżek biopaliw oraz dostosowania dopuszczalnych metod analitycznych związanych ze specyfikacją paliwa oraz dozwolonego przekroczenia poziomu prężności par w benzynie zawierającej bioetanol.

Poprawka  19

Stanowisko Rady

Motyw 24

Stanowisko Rady

Poprawka

(24) W celu umożliwienia dostosowania dyrektywy 2009/28/WE do postępu naukowo-technicznego należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do ewentualnego dodania do wykazu surowców do produkcji biopaliw i paliw, których wkład w realizację celów w art. 3 ust. 4 tej dyrektywy należy uznać za dwukrotność ich wartości energetycznej, a także w odniesieniu do dodawania szacunkowych wartości typowych i standardowych odnoszących się do ścieżek biopaliw i biopłynów.

(24) W celu umożliwienia dostosowania dyrektywy 2009/28/WE do postępu naukowo-technicznego, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 TFUE w odniesieniu do wykazu surowców do produkcji biopaliw, wobec których stosuje się mnożnik na potrzeby obliczeń dotyczących celów określonych w art. 3 ust. 4, wartości energetycznej paliw transportowych, ustanawiania kryteriów i zasięgu geograficznego obszarów trawiastych o dużej bioróżnorodności, metodologii obliczania emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, oraz metodycznych zasad i wartości niezbędnych do oceny biopaliw i biopłynów pod kątem spełniania kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Poprawka  20

Stanowisko Rady

Motyw 26

Stanowisko Rady

Poprawka

(26) Szczególnie ważne jest, aby stosując niniejszą dyrektywę, w trakcie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(26) Komisja powinna w oparciu o najlepsze i najnowsze dostępne dowody naukowe dokonać przeglądu skuteczności środków wprowadzonych niniejszą dyrektywą w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, jak również zbadać sposoby dalszego zmniejszenia tego wpływu. Komisja powinna także dokonać przeglądu skuteczności zachęt na rzecz biopaliw z surowców, których produkcja nie wymaga użytkowania gruntów, oraz wpływu stosowania niniejszej dyrektywy na dostępność zasobów dla innych sektorów.

Poprawka  21

Stanowisko Rady

Motyw 26 a (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(26a) Komisja powinna dokonać przeglądu unijnych przepisów dotyczących biopaliw poprzez analizę poszczególnych opcji strategii politycznej oraz opłacalności obecnej polityki dotowania biopaliw w porównaniu ze sprzyjaniem inwestycjom w badania nad innowacyjnymi paliwami ze źródeł odnawialnych. Przegląd ten powinien objąć analizę roli zrównoważonych biopaliw, również w odniesieniu do okresu po 2020 r., przy uwzględnieniu m.in. dostępności surowców, pośredniej zmiany użytkowania gruntów, jakości powietrza, włącznie ze skutkami dla zdrowia ludzi, oraz zależności energetycznej.

Poprawka  22

Stanowisko Rady

Motyw 26 b (nowy)

Stanowisko Rady

Poprawka

 

(26b) Ważne jest, by Komisja bezzwłocznie przedstawiła całościowy wniosek dotyczący racjonalnej pod względem kosztów i neutralnej technologicznie polityki po roku 2020 w celu stworzenia długoterminowej perspektywy dla inwestycji w zrównoważone biopaliwa stwarzające niskie ryzyko spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów i w inne środki obniżające emisyjność sektora transportu. Wniosek powinien obejmować środki na rzecz wspierania zrównoważonych zaawansowanych biopaliw po 2020 r. w ramach polityki klimatyczno-energetycznej na okres do 2030 r. W tym kontekście Komisja powinna rozważyć możliwość wprowadzenia na szczeblu Unii w latach po 2020 r. obowiązku mieszania paliw w odniesieniu do zaawansowanych biopaliw, a także powinna rozważyć przegląd celów ujętych w dyrektywie 98/70/WE oraz wprowadzenie ścieżki redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2020 r. dla paliw transportowych. Wniosek mógłby również obejmować uwzględnienie szacowanych wskaźników emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów w odnośnych kryteriach zrównoważonego rozwoju.

Poprawka  23

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 2 – punkt 9 a (nowy)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

-1) w art. 2 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„9a) »odnawialne paliwa ciekłe lub gazowe pochodzenia niebiologicznego« oznaczają paliwa ciekłe lub gazowe inne niż biopaliwa, których wartość energetyczna pochodzi z odnawialnych źródeł energii innych niż biomasa, które są stosowane w transporcie i które osiągają minimalny próg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i spełniają wymogi jakości określone w niniejszej dyrektywie.”

Poprawka  24

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 1

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 2 – punkt 11

 

Stanowisko Rady

Poprawka

11) » biopaliwa o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów« oznaczają biopaliwa, których surowce nie zostały wymienione w załączniku V część A lub które zostały wymienione w załączniku V część A, lecz zostały wyprodukowane w ramach systemów ograniczających przenoszenie produkcji do celów innych niż służące wytwarzaniu biopaliw i zostały wyprodukowane zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju dla biopaliw, określonymi w art. 7b. Można uznać tylko taką ilość surowców, która odpowiada rzeczywistemu ograniczeniu przenoszenia osiągniętemu dzięki danemu systemowi. Systemy takie mogą działać albo jako indywidualne projekty na szczeblu lokalnym, albo jako środki polityki obejmujące część lub całość terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. Przenoszenie produkcji do celów innych niż służące wytwarzaniu biopaliw można ograniczyć, jeżeli dany system osiąga wzrost wydajności na obszarze, który obejmuje, przekraczający poziomy, jakie występowałyby w przypadku braku takich systemów promujących wydajność;

skreślony

Poprawka  25

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 2 – litera -a (nowa)

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 a – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

-a) w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„W przypadku dostawców biopaliw przeznaczonych do użytku w lotnictwie państwa członkowskie zezwalają takim dostawcom na podjęcie decyzji o ich udziale w wypełnianiu obowiązku określonego w ust. 2 w zakresie, w jakim dostarczane biopaliwa będą zgodne z kryteriami zrównoważonego rozwoju określonymi w art. 7b.”;

Poprawka  26

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 2 – litera -a a (nowa)

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 a – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

-aa) w ust. 2 dodaje się akapit w brzmieniu:

 

„Państwa członkowskie dopilnowują, aby maksymalny udział biopaliw wyprodukowanych z roślin zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych lub roślin energetycznych, służący realizacji celu określonego w akapicie pierwszym, nie przekraczał maksymalnego udziału ustanowionego w art. 3 ust. 4 akapit drugi lit. d) dyrektywy 2009/28/WE.”;

Poprawka  27

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 2 – litera a

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 a – ustęp 5

 

Stanowisko Rady

Poprawka

5. W celu zapewnienia jednolitego wykonania niniejszego artykułu Komisja przyjmuje akty wykonawcze zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 3, aby ustanowić:

5. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 10a, dotyczące w szczególności:

a) metodologię obliczania emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw innych niż biopaliwa oraz energii;

a) metodologii obliczania emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia paliw innych niż biopaliwa oraz energii; metodologie obliczania emisji gazów cieplarnianych z odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz wychwytywania i wykorzystania dwutlenku węgla na potrzeby transportu zostaną przyjęte do dnia 30 czerwca 2016 r.;

b) metodologię określającą, przed dniem 1 stycznia 2011 r., podstawowe normy dla paliw oparte na emisjach gazów cieplarnianych w całym cyklu życia – w przeliczeniu na jednostkę energii – paliw kopalnych w 2010 r. dla celów ust. 2 niniejszego artykułu;

b) metodologii określającej, przed dniem 1 stycznia 2011 r., podstawowe normy dla paliw oparte na emisjach gazów cieplarnianych w całym cyklu życia – w przeliczeniu na jednostkę energii – paliw kopalnych w 2010 r. dla celów ust. 2 niniejszego artykułu;

c) przepisy zapewniające jak najbardziej jednolite podejście państw członkowskich do wykonania ust. 4 niniejszego artykułu;

c) wszelkich koniecznych przepisów mających nadać skuteczność przepisom ust. 4 niniejszego artykułu;

d) metodologię obliczania wkładu elektrycznych pojazdów drogowych, zgodną z art. 3 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE.”;

d) metodologii obliczania wkładu elektrycznych pojazdów drogowych, zgodną z art. 3 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE.”;

Poprawka  28

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 2 – litera b

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 a – ustęp 6

 

Stanowisko Rady

Poprawka

6. W ramach sprawozdawczości, o której mowa w ust. 1, państwa członkowskie zapewniają, by dostawcy paliw przekazywali co roku organowi wyznaczonemu przez państwo członkowskie informacje na temat ścieżek produkcji biopaliw, ilości biopaliw pochodzących z surowców, zgodnie z kategoriami zawartymi w załączniku V część A, oraz emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia w przeliczeniu na jednostkę energii. Państwa członkowskie zgłaszają te informacje Komisji.

6. W ramach sprawozdawczości, o której mowa w ust. 1, państwa członkowskie zapewniają, by dostawcy paliw przekazywali co roku organowi wyznaczonemu przez państwo członkowskie informacje na temat ścieżek produkcji biopaliw, ilości biopaliw pochodzących z surowców, zgodnie z kategoriami zawartymi w załączniku V część A, oraz emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia w przeliczeniu na jednostkę energii, w tym szacowanych emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów. Państwa członkowskie zgłaszają te informacje Komisji.

Poprawka  29

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 3 – litera -a (nowa)

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 b – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Niezależnie od tego, czy surowce były uprawiane na terenie Wspólnoty, czy poza jej terytorium, energię z biopaliw uwzględnia się do celów, o których mowa w art. 7a, tylko wtedy, gdy spełniają one kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2–6 niniejszego artykułu.

1. Niezależnie od tego, czy surowce były uprawiane na terenie Unii, czy poza jej terytorium, energię z biopaliw uwzględnia się do celów, o których mowa w art. 7a tylko wtedy, gdy spełniają one kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2–6 niniejszego artykułu.

Aby jednak biopaliwa wyprodukowane z odpadów lub pozostałości innych niż odpadów lub pozostałości rolnicze, akwakultury i leśne były uwzględniane do celów, o których mowa w art. 7a, muszą spełniać jedynie kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2 niniejszego artykułu.

Aby jednak biopaliwa wyprodukowane z odpadów lub pozostałości innych niż odpadów lub pozostałości rolnicze, akwakultury i leśne były uwzględniane do celów, o których mowa w art. 7a, muszą spełniać jedynie kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2 i 4a niniejszego artykułu.”;

Poprawka  30

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 3 – litera a

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 b – ustęp 2 – akapit pierwszy

 

Stanowisko Rady

Poprawka

2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, które wynika z wykorzystania biopaliw, uwzględnionych do celów, o których mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 60 % w przypadku biopaliw wyprodukowanych w instalacjach, które rozpoczęły działalność po dniu +. Instalację uznaje się za »działającą«, jeżeli prowadzona jest fizyczna produkcja biopaliw.

2. Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, które wynika z wykorzystania biopaliw i biopłynów, uwzględnionych do celów, o których mowa w ust. 1, wynosi co najmniej 60 % w przypadku biopaliw wyprodukowanych w instalacjach, które rozpoczęły działalność po dniu +. Instalację uznaje się za »działającą«, jeżeli prowadzona jest fizyczna produkcja biopaliw.

__________________

__________________

+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

+ Dz.U.: proszę wstawić datę wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka  31

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 3 – litera a

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 b – ustęp 2 – akapit trzeci

 

Stanowisko Rady

Poprawka

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikające z wykorzystania biopaliw oblicza się zgodnie z art. 7d ust. 1.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych wynikające z wykorzystania biopaliw i biopłynów oblicza się zgodnie z art. 7d ust. 1.

Poprawka  32

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 b – ustęp 3 – akapit drugi

 

Stanowisko Rady

Poprawka

W celu zapewnienia jednolitego stosowania akapitu pierwszego lit. c) niniejszego ustępu Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające kryteria i zakresy geograficzne służące określeniu, które obszary trawiaste są objęte tą literą. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 3.”;

Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 10a aktów delegowanych dotyczących kryteriów i zakresów geograficznych służących określeniu, jakie obszary trawiaste są objęte przepisami akapitu pierwszego lit. c).”;

Poprawka  33

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 b – ustęp 4 a (nowy)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„4a. Biopaliwa uwzględniane do celów, o których mowa w ust. 1, nie mogą pochodzić z odpadów objętych celami ponownego wykorzystania i recyklingu zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE. Państwa członkowskie dopilnowują, by wykorzystanie odpadów i pozostałości objętych zakresem dyrektywy 2008/98/WE do produkcji biopaliw i biopłynów uwzględnianych do celów, o których mowa w ust. 1, było zgodne z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 tej dyrektywy. Państwa członkowskie biorą należycie pod uwagę zasady kaskadowego wykorzystania biomasy, uwzględniając regionalną i lokalną sytuację gospodarczą i technologiczną.”;

Poprawka  34

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 3 – litera b b (nowa)

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 b – ustęp 4 b (nowy)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

bb) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„4b. Biopaliwa i biopłyny uwzględniane do celów, o których mowa w ust. 1, nie mogą pochodzić z surowców uzyskanych z gruntów, chyba że przestrzega się praw osób trzecich do użytkowania i praw własności, w tym poprzez uzyskanie wcześniejszej swobodnej i świadomej zgody, z udziałem ich instytucji przedstawicielskich.”;

Poprawka  35

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 4 – litera c

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 c – ustęp 6

 

Stanowisko Rady

Poprawka

6. Decyzje na podstawie ust. 4 niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 3. Takie decyzje obowiązują przez okres maksymalnie pięciu lat.

6. Decyzje na podstawie ust. 4 niniejszego artykułu przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 3. Takie decyzje obowiązują przez okres maksymalnie pięciu lat.

Komisja wymaga, by każdy dobrowolny system, w którego sprawie przyjęta zostaje decyzja zgodnie z ust. 4, przedkładał jej w terminie …, a następnie co roku do dnia 30 kwietnia, sprawozdanie obejmujące każdy z punktów zawartych w akapicie trzecim niniejszego ustępu. Ogólnie sprawozdanie obejmuje poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsze sprawozdanie obejmuje co najmniej sześć miesięcy od dnia … . Wymóg przekazywania sprawozdania ma zastosowanie wyłącznie do dobrowolnych systemów, które działają przez co najmniej 12 miesięcy.

Komisja wymaga, by każdy dobrowolny system, w którego sprawie przyjęta zostaje decyzja zgodnie z ust. 4, przedkładał jej w terminie …, a następnie co roku do dnia 30 kwietnia, sprawozdanie obejmujące każdy z punktów zawartych w akapicie trzecim niniejszego ustępu. Ogólnie sprawozdanie obejmuje poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsze sprawozdanie obejmuje co najmniej sześć miesięcy od dnia … . Wymóg przekazywania sprawozdania ma zastosowanie wyłącznie do dobrowolnych systemów, które działają przez co najmniej 12 miesięcy.

Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie analizujące sprawozdania, o których mowa w akapicie drugim niniejszego ustępu, dokonujące przeglądu działania umów, o których mowa w ust. 4 lub dobrowolnych systemów, w których sprawie przyjęta została decyzja zgodnie z niniejszym artykułem, a także wskazujące najlepsze praktyki. Sprawozdanie to opiera się na najlepszych dostępnych informacjach, w tym wynikających z konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, a także na praktycznych doświadczeniach w zakresie stosowania tych umów lub systemów. Sprawozdanie analizuje

Komisja przedłoży Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie analizujące sprawozdania, o których mowa w akapicie drugim niniejszego ustępu, dokonujące przeglądu działania umów, o których mowa w ust. 4 lub dobrowolnych systemów, w których sprawie przyjęta została decyzja zgodnie z niniejszym artykułem, a także wskazujące najlepsze praktyki. Sprawozdanie to opiera się na najlepszych dostępnych informacjach, w tym wynikających z konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, a także na praktycznych doświadczeniach w zakresie stosowania tych umów lub systemów. Sprawozdanie analizuje

ogólnie:

ogólnie:

a) niezależność, warunki i częstotliwość audytów – zarówno w odniesieniu do tego, co określono w dokumentacji danego systemu w momencie zatwierdzania go przez Komisję, jak i w odniesieniu do najlepszych praktyk danej branży;

a) niezależność, warunki i częstotliwość audytów – zarówno w odniesieniu do tego, co określono w dokumentacji danego systemu w momencie zatwierdzania go przez Komisję, jak i w odniesieniu do najlepszych praktyk danej branży;

b) dostępność, oraz doświadczenie i przejrzystość w zakresie stosowania metod identyfikowania przypadków nieprzestrzegania zasad i zajmowania się takimi przypadkami, ze szczególnym uwzględnieniem zajmowania się przypadkami poważnych naruszeń ze strony członków systemu lub zarzutami dotyczącymi takich naruszeń;

b) dostępność, oraz doświadczenie i przejrzystość w zakresie stosowania metod identyfikowania przypadków nieprzestrzegania zasad i zajmowania się takimi przypadkami, ze szczególnym uwzględnieniem zajmowania się przypadkami poważnych naruszeń ze strony członków systemu lub zarzutami dotyczącymi takich naruszeń;

c) przejrzystość, zwłaszcza w odniesieniu do dostępności systemu, dostępność tłumaczeń na stosowne języki krajów i regionów, z których pochodzą surowce, dostępność wykazów certyfikowanych podmiotów i odpowiednich certyfikatów oraz dostępność sprawozdań z audytu;

c) przejrzystość, zwłaszcza w odniesieniu do dostępności systemu, dostępność tłumaczeń na stosowne języki krajów i regionów, z których pochodzą surowce, dostępność wykazów certyfikowanych podmiotów i odpowiednich certyfikatów oraz dostępność sprawozdań z audytu;

d) udział zainteresowanych podmiotów, zwłaszcza jeśli chodzi o konsultacje ze społecznościami tubylczymi i lokalnymi – przed podejmowaniem decyzji, podczas opracowywania systemu i dokonywania jego przeglądu, a także podczas audytów – oraz reakcje na ich wkłady;

d) udział zainteresowanych podmiotów, zwłaszcza jeśli chodzi o konsultacje ze społecznościami tubylczymi i lokalnymi – przed podejmowaniem decyzji, podczas opracowywania systemu i dokonywania jego przeglądu, a także podczas audytów – oraz reakcje na ich wkłady;

e) ogólną solidność systemu, zwłaszcza w świetle zasad dotyczących akredytacji, kwalifikacji i niezależności audytorów i odpowiednich organów systemu;

e) ogólną solidność systemu, zwłaszcza w świetle zasad dotyczących akredytacji, kwalifikacji i niezależności audytorów i odpowiednich organów systemu;

f) rynkowe aktualizacje systemu, liczbę certyfikowanych surowców i biopaliw – w podziale na kraj pochodzenia i rodzaj, liczbę uczestników;

f) rynkowe aktualizacje systemu, liczbę certyfikowanych surowców i biopaliw – w podziale na kraj pochodzenia i rodzaj, liczbę uczestników;

g) łatwość i skuteczność wprowadzenia systemu śledzenia dowodów zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, udostępnianych przez system uczestnikowi (uczestnikom); taki system śledzenia służy jako środek zapobiegający nadużyciom ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania domniemanych nadużyć i innych nieprawidłowości, postępowania z nimi i działań podejmowanych w związku z nimi oraz, w stosownych przypadkach, liczbę wykrytych przypadków nadużyć lub nieprawidłowości;

g) łatwość i skuteczność wprowadzenia systemu śledzenia dowodów zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, udostępnianych przez system uczestnikowi (uczestnikom); taki system śledzenia służy jako środek zapobiegający nadużyciom ze szczególnym uwzględnieniem wykrywania domniemanych nadużyć i innych nieprawidłowości, postępowania z nimi i działań podejmowanych w związku z nimi oraz, w stosownych przypadkach, liczbę wykrytych przypadków nadużyć lub nieprawidłowości;

i w szczególności:

i w szczególności:

h) warianty upoważniania podmiotów do uznawania i monitorowania organów certyfikujących;

h) warianty upoważniania podmiotów do uznawania i monitorowania organów certyfikujących;

i) kryteria uznawania lub akredytacji organów certyfikujących;

i) kryteria uznawania lub akredytacji organów certyfikujących;

j) zasady prowadzenia monitorowania organów certyfikujących.

j) zasady prowadzenia monitorowania organów certyfikujących.

Państwo członkowskie może powiadomić o swoim systemie krajowym Komisję. Komisja traktuje priorytetowo ocenę takiego systemu. Decyzję w sprawie zgodności tak zgłoszonego systemu krajowego z warunkami określonymi w niniejszej dyrektywie przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 3, aby ułatwić wzajemne dwustronne i wielostronne uznawanie systemów weryfikacji zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw. W przypadku pozytywnej decyzji systemy ustanowione zgodnie z niniejszym artykułem nie odmawiają wzajemnego uznawania względem systemu tego państwa członkowskiego.”;

Państwo członkowskie może powiadomić o swoim systemie krajowym Komisję. Komisja traktuje priorytetowo ocenę takiego systemu. Decyzję w sprawie zgodności tak zgłoszonego systemu krajowego z warunkami określonymi w niniejszej dyrektywie przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 3, aby ułatwić wzajemne dwustronne i wielostronne uznawanie systemów weryfikacji zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw. W przypadku pozytywnej decyzji systemy ustanowione zgodnie z niniejszym artykułem nie odmawiają wzajemnego uznawania względem systemu tego państwa członkowskiego.

 

Jeśli jest to właściwe w świetle sprawozdania, o którym mowa w akapicie drugim, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie zmiany przepisów niniejszej dyrektywy dotyczących dobrowolnych systemów w celu promowania najlepszych praktyk.”;

Poprawka  36

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 5 – litera -a (nowa)

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 d – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Do celów art. 7a i art. 7b ust. 2 emisję gazów cieplarnianych z biopaliw w całym cyklu życia oblicza się w następujący sposób:

1. Do celów art. 7a i art. 7b ust. 2 emisję gazów cieplarnianych z biopaliw w całym cyklu życia oblicza się w następujący sposób:

a) jeżeli wartość standardowa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji biopaliwa została określona w załączniku IV część A lub B i jeżeli wartość e l dla tych biopaliw obliczona zgodnie z załącznikiem IV część C pkt 7 jest równa zero lub jest mniejsza od zera, poprzez zastosowanie tej wartości standardowej;

a) jeżeli wartość standardowa ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla danej ścieżki produkcji biopaliwa została określona w załączniku IV część A lub B i jeżeli wartość el dla tych biopaliw obliczona zgodnie z załącznikiem IV część C pkt 7 jest równa zero lub jest mniejsza od zera, poprzez zastosowanie tej wartości standardowej;

b) poprzez zastosowanie rzeczywistej wartości obliczonej zgodnie z metodologią określoną w załączniku IV część C; lub

b) poprzez zastosowanie rzeczywistej wartości obliczonej zgodnie z metodologią określoną w załączniku IV część C; lub

c) poprzez zastosowanie wartości będącej sumą czynników ze wzoru, o którym mowa w załączniku IV część C pkt 1, gdzie szczegółowe wartości standardowe określone w załączniku IV część D lub E mogą być użyte dla niektórych czynników, a wartości rzeczywiste, obliczone zgodnie z metodologią określoną w załączniku IV część C, dla wszystkich innych czynników.

c) poprzez zastosowanie wartości będącej sumą czynników ze wzoru, o którym mowa w załączniku IV część C pkt. 1, gdzie szczegółowe wartości standardowe określone w załączniku IV część D lub E mogą być użyte dla niektórych czynników, a wartości rzeczywiste, obliczone zgodnie z metodologią określoną w załączniku IV część C, dla wszystkich innych czynników.

 

Do celów art. 7a począwszy od 2020 r. emisje gazów cieplarnianych z biopaliw w całym cyklu życia oblicza się, dodając odpowiednią wartość ujętą w załączniku V do wyniku otrzymanego zgodnie z akapitem pierwszym.”;

Poprawka  37

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 5 – litera -a a (nowa)

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 d – ustęp 1 a (nowy)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

-aa) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1a. Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 10a aktów delegowanych dotyczących ujęcia w załączniku IV procedury obliczania emisji gazów cieplarnianych z odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz wychwytywania i wykorzystania dwutlenku węgla. Te akty delegowane zostaną przyjęte do dnia 30 czerwca 2016 r.”;

Poprawka  38

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 5 – litera a

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 d – ustęp 5

 

Stanowisko Rady

Poprawka

5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r., a następnie co dwa lata, Komisja przygotowuje sprawozdanie dotyczące szacunkowych wartości typowych i standardowych określonych w załączniku IV część B i E, ze szczególnym uwzględnieniem emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu i procesów technologicznych.

5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r., a następnie co dwa lata, Komisja przygotowuje i publikuje sprawozdanie dotyczące szacunkowych wartości typowych i standardowych określonych w załączniku IV część B i E, ze szczególnym uwzględnieniem emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu i procesów technologicznych.

W przypadku gdy ze sprawozdań, o których mowa w akapicie pierwszym wynika, że szacunkowe wartości typowe i standardowe w załączniku IV część B i E mogą wymagać korekty w oparciu o najnowsze dowody naukowe, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie stosowny wniosek ustawodawczy.”;

W przypadku gdy ze sprawozdań, o których mowa w akapicie pierwszym wynika, że szacunkowe wartości typowe i standardowe w załączniku IV część B i E mogą wymagać korekty w oparciu o najnowsze dowody naukowe, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 10a aktów delegowanych dotyczących korekty tych wartości.”;

Poprawka  39

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 5 – litera b

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 d – ustęp 6

 

Stanowisko Rady

Poprawka

b) skreśla się ust. 6;

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

 

„6. Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 10a aktów delegowanych dotyczących dostosowania załącznika V do postępu naukowo-technicznego, w tym poprzez zmianę proponowanych wartości pośredniej zmiany użytkowania gruntów przypisanych do danej grupy upraw w oparciu o najlepsze dostępne dowody naukowe. Do celów oceny modeli gospodarczych stosowanych do oszacowania wartości wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów Komisja uwzględnia w przeglądzie najnowsze dostępne informacje dotyczące podstawowych założeń wpływających na wyniki modelowania, w tym zmierzonych trendów w wydajności i produkcyjności rolnictwa, przydziału produktów ubocznych i zaobserwowanych globalnych zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz wskaźników wylesiania. Komisja zapewnia udział zainteresowanych stron w procesie przeglądu. Pierwszy taki przegląd zostanie zakończony nie później niż dnia 30 czerwca 2016 r.

 

W stosowanych przypadkach Komisja proponuje nowe wartości wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów na wyższych poziomach dezagregacji; uwzględnia dodatkowe wartości, w stosownych przypadkach, gdy na rynek wejdą nowe surowce do produkcji biopaliw; dokonuje przeglądu kategorii biopaliw, do których są przypisane zerowe emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów; i opracowuje wskaźniki dotyczące surowców uzyskiwanych z roślin energetycznych uprawianych na gruntach.”;

Poprawka  40

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 5 – litera c

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 d – ustęp 7 – akapit pierwszy

 

Stanowisko Rady

Poprawka

c) w ust. 7 akapity pierwszy, drugi i trzeci otrzymują brzmienie:

c) ust. 7 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„7. Komisja dokonuje przeglądu załącznika IV, aby w uzasadnionych przypadkach dodać wartości dotyczące innych ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu do tych samych lub innych surowców. Przegląd ten uwzględnia także modyfikację metodologii określonej w części C załącznika IV, w szczególności w odniesieniu do:

„7. Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 10a aktów delegowanych dotyczących dostosowania załącznika IV do postępu naukowo-technicznego, w tym poprzez dodanie wartości dotyczących innych ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu do tych samych lub innych surowców oraz poprzez zmianę metodologii określonej w części C.”;

– metody uwzględniania odpadów i pozostałości;

 

– metody uwzględniania produktów ubocznych;

 

– metody uwzględniania kogeneracji; oraz

 

– statusu produktów ubocznych nadanego resztkom pożniwnym.

 

Wartości standardowe dla biodiesla z odpadowych olejów roślinnych lub zwierzęcych należy jak najszybciej poddać przeglądowi. W przypadku gdy z przeglądu przeprowadzonego przez Komisję wynika, że załącznik IV powinien zostać uzupełniony, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych na podstawie art. 10a w celu dodawania, lecz nie usuwania ani zmieniania, szacunkowych wartości typowych i standardowych w załączniku IV części A, B, D i E w odniesieniu do ścieżek biopaliw, co do których w tym załączniku nie zawarto jeszcze konkretnych wartości.”;

 

Poprawka  41

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 5 – litera d

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 7 d – ustęp 8

 

Stanowisko Rady

Poprawka

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

d) skreśla się ust. 8;

„8. W przypadku gdy jest to konieczne w celu zapewnienia jednolitego stosowania załącznika IV część C pkt 9, Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające szczegółowe specyfikacje techniczne i definicje. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 11 ust. 3.”;

 

Poprawka  42

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 8

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 8 a – ustęp 3

 

Stanowisko Rady

Poprawka

3. W świetle oceny przeprowadzonej za pomocą metodologii testowania, o której mowa w ust. 1, Parlament Europejski i Rada mogą na podstawie wniosku ustawodawczego Komisji zmienić limit zawartości MMT w paliwie określony w ust. 2.

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 10a aktów delegowanych dotyczących zmiany limitu zawartości MMT w paliwie, określonego w ust. 2. Zmiana ta jest dokonywana na podstawie wyników oceny przeprowadzonej za pomocą metodologii testowania, o której mowa w ust. 1. Limit ten może zostać zmniejszony do zera w przypadkach, w których jest to uzasadnione oceną zagrożenia. Nie może on zostać zwiększony, chyba że jest to uzasadnione oceną zagrożenia.

Poprawka  43

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 9

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 9 – ustęp 1 – litera k

 

Stanowisko Rady

Poprawka

k) ścieżki produkcji, ilości i emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia w przeliczeniu na jednostkę energii, w tym tymczasowe średnie wartości szacowanych emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów i powiązany zakres wynikający z analizy wrażliwości zgodnie z załącznikiem V, dotyczące biopaliw zużywanych w Unii. Komisja udostępnia publicznie dane dotyczące tymczasowych szacowanych emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów i powiązany zakres wynikający z analizy wrażliwości.

k) ścieżki produkcji, ilości i emisje gazów cieplarnianych w całym cyklu życia w przeliczeniu na jednostkę energii, w tym szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów zgodnie z załącznikiem V, dotyczące biopaliw zużywanych w Unii. Komisja udostępnia publicznie dane dotyczące szacowanych emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów.

Poprawka  44

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

9a) w art. 9 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a. Komisja dokonuje przeglądu wydajności biopaliw we wszystkich sezonowych warunkach występujących w całej Unii w celu dopilnowania, by jakość biopaliw używanych w pojazdach nie przyczyniała się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń, CO2 lub pogorszenia ogólnych osiągów pojazdu.

 

W razie konieczności Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 10a aktów delegowanych dotyczących dostosowania załączników I lub II do postępu naukowo-technicznego celem wprowadzenia szczegółowych parametrów, limitów i metod badań.”;

Poprawka  45

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 11

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 10 a – ustęp 2

 

Stanowisko Rady

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7d ust. 7 i art. 10 ust. 1, przekazuje się Komisji na okres pięciu lat od …

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, art. 7d ust. 1a, 5, 6 i 7, art. 8a ust. 3, art. 9 ust. 2a i art. 10 ust. 1, przekazuje się Komisji na okres pięciu lat od dnia ... . Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Poprawka  46

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 11

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 10 a – ustęp 3

 

Stanowisko Rady

Poprawka

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7d ust. 7 i art. 10 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, art. 7d ust. 1a, 5, 6 i 7, art. 8a ust. 3, art. 9 ust. 2a i art. 10 ust. 1, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

Poprawka  47

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 11

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 10 a – ustęp 5

 

Stanowisko Rady

Poprawka

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7d ust. 7 i art. 10 ust. 1 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten zostaje przedłużony o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 7a ust. 5, art. 7b ust. 3 akapit drugi, art. 7d ust. 1a, 5, 6 i 7, art. 8a ust. 3, art. 9 ust. 2a i art. 10 ust. 1 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”.

Poprawka  48

Stanowisko Rady

Artykuł 1 – punkt 12

Dyrektywa 98/70/WE

Artykuł 11 – ustęp 3

 

Stanowisko Rady

Poprawka

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Gdy opinia komitetów jest negatywna, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

Poprawka  49

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt -1 (nowy)

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera k

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1. w art. 2 ust. 2 lit. k) otrzymuje brzmienie:

k)system wsparcia oznacza każdy instrument, system lub mechanizm stosowany przez państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich, który promuje wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych dzięki zmniejszeniu kosztów tej energii, zwiększeniu ceny, za którą można ją sprzedać, lub zwiększeniu poprzez nałożenie obowiązku stosowania energii odnawialnej lub w inny sposób jej nabywanej ilości. Obejmuje ono pomoc inwestycyjną, zwolnienia z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot podatków, systemy wsparcia polegające na nałożeniu obowiązku wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również systemy posługujące się zielonymi certyfikatami, oraz systemy bezpośredniego wsparcia cen, w tym gwarantowane ceny zakupu oraz premie opcyjne, lecz nie jest ograniczone do wymienionych środków;

k) »system wsparcia« oznacza każdy instrument, system lub mechanizm stosowany przez państwo członkowskie lub grupę państw członkowskich, który promuje wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych dzięki zmniejszeniu kosztów tej energii, zwiększeniu ceny, za którą można ją sprzedać, lub zwiększeniu poprzez nałożenie obowiązku stosowania energii odnawialnej lub w inny sposób jej nabywanej ilości. Obejmuje ono pomoc inwestycyjną, zwolnienia z podatków lub ulgi podatkowe, zwrot podatków, systemy wsparcia polegające na nałożeniu obowiązku wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych, w tym również systemy posługujące się zielonymi certyfikatami, oraz systemy bezpośredniego wsparcia cen, w tym gwarantowane ceny zakupu oraz premie opcyjne, lecz nie jest ograniczone do wymienionych środków. Systemy wsparcia nie mogą powodować zakłóceń konkurencji na rynkach surowców innych sektorów przemysłowych, w których tradycyjnie wykorzystuje się te same surowce.”;

Poprawka  50

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 1

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera p

 

Stanowisko Rady

Poprawka

p) »odpady« są zdefiniowane jak w art. 3 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE *. Substancje, które zostały w sposób zamierzony zmodyfikowane lub zanieczyszczone, aby spełniały tę definicję, nie są objęte niniejszą definicją;

p) »odpady« oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się został zobowiązany, jak określono w art. 3 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE, i których status podlega niezależnej weryfikacji i certyfikacji pod kątem zgodności z zasadą hierarchii postępowania z odpadami ustanowionej w art. 4 tej dyrektywy lub z porównywalnym programem zapobiegania powstawaniu odpadów i zarządzania nimi. Substancje, które zostały w sposób zamierzony zmodyfikowane lub zanieczyszczone, aby spełniały tę definicję, nie są objęte tą kategorią;

Poprawka  51

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 1

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera s

 

Stanowisko Rady

Poprawka

s) »niespożywczy materiał celulozowy« oznacza surowce składające się głównie z celulozy i hemicelulozy i mające niższą zawartość ligniny niż materiał lignocelulozowy. Materiał ten obejmuje resztki pożniwne roślin spożywczych i paszowych (takie jak słoma, łodygi roślin zbożowych, łuski nasion i łupiny), trawiastych roślin energetycznych o niskiej zawartości skrobi (takie jak proso rózgowate, Miskanthus, arundo trzcinowate), pozostałości przemysłowe (w tym rośliny spożywcze i paszowe – po wyekstrahowaniu olejów roślinnych, cukrów, skrobi i białek), a także materiał z bioodpadów;

s) »niespożywczy materiał celulozowy« oznacza surowce składające się głównie z celulozy i hemicelulozy i mające niższą zawartość ligniny niż materiał lignocelulozowy. Materiał ten obejmuje resztki pożniwne roślin spożywczych i paszowych (takie jak słoma, łodygi roślin zbożowych, łuski nasion i łupiny), trawiastych roślin energetycznych o niskiej zawartości skrobi (takie jak lucerna i inne rośliny wiążące azot, uprawy okrywowe przed rocznymi uprawami roślin zbożowych i oleistych oraz po tych uprawach, kaktusy i inne rośliny przeprowadzające fotosyntezę CAM, życica, proso rózgowate, Miskanthus, arundo trzcinowate itp.), pozostałości przemysłowe (w tym rośliny spożywcze i paszowe – po wyekstrahowaniu olejów roślinnych, cukrów, skrobi i białek), a także materiał z bioodpadów;

Poprawka  52

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 1

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 2 – litera t a (nowa)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

ta) »odnawialne paliwa ciekłe lub gazowe pochodzenia niebiologicznego« oznaczają paliwa ciekłe lub gazowe inne niż biopaliwa, których wartość energetyczna pochodzi z odnawialnych źródeł energii innych niż biomasa, które są stosowane w transporcie i które osiągają minimalny próg ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i spełniają wymogi jakości określone w niniejszej dyrektywie.

Poprawka  53

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 1

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 2 – litera v

 

Stanowisko Rady

Poprawka

v) »biopaliwa i biopłyny o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów« oznaczają biopaliwa i biopłyny, których surowce nie zostały wymienione w załączniku VIII część A lub zostały wymienione w załączniku VIII część A, lecz zostały wyprodukowane w ramach systemów ograniczających przenoszenie produkcji do celów innych niż służące wytwarzaniu biopaliw i biopłynów i zostały wyprodukowane zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju dla biopaliw i biopłynów określonymi w art. 17. Można uznać tylko taką ilość surowców, która odpowiada rzeczywistemu ograniczeniu przenoszenia osiągniętemu dzięki danemu systemowi. Systemy takie mogą działać albo jako indywidualne projekty na szczeblu lokalnym, albo jako środki polityki obejmujące część lub całość terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego. Przenoszenie produkcji do celów innych niż służące wytwarzaniu biopaliw i biopłynów można ograniczyć, jeżeli dany system osiąga wzrost wydajności na obszarze, który obejmuje, przekraczający poziomy, jakie występowałyby w przypadku braku takich systemów promujących wydajność.

skreślony

Poprawka  54

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 2 – litera a

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 3 – ustęp 1 – akapit drugi

 

Stanowisko Rady

Poprawka

Na potrzeby osiągnięcia celów, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, maksymalny łączny wkład biopaliw i biopłynów produkowanych z roślin zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych nie może przekraczać ilości energii odpowiadającej maksymalnemu wkładowi określonemu w ust. 4 lit. d).

Na potrzeby osiągnięcia celów, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, maksymalny łączny wkład biopaliw i biopłynów produkowanych z roślin zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz innych roślin energetycznych uprawianych na gruntach nie może przekraczać ilości energii odpowiadającej maksymalnemu wkładowi określonemu w ust. 4 lit. d).

Poprawka  55

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 2 – litera a a (nowa)Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit pierwszy

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

aa) ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

4. Każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu w 2020 r. wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie w tym państwie członkowskim.

4. Każde państwo członkowskie zapewnia, aby jego udział energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu w 2020 r. wynosił co najmniej 10% końcowego zużycia energii w transporcie w tym państwie członkowskim. Dane państwo członkowskie może odstąpić od tego celu, jeśli spełnione zostaną następujące warunki:

 

– to państwo członkowskie osiągnie cele określone w ust. 1 i 2;

 

– całkowite zużycie energii w sektorze transportu tego państwa członkowskiego nie będzie przekraczać progów przewidzianych w krajowym planie działania w zakresie energii odnawialnych.”;

Poprawka  56

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 2 – litera b – podpunkt iv

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera d

 

Stanowisko Rady

Poprawka

d) do obliczenia biopaliw w liczniku, udział energii z biopaliw wyprodukowanych z roślin zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych nie może przekraczać 7 % końcowego zużycia energii w sektorze transportu w państwach członkowskich w 2020 r.

d) do obliczenia biopaliw w liczniku, udział energii z biopaliw wyprodukowanych z roślin zbożowych i innych roślin wysokoskrobiowych, roślin cukrowych i oleistych oraz innych roślin energetycznych uprawianych na gruntach nie może przekraczać 6 % końcowego zużycia energii w sektorze transportu w państwach członkowskich w 2020 r.

Poprawka  57

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 2 – litera b – podpunkt iv

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera e

 

Stanowisko Rady

Poprawka

e) państwa członkowskie dążą do osiągnięcia celu, jakim jest minimalny udział biopaliw wyprodukowanych z surowców i innych paliw wyszczególnionych w części A załącznika IX w paliwach stosowanych na ich terytorium. W związku z tym każde państwo członkowskie ustala krajowy cel, do którego osiągnięcia dąży. Wartością referencyjną dla tego celu jest 0,5 punktu procentowego w wartości energetycznej udziału energii ze źródeł odnawialnych we wszystkich rodzajach transportu w roku 2020, o którym mowa w akapicie pierwszym, zaspokajane z biopaliw wyprodukowanych z surowców i innych paliw wyszczególnionych w części A załącznika IX, który uznaje się za dwukrotność ich wartości energetycznej zgodnie z lit. f) niniejszego akapitu i częścią A załącznika IX. Ponadto biopaliwa wyprodukowane z surowców niewymienionych w załączniku IX, które zostały określone przez właściwe organy krajowe jako odpady, pozostałości, niespożywczy materiał celulozowy lub materiał lignocelulozowy i które są wykorzystywane w istniejących instalacjach przed przyjęciem dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014..//UE+, mogą być zaliczane do celu krajowego.

e) Każde państwo członkowskie dopilnowuje, by w 2020 r. udział energii pochodzącej z biopaliw wyprodukowanych z surowców i innych paliw wyszczególnionych w części A załącznika IX we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 1,25 % końcowego zużycia energii w sektorze transportu w tym państwie członkowskim.

Państwa członkowskie mogą ustalić krajowy cel na poziomie niższym niż wartość referencyjna wynosząca 0,5 punktu procentowego na podstawie co najmniej jednej z poniższych przesłanek:

 

(i) czynniki obiektywne, takie jak ograniczony potencjał zrównoważonej produkcji biopaliw wyprodukowanych z surowców i innych paliw wyszczególnionych w części A załącznika IX lub ograniczona dostępność na rynku takich biopaliw po racjonalnych kosztowo cenach, z uwzględnieniem oceny przedstawionej w sprawozdaniu Komisji, o którym mowa w art. 3 ust. 1dyrektywy 2014/…/UE;

 

(ii) specyficzne warunki techniczne lub klimatyczne krajowego rynku paliw dla transportu, takie jak struktura i stan taboru transportu drogowego; lub

 

(iii) krajowe polityki przyznające współmierne zasoby finansowe na zachęty do stosowania w transporcie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

 

Komisja publikuje:

 

– krajowe cele państw członkowskich oraz, w odpowiednich przypadkach, przyczyny rozbieżności między ich krajowym celem a wartością referencyjną, notyfikowane zgodnie z art. 4 ust. 2dyrektywy 2014…/UE+;

 

– raport syntetyczny na temat osiągnięć państw członkowskich w realizacji ich krajowych celów;

 

__________________

 

+ Dz.U.: proszę wstawić numer niniejszej dyrektywy.

 

Poprawka  58

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 2 – litera b – podpunkt iv

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera e a (nowa)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

ea) Każde państwo członkowskie dopilnowuje, by w 2020 r. udział energii ze źródeł odnawialnych w benzynie wynosił co najmniej 6,5% ostatecznego zużycia energii z benzyny w sektorze transportu w tym państwie członkowskim.

Poprawka  59

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 2 – litera b – podpunkt iv

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit drugi – litera f

 

Stanowisko Rady

Poprawka

f) biopaliwa wyprodukowane z surowców wymienionych w załączniku IX są uznawane za dwukrotność ich wartości energetycznej.”;

skreślony

Poprawka  60

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 2 – litera d

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 – akapit czwarty

 

Stanowisko Rady

Poprawka

Na potrzeby realizacji celów określonych w ust. 1, 2 i w niniejszym ustępie wkład biopaliw wyprodukowanych z surowców wymienionych w załączniku IX część A uznaje się za dwukrotność ich wartości energetycznej.”;

Na potrzeby realizacji celów określonych w akapicie pierwszym niniejszego ustępu wkład biopaliw wyprodukowanych z surowców wymienionych w załączniku IX część A oblicza się, stosując mnożnik do ich wartości energetycznej zgodnie z zasadami przedstawionymi w tym załączniku.

Poprawka  61

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 2 – litera d a (nowa)

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

da) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„Najpóźniej dnia [rok od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy] Komisja wyda zalecenia dla państw członkowskich dotyczące dodatkowych środków, jakie mogą one przyjąć w celu promowania efektywności energetycznej i oszczędności energii w sektorze transportu oraz sprzyjania im. Zalecenia te obejmą oszacowanie potencjału w zakresie oszczędności energii w związku z wdrożeniem każdego z tych środków. Ilość zaoszczędzonej energii odpowiadającej środkom wdrożonym przez państwo członkowskie uwzględnia się w celu dokonania obliczeń, o których mowa w ust. 4 akapit drugi lit. b).”;

Poprawka  62

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 2 – litera b – litera d b (nowa)

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 3 – ustęp 4 b (nowy)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

db) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„4b. W celu osiągnięcia wartości docelowej ustalonej w ust. 4 państwa członkowskie ograniczą ogólne zużycie energii w sektorze transportu tak, aby zwiększyć efektywność energetyczną w tym sektorze o co najmniej 12% w stosunku do ich bieżących prognoz całkowitego zużycia energii w sektorze transportu do roku 2020.”;

Poprawka  63

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 2 – litera e

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 3 – ustęp 5 – akapit drugi

 

Stanowisko Rady

Poprawka

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 25a w celu zmiany wykazu surowców w załączniku IX część A polegającej na dodaniu surowców, lecz nie na usunięciu ich z wykazu. Komisja przyjmuje odrębny akt delegowany w odniesieniu do każdego surowca, który ma zostać dodany do wykazu w załączniku IX część A. Każdy akt delegowany opiera się na analizie najnowszego postępu naukowo-technicznego, z odpowiednim uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami, pozwalającej uznać, że dany surowiec nie generuje dodatkowego zapotrzebowania na grunty ani nie powoduje istotnych zakłóceń na rynkach w odniesieniu do produktów (ubocznych), odpadów ani pozostałości, zapewnia znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi i nie grozi negatywnym wpływem na środowisko i bioróżnorodność.;

Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 25a aktów delegowanych w celu zmiany wykazu surowców w załączniku IX część A. Komisja przyjmuje odrębny akt delegowany w odniesieniu do każdego z surowców. Każdy akt delegowany opiera się na analizie najnowszego postępu naukowo-technicznego, z odpowiednim uwzględnieniem zasad ustanowionej na mocy dyrektywy 2008/98/WE hierarchii postępowania z odpadami pozwalającej uznać, że dany surowiec nie generuje dodatkowego zapotrzebowania na grunty ani nie powoduje istotnych zakłóceń na rynkach w odniesieniu do produktów (ubocznych), odpadów ani pozostałości, zapewnia znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w porównaniu z paliwami kopalnymi i nie grozi negatywnym wpływem na środowisko i bioróżnorodność.;

Poprawka  64

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 2 a (nowy)

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

2a) w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3a. Najpóźniej dnia [rok od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy] każde państwo członkowskie publikuje i przekazuje Komisji prognozę wskazującą środki dodatkowe, jakie zamierza przyjąć zgodnie z art. 3 ust. 4b.”;

Poprawka  65

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 2 b (nowy)

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 4 – ustęp 3 b (nowy)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

2b) w art. 4 dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„3b. Najpóźniej dnia [rok od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy] każde państwo członkowskie publikuje i przekazuje Komisji prognozę wskazującą środki, jakie zamierza przyjąć, aby zapewnić zgodność z celem określonym w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy.”;

Poprawka  66

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 3

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 5 – ustęp 5

 

Stanowisko Rady

Poprawka

3) w art. 5 skreśla się ust. 5;

3) art. 5 ust. 5 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie:

 

„Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 25a aktów delegowanych dotyczących dostosowania do postępu naukowo-technicznego wartości energetycznej paliw transportowych określonej w załączniku III.”;

Poprawka  67

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 5 – litera -a (nowa)

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 17 – ustęp 1

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Niezależnie od tego, czy surowce były uprawiane na terenie Wspólnoty czy poza jej terytorium, energię z biopaliw i biopłynów uwzględnia się do celów, o których mowa w lit. a), b) i c), tylko wtedy, gdy spełniają one kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2–6 niniejszego artykułu:

1. Niezależnie od tego, czy surowce były uprawiane na terenie Unii, czy poza jej terytorium, energię z biopaliw i biopłynów uwzględnia się do celów, o których mowa w lit. a), b) i c) tylko wtedy, gdy spełniają one kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2–7 i nie przekraczają wartości wkładu podanego w art. 3 ust. 4 akapit drugi lit. d):

a) kontrola zgodności z wymogami niniejszej dyrektywy w odniesieniu do celów krajowych;

a) kontrola zgodności z wymogami niniejszej dyrektywy w odniesieniu do celów krajowych;

b) kontrola spełnienia obowiązku stosowania energii ze źródeł odnawialnych;

b) kontrola spełnienia obowiązku stosowania energii ze źródeł odnawialnych;

c) kwalifikowalność do wsparcia finansowego wykorzystania biopaliw i biopłynów.

c) kwalifikowalność do wsparcia finansowego wykorzystania biopaliw i biopłynów.

Aby jednak biopaliwa i biopłyny wyprodukowane z odpadów lub pozostałości innych niż odpady lub pozostałości rolnicze, akwakultury i leśne były uwzględniane do celów, o których mowa w lit. a), b) i c), muszą spełniać jedynie kryteria zrównoważonego rozwoju, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu.

Aby jednak biopaliwa i biopłyny wyprodukowane z odpadów lub pozostałości innych niż odpady lub pozostałości rolnicze, akwakultury i leśne były uwzględniane do celów, o których mowa w lit. a), b) i c), muszą spełniać jedynie kryteria zrównoważonego rozwoju określone w ust. 2 i 4a niniejszego artykułu.”;

Poprawka  68

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 5 – litera b

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 17 – ustęp 3 – akapit drugi

 

Stanowisko Rady

Poprawka

„W celu zapewnienia jednolitego stosowania akapitu pierwszego lit. c) niniejszego ustępu Komisja przyjmuje akty wykonawcze ustanawiające kryteria i zakresy geograficzne służące określeniu, które obszary trawiaste są objęte tą literą. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 25 ust. 3.”;

Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 25a aktów delegowanych w celu ustanowienia kryteriów i zakresów geograficznych służących określeniu, jakie obszary trawiaste są objęte przepisami akapitu pierwszego lit. c).”;

Poprawka  69

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 5 – litera b a (nowa)

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 17 – ustęp 4 a (nowy)

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„4a. Biopaliwa i biopłyny uwzględniane do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), nie mogą pochodzić z odpadów objętych celami ponownego wykorzystania i recyklingu zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE. Państwa członkowskie dopilnowują, by wykorzystanie odpadów i pozostałości objętych zakresem dyrektywy 2008/98/WE do produkcji biopaliw i biopłynów uwzględnianych do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), było zgodne z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 tej dyrektywy. Państwa członkowskie biorą należycie pod uwagę zasady kaskadowego wykorzystania biomasy, uwzględniając regionalną i lokalną sytuację gospodarczą i technologiczną.”;

Poprawka  70

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 5 – litera b b (nowa)

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 17 – ustęp 4 b (nowy)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

bb) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„4b. Biopaliwa i biopłyny uwzględniane do celów, o których mowa w ust. 1 lit. a), b) i c), nie mogą pochodzić z surowców uzyskanych z gruntów, chyba że przestrzega się praw osób trzecich do użytkowania i praw własności, w tym poprzez uzyskanie uprzedniej, dobrowolnej i świadomej zgody stron trzecich, z udziałem ich instytucji przedstawicielskich.”;

Poprawka  71

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 6 – litera -a (nowa)

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 18 – ustęp 2 a (nowy)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

-a) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„2a. Eurostat gromadzi i publikuje szczegółowe informacje związane z handlem dotyczące biopaliw produkowanych z roślin spożywczych, takich jak rośliny zbożowe i inne rośliny wysokoskrobiowe, rośliny cukrowe i oleiste. Dostępne informacje muszą być zdezagregowanymi danymi handlowymi dotyczącymi zarówno etanolu, jak i biodiesla, gdyż obecnie dane są publikowane w postaci zagregowanej, gdzie przywóz i wywóz etanolu i biodiesla ujmuje się łącznie jako „biopaliwa”. Dane dotyczące przywozu i wywozu muszą określać rodzaj i ilość biopaliw importowanych i zużywanych przez państwa członkowskie. Dane muszą obejmować również kraj pochodzenia lub kraj eksportujący te produkty do Unii. Dane dotyczące przywozu i wywozu biosurowców lub półproduktów muszą być bardziej szczegółowe dzięki temu, że Eurostat będzie gromadził i publikował informacje o przywozie lub wywozie surowców, rodzaju i kraju pochodzenia, w tym o surowcach lub półproduktach będących przedmiotem obrotu wewnętrznego.”;

Poprawka  72

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 6 – litera d

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 18 – ustęp 6 – akapit siódmy

 

Stanowisko Rady

Poprawka

Państwo członkowskie może powiadomić o swoim systemie krajowym Komisję. Komisja traktuje priorytetowo ocenę takiego systemu. Decyzję w sprawie zgodności tak zgłoszonego systemu krajowego z warunkami określonymi w niniejszej dyrektywie przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 25 ust. 3, aby ułatwić wzajemne dwustronne i wielostronne uznawanie systemów weryfikacji zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw i biopłynów. W przypadku pozytywnej decyzji systemy ustanowione zgodnie z niniejszym artykułem nie odmawiają wzajemnego uznawania względem systemu tego państwa członkowskiego.”;

Państwo członkowskie może powiadomić o swoim systemie krajowym Komisję. Komisja traktuje priorytetowo ocenę takiego systemu. Decyzję w sprawie zgodności tak zgłoszonego systemu krajowego z warunkami określonymi w niniejszej dyrektywie przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 25 ust. 3, aby ułatwić wzajemne dwustronne i wielostronne uznawanie systemów weryfikacji zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw i biopłynów.

Poprawka  73

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 6 – litera e

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 18 – ustęp 8

 

Stanowisko Rady

Poprawka

„8. Komisja – na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy – analizuje stosowanie art. 17 w związku z danym źródłem biopaliwa i w terminie sześciu miesięcy od otrzymania wniosku decyduje, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 25 ust. 3, czy dane państwo członkowskie może uwzględniać biopaliwo z tego źródła do celów art. 17 ust. 1.”;

„8. Komisja – na wniosek państwa członkowskiego lub z własnej inicjatywy – analizuje stosowanie art. 17 w związku z danym źródłem biopaliwa lub biopłynu i w terminie sześciu miesięcy od otrzymania wniosku decyduje, zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 25 ust. 3, czy dane państwo członkowskie może uwzględniać biopaliwo lub biopłyn z tego źródła do celów art. 17 ust. 1.”;

Poprawka  74

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 7 – litera -a (nowa)

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

-a) dodaje się ustęp w brzmieniu:

 

„1a. Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 25a aktów delegowanych dotyczących ujęcia w załączniku V procedury obliczania emisji gazów cieplarnianych z odnawialnych paliw ciekłych i gazowych pochodzenia niebiologicznego oraz wychwytywania i wykorzystania dwutlenku węgla. Te akty delegowane zostaną przyjęte do dnia 30 czerwca 2016 r.”;

Poprawka  75

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 7 – litera a

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 19 – ustęp 5

 

Stanowisko Rady

Poprawka

5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r., a następnie co dwa lata, Komisja przygotowuje sprawozdanie dotyczące szacunkowych wartości typowych i standardowych określonych w załączniku V część B i E, ze szczególnym uwzględnieniem emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu i procesów technologicznych.

5. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2012 r., a następnie co dwa lata, Komisja przygotowuje i publikuje sprawozdanie dotyczące szacunkowych wartości typowych i standardowych określonych w załączniku V części B i E, ze szczególnym uwzględnieniem emisji gazów cieplarnianych pochodzących z transportu i procesów technologicznych.

W przypadku gdy ze sprawozdań, o których mowa w akapicie pierwszym wynika, że szacunkowe wartości typowe i standardowe w załączniku V część B i E mogą wymagać korekty w oparciu o najnowsze dowody naukowe, Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie stosowny wniosek ustawodawczy.”;

W przypadku gdy ze sprawozdań, o których mowa w akapicie pierwszym wynika, że szacunkowe wartości typowe i standardowe w załączniku V część B i E mogą wymagać korekty w oparciu o najnowsze dowody naukowe, Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 25a aktów delegowanych dotyczących korekty tych wartości.”;

Poprawka  76

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 7 – litera b

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 19 – ustęp 6

 

Stanowisko Rady

Poprawka

b) skreśla się ust. 6;

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

 

„6. Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 25a aktów delegowanych dotyczących dostosowania załącznika VIII do postępu naukowo-technicznego, w tym poprzez zmianę proponowanych wartości pośredniej zmiany użytkowania gruntów przypisanych do danej grupy upraw w oparciu o najlepsze dostępne dowody naukowe.

 

Do celów oceny modeli gospodarczych stosowanych do oszacowania wartości wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów Komisja uwzględni w przeglądzie najnowsze dostępne informacje dotyczące podstawowych założeń wpływających na wyniki modelowania, w tym zmierzonych trendów w wydajności i produkcyjności rolnictwa, przydziału produktów ubocznych i zaobserwowanych globalnych zmian użytkowania gruntów oraz wskaźników wylesiania. Komisja zapewnia udział zainteresowanych stron w procesie przeglądu. Pierwszy taki przegląd zostanie zakończony nie później niż dnia 30 czerwca 2016 r.

 

W stosowanych przypadkach Komisja proponuje nowe wartości wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów na wyższych poziomach dezagregacji; uwzględnia emisje gazów cieplarnianych związane z transportem surowców; uwzględnia dodatkowe wartości, gdy na rynek wejdą nowe surowce do produkcji biopaliw; opracowuje wskaźniki dotyczące surowców uzyskiwanych z roślin energetycznych uprawianych na gruntach.”;

Poprawka  77

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 7 – litera c

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 19 – ustęp 7

 

Stanowisko Rady

Poprawka

„7. Komisja dokonuje przeglądu załącznika V, aby w uzasadnionych przypadkach dodać wartości dotyczące innych ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu do tych samych lub innych surowców. Przegląd ten uwzględnia także modyfikację metodologii określonej w części C do załącznika V, w szczególności w odniesieniu do:

„7. Komisja jest uprawniona do przyjmowania zgodnie z art. 25a aktów delegowanych dotyczących dostosowania załącznika V do postępu naukowo-technicznego, w tym poprzez dodanie wartości dotyczących innych ścieżek produkcji biopaliw w odniesieniu do tych samych lub innych surowców oraz poprzez zmianę metodologii określonej w części C.”;

 

W odniesieniu do wartości standardowych i metodologii określonych w załączniku V należy zwrócić szczególną uwagę na:

– metody uwzględniania odpadów i pozostałości;

– metody uwzględniania odpadów i pozostałości;

– metody uwzględniania produktów ubocznych;

– metody uwzględniania produktów ubocznych;

– metody uwzględniania kogeneracji; oraz

– metody uwzględniania kogeneracji; oraz

statusu produktów ubocznych nadanego resztkom pożniwnym.

status produktów ubocznych nadany resztkom pożniwnym.

Wartości standardowe dla biodiesla z odpadowych olejów roślinnych lub zwierzęcych należy jak najszybciej poddać przeglądowi. W przypadku gdy z przeglądu przeprowadzonego przez Komisję wynika, że załącznik V powinien zostać uzupełniony, Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych na podstawie art. 25a w celu dodawania, lecz nie usuwania ani zmieniania, szacunkowych wartości typowych i standardowych w załączniku V części A, B, D i E w odniesieniu do ścieżek biopaliw i biopłynów, co do których w tym załączniku nie zawarto jeszcze konkretnych wartości.”;

Wartości standardowe dla biodiesla z odpadowych olejów roślinnych lub zwierzęcych należy jak najszybciej poddać przeglądowi.

Poprawka  78

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 7 – litera d

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 19 – ustęp 8

 

Stanowisko Rady

Poprawka

d) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

d) skreśla się ust. 8.

„8. W przypadku gdy jest to konieczne w celu zapewnienia jednolitego stosowania załącznika V część C pkt 9, Komisja może przyjmować akty wykonawcze określające szczegółowe specyfikacje techniczne i definicje. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 25 ust. 3.”;

 

Poprawka  79

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 9 – litera -a (nowa)

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit pierwszy

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-a) art. 22 ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

1. Każde państwo członkowskie składa Komisji sprawozdanie dotyczące postępu w promowaniu i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz co dwa lata po tej dacie. Ostatnim wymaganym sprawozdaniem będzie sprawozdanie szóste, które należy przedłożyć do dnia 31 grudnia 2021 r.

1. Każde państwo członkowskie składa Komisji sprawozdanie dotyczące postępu w promowaniu i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz co dwa lata po tej dacie.”;

Poprawka  80

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 9 – litera a

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit drugi – litera i

 

Stanowisko Rady

Poprawka

i) rozwój i udział biopaliw wyprodukowanych z surowców wymienionych w załączniku IX, w tym ocenę zasobów koncentrującą się na kwestiach zrównoważonego rozwoju związanych z efektem przekierowania produktów spożywczych i paszowych na cele produkcji biopaliw, z odpowiednim uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami ustanowionych w dyrektywie 2008/98/WE +, zasady kaskadowego wykorzystania biomasy, utrzymania niezbędnych zasobów węgla w glebie oraz jakości gleby i ekosystemów;

i) rozwój i udział biopaliw wyprodukowanych z surowców wymienionych w załączniku IX, w tym ocenę zasobów koncentrującą się na kwestiach zrównoważonego rozwoju związanych z efektem przekierowania produktów spożywczych i paszowych na cele produkcji biopaliw, z odpowiednim uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami ustanowionych w dyrektywie 2008/98/WE, zasady kaskadowego wykorzystania biomasy przy uwzględnieniu regionalnej i lokalnej sytuacji gospodarczej i technologicznej, utrzymania niezbędnych zasobów węgla w glebie oraz jakości gleby i ekosystemów;

Poprawka  81

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 9 a (nowy)

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 22 – ustęp 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

9a) art. 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Przy szacowaniu wartości netto ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wynikającego z wykorzystania biopaliw państwa członkowskie mogą, dla celów sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, zastosować wartości typowe określone w załączniku V część A i B.

2. Przy szacowaniu wartości netto ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wynikającego z wykorzystania biopaliw państwa członkowskie mogą, do celów sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, zastosować wartości typowe określone w załączniku V części A i B i dodają szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów określone w załączniku VIII.”;

Poprawka  82

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 10 – litera b

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 23 – ustęp 4

 

Stanowisko Rady

Poprawka

„4. W sprawozdaniach na temat ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w wyniku używania biopaliw i biopłynów Komisja wykorzystuje ilości zgłoszone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. o), w tym tymczasowe szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów i powiązany zakres wynikający z analizy wrażliwości, o których mowa w załączniku VIII. Komisja udostępnia publicznie dane dotyczące tymczasowych szacowanych emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów i powiązany zakres wynikający z analizy wrażliwości.”; Komisja ocenia ponadto, czy i jak szacowane ograniczenia bezpośrednich emisji zmieniłyby się, gdyby uwzględniono produkty uboczne przy zastosowaniu metody substytucyjnej.”;

„4. W sprawozdaniach na temat ograniczeń emisji gazów cieplarnianych w wyniku używania biopaliw i biopłynów Komisja wykorzystuje ilości zgłoszone przez państwa członkowskie zgodnie z art. 22 ust. 1 lit. o), w tym szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów określone w załączniku VIII. Komisja udostępnia publicznie dane dotyczące szacowanych emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów. Komisja ocenia ponadto, czy i jak szacowane ograniczenia bezpośrednich emisji zmieniłyby się, gdyby uwzględniono produkty uboczne przy zastosowaniu metody substytucyjnej.”;

Poprawka  83

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 10 – litera c

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera e

 

Stanowisko Rady

Poprawka

e) dostępności i zrównoważonego charakteru biopaliw wyprodukowanych z surowców wymienionych w załączniku IX, w tym dokonuje oceny efektu przekierowania produktów spożywczych i paszowych na cele produkcji biopaliw, z odpowiednim uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami ustanowionych w dyrektywie 2008/98/WE, zasady kaskadowego wykorzystania biomasy, utrzymania niezbędnych zasobów węgla w glebie oraz jakości gleby i ekosystemów; oraz

e) dostępności i zrównoważonego charakteru biopaliw wyprodukowanych z surowców wymienionych w załączniku IX, w tym dokonuje oceny efektu przekierowania produktów spożywczych i paszowych na cele produkcji biopaliw, z odpowiednim uwzględnieniem zasad hierarchii postępowania z odpadami ustanowionych w dyrektywie 2008/98/WE, zasady kaskadowego wykorzystania biomasy przy uwzględnieniu regionalnej i lokalnej sytuacji gospodarczej i technologicznej, utrzymania niezbędnych zasobów węgla w glebie oraz jakości gleby i ekosystemów; oraz

Poprawka  84

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 10 – litera c

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera f

 

Stanowisko Rady

Poprawka

f) oceny, czy zakres niepewności stwierdzony w analizie będącej podstawą szacowanych emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów można zawęzić i czy można uwzględnić w niej ewentualne oddziaływanie polityk Unii, takich jak polityki w dziedzinie środowiska, klimatu i rolnictwa.”;

f) pośrednich zmian użytkowania gruntów w odniesieniu do wszystkich ścieżek produkcji, włącznie z oceną, czy zakres niepewności stwierdzony w analizie będącej podstawą szacowanych emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów można zawęzić i czy można uwzględnić w niej ewentualne oddziaływanie polityk Unii, takich jak polityki w dziedzinie środowiska, klimatu i rolnictwa.”;

Poprawka  85

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 11

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 25 – ustęp 3

 

Stanowisko Rady

Poprawka

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Gdy opinia komitetów jest negatywna, Komisja nie przyjmuje projektu aktu wykonawczego i stosuje się art. 5 ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

 

Poprawka  86

Stanowisko Rady

Artykuł 2 – punkt 12

Dyrektywa 2009/28/WE

Artykuł 25 a

 

Stanowisko Rady

Poprawka

„Artykuł 25a

„Artykuł 25a

Wykonywanie przekazanych uprawnień

Wykonywanie przekazanych uprawnień

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 5 i art. 19 ust. 7, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia.(2)+.

2. Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 3 ust. 5, art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3, art. 19 ust. 1a, 5, 6 i 7, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia+. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 5 i art. 19 ust. 7, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 3 ust. 5, art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3, art. 19 ust. 1a, 5, 6 i 7, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 5 i art. 19 ust. 7 wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub gdy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten zostaje przedłużony o 2 miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 3 ust. 5, art. 5 ust. 5, art. 17 ust. 3, art. 19 ust. 1a, 5, 6 i 7 wchodzi w życie tylko wtedy, kiedy Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie lub kiedy przed upływem tego terminu zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”;

Poprawka  87

Stanowisko Rady

Artykuł 3

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Najpóźniej do dnia+ Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające ocenę dostępności na rynku Unii do 2020 r. niezbędnych ilości opłacalnych biopaliw z surowców, których produkcja nie wymaga użytkowania gruntów, oraz z roślin niespożywczych, w tym zapotrzebowania na dodatkowe kryteria w celu zapewnienia ich zrównoważoności, a także ocenę najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących emisji gazów cieplarnianych wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, które to emisje związane są z produkcją biopaliw i biopłynów. W stosownym przypadku do sprawozdania dołączone zostaną wnioski dotyczące dalszych środków, z uwzględnieniem czynników gospodarczych, społecznych i środowiskowych. W sprawozdaniu tym określa się także kryteria identyfikowania i certyfikowania biopaliw i biopłynów o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów, po to by w stosownym przypadku dostosować załącznik V do dyrektywy 98/70/WE i załącznik VIII do dyrektywy 2009/28/WE.

1. Najpóźniej do dnia 31 grudnia 2016 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie zawierające ocenę dostępności na rynku Unii do 2020 r. niezbędnych ilości opłacalnych biopaliw z surowców, których produkcja nie wymaga użytkowania gruntów, oraz z roślin niespożywczych, jak również ich wpływu na środowisko i oddziaływania ekonomiczno-społecznego, w tym zapotrzebowania na dodatkowe kryteria w celu zapewnienia ich zrównoważoności, a także ocenę najlepszych dostępnych dowodów naukowych dotyczących emisji gazów cieplarnianych wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, które to emisje związane są z produkcją biopaliw i biopłynów. W stosownym przypadku do sprawozdania dołączone zostaną wnioski dotyczące dalszych środków, z uwzględnieniem czynników gospodarczych, społecznych i środowiskowych.

2. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające, w oparciu o najlepsze i najnowsze dostępne dowody naukowe, skuteczność środków wprowadzonych na mocy niniejszej dyrektywy pod względem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, które to emisje są związane z produkcją biopaliw i biopłynów. W tym względzie takie sprawozdanie zawiera również najnowsze dostępne informacje w odniesieniu do głównych założeń mających wpływ na rezultaty modelowania emisji gazów cieplarnianych wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, które to emisje związane są z produkcją biopaliw i biopłynów, w tym informacje dotyczące zmierzonych trendów w wydajności i produktywności rolnictwa, przydziału produktów ubocznych oraz zaobserwowanego tempa globalnych zmian użytkowania gruntów i wskaźników wylesiania oraz ewentualne oddziaływanie polityk Unii, takich jak polityki w dziedzinie środowiska, klimatu i rolnictwa, a w taki proces sprawozdawczości angażowane są zainteresowane podmioty. W sprawozdaniu tym analizuje się także rozwój sytuacji w zakresie systemów certyfikacji surowców do biopaliw i biopłynów o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów – wymienionych w załączniku V do dyrektywy 98/70/WE i w załączniku VIII do dyrektywy 2009/28/WE, lecz wyprodukowanych przy niskim ryzyku pośredniej zmiany użytkowania gruntów – w drodze środków, na poziomie projektów, zmniejszających ryzyko, oraz skuteczność takich systemów.

2. Do dnia 31 grudnia 2017 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie oceniające, w oparciu o najlepsze i najnowsze dostępne dowody naukowe:

 

a) skuteczność środków wprowadzonych na mocy niniejszej dyrektywy pod względem ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, które to emisje są związane z produkcją biopaliw i biopłynów. W tym względzie takie sprawozdanie zawiera również najnowsze dostępne informacje w celu oceny modelowania emisji gazów cieplarnianych wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów, które to emisje związane są z produkcją biopaliw i biopłynów, w tym informacje dotyczące zmierzonych trendów w wydajności i produktywności rolnictwa, przydziału produktów ubocznych oraz zaobserwowanego tempa globalnych zmian użytkowania gruntów i wskaźników wylesiania oraz ewentualne oddziaływanie polityk Unii, takich jak polityki w dziedzinie środowiska, klimatu i rolnictwa, a w taki proces sprawozdawczości angażowane są zainteresowane podmioty;

 

b) skuteczność zachęt na rzecz biopaliw z surowców, których produkcja nie wymaga użytkowania gruntów, oraz z roślin niespożywczych na podstawie art. 3 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE i art. 7a dyrektywy 98/70/WE;

 

c) wpływ produkcji biopaliw i biopłynów na dostępność zasobów dla innych sektorów wykorzystujących biomasę;

 

d) w świetle sprawozdań państw członkowskich na mocy art. 3 ust. 5 dyrektywy 2009/28/WE, skuteczność środków podjętych w celu zapobiegania nadużyciom i ich zwalczania;

 

e) możliwość ustalenia kryteriów określania i certyfikacji biopaliw i biopłynów wyprodukowanych w ramach systemów ograniczających przenoszenie produkcji do celów innych niż służące wytwarzaniu biopaliw i biopłynów oraz wyprodukowanych zgodnie z kryteriami zrównoważonego rozwoju ustanowionymi w dyrektywach 98/70/WE i 2009/28/WE, po to by w stosownym przypadku zaktualizować załącznik V do dyrektywy 98/70/WE i załącznik VIII do dyrektywy 2009/28/WE.

Sprawozdaniu, o którym mowa w akapicie pierwszym towarzyszy, w stosownym przypadku, wniosek ustawodawczy, opierający się na najlepszych dostępnych dowodach naukowych, mający na celu włączenie skorygowanych szacowanych czynników emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów do odpowiednich kryteriów zrównoważonego rozwoju oraz przegląd skuteczności zachęt na rzecz biopaliw z surowców, których produkcja nie wymaga użytkowania gruntów, oraz z roślin niespożywczych, zgodnie z art. 3 ust. 4 dyrektywy 2009/28/WE. W ramach takiego sprawozdania Komisja ocenia, w świetle sprawozdań państw członkowskich na mocy art. 3 ust. 5 dyrektywy 2009/28/WE, skuteczność środków podjętych w celu zapobiegania nadużyciom i zwalczania ich oraz, w stosownych przypadkach, przedstawia propozycje dotyczące dalszych środków, w tym środków dodatkowych, które należy podjąć na poziomie Unii.

Sprawozdaniu, o którym mowa w akapicie pierwszym towarzyszą, w stosownym przypadku, wnioski ustawodawcze, opierające się na najlepszych dostępnych dowodach naukowych, mające na celu:

 

a) włączenie szacowanych wskaźników emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów do odpowiednich kryteriów zrównoważonego rozwoju zawartych w dyrektywach 98/70/WE i 2009/28/WE;

 

b) ustanowienie odpowiednich dodatkowych kryteriów zrównoważonego rozwoju dla biopaliw z surowców, których produkcja nie wymaga użytkowania gruntów, oraz roślin niespożywczych;

 

c) wprowadzenie dalszych środków w celu zapobiegania nadużyciom i ich zwalczania, w tym środków dodatkowych, które należy podjąć na poziomie Unii;

 

d) wspieranie w technologicznie neutralny sposób zrównoważonych zaawansowanych biopaliw po 2020 r. w kontekście ram polityki klimatyczno-energetycznej na okres do 2030 r., włącznie z dokonaniem przeglądu celów zawartych w dyrektywie 98/70/WE, oraz wprowadzenie ścieżki redukcji emisji gazów cieplarnianych po 2020 r. dla paliw transportowych, a także rozważenie możliwości wprowadzenia na szczeblu Unii w latach po 2020 r. obowiązku mieszania paliw w odniesieniu do zaawansowanych biopaliw spełniających kryteria zrównoważonego rozwoju zawarte w dyrektywie 98/70/WE.

3. Komisja, jeśli jest to właściwe w świetle sprawozdań dobrowolnych systemów zgodnie z art. 7c ust. 6 akapit drugi dyrektywy 98/70/WE i art. 18 ust. 6 akapit drugi dyrektywy 2009/28/WE, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie zmiany przepisów tych dyrektyw dotyczących dobrowolnych systemów, z myślą o propagowaniu najlepszych praktyk.

3. Komisja, jeśli jest to właściwe w świetle sprawozdań dobrowolnych systemów zgodnie z art. 7c ust. 6 akapit drugi dyrektywy 98/70/WE i art. 18 ust. 6 akapit drugi dyrektywy 2009/28/WE, przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie zmiany przepisów tych dyrektyw dotyczących dobrowolnych systemów, z myślą o propagowaniu najlepszych praktyk.

__________________

 

+ Dz.U.: proszę wstawić datę: jeden rok od chwili wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

 

Poprawka  88

Stanowisko Rady

Artykuł 4 – ustęp 1

 

Stanowisko Rady

Poprawka

1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia.+. Niezwłocznie informują o tych przepisach Komisję.

1. Państwa członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia+. Niezwłocznie informują o tych przepisach Komisję.

_________

_________

+ Dz.U.: proszę wstawić datę: 24 miesiące od chwili wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

+ Dz.U.: proszę wstawić datę: 12 miesięcy od chwili wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

Poprawka  89

Stanowisko Rady

Artykuł 4 – ustęp 2 – akapit drugi

 

Stanowisko Rady

Poprawka

W 2020 r. państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie ze swoich osiągnięć w realizacji krajowych celów określonych zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. e) dyrektywy 2009/28/WE, podając przyczyny ewentualnego ich niezrealizowania.

W 2020 r. państwa członkowskie składają Komisji sprawozdanie ze swoich osiągnięć w realizacji krajowych celów określonych zgodnie z art. 3 ust. 4 lit. e) dyrektywy 2009/28/WE.

Poprawka  90

Stanowisko Rady

Załącznik I – punkt 1

Dyrektywa 98/70/WE

Załącznik IV – część C – punkt 7

 

Stanowisko Rady

Poprawka

1) w załączniku IV część C pkt 7 otrzymuje brzmienie:

1) w załączniku IV część C wprowadza się następujące zmiany:

 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Emisje w ujęciu rocznym spowodowane zmianami zasobów węgla wynikającymi ze zmiany użytkowania gruntów, e1, oblicza się, równo rozdzielając całkowitą emisję na 20 lat. Do obliczenia wielkości tych emisji stosuje się następującą zasadę:

„7. Emisje w ujęciu rocznym spowodowane zmianami zasobów węgla wynikającymi ze zmiany użytkowania gruntów, e1, oblicza się, równo rozdzielając całkowitą emisję na 20 lat. Do obliczenia wielkości tych emisji stosuje się następującą zasadę:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P ‑ eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

gdzie

gdzie

el = emisje gazów cieplarnianych w ujęciu rocznym spowodowane zmianami zasobów węgla wynikającymi ze zmiany użytkowania gruntów (mierzone jako masa (w gramach) równoważnika CO2 w przeliczeniu na jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa (w megadżulach)). „Grunty uprawne”** i „uprawy wieloletnie”*** uznaje się za jeden sposób użytkowania gruntów;

el = emisje gazów cieplarnianych w ujęciu rocznym spowodowane zmianami zasobów węgla wynikającymi ze zmiany użytkowania gruntów (mierzone jako masa (w gramach) równoważnika CO2 w przeliczeniu na jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa (w megadżulach));

CSR = zasoby węgla na jednostkę powierzchni związane z referencyjnym użytkowaniem gruntów (mierzone jako masa (w tonach) zasobów węgla na jednostkę powierzchni, obejmujące zarówno glebę, jak i roślinność). Referencyjne użytkowanie gruntów oznacza użytkowanie gruntów w styczniu 2008 r. lub 20 lat przed uzyskaniem surowca, w zależności od tego, która data jest późniejsza;

CSR = zasoby węgla na jednostkę powierzchni związane z referencyjnym użytkowaniem gruntów (mierzone jako masa (w tonach) zasobów węgla na jednostkę powierzchni, obejmujące zarówno glebę, jak i roślinność). Referencyjne użytkowanie gruntów oznacza użytkowanie gruntów w styczniu 2008 r. lub 20 lat przed uzyskaniem surowca, w zależności od tego, która data jest późniejsza;

CSA = zasoby węgla na jednostkę powierzchni związane z referencyjnym użytkowaniem gruntów (mierzone jako masa (w tonach) zasobów węgla na jednostkę powierzchni, obejmujące zarówno glebę, jak i roślinność). W przypadkach gdy zasoby węgla gromadzą się przez okres przekraczający jeden rok, wartość CSA jest obliczana jako szacowane zasoby węgla na jednostkę powierzchni po 20 latach lub kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

CSA = zasoby węgla na jednostkę powierzchni związane z referencyjnym użytkowaniem gruntów (mierzone jako masa (w tonach) zasobów węgla na jednostkę powierzchni, obejmujące zarówno glebę, jak i roślinność). W przypadkach gdy zasoby węgla gromadzą się przez okres przekraczający jeden rok, wartość CSA jest obliczana jako szacowane zasoby węgla na jednostkę powierzchni po 20 latach lub kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; oraz

P = wydajność upraw (mierzona ilością energii wytwarzanej przez biopaliwo na jednostkę powierzchni w jednym roku); oraz

P = wydajność upraw (mierzona ilością energii wytwarzanej przez biopaliwo na jednostkę powierzchni w jednym roku).”;

eB = premia o wartości 29 gCO2eq/MJ za biopaliwo […] przyznawana, jeśli biomasa otrzymywana jest z rekultywowanych terenów zdegradowanych i spełnia warunki ustanowione w pkt 8.

 

_________

 

* Współczynnik otrzymany przez podzielenie masy molowej CO2 (44,010 g/mol) przez masę molową węgla (12,011 g/mol) wynosi 3,664.

 

** Grunty uprawne zgodnie z definicją Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

 

*** Uprawy wieloletnie definiuje się jako uprawy wieloletnie z łodygami zwykle niepodlegającymi corocznym zbiorom, takie jak zagajnik o krótkiej rotacji i uprawy palmy olejowej. ”;

 

Poprawka  91

Stanowisko Rady

Załącznik I – punkt 1 – litera a a (nowa)

Dyrektywa 98/70/WE

Załącznik IV – część C – punkty 8 i 9

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

aa) skreśla się pkt 8 i 9.

Poprawka  92

Stanowisko Rady

Załącznik I – punkt 2

Dyrektywa 98/70/WE

Załącznik V – część A

 

Stanowisko Rady

Część A. Tymczasowe szacowane emisje biopaliw, wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów (gCO2eq/MJ)+

Grupa surowców

Średnia*

Zakres między percentylami uzyskany z analizy wrażliwości**

Zboża i inne rośliny wysokoskrobiowe

12

8–16

Rośliny cukrowe

13

4–17

Rośliny oleiste

55

33–66

________________

* Przedstawione tu średnie wartości stanowią średnią ważoną indywidualnie modelowanych wartości dotyczących surowców

** Przedstawiony tu zakres oddaje 90 % wyników przy użyciu wartości 5. i 95. percentyla wynikających z analizy. Percentyl 5. oznacza wartość, poniżej której stwierdzono 5 % obserwacji (tj. 5 % łącznych danych wykazało wyniki poniżej 8, 4 i 33 g gCO2eq/MJ). Percentyl 95. oznacza wartość, poniżej której stwierdzono 95 % obserwacji (tj. 5 % łącznych danych wykazało wyniki powyżej 16, 17 i 66 gCO2eq/MJ).

+ Przedstawione tu średnie wartości stanowią średnią ważoną indywidualnie modelowanych wartości dotyczących surowców. Wielkość wartości w załączniku podlega szeregowi założeń (odnoszących się np. do postępowania z produktami ubocznymi, kształtowania się plonów, zasobów węgla i przemieszczania produkcji innych towarów itd.) stosowanych w modelach ekonomicznych opracowanych w celu oszacowania tych emisji. Mimo że, w związku z powyższym, dokładne scharakteryzowanie zakresu niepewności wiążącego się z takimi szacowanymi wielkościami nie jest możliwe, przeprowadzono analizę metodą Monte Carlo, czyli analizę wrażliwości tych rezultatów w oparciu o przypadkową zmienność głównych parametrów.

 

Poprawka

Część A. Szacowane emisje dla biopaliw wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów (gCO2eq/MJ)

Grupa surowców

Szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów

Zboża i inne rośliny wysokoskrobiowe

12

Rośliny cukrowe

13

Rośliny oleiste

55

Poprawka  93

Stanowisko Rady

Załącznik II – punkt 1

Dyrektywa 2009/28/WE

Załącznik V – część C – punkt 7

 

Stanowisko Rady

Poprawka

1) w załączniku V część C pkt 7 zmiany otrzymuje brzmienie:

1) w załączniku V część C wprowadza się następujące zmiany:

 

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Emisje w ujęciu rocznym spowodowane zmianami zasobów węgla wynikającymi ze zmiany użytkowania gruntów, e1, oblicza się, równo rozdzielając całkowitą emisję na 20 lat. Do obliczenia wielkości tych emisji stosuje się następującą zasadę:

„7. Emisje w ujęciu rocznym spowodowane zmianami zasobów węgla wynikającymi ze zmiany użytkowania gruntów, e1, oblicza się, równo rozdzielając całkowitą emisję na 20 lat. Do obliczenia wielkości tych emisji stosuje się następującą zasadę:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

gdzie

gdzie

el = emisje gazów cieplarnianych w ujęciu rocznym spowodowane zmianami zasobów węgla wynikającymi ze zmiany użytkowania gruntów (mierzone jako masa (w gramach) równoważnika CO2 w przeliczeniu na jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa lub biopłynu (w megadżulach)). „Grunty uprawne”** i „uprawy wieloletnie”*** uznaje się za jeden sposób użytkowania gruntów;

el = emisje gazów cieplarnianych w ujęciu rocznym spowodowane zmianami zasobów węgla wynikającymi ze zmiany użytkowania gruntów (mierzone jako masa (w gramach) równoważnika CO2 w przeliczeniu na jednostkę energii wytworzonej z biopaliwa (w megadżulach));

CSR = zasoby węgla na jednostkę powierzchni związane z referencyjnym użytkowaniem gruntów (mierzone jako masa (w tonach) zasobów węgla na jednostkę powierzchni, obejmujące zarówno glebę, jak i roślinność). Referencyjne użytkowanie gruntów oznacza użytkowanie gruntów w styczniu 2008 r. lub 20 lat przed uzyskaniem surowca, w zależności od tego, która data jest późniejsza;

CSR = zasoby węgla na jednostkę powierzchni związane z referencyjnym użytkowaniem gruntów (mierzone jako masa (w tonach) zasobów węgla na jednostkę powierzchni, obejmujące zarówno glebę, jak i roślinność). Referencyjne użytkowanie gruntów oznacza użytkowanie gruntów w styczniu 2008 r. lub 20 lat przed uzyskaniem surowca, w zależności od tego, która data jest późniejsza;

CSA = zasoby węgla na jednostkę powierzchni związane z referencyjnym użytkowaniem gruntów (mierzone jako masa (w tonach) zasobów węgla na jednostkę powierzchni, obejmujące zarówno glebę, jak i roślinność). W przypadkach gdy zasoby węgla gromadzą się przez okres przekraczający jeden rok, wartość CSA jest obliczana jako szacowane zasoby węgla na jednostkę powierzchni po 20 latach lub kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej;

CSA = zasoby węgla na jednostkę powierzchni związane z referencyjnym użytkowaniem gruntów (mierzone jako masa (w tonach) zasobów węgla na jednostkę powierzchni, obejmujące zarówno glebę, jak i roślinność). W przypadkach gdy zasoby węgla gromadzą się przez okres przekraczający jeden rok, wartość CSA jest obliczana jako szacowane zasoby węgla na jednostkę powierzchni po 20 latach lub kiedy uprawy osiągną dojrzałość, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej; oraz

P = wydajność upraw (mierzona ilością energii wytwarzanej przez biopaliwo lub biopłyn na jednostkę powierzchni w jednym roku); oraz

P = wydajność upraw (mierzona ilością energii wytwarzanej przez biopaliwo lub biopłyn na jednostkę powierzchni w jednym roku).”;

eB = premia o wartości 29 gCO2eq/MJ za biopaliwo lub biopłyn przyznawana, jeśli biomasa otrzymywana jest z rekultywowanych terenów zdegradowanych i spełnia warunki ustanowione w pkt 8.

 

________________

 

* Współczynnik otrzymany przez podzielenie masy molowej CO2 (44,010 g/mol) przez masę molową węgla (12,011 g/mol) wynosi 3,664.

 

** Grunty uprawne zgodnie z definicją Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

 

*** Uprawy wieloletnie definiuje się jako uprawy wieloletnie z łodygami zwykle niepodlegającymi corocznym zbiorom, takie jak zagajnik o krótkiej rotacji i uprawy palmy olejowej. ”;

 

Poprawka  94

Stanowisko Rady

Załącznik II – punkt 1 – litera a a (nowa)

Dyrektywa 2009/28/WE

Załącznik V – część C – punkty 8 i 9

 

Stanowisko Rady

Poprawka

 

aa) skreśla się pkt 8 i 9.

Poprawka  95

Stanowisko Rady

Załącznik II – punkt 2

Dyrektywa 2009/28/WE

Załącznik VIII – część A

 

Stanowisko Rady

Część A. Tymczasowe szacowane emisje surowców dla biopaliw i biopłynów, wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów (gCO2eq/MJ)+

Grupa surowców

Średnia*

Zakres między percentylami uzyskany z analizy wrażliwości**

Zboża i inne rośliny wysokoskrobiowe

12

8–16

Rośliny cukrowe

13

4–17

Rośliny oleiste

55

33–66

________________

* Przedstawione tu średnie wartości stanowią średnią ważoną indywidualnie modelowanych wartości dotyczących surowców.

** Przedstawiony tu zakres oddaje 90 % wyników przy użyciu wartości 5. i 95. percentyla wynikających z analizy. Percentyl 5. oznacza wartość, poniżej której stwierdzono 5 % obserwacji (tj. 5 % łącznych danych wykazało wyniki poniżej 8, 4 i 33 g gCO2eq/MJ). Percentyl 95. oznacza wartość, poniżej której stwierdzono 95 % obserwacji (tj. 5 % łącznych danych wykazało wyniki powyżej 16, 17 i 66 gCO2eq/MJ).

+ Przedstawione tu średnie wartości stanowią średnią ważoną indywidualnie modelowanych wartości dotyczących surowców. Wielkość wartości w załączniku podlega szeregowi założeń (odnoszących się np. do postępowania z produktami ubocznymi, kształtowania się plonów, zasobów węgla i przemieszczania produkcji innych towarów itd.) stosowanych w modelach ekonomicznych opracowanych w celu oszacowania tych emisji. Mimo że, w związku z powyższym, dokładne scharakteryzowanie zakresu niepewności wiążącego się z takimi szacowanymi wielkościami nie jest możliwe, przeprowadzono analizę metodą Monte Carlo, czyli analizę wrażliwości tych rezultatów w oparciu o przypadkową zmienność głównych parametrów.

 

Poprawka

Część A. Szacowane emisje dla biopaliw i biopłynów wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów (gCO2eq/MJ)

Grupa surowców

Szacowane emisje wynikające z pośredniej zmiany użytkowania gruntów

Zboża i inne rośliny wysokoskrobiowe

12

Rośliny cukrowe

13

Rośliny oleiste

55

Poprawka  96

Stanowisko Rady

Załącznik II – punkt 3

Dyrektywa 2009/28/WE

Załącznik IX

 

Stanowisko Rady

Poprawka

Załącznik IX

Załącznik IX

Część A. Surowce i paliwa, których wkład w realizację celu(-ów) określonego(-ych) w art. 3 ust. 4, jest uznawany za dwukrotność ich wartości energetycznej

Część A. Surowce i paliwa, których wkład w realizację celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy jest uznawany za dwukrotność ich wartości energetycznej i które przyczyniają się do realizacji celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit drugi lit. e)

a) Algi, jeżeli są hodowane na lądzie, w stawach lub w fotobioreaktorach.

 

b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów komunalnych, ale nie segregowanych odpadów z gospodarstw domowych, z zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE

b) Frakcja biomasy zmieszanych odpadów komunalnych, ale nie segregowanych odpadów z gospodarstw domowych, z zastrzeżeniem celów recyklingu na mocy art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE.

c) Bioodpady, zgodnie z definicją w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2008/98/WE, z gospodarstw domowych podlegające selektywnej zbiórce zgodnie z definicją w art. 3 pkt 11 tej dyrektywy.

c) Bioodpady, zgodnie z definicją w art. 3 pkt 4 dyrektywy 2008/98/WE, z gospodarstw domowych podlegające selektywnej zbiórce zgodnie z definicją w art. 3 pkt 11 tej dyrektywy.

d) Frakcja biomasy odpadów przemysłowych, nienadająca się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym ludzi i zwierząt, w tym materiał z detalu i hurtu oraz z przemysłu rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, z wyłączeniem surowców wymienionych w części B niniejszego załącznika.

d) Frakcja biomasy odpadów przemysłowych, nienadająca się do wykorzystania w łańcuchu żywnościowym ludzi i zwierząt, w tym materiał z detalu i hurtu oraz z przemysłu rolno-spożywczego, rybołówstwa i akwakultury, z wyłączeniem surowców wymienionych w części B niniejszego załącznika.

e) Słoma.

e) Słoma.

f) Obornik i osad ściekowy.

f) Obornik i osad ściekowy.

g) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju palmowego i puste wiązki owoców palmy.

g) Ścieki z zakładów wytłaczania oleju palmowego i puste wiązki owoców palmy.

h) Smoła oleju talowego

h) Smoła oleju talowego.

i) Surowa gliceryna

i) Surowa gliceryna.

j) Wytłoczyny z trzciny cukrowej

j) Wytłoczyny z trzciny cukrowej.

k) Wytłoki z winogron i osad winny z drożdży

k) Wytłoki z winogron i osad winny z drożdży.

l) Łupiny orzechów

l) Łupiny orzechów.

m) Łuski nasion

m) Łuski nasion.

n) Kolby oczyszczone z ziaren kukurydzy.

n) Kolby oczyszczone z ziaren kukurydzy.

o) Frakcja biomasy odpadów i pozostałości z leśnictwa i gałęzi przemysłu opartych na leśnictwie, np. kora, gałęzie, trzebież, liście, igły, wierzchołki drzew, trociny, strużyny, ług czarny, melasa, osad włóknisty, lignina i olej talowy.

o) Frakcja biomasy odpadów i pozostałości z leśnictwa i gałęzi przemysłu opartych na leśnictwie, np. kora, gałęzie, trzebież, liście, igły, wierzchołki drzew, trociny, strużyny, ług czarny, melasa, osad włóknisty, lignina i olej talowy.

p) Inny niespożywczy materiał celulozowy, określony w art. 2 ust. 2 lit. s)

p) Inny niespożywczy materiał celulozowy, określony w art. 2 ust. 2 lit. s).

q) Inny materiał lignocelulozowy określony w art. 2 ust. 2 lit. r), z wyjątkiem kłód tartacznych i kłód skrawanych.

q) Inny materiał lignocelulozowy określony w art. 2 ust. 2 lit. r), z wyjątkiem kłód tartacznych i kłód skrawanych.

r) Odnawialne paliwa ciekłe i gazowe pochodzenia niebiologicznego.

 

 

Część Aa. Surowce i paliwa, których wkład w realizację celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy jest uznawany za czterokrotność ich wartości energetycznej i które przyczyniają się do realizacji celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit drugi lit. e)

 

a) Algi (autotroficzne), jeżeli są hodowane na lądzie, w stawach lub w fotobioreaktorach.

 

b) Odnawialne paliwa ciekłe i gazowe pochodzenia niebiologicznego.

 

c) Wychwytywanie i wykorzystywanie dwutlenku węgla na potrzeby transportu.

 

d) Bakterie.

Część B. Surowce, których wkład w realizację celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy, jest uznawany za dwukrotność ich wartości energetycznej

Część B. Surowce, których wkład w realizację celu określonego w art. 3 ust. 4 akapit pierwszy, jest uznawany za dwukrotność ich wartości energetycznej

a) Zużyty olej kuchenny.

a) Zużyty olej kuchenny.

b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane w kategoriach 1 i 2 w myśl rozporządzenia (WE) nr 1069/2009*

b) Tłuszcze zwierzęce sklasyfikowane w kategoriach 1 i 2 w myśl rozporządzenia (WE) nr 1069/2009*.

 

ba) Surowce, które zostały określone przez właściwe organy krajowe jako odpady, pozostałości, niespożywczy materiał celulozowy lub materiał lignocelulozowy i które były wykorzystywane w istniejących instalacjach przed dniem 31 grudnia 2014 r.

________________

________________

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).”.

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1).”.

(1)

Dz.U. C xxx, 16.12.2014, s. xxx.

(2)

+              Dz.U.: proszę wstawić datę przyjęcia niniejszej dyrektywy.


UZASADNIENIE

Podstawą wielu z poprawek sprawozdawcy do omawianej dyrektywy jest stanowisko Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu, które sprawozdawca uważa za właściwy punkt wyjścia dla prac nowo wybranego zgromadzenia nad tym wnioskiem. Ponowne przedstawienie poprawek ujętych w stanowisku Parlamentu w pierwszym czytaniu umożliwi kolegom posłom włączenie się do tej ważnej debaty przy jednoczesnym poszanowaniu porozumienia osiągniętego przez ogół posłów w pierwszym czytaniu.

W dyrektywie 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych ustanowiono wiążący cel dotyczący osiągnięcia do 2020 r. 10% udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportu. Z kolei dyrektywa 98/70/WE wprowadziła wiążący cel dotyczący osiągnięcia do 2020 r. 6% zmniejszenia intensywności emisji gazów cieplarnianych dla paliw stosowanych w pojazdach transportu drogowego i w maszynach jezdnych nieporuszających się po drogach.

Celem przedstawionego w październiku 2012 r. wniosku Komisji jest zapoczątkowanie procesu przestawiania się na taką politykę w zakresie biopaliw, która zapewni znaczne ograniczenie emisji gazów cieplarnianych przy jednoczesnym uwzględnieniu emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów.

W tym celu Komisja wysunęła m.in. następujące propozycje:

– ograniczenie wkładu konwencjonalnych biopaliw w realizację celów określonych w dyrektywie 2009/28/WE,

– poprawa parametrów emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcji biopaliw dzięki podwyższeniu progu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla nowych instalacji, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony instalacji, które w dniu 1 lipca 2014 r. już działały,

– sprzyjanie większemu udziałowi zaawansowanych biopaliw w rynku dzięki dopuszczeniu większego wkładu tych paliw w realizację celów określonych w dyrektywie 2009/28/WE niż wkład biopaliw konwencjonalnych.

Przewiduje się, że biopaliwa wniosą istotny wkład w osiągnięcie wspomnianych celów na 2020 r. Jednocześnie przewiduje się, że do 2030 r. emisje z sektora transportu wzrosną. Reforma polityki UE w zakresie biopaliw stwarza zatem okazję do skorygowania tej tendencji.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje cele wytyczone przez Komisję i zdecydowanie się z nimi zgadza. Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu we wrześniu 2013 r. Rada przyjęła swoje stanowisko w grudniu 2014 r. Choć jest wiele zbieżności między oboma stanowiskami, co sprawozdawca przyjmuje z zadowoleniem, wiele zasadniczych kwestii pozostaje wciąż do uzgodnienia. To one zadecydują o skuteczności tych przepisów. Sprawozdawca przedstawił poprawki mające na celu rozwiązanie tych kluczowych kwestii. Wiele z tych poprawek opiera się na stanowisku Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu.

Poniżej przedstawiono najważniejsze z punktu widzenia sprawozdawcy kwestie.

– Wprowadzenie pułapu dla biopaliw konwencjonalnych

Parlament Europejski przyjął w pierwszym czytaniu stanowisko wprowadzające 6-procentowy pułap dla udziału biopaliw konwencjonalnych, które mogą mieć wkład w realizację celów określonych w dyrektywach 2009/28/WE i 98/70/WE. Został on podwyższony w stosunku do pułapu zaproponowanego przez Komisję wynoszącego 5%, a podwyższenia tego pułapu dokonano w celu ochrony już poczynionych inwestycji. Według Parlamentu pułap ten powinien również stosować się do wsparcia finansowego udzielanego w związku z tymi biopaliwami. Zdaniem sprawozdawcy wysoki pułap dla biopaliw, których produkcja wymaga użytkowania gruntów, jest konieczny do osiągnięcia celów na 2020 r. określonych w dyrektywach 2009/28/WE i 98/70/WE oraz do zapewnienia przestawienia się na zaawansowane biopaliwa. Sprawozdawca jest zaniepokojony dalszym podwyższeniem tego pułapu przez Radę i w związku z tym zdecydował się na przywrócenie brzmienia proponowanych przepisów ze stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu. Ten pułap powinien również stosować się do celu określonego w dyrektywie w sprawie jakości paliw, aby została zapewniona spójność poszczególnych strategii politycznych.

– Czynniki pośredniej zmiany użytkowania gruntów

Zignorowanie skutku pośredniej zmiany użytkowania gruntów zagroziłoby realizacji celów UE w zakresie klimatu dla sektora transportu. W swoim stanowisku w pierwszym czytaniu Parlament Europejski wprowadził poprawkę dotyczącą uwzględniania czynników pośredniej zmiany użytkowania gruntów w ewidencji i rozliczaniu emisji dwutlenku węgla w ramach dyrektywy 98/70/WE poczynając od 2020 r. Czynniki pośredniej zmiany użytkowania gruntów pozostałyby w dyrektywie 2009/28/WE do celów sprawozdawczości, a do Komisji zwrócono się o przegląd tych czynników do 2016 r. Ta poprawka nie została poparta przez Radę. Ponadto Rada złagodziła wymogi dotyczące sprawozdawczości w odniesieniu do emisji powiązanych z pośrednią zmianą użytkowania gruntów. Co więcej, wprowadzone w stanowisku Rady nowe pojęcie „biopaliw o niskim ryzyku spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów” rodzi wątpliwości co do sposobu, w jaki mogłoby ono być stosowane w praktyce. Zdecydowanie trzeba zatem dopracować to pojęcie.

Sprawozdawca również w tej kwestii zdecydował się przywrócić brzmienie proponowanych przepisów ze stanowiska Parlamentu w pierwszym czytaniu, a by dać wyraźny sygnał, że czynniki pośredniej zmiany użytkowania gruntów muszą zostać poważnie rozważone. Ponadto trzeba dokonać dogłębnego przeglądu metodologii szacowania wskaźników emisji wynikających z pośredniej zmiany użytkowania gruntów w świetle dostosowań do postępu naukowo-technicznego.

– Cele dla zaawansowanych biopaliw

Parlament Europejski w swoim stanowisku w pierwszym czytaniu wprowadził wiążący podcel dla zawansowanych biopaliw na poziomie 0,5% w 2016 r. i 2,5% w 2020 r. Te ambitne cele mają służyć wprowadzeniu zachęt do sprzyjania udziałowi takich biopaliw w rynku, również w dalszej perspektywie czasowej. Sprawozdawca jest przekonany co do wagi stworzenia i zagwarantowania pewnej przestrzeni dla zaawansowanych biopaliw w przyszłym koszyku paliw. Skutecznym sposobem zrealizowania tego zamiaru jest wprowadzenie szczegółowego i wiążącego celu dla zaawansowanych biopaliw. W związku z tym dobrze się stało, że Rada również wykonała krok w tym kierunku. Jednak Rada proponuje zupełnie niewiążący podcel oparty na znacznie niższej wartości odniesienia (0,5%). Jest bardzo wątpliwe, czy tak mało ambitny poziom odniesienia w połączeniu z innymi zmianami wprowadzonymi przez Radę stworzy jakiekolwiek istotne zachęty do przestawienia się na czystsze paliwa.

– Polityka na lata po 2020 r.

Zdaniem sprawozdawcy jednym z największych wyzwań przy aktualizacji dyrektyw 2009/28/WE i 98/70/WE jest brak długoterminowych perspektyw. Aby stworzyć długoterminowe perspektywy dla inwestycji oraz aby wesprzeć innowacje w zakresie zrównoważonych biopaliw i innych środków obniżających emisyjność sektora transportu należy rozważyć instrumenty i sposoby kompleksowego i neutralnego pod względem technologicznym podejścia do promowania ograniczenia emisji i efektywności energetycznej w transporcie na potrzeby polityki na lata po 2020 r. Sprawozdawca postanowił zatem przedstawić poprawki mające na celu podkreślenie potrzeby opracowania długoterminowej polityki, która przyciągnie inwestycje do Europy.

Jeżeli nie przystąpimy do dzieła, nadrzędnym wyzwaniem, przed jakim stanie Europa, będzie to, że nasz kontynent zostanie zdystansowany pod względem technologicznym w zakresie zrównoważonych paliw. Nie możemy sobie na to pozwolić niezależnie od naszych przekonań politycznych. Niesprostanie tym wyzwaniom oznaczałoby koniec „bardziej zielonej” Europy oraz Europy bardziej sprzyjającej zatrudnieniu i inwestycjom.


PROCEDURA

Tytuł

Zmiana dyrektywy w sprawie jakości paliw oraz dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych (pośrednia zmiana użytkowania gruntów)

Odsyłacze

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD)

Data pierwszego czytania w PE – Numer P

11.9.2013                     T7-0357/2013

Wniosek Komisji

COM(2012)0595 - C7-0337/2012

Data ogłoszenia na posiedzeniu wpłynięcia stanowiska Rady w pierwszym czytaniu

15.1.2015

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

15.1.2015

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Nils Torvalds

17.7.2014

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.1.2015

 

 

 

Data przyjęcia

24.2.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

26

4

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes

Data złożenia

26.2.2015

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności