Procedură : 2012/0288(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0025/2015

Texte depuse :

A8-0025/2015

Dezbateri :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Voturi :

PV 28/04/2015 - 7.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0100

RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ     ***II
PDF 1082kWORD 797k
26.2.2015
PE 544.412v02-00 A8-0025/2015

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

(10710/2/2014 – C8‑0004/2015 – 2012/0288(COD))

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportor: Nils Torvalds

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei directive a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 98/70/CE privind calitatea benzinei și a motorinei și de modificare a Directivei 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile

(10710/2/2014 – C8‑0004/2015 – 2012/0288(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (10710/2/2014 – C8–0004/2015),

–       având în vedere poziția sa în primă lectură(1) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0595),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 69 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0025/2015),

1.      adoptă poziția în a doua lectură prezentată în continuare;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Poziția Consiliului

Considerentul 1

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului1, fiecare stat membru se asigură că ponderea de energie din surse regenerabile utilizată în toate formele de transport în 2020 va fi de cel puțin 10 % din consumul final de energie în sectorul transporturilor în statul membru respectiv. Amestecul de biocarburanți este una dintre metodele pe care statele membre le au la dispoziție pentru a îndeplini acest obiectiv și se așteaptă ca acesta să reprezinte principala contribuție.

(1) În conformitate cu articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului1, fiecare stat membru se asigură că ponderea de energie din surse regenerabile utilizată în toate formele de transport în 2020 va fi de cel puțin 10 % din consumul final de energie în sectorul transporturilor în statul membru respectiv. Amestecul de biocarburanți este una dintre metodele pe care statele membre le au la dispoziție pentru a îndeplini acest obiectiv și se așteaptă ca acesta să reprezinte principala contribuție. Alte metode de realizare a obiectivului sunt reducerea consumului de energie, indispensabilă întrucât probabil că va deveni din ce în ce mai dificil să se realizeze un obiectiv procentual obligatoriu pentru energia din surse regenerabile, în cazul în care cererea totală de energie pentru transporturi continuă să crească, precum și utilizarea de energie obținută din surse de energie regenerabile.

__________________

__________________

1 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

1 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

Amendamentul  2

Poziția Consiliului

Considerentul 3 a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(3a) Deși Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE utilizează termenii „biocarburanți și biolichide”, dispozițiile lor, inclusiv criteriile relevante de durabilitate, se aplică tuturor carburanților din surse regenerabile, astfel cum sunt definiți în aceste directive.

Amendamentul  3

Poziția Consiliului

Considerentul 4

Poziția Consiliului

Amendamentul

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile agricole destinate anterior piețelor de alimente și furaje sunt convertite pentru a fi utilizate în producția de biocarburanți, cererea de produse altele decât combustibilii va trebui totuși satisfăcută, prin intensificarea producției curente sau prin introducerea terenurilor neagricole în producție, în altă parte. Acest din urmă caz reprezintă o schimbare indirectă a utilizării terenurilor și, atunci când implică convertirea terenurilor cu stocuri mari de carbon, poate antrena importante emisii de gaze cu efect de seră. Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificate pentru a include dispoziții referitoare la schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, ținând seama de faptul că, la ora actuală, biocarburanții sunt, în principal, produși pe bază de culturi de pe terenuri agricole existente.

(4) În cazul în care pășunile sau terenurile agricole destinate anterior piețelor de alimente, furaje și fibre sunt convertite pentru a fi utilizate în producția de biocarburanți, cererea de produse altele decât carburanții va trebui totuși satisfăcută, prin intensificarea producției curente sau prin introducerea terenurilor neagricole în producție, în altă parte. Acest din urmă caz reprezintă o schimbare indirectă a utilizării terenurilor și, atunci când implică convertirea terenurilor cu stocuri mari de carbon, poate antrena importante emisii de gaze cu efect de seră. Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE ar trebui, prin urmare, să fie modificate pentru a include dispoziții referitoare la schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, ținând seama de faptul că, la ora actuală, biocarburanții sunt, în principal, produși pe bază de culturi de pe terenuri agricole existente. Dispozițiile care vizează impactul schimbării indirecte a utilizării terenurilor asupra emisiilor de gaze cu efect de seră ar trebui să țină cont în mod corespunzător de nevoia de a proteja investițiile deja realizate.

Amendamentul  4

Poziția Consiliului

Considerentul 5

Poziția Consiliului

Amendamentul

(5) Pe baza previziunilor privind cererea de biocarburanți furnizate de statele membre și a estimărilor privind emisiile legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor pentru diferite materii prime destinate producției de biocarburanți, se estimează că emisiile de gaze cu efect de seră legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor sunt semnificative și că ele ar putea anula, parțial sau în totalitate, reducerile de emisii de gaze cu efect de seră generate de biocarburanții individuali. Acest lucru se datorează faptului că se așteaptă ca aproape întreaga producție de biocarburanți din 2020 să provină din culturi de pe terenuri ce ar putea fi utilizate în vederea satisfacerii piețelor de alimente și furaje. În vederea reducerii acestor emisii, este necesar să se facă distincția corespunzătoare între diferite grupe de culturi, precum culturile de oleaginoase, de plante zaharoase, cereale și alte culturi bogate în amidon.

(5) Pe baza previziunilor privind cererea de biocarburanți furnizate de statele membre și a estimărilor privind emisiile legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor pentru diferite materii prime destinate producției de biocarburanți, emisiile de gaze cu efect de seră legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor sunt semnificative și ar putea anula, parțial sau în totalitate, reducerile de emisii de gaze cu efect de seră generate de biocarburanții individuali. Acest lucru se datorează faptului că se așteaptă ca aproape întreaga producție de biocarburanți din 2020 să provină din culturi de pe terenuri ce ar putea fi utilizate în vederea satisfacerii piețelor de alimente și furaje. În vederea reducerii acestor emisii, este necesar să se facă distincția corespunzătoare între diferite grupe de culturi, precum culturile de oleaginoase, de plante zaharoase, cereale și alte culturi bogate în amidon. Mai mult, este necesar să se încurajeze cercetarea și dezvoltarea în cadrul noilor sectoare de producție de biocarburanți avansați care nu intră în concurență cu culturile alimentare și să se studieze în continuare impactul diferitelor grupuri de culturi atât asupra schimbărilor directe, cât și a celor indirecte ale utilizării terenurilor.

Amendamentul  5

Poziția Consiliului

Considerentul 7

Poziția Consiliului

Amendamentul

(7) Combustibilii lichizi din surse regenerabile vor fi probabil necesari în sectorul transporturilor pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de acest sector. Biocarburanții avansați, cum ar fi cei produși pe bază de deșeuri și alge, contribuie mult la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu risc scăzut de a provoca schimbări indirecte ale utilizării terenurilor, și nu concurează direct pentru terenuri agricole destinate piețelor de alimente și furaje. Este necesar, prin urmare, să se încurajeze creșterea producției de astfel de biocarburanți avansați, aceștia nefiind în prezent comercializați în cantități mari, în parte din cauza concurenței pentru subvenții publice cu tehnologiile consacrate de producere a biocarburanților pe bază de culturi alimentare. Fiecare stat membru ar trebui să promoveze consumul de astfel de biocarburanți avansați, prin stabilirea, la nivel național, a unor subobiective fără caracter juridic obligatoriu, în cadrul obligației de a garanta că ponderea deținută de energia din surse regenerabile în totalul formelor de transport, în 2020, este de cel puțin 10 % din consumul final de energie în sectorul transporturilor în statul membru respectiv. De asemenea, este necesar ca statele membre să raporteze cu privire la îndeplinirea acestor subobiective naționale în 2020 și ar trebui publicat un raport de sinteză în acest sens, pentru a se evalua eficacitatea măsurilor introduse prin prezenta directivă în ceea ce privește diminuarea, prin promovarea biocarburanților avansați, a riscului de emisii de gaze cu efect de seră asociate schimbării indirecte a utilizării terenurilor. Se preconizează că biocarburanții avansați și promovarea acestora vor juca în continuare un rol important în decarbonizarea transporturilor și în elaborarea de tehnologii de transport cu emisii scăzute de dioxid de carbon după această dată.

(7) Carburanții lichizi din surse regenerabile vor fi probabil necesari în sectorul transporturilor pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră generate de acest sector. Biocarburanții avansați, cum ar fi cei produși pe bază de deșeuri și alge, contribuie mult la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, cu risc scăzut de a provoca schimbări indirecte ale utilizării terenurilor, și nu concurează direct pentru terenuri agricole destinate piețelor de alimente și furaje. Ar trebui încurajată cercetarea, dezvoltarea și creșterea producției de astfel de biocarburanți avansați, aceștia nefiind în prezent comercializați în cantități mari, în parte din cauza concurenței pentru subvenții publice cu tehnologiile consacrate de producere a biocarburanților pe bază de culturi alimentare. Prin urmare, ar trebui să se instituie un subobiectiv specific pentru consumul de astfel de biocarburanți avansați în cadrul obligației de a garanta că ponderea deținută de energia din surse regenerabile în totalul formelor de transport, în 2020, este de cel puțin 10 % din consumul final de energie în sectorul transporturilor în statul membru respectiv. De asemenea, este necesar ca statele membre să raporteze cu privire la îndeplinirea acestui subobiectiv național în 2020 pentru a se evalua eficacitatea măsurilor introduse prin prezenta directivă în ceea ce privește diminuarea, prin promovarea biocarburanților avansați, a riscului de emisii de gaze cu efect de seră asociate schimbării indirecte a utilizării terenurilor. Se preconizează că biocarburanții avansați care au un impact scăzut asupra schimbării indirecte a utilizării terenurilor și care determină economii globale ridicate de emisii de gaze cu efect de seră vor juca în continuare un rol important în decarbonizarea transporturilor și în elaborarea de tehnologii de transport cu emisii scăzute de dioxid de carbon după 2020.

Amendamentul  6

Poziția Consiliului

Considerentul 7 a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(7a) În concluziile sale din 23 și 24 octombrie 2014, Consiliul European a subliniat importanța reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și a riscurilor legate de dependența de combustibilii fosili în sectorul transporturilor în contextul cadrului de politici privind clima și energia pentru 2030 și a invitat Comisia să examineze instrumentele și măsurile pentru o abordare cuprinzătoare și neutră din punct de vedere tehnologic în vederea promovării reducerii emisiilor și a eficienței energetice în sectorul transporturilor, a transportului electric și a surselor regenerabile de energie în sectorul transporturilor inclusiv după 2020.

Amendamentul  7

Poziția Consiliului

Considerentul 7 b (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(7b) Pentru a exploata sinergiile și a crește certitudinea juridică, ar trebui îmbunătățită coerența între Directiva 98/70/CE, Directiva 2009/28/CE și legislația din alte domenii de politică a Uniunii. Definițiile deșeurilor și reziduurilor, în sensul Directivei 98/70/CE și al Directivei 2009/28/CE, ar trebui să fie armonizate cu cele enunțate în Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului1a. Fluxurile de deșeuri și de reziduuri menționate în Directiva 98/70/CE și în Directiva 2009/28/CE ar trebui identificate mai bine prin intermediul codurilor de deșeuri din catalogul european al deșeurilor înființat prin Decizia 2000/532/CE1b a Comisiei, pentru a facilita aplicarea acestor directive de către autoritățile competente din statele membre. Promovarea biocarburanților și a biolichidelor în conformitate cu Directiva 98/70/CE și cu Directiva 2009/28/CE ar trebui să fie compatibilă cu obiectivele și scopul Directivei 2008/98/CE. În vederea realizării obiectivului Uniunii de a se îndrepta către o societate a reciclării, ierarhia deșeurilor menționată la articolul 4 din Directiva 2008/98/CE ar trebui să fie pusă în aplicare integral. Pentru a facilita acest demers, utilizarea de deșeuri și reziduuri pentru producția de biocarburanți și de biolichide ar trebui să devină parte a planurilor de gestionare a deșeurilor și a programelor de prevenire a deșeurilor, instituite de statele membre în conformitate cu capitolul V din Directiva 2008/98/CE. Aplicarea Directivei 98/70/CE și a Directivei 2009/28/CE nu ar trebui să pună în pericol punerea integrală în aplicare a Directivei 2008/98/CE.

 

_______________

 

1a Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive (JO L 312, 22.11.2008, p. 3).

 

1b Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în conformitate cu articolul 1 litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în conformitate cu articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C(2000)1147)] (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).

Amendamentul  8

Poziția Consiliului

Considerentul 8

Poziția Consiliului

Amendamentul

(8) Diferențele de la nivelul emisiilor estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor provin din diferențele de la nivelul datelor de intrare și al ipotezelor fundamentale referitoare la evoluțiile din agricultură, precum tendințele randamentului și productivității agricole, alocarea coproduselor și ratele observate la nivel mondial ale schimbării utilizării terenurilor și ale despăduririlor, care nu se află sub controlul producătorilor de biocarburanți. Deși majoritatea materiilor prime pentru biocarburanți sunt produse în Uniune, se preconizează că majoritatea emisiilor estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor vor avea loc în afara Uniunii, în zone unde este probabil ca producția suplimentară să fie realizată cu cele mai mici costuri. În special, ipotezele referitoare la conversia pădurilor tropicale și la drenarea turbăriilor în afara Uniunii influențează puternic emisiile estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, asociate cu producerea de biomotorină din culturi oleaginoase, fiind astfel extrem de importantă asigurarea faptului că aceste date și ipoteze sunt revizuite în conformitate cu cele mai recente informații disponibile referitoare la conversia terenurilor și la despădurire, inclusiv sesizarea oricărui progres înregistrat în zonele respective prin programele internaționale în curs.

(8) Diferențele de la nivelul emisiilor estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor provin din diferențele de la nivelul datelor de intrare și al ipotezelor fundamentale referitoare la evoluțiile din agricultură, precum tendințele randamentului și productivității agricole, alocarea coproduselor și ratele observate la nivel mondial ale schimbării utilizării terenurilor și ale despăduririlor, care nu se află sub controlul producătorilor de biocarburanți. Este importantă asigurarea faptului că aceste date și ipoteze sunt revizuite în conformitate cu cele mai recente informații științifice disponibile referitoare la conversia terenurilor și la despădurire, inclusiv sesizarea oricărui progres înregistrat în zonele respective prin programele internaționale în curs. Comisia ar trebui, prin urmare, să reexamineze metodologia de estimare a factorilor aferenți emisiilor legate de schimbarea utilizării terenurilor incluși în anexele V și VIII la Directiva 98/70/CE și, respectiv, la Directiva 2009/28/CE, în vederea adaptării la progresul științific și tehnic. În acest scop, și în cazul în care acest lucru este justificat de cele mai recente dovezi științifice disponibile, Comisia ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a revizui factorii propuși, per grup de culturi, aferenți schimbării indirecte a utilizării terenurilor, de a introduce factori la niveluri de dezagregare superioare, precum și de a include valori suplimentare în cazul apariției pe piață a unor noi materii prime pentru biocarburanți.

Amendamentul  9

Poziția Consiliului

Considerentul 9

Poziția Consiliului

Amendamentul

(9) Pentru a asigura competitivitatea pe termen lung a sectoarelor bioindustriale și în acord cu comunicarea Comisiei din 13 februarie 2012 intitulată „Inovarea în scopul creșterii durabile: O bioeconomie pentru Europa” și cu Comunicarea Comisiei din 20 septembrie 2011 intitulată „Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor, care promovează existența în Europa a unor biorafinării integrate și diversificate, ar trebui ca, în cadrul Directivei 2009/28/CE, să se stabilească o serie de stimulente sporite, într-un mod care să acorde prioritate utilizării de surse de biomasă care nu au o valoare economică ridicată pentru alte utilizări decât pentru producția de biocarburanți.

(9) Pentru a asigura competitivitatea pe termen lung a sectoarelor bioindustriale, în conformitate cu comunicarea din 2012 intitulată „Inovarea în scopul creșterii durabile: O bioeconomie pentru Europa” și cu Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, care promovează existența în Europa a unor rafinării ecologice integrate și diversificate, ar trebui ca, în temeiul Directivei 2009/28/CE, să se stabilească o serie de stimulente sporite, într-un mod care să acorde prioritate utilizării de materii prime pe bază de biomasă care nu au o valoare economică ridicată pentru alte utilizări decât pentru producția de biocarburanți sau care nu afectează mediul în așa fel încât să compromită ecosistemele locale prin privarea culturilor alimentare de teren și apă.

Amendamentul  10

Poziția Consiliului

Considerentul 10

Poziția Consiliului

Amendamentul

(10) O utilizare sporită a electricității din surse regenerabile reprezintă un mijloc de a răspunde multora dintre provocările din sectorul transporturilor, precum și din alte sectoare energetice. Este oportun, astfel, să se furnizeze stimulente suplimentare pentru impulsionarea utilizării electricității din surse regenerabile în sectorul transporturilor și, de asemenea, să fie majorați factorii de multiplicare pentru calcularea contribuției electricității din surse regenerabile care este consumată de transporturile feroviare electrificate și de autovehiculele electrice, pentru a crește utilizarea acestor mijloace și pătrunderea lor pe piață.

(10) O utilizare sporită a electricității din surse regenerabile reprezintă un mijloc de a răspunde multora dintre provocările din sectorul transporturilor, precum și din alte sectoare energetice. Este oportun, astfel, să se furnizeze stimulente suplimentare pentru impulsionarea utilizării electricității din surse regenerabile în sectorul transporturilor. În plus, ar trebui încurajate măsurile privind eficiența energetică și economiile de energie în sectorul transporturilor.

Amendamentul  11

Poziția Consiliului

Considerentul 13

Poziția Consiliului

Amendamentul

(13) Pentru a pregăti tranziția către biocarburanții avansați și pentru a reduce la minimum impactul global în ceea ce privește schimbarea indirectă a utilizării terenurilor în perioada de până în 2020, este oportun să se limiteze cantitățile de biocarburanți și biolichide obținute din culturile alimentare indicate în partea A din anexa VIII la Directiva 2009/28/CE și în partea A din anexa V la Directiva 98/70/CE, care pot fi luate în calcul în scopul atingerii obiectivelor stabilite în Directiva 2009/28/CE, fără a restricționa utilizarea globală a acestor biocarburanți și biolichide.

(13) Pentru a pregăti tranziția către biocarburanții avansați și pentru a reduce la minimum impactul global în ceea ce privește schimbarea indirectă a utilizării terenurilor în perioada de până în 2020 și după aceea, este oportun să se limiteze cantitățile de biocarburanți și biolichide obținute din culturile alimentare indicate în partea A din anexa VIII la Directiva 2009/28/CE și în partea A din anexa V la Directiva 98/70/CE, care pot fi luate în calcul în scopul atingerii obiectivelor stabilite în Directiva 2009/28/CE, fără a restricționa utilizarea globală a acestor biocarburanți și biolichide.

Amendamentul  12

Poziția Consiliului

Considerentul 15

Poziția Consiliului

Amendamentul

(15) Emisiile estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor ar trebui incluse în raportarea de către Comisie a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de biocarburanți în temeiul Directivelor 98/70/CE și 2009/28/CE. Biocarburanții proveniți din materii prime care nu antrenează o nevoie suplimentară de terenuri, cum ar fi cei produși din materii prime pe bază de deșeuri, ar trebui să primească un factor de emisie zero.

(15) Emisiile estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor ar trebui evaluate în raport cu obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră per ciclu de viață prevăzut în Directiva 98/70/CE, în vederea oferirii unor stimulente pentru biocarburanții cu efecte reduse asupra schimbării indirecte a utilizării terenurilor și în vederea asigurării exactității și credibilității obiectivului respectiv. Emisiile estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor ar trebui incluse și în raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de biocarburanți în temeiul Directivelor 98/70/CE și 2009/28/CE. Biocarburanții proveniți din materii prime care nu antrenează o nevoie suplimentară de terenuri, cum ar fi cei produși din materii prime pe bază de deșeuri, ar trebui să primească un factor de emisie zero. Comisia ar trebui să revizuiască periodic metodologia de estimare a emisiilor de gaze cu efect de seră legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor asociate cu producția de biocarburanți și biolichide, pe baza celor mai bune dovezi științifice disponibile.

Amendamentul  13

Poziția Consiliului

Considerentul 15 a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(15a) Utilizarea terenurilor pentru creșterea materiilor prime destinate producției de biocarburanți nu ar trebui să conducă la strămutarea comunităților locale și indigene. Prin urmare, terenurile comunităților indigene ar trebui să facă obiectul unei protecții specifice.

Amendamentul  14

Poziția Consiliului

Considerentul 15 b (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(15b) Articolul 7d alineatul (8) din Directiva 98/70/CE și articolul 19 alineatul (8) din Directiva 2009/28/CE includ dispoziții pentru încurajarea cultivării de materii prime pentru biocarburanți pe terenuri foarte degradate și contaminate, ca măsură intermediară pentru atenuarea schimbărilor indirecte ale utilizării terenurilor. Aceste dispoziții nu mai sunt adecvate în forma lor actuală și trebuie integrate în abordarea prevăzută de prezenta directivă, pentru a asigura coerența acțiunilor globale de reducere la minimum a emisiilor legate de schimbarea indirectă a destinației terenurilor.

Amendamentul  15

Poziția Consiliului

Considerentul 16

Poziția Consiliului

Amendamentul

(16) Sporurile de producție în sectoarele agricole datorate cercetării intensive, dezvoltării tehnologice și transferului de cunoștințe peste nivelurile care ar fi prevalat în lipsa regimurilor pentru promovarea productivității pentru biocarburanți pe bază de culturi alimentare și furajere, precum și cultivarea unei a doua culturi anuale în zone care nu se utilizau anterior pentru cultivarea unei a doua culturi anuale, pot contribui la atenuarea schimbării indirecte a utilizării terenurilor. În măsura în care efectul rezultant de atenuare a schimbării indirecte a utilizării terenurilor la nivel național sau la nivel de proiect poate fi cuantificat, măsurile introduse prin prezenta directivă ar putea să reflecte asemenea îmbunătățiri ale productivității atât prin intermediul unor valori mai joase ale emisiilor estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, cât și prin contribuția biocarburanților pe bază de culturi alimentare și furajere la procentajul de energie din surse regenerabile care trebuie realizat în 2020 în transporturi.

(16) Sporurile de producție în sectoarele agricole peste nivelurile care ar fi prevalat în lipsa regimurilor pentru promovarea productivității pentru biocarburanți pe bază de culturi alimentare și furajere, sau în cazul în care producția de biocarburanți are loc pe terenuri în care schimbarea utilizării terenurilor s-a produs fără efecte negative asupra serviciilor ecosistemice preexistente asigurate de terenul respectiv, inclusiv protejarea stocurilor de carbon și a biodiversității, ar putea contribui în cazuri specifice la atenuarea schimbării indirecte a utilizării terenurilor într-o măsură mai mare decât efectele prevăzute deja de modelele existente ale schimbării indirecte a utilizării terenurilor . Comisia ar trebui să evalueze posibilitatea de a stabili criterii pentru identificarea și certificarea biocarburanților și a biolichidelor produse în cadrul unor sisteme care reduc delocalizarea producției ce vizează alte scopuri decât fabricarea de biocarburanți și biolichide, în conformitate cu criteriile de durabilitate corespunzătoare.

Amendamentul  16

Poziția Consiliului

Considerentul 17 a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(17a) Pentru a atinge obiectivul privind energiile din surse regenerabile în sectorul transporturilor, reducând în același timp la minimum efectele negative legate de schimbarea utilizării terenurilor, ar trebui încurajate utilizarea energiei electrice obținute din surse regenerabile, transferul modal, utilizarea sporită a transportului public și eficiența energetică. În conformitate cu Cartea albă privind transporturile, statele membre ar trebui să încerce să crească eficiența energetică și să reducă consumul global de energie în domeniul transporturilor, favorizând, în același timp, pătrunderea pe piață a vehiculelor electrice și folosirea crescută a surselor de energie regenerabilă în sistemele de transport.

Amendamentul  17

Poziția Consiliului

Considerentul 19

Poziția Consiliului

Amendamentul

(19) Deși biocarburanții pe bază de culturi alimentare și furajere sunt asociați, în general, cu existența de riscuri privind schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, există și excepții. Statele membre și Comisia ar trebui să încurajeze dezvoltarea și utilizarea de sisteme care pot dovedi cu certitudine că o cantitate determinată de materii prime pentru biocarburanți produsă într-un proiect dat nu a dislocat producția vizând alte scopuri. Aceasta se poate întâmpla, de exemplu, atunci când producția de biocarburant este egală cu suma producției suplimentare obținute prin investiții în îmbunătățirea productivității peste nivelurile care s-ar fi atins în caz contrar sau atunci când producția de biocarburant are loc pe terenuri pe care schimbarea directă a utilizării terenurilor a avut loc fără impacturi negative semnificative asupra serviciilor ecosistemice preexistente oferite de terenul respectiv, inclusiv protejarea stocurilor de carbon și biodiversitatea.

eliminat

Amendamentul  18

Poziția Consiliului

Considerentul 23

Poziția Consiliului

Amendamentul

(23) Pentru a permite adaptarea Directivei 98/70/CE la progresul științific și tehnic, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește adăugarea de valori tipice și implicite estimate pentru căi de producție a biocarburanților și adaptarea metodelor analitice autorizate, legate de specificațiile combustibililor, și a derogării referitoare la presiunea autorizată a vaporilor în ceea ce privește benzina cu conținut de bioetanol.

(23) Pentru a permite adaptarea Directivei 98/70/CE la progresul științific și tehnic, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește mecanismul de monitorizare și reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, principiile metodologice și valorile necesare pentru a evalua respectarea criteriilor de durabilitate în materie de biocarburanți, criteriile și limitele geografice pentru identificarea pășunilor cu o biodiversitate ridicată, metodologia de calculare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră per ciclu de viață, metodologia de calculare a emisiilor legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, nivelul autorizat al conținutului de aditivi metalici din carburanți, adăugarea de valori tipice și implicite estimate pentru căi de producție a biocarburanților și adaptarea metodelor analitice autorizate, legate de specificațiile carburanților, și a derogării referitoare la presiunea autorizată a vaporilor în ceea ce privește benzina cu conținut de bioetanol.

Amendamentul  19

Poziția Consiliului

Considerentul 24

Poziția Consiliului

Amendamentul

(24) Pentru a permite adaptarea Directivei 2009/28/CE la progresul științific și tehnic, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește eventuale adăugiri la lista materiilor prime pentru biocarburanți și a combustibililor, a căror contribuție la realizarea obiectivelor menționate la articolul 3 alineatul (4) din directiva respectivă ar trebui considerată a fi egală cu de două ori conținutul lor energetic, precum și în ceea ce privește adăugarea de valori tipice și implicite estimate pentru căi de producție a biocarburanților și biolichidelor.

(24) Pentru a permite adaptarea Directivei 2009/28/CE la progresul științific și tehnic, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește lista materiilor prime pentru biocarburanți care sunt luate în considerare de mai multe ori în vederea atingerii obiectivelor stabilite la articolul 3 alineatul (4), conținutul energetic al carburanților destinați transporturilor, criteriile și limitele geografice pentru identificarea pășunilor cu o biodiversitate ridicată, metodologia de calculare a emisiilor legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și principiile și valorile metodologice necesare pentru a se evalua respectarea criteriilor de durabilitate în materie de biocarburanți și biolichide.

Amendamentul  20

Poziția Consiliului

Considerentul 26

Poziția Consiliului

Amendamentul

(26) Comisia ar trebui să evalueze eficacitatea măsurilor introduse de prezenta directivă, pe baza celor mai bune și mai recente dovezi științifice disponibile, în ceea ce privește limitarea emisiilor provenite din schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și abordarea modalităților de reducere în continuare a respectivului impact.

(26) Comisia ar trebui să evalueze eficacitatea măsurilor introduse de prezenta directivă, pe baza celor mai bune și mai recente dovezi științifice disponibile, în ceea ce privește limitarea emisiilor provenite din schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și abordarea modalităților de reducere în continuare a respectivului impact. Comisia ar trebui, de asemenea, să revizuiască eficacitatea stimulentelor oferite pentru biocarburanții obținuți din materii prime care nu utilizează terenuri și impactul punerii în aplicare a prezentei directive asupra disponibilității resurselor în alte sectoare.

Amendamentul  21

Poziția Consiliului

Considerentul 26 a (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(26a) Comisia ar trebui să revizuiască legislația Uniunii în materie de biocarburanți, analizând diverse opțiuni de politică și rentabilitatea politicii curente de a utiliza subsidii comparativ cu promovarea investițiilor în cercetarea în domeniul carburanților inovatori din surse regenerabile. Această revizuire ar trebui să includă o analiză a rolului biocarburanților durabili, inclusiv în contextul post-2020, ținând seama, printre altele, de disponibilitatea materiilor prime, de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, de calitatea aerului (inclusiv impactul asupra sănătății oamenilor) și de dependența energetică.

Amendamentul  22

Poziția Consiliului

Considerentul 26 b (nou)

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(26b) Este important ca Comisia să prezinte fără întârziere o propunere cuprinzătoare pentru o politică post-2020 rentabilă și neutră din punct de vedere tehnologic, în vederea creării unei perspective pe termen lung pentru investițiile în biocarburanți durabili cu risc scăzut din perspectiva schimbării indirecte a utilizării terenurilor și în alte mijloace de decarbonizare a sectorului transporturilor. Propunerea ar trebui să includă măsuri de promovare a biocarburanților avansați durabili după 2020 în cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030. În acest context, Comisia ar trebui să analizeze posibilitatea de a introduce după 2020 un mandat la nivelul UE privind amestecurile de biocarburanți avansați și ar trebui, de asemenea, să analizeze posibilitatea de a revizui obiectivele Directivei 98/70/CE și de a introduce o curbă de reducere a gazelor cu efecte de seră pentru carburanții destinați transporturilor după 2020. Propunerea ar putea include, de asemenea, introducerea unor factori estimați aferenți emisiilor legate de schimbarea indirectă a destinației terenurilor în criteriile de durabilitate corespunzătoare.

Amendamentul  23

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 98/70/CE

Articolul 2 – punctul 9 a (nou)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

-1. La articolul 2, se adaugă următorul punct:

 

„9a. «carburanți lichizi și gazoși de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile» înseamnă carburanți gazoși sau lichizi diferiți de biocarburanții al căror conținut energetic provine din surse de energie regenerabile diferite de biomasă care sunt utilizați în transport și care obțin reducerile minime ale emisiilor de gaze cu efect de seră și îndeplinesc specificațiile în materie de calitate din prezenta directivă.”

Amendamentul  24

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 1

Directiva 98/70/CE

Articolul 2 – punctul 11

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

11. «biocarburanți cu risc scăzut din perspectiva schimbării indirecte a utilizării terenurilor» înseamnă biocarburanți ale căror materii prime nu figurează în partea A din anexa V sau figurează în partea A din anexa V, dar au fost produse în cadrul unor regimuri care reduc dislocarea producției care vizează alte scopuri decât fabricarea de biocarburanți și au fost produse în conformitate cu criteriile de sustenabilitate pentru biocarburanți prevăzute la articolul 7b. Nu se poate lua în considerare decât cantitatea de materii prime care corespunde acelei reduceri efective a dislocării care este obținută prin sistemul în cauză. Respectivele sisteme pot funcționa fie ca proiecte individuale la nivel local, fie ca măsuri de politici care acoperă, parțial sau integral, teritoriul unui stat membru sau al unei țări terțe. Dislocarea producției care vizează alte scopuri decât fabricarea de biocarburanți poate fi redusă dacă regimul aplicat generează, în zona care îi corespunde, creșteri de productivitate peste nivelurile care ar fi prevalat în absența unor astfel de regimuri de promovare a productivității;

eliminat

Amendamentul  25

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 2 – litera -a (nouă)

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 a – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(-a) la alineatul (1), se adaugă următorul paragraf:

 

„În cazul furnizorilor de biocarburanți destinați să fie utilizați în sectorul aviației, statele membre le permit acestora să opteze să contribuie la obligația de reducere a emisiilor prevăzută la alineatul (2) în măsura în care biocarburanții furnizați îndeplinesc criteriile de durabilitate prevăzute la articolul 7b.”;

Amendamentul  26

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 2 – litera -aa (nouă)

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 a – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(-aa) la alineatul (2) se adaugă următorul paragraf:

 

„Statele membre se asigură că contribuția maximă a biocarburanților produși pe bază de cereale și alte culturi bogate în amidon, de culturi de plante zaharoase și de plante oleaginoase sau pe bază de alte culturi energetice specializate în vederea îndeplinirii obiectivului menționat la primul paragraf nu depășește contribuția maximă stabilită la articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf litera (d) din Directiva 2009/28/CE.”;

Amendamentul  27

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 2 – litera a

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 a – alineatul 5

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(5) Pentru a se asigura punerea în aplicare uniformă a prezentului articol, Comisia adoptă acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (3) pentru a stabili:

(5) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a, în special în ceea ce privește:

(a) metodologia de calculare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de combustibili, alții decât biocarburanți, și de energie;

(a) metodologia de calculare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață de carburanți, alții decât biocarburanți, și de energie; până la 30 iunie 2016, se adoptă metodologii de calculare a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanții lichizi și gazoși de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile și metodologii pentru captarea de carbon și utilizarea acestuia în scopul transportului;

(b) metodologia care specifică, înainte de 1 ianuarie 2011, standardul de combustibil care se bazează pe emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitate de energie de combustibilii fosili în 2010 în sensul alineatului (2) de la prezentul articol;

(b) metodologia care specifică, înainte de 1 ianuarie 2011, standardul de combustibil care se bazează pe emisiile de gaze cu efect de seră generate pe durata ciclului de viață pe unitate de energie de combustibilii fosili în 2010 în sensul alineatului (2) de la prezentul articol;

(c) normele de asigurare a unei abordări cât mai uniforme posibil a punerii în aplicare de către statele membre a alineatului (4) de la prezentul articol;

(c) orice norme necesare pentru punerea în aplicare a alineatului (4) de la prezentul articol;

(d) metodologia de calculare a contribuției vehiculelor rutiere electrice, care este compatibilă cu articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2009/28/CE.”;

(d) metodologia de calculare a contribuției vehiculelor rutiere electrice, care este compatibilă cu articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2009/28/CE.”;

Amendamentul  28

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 2 – litera b

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 a – alineatul 6

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(6) În cadrul raportării prevăzute la alineatul (1), statele membre se asigură că furnizorii de combustibil raportează anual autorității desemnate de statul membru căile și volumele de producție pentru biocarburanții obținuți din materiile prime încadrate în categoriile din partea A din anexa V, precum și emisiile de gaze cu efect de seră per ciclu de viață per unitate de energie. Statele membre raportează aceste date Comisiei.

 

(6) În cadrul raportării prevăzute la alineatul (1), statele membre se asigură că furnizorii de carburanți raportează anual autorității desemnate de statul membru căile și volumele de producție pentru biocarburanții obținuți din materiile prime încadrate în categoriile din partea A din anexa V, precum și emisiile de gaze cu efect de seră per ciclu de viață per unitate de energie, inclusiv emisiile estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. Statele membre raportează aceste date Comisiei.

Amendamentul  29

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 3 – litera -a (nouă)

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 b – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

(1) Indiferent dacă materiile prime au fost cultivate pe teritoriul Comunității sau în afara acestuia, energia produsă din biocarburanți este luată în considerare în sensul articolului 7a numai în cazul în care sunt îndeplinite criteriile de durabilitate prevăzute la alineatele (2)-(6) din prezentul articol.

„(1) Indiferent dacă materiile prime au fost cultivate pe teritoriul Uniunii sau în afara acestuia, energia produsă din biocarburanți este luată în considerare în sensul articolului 7a numai în cazul în care sunt îndeplinite criteriile de durabilitate prevăzute la alineatele (2)-(6) din prezentul articol.

 

Cu toate acestea, biocarburanții produși din deșeuri și reziduuri, altele decât reziduurile din agricultură, acvacultură, pescuit și silvicultură, trebuie să îndeplinească doar criteriul de durabilitate prevăzut la alineatul (2) din prezentul articol pentru a fi luați în considerare în scopurile menționate la articolul 7a.

Cu toate acestea, biocarburanții produși din deșeuri și reziduuri, altele decât reziduurile din agricultură, acvacultură, pescuit și silvicultură, trebuie să îndeplinească doar criteriul de durabilitate prevăzut la alineatele (2) și (4a) din prezentul articol pentru a fi luați în considerare în scopurile menționate la articolul 7a.”

Amendamentul  30

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 3 – litera a

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 b – alineatul 2 – paragraful 1

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultând din utilizarea biocarburanților luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) este de cel puțin 60 %, în cazul biocarburanților produși în instalații care vor intra în funcțiune după …+. O instalație este considerată a fi în funcțiune atunci când a avut loc producția fizică de biocarburanți.

(2) Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultând din utilizarea biolichidelor și a biocarburanților luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) este de cel puțin 60 %, în cazul biocarburanților produși în instalații care vor intra în funcțiune după …+. O instalație este considerată a fi în funcțiune atunci când a avut loc producția fizică de biocarburanți.

__________________

__________________

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive.

+ JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive.

Amendamentul  31

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 3 – litera a

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 b – alineatul 2 – paragraful 3

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultând din utilizarea biocarburanților se calculează în conformitate cu articolul 7d alineatul (1).

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră rezultând din utilizarea biocarburanților și a biolichidelor se calculează în conformitate cu articolul 7d alineatul (1).

Amendamentul  32

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 3 – litera b

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 b – alineatul 3 – paragraful 2

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

Pentru a se asigura aplicarea uniformă a literei (c) de la primul paragraf de la prezentul alineat, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește criteriile și limitele geografice în vederea identificării pășunilor care intră sub incidența respectivei litere. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (3).”.

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a privind criteriile și limitele geografice în vederea identificării pășunilor care intră sub incidența primului paragraf litera (c).”.

Amendamentul  33

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 3 – litera b a (nouă)

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 b – alineatul 4 a (nou)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(ba) se introduce următorul alineat:

 

„(4a) Biocarburanții luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) nu sunt obținute din deșeuri cărora li se aplică obiective privind reutilizarea și reciclarea în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE. Statele membre garantează că folosirea deșeurilor și reziduurilor care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/98/CE pentru producerea de biocarburanți în sensul alineatului (1) respectă ierarhia deșeurilor stabilită la articolul 4 din directiva respectivă. De asemenea, statele membre țin seama în mod corespunzător de principiul utilizării în cascadă, ținând seama de circumstanțele economice și tehnologice de la nivel regional și local.

Amendamentul  34

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 3 – litera bb (nouă)

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 b – alineatul 4 b (nou)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(bb) se introduce următorul alineat:

 

„(4b)Biolichidele și biocarburanții care sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) nu se obțin din materii prime ce provin de pe terenuri, cu excepția cazului în care se respectă drepturile juridice ale terților privind utilizarea și drepturile de proprietate asupra terenurilor, inclusiv prin obținerea consimțământului lor liber, prealabil și în cunoștință de cauză și cu participarea instituțiilor lor reprezentative.”

Amendamentul  35

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 4 – litera c

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 c – alineatul 6

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului (4) din prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (3). Aceste decizii sunt valabile pe o perioadă de cel mult cinci ani.

(6) Deciziile luate în temeiul alineatului (4) din prezentul articol se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (3). Aceste decizii sunt valabile pe o perioadă de cel mult cinci ani.

Comisia solicită ca fiecare regim voluntar, în privința căruia a fost adoptată o decizie în temeiul alineatului (4), să transmită Comisiei până la … și, ulterior, anual până la data de 30 aprilie, un raport care să trateze fiecare dintre punctele prevăzute la al treilea paragraf din prezentul alineat. În general, raportul acoperă perioada anului calendaristic precedent. Primul raport acoperă o perioadă de cel puțin șase luni de la …. Cerința transmiterii unui raport se aplică numai sistemelor voluntare care au funcționat timp de cel puțin 12 luni.

Comisia solicită ca fiecare sistem voluntar, în privința căruia a fost adoptată o decizie în temeiul alineatului (4), să transmită Comisiei până la … și, ulterior, anual până la data de 30 aprilie, un raport care să trateze fiecare dintre punctele prevăzute la al treilea paragraf din prezentul alineat. În general, raportul acoperă perioada anului calendaristic precedent. Primul raport acoperă o perioadă de cel puțin șase luni de la …. Cerința transmiterii unui raport se aplică numai sistemelor voluntare care au funcționat timp de cel puțin 12 luni.

Până la …, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care analizează rapoartele menționate la al doilea paragraf din prezentul alineat, care examinează funcționarea acordurilor menționate la alineatul (4) sau a regimurilor voluntare pentru care a fost adoptată o decizie în conformitate cu prezentul articol și care identifică cele mai bune practici. Raportul se bazează pe cele mai bune informații disponibile, inclusiv pe cele obținute prin consultarea părților interesate, și pe experiența practică acumulată prin aplicarea acordurilor sau sistemelor în cauză. Raportul analizează următoarele:

Până la …, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care analizează rapoartele menționate la al doilea paragraf din prezentul alineat, care examinează funcționarea acordurilor menționate la alineatul (4) sau a sistemelor voluntare pentru care a fost adoptată o decizie în conformitate cu prezentul articol și care identifică cele mai bune practici. Raportul se bazează pe cele mai bune informații disponibile, inclusiv pe cele obținute prin consultarea părților interesate, și pe experiența practică acumulată prin aplicarea acordurilor sau sistemelor în cauză. Raportul analizează următoarele:

în general:

în general:

(a) independența, modalitatea și frecvența auditurilor, atât în legătură cu cele exprimate în documentația referitoare la sistem la momentul la care sistemul în cauză a fost aprobat de către Comisie, cât și în legătură cu cele mai bune practici ale industriei;

(a) independența, modalitatea și frecvența auditurilor, atât în legătură cu cele exprimate în documentația referitoare la sistem la momentul la care sistemul în cauză a fost aprobat de către Comisie, cât și în legătură cu cele mai bune practici ale industriei;

(b) disponibilitatea, experiența și transparența în aplicarea metodelor de identificare și tratare a neconformității, acordând o atenție specială tratării situațiilor sau acuzațiilor de nereguli grave din partea membrilor sistemului;

(b) disponibilitatea, experiența și transparența în aplicarea metodelor de identificare și tratare a neconformității, acordând o atenție specială tratării situațiilor sau acuzațiilor de nereguli grave din partea membrilor sistemului;

(c) transparența, în special în legătură cu accesibilitatea sistemului, disponibilitatea traducerilor în limbile aplicabile ale țărilor și regiunilor din care provin materiile prime, accesibilitatea unei liste cuprinzând operatorii autorizați și certificatele corespunzătoare, precum și accesibilitatea rapoartelor auditorilor;

(c) transparența, în special în legătură cu accesibilitatea sistemului, disponibilitatea traducerilor în limbile aplicabile ale țărilor și regiunilor din care provin materiile prime, accesibilitatea unei liste cuprinzând operatorii autorizați și certificatele corespunzătoare, precum și accesibilitatea rapoartelor auditorilor;

(d) implicarea părților interesate, în special în ceea ce privește consultarea comunităților indigene și locale înaintea luării hotărârilor, în cursul elaborării și reexaminării regimului, precum și în cursul auditurilor, și reacția oferită în urma contribuțiilor lor;

(d) implicarea părților interesate, în special în ceea ce privește consultarea comunităților indigene și locale înaintea luării hotărârilor, în cursul elaborării și reexaminării sistemului, precum și în cursul auditurilor, și reacția oferită în urma contribuțiilor lor;

(e) robustețea globală a sistemului, în special sub aspectul normelor privind acreditarea, calificarea și independența auditorilor, precum și organismele relevante ale sistemului;

(e) robustețea globală a sistemului, în special sub aspectul normelor privind acreditarea, calificarea și independența auditorilor, precum și organismele relevante ale sistemului;

(f) actualizările sistemului în funcție de piață, cantitatea de materii prime și biocarburanți certificată, clasificată pe țară de origine și tip, numărul de participanți;

(f) actualizările sistemului în funcție de piață, cantitatea de materii prime și biocarburanți certificată, clasificată pe țară de origine și tip, numărul de participanți;

(g) ușurința și eficacitatea punerii în aplicare a unui sistem de urmărire a probelor de conformitate cu criteriile de durabilitate pe care sistemul le acordă unui membru al său, acest sistem fiind destinat să folosească drept mijloc de prevenire a activităților frauduloase, în special în vederea depistării, tratării și urmăririi ulterioare a suspiciunilor de fraudă și de alte nereguli și, după caz, a numărului cazurilor de fraudă sau de nereguli depistate;

(g) ușurința și eficacitatea punerii în aplicare a unui sistem de urmărire a probelor de conformitate cu criteriile de durabilitate pe care sistemul le acordă unui membru al său, acest sistem fiind destinat să folosească drept mijloc de prevenire a activităților frauduloase, în special în vederea depistării, tratării și urmăririi ulterioare a suspiciunilor de fraudă și de alte nereguli și, după caz, a numărului cazurilor de fraudă sau de nereguli depistate;

și în special:

și în special:

(h) posibilitatea ca entitățile să fie autorizate să recunoască și să monitorizeze organismele de certificare;

(h) posibilitatea ca entitățile să fie autorizate să recunoască și să monitorizeze organismele de certificare;

(i) criteriile de recunoaștere sau acreditare a organismelor de certificare;

(i) criteriile de recunoaștere sau acreditare a organismelor de certificare;

(j) normele privind desfășurarea monitorizării organismelor de certificare.

(j) normele privind desfășurarea monitorizării organismelor de certificare.

Un stat membru poate notifica sistemul său național Comisiei. Comisia acordă prioritate evaluării acestui tip de sistem. Decizia privind conformitatea unui regim național astfel notificat cu condițiile prevăzute în prezenta directivă se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (3), pentru a facilita recunoașterea reciprocă bilaterală și multilaterală a regimurilor de verificare a îndeplinirii criteriilor de durabilitate pentru biocarburanți. În cazul în care decizia este pozitivă, sistemele instituite în conformitate cu prezentul articol nu refuză recunoașterea reciprocă cu sistemul statului membru respectiv.”;

Un stat membru poate notifica sistemul său național Comisiei. Comisia acordă prioritate evaluării acestui tip de sistem. Decizia privind conformitatea unui regim național astfel notificat cu condițiile prevăzute în prezenta directivă se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (3), pentru a facilita recunoașterea reciprocă bilaterală și multilaterală a regimurilor de verificare a îndeplinirii criteriilor de durabilitate pentru biocarburanți. În cazul în care decizia este pozitivă, regimurile instituite în conformitate cu prezentul articol nu refuză recunoașterea reciprocă cu regimul statului membru respectiv.

 

Dacă este cazul în lumina raportului menționat la al doilea paragraf, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a dispozițiilor prezentei directive cu privire la sistemele voluntare în vederea promovării celor mai bune practici.”

Amendamentul  36

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 5 – litera -a (nouă)

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 d – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

(1)În sensul articolului 7a și al articolului 7b alineatul (2), emisiile de gaze cu efect de seră generate de biocarburanți de-a lungul ciclului de viață se calculează după cum urmează:

„(1) În sensul articolului 7a și al articolului 7b alineatul (2), emisiile de gaze cu efect de seră generate de biocarburanți de-a lungul ciclului de viață se calculează după cum urmează:

(a) pentru biocarburanți, acolo unde este stabilită în anexa IV partea A sau partea B o valoare implicită pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru filiera de producție a biocarburanților și acolo unde valoarea el pentru acești biocarburanți, calculată în conformitate cu anexa IV partea C punctul 7, este egală sau mai mică decât zero, prin utilizarea acestei valori implicite;

(a) pentru biocarburanți, acolo unde este stabilită în anexa IV partea A sau partea B o valoare implicită pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru filiera de producție a biocarburanților și acolo unde valoarea el pentru acești biocarburanți, calculată în conformitate cu anexa IV partea C punctul 7, este egală sau mai mică decât zero, prin utilizarea acestei valori implicite;

(b) prin utilizarea valorii efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în anexa IV partea C; sau

(b) prin utilizarea valorii efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în anexa IV partea C; sau

(c) prin utilizarea unei valori calculate ca fiind suma factorilor formulei menționate la punctul 1 din anexa IV partea C, caz în care valorile implicite detaliate în anexa IV partea D sau E pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în anexa IV partea C, pentru toți ceilalți factori.

(c) prin utilizarea unei valori calculate ca fiind suma factorilor formulei menționate la punctul 1 din anexa IV partea C, caz în care valorile implicite detaliate în anexa IV partea D sau E pot fi folosite pentru unii factori, iar valorile efective, calculate în conformitate cu metodologia stabilită în anexa IV partea C, pentru toți ceilalți factori.

 

În sensul articolului 7a, începând cu 2020, emisiile de gaze cu efect de seră per ciclu de viață provenite de la biocarburanți se calculează prin adăugarea valorii respective, în anexa V, la rezultatul obținut în conformitate cu primul paragraf.

Amendamentul  37

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 5 – litera -aa (nouă)

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 d – alineatul 1 a (nou)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(-aa) se introduce următorul alineat:

 

„(1a) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a cu privire la includerea în anexa IV a unei proceduri pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră ale carburanților lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile și destinați captării și utilizării carbonului. Actele delegate în cauză se adoptă până la 30 iunie 2016.”

Amendamentul  38

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 5 – litera a

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 d – alineatul 5

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(5) Până cel târziu la 31 decembrie 2012 și, ulterior, la fiecare doi ani, Comisia întocmește un raport privind estimarea valorilor tipice și implicite prezentate în anexa IV părțile B și E, acordând o atenție deosebită emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi și prelucrare.

(5) Până cel târziu la 31 decembrie 2012 și ulterior la fiecare doi ani, Comisia întocmește și publică un raport privind estimarea valorilor tipice și implicite prezentate în părțile B și E din anexa IV, acordând o atenție deosebită emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi și prelucrare.

În eventualitatea în care rapoartele menționate la primul paragraf indică faptul că valorile tipice și implicite estimate din anexa IV părțile B și E ar putea să trebuiască să fie modificate pe baza celor mai recente dovezi științifice, Comisia transmite, după caz, o propunere legislativă Parlamentului European și Consiliului.”;

În eventualitatea în care rapoartele menționate la primul paragraf indică faptul că valorile tipice și implicite estimate din anexa IV părțile B și E ar putea să trebuiască să fie modificate pe baza celor mai recente dovezi științifice, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a privind corectarea acestor valori.”;

Amendamentul  39

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 5 – litera b

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 d – alineatul 6

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(b) alineatul (6) se elimină;

(b) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

 

(6) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a privind adaptarea anexei V la progresul științific și tehnic, inclusiv prin revizuirea valorilor propuse, per grup de culturi, aferente schimbării indirecte a utilizării terenurilor, pe baza celor mai bune dovezi științifice disponibile. Pentru a evalua modelele economice folosite pentru estimarea acestor valori aferente schimbării indirecte a utilizării terenurilor, Comisia include în evaluarea sa cele mai recente informații disponibile cu privire la ipotezele fundamentale care influențează rezultatele modelării, inclusiv măsurarea tendințelor randamentului și productivității agricole, alocarea coproduselor și ratele observate la nivel mondial ale schimbării utilizării terenurilor și ale defrișărilor. Comisia asigură participarea părților implicate la procesul de revizuire. Prima evaluare de acest tip se finalizează până cel târziu la 30 iunie 2016.

 

Comisia propune, dacă este cazul, noi valori aferente schimbării indirecte a utilizării terenurilor la niveluri de dezagregare superioare; include valori suplimentare, dacă este cazul, dacă apar pe piață noi materii prime pentru biocarburanți; revizuiește categoriile de biocarburanți cărora le-a fost atribuită valoarea zero în ceea ce privește emisiile legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor; și elaborează factori pentru materiile prime obținute din culturile energetice cultivate pe sol.”

Amendamentul  40

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 5 – litera c

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 d – alineatul 7 – paragraful 1

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(c) la alineatul (7), primul, al doilea și al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:

(c) la alineatul (7), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(7) Comisia revizuiește în permanență anexa IV în vederea adăugării, atunci când se justifică, a unor valori pentru alte căi de producție a biocarburanților pentru aceleași materii prime sau pentru altele. În cadrul acestei revizuiri se analizează, de asemenea, oportunitatea modificării metodologiei prezentate în anexa IV partea C, mai ales în ceea ce privește:

„(7) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a privind adaptarea anexei IV la progresul științific și tehnic, inclusiv prin adăugarea unor valori pentru alte căi de producție a biocarburanților pentru aceleași materii prime sau pentru altele și prin modificarea metodologiei stabilite în partea C.”;

– metoda de calculare a deșeurilor și a reziduurilor;

 

– metoda de calculare a coproduselor;

 

– metoda de calculare a cogenerării; și

 

– statutul de coproduse al reziduurilor de culturi agricole.

 

Valorile implicite pentru biomotorina din ulei din deșeuri de origine vegetală sau animală se revizuiesc cât mai curând. În cazul în care revizuirea Comisiei ajunge la concluzia că anexa IV ar trebui să primească adăugiri, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a pentru a adăuga, dar nu pentru a înlătura sau modifica, valorile tipice și implicite estimate din anexa IV părțile A, B, D și E pentru căi de producție a biocarburanților pentru care nu sunt încă incluse valori specifice în anexa respectivă.”;

 

Amendamentul  41

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 5 – litera d

Directiva 98/70/CE

Articolul 7 d – alineatul 8

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(d) alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

(d) alineatul (8) se elimină.

„(8) Atunci când este necesar pentru a se asigura aplicarea uniformă a anexei IV partea C punctul 9, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc specificații tehnice și definiții detaliate. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 11 alineatul (3).”.

 

Amendamentul  42

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 98/70/CE

Articolul 8 a – alineatul 3

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(3) Având în vedere evaluarea realizată cu ajutorul metodologiei de testare menționate la alineatul (1), Parlamentul European și Consiliul pot revizui limita pentru conținutul de MMT al combustibilului specificată la alineatul (2) pe baza unei propuneri legislative a Comisiei.

(3) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10a privind revizuirea limitei pentru conținutul de MMT al carburantului specificată la alineatul (2). Această revizuire se efectuează pe baza rezultatelor evaluării realizate cu ajutorul metodologiei de testare menționate la alineatul (1). Limita poate fi redusă la zero dacă evaluarea riscurilor justifică acest lucru. Limita nu poate fi mărită decât dacă evaluarea riscurilor justifică acest lucru.

Amendamentul  43

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 9

Directiva 98/70/CE

Articolul 9 – alineatul 1 – litera k

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(k) căile și volumele de producție, precum și emisiile de gaze cu efect de seră per ciclu de viață per unitate de energie, inclusiv valorile medii provizorii ale emisiilor estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și intervalul aferent derivat din analiza sensibilității conform anexei V, pentru biocarburanții consumați în Uniune. Comisia face publice datele referitoare la valorile provizorii ale emisiilor estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și intervalul aferent derivat din analiza sensibilității.”.

(k) căile și volumele de producție, precum și emisiile de gaze cu efect de seră per ciclu de viață per unitate de energie, inclusiv emisiile estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor conform anexei V, pentru biocarburanții consumați în Uniune. Comisia face publice datele referitoare la emisiile estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor.

Amendamentul  44

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 9 a (nou)

Directiva 98/70/CE

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

9a. La articolul 9, se introduce următorul alineat:

 

„(2a) Comisia examinează performanța biocarburanților în toate condițiile sezoniere experimentate pe teritoriul Uniunii pentru a se asigura că calitatea biocarburanților utilizați pentru vehicule nu duce la o deteriorare a emisiilor poluante, a emisiilor de CO2 sau a performanței generale a vehiculului.

 

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, dacă este necesar, în conformitate cu articolul 10a privind adaptarea la progresul științific și tehnic a anexei I sau a anexei II la prezenta directivă, pentru a introduce parametri, precum și limite și metode de încercare specifice.”

Amendamentul  45

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 11

Directiva 98/70/CE

Articolul 10 a – alineatul 2

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7d alineatul (7) și la articolul 10 alineatul (1) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la ….

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b alineatul (3) al doilea paragraf, la articolul 7d alineatele (1a), (5), (6) și (7), la articolul 8a alineatul (3), la articolul 9 alineatul (2a) și la articolul 10 alineatul (1) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la …. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul  46

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 11

Directiva 98/70/CE

Articolul 10 a – alineatul 3

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 7d alineatul (7) și la articolul 10 alineatul (1) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 7a alineatul (5), la articolul 7b alineatul (3) al doilea paragraf, la articolul 7d alineatele (1a), (5), (6) și (7), la articolul 8a alineatul (3), la articolul 9 alineatul (2a) și la articolul 10 alineatul (1) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul  47

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 11

Directiva 98/70/CE

Articolul 10 a – alineatul 5

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7d alineatul (7) și al articolului 10 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 7a alineatul (5), al articolului 7b alineatul (3) al doilea paragraf, al articolului 7d alineatele (1a), (5), (6) și (7), al articolului 8a alineatul (3), al articolului 9 alineatul (2a) și al articolului 10 alineatul (1) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au exprimat vreo obiecție în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea acestei perioade, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia cu privire la faptul că nu vor formula obiecții. Această perioadă se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”.

Amendamentul  48

Poziția Consiliului

Articolul 1 – punctul 12

Directiva 98/70/CE

Articolul 11 – alineatul 3

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetele nu emit un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Amendamentul  49

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul -1 (nou)

Directiva 2009/28/CE

Articolul 2 – alineatul 2 – litera k

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

-1. la articolul 2 alineatul (2), litera (k) se înlocuiește după cum urmează:

(k) "schemă de sprijin" înseamnă orice instrument, schemă sau mecanism aplicat de un stat membru sau de un grup de state membre, care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creșterea prețului la care aceasta poate fi vândută sau prin mărirea, prin intermediul unor obligații referitoare la energia regenerabilă sau în alt mod, a volumului achiziționat de acest tip de energie; acesta include, dar nu se limitează la ajutoare pentru investiții, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de taxe, scheme de sprijin privind obligația referitoare la energia din surse regenerabile, inclusiv cele care utilizează certificate verzi, și scheme de sprijin direct al prețurilor, inclusiv tarife fixe și bonus;

(k)schemă de sprijin înseamnă orice instrument, schemă sau mecanism aplicat de un stat membru sau de un grup de state membre care promovează utilizarea energiei din surse regenerabile prin reducerea costurilor acestei energii, prin creșterea prețului la care aceasta poate fi vândută sau prin creșterea, prin intermediul unor obligații referitoare la energia din surse regenerabile sau în alt mod, a volumului achiziției pentru acest tip de energie; aceasta include ajutoare pentru investiții, scutiri sau reduceri de impozite, rambursări de taxe, scheme de sprijin privind obligația referitoare la energia din surse regenerabile, inclusiv pentru cele care utilizează certificate verzi, și scheme de sprijin direct al prețurilor, inclusiv plăți de prețuri fixe și plăți de prime, dar nu se limitează la acestea; schemele de sprijin nu creează denaturări ale piețelor materiilor prime din alte sectoare industriale care utilizează în mod tradițional aceeași materie primă.

Amendamentul  50

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 1

Directiva 2009/28/CE

Articolul 2 – alineatul 2 – litera p

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(p) «deșeuri» înseamnă termenul definit la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului*; substanțele care au fost modificate sau contaminate intenționat pentru a corespunde definiției respective nu sunt vizate de această definiție;

(p)deșeuri înseamnă orice substanță sau obiect pe care deținătorul o elimină sau intenționează sau este obligat să o elimine, astfel cum este definit la articolul 3 punctul 1 din Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și al cărui statut face obiectul unei verificării și certificări independente a respectării ierarhiei deșeurilor, stabilită la articolul 4 din directiva respectivă, sau a unui program comparabil de prevenire și gestionare a deșeurilor. Substanțele care au fost modificate sau contaminate intenționat pentru a corespunde definiției respective nu sunt vizate de această categorie;

Amendamentul  51

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 1

Directiva 2009/28/CE

Articolul 2 – alineatul 2 – litera s

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(s) «materiale celulozice de origine nealimentară» înseamnă materii prime compuse mai ales din celuloză și hemiceluloză și care au un conținut de lignină mai scăzut decât materialele ligno-celulozice; acestea includ reziduurile de culturi alimentare și furajere (precum paiele, tulpinile de porumb, pleava și cojile), culturile ierboase energetice cu conținut scăzut de amidon (precum Panicum virgatum, Miscanthus, trestia de zahăr gigant), reziduuri industriale (inclusiv cele provenite din culturi alimentare și furajere după ce s-au extras uleiuri vegetale, zaharuri, amidonuri și proteine) și materiale provenite din biodeșeuri;

(s) «materiale celulozice de origine nealimentară» înseamnă materii prime compuse mai ales din celuloză și hemiceluloză și care au un conținut de lignină mai scăzut decât materialele ligno-celulozice; acestea includ reziduurile de culturi alimentare și furajere (precum paiele, tulpinile de porumb, pleava și cojile), culturile ierboase energetice cu conținut scăzut de amidon (precum lucerna și alte culturi fixatoare de azot, culturi de protecție anterioare și ulterioare culturilor de cereale și de oleaginoase, cactușii și alte culturi CAM, raigras, Panicum virgatum, Miscanthus, trestia de zahăr gigant etc.), reziduuri industriale (inclusiv cele provenite din culturi alimentare și furajere după ce s-au extras uleiuri vegetale, zaharuri, amidonuri și proteine) și materiale provenite din biodeșeuri;

Amendamentul  52

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 1

Directiva 2009/28/CE

Articolul 2 – litera ta (nouă)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(ta) „carburanți lichizi și gazoși de origine nebiologică obținuți din surse regenerabile” înseamnă carburanți gazoși sau lichizi diferiți de biocarburanții al căror conținut energetic provine din surse de energie regenerabile diferite de biomasă, care sunt utilizați în transport și care înregistrează reduceri minime ale emisiilor de gaze cu efect de seră și îndeplinesc specificațiile în materie de calitate din prezenta directivă.

Amendamentul  53

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 1

Directiva 2009/28/CE

Articolul 2 – litera v

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(v) «biocarburanți și biolichide care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a utilizării terenurilor » înseamnă biocarburanți și biolichide ale căror materii prime nu figurează în anexa VIII partea A, sau figurează în anexa VIII partea A, dar au fost produse în cadrul unor sisteme care reduc dislocarea producției care vizează alte scopuri decât fabricarea de biocarburanți sau de biolichide și au fost produse în conformitate cu criteriile de durabilitate pentru biocarburanți și biolichide prevăzute la articolul 17. Nu se poate lua în considerare decât cantitatea de materii prime care corespunde acelei reduceri efective a dislocării care este obținută prin sistemul în cauză. Respectivele sisteme pot funcționa fie ca proiecte individuale la nivel local, fie ca măsuri de politici care acoperă, parțial sau integral, teritoriul unui stat membru sau al unei țări terțe. Dislocarea producției care vizează alte scopuri decât fabricarea de biocarburanți și biolichide poate fi redusă dacă sistemul aplicat generează, în zona care îi corespunde, creșteri de productivitate peste nivelurile care ar fi prevalat în absența unor astfel de sisteme de promovare a productivității.

eliminat

Amendamentul  54

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 2 – litera a

Directiva 2009/28/CE

Articolul 3 – alineatul 1 – paragraful 2

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

Pentru a asigura conformitatea cu obiectivele menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, contribuția maximă comună a biocarburanților și biolichidelor produse pe bază de culturi de cereale și de alte culturi bogate în amidon, de culturi de plante zaharoase și de plante oleaginoase nu trebuie să depășească cantitatea de energie care corespunde contribuției maxime, astfel cum se prevede la alineatul (4) litera (d).

Pentru a asigura conformitatea cu obiectivele menționate la primul paragraf de la prezentul alineat, contribuția maximă comună a biocarburanților și biolichidelor produse pe bază de culturi de cereale și de alte culturi bogate în amidon, de culturi de plante zaharoase și de plante oleaginoase și de alte culturi energetice cultivate pe sol nu trebuie să depășească cantitatea de energie care corespunde contribuției maxime, astfel cum se prevede la alineatul (4) litera (d).

Amendamentul  55

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 2 – litera aa (nouă)

Directiva 2009/28/CE

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(aa) alineatul (4) primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(4)Fiecare stat membru se asigură că ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate formele de transporturi în 2020 reprezintă cel puțin 10 % din consumul final de energie în transporturi în statul membru respectiv.

(4) Fiecare stat membru se asigură că ponderea energiei din surse regenerabile utilizată în toate formele de transporturi în 2020 reprezintă cel puțin 10 % din consumul final de energie în transporturi în statul membru respectiv. Un stat membru poate deroga de la acest obiectiv, sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

 

– statul membru a îndeplinit obiectivele stabilite la alineatele (1) și (2);

 

– consumul total de energie în sectorul transporturilor în statul membru nu depășește estimările prevăzute în cadrul planului național de acțiune privind energia din surse regenerabile;”

Amendamentul  56

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 2 – litera b – subpunctul iv

Directiva 2009/28/CE

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera d

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(d) pentru luarea în calcul a biocarburanților în numărător, ponderea energiei generate de biocarburanții produși pe bază de culturi de cereale și de alte culturi bogate în amidon, de culturi de plante zaharoase și de plante oleaginoase nu trebuie să fie mai mare de 7 % din consumul final de energie în transporturi în statele membre în 2020;

(d) pentru luarea în calcul a biocarburanților în numărător, ponderea energiei generate de biocarburanții produși pe bază de culturi de cereale și de alte culturi bogate în amidon, de culturi de plante zaharoase, de plante oleaginoase și de alte culturi energetice cultivate pe sol nu trebuie să fie mai mare de 6 % din consumul final de energie în transporturi în statele membre în 2020;

Amendamentul  57

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 2 – litera b – subpunctul iv

Directiva 2009/28/CE

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera e

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(e) statele membre urmăresc îndeplinirea obiectivului referitor la consumul, pe teritoriul lor, al unei proporții minime de biocarburanți produși din materii prime, precum și de alți combustibili enumerați în anexa IX partea A. În acest scop, fiecare stat membru stabilește un obiectiv național pe care se străduiește să îl atingă. O valoare de referință pentru acest obiectiv este de 0,5 puncte procentuale de conținut energetic din ponderea de energie din surse regenerabile utilizată în toate formele de transport în 2020, menționată la primul paragraf, care să se realizeze cu biocarburanți produși din materii prime și cu alți combustibili enumerați în anexa IX partea A și care se consideră a fi egali cu de două ori conținutul lor energetic, în conformitate cu litera (f) din prezentul paragraf și cu anexa IX partea A. De asemenea, biocarburanții obținuți din materii prime care nu sunt enumerate în anexa IX și care au fost stabilite de către autoritățile naționale de resort ca fiind deșeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară și material ligno-celulozic și care sunt utilizate în instalațiile existente înainte de adoptarea Directivei 2014/…/UE+ a Parlamentului European și a Consiliului* pot fi luați în calcul în scopul atingerii obiectivului național.

(e) fiecare stat membru garantează că ponderea energiei provenite din biocarburanți produși din materii prime, precum și din alți carburanți enumerați în anexa IX partea A pentru toate formele de transport în 2020 este de cel puțin 1,25% din consumul final de energie în domeniul transporturilor în statul membru respectiv.

Statele membre pot stabili un obiectiv național inferior valorii de referință de 0,5 puncte procentuale, pe baza unuia sau a mai multe dintre motivele următoare:

 

(i) factori obiectivi, precum potențialul limitat pentru o producție durabilă de biocarburanți produși din materii prime și de alți combustibili enumerați în anexa IX partea A, sau disponibilitatea limitată pe piață a acestor biocarburanți la prețuri eficiente din punctul de vedere al costurilor, ținându-se cont de evaluarea cuprinsă în raportul Comisiei menționat la articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2014/…/UE.

 

(ii) anumite caracteristici tehnice sau climatice ale pieței naționale a combustibililor destinați transporturilor, cum ar fi componența parcului auto rutier și starea în care se află acesta; sau

 

(iii) politici naționale de alocare a unor resurse financiare proporționale cu acordarea de stimulente pentru utilizarea de electricitate din surse regenerabile de energie în domeniul transporturilor.

 

Comisia publică:

 

- obiectivele naționale ale statelor membre și, după caz, motivele care stau la baza devierii obiectivelor naționale de la valoarea de referință, notificate în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2014/…/UE+;

 

- un raport de sinteză privind gradul de îndeplinire, de către statele membre, a obiectivelor lor naționale.”;

 

__________________

 

+ JO: a se introduce numărul prezentei directive.

 

Amendamentul  58

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 2 – litera b – subpunctul iv

Directiva 2009/28/CE

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera ea (nouă)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(ea) fiecare stat membru garantează că, în sectorul benzinei, ponderea energiei din surse regenerabile utilizate în transporturi în 2020 reprezintă cel puțin 6,5% din consumul final de energie din acest sector în statul membru respectiv.”

Amendamentul  59

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 2 – litera b – subpunctul iv

Directiva 2009/28/CE

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 2 – litera f

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(f) biocarburanții obținuți din materiile prime enumerate în anexa IX se consideră a fi egali cu de două ori conținutul lor energetic.

eliminat

Amendamentul  60

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 2 – litera d

Directiva 2009/28/CE

Articolul 3 – alineatul 4 – paragraful 4

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

În sensul respectării obiectivelor menționate la alineatele (1) și (2) și la prezentul alineat, contribuția realizată de biocarburanții produși din materii prime enumerate în partea A din anexa IX se consideră a fi egală cu de două ori conținutul lor energetic.

În sensul respectării obiectivului stabilit la prezentul alineat primul paragraf, contribuția realizată de biocarburanții produși din materii prime enumerate în partea A din anexa IX se consideră a fi egală cu de mai multe ori conținutul lor energetic, în conformitate cu normele din anexa respectivă.

Amendamentul  61

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 2 – litera da (nouă)

Directiva 2009/28/CE

Articolul 3 – alineatul 4 a (nou)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(da) se adaugă următorul alineat:

 

„(4a)Până la [un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive], Comisia face recomandări privind măsurile suplimentare pe care le poate lua statul membru pentru a promova și a încuraja eficiența energetică și pentru a reduce consumul de energie în sectorul transporturilor. Recomandările includ estimări ale cantității de energie care poate fi economisită prin punerea în aplicare a fiecăreia dintre măsurile respective. Cantitatea de energie corespunzătoare măsurilor puse în aplicare de un stat membru este luată în considerare pentru efectuarea calculului menționat la alineatul (4) al doilea paragraf litera (b).”

Amendamentul  62

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 2 – litera b – litera db (nouă)

Directiva 2009/28/CE

Articolul 3 – alineatul 4 b (nou)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(db) se adaugă următorul alineat:

 

„(4b) În vederea atingerii obiectivului prevăzut la alineatul (4), statele membre reduc consumul global de energie din sectorul transporturilor, astfel încât eficiența energetică din acest sector să crească cu cel puțin 12 % în raport cu previziunile lor actuale pentru consumul total de energie în sectorul transporturilor până în 2020.”

Amendamentul  63

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 2 – litera e

Directiva 2009/28/CE

Articolul 3 – alineatul 5 – paragraful 2

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25a în vederea modificării listei de materii prime din partea A din anexa IX, însă numai în sensul adăugării de materii prime, nu și în cel al eliminării acestora. Comisia adoptă un act delegat separat cu privire la fiecare materie primă care se adaugă pe lista din partea A din anexa IX. Fiecare act delegat se bazează, luând în mod corespunzător în considerare principiile ierarhiei deșeurilor, pe analiza celor mai recente progrese științifice și tehnice care permit să se concluzioneze că materia primă respectivă nu creează o cerere suplimentară de terenuri și nici efecte semnificative de distorsionare a piețelor produselor (secundare), deșeurilor sau reziduurilor, că generează reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră în comparație cu combustibilii fosili și că nu riscă să producă un impact negativ asupra mediului și a biodiversității.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25a în vederea modificării listei de materii prime din partea A din anexa IX. Comisia adoptă un act delegat separat cu privire la fiecare materie primă. Fiecare act delegat se bazează, luând în mod corespunzător în considerare principiile ierarhiei deșeurilor instituit prin Directiva 2008/98/CE, pe analiza celor mai recente progrese științifice și tehnice care permit să se concluzioneze că materia primă respectivă nu creează o cerere suplimentară de terenuri și nici efecte semnificative de distorsionare a piețelor produselor (secundare), deșeurilor sau reziduurilor, că generează reduceri substanțiale ale emisiilor de gaze cu efect de seră în comparație cu combustibilii fosili și că nu riscă să producă un impact negativ asupra mediului și a biodiversității.

Amendamentul  64

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2009/28/CE

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

2a. La articolul 4, se introduce următorul alineat:

 

„(3a) Până la [un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive], fiecare stat membru publică și transmite Comisiei un document previzional în care indică măsurile suplimentare pe care intenționează să le ia în conformitate cu articolul 3 alineatul (4b).”

Amendamentul  65

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 2 b (nou)

Directiva 2009/28/CE

Articolul 4 – alineatul 3 b (nou)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

2b. La articolul 4, se introduce următorul alineat:

 

„(3b) Până la [un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive], fiecare stat membru publică și îi transmite Comisiei un document previzional precizând măsurile pe care intenționează să le ia în vederea respectării obiectivului stabilit la articolul 3 alineatul (4) primul paragraf.

Amendamentul  66

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 3

Directiva 2009/28/CE

Articolul 5 – alineatul 5

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

3. La articolul 5, alineatul (5) se elimină.

La articolul 5 alineatul (5), ultima teză se înlocuiește cu următorul text:

 

„Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25a privind adaptarea la progresul științific și tehnic a conținutului energetic al carburanților destinați transporturilor, astfel cum este prevăzut în anexa III.”

Amendamentul  67

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 5 – litera -a (nouă)

Directiva 2009/28/CE

Articolul 17 – alineatul 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

(1) Indiferent dacă materiile prime au fost cultivate pe teritoriul Comunității sau în afara acestuia, energia produsă din biocarburanți și biolichide este luată în considerare pentru scopurile menționate la literele (a), (b) și (c) numai în cazul în care sunt îndeplinite criteriile de durabilitate stabilite la alineatele (2)-(6):

(1) Indiferent dacă materiile prime au fost cultivate pe teritoriul Uniunii sau în afara acestuia, energia produsă din biocarburanți și biolichide este luată în considerare pentru scopurile menționate la literele (a), (b) și (c) numai în cazul în care sunt îndeplinite criteriile de durabilitate stabilite la alineatele (2)-(7) și nu sunt depășite contribuțiile prevăzute la articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf litera (d):”

(a) măsurarea respectării cerințelor prezentei directive în ceea ce privește obiectivele naționale;

(a) măsurarea respectării cerințelor prezentei directive în ceea ce privește obiectivele naționale;

(b) măsurarea respectării obligațiilor referitoare la energia regenerabilă;

(b) măsurarea respectării obligațiilor referitoare la energia regenerabilă;

(c) eligibilitatea privind sprijinul financiar pentru consumul de biocarburanți și biolichide.

(c) eligibilitatea privind sprijinul financiar pentru consumul de biocarburanți și biolichide.

Cu toate acestea, biocarburanții și biolichidele produse din deșeuri și reziduuri, altele decât reziduurile din agricultură, acvacultură, pescării și silvicultură, trebuie să îndeplinească numai criteriile de durabilitate stabilite la alineatul (2) pentru a fi luate în considerare pentru scopurile menționate la literele (a), (b) și (c).

Cu toate acestea, biocarburanții și biolichidele produse din deșeuri și reziduuri, altele decât reziduurile din agricultură, acvacultură, pescării și silvicultură, trebuie să îndeplinească numai criteriile de durabilitate stabilite la alineatul (2) și la alineatul (4a) pentru a fi luate în considerare pentru scopurile menționate la literele (a), (b) și (c).

Amendamentul  68

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 5 – litera b

Directiva 2009/28/CE

Articolul 17 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

„Pentru a se asigura aplicarea uniformă a literei (c) de la primul paragraf de la prezentul alineat, Comisia adoptă acte de punere în aplicare prin care stabilește criteriile și limitele geografice în vederea identificării pășunilor care intră sub incidența respectivei litere. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (3).”.

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25a pentru a stabili criteriile și limitele geografice necesare identificării pășunilor care intră sub incidența primului paragraf litera (c).”

Amendamentul  69

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 5 – litera b a (nouă)

Directiva 2009/28/CE

Articolul 17 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(ba) se introduce următorul alineat:

 

„(4a) Biocarburanții și biolichidele luați în considerare în sensurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) nu se obțin din deșeuri cărora li se aplică obiective privind reutilizarea și reciclarea în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Directiva 2008/98/CE. Statele membre garantează că folosirea deșeurilor și reziduurilor care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/98/CE pentru producerea de biolichide și biocarburanți în sensul obiectivelor menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) respectă ierarhia deșeurilor stabilită la articolul 4 din directiva respectivă. De asemenea, statele membre țin seama în mod corespunzător de principiul utilizării în cascadă, ținând seama de circumstanțele economice și tehnologice de la nivel regional și local.”

Amendamentul  70

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 5 – litera bb (nouă)

Directiva 2009/28/CE

Articolul 17 – alineatul 4 b (nou)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(bb) se introduce următorul alineat:

 

„(4b) Biocarburanții și biolichidele care sunt luați în considerare în scopurile menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c) nu se obțin din materii prime ce provin de pe terenuri, cu excepția cazului în care se respectă drepturile juridice ale terților privind utilizarea și drepturile de proprietate asupra terenurilor, inclusiv prin obținerea consimțământului lor liber, prealabil și în cunoștință de cauză și cu participarea instituțiilor lor reprezentative.”

Amendamentul  71

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 6 – litera -a (nouă)

Directiva 2009/28/CE

Articolul 18 – alineatul 2 a (nou)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(-a) se introduce următorul alineat:

 

„(2a) Eurostat colectează și publică informații comerciale detaliate referitoare la biocarburanții produși din culturi alimentare, cum sunt cei pe bază de cereale și alte plante bogate în amidon, zaharuri și plante oleaginoase. Cum datele actuale sunt publicate în format agregat cu exporturile și importurile de etanol și biomotorină combinate într-un singur set de date, sub denumirea de biocarburanți, informațiile disponibile vor fi date comerciale dezagregate atât pentru etanol, cât și pentru biomotorină. Datele referitoare la import și export identifică tipul și volumul de biocarburanți importați și consumați de statele membre. De asemenea, datele includ și țara de origine sau țara care exportă aceste produse în Uniune. Calitatea datelor privind importul și exportul de materii prime biologice sau produse semiprelucrate se ameliorează prin colectarea și publicarea de către Eurostat a unor informații referitoare la importul sau exportul materiilor prime, tipul și țara de origine, inclusiv materiile prime comercializate intern sau materiile prime semicomercializate.”

Amendamentul  72

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 6 – litera d

Directiva 2009/28/CE

Articolul 18 – alineatul 6 – paragraful 7

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

Un stat membru poate notifica sistemul său național Comisiei. Comisia acordă prioritate evaluării acestui tip de sistem. Decizia privind conformitatea unui sistem național astfel notificat cu condițiile prevăzute în prezenta directivă se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (3), pentru a facilita recunoașterea reciprocă bilaterală și multilaterală a sistemelor, în vederea verificării îndeplinirii criteriilor de durabilitate pentru biocarburanți și biolichide. În cazul în care decizia este pozitivă, sistemele instituite în conformitate cu prezentul articol nu refuză recunoașterea reciprocă cu sistemul statului membru respectiv.

Un stat membru poate notifica sistemul său național Comisiei. Comisia acordă prioritate evaluării acestui tip de sistem. Decizia privind conformitatea unui sistem național astfel notificat cu condițiile prevăzute în prezenta directivă se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (3), pentru a facilita recunoașterea reciprocă bilaterală și multilaterală a sistemelor, în vederea verificării îndeplinirii criteriilor de durabilitate pentru biocarburanți și biolichide.

Amendamentul  73

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 6 – litera e

Directiva 2009/28/CE

Articolul 18 – alineatul 8

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

„(8) La cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, Comisia examinează aplicarea articolului 17 cu privire la o sursă de biocarburant și, în termen de șase luni de la primirea unei cereri, decide, în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 25 alineatul (3), dacă statul membru respectiv poate lua în considerare biocarburantul provenit din respectiva sursă în sensul articolului 17 alineatul (1).”.

„(8) La cererea unui stat membru sau din proprie inițiativă, Comisia examinează aplicarea articolului 17 cu privire la o sursă de biocarburant sau biolichid și, în termen de șase luni de la primirea unei cereri, decide, în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 25 alineatul (3), dacă statul membru respectiv poate lua în considerare biocarburantul sau biolichidul provenit din respectiva sursă în sensul articolului 17 alineatul (1).”.

Amendamentul  74

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 7 – litera -a (nouă)

Directiva 2009/28/CE

Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(-a) se introduce următorul alineat:

 

„(1a) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25a cu privire la includerea în anexa V a unei proceduri pentru calcularea emisiilor de gaze cu efect de seră ale carburanților lichizi și gazoși de origine nebiologică din surse regenerabile și destinați captării și utilizării carbonului. Actele delegate în cauză se adoptă până la 30 iunie 2016.”

Amendamentul  75

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 7 – litera a

Directiva 2009/28/CE

Articolul 19 – alineatul 5

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(5) Până cel târziu la 31 decembrie 2012 și, ulterior, la fiecare doi ani, Comisia întocmește un raport privind estimarea valorilor tipice și implicite prezentate în anexa V părțile B și E, acordând o atenție deosebită emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi și prelucrare.

(5) Până cel târziu la 31 decembrie 2012 și ulterior la fiecare doi ani, Comisia întocmește și publică un raport privind estimarea valorilor tipice și implicite prezentate în anexa V părțile B și E, acordând o atenție deosebită emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturi și prelucrare.

În eventualitatea în care rapoartele menționate la primul paragraf indică faptul că valorile tipice și implicite estimate din anexa V părțile B și E ar putea să trebuiască să fie modificate pe baza celor mai recente dovezi științifice, Comisia, după caz, transmite o propunere legislativă Parlamentului European și Consiliului.”;

În eventualitatea în care rapoartele menționate la primul paragraf indică faptul că valorile tipice și implicite estimate din anexa V părțile B și E ar putea să trebuiască să fie modificate pe baza celor mai recente dovezi științifice, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25a privind corectarea acestor valori.”;

Amendamentul  76

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 7 – litera b

Directiva 2009/28/CE

Articolul 19 – alineatul 6

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(b) alineatul (6) se elimină;

(b) alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(6) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25a privind adaptarea anexei VIII la progresul științific și tehnic, inclusiv prin revizuirea valorilor propuse, per grup de culturi, aferente schimbării indirecte a utilizării terenurilor, pe baza celor mai bune dovezi științifice disponibile.

 

Pentru a evalua modelele economice folosite pentru estimarea acestor valori aferente schimbării indirecte a utilizării terenurilor, Comisia include în evaluarea sa cele mai recente informații disponibile cu privire la ipotezele fundamentale care influențează rezultatele modelării, inclusiv măsurarea tendințelor randamentului și productivității agricole, alocarea coproduselor și ratele observate la nivel mondial ale schimbării utilizării terenurilor și ale defrișărilor. Comisia asigură participarea părților implicate la acest proces de revizuire. Prima evaluare de acest tip se finalizează până cel târziu la 30 iunie 2016.

 

Comisia propune, dacă este cazul, noi valori aferente schimbării indirecte a utilizării terenurilor la niveluri de dezagregare superioare; luarea în calcul a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de transporturile de materii prime; includerea unor valori suplimentare, după caz, dacă apar pe piață noi materii prime pentru biocarburanți și elaborarea unor factori pentru materiile prime de la culturile energetice cultivate pe sol.

Amendamentul  77

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 7 – litera c

Directiva 2009/28/CE

Articolul 19 – alineatul 7

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

„(7) Comisia revizuiește în permanență anexa V în vederea adăugării, atunci când se justifică, a unor valori pentru alte căi de producție a biocarburanților pentru aceleași materii prime sau pentru altele. În cadrul acestei revizuiri se analizează, de asemenea, oportunitatea modificării metodologiei prezentate în anexa V partea C, mai ales în ceea ce privește:

„(7) Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25a privind adaptarea anexei V la progresul științific și tehnic, inclusiv prin adăugarea unor valori pentru alte căi de producție a biocarburanților pentru aceleași materii prime sau pentru altele și prin modificarea metodologiei stabilite în partea C.”;

 

În ceea ce privește valorile implicite și metodologia stabilită în anexa V, se acordă o atenție specială:

metoda de calculare a deșeurilor și a reziduurilor;

 

metodei de calculare a deșeurilor și a reziduurilor;

metoda de calculare a coproduselor;

metodei de calculare a coproduselor;

– metoda de calculare a cogenerării; și

- metodei de calculare a cogenerării; și

statutul de coproduse al reziduurilor de culturi agricole.

statutului de coproduse al reziduurilor de culturi agricole.

Valorile implicite pentru biomotorina din ulei din deșeuri de origine vegetală sau animală se revizuiesc cât mai curând. În cazul în care, în revizuirea Comisiei, se ajunge la concluzia că ar trebui adăugate elemente la anexa V, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 25a pentru a adăuga, dar nu pentru a înlătura sau modifica, valorile tipice și implicite estimate din anexa V părțile A, B, D și E pentru căi de producție a biocarburanților și biolichidelor pentru care nu sunt încă incluse valori specifice în anexa respectivă.”;

Valorile implicite pentru biomotorina din ulei din deșeuri de origine vegetală sau animală se revizuiesc cât mai curând.

Amendamentul  78

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 7 – litera d

Directiva 2009/28/CE

Articolul 19 – alineatul 8

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(d) alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

(d) alineatul (8) se elimină

„(8) Atunci când este necesar, pentru a se asigura aplicare uniformă a anexei V partea C punctul 9, Comisia poate adopta acte de punere în aplicare prin care se stabilesc specificații tehnice și definiții detaliate. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 25 alineatul (3).”.

 

Amendamentul  79

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 9 – litera -a (nouă)

Directiva 2009/28/CE

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 1

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-a) la articolul 22 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

(1) Fiecare stat membru prezintă Comisiei un raport cu privire la progresul înregistrat în promovarea și utilizarea energiei din surse regenerabile până la 31 decembrie 2011 și ulterior din doi în doi ani. Al șaselea raport, care trebuie să fie prezentat până la 31 decembrie 2021, este ultimul raport solicitat.

„(1) Fiecare stat membru prezintă Comisiei un raport cu privire la progresul înregistrat în promovarea și utilizarea energiei din surse regenerabile până la 31 decembrie 2011 și ulterior din doi în doi ani.”;

Amendamentul  80

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 9 – litera a

Directiva 2009/28/CE

Articolul 22 – alineatul 1 – paragraful 2 – litera i

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(i) dezvoltarea și utilizarea în comun a biocarburanților obținuți din materiile prime enumerate în anexa IX, inclusiv evaluarea resurselor, accentul fiind pus pe aspectele legate de durabilitate referitoare la efectul înlocuirii produselor alimentare și furajelor pentru producția biocarburanților, ținând seama în mod adecvat de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite de Directiva 2008/98/CE, principiul ierarhiei biomasei, menținerea stocului necesar de carbon în sol și calitatea solului și a ecosistemelor;

(i) dezvoltarea și utilizarea în comun a biocarburanților obținuți din materiile prime enumerate în anexa IX, inclusiv evaluarea resurselor, accentul fiind pus pe aspectele legate de durabilitate referitoare la efectul înlocuirii produselor alimentare și furajelor pentru producția biocarburanților, ținând seama în mod adecvat de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite de Directiva 2008/98/CE, principiul ierarhiei biomasei, ținând cont de circumstanțele economice și tehnologice de la nivel regional și local, menținerea stocului necesar de carbon în sol și calitatea solului și a ecosistemelor;

Amendamentul  81

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 9 a (nou)

Directiva 2009/28/CE

Articolul 22 – alineatul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

9a. La articolul 22, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

(2) La estimarea reducerii nete a emisiilor de gaze cu efect de seră datorate utilizării biocarburanților, statul membru poate, în scopul rapoartelor menționate la alineatul (1), să utilizeze valorile tipice indicate în anexa V partea A și partea B.

(2) La estimarea reducerii nete a emisiilor de gaze cu efect de seră rezultând din utilizarea biocarburanților, statul membru poate, în scopul rapoartelor menționate la alineatul (1), să utilizeze valorile tipice indicate în anexa V partea A și partea B și adaugă estimările pentru emisiile legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor prevăzute în anexa VIII.

Amendamentul  82

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 10 – litera b

Directiva 2009/28/CE

Articolul 23 – alineatul 4

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

„(4) În rapoartele sale cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră datorate utilizării biocarburanților și biolichidelor, Comisia utilizează cantitățile raportate de statele membre în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (o), inclusiv valorile medii provizorii ale emisiilor estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, precum și intervalul aferent derivat din analiza sensibilității astfel cum se menționează în anexa VIII. Comisia face publice datele referitoare la valorile provizorii ale emisiilor estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și intervalul aferent derivat din analiza sensibilității. De asemenea, Comisia evaluează dacă și în ce mod s-ar modifica estimarea privind reducerile directe ale emisiilor în cazul în care coprodusele ar fi calculate utilizând metoda substituției.”;

„(4) În rapoartele sale cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră datorate utilizării biocarburanților și biolichidelor, Comisia utilizează cantitățile raportate de statele membre în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera (o), inclusiv valorile emisiilor estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor prevăzute în anexa VIII. Comisia face publice datele referitoare la emisiile estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor. De asemenea, Comisia evaluează dacă și în ce mod s-ar modifica estimarea privind reducerile directe ale emisiilor în cazul în care coprodusele ar fi calculate utilizând metoda substituției.”;

Amendamentul  83

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 10 – litera c

Directiva 2009/28/CE

Articolul 23 – alineatul 5 – litera e

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(e) disponibilitatea și durabilitatea biocarburanților obținuți din materiile prime enumerate în anexa IX, inclusiv o evaluare a efectului înlocuirii produselor alimentare și furajelor pentru producția biocarburanților, ținând seama în mod adecvat de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite de Directiva 2008/98/CE, principiul ierarhiei biomasei, menținerea stocului necesar de carbon în sol și calitatea solului și a ecosistemelor; și

(e) disponibilitatea și durabilitatea biocarburanților obținuți din materiile prime enumerate în anexa IX, inclusiv o evaluare a efectului înlocuirii produselor alimentare și furajelor pentru producția biocarburanților, ținând seama în mod adecvat de principiile ierarhiei deșeurilor stabilite de Directiva 2008/98/CE, principiul ierarhiei biomasei, ținând seama de circumstanțele economice și tehnologice de la nivel regional și local, menținerea stocului necesar de carbon în sol și calitatea solului și a ecosistemelor; și

Amendamentul  84

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 10 – litera c

Directiva 2009/28/CE

Articolul 23 – alineatul 5 – litera f

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(f) o evaluare privind posibilitatea îngustării intervalului de incertitudine identificat în analiza care stă la baza estimărilor emisiilor legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, precum și posibilitatea luării în calcul a eventualului impact al politicilor Uniunii, cum ar fi politicile privind clima, mediul și politica agricolă.”;

(f) schimbările indirecte ale utilizării terenurilor legate de toate căile de producție, inclusiv o evaluare privind posibilitatea îngustării intervalului de incertitudine identificat în analiza care stă la baza estimărilor emisiilor legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, precum și posibilitatea luării în calcul a eventualului impact al politicilor Uniunii, cum ar fi politicile privind clima, mediul și politica agricolă.”;

Amendamentul  85

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 11

Directiva 2009/28/CE

Articolul 25 – alineatul 3

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetele nu emit un aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

 

Amendamentul  86

Poziția Consiliului

Articolul 2 – punctul 12

Directiva 2009/28/CE

Articolul 25 a

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

„Articolul 25a

„Articolul 25a

Exercitarea delegării de competențe

Exercitarea delegării de competențe

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (5) și la articolul 19 alineatul (7) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la …+.

(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 3 alineatul (5), la articolul 5 alineatul (5), la articolul 17 alineatul (3), precum și la articolul 19 alineatele (1a), (5), (6) și (7) se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la …+. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (5) și la articolul 19 alineatul (7) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 3 alineatul (5), la articolul 5 alineatul (5), la articolul 17 alineatul (3), precum și la articolul 19 alineatele (1a), (5), (6) și (7) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (5) și al articolului 19 alineatul (7) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau, în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”.

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 3 alineatul (5), al articolului 5 alineatul (5), al articolul 17 alineatul (3) sau al articolului 19 alineatele (1a), (5), (6) și (7) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau, în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”.

Amendamentul  87

Poziția Consiliului

Articolul 3

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Cel târziu până la …+, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care include o evaluare a disponibilității pe piața Uniunii a cantităților necesare de biocarburanți eficienți din punct de vedere al costurilor din materii prime care nu utilizează terenuri și din culturi nealimentare până în 2020, inclusiv necesitatea unor criterii suplimentare pentru asigurarea durabilității lor, precum și a celor mai bune dovezi științifice privind emisiile de gaze cu efect de seră provenite din schimbarea indirectă a utilizării terenurilor asociate cu producerea de biocarburanți și biolichide. Raportul este însoțit, după caz, de propuneri de măsuri suplimentare, ținând seama de considerații economice, sociale și de mediu. De asemenea, raportul stabilește criterii de identificare și certificare a biocarburanților și biolichidelor care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a utilizării terenurilor, în vederea modificării anexei V la Directiva 98/70/CE și a anexei VIII la Directiva 2009/28/CE, după caz.

(1) Cel târziu până la 31 decembrie 2016, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport care include o evaluare a disponibilității pe piața Uniunii a cantităților necesare de biocarburanți eficienți din punctul de vedere al costurilor din materii prime care nu utilizează terenuri și din culturi nealimentare până în 2020, precum și a efectelor lor economice, sociale și de mediu, inclusiv necesitatea unor criterii suplimentare pentru asigurarea durabilității lor, precum și a celor mai bune dovezi științifice privind emisiile de gaze cu efect de seră provenite din schimbarea indirectă a utilizării terenurilor asociate cu producerea de biocarburanți și biolichide. Raportul este însoțit, după caz, de propuneri de măsuri suplimentare, ținând seama de considerații economice, sociale și de mediu.

(2) Până la 31 decembrie 2017, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului în care examinează, pe baza celor mai bune și mai recente dovezi științifice disponibile, eficacitatea măsurilor introduse de prezenta directivă în ceea ce privește limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, asociate producției de biocarburanți și biolichide. În această privință, raportul include, de asemenea, ultimele informații disponibile referitoare la ipotezele fundamentale care influențează rezultatele din modelarea emisiilor de gaze cu efect de seră legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și asociate cu producția de biocarburanți și biolichide, inclusiv măsurarea tendințelor randamentului și productivității agricole, alocarea coproduselor și ratele observate la nivel mondial ale schimbării utilizării terenurilor și ale despăduririlor, precum și posibilul impact al politicilor Uniunii, cum ar fi politicile privind clima, mediul și politica agricolă, implicând părțile interesate în acest proces de analiză. Raportul examinează, de asemenea, evoluțiile și eficacitatea regimurilor de certificare pentru materiile prime care stau la baza biocarburanților și a biolichidelor care prezintă riscuri reduse din perspectiva schimbării indirecte a utilizării terenurilor, enumerate în anexa V la Directiva 98/70/CE și în anexa VIII la Directiva 2009/28/CE, cu ajutorul unor măsuri de micșorare la nivelul proiectului.

(2) Până la 31 decembrie 2017, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului în care examinează, pe baza celor mai bune și mai recente dovezi științifice disponibile:

 

(a) eficacitatea măsurilor introduse de prezenta directivă în ceea ce privește limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, asociate producției de biocarburanți și biolichide. În această privință, raportul include, de asemenea, ultimele informații disponibile pentru a evalua modelarea emisiilor de gaze cu efect de seră legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor și asociate cu producția de biocarburanți și biolichide, inclusiv măsurarea tendințelor randamentului și productivității agricole, alocarea coproduselor și ratele observate la nivel mondial ale schimbării utilizării terenurilor și ale despăduririlor, precum și posibilul impact al politicilor Uniunii, cum ar fi politicile privind clima, mediul și politica agricolă, implicând părțile interesate în acest proces de analiză;

 

(b) eficacitatea stimulentelor prevăzute pentru biocarburanții obținuți din materii prime care nu utilizează terenuri sau din culturi nealimentare, în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Directiva 2009/28/CE și al articolului 7a din Directiva 98/70/CE;

 

(c) impactul producției de biocarburanți și de biolichide asupra disponibilității resurselor pentru alte sectoare care folosesc biomasa;

 

(d) în lumina rapoartelor statelor membre efectuate în temeiul articolului 3 alineatul (5) din Directiva 2009/28/CE, eficacitatea măsurilor luate pentru prevenirea și combaterea fraudei;

 

(e) posibilitatea de a stabili criterii pentru identificarea și certificarea biocarburanților și a biolichidelor produse în cadrul unor sisteme care reduc delocalizarea producției ce vizează alte scopuri decât fabricarea de biocarburanți și biolichide, în conformitate cu criteriile de durabilitate stabilite în Directivele 98/70/CE și 2009/28/CE, în vederea actualizării anexei V la Directiva 98/70/CE și a anexei VIII la Directiva 2009/28/CE, dacă este cazul.

Dacă este cazul, raportul menționat la primul paragraf este însoțit de o propunere legislativă, bazată pe cele mai bune dovezi științifice disponibile, pentru introducerea factorilor estimați ajustați aferenți emisiilor legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor în criteriile de durabilitate adecvate, precum și de o examinare a eficacității stimulentelor prevăzute pentru biocarburanții obținuți din materii prime care nu utilizează terenuri sau din culturi nealimentare, în temeiul articolului 3 alineatul (4) din Directiva 2009/28/CE. În cadrul raportului respectiv, ținând seama de rapoartele statelor membre în temeiul articolului 3 alineatul (5) din Directiva 2009/28/CE, Comisia evaluează eficiența măsurilor luate pentru a preveni și combate frauda și, după caz, înaintează propuneri pentru măsuri ulterioare, inclusiv cu privire la măsuri suplimentare care să fie luate la nivelul Uniunii.

Dacă este cazul, raportul menționat la primul paragraf este însoțit de propuneri legislative, bazate pe cele mai bune dovezi științifice disponibile, pentru:

 

(a) introducerea factorilor estimați aferenți emisiilor legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor în criteriile de durabilitate ale Directivelor 98/70/EC și 2009/28/EC;

 

(b) stabilirea unor criterii suplimentare de durabilitate adecvate pentru biocarburanții obținuți din materii prime care nu utilizează terenuri sau din culturi nealimentare;

 

(c) introducerea unor măsuri suplimentare pentru a preveni și combate frauda, inclusiv a unor măsuri suplimentare care să fie luate la nivelul Uniunii;

 

(d) promovarea unor biocarburanți avansați durabili după 2020 de o manieră neutră din punct de vedere tehnologic, în contextul unui cadru de politici privind clima și energia pentru 2030, inclusiv revizuirea obiectivelor Directivei 98/70/CE și introducerea unei curbe de reducere a gazelor cu efecte de seră pentru carburanții destinați transporturilor după 2020, analizând posibilitatea de a introduce după 2020 un mandat la nivelul UE privind amestecurile de biocarburanți avansați care să respecte criteriile de durabilitate din Directiva 98/70/CE.

(3) După caz, având în vedere rapoartele regimurilor/sistemelor voluntare în conformitate cu articolul 7c alineatul (6) al doilea paragraf din Directiva 98/70/CE și cu articolul 18 alineatul (6) al doilea paragraf din Directiva 2009/28/CE, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a dispozițiilor directivelor care se referă la regimurile/sistemele voluntare, în vederea promovării celor mai bune practici.

(3) După caz, având în vedere rapoartele regimurilor/sistemelor voluntare în conformitate cu articolul 7c alineatul (6) al doilea paragraf din Directiva 98/70/CE și cu articolul 18 alineatul (6) al doilea paragraf din Directiva 2009/28/CE, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o propunere de modificare a dispozițiilor directivelor care se referă la regimurile/sistemele voluntare, în vederea promovării celor mai bune practici.

__________________

 

+ JO: a se introduce data: un an de la data intrării în vigoare a prezentei directive.

 

Amendamentul  88

Poziția Consiliului

Articolul 4 – alineatul 1

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la …+. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acestea.

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la …+. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la acestea.

_________

_________

+ JO: a se introduce data: 24 de luni de la data adoptării prezentei directive.

+ JO: a se introduce data: 12 luni de la data adoptării prezentei directive.

Amendamentul  89

Poziția Consiliului

Articolul 4 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

În 2020, statele membre raportează Comisiei gradul în care și-au îndeplinit obiectivele naționale stabilite în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) litera (e) din Directiva 2009/28/CE, specificând motivele pentru orice eventuală nerealizare a acestora.

În 2020, statele membre raportează Comisiei gradul în care și-au îndeplinit obiectivele naționale stabilite în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) litera (e) din Directiva 2009/28/CE.

Amendamentul  90

Poziția Consiliului

Anexa I – punctul 1

Directiva 98/70/CE

Anexa IV – partea C – punctul 7

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

1. La anexa IV partea C, punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

1. În anexa IV, partea C se modifică după cum urmează:

 

(a) punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7. Emisiile anuale rezultate din variațiile stocurilor de carbon provocate de schimbarea utilizării terenurilor, el, se calculează prin distribuirea în mod egal a emisiilor totale pe o perioadă de 20 de ani. La calcularea emisiilor respective se aplică formula următoare:

„7. Emisiile anuale rezultate din variațiile stocurilor de carbon provocate de schimbarea utilizării terenurilor, el, se calculează prin distribuirea în mod egal a emisiilor totale pe o perioadă de 20 de ani. La calcularea acestor emisii se aplică formula următoare:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P ‑ eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

unde

unde

el = emisiile anuale de gaze cu efect de seră rezultate din variația stocului de carbon provocată de schimbarea utilizării terenurilor [măsurată ca masă (grame) de echivalent de CO2 per unitate energetică generată de biocarburant (megajouli)].. „Terenuri cultivate”** și „terenuri cu cultură perenă”*** sunt privite ca o singură utilizare a terenurilor;

el = emisiile anuale de gaze cu efect de seră rezultate din variația stocului de carbon provocată de schimbarea utilizării terenurilor [măsurată ca masă (grame) de echivalent de CO2 per unitate energetică generată de biocarburanți (megajouli)];

CSR = stocul de carbon per unitate de suprafață asociat utilizării de referință a terenurilor [măsurat ca masă (tone) de carbon per unitate de suprafață, cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. Utilizarea de referință a terenurilor reprezintă utilizarea terenurilor în ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de obținerea materiei prime, în funcție de care dată este mai recentă;

CSR = stocul de carbon per unitate de suprafață asociat utilizării de referință a terenurilor [măsurat ca masă (tone) de carbon per unitate de suprafață, cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. Utilizarea de referință a terenurilor reprezintă utilizarea terenurilor în ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de obținerea materiei prime, în funcție de care dată este mai recentă;

CSA = stocul de carbon per unitate de suprafață asociat utilizării curente a terenurilor [măsurat ca masă (tone) de carbon per unitate de suprafață, cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. În cazurile în care stocul de carbon se acumulează pe o perioadă mai mare de un an, valoarea atribuită CSA este stocul estimat per unitate de suprafață după 20 de ani sau atunci când recolta ajunge la maturitate, în funcție de care dintre momente survine primul;

CSA = stocul de carbon per unitate de suprafață asociat utilizării curente a terenurilor [măsurat ca masă (tone) de carbon per unitate de suprafață, cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. În cazurile în care stocul de carbon se acumulează pe o perioadă mai mare de un an, valoarea atribuită CSA este stocul estimat per unitate de suprafață după 20 de ani sau atunci când recolta ajunge la maturitate, în funcție de care dintre momente survine primul; și

P = productivitatea culturii (măsurată în energia generată de biocarburant per unitate de suprafață într-un an); și

P = productivitatea culturii (măsurată în energia generată de biocarburant per unitate de suprafață într-un an).”

eB = bonus de biocarburant 29 gCO2eq/MJ, dacă biomasa este obținută din teren degradat reabilitat, în condițiile prevăzute la punctul 8.

 

_________

 

* Coeficientul obținut prin împărțirea masei moleculare a CO2 (44,010 g/mol) la masa moleculară a carbonului (12,011 g/mol) este de 3,664.

 

** „Terenuri cultivate” astfel cum sunt definite de IPCC.

 

*** Culturile perene înseamnă culturi multianuale a căror tulpină nu este, în general, recoltată anual, cum este cazul crângurilor cu rotație rapidă și al palmierilor de ulei.”.

 

Amendamentul  91

Poziția Consiliului

Anexa I – punctul 1 – litera aa (nouă)

Directiva 98/70/CE

Anexa IV – partea C – punctele 8 și 9

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(aa) punctele 8 și 9 se elimină.

Amendamentul  92

Poziția Consiliului

Anexa I – punctul 2

Directiva 98/70/CE

Anexa V – partea A

 

Poziția Consiliului

Partea A. Emisii estimate provizorii legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, generate de biocarburanți (gCO2eq/MJ)+

Grupul de materii prime

Media*

Intervalul dintre percentile derivat din analiza sensibilității**

Culturi de cereale și alte culturi bogate în amidon

12

8 – 16

Culturi de plante zaharoase

13

4 – 17

Culturi de plante oleaginoase

55

33 – 66

________________

* Valorile medii prevăzute aici reprezintă o medie ponderată a valorilor materiilor prime modelate individual.

** Intervalul prevăzut aici reflectă 90 % dintre rezultate, utilizând valorile celei de a cincea și a nouăzeci și cincea percentile care rezultă din analiză. Cea de a cincea percentilă sugerează o valoare sub care au fost identificate 5 % dintre observații (și anume 5 % din datele totale utilizate au arătat rezultate sub 8, 4 și 33 gCO2eq/MJ). Cea de a nouăzeci și cincea percentilă sugerează o valoare sub care au fost identificate 95 % dintre observații (și anume 5 % din datele totale utilizate au arătat rezultate peste 16, 17 și 66 gCO2eq/MJ).

+ Valorile medii raportate aici reprezintă o medie ponderată a valorilor materiilor prime modelate individual. Cuantumul valorilor din anexă depinde de gama de ipoteze (precum tratarea coproduselor, dezvoltarea volumului producției, stocurile de carbon și dislocarea altor produse etc.) folosite în cadrul modelelor economice dezvoltate pentru estimarea lor. Prin urmare, deși nu este posibil să se caracterizeze pe deplin intervalul de incertitudine asociat cu astfel de estimări, a fost efectuată o analiză a sensibilității cu privire la aceste rezultate pe baza variației aleatorii a parametrilor-cheie, așa-numita „analiză Monte Carlo”.

 

Amendamentul

Partea A. Emisii estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, generate de biocarburanți (gCO2eq/MJ)

Grupul de materii prime

Emisii estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor

Culturi de cereale și alte culturi bogate în amidon

12

Culturi de plante zaharoase

13

Culturi de plante oleaginoase

55

Amendamentul  93

Poziția Consiliului

Anexa II – punctul 1

Directiva 2009/28/CE

Anexa V – partea C – punctul 7

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

1. La Anexa V partea C, punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

1. În anexa V, partea C se modifică după cum urmează:

 

(a) punctul 7 se înlocuiește cu următorul text:

„7. Emisiile anuale rezultate din variațiile stocurilor de carbon provocate de schimbarea utilizării terenurilor, el, se calculează prin distribuirea în mod egal a emisiilor totale pe o perioadă de 20 de ani. La calcularea emisiilor respective se aplică formula următoare:

„7. Emisiile anuale rezultate din variațiile stocurilor de carbon provocate de schimbarea utilizării terenurilor, el, se calculează prin distribuirea în mod egal a emisiilor totale pe o perioadă de 20 de ani. La calcularea acestor emisii se aplică formula următoare:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

unde

unde

el = emisiile anuale de gaze cu efect de seră rezultate din variația stocului de carbon provocată de schimbarea utilizării terenurilor [măsurată ca masă (grame) de echivalent de CO2 per unitate energetică generată de biocarburanți sau de biolichide (megajouli)]. „Terenuri cultivate”** și „terenuri cu cultură perenă”*** sunt privite ca o singură utilizare a terenurilor;

el = emisiile anuale de gaze cu efect de seră rezultate din variația stocului de carbon provocată de schimbarea utilizării terenurilor [măsurată ca masă (grame) de echivalent de CO2 per unitate energetică generată de biocarburanți (megajouli)];

CSR = stocul de carbon per unitate de suprafață asociat utilizării de referință a terenurilor [măsurat ca masă (tone) de carbon per unitate de suprafață, cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. Utilizarea de referință a terenurilor reprezintă utilizarea terenurilor în ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de obținerea materiei prime, în funcție de care dată este mai recentă;

CSR = stocul de carbon per unitate de suprafață asociat utilizării de referință a terenurilor [măsurat ca masă (tone) de carbon per unitate de suprafață, cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. Utilizarea de referință a terenurilor reprezintă utilizarea terenurilor în ianuarie 2008 sau cu 20 de ani înainte de obținerea materiei prime, în funcție de care dată este mai recentă;

CSA = stocul de carbon per unitate de suprafață asociat utilizării curente a terenurilor [măsurat ca masă (tone) de carbon per unitate de suprafață, cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. În cazurile în care stocul de carbon se acumulează pe o perioadă mai mare de un an, valoarea atribuită CSA este stocul estimat per unitate de suprafață după 20 de ani sau atunci când recolta ajunge la maturitate, în funcție de care dintre momente survine primul;

CSA = stocul de carbon per unitate de suprafață asociat utilizării curente a terenurilor [măsurat ca masă (tone) de carbon per unitate de suprafață, cuprinzând atât solul, cât și vegetația]. În cazurile în care stocul de carbon se acumulează pe o perioadă mai mare de un an, valoarea atribuită CSA este stocul estimat per unitate de suprafață după 20 de ani sau atunci când recolta ajunge la maturitate, în funcție de care dintre momente survine primul; și

P = productivitatea culturii (măsurată ca energie generată de biocarburanți sau biolichide per unitate de suprafață per an); și

P = productivitatea culturii (măsurată ca energie generată de biocarburanți sau biolichide per unitate de suprafață per an).”

eB = bonus de biocarburant 29 gCO2eq/MJ sau de biolichid, dacă biomasa este obținută din teren degradat reabilitat, în condițiile prevăzute la punctul 8.

 

________________

 

* Coeficientul obținut prin împărțirea masei moleculare a CO2 (44,010 g/mol) la masa moleculară a carbonului (12,011 g/mol) este de 3,664.

 

** „Terenuri cultivate” astfel cum sunt definite de IPCC.

 

*** Culturile perene înseamnă culturi multianuale a căror tulpină nu este, în general, recoltată anual, cum este cazul crângurilor cu rotație rapidă și al palmierilor de ulei.”.

 

Amendamentul  94

Poziția Consiliului

Anexa II – punctul 1 – litera aa (nouă)

Directiva 2009/28/CE

Anexa V – partea C – punctele 8 și 9

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

 

(aa) punctele 8 și 9 se elimină.

Amendamentul  95

Poziția Consiliului

Anexa II – punctul 2

Directiva 2009/28/CE

Anexa VIII – Partea A

 

Poziția Consiliului

Partea A. Emisii estimate provizorii legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, generate de materiile prime pentru biocombustibili și biolichide (gCO2eq/MJ)+

Grupul de materii prime

Media*

Intervalul dintre percentile derivat din analiza sensibilității**

Culturi de cereale și alte culturi bogate în amidon

12

8 – 16

Culturi de plante zaharoase

13

4 – 17

Culturi de plante oleaginoase

55

33 – 66

________________

* Valorile medii prevăzute aici reprezintă o medie ponderată a valorilor materiilor prime modelate individual.

** Intervalul prevăzut aici reflectă 90 % dintre rezultate, utilizând valorile celei de a cincea și a nouăzeci și cincea percentile care rezultă din analiză. Cea de a cincea percentilă sugerează o valoare sub care au fost identificate 5 % dintre observații (și anume 5 % din datele totale utilizate au arătat rezultate sub 8, 4 și 33 gCO2eq/MJ). Cea de a nouăzeci și cincea percentilă sugerează o valoare sub care au fost identificate 95 % dintre observații (și anume 5 % din datele totale utilizate au arătat rezultate peste 16, 17 și 66 gCO2eq/MJ).

+ Valorile medii raportate aici reprezintă o medie ponderată a valorilor materiilor prime modelate individual. Cuantumul valorilor din anexă depinde de gama de ipoteze (precum tratarea coproduselor, dezvoltarea volumului producției, stocurile de carbon și dislocarea altor produse etc.) folosite în cadrul modelelor economice dezvoltate pentru estimarea lor. Prin urmare, deși nu este posibil să se caracterizeze pe deplin intervalul de incertitudine asociat cu astfel de estimări, a fost efectuată o analiză a sensibilității cu privire la aceste rezultate pe baza variației aleatorii a parametrilor-cheie, așa-numita „analiză Monte Carlo”.

 

Amendamentul

Partea A. Emisii estimate legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor provenite de la biocarburanți și biolichide (gCO2eq/MJ)

Grupul de materii prime

Emisii estimate legate de schimbarea indirectă a destinației terenurilor

Culturi de cereale și alte culturi bogate în amidon

12

Culturi de plante zaharoase

13

Culturi de plante oleaginoase

55

Amendamentul  96

Poziția Consiliului

Anexa II – punctul 3

Directiva 2009/28/CE

Anexa IX

 

Poziția Consiliului

Amendamentul

Anexa IX

Anexa IX

Partea A. Materii prime și carburanți a căror contribuție la realizarea obiectivului (obiectivelor) menționat(e) la articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi egală cu de două ori conținutul lor energetic

Partea A. Materii prime și carburanți a căror contribuție la realizarea obiectivului menționat la articolul 3 alineatul (4) primul paragraf se consideră a fi egală cu de două ori conținutul lor energetic și care contribuie la obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf litera (e)

(a) Algele, dacă sunt cultivate pe pământ în heleșteie sau fotobioreactoare.

 

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile municipale mixte, însă nu din deșeurile menajere triate vizate de obiectivele în materie de reciclare prevăzute la articolul 11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/98/CE.

(b) Fracțiunea de biomasă din deșeurile municipale mixte, însă nu din deșeurile menajere triate vizate de obiectivele în materie de reciclare prevăzute la articolul 11 alineatul (2) litera (a) din Directiva 2008/98/CE.

(c) Biodeșeuri astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2008/98/CE provenite din gospodării private care fac obiectul colectării separate astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (11) din directiva respectivă.

(c) Biodeșeuri astfel cum sunt definite la articolul 3 alineatul (4) din Directiva 2008/98/CE provenite din gospodării private care fac obiectul colectării separate astfel cum este definită la articolul 3 alineatul (11) din directiva respectivă.

(d) Fracția de biomasă din deșeurile industriale care nu poate fi folosită în lanțul alimentar și furajer, inclusiv materiale provenite din industria cu amănuntul și cu ridicata și industria agroalimentară, precum și pescuitul și acvacultura și excluzând materiile prime enumerate la partea B din prezenta anexă.

(d) Fracția de biomasă din deșeurile industriale care nu poate fi folosită în lanțul alimentar și furajer, inclusiv materiale provenite din industria cu amănuntul și cu ridicata și industria agroalimentară, precum și pescuitul și acvacultura și excluzând materiile prime enumerate la partea B din prezenta anexă.

(e) Paie.

(e) Paie.

(f) Gunoiul de grajd și nămolul de epurare.

(f) Gunoiul de grajd și nămolul de epurare.

(g) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei de palmier și grămezile de fructe de palmier goale.

(g) Efluenți proveniți de la fabricile de ulei de palmier și grămezile de fructe de palmier goale.

(h) Smoală de ulei de tal.

(h) Smoală de ulei de tal.

(i) Glicerină brută.

(i) Glicerină brută.

(j) Deșeuri rezultate din prelucrarea trestiei zaharoase (bagasă).

(j) Deșeuri rezultate din prelucrarea trestiei zaharoase (bagasă).

(k) Tescovină de struguri și drojdie de vin.

(k) Tescovină de struguri și drojdie de vin.

(l) Coji de fructe cu coajă lemnoasă.

(l) Coji de fructe cu coajă lemnoasă.

(m) Pleavă.

(m) Pleavă.

(n) Știuleți curățați de boabe de porumb.

(n) Știuleți curățați de boabe de porumb.

(o) Fracțiunea de biomasă din deșeuri și reziduuri din silvicultură și industriile forestiere, cum ar fi scoarța, ramurile, reziduurile anterioare comercializării, frunzele, acele, coroanele arborilor, rumegușul, așchiile, leșia neagră, leșia cu sulfit, fibra de nămol, lignina și uleiul de tal.

(o) Fracțiunea de biomasă din deșeuri și reziduuri din silvicultură și industriile forestiere, cum ar fi scoarța, ramurile, reziduurile anterioare comercializării, frunzele, acele, coroanele arborilor, rumegușul, așchiile, leșia neagră, leșia cu sulfit, fibra de nămol, lignina și uleiul de tal.

(p) Alte materiale celulozice de origine nealimentară, astfel cum sunt definite la articolul 2 al doilea paragraf litera (s).

(p) Alte materiale celulozice de origine nealimentară, astfel cum sunt definite la articolul 2 al doilea paragraf litera (s).

(q) Alte materiale ligno-celulozice, astfel cum sunt definite la articolul 2 al doilea paragraf litera (r), cu excepția buștenilor de gater și a buștenilor de furnir.

(q) Alte materiale ligno-celulozice, astfel cum sunt definite la articolul 2 al doilea paragraf litera (r), cu excepția buștenilor de gater și a buștenilor de furnir.

(r) Combustibili lichizi și gazoși regenerabili de origine nebiologică.

 

 

Partea Aa. Materii prime și carburanți a căror contribuție la realizarea obiectivului menționat la articolul 3 alineatul (4) se consideră a fi egală cu de patru ori conținutul lor energetic și care contribuie la obiectivul menționat la articolul 3 alineatul (4) al doilea paragraf litera (e)

 

(a) Algele (autotrofe), dacă sunt cultivate pe pământ în heleșteie sau fotobioreactoare.

 

(b) Combustibili lichizi și gazoși regenerabili de origine nebiologică.

 

(c) Captarea și utilizarea carbonului pentru transport.

 

(d) Bacterii.

Partea B. Materii prime a căror contribuție la realizarea obiectivului menționat la articolul 3 alineatul (4) primul paragraf se consideră a fi egală cu de două ori conținutul lor energetic

Partea B. Materii prime a căror contribuție la realizarea obiectivului menționat la articolul 3 alineatul (4) primul paragraf se consideră a fi egală cu de două ori conținutul lor energetic

(a) Ulei de gătit uzat.

(a) Ulei de gătit uzat.

(b) Grăsimi animale clasificate în categoriile 1 și 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009*.

(b) Grăsimi animale clasificate în categoriile 1 și 2 în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009*.

 

(ba) Materii prime care au fost identificate de către autoritățile naționale de resort ca fiind deșeuri, reziduuri, material celulozic de origine nealimentară și material ligno-celulozic și care au fost utilizate în instalațiile existente înainte de 31 decembrie 2014.

________________

________________

* Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).”.

* Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).”.

(1)

JO C xxx, 16.12.2014, p. xxx.


EXPUNERE DE MOTIVE

Multe dintre amendamentele raportorului la această directivă se întemeiază pe poziția în primă lectură a Parlamentului European, pe care autorul o consideră un bun punct de plecare pentru activitatea parlamentului nou-ales vizând această propunere. Redepunerea amendamentelor de la poziția în primă lectură a Parlamentului le permite colegilor să participe în continuare la această dezbatere importantă, respectând totodată compromisul la care a ajuns Parlamentul în poziția sa în primă lectură.

Directiva 2009/28/CE privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile stabilește un obiectiv obligatoriu care trebuie atins până în 2020, și anume o cotă de 10 % de energie din surse regenerabile în sectorul transporturilor. Directiva 98/70/CE introduce un obiectiv obligatoriu care trebuie atins până în 2020, respectiv o reducere cu 6 % a intensității emisiilor de gaze cu efect de seră generate de carburanții folosiți în transportul rutier și pentru utilajele mobile nerutiere.

Obiectivul propunerii Comisiei, prezentată în octombrie 2012, este de a demara tranziția către o politică privind biocarburanții care antrenează reduceri importante de emisii de gaze cu efect de seră atunci când sunt luate în considerare și emisiile legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor (ILUC).

În acest scop, Comisia propune, printre altele:

- limitarea contribuției pe care biocarburanții convenționali o aduc la atingerea obiectivelor din Directiva 2009/28/CE;

- îmbunătățirea performanței în materie de gaze cu efect de seră a proceselor de producere a biocarburanților prin mărirea pragului de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru instalațiile noi, cu condiția protejării instalațiilor aflate deja în funcțiune la 1 iulie 2014;

- încurajarea unei mai bune pătrunderi pe piață a biocarburanților avansați, permițându-le acestora să contribuie la obiectivele Directivei 2009/28/CE într-o măsură mai mare decât carburanții convenționali.

Se preconizează o contribuție semnificativă a biocarburanților la atingerea obiectivelor pentru 2020. În același timp, se preconizează creșterea până în 2030 a emisiilor din sectorul transporturilor. Reforma politicii Uniunii în materie de biocarburanți oferă ocazia de a corecta această tendință.

Raportorul salută obiectivele Comisiei și este în mare măsură de acord cu acestea. Parlamentul European a adoptat poziția sa în primă lectură în septembrie 2013. Consiliul a adoptat poziția sa în decembrie 2014. Chiar dacă există o serie de convergențe între cele două poziție, pe care raportorul le salută, rămân și unele aspecte-cheie nerezolvate. De acestea va depinde eficacitatea legislației în cauză. Raportorul a depus amendamente care tratează aceste aspecte-cheie. Multe dintre amendamentele respective se întemeiază pe poziția în primă lectură a Parlamentului European.

În opinia raportorului, principalele aspecte problematice sunt:

- Limitarea carburanților convenționali

Parlamentul European a adoptat, în poziția sa în primă lectură, o plafonare la 6 % a cotei de biocarburanți convenționali care pot contribui la obiectivele Directivelor 2009/28/CE și 98/70/CE. Aceasta reprezintă o majorare față de plafonarea la 5 % propusă de Comisie, în vederea asigurării unei protecții pentru investițiile deja realizate. Conform Parlamentului, plafonarea ar trebui să se aplice și sprijinului financiar acordat acestor biocarburanți. În opinia raportorului, este necesară o plafonare severă a biocarburanților din surse terestre pentru a se atinge obiectivele pentru 2020 ale Directivelor 2009/28/CE și 98/70/CE și pentru a se asigura tranziția spre biocarburanții avansați. Raportorul este preocupat de creșterea suplimentară a limitei introduse de Consiliu și a ales, prin urmare, să redepună poziția în primă lectură a Parlamentului. Această limită ar trebui să se aplice, de asemenea, și obiectivului Directivei privind calitatea carburanților, pentru a asigura consecvența diferitelor politici.

- Factori ILUC

Lipsa de acțiune în ceea ce privește efectul ILUC ar putea compromite obiectivele UE privind clima pentru sectorul transporturilor. În poziția sa în primă lectură, Parlamentul European a introdus un amendament referitor la includerea factorilor aferenți ILUC în calcularea emisiilor de carbon pentru Directiva 98/70/CE începând din 2020. Factorii ILUC ar urma să rămână în scopul raportării în Directiva 2009/28/CE, iar Comisia are obligația de a reexamina factorii până în 2016. Acest amendament nu a fost sprijinit de Consiliu. În plus, Consiliul a propus cerințe de raportare mai puțin stricte pentru emisiile legate de ILUC. În plus, introducerea noului concept de „biocarburanți cu risc scăzut de ILUC” în poziția Consiliului ridică semne de întrebare cu privire la modalitatea în care aceasta ar putea fi aplicată în practică. Este, evident, necesar să se aprofundeze acest concept.

Și în cazul acestui subiect, raportorul a ales să redepună poziția în primă lectură a Parlamentului, pentru a da un semnal puternic că factorii aferenți ILUC trebuie reevaluați în profunzime. Cu toate acestea, este necesară o reexaminare detaliată a metodologiei de estimare a factorilor aferenți emisiilor legate de schimbarea indirectă a utilizării terenurilor, în vederea adaptării la progresul tehnic și științific.

- Obiectivul pentru biocarburanții avansați

În poziția sa în primă lectură, Parlamentul European a introdus un subobiectiv cu caracter obligatoriu pentru biocarburanții avansați, de 0,5 % în 2016 și de 2,5 % în 2020. Aceste obiective ambițioase vizează introducerea unor stimulente puternice pentru promovarea pătrunderii pe piață a acestor carburanți, de asemenea pe termen lung. Raportorul crede cu fermitate că este important să se creeze și să se rezerve un anumit spațiu pentru biocarburanții avansați în viitorul amestec de combustibili. Un obiectiv specific, cu caracter obligatoriu, care să vizeze biocarburanții avansați reprezintă un mod eficace de a face acest lucru. În acest sens, este de salutat pasul făcut de Consiliu în aceeași direcție. Acesta propune însă doar un subobiectiv fără caracter obligatoriu la un nivel de referință considerabil mai scăzut (0,5 %). Se pune întrebarea dacă astfel de ambiții modeste, în combinație cu restul modificărilor introduse de Consiliu, vor duce la stimulente semnificative pentru tranziția necesară înspre carburanții mai puțin poluanți. - O politică post-2020

În opinia raportorului, una dintre cele mai mari probleme la actualizarea Directivelor 2009/28/CE și 98/70/CE o reprezintă lipsa unei perspective pe termen lung. În vederea creării unei perspective pe termen lung pentru investiții și a sprijinirii inovațiilor privind biocarburanții durabili și alte metode de decarbonizare a sectorului transporturilor, trebuie examinate instrumente și măsuri pentru o abordare cuprinzătoare și neutră din punct de vedere tehnologic pentru promovarea reducerii emisiilor și a eficienței energetice în transporturi pentru o politică post-2020. Prin urmare, raportorul a decis să depună amendamente ce subliniază nevoia unei politici pe termen lung care poate aduce investiții în Europa.

Dacă nu ne intensificăm eforturile, principala provocare cu care se confruntă Europa o reprezintă posibilitatea ca continentul nostru să fie depășit din punct de vedere tehnologic în ceea ce privește carburanții durabili. Nu ne putem permite acest lucru, indiferent de poziționarea noastră pe harta politică. Dacă nu ne ridicăm la înălțimea provocărilor, riscăm să asistăm la sfârșitul unei Europe mai ecologice, precum și al unei Europe mai favorabile creării locurilor de muncă și investițiilor.


PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Directivei privind calitatea benzinei și a motorinei și a Directivei privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile (schimbarea indirectă a utilizării terenurilor)

Referințe

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD)

Data primei lecturi a PE

11.9.2013 T7-0357/2013

Propunerea Comisiei

COM(2012)0595 - C7-0337/2012

Data anunțului în plen al primirii poziției Consiliului în primă lectură

15.1.2015

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

15.1.2015

 

 

 

Raportori

Data numirii

Nils Torvalds

17.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

21.1.2015

 

 

 

Data adoptării

24.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

26

4

Membri titulari prezenți la votul final

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes

Data depunerii

26.2.2015

Notă juridică - Politica de confidențialitate