Postopek : 2012/0288(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0025/2015

Predložena besedila :

A8-0025/2015

Razprave :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Glasovanja :

PV 28/04/2015 - 7.4
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0100

PRIPOROČILO ZA DRUGO OBRAVNAVO     ***II
PDF 1015kWORD 721k
26.2.2015
PE 544.412v02-00 A8-0025/2015

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

(10710/2/2014 – C8‑0004/2014 – 2012/0288(COD))

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

Poročevalec: Nils Torvalds

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

(10710/2/2014 – C8‑0004/2014 – 2012/0288(COD))

(Redni zakonodajni postopek: druga obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju stališča Sveta v prvi obravnavi (10710/2/2014 – C8‑0000/2014),

–       ob upoštevanju svojega stališča v prvi obravnavi(1) o predlogu Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0595),

–       ob upoštevanju člena 294(7) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju člena 69 Poslovnika,

–       ob upoštevanju priporočila za drugo obravnavo Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0025/2015)

1.      sprejme stališče v drugi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Stališče Sveta

Uvodna izjava 1

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(1) V skladu s členom 3(4) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta3 mora država članica zagotoviti, da je delež energije iz obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v letu 2020 najmanj enak 10 % končne porabe energije v prometu v tej državi članici. Ena od metod, ki so na voljo državam članicam za doseganje tega cilja, je mešanje biogoriv, ki naj bi k temu najbolj prispevalo.

(1) V skladu s členom 3(4) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta3 mora država članica zagotoviti, da je delež energije iz obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v letu 2020 najmanj enak 10 % končne porabe energije v prometu v tej državi članici. Ena od metod, ki so na voljo državam članicam za doseganje tega cilja, je mešanje biogoriv, ki naj bi k temu najbolj prispevalo. Drugi načini za doseganje cilja so zmanjšanje porabe energije, kar je ključnega pomena, saj bi zavezujoč cilj v obliki deleža energije iz obnovljivih virov lahko postalo vse težje doseči na trajnosten način, če bi povpraševanje po energiji za promet še naprej naraščalo, in uporaba električne energije iz obnovljivih virov energije.

__________________

__________________

3 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16).

3 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/777/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16).

Predlog spremembe  2

Stališče Sveta

Uvodna izjava 3 a (novo)

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(3a) Čeprav Direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES uporabljata izraza „pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva“, se njune določbe, skupaj s pomembnimi trajnostnimi merili, uporabljajo za vsa obnovljiva goriva, kot so opredeljena v teh direktivah.

Predlog spremembe  3

Stališče Sveta

Uvodna izjava 4

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(4) Kadar se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki je bilo prej namenjeno za pridelavo hrane in krme, uporabi za proizvodnjo biogoriv, je treba kljub temu zadostiti povpraševanju po pridelkih, ki niso namenjeni za proizvodnjo biogoriv, bodisi z intenzifikacijo sedanje proizvodnje bodisi z vključitvijo nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v proizvodnjo. Slednji primer pomeni posredno spremembo rabe zemljišč in lahko, če vključuje spremembo namembnosti zemljišča z velikimi zalogami ogljika, povzroči znatne emisije toplogrednih plinov. Ker se sedanja biogoriva v glavnem proizvajajo iz poljščin, ki se pridelujejo na obstoječih kmetijskih zemljiščih, bi bilo treba direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES spremeniti, da bi vključevali določbe za obravnavo posredne spremembe rabe zemljišč.

(4) Kadar se pašnik ali kmetijsko zemljišče, ki je bilo prej namenjeno za pridelavo hrane, krme in vlaknin, uporabi za proizvodnjo biogoriv, je treba kljub temu zadostiti povpraševanju po pridelkih, ki niso namenjeni za proizvodnjo biogoriv, bodisi z intenzifikacijo sedanje proizvodnje bodisi z vključitvijo nekmetijskih zemljišč na drugih lokacijah v proizvodnjo. Slednji primer pomeni posredno spremembo rabe zemljišč in lahko, če vključuje spremembo namembnosti zemljišča z velikimi zalogami ogljika, povzroči znatne emisije toplogrednih plinov. Ker se sedanja biogoriva v glavnem proizvajajo iz poljščin, ki se pridelujejo na obstoječih kmetijskih zemljiščih, bi bilo treba direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES spremeniti, da bi vključevali določbe za obravnavo posredne spremembe rabe zemljišč. Pri določbah za obravnavo vpliva posrednih sprememb v rabi zemljišč na emisije toplogrednih plinov bi morali ustrezno upoštevati potrebo po zaščiti obstoječih naložb.

Predlog spremembe  4

Stališče Sveta

Uvodna izjava 5

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po biogorivih, ki so jih zagotovile države članice, in ocen emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč za različne surovine za biogoriva je verjetno, da bodo emisije toplogrednih plinov, povezane s posredno spremembo rabe zemljišč, znatne in bi lahko izničile del prihrankov emisij toplogrednih plinov pri posameznih biogorivih ali vse te prihranke. Razlog za to je dejstvo, da bodo leta 2020 predvidoma skoraj vsa biogoriva proizvedena iz poljščin, pridelanih na zemljiščih, ki bi se lahko uporabljala za oskrbovanje trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje takšnih emisij je ustrezno razlikovati med skupinami poljščin, kot so oljnice, rastline za pridelavo sladkorja in žitarice ter druge poljščine z visoko vsebnostjo škroba.

(5) Na podlagi napovedi povpraševanja po biogorivih, ki so jih zagotovile države članice, in ocen emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč za različne surovine za biogoriva bodo emisije toplogrednih plinov, povezane s posredno spremembo rabe zemljišč, znatne in bi lahko izničile del prihrankov emisij toplogrednih plinov pri posameznih biogorivih ali vse te prihranke. Razlog za to je dejstvo, da bodo leta 2020 predvidoma skoraj vsa biogoriva proizvedena iz poljščin, pridelanih na zemljiščih, ki bi se lahko uporabljala za oskrbovanje trgov s hrano in krmo. Za zmanjševanje takšnih emisij je ustrezno razlikovati med skupinami poljščin, kot so oljnice, rastline za pridelavo sladkorja in žitarice ter druge poljščine z visoko vsebnostjo škroba. Poleg tega je treba spodbujati raziskave in razvoj v sektorjih novih naprednih biogoriv, ki niso konkurenčni poljščinam za prehrano, in še naprej preučevati učinek različnih skupin poljščin na neposredno in posredno spremembo v rabi zemljišč.

Predlog spremembe  5

Stališče Sveta

Uvodna izjava 7

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(7) Tekoča goriva iz obnovljivih virov bodo verjetno potrebna v sektorju prevoza za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih plinov. Napredna biogoriva, kot so biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo velik prihranek emisij toplogrednih plinov z majhnim tveganjem povzročanja posredne spremembe rabe zemljišč in ne tekmujejo neposredno za kmetijska zemljišča, ki so namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo. Zato je ustrezno spodbuditi večjo proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, ker ti na trgih trenutno niso na voljo v velikih količinah, delno zaradi tekmovanja za javne subvencije z uveljavljenimi tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz poljščin, ki se uporabljajo za prehrano. Vsaka država članica bi morala spodbujati porabo takšnih naprednih biogoriv in v ta namen določiti pravno nezavezujoče podcilje na nacionalni ravni, in sicer v okviru svoje obveznosti zagotoviti, da je delež energije iz obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v letu 2020 najmanj enak 10 % končne porabe energije v prometu v zadevni državi članic. Primerno je tudi, da države članice poročajo o uresničevanju teh nacionalnih podciljev v letu 2020 – o čemer bi bilo treba objaviti zbirno poročilo –, da se oceni učinkovitost ukrepov, uvedenih s to direktivo, pri zmanjševanju tveganja emisij toplogrednih plinov zaradi posredne spremembe rabe zemljišč vsled spodbujanja naprednih biogoriv. Pričakovati je, da bodo taka napredna biogoriva in njihovo spodbujanje imela pomembno vlogo pri dekarbonizaciji prometa in razvoju nizkoogljičnih prevoznih tehnologij tudi po navedenem datumu.

(7) Tekoča goriva iz obnovljivih virov bodo verjetno potrebna v sektorju prevoza za zmanjšanje njegovih emisij toplogrednih plinov. Napredna biogoriva, kot so biogoriva iz odpadkov in alg, zagotavljajo velik prihranek emisij toplogrednih plinov z majhnim tveganjem povzročanja posredne spremembe rabe zemljišč in ne tekmujejo neposredno za kmetijska zemljišča, ki so namenjena oskrbi trgov s hrano in krmo. Treba bi bilo spodbuditi večje raziskovanje, večji razvoj in večjo proizvodnjo takšnih naprednih biogoriv, ker ti na trgih trenutno niso na voljo v velikih količinah, delno zaradi tekmovanja za javne subvencije z uveljavljenimi tehnologijami za proizvodnjo biogoriv iz poljščin, ki se uporabljajo za prehrano. Zato je primerno, da se določi specifičen podcilj za porabo takšnih naprednih biogoriv in sicer v okviru svoje obveznosti zagotoviti, da je delež energije iz obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v letu 2020 najmanj enak 10 % končne porabe energije v prometu v zadevni državi članici. Primerno je tudi, da države članice poročajo o uresničevanju tega nacionalnega podcilja v letu 2020, da se oceni učinkovitost ukrepov, uvedenih s to direktivo, pri zmanjševanju tveganja emisij toplogrednih plinov zaradi posredne spremembe rabe zemljišč vsled spodbujanja naprednih biogoriv. Pričakovati je, da bodo taka napredna biogoriva z nizkimi ocenjenimi vplivi posrednih sprememb v rabi zemljišč in visokimi skupnimi prihranki toplogrednih plinov imela pomembno vlogo pri dekarbonizaciji prometa in razvoju nizkoogljičnih prevoznih tehnologij tudi po letu 2020.

Predlog spremembe  6

Stališče Sveta

Uvodna izjava 7 a (novo)

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(7a) V svojih sklepih z dne 23. in 24. oktobra 2014 je Evropski svet poudaril pomen zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in tveganj zaradi odvisnosti od fosilnih goriv v prometnem sektorju v okviru podnebne in energetske politike za leto 2030 in pozval Komisijo, naj preuči instrumente in ukrepe za celovit in tehnološko nevtralen pristop za spodbujanje zmanjševanja emisij in energetske učinkovitosti v prometu, za električni prevoz in obnovljive vire energije v prometu tudi po letu 2020.

Predlog spremembe  7

Stališče Sveta

Uvodna izjava 7 b (novo)

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(7b) Izboljšati bi bilo treba usklajenost med Direktivo 98/70/ES, Direktivo 2009/28/ES in zakonodajo na drugih področjih politike Unije, da bi izkoristili sinergije in izboljšali pravno varnost. Opredelitve odpadkov in ostankov za namene Direktive 98/70/ES in Direktive 2009/28/ES je treba uskladiti s tistimi iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a. Tokove odpadkov in ostankov, naštete v direktivah 98/70/ES in 2009/28/ES, bi bilo treba natančneje določiti z uporabo kod odpadkov iz Evropskega kataloga odpadkov iz Odločbe Komisije 2000/532/ES1b, da se pristojnim organom v državah članicah olajša uporaba teh direktiv. Spodbujanje pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv v skladu z Direktivo 98/70/ES in Direktivo 2009/28/ES mora biti skladno s cilji in namenom Direktive 2008/98/ES. Da se doseže cilj Unije za premik k družbi recikliranja, je treba v celoti izvajati hierarhijo ravnanja z odpadki iz člena 4 Direktive 2008/98/ES. Da bi to omogočili, mora uporaba odpadkov in ostankov za proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv postati del načrtov ravnanja z odpadki in programov za preprečevanje nastajanja odpadkov, ki so jih pripravile države članice v skladu s poglavjem V Direktive 2008/98/ES. Uporaba Direktive 98/70/ES in Direktive 2009/28/ES ne sme ogroziti popolnega izvajanja Direktive 2008/98/ES.

 

_______________

 

1a Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).

 

1b Odločba Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L 226, 6.9.2000, str. 3).

Predlog spremembe  8

Stališče Sveta

Uvodna izjava 8

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(8) Razlike v ocenjenih emisijah zaradi posredne spremembe rabe zemljišč nastajajo zaradi različnih vnosov podatkov in ključnih predpostavk o razvoju kmetijstva, kot so gibanja donosa in produktivnosti kmetijstva, dodelitev soproizvodov ter zaznane globalne spremembe v rabi zemljišč in stopnje krčenja gozdov, na katere proizvajalci biogoriv ne morejo vplivati. Čeprav je večina surovin za biogoriva pridelana v Uniji, bodo ocenjene emisije zaradi posredne spremembe rabe zemljišč po vsej verjetnosti nastale zunaj Unije na območjih, kjer bo verjetno potekala dodatna proizvodnja po najnižjih stroških. Na ocenjene emisije zaradi posredne spremembe rabe zemljišč, povezane s proizvodnjo biogoriv iz oljnic, močno vplivajo zlasti predpostavke o spremembi namembnosti tropskih gozdov in izsuševanju šotišč zunaj Unije, zato je nadvse pomembno zagotoviti, da se tovrstni podatki in predpostavke pregledajo na podlagi najnovejših razpoložljivih informacij o spremembi namembnosti zemljišč in krčenju gozdov ter se vključi vsak napredek na teh področjih, dosežen v okviru tekočih mednarodnih programov.

(8) Razlike v ocenjenih emisijah zaradi posredne spremembe rabe zemljišč nastajajo zaradi različnih vnosov podatkov in ključnih predpostavk o razvoju kmetijstva, kot so gibanja donosa in produktivnosti kmetijstva, dodelitev soproizvodov ter zaznane globalne spremembe v rabi zemljišč in stopnje krčenja gozdov, na katere proizvajalci biogoriv ne morejo vplivati. Pomembno je zagotoviti, da se tovrstni podatki in predpostavke pregledajo na podlagi najnovejših razpoložljivih znanstvenih informacij o spremembi namembnosti zemljišč in krčenju gozdov ter se vključi vsak napredek na teh področjih, dosežen v okviru tekočih mednarodnih programov. Komisija bi morala zato pregledati metodologijo za ocenjevanje faktorjev emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč iz prilog V in VIII k Direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES z vidika prilagajanja tehničnemu in znanstvenemu napredku. Za ta namen bi morala Komisija, če je to utemeljeno z najnovejšimi razpoložljivimi znanstvenimi dokazi, obravnavati možnost spremembe predlaganih faktorjev za posredne spremembe v rabi zemljišč za skupine poljščin, uvesti faktorje za dodatne ravni razčlenitve ter vključiti dodatne vrednosti, če se na trgu pojavijo nove surovine za biogoriva.

Predlog spremembe  9

Stališče Sveta

Uvodna izjava 9

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(9) Za zagotavljanje dolgoročne konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev ter v skladu s sporočilom Komisije z dne 13. februarja 2012 z naslovom „Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo“ in sporočilom Komisije z dne 20. septembra 2011 z naslovom "Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri", ki spodbujata integrirane in diverzificirane biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti večje spodbude, ki bodo prednostno podpirale uporabo surovin iz biomase, ki imajo visoko ekonomsko vrednost le za proizvodnjo biogoriv.

(9) Za zagotovitev dolgoročne konkurenčnosti bioindustrijskih sektorjev ter v skladu s sporočilom iz leta 2012 „Inovacije za trajnostno rast: biogospodarstvo za Evropo" in Časovnim okvirom za Evropo, gospodarno z viri, ki spodbujata integrirane in diverzificirane biorafinerije po Evropi, bi bilo treba v skladu z Direktivo 2009/28/ES določiti večje spodbude tako, da prednostno podpirajo uporabo surovin iz biomase, ki za druge uporabe razen proizvodnje biogoriv nimajo visoke ekonomske vrednosti ali ne vplivajo na okolje tako, da bi ogrožale lokalne ekosisteme s tem, ko poljščinam, ki se uporabljajo za prehrano, odvzamejo zemljišče in vodo.

Predlog spremembe  10

Stališče Sveta

Uvodna izjava 10

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(10) S spodbujanjem uporabe električne energije iz obnovljivih virov bi se lahko odzvali na številne izzive v prevoznem sektorju in drugih energetskih sektorjih. Zato je ustrezno zagotoviti dodatne spodbude za spodbujanje uporabe električne energije iz obnovljivih virov v prevoznem sektorju in povišati faktorje množenja za izračun prispevka električne energije iz obnovljivih virov, ki jo porabijo vozila na električni pogon v železniškem in cestnem prevozu, da se tako povečata njihova uporaba in delež na trgu.

(10) S spodbujanjem uporabe električne energije iz obnovljivih virov bi se lahko odzvali na številne izzive v prevoznem sektorju in drugih energetskih sektorjih. S spodbujanjem uporabe električne energije iz obnovljivih virov bi se lahko odzvali na številne izzive v prevoznem sektorju in drugih energetskih sektorjih. Prav tako bi bilo treba v sektorju prometa spodbujati ukrepe za energetsko učinkovitost in varčevanje z energijo.

Predlog spremembe  11

Stališče Sveta

Uvodna izjava 13

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(13) Za pripravo prehoda na napredna biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov posredne spremembe rabe zemljišč v obdobju do leta 2020 je ustrezno omejiti količino biogoriv in tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, ki se uporabljajo za živila, kot je določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 2009/28/ES in delu A Priloge V k Direktivi 98/70/ES, in ki se lahko upoštevajo pri doseganju ciljev iz Direktive 2009/28/ES, ne da bi se omejila skupna uporaba tovrstnih biogoriv in tekočih biogoriv.

(13) Za pripravo prehoda na napredna biogoriva in zmanjšanje skupnih vplivov posredne spremembe rabe zemljišč v obdobju do leta 2020 in kasneje je ustrezno omejiti količino biogoriv in tekočih biogoriv, pridobljenih iz poljščin, ki se uporabljajo za živila, kot je določeno v delu A Priloge VIII k Direktivi 2009/28/ES in delu A Priloge V k Direktivi 98/70/ES, in ki se lahko upoštevajo pri doseganju ciljev iz Direktive 2009/28/ES, ne da bi se omejila skupna uporaba tovrstnih biogoriv in tekočih biogoriv.

Predlog spremembe  12

Stališče Sveta

Uvodna izjava 15

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(15) Ocenjene emisije zaradi posredne spremembe rabe zemljišč bi morale biti vključene v poročanje Komisije o emisijah toplogrednih plinov iz biogoriv na podlagi direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES. Faktor emisij biogoriv iz surovin, zaradi katerih ni dodatnega povpraševanja po zemljiščih, kot so biogoriva iz odpadnih surovin, bi moral biti nič.

(15) Ocenjene emisije zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč bi bilo treba upoštevati za dosego cilja zmanjševanja emisij toplogrednih plinov iz Direktive 98/70/ES, da bi zagotovili spodbude za biogoriva z nizkim učinkom posrednih sprememb v rabi zemljišč in zagotovili natančnost ter verodostojnost tega cilja. Ocenjene emisije zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč bi morale biti tudi vključene v poročanje o emisijah toplogrednih plinov iz biogoriv na podlagi direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES. Faktor emisij biogoriv iz surovin, zaradi katerih ni dodatnega povpraševanja po zemljiščih, kot so biogoriva iz odpadnih surovin, bi moral biti nič. Komisija bi morala redno pregledovati metodologijo za ocenjevanje emisij toplogrednih plinov zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč, povezanih s proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ki temelji na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih.

Predlog spremembe  13

Stališče Sveta

Uvodna izjava 15 a (novo)

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(15a) Uporaba zemljišč za pridelavo surovin za biogoriva ne bi smela privesti do razseljevanja lokalnih in domorodnih skupnosti. Zato je treba uvesti posebne ukrepe za zaščito zemljišč domorodnih skupnosti.

Predlog spremembe  14

Stališče Sveta

Uvodna izjava 15 b (novo)

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(15b) Člen 7d(8) Direktive 98/70/ES in člen 19(8) Direktive 2009/28/ES vključujeta določbe za spodbujanje pridelave biogoriv na močno degradiranih in močno onesnaženih zemljiščih kot začasni ukrep za zmanjšanje posrednih sprememb v rabi zemljišč. Te določbe v sedanji obliki niso več ustrezne in jih je treba vključiti v pristop iz te direktive, da bi zagotovili ohranitev skladnosti skupnih ukrepov za zmanjšanje emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč.

Predlog spremembe  15

Stališče Sveta

Uvodna izjava 16

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(16) S povečanjem donosa kmetijskih sektorjev, ki je mogoč z izboljšanimi raziskavami, tehnološkim razvojem in prenosom znanja, nad ravni, ki bi sicer bile dosežene, če ne bi bili uvedeni sistemi za spodbujanje proizvodnje biogoriv iz poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo, ter s pridelavo druge letne poljščine na območjih, ki se pred tem niso uporabljala za gojenje druge letne poljščine, bi prav tako lahko ublažili emisije zaradi posredne spremembe rabe zemljišč. Če je učinek ublažitve emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč na nacionalni ali projektni ravni mogoče količinsko opredeliti, bi ukrepi, uvedeni s to direktivo, lahko odražali taka izboljšanja v produktivnosti tako v smislu zmanjšanih ocenjenih vrednosti emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč kot prispevka biogoriv iz poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo, k deležu energije iz obnovljivih virov v prevozu, ki ga je treba doseči v letu 2020.

(16) S povečanjem donosa kmetijskih sektorjev nad ravni, ki bi sicer bile dosežene, če ne bi bili uvedeni sistemi za spodbujanje proizvodnje biogoriv iz poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo, ali s proizvodnjo biogoriv na zemljišču, na katerem neposredna sprememba rabe zemljišč ni povzročila negativnih posledic za že obstoječe ekosistemske storitve, ki jih to zemljišče omogoča, vključno z zaščito zalog ogljika in biotske raznovrstnosti, bi lahko v specifičnih primerih prav tako ublažili emisije zaradi posredne spremembe rabe zemljišč v obsegu, ki presega učinke, že upoštevane pri obstoječemu oblikovanju posrednih sprememb v rabi zemljišč. Komisija bi morala preučiti možnost opredelitve meril za določitev in certificiranje biogoriv in tekočih biogoriv, proizvedenih v shemah, ki zmanjšujejo nadomeščanje proizvodnje za druge namene, kot je proizvodnja pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ter v skladu z ustreznimi trajnostnimi merili.

Predlog spremembe  16

Stališče Sveta

Uvodna izjava 17 a (novo)

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(17a) Da bi uresničili cilj za energijo iz obnovljivih virov v prometnem sektorju ter hkrati zmanjšali negativne učinke spremembe rabe zemljišč, bi morali spodbujati uporabo električne energije iz obnovljivih virov, modalni premik, večjo uporabo javnega prevoza in energetsko učinkovitost. V skladu z belo knjigo o prometu bi si države članice torej morale prizadevati za večjo energetsko učinkovitost in manjšo skupno porabo energije v prometu ter pri tem spodbujati uveljavljanje električnih vozil na trgu ter uporabo električne energije iz obnovljivih virov v prometnih sistemih.

Predlog spremembe  17

Stališče Sveta

Uvodna izjava 19

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(19) Biogoriva iz poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo, so običajno povezana s tveganji emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč, vendar obstajajo izjeme. Države članice in Komisija bi morale spodbujati razvoj in uporabo sistemov, ki lahko zanesljivo dokažejo, da določena količina surovin za biogoriva, proizvedena v okviru določenega projekta, ni nadomestila proizvodnje za druge namene. To se na primer lahko zgodi, ko je proizvodnja biogoriv enaka količini dodatne proizvodnje, dosežene z naložbami v boljšo produktivnost nad ravnjo, ki bi sicer bila dosežena, ali ko proizvodnja biogoriv poteka na zemljišču, na katerem neposredna sprememba rabe zemljišč ni povzročila večjih negativnih posledic za že obstoječe ekosistemske storitve, ki jih to zemljišče omogoča, vključno z zaščito zalog ogljika in biotske raznovrstnosti.

črtano

Predlog spremembe  18

Stališče Sveta

Uvodna izjava 23

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(23) Da se omogoči prilagoditev Direktive 98/70/ES tehničnemu in znanstvenemu napredku, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU v zvezi z novimi vnosi ocenjenih tipičnih in privzetih vrednosti za postopke proizvodnje biogoriv in prilagoditvijo dovoljenih analitičnih metod, kar zadeva specifikacije za goriva, ter odstopanjem parnega tlaka, dovoljenega za motorni bencin, ki vsebuje bioetanol.

(23) Da se omogoči prilagoditev Direktive 98/70/ES tehničnemu in znanstvenemu napredku, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU v zvezi z mehanizmom za spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, metodološkimi načeli in vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so izpolnjena trajnostna merila v zvezi z biogorivi, merili in geografskim obsegom za določanje visoko raznovrstnega travinja, metodologijo za računanje emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu in poročanje o njih, metodologijo za računanje emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč, dovoljenimi ravnmi vsebnosti kovinskih dodatkov v gorivih, novimi vnosi ocenjenih tipičnih in privzetih vrednosti za postopke proizvodnje biogoriv in prilagoditvijo dovoljenih analitičnih metod, kar zadeva specifikacije za goriva, ter odstopanjem parnega tlaka, dovoljenega za motorni bencin, ki vsebuje bioetanol.

Predlog spremembe  19

Stališče Sveta

Uvodna izjava 24

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(24) Da se omogoči prilagoditev Direktive 2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu napredku, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU v zvezi z morebitnimi novimi vnosi na seznam surovin za biogoriva in goriv, katerih prispevek k ciljem iz člena 3(4) navedene direktive bi se moral šteti kot dvakratna vrednost njihove energijske vsebnosti, in tudi v zvezi z novimi vnosi ocenjenih tipičnih in privzetih vrednosti za biogorivo in postopke proizvodnje biogoriv.

(24) Da se omogoči prilagoditev Direktive 2009/28/ES tehničnemu in znanstvenemu napredku, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 PDEU v zvezi s seznamom surovin za biogoriva, ki so večkrat upoštevana pri doseganju ciljev iz člena 3(4), energijsko vsebnostjo goriv, ki se uporabljajo v prometu, merili in geografskim obsegom za določanje travinja z visoko biotsko raznovrstnostjo, metodologijo za računanje emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč ter metodološkimi načeli in vrednostmi, potrebnimi za presojo, ali so izpolnjena trajnostna merila v zvezi s pogonskimi biogorivi in drugimi tekočimi biogorivi.

Predlog spremembe  20

Stališče Sveta

Uvodna izjava 26

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(26) Komisija bi morala na podlagi najboljših in najnovejših razpoložljivih znanstvenih dokazov pregledati učinkovitost ukrepov, uvedenih s to direktivo, pri omejevanju emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč ter obravnav ati načine za dodatno zmanjšanje navedenega vpliva.

(26) Komisija bi morala na podlagi najboljših in najnovejših razpoložljivih znanstvenih dokazov pregledati učinkovitost ukrepov, uvedenih s to direktivo, pri omejevanju emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč ter obravnavati načine za dodatno zmanjšanje navedenega vpliva. Komisija bi morala tudi pregledati učinkovitost spodbud za biogoriva iz surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in vpliv izvajanja te direktive na razpoložljivost virov za druge sektorje.

Predlog spremembe  21

Stališče Sveta

Uvodna izjava 26 a (novo)

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(26a) Komisija bi morala opraviti pregled zakonodaje Unije na področju biogoriv in upoštevati različne možnosti politik ter stroškovno učinkovitost obstoječe politike subvencij glede na spodbujanje naložb v raziskave na področju inovativnih obnovljivih goriv. Pregled bi moral vključevati analizo vloge trajnostnih biogoriv, tudi v obdobju po letu 2020, med drugim ob upoštevanju razpoložljivosti surovin, posredne spremembe rabe zemljišč, kakovosti zraka, vključno z vplivom na človekovo zdravje, in energetske odvisnosti.

Predlog spremembe  22

Stališče Sveta

Uvodna izjava 26 b (novo)

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(26b) Pomembno je, da Komisija takoj predstavi celovit predlog stroškovno učinkovite in tehnološko nevtralne politike po letu 2020, da bi ustvarila dolgoročne obete za naložbe v trajnostna biogoriva z nizkim tveganjem povzročanja posrednih sprememb v rabi zemljišč, in druga sredstva za dekarbonizacijo prometnega sektorja. Predlog bi moral vključevati ukrepe za spodbujanje trajnostnih naprednih biogoriv po letu 2020 v sklopu okvira podnebnih in energetskih politik za leto 2030. V zvezi s tem bi morala Komisija razmisliti o možnosti, da se po letu 2020 na ravni Unije uvede obveznost primešavanja naprednih biogoriv, morala pa bi tudi preučiti pregled ciljev Direktive 98/70/ES ter uvedbo jasnega načrta zmanjšanja toplogrednih plinov za pogonska goriva po letu 2020. Predlog bi lahko vključeval tudi uvedbo ocenjenih faktorjev emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč v ustrezna trajnostna merila.

Predlog spremembe  23

Stališče Sveta

Člen 1 – točka -1 (novo)

Direktiva 98/70/ES

Člen 2 – točka 9 a (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(-1) Členu 2 se doda naslednja točka:

 

'9a. ‘Tekoča in plinasta goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora’ pomeni plinasta ali tekoča goriva, ki niso biogoriva, njihova energijska vsebnost izhaja iz obnovljivih virov energije, ki ni biomasa, in se uporabljajo v prometu ter dosegajo najmanjše prihranke emisij toplogrednih plinov in izpolnjujejo zahteve kakovosti iz te direktive.“

Predlog spremembe  24

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 1

Direktiva 98/70/ES

Člen 2 – točka 11

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

11. ,biogoriva z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljiščʼ pomeni biogoriva, katerih surovine niso navedene na seznamu v delu A Priloge V ali so navedene na seznamu v delu A Priloge V, vendar so bila proizvedena v okviru sistemov, ki zmanjšujejo nadomeščanje proizvodnje za druge namene, kot je proizvodnja biogoriv, in v skladu s trajnostnimi merili za biogoriva iz člena 7b. Upošteva se lahko le količina surovin, ki ustreza dejanskemu zmanjšanju nadomeščanja, doseženemu v okviru sistema. Taki sistemi lahko delujejo kot individualni projekti na lokalni ravni ali kot ukrepi politik, ki delno ali v celoti zajemajo ozemlje države članice ali tretje države. Nadomeščanje proizvodnje za druge namene, kot je proizvodnja biogoriv, se lahko zmanjša, če se na območju, ki je zajeto v sistemu, doseže povečanje produktivnosti nad stopnjami, ki bi sicer bile dosežene, če ne bi bili uvedeni taki podporni sistemi za spodbujanje proizvodnje;

črtano

Predlog spremembe  25

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 2 – točka -a (novo)

Direktiva 98/70/ES

Člen 7a – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(-a) v odstavku 1 se doda naslednji pododstavek:

 

„V primeru dobaviteljev biogoriv, ki se uporabljajo v letalstvu, države članice takšnim dobaviteljem prepustijo odločitev, ali bodo prispevali k obveznosti glede zmanjšanja iz odstavka 2, če dobavljena biogoriva izpolnjujejo trajnostna merila iz člena 7b.“

Predlog spremembe  26

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 2 – točka -a a (novo)

Direktiva 98/70/ES

Člen 7a – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(-aa) v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

 

„Države članice zagotovijo, da največji prispevek biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja, oljnic ali namenskih energetskih rastlin, za namene skladnosti s ciljem iz prvega pododstavka ne presega največjega prispevka, določenega v točki (d) člena 3(4) Direktive 2009/28/ES.“

Predlog spremembe  27

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 2 – točka a

Direktiva 98/70/ES

Člen 7a – odstavek 5

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

"5. Da se zagotovi enotno izvajanje tega člena, Komisija sprejme izvedbene akte v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(3), s katerimi določi:

5. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 10a, ki zadevajo zlasti:

(a) metodologijo za izračun emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv, razen biogoriv, in energije;

(a) metodologijo za izračun emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv, razen biogoriv, in energije; metodologije za izračun emisij toplogrednih plinov tekočih in plinastih goriv iz obnovljivih virov nebiološkega izvora ter za zajemanje in uporabo ogljika za uporabo v prometu se sprejmejo do 30. junija 2016;

(b) metodologijo, s katero se za namene odstavka 2 tega člena pred 1. januarjem 2011 določi izhodiščni standard za goriva na podlagi emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu fosilnih goriv na enoto energije v letu 2010;

(b) metodologijo, s katero se za namene odstavka 2 tega člena pred 1. januarjem 2011 določi izhodiščni standard za goriva na podlagi emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu fosilnih goriv na enoto energije v letu 2010;

(c) pravila za zagotovitev čim bolj enotnega pristopa k izvajanju odstavka 4 tega člena v državah članicah;

(c) vsa potrebna pravila za uresničitev odstavka 4 tega člena;

(d) metodologijo za izračun prispevka električnih cestnih vozil, ki mora biti v skladu s členom 3(4) Direktive 2009/28/ES.“;

(d) metodologijo za izračun prispevka električnih cestnih vozil, ki mora biti v skladu s členom 3(4) Direktive 2009/28/ES.

Predlog spremembe  28

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 2 – točka b

Direktiva 98/70/ES

Člen 7a – odstavek 6

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

6. Države članice v okviru poročanja iz odstavka 1 zagotovijo, da dobavitelji goriv vsako leto poročajo organu, ki ga imenuje država članica, o postopkih proizvodnje biogoriv, količinah biogoriv, proizvedenih iz surovin, opredeljenih v delu A Priloge V, in emisijah toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriva na enoto energije iz goriva. Države članice te podatke posredujejo Komisiji.

6. Države članice v okviru poročanja iz odstavka 1 zagotovijo, da dobavitelji goriv vsako leto poročajo organu, ki ga imenuje država članica, o postopkih proizvodnje biogoriv, količinah biogoriv, proizvedenih iz surovin, opredeljenih v delu A Priloge V, in emisijah toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriva na enoto energije iz goriva, vključno z ocenjenimi emisijami zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč. Države članice te podatke posredujejo Komisiji.

Predlog spremembe  29

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 3 – točka -a (novo)

Direktiva 98/70/ES

Člen 7b – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1. 1. Ne glede na to, ali so bile surovine pridelane na ozemlju Skupnosti ali zunaj nje, se energija iz biogoriv za namene, navedene pod členom 7a, upošteva samo, če izpolnjuje trajnostna merila, določena v odstavkih 2 do 6 tega člena.

1. Ne glede na to, ali so bile surovine pridelane na ozemlju Unije ali zunaj nje, se energija iz biogoriv za namene, navedene pod členom 7a, upošteva samo, če izpolnjuje trajnostna merila, določena v odstavkih 2 do 6 tega člena.

Pogonska biogoriva, pridobljena iz odpadkov in ostankov, razen ostankov iz kmetijstva, akvakultur, ribištva in gozdarstva, se za namene iz člena 7a upoštevajo tudi, če izpolnjujejo le trajnostno merilo iz odstavka 2 tega člena.

Pogonska biogoriva, pridobljena iz odpadkov in ostankov, razen ostankov iz kmetijstva, akvakultur, ribištva in gozdarstva, se za namene iz člena 7a upoštevajo tudi, če izpolnjujejo le trajnostno merilo iz odstavkov 2 in 4a tega člena.

Predlog spremembe  30

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 3 – točka a

Direktiva 98/70/ES

Člen 7b – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi rabe biogoriv, ki se upošteva za namene iz odstavka 1, je 60 % …+ . Za obrat se šteje, da obratuje, če so bila biogoriva fizično proizvedena.

2. Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi rabe biogoriv in tekočih biogoriv, ki se upošteva za namene iz odstavka 1, je 60 % …+ . Za obrat se šteje, da obratuje, če so bila biogoriva fizično proizvedena.

__________________

__________________

+ OJ: prosimo vstavite datum začetka veljavnosti te direktive.

+ OJ: prosimo vstavite datum začetka veljavnosti te direktive.

Predlog spremembe  31

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 3 – točka a

Direktiva 98/70/ES

Člen 7b – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe biogoriv se izračuna v skladu s členom 7d(1).

Prihranek emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe biogoriv in tekočih biogoriv se izračuna v skladu s členom 7d(1).

Predlog spremembe  32

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 3 – točka b

Direktiva 98/70/ES

Člen 7b – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

„Komisija za zagotovitev enotne uporabe točke (c) prvega pododstavka tega odstavka sprejme izvedbene akte, s katerimi določi merila in geografski obseg za določitev travinj, ki jih zajema ta točka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(3).“

„Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi z merili in geografskim obsegom za določitev travinj, ki jih zajema točka (c) prvega pododstavka.“.

Predlog spremembe  33

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 3 – točka b a (novo)

Direktiva 98/70/ES

Člen 7b – odstavek 4 a (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(ba) vstavi se naslednji odstavek :

 

“4a. Pogonska biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz odstavka 1, se ne proizvajajo iz odpadkov, za katere veljajo cilji glede ponovne uporabe in recikliranja v skladu s členom 11(2) Direktive 2008/98/ES. Države članice zagotovijo, da je uporaba odpadkov in ostankov iz Direktive 2008/98/ES za proizvodnjo biogoriv, ki se upoštevajo za namene iz odstavka 1, v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki iz člen 4 navedene direktive. Države članice ustrezno upoštevajo tudi načelo kaskadne uporabe, ob upoštevanju regionalnih in lokalnih ekonomskih ter tehnoloških okoliščin.«

Predlog spremembe  34

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 3 – točka b b (novo)

Direktiva 98/70/ES

Člen 7b – odstavek 4 b (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(bb) vstavi se naslednji odstavek :

 

„4b. Pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz odstavka 1, se ne proizvajajo iz surovin, pridobljenih na zemljiščih, razen če se upoštevajo pravice tretjih oseb do uporabe in posesti zemljišč, vključno z njihovim predhodnim prostovoljnim in informiranim soglasjem ter sodelovanjem institucij, ki jih predstavljajo.“

Predlog spremembe  35

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 4 – točka c

Direktiva 98/70/ES

Člen 7c – odstavek 6

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(3). Take odločitve veljajo največ 5 let.

6. Odločitve v skladu z odstavkom 4 tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(3). Take odločitve veljajo največ 5 let.

Komisija zahteva, da ji vsak prostovoljni sistem, glede katerega sprejme odločitev na podlagi odstavka 4, do … in nato do 30. aprila vsako leto predloži poročilo, ki obravnava vse točke iz tretjega pododstavka tega odstavka. Poročila se praviloma nanašajo na predhodno koledarsko leto. Prvo poročilo se nanaša na zadnjih najmanj šest mesecev od …. Obveznost predložiti poročilo velja le za prostovoljne sisteme, ki delujejo najmanj 12 mesecev.

Komisija zahteva, da ji vsak prostovoljni sistem, glede katerega sprejme odločitev na podlagi odstavka 4, do … in nato do 30. aprila vsako leto predloži poročilo, ki obravnava vse točke iz tretjega pododstavka tega odstavka. Poročila se praviloma nanašajo na predhodno koledarsko leto. Prvo poročilo se nanaša na zadnjih najmanj šest mesecev od …. Obveznost predložiti poročilo velja le za prostovoljne sisteme, ki delujejo najmanj 12 mesecev.

Komisija do … predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo, v katerem preuči poročila iz drugega pododstavka tega odstavka, pregleda izvajanje sporazumov iz odstavka 4 ali prostovoljnih sistemov, glede katerih je sprejela odločitev v skladu s tem členom, in opredeli najboljše prakse. Poročilo temelji na najboljših razpoložljivih informacijah, vključno s tistimi, pridobljenimi v posvetovanjih z deležniki, in na praktičnih izkušnjah pri uporabi zadevnih sporazumov ali sistemov. V poročilu se preuči naslednje:

Komisija do … predloži Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo, v katerem preuči poročila iz drugega pododstavka tega odstavka, pregleda izvajanje sporazumov iz odstavka 4 ali prostovoljnih sistemov, glede katerih je sprejela odločitev v skladu s tem členom, in opredeli najboljše prakse. Poročilo temelji na najboljših razpoložljivih informacijah, vključno s tistimi, pridobljenimi v posvetovanjih z deležniki, in na praktičnih izkušnjah pri uporabi zadevnih sporazumov ali sistemov. V poročilu se preuči naslednje:

na splošno:

na splošno:

(a) neodvisnost, način in pogostost revizij, tako v zvezi z navedbami o teh vidikih, v dokumentaciji sistema v času, ko je zadevni sistem potrdila Komisija, kot v zvezi z najboljšo prakso v sektorju;

(a) neodvisnost, način in pogostost revizij, tako v zvezi z navedbami o teh vidikih, v dokumentaciji sistema v času, ko je zadevni sistem potrdila Komisija, kot v zvezi z najboljšo prakso v sektorju;

(b) razpoložljivost, izkušnje in preglednost pri uporabi metod za odkrivanje in odzivanje na nespoštovanje določb, s posebnim poudarkom na reševanju dejanskih ali zatrjevanih resnih kršitev s strani članov sistema;

(b) razpoložljivost, izkušnje in preglednost pri uporabi metod za odkrivanje in odzivanje na nespoštovanje določb, s posebnim poudarkom na reševanju dejanskih ali zatrjevanih resnih kršitev s strani članov sistema;

(c) preglednost, zlasti v zvezi z dostopnostjo sistema, razpoložljivostjo prevodov v uradne jezike držav in regij, iz katerih izvirajo surovine, dostopnostjo seznama pooblaščenih subjektov in zadevnih certifikatov ter dostopnostjo revizijskih poročil;

(c) preglednost, zlasti v zvezi z dostopnostjo sistema, razpoložljivostjo prevodov v uradne jezike držav in regij, iz katerih izvirajo surovine, dostopnostjo seznama pooblaščenih subjektov in zadevnih certifikatov ter dostopnostjo revizijskih poročil;

(d) udeležba deležnikov, zlasti kar zadeva posvetovanja z domorodnimi in lokalnimi skupnostmi pred odločanjem, med pripravo in pregledom sistema in revizijami ter odziv na njihove prispevke;

(d) udeležba deležnikov, zlasti kar zadeva posvetovanja z domorodnimi in lokalnimi skupnostmi pred odločanjem, med pripravo in pregledom sistema in revizijami ter odziv na njihove prispevke;

(e) splošna zanesljivost sistema, zlasti v zvezi s pravili o akreditaciji, usposobljenostjo in neodvisnostjo revizorjev ter zadevnih teles sistema;

(e) splošna zanesljivost sistema, zlasti v zvezi s pravili o akreditaciji, usposobljenostjo in neodvisnostjo revizorjev ter zadevnih teles sistema;

(f) tržno posodabljanje sistema, količina certificiranih surovin in biogoriv za vsako državo izvora in vrsto ter število udeležencev;

(f) tržno posodabljanje sistema, količina certificiranih surovin in biogoriv za vsako državo izvora in vrsto ter število udeležencev;

(g) enostavnost in učinkovitost izvajanja sistema za sledenje dokazil o spoštovanju trajnostnih meril, ki jih članu oziroma članom izda sistem, kot je sistem za preprečevanje goljufij, zlasti za odkrivanje in obravnavo sumov goljufij in drugih nepravilnosti ter nadaljnjega ukrepanja po njih, po potrebi pa tudi številnih primerov odkritih goljufij in nepravilnosti;

(g) enostavnost in učinkovitost izvajanja sistema za sledenje dokazil o spoštovanju trajnostnih meril, ki jih članu oziroma članom izda sistem, kot je sistem za preprečevanje goljufij, zlasti za odkrivanje in obravnavo sumov goljufij in drugih nepravilnosti ter nadaljnjega ukrepanja po njih, po potrebi pa tudi številnih primerov odkritih goljufij in nepravilnosti;

in še posebej:

in še posebej:

(h) možnosti, da bi se subjekti pooblastili za priznavanje in spremljanje organov za certificiranje;

(h) možnosti, da bi se subjekti pooblastili za priznavanje in spremljanje organov za certificiranje;

(i) merila za priznavanje ali akreditacijo organov za certificiranje;

(i) merila za priznavanje ali akreditacijo organov za certificiranje;

(j) pravila o izvajanju spremljanja organov za certificiranje.

(j) pravila o izvajanju spremljanja organov za certificiranje.

Država članica lahko svoj nacionalni sistem priglasi Komisiji. Komisija tak sistem prednostno oceni. Odločitev o tem, ali tak priglašeni nacionalni sistem izpolnjuje pogoje iz te direktive, se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(3), s čimer se olajša vzajemno dvo- ali večstransko priznavanje sistemov za preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva. Če je izpolnjevanje pogojev potrjeno, sistemi, vzpostavljeni v skladu s tem členom, ne zavrnejo medsebojnega priznavanja s sistemom zadevne države članice.“;

Država članica lahko svoj nacionalni sistem priglasi Komisiji. Komisija tak sistem prednostno oceni. Odločitev o tem, ali tak priglašeni nacionalni sistem izpolnjuje pogoje iz te direktive, se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(3), s čimer se olajša vzajemno dvo- ali večstransko priznavanje sistemov za preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva. Če je izpolnjevanje pogojev potrjeno, sistemi, vzpostavljeni v skladu s tem členom, ne zavrnejo medsebojnega priznavanja s sistemom zadevne države članice.

 

Komisija, če je to ustrezno glede na poročilo iz drugega pododstavka, Evropskemu parlamentu in Svetu predloži predlog za spremembo določb te direktive v zvezi s prostovoljnimi sistemi, da bi spodbudila najboljše prakse.“;

Predlog spremembe  36

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 5 – točka -a (novo)

Direktiva 98/70/ES

Člen 7d – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1. Za namene člena 7a se emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogoriva izračunajo tako:

"1. Za namene člena 7a in člena 7b(2) se emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogoriva izračunajo tako:

(a) če je privzeta vrednost za prihranke emisij toplogrednih plinov za proizvodne procese biogoriv določena v delu A ali B Priloge IV in če je vrednost el za ta biogoriva, izračunana v skladu s točko 7 dela C Priloge IV, enaka ali manjša od nič, z uporabo te privzete vrednosti;

(a) če je privzeta vrednost za prihranke emisij toplogrednih plinov za proizvodne procese biogoriv določena v delu A ali B Priloge IV in če je vrednost el za ta biogoriva, izračunana v skladu s točko 7 dela C Priloge IV, enaka ali manjša od nič, z uporabo te privzete vrednosti;

(b) z uporabo dejanske vrednosti, izračunane v skladu z metodologijo, določeno v delu C Priloge IV, ali

(b) z uporabo dejanske vrednosti, izračunane v skladu z metodologijo, določeno v delu C Priloge IV, ali

(c) z uporabo vrednosti, izračunane kot vsote elementov formule iz točke 1 dela C Priloge IV, kjer se lahko za nekatere elemente uporabijo razčlenjene privzete vrednosti iz dela D ali E Priloge IV, in dejanskih vrednosti, izračunanih v skladu z metodologijo, določeno v delu C Priloge IV, za vse druge elemente.

(c) z uporabo vrednosti, izračunane kot vsote elementov formule iz točke 1 dela C Priloge IV, kjer se lahko za nekatere elemente uporabijo razčlenjene privzete vrednosti iz dela D ali E Priloge IV, in dejanskih vrednosti, izračunanih v skladu z metodologijo, določeno v delu C Priloge IV, za vse druge elemente.

 

Za namene člena 7a se bodo od leta 2020 dalje emisije toplogrednih plinov iz v življenjskem ciklu biogoriva računale tako, da se bo rezultatu, pridobljenem v skladu s prvim pododstavkom, dodala ustrezna vrednost iz Priloge V.

Predlog spremembe  37

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 5 – točka -a a (novo)

Direktiva 98/70/ES

Člen 7d – odstavek 1 a (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(-aa) vstavi se naslednji odstavek:

 

'1a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi z vključitvijo postopka izračuna emisij toplogrednih plinov iz obnovljivih tekočih in plinastih goriv nebiološkega izvora v Prilogo IV ali za namene zajemanja in uporabe ogljika. Ti delegirani akti se sprejmejo do 30. junija 2016.'

Predlog spremembe  38

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 5 – točka a

Direktiva 98/70/ES

Člen 7d – odstavek 5

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

5. Komisija najpozneje do 31. decembra 2012 in nato vsaki dve leti pripravi poročilo o ocenjenih tipičnih in privzetih vrednostih iz delov B in E Priloge IV, pri čemer upošteva zlasti emisije toplogrednih plinov, ki jih povzročata prevoz in predelava.

5. Komisija najpozneje do 31. decembra 2012 in nato vsaki dve leti pripravi in objavi poročilo o ocenjenih tipičnih in privzetih vrednostih iz delov B in E Priloge IV, pri čemer upošteva zlasti emisije toplogrednih plinov, ki jih povzročata transport in predelava.

Če je iz poročil iz prvega pododstavka razvidno, da bi bilo na podlagi najnovejših znanstvenih dokazov morda treba prilagoditi ocenjene tipične in privzete vrednosti iz delov B in E Priloge IV, Komisija po potrebi predloži zakonodajni predlog Evropskemu parlamentu in Svetu.“;

Če je iz poročil iz prvega pododstavka razvidno, da bi bilo na podlagi najnovejših znanstvenih dokazov morda treba prilagoditi ocenjene tipične in privzete vrednosti iz delov B in E Priloge IV, bo Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s popravkom teh vrednosti.“;

Predlog spremembe  39

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 5 – točka b

Direktiva 98/70/ES

Člen 7d – odstavek 6

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(b) odstavek 6 se črta;

(b) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

 

6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s prilagoditvijo Priloge V tehničnemu in znanstvenemu napredku, vključno s spremembo predlaganih vrednosti posredne spremembe rabe zemljišč za skupine poljščin na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazov. Komisija za namene ocenjevanja ekonomskih modelov, ki se uporabljajo za ocenjevanje vrednosti posrednih sprememb v rabi zemljišč, v okviru svojega pregleda upošteva najnovejše razpoložljive informacije v zvezi s ključnimi predpostavkami, ki vplivajo na rezultate uporabe modelov, vključno z izmerjenimi trendi v kmetijskem donosu in produktivnosti, dodelitvijo soproizvodov ter zaznanimi globalnimi spremembami v rabi zemljišč in stopnji krčenja gozdov. Komisija zagotovi, da so v tak postopek pregleda vključeni deležniki. Prvi tak pregled se zaključi najpozneje do 30. junija 2016.

 

Komisija po potrebi predlaga nove vrednosti posrednih sprememb v rabi zemljišč na dodatnih ravneh razčlenitve, da bi se vključile dodatne vrednosti, če se na trgu pojavijo nove surovine za biogoriva; pregleda kategorije biogoriv, katerim so za emisije zaradi posredne spremembe v rabi zemljišč pripisane vrednosti nič, in razvije faktorje za surovine iz energetskih poljščin, ki se pridelujejo na obdelovalnih površinah.

Predlog spremembe  40

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 5 – točka c

Direktiva 98/70/ES

Člen 7d – odstavek 7 – pododstavek 1

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(c) v odstavku 7 se prvi, drugi in tretji pododstavek nadomestijo z naslednjim:

(c) V odstavku 7 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

"7. Komisija pregleduje Prilogo IV, da se v utemeljenih primerih dodajo vrednosti za nove postopke proizvodnje biogoriv iz iste surovine ali drugih surovin. Pri pregledu preuči, ali bi bilo treba spremeniti tudi metodologijo, določeno v delu C Priloge IV, zlasti glede:

"7. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s prilagoditvijo Priloge IV tehničnemu in znanstvenemu napredku, tudi z dodajanjem vrednosti za nove postopke proizvodnje biogoriv iz iste ali drugih surovin in s spreminjanjem metodologije, določene v delu C."

– metode upoštevanja odpadkov in ostankov;

 

– metode upoštevanja soproizvodov;

 

– metode upoštevanja soproizvodnje in

 

– statusa soproizvoda, dodeljenega ostankom kmetijskih pridelkov.

 

Privzete vrednosti za biodizel iz odpadnega rastlinskega ali živalskega olja se čim prej pregledajo. Če je iz pregleda Komisije razvidno, da bi bilo treba spremeniti Prilogo IV, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a, s katerimi v dele A, B, D in E Priloge IV doda, nikakor pa ne odvzame ali spremeni, ocenjene tipične in privzete vrednosti za postopke proizvodnje biogoriv, za katera posebne vrednosti še niso vključene v navedeno prilogo.“;

 

Predlog spremembe  41

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 5 – točka d

Direktiva 98/70/ES

Člen 7d – odstavek 8

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(d) odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

(d) odstavek 8 se črta.

"8. Kadar je treba zagotoviti enotno uporabo točke 9 dela C Priloge IV, lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi podrobne tehnične specifikacije in opredelitve. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 11(3).“;

 

Predlog spremembe  42

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 8

Direktiva 98/70/ES

Člen 8a – odstavek 3

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

3. Glede na oceno, izvedeno z uporabo preskusne metodologije iz odstavka 1, lahko Evropski parlament in Svet na podlagi zakonodajnega predloga Komisije revidirata omejitev za vsebnost MMT v gorivu iz odstavka 2.

3. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s pregledom omejitve za vsebnost MMT v gorivu iz odstavka 2. Ta pregled se opravi na podlagi rezultatov ocenjevanja, izvedenega z uporabo preskusne metodologije iz odstavka 1. Če to upravičuje ocena tveganja, se lahko omejitev zniža na nič. Zvišati je ni mogoče, razen če to upravičuje ocena tveganja.

Predlog spremembe  43

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 9

Direktiva 98/70/ES

Člen 9 – odstavek 1 – točka k

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(k) postopke proizvodnje biogoriv, količine in emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriva na enoto energije iz goriva, vključno z okvirnimi povprečnimi vrednostmi ocenjenih emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč in povezano stopnjo iz analize občutljivosti iz Priloge V za biogoriva, ki se uporabljajo v Uniji. Komisija javno objavi podatke o okvirnih ocenjenih emisijah zaradi posredne spremembe rabe zemljišč in povezani stopnji iz analize občutljivosti.

(k) postopke proizvodnje biogoriv, količine in emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriva na enoto energije iz goriva, vključno z ocenjenimi emisijami zaradi posredne spremembe rabe zemljišč iz Priloge V za biogoriva, ki se uporabljajo v Uniji. Komisija javno objavi podatke o ocenjenih emisijah zaradi posredne spremembe rabe zemljišč.

Predlog spremembe  44

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 9 a (novo)

Direktiva 98/70/ES

Člen 9 – odstavek 2 a (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(9a) V členu 9 se doda naslednji odstavek:

 

'2a. Komisija nadzoruje učinkovanje biogoriv v vseh sezonskih pogojih v celotni Uniji za zagotovitev, da kakovost biogoriv, ki se uporabljajo v vozilih, ne bo povečala emisij onesnaževal in CO2 ali poslabšala splošnega delovanja vozil.

 

Komisija je pooblaščena, da po potrebi sprejme delegirane akte v skladu s členom 10a v zvezi s prilagoditvijo Priloge I ali II tehničnemu in znanstvenemu napredku, da bi uvedli posebne parametre, preskusne mejne vrednosti in preskusne metode.'

Predlog spremembe  45

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 11

Direktiva 98/70/ES

Člen 10a – odstavek 2

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 7d(7) in 10(1) se prenese na Komisijo za obdobje pet let od ….

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 7a(5), drugega pododstavka člena 7b(3), členov 7d(1a), 7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3), 9(2a) in 10(1) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od …. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Predlog spremembe  46

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 11

Direktiva 98/70/ES

Člen 10a – odstavek 3

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

3. Pooblastilo iz členov 7d(7) in 10(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v njej. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Pooblastilo iz člena 7a(5), drugega pododstavka člena 7b(3), členov 7d(1a), 7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3), 9(2a) in 10(1) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v njej. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

Predlog spremembe  47

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 11

Direktiva 98/70/ES

Člen 10a – odstavek 5

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členoma 7d(7) in 10(1), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 7a(5), drugim pododstavkom člena 7b(3), členov 7d(1a), 7d(5), 7d(6), 7d(7), 8a(3), 9(2a) in 10(1), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Predlog spremembe  48

Stališče Sveta

Člen 1 – točka 12

Direktiva 98/70/ES

Člen 11 – odstavek 3

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar odbora ne podata mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

Predlog spremembe  49

Stališče Sveta

Člen 2 – točka -1 (novo)

Direktiva 2009/28/ES

Člen 2 – odstavek 2 – točka k

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

-1. V členu 2(2) se točka k nadomesti z naslednjim:

(k) „program podpore“ pomeni vsak instrument, program ali mehanizem, ki ga uporabi država članica ali skupina držav članic in spodbuja uporabo energije iz obnovljivih virov z zmanjševanjem stroškov te energije, povečanjem cene, po kateri se lahko prodaja, ali povečanjem količine nabavljene energije na podlagi obveznosti glede obnovljive energije ali drugače. Sem med drugim spadajo naložbena pomoč, davčne oprostitve ali olajšave, vračilo davkov, programi podpore, ki zavezujejo k uporabi obnovljive energije, vključno s tistimi programi, ki uporabljajo zelene certifikate, in neposredni programi zaščite cen, vključno s tarifami za dovajanje toka in plačili premij;

„(k) ,program podpore‘ pomeni vsak instrument, program ali mehanizem, ki ga uporabi država članica ali skupina držav članic in spodbuja uporabo energije iz obnovljivih virov z zmanjševanjem stroškov te energije, povečanjem cene, po kateri se lahko prodaja, ali povečanjem količine odkupljene energije na podlagi obveznosti glede energije iz obnovljivih virov ali drugače. Sem med drugim spadajo naložbena pomoč, davčne oprostitve ali olajšave, vračilo davkov, programi podpore, ki zavezujejo k uporabi energije iz obnovljivih virov, vključno s tistimi programi, ki uporabljajo zelene certifikate, in neposredni programi zaščite cen, vključno s tarifami za dovajanje toka in plačili premij. Programi podpore ne povzročajo izkrivljanj na trgih surovin za druge industrijske sektorje, ki tradicionalno uporabljajo isto surovino;“

Predlog spremembe  50

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 1

Direktiva 2009/28/ES

Člen 2 – odstavek 2 – točka p

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(p) ,odpadkiʼ so opredeljeni kakor v členu 3(1) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta*; v tej opredelitvi niso zajete snovi, ki so bile namerno spremenjene ali onesnažene, da bi ustrezale tej opredelitvi;

(p) ,odpadki‘ pomenijo vsako snov ali predmet, ki ga imetnik zavrže ali namerava ali mora zavreči, kot je opredeljeno v členu 3(1) Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta, in status katerega je treba neodvisno preveriti in potrditi v smislu skladnosti s hierarhijo ravnanja z odpadki, določeno v členu 4 te direktive, ali s primerljivim programom preprečevanja nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi. V tej kategoriji niso zajete snovi, ki so bile namerno spremenjene ali onesnažene, da bi ustrezale tej opredelitvi;

Predlog spremembe  51

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 1

Direktiva 2009/28/ES

Člen 2 – odstavek 2 – točka s

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(s) ,neživilska celulozaʼ pomeni surovine, ki so pretežno sestavljene iz celuloze in hemiceluloze ter imajo nižjo vsebnost lignina kot lesna celuloza; vključuje ostanke poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo (kot so slama, koruzna stebla, ličje in lupine), travnatimi energijskimi poljščinami z nizko vsebnostjo škroba (kot so proso, miskant in navadna kanela), industrijskimi ostanki (vključno z ostanki poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo, potem ko so bili izločeni rastlinska olja, sladkorji, škrob in proteini) in materialom iz bioloških odpadkov;

(s) ,neživilska celulozaʼ pomeni surovine, ki so pretežno sestavljene iz celuloze in hemiceluloze ter imajo nižjo vsebnost lignina kot lesna celuloza; vključuje ostanke poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo (kot so slama, koruzna stebla, ličje in lupine), travnatimi energijskimi poljščinami z nizko vsebnostjo škroba (kot so lucerna in drugi posevki, ki izboljšujejo vsebnost dušika, pokrovni posevki pred enoletnimi žitaricami in oljnicami in po njih, kaktusi in druge rastline s CAM-metabolizmom, ljuljka, proso, miskant, navadna kanela itd.), industrijskimi ostanki (vključno z ostanki poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo, potem ko so bili izločeni rastlinska olja, sladkorji, škrob in proteini) in materialom iz bioloških odpadkov;

Predlog spremembe  52

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 1

Direktiva 2009/28/ES

Člen 2 – točka t a (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(ta) „Tekoča in plinasta goriva iz obnovljivih virov nebiološkega izvora“ pomeni plinasta ali tekoča goriva, ki niso biogoriva, njihova energijska vsebnost izhaja iz obnovljivih virov energije, ki ni biomasa, in se uporabljajo v prometu ter dosegajo najmanjše prihranke emisij toplogrednih plinov in izpolnjujejo zahteve kakovosti iz te direktive.

Predlog spremembe  53

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 1

Direktiva 2009/28/ES

Člen 2 – točka v

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(v) ,biogoriva in tekoča biogoriva z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljiščʼ pomeni biogoriva in tekoča biogoriva, katerih surovine niso navedene na seznamu v delu A Priloge VIII ali so navedene na seznamu v delu A Priloge VIII, vendar so bila proizvedena v okviru sistemov, ki zmanjšujejo nadomeščanje proizvodnje za druge namene, kot je proizvodnja biogoriv in tekočih biogoriv, in v skladu s trajnostnimi merili za biogoriva in tekoča biogoriva iz člena 17. Upošteva se lahko le količina surovin, ki ustreza dejanskemu zmanjšanju nadomeščanja, doseženemu v okviru sistema. Taki sistemi lahko delujejo kot individualni projekti na lokalni ravni ali kot ukrepi politik, ki delno ali v celoti zajemajo ozemlje države članice ali tretje države. Nadomeščanje proizvodnje za druge namene, kot je proizvodnja biogoriv in tekočih biogoriv, se lahko zmanjša, če se na območju, ki je zajeto v sistemu, doseže povečanje produktivnosti nad stopnjami, ki bi sicer bile dosežene, če ne bi bili uvedeni taki podporni sistemi za spodbujanje proizvodnje.

črtano

Predlog spremembe  54

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 2 – točka a

Direktiva 2009/28/ES

Člen 3 – odstavek 1 – pododstavek 2

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

Zaradi izpolnitve ciljev iz prvega pododstavka tega odstavka največji skupni prispevek iz biogoriv in tekočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, ne presega količine energije, ki ustreza največjemu prispevku iz odstavka 4(d).

Zaradi izpolnitve ciljev iz prvega pododstavka tega odstavka največji skupni prispevek iz pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic ter drugih energetskih poljščin, ki se pridelujejo na obdelovalnih površinah, ne presega količine energije, ki ustreza največjemu prispevku iz odstavka 4(d).

Predlog spremembe  55

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 2 – točka a a (novo)

Direktiva 2009/28/ES

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(aa) prvi pododstavek odstavka 4 se nadomesti z naslednjim:

4. Vsaka država članica zagotovi, da je delež energije iz obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v letu 2020 najmanj enak 10 % končne porabe energije v prometu v tej državi članici.

4. Vsaka država članica zagotovi, da je delež energije iz obnovljivih virov v vseh vrstah prometa v letu 2020 najmanj enak 10 % končne porabe energije v prometu v tej državi članici. Država članica lahko odstopa od tega cilja, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 

– država članica je dosegla cilje iz odstavkov 1 in 2;

 

– skupna poraba energije v prometu v državi članici ne presega napovedi v nacionalnem akcijskem načrtu za energijo iz obnovljivih virov;“

Predlog spremembe  56

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 2 – točka b – točka iv

Direktiva 2009/28/ES

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka d

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic, ne presega 7 % porabe končne energije v prevozu v državah članicah leta 2020;

(d) pri izračunu biogoriv v števcu delež energije iz biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja, oljnic in drugih energetskih poljščin, ki se pridelujejo na obdelovalnih površinah, ne presega 6 % porabe končne energije v prevozu v državah članicah leta 2020;

Predlog spremembe  57

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 2 – točka b – točka iv

Direktiva 2009/28/ES

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(e) Države članice si prizadevajo uresničiti cilj, da se na njihovem ozemlju potroši minimalni delež biogoriv iz surovin in drugih goriv, uvrščenih na seznam iz dela A Priloge IX. Vsaka država članica v ta namen določi nacionalni cilj, ki si ga prizadeva uresničiti. Referenčna vrednost za ta cilj je 0,5 odstotne točke v energijski vsebnosti deleža energije iz obnovljivih virov v vseh oblikah prevoza v letu 2020 iz prvega pododstavka, ki se doseže z biogorivi, proizvedenimi iz surovin, in drugimi gorivi iz dela A Priloge IX, in za katero se šteje, da je dvakratna vrednost njihove energijske vsebnosti v skladu s točko (f) tega pododstavka in delom A Priloge IX. Poleg tega v nacionalni cilj lahko štejejo biogoriva iz surovin, ki niso uvrščene na seznam iz Priloge IX, ki so jih pristojni nacionalni organi opredelili kot odpadke, ostanke, neživilsko celulozo ali lesno celulozo in so se uporabljale v obstoječih obratih pred sprejetjem Direktive 2014/…/EU Evropskega parlamenta in Sveta*.

(e) Vsaka država članica zagotovi, da je delež energije iz biogoriv, proizveden iz surovin in drugih goriv, uvrščenih na seznam iz dela A Priloge IX, v vseh vrstah prometa v letu 2020 najmanj enak 1,25 % končne porabe energije v prometu v tej državi članici.

Države članice lahko določijo nacionalni cilj, nižji od referenčne vrednosti 0,5 odstotne točke, zaradi enega ali več naslednjih razlogov:

 

(i) objektivnih dejavnikov, kot so omejena zmožnost trajnostne proizvodnje biogoriv iz surovin in drugih goriv, uvrščenih na seznam iz dela A Priloge IX, ali omejena razpoložljivost stroškovno učinkovitih biogoriv na trgu, ob upoštevanju ocene iz poročila Komisije iz člena 3(1) Direktive 2014/…/EU;

 

(ii) posebnih tehničnih ali podnebnih značilnosti nacionalnega trga goriv za uporabo v prometu, kot sta sestava in stanje cestnega voznega parka, ali

 

(iii) nacionalnih politik, v skladu s katerimi se dodeljujejo ustrezna finančna sredstva za spodbujanje uporabe električne energije iz obnovljivih virov energije v prometu.

 

Komisija objavi:

 

– nacionalne cilje držav članic in, kadar je ustrezno, razloge za odstopanje nacionalnih ciljev od referenčne vrednosti, o katerih je bila uradno obveščena v skladu s členom 4(2) Direktive 2014/…/EU+;

 

– zbirno poročilo o dosežkih držav članic pri doseganju nacionalnih ciljev;

 

__________________

 

+ UL: prosim vstavite številko te direktive.

 

Predlog spremembe  58

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 2 – točka b – točka iv

Direktiva 2009/28/ES

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka e a (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(ea) Vsaka država članica zagotovi, da je delež energije iz obnovljivih virov v bencinu leta 2020 najmanj 6,5 % končne porabe energije v bencinu v prometu v tej državi članici.

Predlog spremembe  59

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 2 – točka b – točka iv

Direktiva 2009/28/ES

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2 – točka f

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(f) za biogoriva, proizvedena iz surovin iz Priloge IX, velja, da imajo dvakratno vrednost njihove energijske vsebnosti.

črtano

Predlog spremembe  60

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 2 – točka d

Direktiva 2009/28/ES

Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 4

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

Zaradi spoštovanja ciljev iz odstavkov 1 in 2 ter tega odstavka velja, da ima prispevek biogoriv, ki so proizvedena iz surovin, navedenih na seznamu v delu A Priloge IX, dvakratno vrednost njihove energijske vsebnosti.

Zaradi spoštovanja cilja iz prvega pododstavka tega odstavka se prispevek biogoriv, ki so proizvedena iz surovin, navedenih na seznamu v Prilogi IX, šteje kot večkratnik njihove energijske vsebnosti v skladu s pravili, določenimi v tej prilogi.

Predlog spremembe  61

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 2 – točka d a (novo)

Direktiva 2009/28/ES

Člen 3 – odstavek 4 a (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(da) doda se naslednji odstavek:

 

„4a. Komisija najpozneje [leto dni po začetku veljavnosti te direktive] pripravi priporočila za dodatne ukrepe, ki jih lahko države članice sprejmejo za spodbujanje in pospeševanje energetske učinkovitosti in prihranka energije v prometu. Ta priporočila vključujejo oceno količine energije, ki jo je mogoče prihraniti z izvedbo vsakega od teh ukrepov. Za namene izračuna iz točke (b) drugega pododstavka odstavka 4 se upošteva količina energije, ki ustreza ukrepom, ki jih izvaja država članica.“

 

Predlog spremembe  62

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 2 – točka b – točka d b (novo)

Direktiva 2009/28/ES

Člen 3 – odstavek 4 b (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(db) doda se naslednji odstavek:

 

„4b. Da bi izpolnile cilj iz odstavka 4, države članice zmanjšajo skupno porabo energije v prometnem sektorju, da bi glede na trenutne napovedi v zvezi s skupno porabo energije v prometnem sektorju do leta 2020 povečale energetsko učinkovitost v tem sektorju za vsaj 12 %.“

Predlog spremembe  63

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 2 – točka e

Direktiva 2009/28/ES

Člen 3 – odstavek 5 – pododstavek 2

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v skladu s členom 25a sprejme delegirane akte za spremembo seznama surovin iz dela A Priloge IX, in sicer da se na seznam dodajo surovine, ne pa tudi, da se črtajo. Za vsako surovino, ki se doda na seznam iz dela A Priloge IX, sprejme ločen delegirani akt. Vsak delegirani akt temelji na analizi najnovejšega znanstvenega in tehničnega napredka, ki ustrezno upošteva načela hierarhije ravnanja z odpadki in utemeljuje zaključek, da zadevna surovina ne ustvarja dodatne potrebe po zemljiščih oziroma povzroča večjih izkrivljajočih učinkov na trgih za (stranske) proizvode, odpadke ali ostanke, da zagotavlja pomembne prihranke emisij toplogrednih plinov v primerjavi s fosilnimi gorivi in da ne utegne imeti negativnih posledic za okolje in biotsko raznovrstnost.

Na Komisijo se prenese pooblastilo, da v skladu s členom 25a sprejme delegirane akte za spremembo seznama surovin iz dela A Priloge IX. Za vsako surovino sprejme ločen delegiran akt. Vsak delegirani akt temelji na analizi najnovejšega znanstvenega in tehničnega napredka, ob ustreznem upoštevanju načel hierarhije ravnanja z odpadki, določene v Direktivi 2008/98/ES, in utemeljuje zaključek, da zadevna surovina ne ustvarja dodatne potrebe po zemljiščih oziroma povzroča večjih izkrivljajočih učinkov na trgih za (stranske) proizvode, odpadke ali ostanke, ali da zagotavlja pomembne prihranke emisij toplogrednih plinov v primerjavi s fosilnimi gorivi in ali da ne utegne imeti negativnih posledic za okolje in biotsko raznovrstnost.

Predlog spremembe  64

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2009/28/ES

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(2a) V člen 4 se vstavi naslednji odstavek:

 

"3a. Države članice najpozneje [leto dni po začetku veljavnosti te direktive] objavijo napoved dodatnih ukrepov, ki jih nameravajo sprejeti v skladu s členom 3(4b), in jo pošljejo Komisiji.“

Predlog spremembe  65

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 2 b (novo)

Direktiva 2009/28/ES

Člen 4 – odstavek 3 b (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(2b) V člen 4 se vstavi naslednji odstavek:

 

‘3b. Države članice najpozneje [leto dni po začetku veljavnosti te direktive] objavijo napoved ukrepov, ki jih nameravajo sprejeti za zagotovitev skladnosti s ciljem iz prvega pododstavka člena 3(4), in jo pošljejo Komisiji.’

Predlog spremembe  66

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 3

Direktiva 2009/28/ES

Člen 5 – odstavek 5

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(3) V členu 5 se črta odstavek 5.

V členu 5(5) se zadnji stavek nadomesti z naslednjim:

 

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi s prilagoditvijo energijske vsebnosti goriv, namenjenih uporabi v prometu, kot določa Priloga III, znanstvenemu in tehničnemu napredku.“

Predlog spremembe  67

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 5 – točka -a (novo)

Direktiva 2009/28/ES

Člen 17 – odstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

1. Ne glede na to, ali so bile surovine pridelane na ozemlju Skupnosti ali zunaj nje, se energija iz pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv za namene iz točk (a), (b) in (c) upoštevajo v nadaljevanju samo, če izpolnjujejo trajnostna merila, določena v odstavkih 2 do 6:

1. Ne glede na to, ali so bile surovine pridelane na ozemlju Unije ali zunaj nje, se energija iz pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv za namene iz točk (a), (b) in (c) upošteva v nadaljevanju samo, če izpolnjujejo trajnostna merila, določena v odstavkih 2 do 7, in če ne presegajo prispevkov iz točke (d) drugega pododstavka člena 3(4):“

(a) ocenjevanje izpolnjevanja zahtev te direktive v zvezi z nacionalnimi cilji;

(a) ocenjevanje izpolnjevanja zahtev te direktive v zvezi z nacionalnimi cilji;

(b) ocenjevanje izpolnjevanja obveznosti glede uporabe obnovljive energije;

(b) ocenjevanje izpolnjevanja obveznosti glede uporabe obnovljive energije;

(c) upravičenost do finančne podpore za porabo pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv.

(c) upravičenost do finančne podpore za porabo pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv.

Pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva, pridobljena iz odpadkov in ostankov, razen ostankov iz kmetijstva, akvakultur, ribištva in gozdarstva, se za namene iz točk (a), (b) in (c) upoštevajo tudi, če izpolnjujejo le trajnostna merila iz odstavka 2.

Pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva, pridobljena iz odpadkov in ostankov, razen ostankov iz kmetijstva, akvakultur, ribištva in gozdarstva, se za namene iz točk (a), (b) in (c) upoštevajo tudi, če izpolnjujejo le trajnostna merila iz odstavkov 2 in 4a.

Predlog spremembe  68

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 5 – točka b

Direktiva 2009/28/ES

Člen 17 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

„Komisija za zagotovitev enotne uporabe točke (c) prvega pododstavka tega odstavka sprejme izvedbene akte, s katerimi določi merila in geografski obseg za določitev travinj, ki jih zajema ta točka. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(3).“;

„Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a za določitev meril in geografskega obsega za opredelitev travinj, ki jih zajema točka (c) prvega pododstavka.“

Predlog spremembe  69

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 5 – točka b a (novo)

Direktiva 2009/28/ES

Člen 17 – odstavek 4 a (novo)

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(ba) vstavi se naslednji odstavek :

 

“4a. Pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz odstavka 1(a), (b) in (c), se zlasti ne proizvajajo iz odpadkov, za katere veljajo cilji glede ponovne uporabe in recikliranja v skladu s členom 11(2) Direktive 2008/98/ES. Države članice zagotovijo, da je uporaba odpadkov in ostankov iz Direktive 2008/98/ES za proizvodnjo biogoriv in tekočih biogoriv, ki se upoštevajo za namene iz odstavka 1(a), (b) in (c), v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki iz člena 4 navedene direktive. Države članice ustrezno upoštevajo tudi načelo kaskadne uporabe glede na regionalne in lokalne ekonomske ter tehnološke okoliščine.”

Predlog spremembe  70

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 5 – točka b b (novo)

Direktiva 2009/28/ES

Člen 17 – odstavek 4 b (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(bb) vstavi se naslednji odstavek :

 

„4b. Pogonska biogoriva in druga tekoča biogoriva, ki se upoštevajo za namene iz odstavka 1(a), (b) in (c), se ne proizvajajo iz surovin, pridobljenih na zemljiščih, razen če se upoštevajo pravice tretjih oseb do uporabe in posesti zemljišč, vključno z njihovim predhodnim prostovoljnim in informiranim soglasjem ter sodelovanjem institucij, ki jih predstavljajo.“

Predlog spremembe  71

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 6 – točka -a (novo)

Direktiva 2009/28/ES

Člen 18 – odstavek 2 a (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(-a) vstavi se naslednji odstavek :

 

„2a. Eurostat zbere in objavi podrobne informacije, povezane s trgovino, o biogorivih, proizvedenih iz poljščin, ki se uporabljajo za prehrano, kot so biogoriva, pridobljena iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja in oljnic. Razpoložljive informacije morajo biti razčlenjeni komercialni podatki za etanol in biodizel, saj so sedanji podatki objavljeni v zbirni obliki, z uvozi in izvozi etanola in biodizla združenimi v eni zbirki podatkov z naslovom "biogoriva". Podatki o uvozu in izvozu navajajo vrsto in količino biogoriv, ki jih uvozijo in porabijo države članice. Podatki vsebujejo tudi državo izvora ali državo, ki izvaža te proizvode v Unijo. Podatki o uvozu in izvozu biosurovin ali delno obdelanih proizvodov se izboljšujejo tako, da Eurostat zbira in objavlja podatke o uvozu in izvozu surovin, vrsti in državi izvora, vključno s surovinami, s katerimi se trguje na notranjem trgu ali v omejenem obsegu.“

Predlog spremembe  72

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 6 – točka d

Direktiva 2009/28/ES

Člen 18 – odstavek 6 – pododstavek 7

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

Država članica lahko svoj nacionalni sistem priglasi Komisiji. Komisija tak sistem prednostno oceni. Odločitev o tem, ali tak priglašeni nacionalni sistem izpolnjuje pogoje iz te direktive, se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(3), s čimer se olajša vzajemno dvo- ali večstransko priznavanje sistemov za preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva in tekoča biogoriva. Če je izpolnjevanje pogojev potrjeno, sistemi, vzpostavljeni v skladu s tem členom, ne zavrnejo medsebojnega priznavanja s sistemom zadevne države članice.

Država članica lahko svoj nacionalni sistem priglasi Komisiji. Komisija tak sistem prednostno oceni. Odločitev o tem, ali tak priglašeni nacionalni sistem izpolnjuje pogoje iz te direktive, se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(3), s čimer se olajša vzajemno dvo- ali večstransko priznavanje sistemov za preverjanje izpolnjevanja trajnostnih meril za biogoriva in tekoča biogoriva.

Predlog spremembe  73

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 6 – točka e

Direktiva 2009/28/ES

Člen 18 – odstavek 8

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

"8. Komisija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo pregleda uporabo člena 17 v zvezi z virom biogoriva ter v šestih mesecih po prejemu zahteve in v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(3) odloči, ali lahko zadevna država članica biogorivo iz tega vira upošteva za namene člena 17(1).".

‘8. Komisija na zahtevo države članice ali na lastno pobudo pregleda uporabo člena 17 v zvezi z virom biogoriva ali tekočega biogoriva ter v šestih mesecih po prejemu zahteve in v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(3) odloči, ali lahko zadevna država članica biogorivo ali tekoče biogorivo iz tega vira upošteva za namene člena 17(1).’.

Predlog spremembe  74

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 7 – točka -a (novo)

Direktiva 2009/28/ES

Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(-a) vstavi se naslednji odstavek :

 

'1a. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi z vključitvijo postopka izračuna emisij toplogrednih plinov iz obnovljivih tekočih in plinastih goriv nebiološkega izvora v Prilogo V ali za namene zajemanja in uporabe ogljika. Ti delegirani akti se sprejmejo do 30. junija 2016.'

Predlog spremembe  75

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 7 – točka a

Direktiva 2009/28/ES

Člen 19 – odstavek 5

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

5. Komisija najpozneje do 31. decembra 2012 in nato vsaki dve leti pripravi poročilo o ocenjenih tipičnih in privzetih vrednostih iz delov B in E Priloge V, pri čemer upošteva zlasti emisije toplogrednih plinov, ki jih povzročata prevoz in predelava.

5. Komisija najpozneje do 31. decembra 2012 in nato vsaki dve leti pripravi in objavi poročilo o ocenjenih tipičnih in privzetih vrednostih iz delov B in E Priloge V, pri čemer upošteva zlasti emisije toplogrednih plinov, ki jih povzročata transport in predelava.

Če je iz poročil iz prvega pododstavka razvidno, da bi bilo na podlagi najnovejših znanstvenih dokazov morda treba prilagoditi ocenjene tipične in privzete vrednosti iz delov B in E Priloge V, Komisija po potrebi predloži zakonodajni predlog Evropskemu parlamentu in Svetu.“;

Če je iz poročil iz prvega pododstavka razvidno, da bi bilo na podlagi najnovejših znanstvenih dokazov morda treba prilagoditi ocenjene tipične in privzete vrednosti iz delov B in E Priloge V, bo Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi s popravkom teh vrednosti.“;

Predlog spremembe  76

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 7 – točka b

Direktiva 2009/28/ES

Člen 19 – odstavek 6

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(b) odstavek 6 se črta;

(b) odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

 

„6. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 10a v zvezi s prilagoditvijo Priloge V tehničnemu in znanstvenemu napredku, vključno s spremembo predlaganih vrednosti posredne spremembe rabe zemljišč za skupine poljščin na podlagi najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazov.

 

Komisija za namene ocenjevanja ekonomskih modelov, ki se uporabljajo za ocenjevanje vrednosti posrednih sprememb v rabi zemljišč, v okviru svojega pregleda upošteva najnovejše razpoložljive informacije v zvezi s ključnimi predpostavkami, ki vplivajo na rezultate uporabe modelov, vključno z izmerjenimi trendi v kmetijskem donosu in produktivnosti, dodelitvijo soproizvodov ter zaznanimi globalnimi spremembami v rabi zemljišč in stopnji krčenja gozdov. Komisija zagotovi, da so v tak postopek pregleda vključeni deležniki. Prvi tak pregled se zaključi najpozneje do 30. junija 2016.

 

Komisija po potrebi predlaga nove vrednosti posrednih sprememb v rabi zemljišč na dodatnih ravneh razčlenitve, vključi emisije toplogrednih plinov pri prevozu surovin, vključi dodatne vrednosti, če se na trgu pojavijo nove surovine za biogoriva, in razvije faktorje za surovine iz energetskih poljščin, ki se pridelujejo na obdelovalnih površinah.“

Predlog spremembe  77

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 7 – točka c

Direktiva 2009/28/ES

Člen 19 – odstavek 7

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

"7. Komisija pregleduje Prilogo IV, da se v utemeljenih primerih dodajo vrednosti za nove postopke proizvodnje biogoriv iz iste surovine ali drugih surovin. Pri pregledu preuči, ali bi bilo treba spremeniti tudi metodologijo, določeno v delu C Priloge V, zlasti glede:

'7. Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 25a v zvezi s prilagoditvijo Priloge V tehničnemu in znanstvenemu napredku, tudi z dodajanjem vrednosti za nove postopke proizvodnje biogoriv iz iste ali drugih surovin in s spreminjanjem metodologije, določene v delu C.

 

Pri privzetih vrednostih in metodologiji iz Priloge V bi bilo treba upoštevati zlasti:

– metode upoštevanja odpadkov in ostankov;

– metode upoštevanja odpadkov in ostankov;

– metode upoštevanja soproizvodov;

– metode upoštevanja soproizvodov;

– metode upoštevanja soproizvodnje in

– metode upoštevanja soproizvodnje ter

– statusa soproizvoda, dodeljenega ostankom kmetijskih pridelkov.

– statusa soproizvoda, dodeljenega ostankom kmetijskih pridelkov.

Privzete vrednosti za biodizel iz odpadnega rastlinskega ali živalskega olja se čim prej pregledajo. Če je iz pregleda Komisije razvidno, da bi bilo treba spremeniti Prilogo V, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 25a, s katerimi v dele A, B, D in E Priloge V doda, nikakor pa odvzame ali spremeni, ocenjene tipične in privzete vrednosti za postopke proizvodnje biogoriv, za katera posebne vrednosti še niso vključene v navedeno prilogo.“;

Privzete vrednosti za biodizel iz odpadnega rastlinskega ali živalskega olja se čim prej pregledajo.

Predlog spremembe  78

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 7 – točka d

Direktiva 2009/28/ES

Člen 19 – odstavek 8

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(d) odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:

(d) odstavek 8 se črta

"8. Kadar je treba zagotoviti enotno uporabo točke 9 dela C Priloge V, lahko Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi se določijo podrobne tehnične specifikacije in opredelitve. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 25(3).".

 

Predlog spremembe  79

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 9 – točka -a (novo)

Direktiva 2009/28/ES

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-a) v členu 22(1) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

1. Vsaka država članica Komisiji predloži poročilo o napredku pri spodbujanju in uporabi energije iz obnovljivih virov do 31. decembra 2011 in nato vsaki dve leti. Šesto poročilo, ki se mora predložiti do 31. decembra 2021, je zadnje poročilo, ki ga bo treba predložiti.

'1. Vsaka država članica Komisiji predloži poročilo o napredku pri spodbujanju in uporabi energije iz obnovljivih virov do 31. decembra 2011 in nato vsaki dve leti.';

Predlog spremembe  80

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 9 – točka a

Direktiva 2009/28/ES

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 2 – točka i

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(i) razvoj in delež biogoriv, proizvedenih iz surovin, navedenih na seznamu v Prilogi IX, vključno z oceno virov s poudarkom na vidikih trajnosti v zvezi z učinkom nadomestitve prehranskih proizvodov in krme za proizvodnjo biogoriva, ob ustreznem upoštevanju načel hierarhije ravnanja z odpadki iz Direktive 2008/98/ES, načela kaskadne uporabe biomase, ohranitve potrebne zaloge ogljika v zemlji ter kakovosti zemlje in ekosistemov;

(i) razvoj in delež biogoriv, proizvedenih iz surovin, navedenih na seznamu v Prilogi IX, vključno z oceno virov s poudarkom na vidikih trajnosti v zvezi z učinkom nadomestitve prehranskih proizvodov in krme za proizvodnjo biogoriva, ob ustreznem upoštevanju načel hierarhije ravnanja z odpadki iz Direktive 2008/98/ES, načela kaskadne uporabe biomase glede na regionalne in lokalne ekonomske ter tehnološke okoliščine, ohranitve potrebne zaloge ogljika v zemlji ter kakovosti zemlje in ekosistemov;

Predlog spremembe  81

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 9 a (novo)

Direktiva 2009/28/ES

Člen 22 – odstavek 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(9a) V členu 22 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

2. Pri ocenjevanju neto prihrankov emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe biogoriv lahko države članice za namen poročil iz odstavka 1 uporabijo tipične vrednosti, navedene v delih A in B Priloge V.

2. Pri ocenjevanju neto prihrankov emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe biogoriv lahko države članice za namen poročil iz odstavka 1 uporabijo tipične vrednosti, navedene v delih A in B Priloge V, ter dodajo oceno emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč iz Priloge VIII.

Predlog spremembe  82

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 10 – točka b

Direktiva 2009/28/ES

Člen 23 – odstavek 4

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

"4. Pri poročanju o prihrankih emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe biogoriv in tekočih biogoriv Komisija uporabi količine, ki so jih države članice sporočile v skladu s točko (o) člena 22(1), tudi okvirne povprečne vrednosti ocenjenih emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč in povezan razpon iz analize občutljivosti iz Priloge VIII. Komisija javno objavi podatke o okvirnih ocenjenih emisijah zaradi posredne spremembe rabe zemljišč in povezani stopnji iz analize občutljivosti. Komisija tudi oceni, ali in koliko bi se spremenila ocena neposrednih prihrankov emisij zaradi upoštevanja soproizvodov z uporabo substitucijskega pristopa.";

"4. Pri poročanju o prihrankih emisij toplogrednih plinov zaradi uporabe biogoriv in tekočih biogoriv Komisija uporabi količine, ki so jih države članice sporočile v skladu s točko (o) člena 22(1), tudi ocenjene emisije zaradi posredne spremembe rabe zemljišč, kot je določeno v Prilogi VIII. Komisija javno objavi podatke o okvirnih ocenjenih emisijah zaradi posredne spremembe rabe zemljišč. Komisija tudi oceni, ali in koliko bi se spremenila ocena neposrednih prihrankov emisij zaradi upoštevanja soproizvodov z uporabo substitucijskega pristopa.";

Predlog spremembe  83

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 10 – točka c

Direktiva 2009/28/ES

Člen 23 – odstavek 5 – točka e

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(e) razpoložljivost in trajnost biogoriv, proizvedenih iz surovin, navedenih na seznamu v Prilogi IX, vključno z oceno učinka nadomestitve prehranskih proizvodov in krme za proizvodnjo biogoriva, ob ustreznem upoštevanju načel hierarhije ravnanja z odpadki iz Direktive 2008/98/ES, načela kaskadne uporabe biomase, ohranitve potrebne zaloge ogljika v zemlji ter kakovosti zemlje in ekosistemov ter

(e) razpoložljivost in trajnost biogoriv, proizvedenih iz surovin, navedenih na seznamu v Prilogi IX, vključno z oceno učinka nadomestitve prehranskih proizvodov in krme za proizvodnjo biogoriva, ob ustreznem upoštevanju načel hierarhije ravnanja z odpadki iz Direktive 2008/98/ES, načela kaskadne uporabe biomase glede na regionalne in lokalne ekonomske ter tehnološke okoliščine, ohranitve potrebne zaloge ogljika v zemlji ter kakovosti zemlje in ekosistemov, ter

Predlog spremembe  84

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 10 – točka c

Direktiva 2009/28/ES

Člen 23 – odstavek 5 – točka f

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(f) oceno, ali je razpon negotovosti, ugotovljen pri analizi, na kateri temeljijo ocene emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč, mogoče zmanjšati in upoštevati morebitni učinek politik Unije, kot so okoljska, podnebna in kmetijska politika.“;

(f) posredne spremembe rabe tal v zvezi z vsemi postopki proizvodnje, vključno z oceno, ali je razpon negotovosti, ugotovljen pri analizi, na kateri temeljijo ocene emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč, mogoče zmanjšati in upoštevati morebitni učinek politik Unije, kot so okoljska, podnebna in kmetijska politika.“

Predlog spremembe  85

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 11

Direktiva 2009/28/ES

Člen 25 – odstavek 3

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar odbora ne podata mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.

 

Predlog spremembe  86

Stališče Sveta

Člen 2 – točka 12

Direktiva 2009/28/ES

Člen 25 a

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

„Člen 25a

„Člen 25a

Izvajanje pooblastila

Izvajanje pooblastila

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 3(5) in 19(7) se prenese na Komisijo za obdobje pet let od ….

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 3(5), 5(5), 17(3), 19(1a), 19(5), 19(6) in 19(7) se prenese na Komisijo za obdobje petih let od …. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3. Pooblastilo iz členov 3(5) in 19(7) lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v njej. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

3. Evropski parlament ali Svet lahko prekliče prenos pooblastila iz členov 3(5), 5(5), 17(3), 19(19), 5(19), 6(19) in 19(7). Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je določen v njej. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

4. Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5. Delegirani akti, sprejeti v skladu s členoma 3(5) in 19(7), začnejo veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“.

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členi 3(5), 5(5), 17(3), 19(1a), 19(5), 19(6) in 19(7), začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da ne bosta nasprotovala. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“.

Predlog spremembe  87

Stališče Sveta

Člen 3

Stališče Sveta

Predlog spremembe

1. Komisija najpozneje …+ Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, vključno z oceno razpoložljivosti potrebnih količin stroškovno učinkovitih biogoriv na trgu Unije do leta 2020, pridobljenih iz surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in iz pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, in potrebe po dodatnih merilih, da se zagotovi trajnost teh biogoriv, ter najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazov o emisijah zaradi posredne spremembe rabe zemljišč, povezane s proizvodnjo biogoriv in tekočih biogoriv. Poročilu po potrebi priloži predloge za dodatne ukrepe, pri čemer upošteva ekonomske, socialne in okoljske vidike. V poročilu določi merila za določitev in certificiranje biogoriv in tekočih biogoriv z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč, da se Priloga V k Direktivi 98/70/ES in Priloga VIII k Direktivi 2009/28/ES po potrebi prilagodita.

1. Komisija najpozneje do 31. decembra 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, vključno z oceno razpoložljivosti potrebnih količin stroškovno učinkovitih biogoriv na trgu Unije do leta 2020, pridobljenih iz surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in iz pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, ter njihovih okoljskih, ekonomskih in socialnih učinkov, in potrebe po dodatnih merilih, da se zagotovi trajnost teh biogoriv, ter najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazov o emisijah zaradi posredne spremembe rabe zemljišč, povezane s proizvodnjo biogoriv in tekočih biogoriv. Poročilu po potrebi priloži predloge za dodatne ukrepe, pri čemer upošteva ekonomske, socialne in okoljske vidike.

2. Komisija do 31. decembra 2017 Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi najboljših najnovejših razpoložljivih znanstvenih dokazov predloži poročilo o pregledu učinkovitosti ukrepov, uvedenih s to direktivo, pri omejevanju emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč, povezanih s proizvodnjo biogoriv in tekočih biogoriv. V zvezi s tem poročilo zajema tudi najnovejše razpoložljive informacije v zvezi s ključnimi predpostavkami, ki vplivajo na rezultate modelov, ki se uporabljajo za emisije toplogrednih plinov zaradi posredne spremembe rabe zemljišč, povezane s proizvodnjo biogoriv in tekočih biogoriv, vključno z izmerjenimi trendi v kmetijskem donosu in produktivnosti, dodelitvijo soproizvodov, zaznanimi globalnimi spremembami v rabi zemljišč in stopnji krčenja gozdov ter morebitnim učinkom politik Unije, kot so okoljska, podnebna in kmetijska politika, pri čemer v takšen postopek pregleda vključi tudi deležnike. V poročilu se preuči tudi spremembe v zvezi s sistemi certificiranja surovin za biogoriva in tekoča biogoriva z nizkim tveganjem za posredno spremembo rabe zemljišč, navedenih v Prilogi V k Direktivi 98/70/ES in Prilogi VIII k Direktivi 2009/28/ES, ki so bila s projektnimi ukrepi za preprečevanje proizvedena z manjšim tveganjem emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč, in njihovo učinkovitost.

2. Komisija do 31. decembra 2017 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo, ki temelji na najboljših najnovejših razpoložljivih znanstvenih dokazih, o pregledu učinkovitosti ukrepov, uvedenih s to direktivo, pri:

 

(a) omejevanju emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč, povezanih s proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv. V zvezi s tem poročilo zajema tudi najnovejše razpoložljive informacije za oceno modelov, ki se uporabljajo za emisije toplogrednih plinov zaradi posredne spremembe rabe zemljišč, povezane s proizvodnjo biogoriv in tekočih biogoriv, vključno z izmerjenimi trendi v kmetijskem donosu in produktivnosti, dodelitvijo soproizvodov, zaznanimi globalnimi spremembami v rabi zemljišč in stopnji krčenja gozdov ter morebitnim učinkom politik Unije, kot so okoljska, podnebna in kmetijska politika, pri čemer v takšen postopek pregleda vključi tudi deležnike.

 

(b) učinkovitosti spodbud za biogoriva iz surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, v skladu s členom 3(4) Direktive 2009/28/ES in členom 7a Direktive 98/70/ES;

 

(c) vplivu proizvodnje pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv na razpoložljivost virov za druge sektorje, ki uporabljajo biomaso;

 

(d) glede na poročila držav članic v skladu s členom 3(5) Direktive 2009/28/ES, učinkovitosti ukrepov, sprejetih za preprečevanje goljufij in boj proti njim;

 

(e) možnosti, da se opredelijo merila za določitev in certificiranje biogoriv in tekočih biogoriv, ki se proizvajajo v shemah, ki zmanjšujejo nadomeščanje proizvodnje za druge namene, kot je proizvodnja pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ter v skladu z ustreznimi trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES, da se Priloga V k Direktivi 98/70/ES in Priloga VIII k Direktivi 2009/28/ES po potrebi prilagodita.

Poročilu iz prvega pododstavka se po potrebi priloži zakonodajni predlog, ki temelji na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih, za vključitev prilagojenih ocenjenih faktorjev emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč v ustrezna trajnostna merila, ter pregled učinkovitosti spodbud za biogoriva iz surovin, pri katerih ni potrebna raba zemljišč, in iz pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano, v skladu s členom 3(4) Direktive 2009/28/ES. Komisija v okviru tega poročila in glede na poročila držav članic iz člena 3(5) Direktive 2009/28/ES oceni učinkovitost ukrepov, sprejetih za preprečevanje goljufij in boj proti njim, ter po potrebi predloži predloge za nadaljnje ukrepe, vključno z dodatnimi ukrepi na ravni Unije.

Poročilu iz prvega pododstavka se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi, ki temeljijo na najboljših razpoložljivih znanstvenih dokazih, za:

 

(a) vključitev ocenjenih faktorjev emisij zaradi posredne spremembe rabe zemljišč v ustrezna trajnostna merila direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES;

 

(b) določitev ustreznih dodatnih trajnostnih meril za biogoriva iz surovin, ki ne zahtevajo rabe zemljišč, in pridelkov, ki se ne uporabljajo za prehrano;

 

(c) uvedbo nadaljnjih ukrepov za preprečevanje goljufij in boj proti njim, vključno z dodatnimi ukrepi na ravni Unije;

 

(d) spodbujanje trajnostnih naprednih biogoriv po letu 2020 na tehnološko nevtralen način v sklopu okvira podnebne in energetske politike za leto 2030, vključno s pregledom ciljev Direktive 98/70/ES in z uvedbo načrta zmanjšanja toplogrednih plinov za pogonska goriva po letu 2020, ter prouči možnost uvedbe po letu 2020 na ravni Unije pooblastila za primešavanje naprednih biogoriv, ki izpolnjujejo trajnostna merila iz Direktive 98/70/ES.

3. Komisija na podlagi poročil iz prostovoljnih sistemov v skladu z drugim pododstavkom člena 7c(6) Direktive 98/70/ES in drugim pododstavkom člena 18(6) Direktive 2009/28/ES Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi predloži predlog za spremembo določb navedenih direktiv, ki se nanašajo na prostovoljne sisteme, da bi se tako spodbujala najboljša praksa.

3. Komisija na podlagi poročil iz prostovoljnih sistemov v skladu z drugim pododstavkom člena 7c(6) Direktive 98/70/ES in drugim pododstavkom člena 18(6) Direktive 2009/28/ES Evropskemu parlamentu in Svetu po potrebi predloži predlog za spremembo določb navedenih direktiv, ki se nanašajo na prostovoljne sisteme, da bi se tako spodbujala najboljša praksa.

__________________

 

+ UL: prosimo vstavite datum: eno leto po začetku veljavnosti te direktive.

 

Predlog spremembe  88

Stališče Sveta

Člen 4 – odstavek 1

Stališče Sveta

Predlog spremembe

1. Države članice do … sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

1. Države članice do … sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem takoj obvestijo Komisijo.

_________

_________

+ UL: prosimo vstavite datum: 24 mesecev po dnevu sprejetja te direktive.

+ UL: prosimo vstavite datum: 12 mesecev po dnevu sprejetja te direktive.

Predlog spremembe  89

Stališče Sveta

Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2

Stališče Sveta

Predlog spremembe

Države članice leta 2020 poročajo Komisiji o uresničevanju nacionalnih ciljev, določenih v skladu s točko (e) člena 3(4) Direktive 2009/28/ES in navedejo razloge za morebitno neuresničevanje.

Države članice leta 2020 poročajo Komisiji o uresničevanju nacionalnih ciljev, določenih v skladu s točko (e) člena 3(4) Direktive 2009/28/ES.

Predlog spremembe  90

Stališče Sveta

Priloga I – točka 1

Direktiva 98/70/ES

Priloga IV – del C – točka 7

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(1) točka 7 dela C Priloge IV se nadomesti z naslednjim:

(1) Del C Priloge IV se spremeni:

 

(a) točka 7 se nadomesti z naslednjim:

"7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na podlagi spremenjene rabe zemljišča (el), se izračunajo z enakomerno porazdelitvijo skupnih emisij na dobo 20 let. Za izračun teh emisij se uporabi naslednje pravilo:

'7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na podlagi spremenjene rabe zemljišča (el), se izračunajo z enakomerno porazdelitvijo skupnih emisij na dobo 20 let. Za izračun teh emisij se uporabi naslednje pravilo:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

pri čemer je

pri čemer je

letne emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na podlagi spremenjene rabe zemljišča (merjene kot masa (v gramih) ekvivalenta CO2 na enoto energije biogoriva (v megajoulih)); Kmetijsko zemljiščeʼ++ in ,kmetijsko zemljišče s trajnicamiʼ+++ se obravnavata kot ena raba zemljišč;

el =letne emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na podlagi spremenjene rabe zemljišča (merjene kot masa (v gramih) ekvivalenta CO2 na enoto energije biogoriva (v megajoulih));

CSR = zaloga ogljika na enoto površine, povezana z referenčno rabo zemljišča (merjena kot masa (v tonah) ogljika na enoto površine, vključno z zemljo in vegetacijo). Referenčna raba zemljišča je raba zemljišča januarja 2008 oziroma 20 let pred pridobitvijo surovine, kar koli je pozneje;

CSR = zaloga ogljika na enoto površine, povezana z referenčno rabo zemljišča (merjena kot masa (v tonah) ogljika na enoto površine, vključno z zemljo in vegetacijo). Referenčna raba zemljišča je raba zemljišča januarja 2008 oziroma 20 let pred pridobitvijo surovine, kar koli je pozneje;

CSA = zaloga ogljika na enoto površine, glede na trenutno rabo zemljišča (merjena kot masa (v tonah) ogljika na enoto površine, vključno z zemljo in vegetacijo). Če se zaloga ogljika nabira več kot eno leto, vrednost CSA znaša toliko, kot je ocenjena zaloga ogljika na enoto površine po 20 letih ali ko pridelek dozori – odvisno od tega, kaj je prej;

CSA = zaloga ogljika na enoto površine, glede na trenutno rabo zemljišča (merjena kot masa (v tonah) ogljika na enoto površine, vključno z zemljo in vegetacijo). Če se zaloga ogljika nabira več kot eno leto, vrednost CSA znaša toliko, kot je ocenjena zaloga ogljika na enoto površine po 20 letih ali ko pridelek dozori – odvisno od tega, kaj je prej; ter

P = produktivnost pridelka (merjena kot energija iz biogoriva na enoto površine na leto) ter

P = produktivnost pridelka (merjena kot energija iz biogoriva na enoto površine na leto).'

eB = dodatna vrednost 29 g CO2eq/MJ biogoriva, če je biomasa pridobljena na saniranem degradiranem zemljišču pod pogoji iz točke 8.

 

_________

 

* Kvocient, dobljen z delitvijo molekularne mase CO2 (44,010 g/mol) z molekularno maso ogljika (12,011 g/mol), je enak 3,664.

 

** Kmetijsko zemljišče, kakor je opredeljeno v okviru IPCC.

 

***Trajnice so opredeljene kot večletne poljščine, ki se običajno ne pospravljajo letno, kot so hitro rastoče grmovnice in oljna palma.“;

 

Predlog spremembe  91

Stališče Sveta

Priloga I – točka 1 – točka aa (novo)

Direktiva 98/70/ES

Priloga IV – del C – točki 8 in 9

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(aa) točki 8 in 9 se črtata.

Predlog spremembe  92

Stališče Sveta

Priloga I – točka 2

Direktiva 98/70/ES

Priloga V – del A

 

Stališče Sveta

Del A. Okvirne ocenjene emisije iz biogoriv zaradi posredne spremembe rabe zemljišč (gCO2eq/MJ)+

Skupina surovin

Povprečje*

Razpon med odstotki, pridobljen z analizo občutljivosti**

Žitarice in druge poljščine z visoko vsebnostjo škroba

12

8 do 16

Rastline za pridelavo sladkorja

13

4 do 17

Oljnice

55

33 do 66

________________

* Tu navedene povprečne vrednosti so tehtano povprečje posamezno modeliranih vrednosti surovin.

** Tu naveden razpon predstavlja 90 % rezultatov, za katere so bile uporabljene 5- in 95-percentilne vrednosti, ki izhajajo iz analize. Vrednost 5 percentilov pomeni vrednost, pod katero je 5 % opazovanj (tj. 5 % vseh uporabljenih podatkov je pod 8, 4 in 33 gCO2eq/MJ). Vrednost 95 percentilov pomeni vrednost, pod katero je 95 % opazovanj (tj. 5 % vseh uporabljenih podatkov je nad 16, 17 in 66 gCO2eq/MJ)

Tu navedene povprečne vrednosti so tehtano povprečje posamezno modeliranih vrednosti surovin. Vrednosti iz priloge so odvisne od več predpostavk (kot so obravnava stranskih proizvodov, razvoj donosa, zaloge ogljika, nadomeščanje drugih surovin itd.), ki se uporabljajo v ekonomskih modelih, razvitih za oceno emisij. Nemogoče je torej v celoti opredeliti razpon negotovosti, povezan s takimi ocenami, kljub temu pa je bila v zvezi z rezultati opravljena analiza občutljivosti, t. i. analiza Monte Carlo, temelječa na naključni raznolikosti ključnih parametrov.

 

Predlog spremembe

Del A. Okvirne ocenjene emisije iz biogoriv zaradi posredne spremembe rabe zemljišč (gCO2eq/MJ)

Skupina surovin

Ocenjene emisije zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč

Žitarice in druge poljščine z visoko vsebnostjo škroba

12

Rastline za pridelavo sladkorja

13

Oljnice

55

Predlog spremembe  93

Stališče Sveta

Priloga II – točka 1

Direktiva 2009/28/ES

Priloga V – del C – točka 7

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

(1) točka 7 dela C Priloge V se nadomesti z naslednjim:

(1) Del C Priloge V se spremeni:

 

(a) točka 7 se nadomesti z naslednjim:

"7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na podlagi spremenjene namembnosti zemljišča (el), se izračunajo z enakomerno porazdelitvijo skupnih emisij na dobo 20 let. Za izračun teh emisij se uporabi naslednje pravilo:

ʽ7. Letne emisije, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na podlagi spremenjene rabe zemljišča (el), se izračunajo z enakomerno porazdelitvijo skupnih emisij na dobo 20 let. Za izračun teh emisij se uporabi naslednje pravilo:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

pri čemer je

pri čemer je

el = letne emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na podlagi spremenjene rabe zemljišča (merjene kot masa (v gramih) ekvivalenta CO2 na enoto energije biogoriva ali tekočega biogoriva (v megajoulih)). Kmetijsko zemljiščeʼ++ in ,kmetijsko zemljišče s trajnicamiʼ+++ se obravnavata kot ena raba zemljišč;

el =letne emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo zaradi sprememb zalog ogljika na podlagi spremenjene rabe zemljišča (merjene kot masa (v gramih) ekvivalenta CO2 na enoto energije biogoriva (v megajoulih));

CSR = zaloga ogljika na enoto površine, povezana z referenčno rabo zemljišča (merjena kot masa (v tonah) ogljika na enoto površine, vključno z zemljo in vegetacijo). Referenčna raba zemljišča je raba zemljišča januarja 2008 oziroma 20 let pred pridobitvijo surovine, kar koli je pozneje;

CSR = zaloga ogljika na enoto površine, povezana z referenčno rabo zemljišča (merjena kot masa (v tonah) ogljika na enoto površine, vključno z zemljo in vegetacijo). Referenčna raba zemljišča je raba zemljišča januarja 2008 oziroma 20 let pred pridobitvijo surovine, kar koli je pozneje;

CSA = zaloga ogljika na enoto površine, glede na trenutno rabo zemljišča (merjena kot masa (v tonah) ogljika na enoto površine, vključno z zemljo in vegetacijo). Če se zaloga ogljika nabira več kot eno leto, vrednost CSA znaša toliko, kot je ocenjena zaloga ogljika na enoto površine po 20 letih ali ko pridelek dozori – odvisno od tega, kaj je prej;

CSA = zaloga ogljika na enoto površine, glede na trenutno rabo zemljišča (merjena kot masa (v tonah) ogljika na enoto površine, vključno z zemljo in vegetacijo). Če se zaloga ogljika nabira več kot eno leto, vrednost CSA znaša toliko, kot je ocenjena zaloga ogljika na enoto površine po 20 letih ali ko pridelek dozori – odvisno od tega, kaj je prej; ter

P = produktivnost pridelka (merjena kot energija iz biogoriva ali tekočega biogoriva na enoto površine na leto) in

P = produktivnost pridelka (merjena kot energija iz pogonskega biogoriva ali drugega tekočega biogoriva na enoto površine na leto).ʼ

eB = dodatna vrednost 29 g CO2eq/MJ biogoriva ali tekočega biogoriva, če je biomasa pridobljena na saniranem degradiranem zemljišču pod pogoji iz točke 8.

 

________________

 

* Kvocient, dobljen z delitvijo molekularne mase CO2 (44,010 g/mol) z molekularno maso ogljika (12,011 g/mol), je enak 3,664.

 

** Kmetijsko zemljišče, kakor je opredeljeno v okviru IPCC.

 

***trajnice so opredeljene kot večletne poljščine, ki se običajno ne pospravljajo letno, kot so hitro rastoče grmovnice in oljna palma.“;

 

Predlog spremembe  94

Stališče Sveta

Priloga II – točka 1 – točka a a (novo)

Direktiva 2009/28/ES

Priloga V – del C – točki 8 in 9

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

 

(aa) točki 8 in 9 se črtata.

Predlog spremembe  95

Stališče Sveta

Priloga II – točka 2

Direktiva 2009/28/ES

Priloga VIII – del A

 

Stališče Sveta

Del A. Okvirne ocenjene emisije iz surovin za biogoriva in tekoča biogoriva zaradi posredne spremembe rabe zemljišč (gCO2eq/MJ)+

Skupina surovin

Povprečje*

Razpon med odstotki, pridobljen z analizo občutljivosti**

Žitarice in druge poljščine z visoko vsebnostjo škroba

12

8 do 16

Rastline za pridelavo sladkorja

13

4 do 17

Oljnice

55

33 do 66

________________

* Tu navedene povprečne vrednosti so tehtano povprečje posamezno modeliranih vrednosti surovin.

** Tu naveden razpon predstavlja 90 % rezultatov, za katere so bile uporabljene 5- in 95-percentilne vrednosti, ki izhajajo iz analize. Vrednost pet percentilov pomeni vrednost, pod katero je 5 % opazovanj (tj. 5 % vseh uporabljenih podatkov je pod 8, 4 in 33 gCO2eq/MJ). Vrednost 95 percentilov pomeni vrednost, pod katero je 95 % opazovanj (tj. 5 % vseh uporabljenih podatkov je nad 16, 17 in 66 gCO2eq/MJ).

Tu navedene povprečne vrednosti so tehtano povprečje posamezno modeliranih vrednosti surovin. Vrednosti iz priloge so odvisne od več predpostavk (kot so obravnava stranskih proizvodov, razvoj donosa, zaloge ogljika, nadomeščanje drugih surovin itd.), ki se uporabljajo v ekonomskih modelih, razvitih za oceno emisij. Nemogoče je torej v celoti opredeliti razpon negotovosti, povezan s takimi ocenami, kljub temu pa je bila v zvezi z rezultati opravljena analiza občutljivosti, t. i. analiza Monte Carlo, temelječa na naključni raznolikosti ključnih parametrov.

 

Predlog spremembe

Del A. Okvirne ocenjene emisije iz biogoriv in tekočih biogoriv zaradi posredne spremembe rabe zemljišč (gCO2eq/MJ)

Skupina surovin

Ocenjene emisije zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč

Žitarice in druge poljščine z visoko vsebnostjo škroba

12

Rastline za pridelavo sladkorja

13

Oljnice

55

Predlog spremembe  96

Stališče Sveta

Priloga II – točka 3

Direktiva 2009/28/ES

Priloga IX

 

Stališče Sveta

Predlog spremembe

Priloga IX

Priloga IX

Del A. Surovine in goriva, katerih prispevek k cilju (ciljem) iz člena 3(4) se šteje kot dvakratna vrednost njihove energijske vsebnosti

Del A. Surovine in goriva, katerih prispevek k cilju iz prvega pododstavka člena 3(4) se šteje kot dvakratna vrednost njihove energijske vsebnosti in ki prispevajo k cilju iz točke (e) drugega pododstavka člena 3(4):

(a) Alge, če so gojene na zemljiščih v bazenih ali fotobioreaktorjih.

 

(b) Biomasni del mešanih komunalnih odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih odpadkov, za katere veljajo cilji recikliranja iz točke (a) člena 11(2) Direktive 2008/98/ES

(b) Biomasni del mešanih komunalnih odpadkov, vendar ne ločenih gospodinjskih odpadkov, za katere veljajo cilji recikliranja iz točke (a) člena 11(2) Direktive 2008/98/ES

(c) Biološki odpadki, kot so opredeljeni v členu 3(4) Direktive 2008/98/ES iz gospodinjstev, za katere velja ločeno zbiranje, opredeljeno v členu 3(11) navedene direktive

(c) Biološki odpadki, kot so opredeljeni v členu 3(4) Direktive 2008/98/ES iz gospodinjstev, za katere velja ločeno zbiranje, opredeljeno v členu 3(11) navedene direktive

(d) Biomasni del industrijskih odpadkov, ki ni primeren za uporabo v prehranski ali krmni verigi, vključno z materialom iz malo- in veleprodaje ter živilskopredelovalne, ribiške in akvakulturne industrije, razen surovin s seznama v delu B te priloge.

(d) Biomasni del industrijskih odpadkov, ki ni primeren za uporabo v prehranski ali krmni verigi, vključno z materialom iz malo- in veleprodaje ter živilskopredelovalne, ribiške in akvakulturne industrije, razen surovin s seznama v delu B te priloge.

(e) Slama

(e) Slama

(f) Živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav

(f) Živalski gnoj in blato iz čistilnih naprav

(g) Odplake iz proizvodnje palmovega olja in prazni grozdi palminih sadežev

(g) Odplake iz proizvodnje palmovega olja in prazni grozdi palminih sadežev

(h) Smola talovega olja

(h) Smola talovega olja

(i) Surovi glicerin

(i) Surovi glicerin

(j) Odpadki sladkornega trsa

(j) Odpadki sladkornega trsa

(k) Grozdne tropine in vinske droži

(k) Grozdne tropine in vinske droži

(l) Orehove lupine

(l) Orehove lupine

(m) Pleve in luske

(m) Pleve in luske

(n) Storži koruze brez jedra

(n) Storži koruze brez jedra

(o) Biomasni del odpadkov in ostankov iz gozdarstva in z njim povezanih panog, kot so lubje, veje, predtržno redčenje, listje, iglice, krošnje, žagovina, oblanci, črna lužina, sulfitna lužina, mulji, ki vsebujejo vlakna, lignin in talovo olje.

(o) Biomasni del odpadkov in ostankov iz gozdarstva in z njim povezanih panog, kot so lubje, veje, predtržno redčenje, listje, iglice, krošnje, žagovina, oblanci, črna lužina, sulfitna lužina, mulji, ki vsebujejo vlakna, lignin in talovo olje.

(p) Druga neživilska celuloza, kakor je opredeljena v točki (s) drugega pododstavka člena 2.

(p) Druga neživilska celuloza, kakor je opredeljena v točki (s) drugega pododstavka člena 2.

(q) Druga lesna celuloza, kakor je opredeljena v točki (r) drugega pododstavka člena 2, razen žaganih hlodov in furnirskih hlodov.

(q) Druga lesna celuloza, kakor je opredeljena v točki (r) drugega pododstavka člena 2, razen žaganih hlodov in furnirskih hlodov.

(r) Obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora.

 

 

Del Aa. Surovine in goriva, katerih prispevek k cilju iz prvega pododstavka člena 3(4) se šteje kot štirikratna vrednost njihove energijske vsebnosti in ki prispevajo k cilju iz točke (e) drugega pododstavka člena 3(4):

 

(a) Alge (avtotrofne), če so gojene na zemljiščih v bazenih ali fotobioreaktorjih.

 

(b) Obnovljiva tekoča in plinasta goriva nebiološkega izvora.

 

(c) Zajem in uporaba ogljika za uporabo v prometu.

 

(d) Bakterije

Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju iz prvega pododstavka člena 3(4) se šteje kot dvakratna vrednost njihove energijske vsebnosti

Del B. Surovine, katerih prispevek k cilju iz prvega pododstavka člena 3(4) se šteje kot dvakratna vrednost njihove energijske vsebnosti

(a) Rabljeno olje za kuhanje

(a) Rabljeno olje za kuhanje

(b) Živalske maščobe, razvrščene kot kategoriji 1 in 2 v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009*.

(b) Živalske maščobe, razvrščene kot kategoriji 1 in 2 v skladu z Uredbo (ES) št. 1069/2009*.

 

(ba) Surovine, ki so jih pristojni nacionalni organi opredelili kot odpadke, ostanke, neživilsko celulozo ali lesno celulozo ter so se uporabljale v obstoječih obratih pred 31. decembrom 2014.

________________

________________

*Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

*Uredba (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L 300, 14.11.2009, str. 1).

(1)

UL C xxx,16.12.2014, str. xxx.


OBRAZLOŽITEV

Podlaga za številne predloge sprememb k tej direktivi je stališče Evropskega parlamenta za prvo obravnavo, saj poročevalec meni, da je za novoizvoljeni Parlament to dobro izhodišče za obravnavo tega predloga. S ponovno vložitvijo predlogov sprememb iz stališča Parlamenta za prvo obravnavo bodo imeli kolegi priložnost, da še naprej sodelujejo v pomembni razpravi in obenem spoštujejo kompromis, ki ga je Parlament dosegel v prvi obravnavi.

V Direktivi 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov je določen zavezujoč cilj, da je treba v prometnem sektorju do leta 2020 doseči 10-odstotni delež energije iz obnovljivih virov. V Direktivi 98/70/ES je določen zavezujoč cilj, da je treba do leta 2020 doseči 6-odstotno zmanjšanje intenzivnosti goriv, ki se uporabljajo v prometu in necestni mobilni mehanizaciji, kar zadeva emisije toplogrednih plinov.

Cilj predloga, ki ga je Komisija predložila oktobra 2012, je začeti prehod k politiki na področju uporabe biogoriv, ki bo zagotovila znatno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in pri kateri bodo upoštevane tudi emisije zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč.

S tem namenom je Komisija med drugim predlagala:

– omejitev prispevka običajnih biogoriv k doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES;

– izboljšanje toplogrednega učinka v postopkih proizvodnje biogoriv s povečanjem praga prihranka toplogrednih plinov za nove obrate pod pogojem, da se zaščitijo obrati, ki so 1. julija 2014 že obratovali;

– spodbujanje boljše uveljavitve naprednih biogoriv na trgu, saj takšna goriva bolj prispevajo k doseganju ciljev Direktive 2009/28/ES kot običajna biogoriva.

Biogoriva lahko pomembno prispevajo k uresničevanju teh ciljev do leta 2020. Hkrati se bodo emisije iz prometnega sektorja do leta 2030 najverjetneje povečale. Reforma politike Unije o biogorivih je priložnost, da ta trend popravimo.

Poročevalec pozdravlja cilje Komisije in se na splošno z njimi strinja. Evropski parlament je sprejel stališče v prvi obravnavi septembra 2013. Svet je sprejel stališče decembra 2014. Čeprav imata stališči nekatere skupne točke, kar poročevalec pozdravlja, še vedno ostajajo odprta številna pomembna vprašanja, od katerih bo odvisna učinkovitost te zakonodaje. Poročevalec je vložil predloge sprememb za rešitev teh pomembnih vprašanj. Osnova za mnoge od teh predlogov sprememb je stališče Evropskega parlamenta za prvo obravnavo.

Po mnenju poročevalca so glavna vprašanja:

– omejitev običajnih biogoriv

Evropski parlament je v prvem branju sprejel stališče o omejitvi deleža običajnih biogoriv, ki lahko prispevajo k doseganju ciljev iz direktiv 2009/28/ES in 98/70/ES, na 6 %. To je pomenilo povečanje omejitve, ki jo je predlagala Komisija (5 %), da bi zaščitili že izvedene naložbe. Po mnenju Parlamenta bi morala ta omejitev veljati tudi za finančno podporo, namenjeno tem biogorivom. Po mnenju poročevalca je potrebna stroga omejitev za biogoriva, pridelana na obdelovalnih površinah, da bi dosegli cilje za leto 2020 iz direktiv 2009/28/ES in 98/70/ES ter zagotovili prehod na napredna biogoriva. Poročevalec je zaskrbljen zaradi še večjega dviga omejitve, ki jo je predlagal Svet, in je zato ponovno vložil predlog iz stališča Parlamenta za prvo obravnavo. Ta omejitev bi morala veljati tudi za cilj direktive o kakovosti goriv, da bi zagotovili doslednost različnih politik.

– dejavniki posrednih sprememb rabe zemljišč

Neupoštevanje učinka posrednih sprememb v rabi zemljišč bi ogrozilo podnebne cilje EU za prometni sektor. Evropski parlament je v stališču za prvo obravnavo predlagal uvedbo faktorjev emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč v obračunavanje ogljika za Direktivo 98/70/ES od leta 2020 naprej. Faktorji emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč bi v Direktivi 2009/28/ES ostali za namene poročanja, Komisija pa mora faktorje pregledati do leta 2016. Tega predloga spremembe Svet ni podprl. Poleg tega je Svet omilil zahteve glede poročanja o emisijah, ki nastanejo zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč. Uvedba novega koncepta biogoriv z nizkim tveganjem povzročitve emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč v stališču Sveta odpira vprašanja o izvedbi tega koncepta v praksi, zato je vsekakor potrebna nadaljnja obravnava.

Poročevalec se je odločil, da bo v zvezi s tem ponovno vložil predloge Parlamenta iz stališča za prvo obravnavo, da bi jasno pokazal, da je treba te faktorje resno obravnavati. Vsekakor je potreben temeljit pregled metodologije za oceno faktorjev emisij zaradi posrednih sprememb v rabi zemljišč z namenom prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku.

– cilj za napredna biogoriva

Evropski parlament je v svojem stališču za prvo obravnavo predlagal zavezujoč podcilj za napredna biogoriva, in sicer 0,5 % za leto 2016 in 2,5 % za leto 2020. Cilj teh ambicioznih ciljev je uvedba močnih spodbud za uveljavitev naprednih biogoriv na trgu, tudi dolgoročno. Poročevalec je trdno prepričan, da je treba v prihodnji mešanici goriv ustvariti in rezervirati prostor za napredna biogoriva. Učinkovit način za to je uvedba posebnega in zavezujočega cilja za napredna biogoriva. V zvezi s tem poročevalec pozdravlja dejstvo, da tudi Svet razmišlja v tej smeri. Vendar pa Svet predlaga povsem nezavezujoč podcilj, na podlagi bistveno nižje referenčne vrednosti (0,5 %). Zelo vprašljivo je, ali bo tako neambiciozen cilj skupaj z drugimi spremembami, ki jih predlaga Svet, zagotovil pomembne spodbude za potreben prehod k čistejšim gorivom.

– politika po letu 2020

Po mnenju poročevalca je največji izziv pri posodobitvi direktiv 2009/28/ES in 98/70/ES pomanjkanje dolgoročne perspektive. Če želimo zagotoviti dolgoročno perspektivo za naložbe in podpreti inovacije na področju trajnostnih biogoriv in drugih načinov za dekarbonizacijo prometnega sektorja, je treba pregledati instrumente in ukrepe v okviru celovitega in tehnološko nevtralnega pristopa za spodbujanje zmanjšanja emisij in energetske učinkovitosti v prometu po letu 2020. Poročevalec je zato sklenil predlagati predloge sprememb, ki bi poudarili potrebo po dolgoročnejši politiki, ki bo v Evropo privabila naložbe.

Če ne bomo ukrepali, utegnejo konkurenti Evropo na področju trajnostnih goriv prehiteti po tehnološki plati. Tega si ne moremo privoščiti, ne glede na to, kje se nahajamo na političnem zemljevidu. Če ne bomo sprejeli teh izzivov, bo to pomenilo konec Evrope, ki je prijazna okolju, ustvarjanju delovnih mest in naložbam.


POSTOPEK

Naslov

Sprememba direktive o kakovosti goriva in direktive o energiji iz obnovljivih virov (posredna sprememba rabe zemljišč)

Referenčni dokumenti

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD)

Datum 1. obravnave EP – št. P

11.9.2013                     T7-0357/2013

Predlog Komisije

COM(2012)0595 - C7-0337/2012

Datum razglasitve prejetja stališča Sveta iz prve obravnave na zasedanju

15.1.2015

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

15.1.2015

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Nils Torvalds

17.7.2014

 

 

 

Obravnava v odboru

21.1.2015

 

 

 

Datum sprejetja

24.2.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

26

4

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes

Datum predložitve

26.2.2015

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov