Förfarande : 2012/0288(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0025/2015

Ingivna texter :

A8-0025/2015

Debatter :

PV 28/04/2015 - 4
CRE 28/04/2015 - 4

Omröstningar :

PV 28/04/2015 - 7.4
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0100

ANDRABEHANDLINGS-REKOMMENDATION     ***II
PDF 782kWORD 584k
26.2.2015
PE 544.412v02-00 A8-0025/2015

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

(10710/2/2014 – C8‑0004/2015 – 2012/0288(COD))

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Föredragande: Nils Torvalds

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor

(10710/2/2014 – C8‑0004/2015 – 2012/0288(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: andra behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen (10710/2/2014 – C8‑0004/2015),

–       med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen av ärendet(1) en behandling som avsåg kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0595),

–       med beaktande av artikel 294.7 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artikel 69 i arbetsordningen,

–       med beaktande av andrabehandlingsrekommendationen från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0025/2015).

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid andra behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Rådets ståndpunkt

Skäl 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(1) Enligt artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG ska varje medlemsstat se till att andelen energi från förnybara källor när det gäller alla former av transporter år 2020 är minst 10 % av den slutliga energianvändningen i transporter i den medlemsstaten. Blandning av biodrivmedel i andra bränslen är en av de metoder som medlemsstaterna kan använda för att uppnå detta mål, och det väntas bidra mest till målet.

(1) Enligt artikel 3.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG ska varje medlemsstat se till att andelen energi från förnybara källor när det gäller alla former av transporter år 2020 är minst 10 % av den slutliga energianvändningen i transporter i den medlemsstaten. Blandning av biodrivmedel i andra bränslen är en av de metoder som medlemsstaterna kan använda för att uppnå detta mål, och det väntas bidra mest till målet. Andra metoder för att nå målet är att minska energiförbrukningen, vilket är absolut nödvändigt eftersom ett bindande procentmål för förnybar energi sannolikt kommer att bli allt svårare att uppnå på ett hållbart sätt om den totala efterfrågan på energi inom transportsektorn fortsätter att öka, liksom användningen av el från förnybara energikällor.

__________________

__________________

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

Ändringsförslag  2

Rådets ståndpunkt

Skäl 3a (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(3a) Även om begreppen ”biodrivmedel och flytande biobränslen” används i direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG är bestämmelserna, inbegripet relevanta hållbarhetskriterier, tillämpliga för alla förnybara bränslen, enligt definitionerna i dessa direktiv.

Ändringsförslag  3

Rådets ståndpunkt

Skäl 4

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som tidigare var avsedd för livsmedels-, foder- och fibermarknaderna leds om till produktion av biodrivmedel, kommer efterfrågan för andra ändamål än bränsleändamål behöva uppfyllas antingen genom intensifiering av den nuvarande produktionen eller genom att icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det sistnämnda fallet utgör indirekt ändring av markanvändning och vid omställning av mark med stora kollager kan det leda till betydande utsläpp av växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG bör därför ändras så att de innehåller bestämmelser för att hantera indirekt ändring av markanvändning med tanke på att de biodrivmedel som finns idag huvudsakligen produceras från grödor som odlas på befintlig jordbruksmark.

(4) Om betesmark eller jordbruksmark som tidigare var avsedd för livsmedels-, foder- och fibermarknaderna leds om till produktion av biodrivmedel, måste efterfrågan för andra ändamål än bränsleändamål uppfyllas antingen genom intensifiering av den nuvarande produktionen eller genom att icke-jordbruksmark tas i bruk på annat håll. Det sistnämnda fallet utgör indirekt ändring av markanvändning och vid omställning av mark med stora kollager kan det leda till betydande utsläpp av växthusgaser. Direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG bör därför ändras så att de innehåller bestämmelser för att hantera indirekt ändring av markanvändning med tanke på att de biodrivmedel som finns idag huvudsakligen produceras från grödor som odlas på befintlig jordbruksmark. I bestämmelserna för att hantera effekterna av indirekt ändring av markanvändning på växthusgasutsläpp bör det tas vederbörlig hänsyn till behovet av att skydda redan gjorda investeringar.

Ändringsförslag  4

Rådets ståndpunkt

Skäl 5

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan av biodrivmedel som tillhandahållits av medlemsstaterna och de uppskattade utsläpp till följd av ändrad markanvändning för olika typer av råvaror till biodrivmedel, är det troligt att utsläppen av växthusgaser till följd av indirekt ändrad markanvändning är betydande, och skulle kunna innebära att vinsterna i form av minskade utsläpp av växthusgaser för enskilda biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. Detta beror på att nästan hela produktionen av biodrivmedel 2020 förväntas komma från grödor som odlats på mark som skulle kunna användas för att försörja livsmedels- och fodermarknaderna. För att minska sådana utsläpp är det lämpligt att skilja mellan olika grupper av grödor, såsom oljeväxter, socker och spannmål och andra stärkelserika grödor i enlighet med detta.

(5) Utifrån de prognoser för efterfrågan på biodrivmedel som tillhandahållits av medlemsstaterna och de uppskattade utsläpp till följd av ändrad markanvändning för olika typer av råvaror till biodrivmedel är utsläppen av växthusgaser till följd av indirekt ändrad markanvändning betydande, och skulle kunna innebära att vinsterna i form av minskade utsläpp av växthusgaser för enskilda biodrivmedel helt eller delvis går förlorade. Detta beror på att nästan hela produktionen av biodrivmedel 2020 förväntas komma från grödor som odlats på mark som skulle kunna användas för att försörja livsmedels- och fodermarknaderna. För att minska sådana utsläpp är det lämpligt att skilja mellan olika grupper av grödor, såsom oljeväxter, socker och spannmål och andra stärkelserika grödor i enlighet med detta. Man måste dessutom uppmuntra forskning om och utveckling av nya sektorer inom avancerade biodrivmedel som inte konkurrerar med livsmedelsgrödor, och fortsätta att undersöka hur olika grupper av grödor påverkar både direkt och indirekt ändring av markanvändning.

Ändringsförslag  5

Rådets ståndpunkt

Skäl 7

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(7) Flytande förnybara bränslen kommer troligtvis att krävas för att transportsektorn ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Avancerade biodrivmedel, till exempel sådana som framställs från avfall och alger, ger stora minskningar av växthusgasutsläpp med låg risk för indirekt ändring av markanvändning och de konkurrerar inte direkt med livsmedels- och fodermarknaderna om jordbruksmarken. Det är därför lämpligt att uppmuntra till ökad produktion av sådana avancerade biodrivmedel eftersom dessa för närvarande inte är kommersiellt tillgängliga i stora mängder, vilket delvis beror på konkurrensen om offentligt stöd med etablerad livsmedels- och grödobaserad biodrivmedelsteknik. Varje medlemsstat bör främja förbrukning av sådana avancerade biodrivmedel genom att fastställa icke rättsligt bindande delmål på nationell nivå inom kravet på att se till att andelen energi från förnybara källor när det gäller alla former av transporter år 2020 är minst 10 % av den slutliga energianvändningen i transporter i den medlemsstaten. Dessutom bör medlemsstaterna rapportera om vad de uppnått i fråga om dessa nationella delmål 2020, om vilket en sammanfattande rapport bör offentliggöras, för att bedöma ändamålsenligheten av de åtgärder som införts genom detta direktiv när det gäller minskning av risken för växthusgasutsläpp på grund av indirekt ändring av markanvändning genom främjandet av avancerade biodrivmedel. Sådana avancerade biodrivmedel och främjandet av dessa förväntas att även fortsättningsvis spela en viktig roll för att minska användningen av fossila drivmedel i transportsektorn och utvecklingen av koldioxidsnål transportteknik efter den tidpunkten.

(7) Flytande förnybara bränslen kommer troligtvis att krävas för att transportsektorn ska minska sina utsläpp av växthusgaser. Avancerade biodrivmedel, till exempel sådana som framställs från avfall och alger, ger stora minskningar av växthusgasutsläpp med låg risk för indirekt ändring av markanvändning och de konkurrerar inte direkt med livsmedels- och fodermarknaderna om jordbruksmarken. Mer forskning och ökad utveckling och produktion av sådana avancerade biodrivmedel bör uppmuntras, eftersom dessa för närvarande inte är kommersiellt tillgängliga i stora mängder, vilket delvis beror på konkurrensen om offentligt stöd med etablerad livsmedels- och grödobaserad biodrivmedelsteknik. Det bör därför fastställas specifika delmål för förbrukning av sådana avancerade biodrivmedel inom kravet på att se till att andelen energi från förnybara källor när det gäller alla former av transporter år 2020 är minst 10 % av den slutliga energianvändningen i transporter i den medlemsstaten. Dessutom bör medlemsstaterna rapportera om vad de uppnått i fråga om det nationella delmålet 2020 för att bedöma ändamålsenligheten av de åtgärder som införts genom detta direktiv när det gäller minskning av risken för växthusgasutsläpp på grund av indirekt ändring av markanvändning genom främjandet av avancerade biodrivmedel. Sådana avancerade biodrivmedel som beräknas påverka markanvändningen i liten utsträckning och som beräknas ge stora totala minskningar av växthusgasutsläpp förväntas att även fortsättningsvis spela en viktig roll för att minska användningen av fossila drivmedel i transportsektorn och utvecklingen av koldioxidsnål transportteknik efter 2020.

Ändringsförslag  6

Rådets ståndpunkt

Skäl 7a (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(7a) Europeiska rådet betonar i sina slutsatser från den 23–24 oktober 2014 att det inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 är viktigt att minska växthusgasutsläppen och riskerna med beroendet av fossila bränslen i transportsektorn, och uppmanar kommissionen att studera instrument och åtgärder för ett heltäckande och teknikneutralt tillvägagångssätt för främjande av utsläppsminskning och energieffektivitet i transportsektorn, för eldrivna transporter och förnybara energikällor i transportsektorn även efter 2020.

Ändringsförslag  7

Rådets ståndpunkt

Skäl 7b (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(7b) Överensstämmelsen mellan direktiv 98/70/EG, direktiv 2009/28/EG och unionens lagstiftning på andra politikområden bör förbättras för att utnyttja synergieffekter och tydliggöra rättsläget. Definitionerna av avfall och restprodukter i direktiv 98/70/EG och direktiv 2009/28/EG bör harmoniseras med de definitioner som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG. Avfallsflödena och flödena av restprodukter som anges i direktiv 98/70/EG och direktiv 2009/28/EG bör fastställas bättre med hjälp av avfallskoderna i Europeiska avfallskatalogen som fastställs i kommissionens beslut 2000/532/EG1b för att underlätta tillämpningen av dessa direktiv för de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Främjandet av biodrivmedel och flytande biobränslen i enlighet med direktiv 98/70/EG och direktiv 2009/28/EG bör överensstämma med målen för och syftet med direktiv 2008/98/EG. För att uppnå unionens mål att bli ett återvinningssamhälle bör avfallshierarkin som fastställs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG genomföras fullt ut. För att underlätta detta bör användningen av avfall och rester för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen ingå i avfallsplanerna och programmen för förebyggande av avfall som har upprättats av medlemsstaterna i enlighet med kapitel V i direktiv 2008/98/EG. Tillämpningen av direktiv 98/70/EG och direktiv 2009/28/EG får inte äventyra ett fullständigt genomförande av direktiv 2008/98/EG.

 

_______________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

 

Kommissionens beslut av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).

Ändringsförslag  8

Rådets ståndpunkt

Skäl 8

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(8) Skillnaderna i de uppskattade utsläppen till följd av indirekt ändring av markanvändning uppkommer av att olika indata och huvudantaganden använts i fråga om jordbrukets utveckling, till exempel trenderna för jordbrukets avkastning och produktivitet, allokering till samprodukter och observerad global ändrad markanvändning och avskogningstakt, vilka är utanför biodrivmedelstillverkarnas kontroll. De flesta råvarorna för biodrivmedel produceras i unionen, men de uppskattade utsläppen på grund av indirekt ändring av markanvändning förväntas i första hand uppstå utanför unionen, i områden där produktionsökningen sannolikt kommer att åstadkommas till lägsta kostnad. Särskilt antagandena om omvandlingen av tropiska skogar och dräneringen av torvmark utanför unionen påverkar kraftigt de uppskattade utsläpp på grund av indirekt ändring av markanvändning som hör samman med tillverkning av biodiesel från oljegrödor och det är därför ytterst viktigt att se till att sådana data och antaganden ses över i linje med senaste tillgängliga informationen om ändrad markanvändning och avskogning, inbegripet tillvaratagande av framstegen på dessa områden genom pågående internationella program.

(8) Skillnaderna i de uppskattade utsläppen till följd av indirekt ändring av markanvändning uppkommer av att olika indata och huvudantaganden använts i fråga om jordbrukets utveckling, till exempel trenderna för jordbrukets avkastning och produktivitet, allokering till samprodukter och observerad global ändrad markanvändning och avskogningstakt, vilka är utanför biodrivmedelstillverkarnas kontroll. Det är viktigt att se till att sådana data och antaganden ses över i linje med senaste tillgängliga vetenskapliga informationen om ändrad markanvändning och avskogning, inbegripet tillvaratagande av framstegen på dessa områden genom pågående internationella program. Kommissionen bör därför se över metoden för beräkning av de faktorer som påverkar utsläpp till följd av ändring av markanvändning i bilagorna V och VIII till direktiven 98/70/EG respektive 2009/28/EG och mot bakgrund av den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. I detta syfte, och om det är motiverat enligt de senast tillgängliga vetenskapliga rönen, bör kommissionen överväga möjligheten att se över de föreslagna faktorerna för indirekt ändring av markanvändning per grödgrupp, införa nya faktorer på nya detaljnivåer och införa nya värden för den händelse att nya råvaror för framställning av biodrivmedel introduceras på marknaden.

Ändringsförslag  9

Rådets ståndpunkt

Skäl 9

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(9) För att på lång sikt garantera konkurrenskraften för biobaserade industrisektorer och, i linje med kommissionens meddelande av den 13 februari 2012 med titeln Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa och kommissionens meddelande av den 20 september 2011 med titeln Färdplan för ett resurseffektivt Europa, främja integrerade och diversifierade bioraffinaderier i hela Europa, bör förbättrade incitament i enlighet med direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt som ger företräde för användning av biomassa som inte har högt ekonomiskt värde för annan användning än som biodrivmedel.

(9) För att på lång sikt garantera konkurrenskraften för biobaserade industrisektorer och, i linje med 2012 års meddelande Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa och färdplanen för ett resurseffektivt Europa, främja integrerade och diversifierade bioraffinaderier i hela Europa, bör förbättrade incitament i enlighet med direktiv 2009/28/EG fastställas på ett sätt som ger företräde för användning av biomassa som inte har högt ekonomiskt värde för annan användning än som biodrivmedel eller som inte påverkar miljön på ett sätt som hotar de lokala ekosystemen genom att livsmedelsgrödor fråntas mark och vattenresurser.

Ändringsförslag  10

Rådets ståndpunkt

Skäl 10

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(10) En ökad användning av el från förnybara energikällor är ett sätt att möta många utmaningar inom transportsektorn och andra energisektorer. Det är därför lämpligt att ge ytterligare incitament för att stimulera till användning av el från förnybara källor inom transportsektorn och att höja multipliceringsfaktorerna vid beräkningen av bidraget från el från förnybara energikällor inom eldrivna järnvägstransporter och i eldrivna vägfordon i syfte att förstärka deras införande och genomslag på marknaden.

(10) En ökad användning av el från förnybara energikällor är ett sätt att möta många utmaningar inom transportsektorn och andra energisektorer. Det är därför lämpligt att ge ytterligare incitament för att stimulera till användning av el från förnybara källor inom transportsektorn. Dessutom bör energieffektivitets- och energisparåtgärder inom transportsektorn uppmuntras.

Ändringsförslag  11

Rådets ståndpunkt

Skäl 13

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(13) För att förbereda övergången till avancerade biodrivmedel och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning under perioden fram till 2020 är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen som erhålls från de livsmedelsgrödor som anges i bilaga VIII, del A till direktiv 2009/28/EG och bilaga V, del A till direktiv 98/70/EG och som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som fastställs i direktiv 2009/28/EG utan att begränsa den totala användningen av sådana biodrivmedel och flytande biobränslen.

(13) För att förbereda övergången till avancerade biodrivmedel och minimera de totala indirekta effekterna av förändrad markanvändning under perioden fram till 2020 och därefter är det lämpligt att begränsa mängden biodrivmedel och flytande biobränslen som erhålls från de livsmedelsgrödor som anges i bilaga VIII, del A till direktiv 2009/28/EG och bilaga V, del A till direktiv 98/70/EG och som kan tillgodoräknas när det gäller uppfyllandet av de mål som fastställs i direktiv 2009/28/EG utan att begränsa den totala användningen av sådana biodrivmedel och flytande biobränslen.

Ändringsförslag  12

Rådets ståndpunkt

Skäl 15

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(15) De beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning bör ingå i kommissionens rapportering av växthusgasutsläpp från biodrivmedel enligt direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG. Biodrivmedel som framställs av råvaror som inte leder till ytterligare efterfrågan på mark, t.ex. avfallsråvaror bör tilldelas en nollutsläppsfaktor.

(15) De beräknade utsläppen som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning bör också räknas in i målet om minskade växthusgasutsläpp under hela livscykeln som fastställs i direktiv 98/70/EG, för att ge incitament till biodrivmedelsproduktion med låg inverkan på den indirekta ändrade markanvändningen samt för att säkerställa målets exakthet och trovärdighet. De beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning bör också ingå i rapporteringen av växthusgasutsläpp från biodrivmedel enligt direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG. Biodrivmedel som framställs av råvaror som inte leder till ytterligare efterfrågan på mark, t.ex. avfallsråvaror bör tilldelas en nollutsläppsfaktor. Kommissionen bör periodiskt se över metoden för beräkning av växthusgasutsläppen i samband med indirekt ändring av markanvändning till följd av produktionen av biodrivmedel och flytande biobränslen, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

Ändringsförslag  13

Rådets ståndpunkt

Skäl 15a (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(15a) Att mark används för odling av råvaror för framställning av biodrivmedel får inte leda till att lokala samhällen och inhemska befolkningsgrupper tvingas flytta. Alltså bör det införas särskilda åtgärder för att skydda deras mark.

Ändringsförslag  14

Rådets ståndpunkt

Skäl 15b (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(15b) Artikel 7d.8 i direktiv 98/70/EG och artikel 19.8 i direktiv 2009/28/EG innehåller bestämmelser för att främja odling av biodrivmedel i allvarligt skadad eller kraftigt förorenad mark som en tillfällig åtgärd för att mildra effekterna av indirekt ändring av markanvändningen. Bestämmelserna är dock inte längre lämpliga i sin nuvarande form och måste integreras med den metod som anges i detta direktiv för att garantera att de övergripande åtgärderna för att minimera utsläppen till följd av indirekt ändring av markanvändning fortsätter att vara konsekventa.

Ändringsförslag  15

Rådets ståndpunkt

Skäl 16

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(16) Ökad avkastning i jordbrukssektorer genom intensifierad forskning, teknisk utveckling och kunskapsöverföring som överstiger de nivåer som skulle ha gällt om det inte hade funnits några produktionsfrämjande system för biodrivmedel som baseras på foder- och livsmedelsgrödor, samt odling av en andra årlig gröda på områden som inte tidigare användes för att odla en andra årlig gröda, kan bidra till att begränsa indirekt ändring av markanvändning. I den mån åtgärder för att minska indirekt ändring av markanvändning på nationell nivå eller projektnivå kan kvantifieras skulle åtgärder som införs genom detta direktiv kunna återspegla dessa produktionsförbättringar både när det gäller minskningar av de beräknade utsläppsvärdena för indirekt ändring av markanvändning och bidraget från biodrivmedel som baseras på livsmedels- och fodergrödor till det mål för andelen energi från förnybara källor inom transportsektorn som ska uppnås 2020.

(16) Ökad avkastning i jordbrukssektorer som överstiger de nivåer som skulle ha gällt om det inte hade funnits några produktionsfrämjande system för biodrivmedel som baseras på foder- och livsmedelsgrödor, eller när biodrivmedel produceras på mark där det har skett direkt ändrad markanvändning utan negativa effekter på markens befintliga ekosystemtjänster, inbegripet skydd av kollagren och den biologiska mångfalden, kan i specifika fall bidra till att begränsa indirekt ändring av markanvändning i en utsträckning som överskrider de effekter som redan redovisats för i den befintliga modellen för indirekt ändring av markanvändning. Kommissionen bör bedöma möjligheten att fastställa kriterier för identifiering och certifiering av biodrivmedel och flytande biobränslen som har producerats inom system som minskar förflyttningar av produktionen i andra syften än för att framställa biodrivmedel och flytande biobränslen, och i enlighet med det relevanta hållbarhetskriteriet.

Ändringsförslag  16

Rådets ståndpunkt

Skäl 17a (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(17a) För att uppnå målet för förnybar energi inom transportsektorn och samtidigt minimera de negativa effekterna av ändrad markanvändning bör el från förnybara energikällor, trafikomställningar, ökat kollektivåkande och energieffektivitet uppmuntras. I enlighet med vitboken om transporter bör medlemsstaterna alltså för transporternas vidkommande vinnlägga sig om ökad energieffektivitet och minskad total energianvändning och samtidigt arbeta för att elfordon vinner insteg på marknaden och att el från förnybara energikällor utnyttjas inom transportsystemen.

Ändringsförslag  17

Rådets ståndpunkt

Skäl 19

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(19) Trots att biodrivmedel som baseras på livsmedels- och fodergrödor generellt förknippas med risker för indirekt ändring av markanvändning finns det undantag. Medlemsstaterna och kommissionen bör uppmuntra utveckling och användning av system som på ett tillförlitligt sätt kan visa att en viss mängd råvara för biodrivmedel som producerats inom ett visst projekt inte har trängt undan produktion för andra ändamål. Exempel på detta kan vara när produktionen av biodrivmedel är lika stor som mängden överskottsproduktion som uppnåtts genom investeringar i förbättrad produktivitet över de nivåer som annars skulle ha uppnåtts eller när biodrivmedel produceras på mark där direkt ändrad markanvändning förekommit utan betydande negativa effekter på markens befintliga ekosystemtjänster, inbegripet skydd av kollagren och den biologiska mångfalden.

utgår

Ändringsförslag  18

Rådets ståndpunkt

Skäl 23

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(23) I syfte att göra det möjligt att anpassa direktiv 98/70/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på tillägg av uppskattade typiska värden och normalvärden för biodrivmedel och anpassning av tillåtna analysmetoder när det gäller specifikationerna för bränsle och undantaget för ångtryck som tillåts för bensin som innehåller bioetanol.

(23) I syfte att göra det möjligt att anpassa direktiv 98/70/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på mekanismen för att övervaka och minska utsläppen av växthusgaser, de metodologiska principer och värden som krävs för att bedöma huruvida hållbarhetskriterierna har uppfyllts när det gäller biodrivmedel, de kriterier och den geografiska räckvidd som beaktas vid fastställandet av gräsmarker med stor biologisk mångfald, metoden för beräkning och rapportering av växthusgasutsläpp under hela livscykeln, metoden för beräkning av utsläpp till följd av indirekt ändring av markanvändning, den tillåtna nivån för metalltillsatser i bränsle, tillägg av uppskattade typiska värden och normalvärden för biodrivmedel och anpassning av tillåtna analysmetoder när det gäller specifikationerna för bränsle och undantaget för ångtryck som tillåts för bensin som innehåller bioetanol.

Ändringsförslag  19

Rådets ståndpunkt

Skäl 24

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(24) I syfte att göra det möjligt att anpassa direktiv 2009/28/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på eventuella tillägg i förteckningen över råvaror för framställning av biodrivmedel och biodrivmedel vilkas bidrag till målen i artikel 3.4 ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll och även med avseende på tillägg av uppskattade typiska värden och normalvärden för möjliga biodrivmedels- och flytande biobränsleproduktionskedjor.

(24) I syfte att göra det möjligt att anpassa direktiv 2009/28/EG till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen med avseende på förteckningen över råvaror för framställning av biodrivmedel som räknas flera gånger med avseende på målen i artikel 3.4, energiinnehållet för transportdrivmedel, de kriterier och den geografiska räckvidd som beaktas vid fastställandet av gräsmarker med stor biologisk mångfald, metoden för beräkning av utsläpp till följd av indirekt ändring av markanvändning och de metodologiska principer och värden som krävs för att bedöma om hållbarhetskriterier har uppfyllts när det gäller biodrivmedel och flytande biobränslen.

Ändringsförslag  20

Rådets ståndpunkt

Skäl 26

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(26) Kommissionen bör, mot bakgrund av de bästa och senast tillgängliga vetenskapliga rönen, göra en översyn av hur ändamålsenliga de åtgärder som införs genom detta direktiv har varit när det gäller att begränsa växthusgasutsläpp som orsakas av indirekt förändrad markanvändning och att hitta möjliga vägar för att minimera effekterna av dessa.

(26) Kommissionen bör, mot bakgrund av de bästa och senast tillgängliga vetenskapliga rönen, göra en översyn av hur ändamålsenliga de åtgärder som införs genom detta direktiv har varit när det gäller att begränsa växthusgasutsläpp som orsakas av indirekt förändrad markanvändning och att hitta möjliga vägar för att minimera effekterna av dessa. Kommissionen ska också göra en översyn av hur ändamålsenliga incitamenten för biodrivmedel som produceras med råvaror som inte kräver markanvändning och effekterna av genomförandet av detta direktiv på tillgången till resurser för andra sektorer.

Ändringsförslag  21

Rådets ståndpunkt

Skäl 26a (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(26a) Kommissionen bör göra en översyn av unionens lagstiftning om biodrivmedel och beakta olika politiska alternativ och hur kostnadseffektiv den nuvarande subventionspolitiken är gentemot främjandet av investeringar i forskning om innovativa förnybara bränslen. I översynen bör det ingå en uppskattning av de hållbara biodrivmedlens roll, också efter 2020, med beaktande av bl.a. tillgången på råvaror, indirekt ändring av markanvändning, luftkvalitet inklusive påverkan på människors hälsa samt energiberoende.

Ändringsförslag  22

Rådets ståndpunkt

Skäl 26b (nytt)

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(26b) Det är viktigt att kommissionen utan dröjsmål lägger fram ett heltäckande förslag till en kostnadseffektiv och teknikneutral strategi efter 2020 för att skapa ett långsiktigt perspektiv för investeringar i hållbara biodrivmedel med låg risk för indirekta ändringar av markanvändningen och andra sätt att minska användningen av fossila drivmedel i transportsektorn. Förslaget bör innehålla åtgärder för att främja hållbara avancerade biodrivmedel efter 2020 inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030. I detta sammanhang bör kommissionen överväga möjligheten att efter 2020 införa ett blandningsmandat på EU-nivå för avancerade biodrivmedel, och också överväga att se över målen i direktiv 98/70/EG och införa en plan för minskning av växthusgaser från transportdrivmedel efter 2020. Förslaget kan också i de relevanta hållbarhetskriterierna införa faktorer för beräkning av utsläpp som orsakas av indirekt ändring av markanvändning.

Ändringsförslag  23

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led -1 (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 2 – led 2a (nytt)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(-1) I artikel 2 ska följande led läggas till:

 

”9a. förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung: gasformiga eller flytande bränslen av annat slag än biodrivmedel, vilkas energiinnehåll hämtas från andra förnybara energikällor än biomassa och som används inom transport och som uppnår minimibesparingar av växthusgasutsläpp och uppfyller kvalitetskraven i detta direktiv.”

Ändringsförslag  24

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 1

Direktiv 98/70/EG

Artikel 2 – led 11

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

11. biodrivmedel vars råvaror för framställningen inte är förtecknade i bilaga V, del A, eller är förtecknade i bilaga V, del A, men som har producerats inom system som minskar förflyttningar av produktionen i andra syften än för att framställa biodrivmedel och som producerats i överensstämmelse med hållbarhetskriterierna för biodrivmedel i artikel 7b. Endast den mängd råvaror för framställning som svarar mot den faktiska minskning i fråga om förflyttning som uppnås genom systemet får beaktas. Sådana system får fungera antingen som enskilda projekt på lokal nivå eller som politiska åtgärder som helt eller delvis omfattar en medlemsstats eller ett tredjelands territorium; förflyttningarna av produktionen för andra syften än för att framställa biodrivmedel kan minskas om man genom systemet uppnår produktivitetsökningar på det område som systemet omfattar som är större än de som skulle gälla i avsaknad av sådana produktivitetsfrämjande system,

utgår

Ändringsförslag  25

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 2 – led -a (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(-a) I punkt 1 ska följande stycke läggas till:

 

”Medlemsstaterna ska ge leverantörer av biodrivmedel för luftfarten möjlighet att välja om de vill bidra till den minskningsskyldighet som fastställs i punkt 2 genom att leverera biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 7b.”

Ändringsförslag  26

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 2 – led -aa (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7a – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(-aa) I punkt 2 ska följande stycke läggas till:

 

”Medlemsstaterna ska se till att det största bidraget från biodrivmedel som produceras från spannmål och andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor eller särskilda energigrödor för uppfyllandet av det mål som avses i första stycket inte är större än det största bidraget enligt artikel 3.4 d andra stycket i direktiv 2009/28/EG.”

Ändringsförslag  27

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 2 – led a

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7a – punkt 5

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

"5. För att säkerställa att denna artikel genomförs enhetligt ska kommissionen anta genomförandeakter i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.3 för att fastställa

”5. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på följande:

(a) en metod för att beräkna växthusgasutsläpp under hela livscykeln från andra bränslen än biodrivmedel och från energi,

(a) en metod för att beräkna växthusgasutsläpp under hela livscykeln från andra bränslen än biodrivmedel och från energi, metoder för beräkning av växthusgasutsläppen från förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung samt för avskiljning och användning av koldioxid för transportändamål ska antas senast den 30 juni 2016,

(b) en metod för att för de syften som anges i punkt 2 i denna artikel före den 1 januari 2011 fastställa en lägsta standard för bränslen baserad på växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln från fossila bränslen under 2010,

(b) en metod för att för de syften som anges i punkt 2 i denna artikel före den 1 januari 2011 fastställa en lägsta standard för bränslen baserad på växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln från fossila bränslen under 2010,

(c) bestämmelser för att säkerställa en så enhetlig metod som möjligt för medlemsstaternas genomförande av punkt 4 i denna artikel,

(c) nödvändiga bestämmelser för att ge verkan åt punkt 4 i denna artikel,

(d) en metod för att beräkna bidraget från eldrivna vägfordon, vilken ska vara förenlig med artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG."

(d) en metod för att beräkna bidraget från eldrivna vägfordon, vilken ska vara förenlig med artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG.

Ändringsförslag  28

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 2 – led b

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7a – punkt 6

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

”6. Inom den rapportering som anges i punkt 1 ska medlemsstaterna se till att drivmedelsleverantörerna årligen rapporterar till den myndighet som utsetts av medlemsstaten om produktionskedjorna för biodrivmedel, volymer av biodrivmedel som framställs av de råvaror som klassificeras i bilaga V, del A och växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln. Medlemsstaterna ska rapportera dessa uppgifter till kommissionen.”

”6. Inom den rapportering som anges i punkt 1 ska medlemsstaterna se till att drivmedelsleverantörerna årligen rapporterar till den myndighet som utsetts av medlemsstaten om produktionskedjorna för biodrivmedel, volymer av biodrivmedel som framställs av de råvaror som klassificeras i bilaga V, del A och växthusgasutsläppen per energienhet under hela livscykeln, inklusive beräkning av utsläpp som orsakas av indirekt ändring av markanvändning. Medlemsstaterna ska rapportera dessa uppgifter till kommissionen.”

Ändringsförslag  29

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 3 – led -a (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

1. Oavsett om råvarorna odlats inom eller utanför gemenskapens territorium ska energi från biodrivmedel beaktas för de syften som anges i artikel 7a endast om de uppfyller hållbarhetskriterierna i punkterna 2–6 i den här artikeln.

”1. Oavsett om råvarorna odlats inom eller utanför unionens territorium ska energi från biodrivmedel beaktas för de syften som anges i artikel 7a endast om de uppfyller hållbarhetskriterierna i punkterna 2–6 i den här artikeln.

Biodrivmedel som framställts av avfall och restprodukter, utom restprodukter från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk, behöver emellertid endast uppfylla hållbarhetskriterierna i punkt 2 i den här artikeln för att beaktas för de syften som anges i artikel 7a.

Biodrivmedel som framställts av avfall och restprodukter, utom restprodukter från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk, behöver emellertid endast uppfylla hållbarhetskriterierna i punkterna 2 och 4a i den här artikeln för att beaktas för de syften som anges i artikel 7a.”

Ändringsförslag  30

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 3 – led a

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 2 – stycke 1

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användningen av biodrivmedel som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % för biodrivmedel som produceras i anläggningar som tas i drift efter den …+ En anläggning ska anses vara i drift så snart det har förekommit fysisk produktion av biodrivmedel.

”2. Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användningen av biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 ska vara minst 60 % för biodrivmedel som produceras i anläggningar som tas i drift efter den …+ En anläggning ska anses vara i drift så snart det har förekommit fysisk produktion av biodrivmedel.

__________________

__________________

+ EUT: Vänligen inför dagen för detta direktivs ikraftträdande.

+ EUT: Vänligen inför dagen för detta direktivs ikraftträdande.

Ändringsförslag  31

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 3 – led a

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 2 – stycke 3

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användning av biodrivmedel ska beräknas i enlighet med artikel 7d.1."

Den minskning av växthusgasutsläppen som uppnås genom användning av biodrivmedel och flytande biobränslen ska beräknas i enlighet med artikel 7d.1.

Ändringsförslag  32

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 3 – led b

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 3 – stycke 2

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

"För att säkerställa att led c i första stycket i denna punkt tillämpas enhetligt ska kommissionen anta genomförandeakter som fastställer de kriterier och den geografiska räckvidd som ska användas för att bestämma vilka gräsmarker som omfattas av det ledet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.3."

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på de kriterier och den geografiska räckvidd som ska användas för att bestämma vilka gräsmarker som ska omfattas av första stycket led c.”

Ändringsförslag  33

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 3 – led ba (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 4a (ny)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(ba) Följande punkt ska införas:

 

”4a. Biodrivmedel som beaktas för de syften som anges i punkt 1 får inte framställas av avfall som omfattas av återanvändnings- och återvinningskraven enligt artikel 11.2 i direktiv 2008/98/EG. Medlemsstaterna ska se till att användningen av avfall och restprodukter som omfattas av direktiv 2008/98/EG för produktion av biodrivmedel som beaktas för de syften som anges i punkt 1 följer avfallshierarkin i artikel 4 i det direktivet. Medlemsstaterna ska också ta vederbörlig hänsyn till principen om kaskadanvändning och beakta de regionala och lokala ekonomiska och tekniska omständigheterna.”

Ändringsförslag  34

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 3 – led bb (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7b – punkt 4b (ny)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(bb) Följande punkt ska införas:

 

”4b. Biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas för de syften som anges i punkt 1 ska inte produceras från råvaror från marker i fråga om vilka tredje parts lagliga användnings- och äganderätt inte respekterats, vilket innefattar frivilligt och väl underbyggt förhandssamtycke under medverkan av institutioner som företräder de berörda tredje parterna.”

Ändringsförslag  35

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 4 – led c

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7c – punkt 6

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

”6. Beslut enligt punkt 4 i den här artikeln ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.3. De ska ha en giltighetsperiod på högst fem år.

”6. Beslut enligt punkt 4 i den här artikeln ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.3. De ska ha en giltighetsperiod på högst fem år.

Kommissionen ska kräva att man inom varje frivilligt system, för vilket ett beslut har antagits enligt punkt 4, senast den … och därefter årligen senast den 30 april, lägger fram en rapport för kommissionen som omfattar var och en av de punkter som anges i tredje stycket i den här punkten. Genomgående ska rapporten omfatta det föregående kalenderåret. Den första rapporten ska omfatta minst sex månader räknat från den …. Kravet på framläggande av rapport ska endast gälla frivilliga system som har varit i drift under minst 12 månader.

Kommissionen ska kräva att man inom varje frivilligt system, för vilket ett beslut har antagits enligt punkt 4, senast den … och därefter årligen senast den 30 april, lägger fram en rapport för kommissionen som omfattar var och en av de punkter som anges i tredje stycket i den här punkten. Genomgående ska rapporten omfatta det föregående kalenderåret. Den första rapporten ska omfatta minst sex månader räknat från den …. Kravet på framläggande av rapport ska endast gälla frivilliga system som har varit i drift under minst 12 månader.

Senast den … ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en analys av de rapporter som avses i andra stycket i denna punkt, med en översyn av hur de avtal som avses i punkt 4 eller frivilliga system fungerar för vilka ett beslut har antagits i enlighet med denna artikel samt med ett fastställande av bästa praxis. Rapporten ska utgå från bästa tillgängliga information, inbegripet efter samråd med berörda parter, och praktiska erfarenheter av tillämpningen av de berörda avtalen eller systemen. Rapporten ska normalt innehålla en analys av

Senast den … ska kommissionen överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en analys av de rapporter som avses i andra stycket i denna punkt, med en översyn av hur de avtal som avses i punkt 4 eller frivilliga system fungerar för vilka ett beslut har antagits i enlighet med denna artikel samt med ett fastställande av bästa praxis. Rapporten ska utgå från bästa tillgängliga information, inbegripet efter samråd med berörda parter, och praktiska erfarenheter av tillämpningen av de berörda avtalen eller systemen. Rapporten ska normalt innehålla en analys av

(a) granskningarnas oberoende, metod och frekvens, både i förhållande till vad som anges i dessa avseenden i dokumentationen om systemet, vid den tidpunkt då det berörda systemet godkändes av kommissionen, samt med avseende på branschstandarder för bästa praxis,

(a) granskningarnas oberoende, metod och frekvens, både i förhållande till vad som anges i dessa avseenden i dokumentationen om systemet, vid den tidpunkt då det berörda systemet godkändes av kommissionen, samt med avseende på branschstandarder för bästa praxis,

(b) tillgänglighet, erfarenhet och öppenhet beträffande tillämpningen av metoder för att upptäcka och åtgärda bristande efterlevnad, framför allt när det gäller att hantera förekomst av eller påståenden om allvarliga förseelser som har begåtts av systemets medlemmar,

(b) tillgänglighet, erfarenhet och öppenhet beträffande tillämpningen av metoder för att upptäcka och åtgärda bristande efterlevnad, framför allt när det gäller att hantera förekomst av eller påståenden om allvarliga förseelser som har begåtts av systemets medlemmar,

(c) öppenhet, framför allt när det gäller systemets tillgänglighet och tillgången till översättningar på de tillämpliga språken i de länder och regioner som råvarorna kommer från, förteckningar över godkända aktörer och relevanta certifikat samt granskningsrapporter,

(c) öppenhet, framför allt när det gäller systemets tillgänglighet och tillgången till översättningar på de tillämpliga språken i de länder och regioner som råvarorna kommer från, förteckningar över godkända aktörer och relevanta certifikat samt granskningsrapporter,

(d) berörda parters delaktighet, framför allt när det gäller samråd med urbefolkningar och lokalsamhällen före beslutsfattande vid utarbetandet och översynen av systemet samt under granskningar, liksom den respons som ges åt deras bidrag,

(d) berörda parters delaktighet, framför allt när det gäller samråd med urbefolkningar och lokalsamhällen före beslutsfattande vid utarbetandet och översynen av systemet samt under granskningar, liksom den respons som ges åt deras bidrag,

(e) systemets allmänna tillförlitlighet, framför allt mot bakgrund av bestämmelserna om ackreditering av granskare och relevanta systemorgan samt om deras lämplighet och oberoende,

(e) systemets allmänna tillförlitlighet, framför allt mot bakgrund av bestämmelserna om ackreditering av granskare och relevanta systemorgan samt om deras lämplighet och oberoende,

(f) marknadsuppdatering av systemet, antal certifierade råvaror och biodrivmedel, uppdelade på ursprungsland och typ, samt antal deltagare,

(f) marknadsuppdatering av systemet, antal certifierade råvaror och biodrivmedel, uppdelade på ursprungsland och typ, samt antal deltagare,

(g) vinster i termer av smidighet och effektivitet med att införa ett kontrollsystem som säkerställer att medlemmarna respekterar de hållbarhetskriterier som föreskrivs i ovannämnda system samt förhindra bedrägerier med särskild uppmärksamhet på upptäckt, hantering och uppföljning av misstänkta bedrägerier och andra oegentligheter samt där så är lämpligt det antal fall av bedrägerier eller oegentligheter som upptäckts,

(g) vinster i termer av smidighet och effektivitet med att införa ett kontrollsystem som säkerställer att medlemmarna respekterar de hållbarhetskriterier som föreskrivs i ovannämnda system samt förhindra bedrägerier med särskild uppmärksamhet på upptäckt, hantering och uppföljning av misstänkta bedrägerier och andra oegentligheter samt där så är lämpligt det antal fall av bedrägerier eller oegentligheter som upptäckts,

och i synnerhet

och i synnerhet

(h) alternativ i fråga om de enheter som ska bemyndigas att erkänna och utöva tillsyn över certifieringsorgan,

(h) alternativ i fråga om de enheter som ska bemyndigas att erkänna och utöva tillsyn över certifieringsorgan,

(i) kriterier för erkännande eller ackreditering av certifieringsorgan,

(i) kriterier för erkännande eller ackreditering av certifieringsorgan,

(j) regler för hur tillsynen av certifieringsorganen ska utföras.

(j) regler för hur tillsynen av certifieringsorganen ska utföras.

En medlemsstat får anmäla sitt nationella system till kommissionen. Kommissionen ska prioritera bedömningen av ett sådant system. Beslut om huruvida ett sådant anmält nationellt system uppfyller villkoren i detta direktiv ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.3 för att underlätta ömsesidigt bilateralt eller multilateralt erkännande av kontrollsystem som säkerställer att hållbarhetskriterierna för biodrivmedel respekteras. Om beslutet är positivt får inte system som inrättats i enlighet med denna artikel vägra att ömsesidigt erkänna den medlemsstatens system."

En medlemsstat får anmäla sitt nationella system till kommissionen. Kommissionen ska prioritera bedömningen av ett sådant system. Beslut om huruvida ett sådant anmält nationellt system uppfyller villkoren i detta direktiv ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.3 för att underlätta ömsesidigt bilateralt eller multilateralt erkännande av kontrollsystem som säkerställer att hållbarhetskriterierna för biodrivmedel respekteras. Om beslutet är positivt får inte system som inrättats i enlighet med denna artikel vägra att ömsesidigt erkänna den medlemsstatens system."

 

Kommissionen ska, om så är lämpligt mot bakgrund av den rapport som avses i andra stycket, överlämna ett förslag till Europaparlamentet och rådet om ändring av bestämmelserna i detta direktiv med anknytning till frivilliga system i syfte att främja bästa praxis.”

Ändringsförslag  36

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 5 – led -a (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

1. Med avseende på tillämpningen av artikel 7a och artikel 7b.2 ska de minskade växthusgasutsläppen genom användning av biodrivmedel under hela livscykeln beräknas enligt följande:

1. Med avseende på tillämpningen av artikel 7a och artikel 7b.2 ska de minskade växthusgasutsläppen genom användning av biodrivmedel under hela livscykeln beräknas enligt följande:

(a) Genom att använda normalvärdet när ett normalvärde för minskningen av växthusgasutsläppen för en produktionskedja för biodrivmedel fastställs i del A eller B i bilaga IV och när el-värdet för dessa biodrivmedel, som beräknas i enlighet med del C punkt 7 i bilaga IV, är lika med eller mindre än noll.

(a) genom att använda normalvärdet när ett normalvärde för minskningen av växthusgasutsläppen för en produktionskedja för biodrivmedel fastställs i del A eller B i bilaga IV och när el-värdet för dessa biodrivmedel, som beräknas i enlighet med del C punkt 7 i bilaga IV, är lika med eller mindre än noll,

(b) Genom att använda ett faktiskt värde som beräknas i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga IV.

(b) Genom att använda ett faktiskt värde som beräknas i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga IV.

(c) Genom att använda ett värde beräknat som summan av faktorerna i den formel som avses i del C punkt 1 i bilaga IV, varvid de disaggregerade normalvärdena i del D eller E i bilaga IV får användas för vissa faktorer, och faktiska värden beräknade i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga IV för alla övriga faktorer.

(c) Genom att använda ett värde beräknat som summan av faktorerna i den formel som avses i del C punkt 1 i bilaga IV, varvid de disaggregerade normalvärdena i del D eller E i bilaga IV får användas för vissa faktorer, och faktiska värden beräknade i enlighet med den metod som fastställs i del C i bilaga IV för alla övriga faktorer.

 

I enlighet med artikel 7a ska från och med 2020 växthusgasutsläppen från biodrivmedel under hela livscykeln beräknas genom att respektive värde i bilaga V läggs till det resultat som uppnåtts i enlighet med första stycket.

Ändringsförslag  37

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 5 – led -aa (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 1a (ny)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(-aa) Följande punkt ska införas:

 

”1a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på att i bilaga IV införa ett förfarande för beräkning av växthusgasutsläppen från förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung samt för avskiljning och användning. De delegerade akterna ska antas senast den 30 juni 2016.”

Ändringsförslag  38

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 5 – led a

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 5

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska senast den 31 december 2012 och därefter vartannat år rapportera om de uppskattade typiska värdena och normalvärdena i bilaga IV, delarna B och E, med särskilt beaktande av utsläpp från transporter och bearbetning.

5. Kommissionen ska senast den 31 december 2012 och därefter vartannat år utarbeta och offentliggöra en rapport om de uppskattade typiska värdena och normalvärdena i bilaga IV, delarna B och E, med särskilt beaktande av utsläpp från transporter och bearbetning.

Om de rapporter som avses i första stycket visar att de uppskattade typiska värdena och normalvärdena i bilaga IV, delarna B och E kan behöva anpassas mot bakgrund av de senast tillgängliga vetenskapliga rönen ska kommissionen, om så är lämpligt, lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet."

Om de rapporter som avses i första stycket visar att de uppskattade typiska värdena och normalvärdena i bilaga IV, delarna B och E kan behöva anpassas mot bakgrund av de senast tillgängliga vetenskapliga rönen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på korrigering av värdena.”

Ändringsförslag  39

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 5 – led b

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 6

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(b) Punkt 6 ska utgå.

(b) Punkt 6 ska ersättas med följande:

 

6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på anpassningen av bilaga V till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, även genom ändring av de föreslagna värdena för indirekt ändring av markanvändning per grödgrupp på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön. I syfte att utvärdera de ekonomiska modeller som används för att beräkna dessa värden för indirekt ändring av markanvändning ska kommissionen i sin översyn ta med senast tillgängliga uppgifter om huvudantaganden som påverkar modellernas resultat, däribland tendenser som mätts i fråga om jordbrukets avkastning och produktivitet, allokering till samprodukter och observerad global ändrad markanvändning och avskogningstakt. Kommissionen ska se till att berörda parter deltar i detta översynsarbete. En första sådan översyn ska vara slutförd senast den 30 juni 2016.

 

Kommissionen ska vid behov föreslå nya värden för indirekt ändring av markanvändning på nya detaljnivåer, införa nya värden för den händelse att nya råvaror för framställning av biodrivmedel introduceras på marknaden, se över de kategorier biodrivmedel som anses ge upphov till nollutsläpp i samband med indirekt ändring av markanvändning och utarbeta faktorer för bedömning av råvaror i form av markodlade energigrödor.”

Ändringsförslag  40

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 5 – led c

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 7 – stycke 1

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(c) I punkt 7 ska första, andra och tredje styckena ersättas med följande:

(c) I punkt 7 ska första stycket ersättas med följande:

"7. Kommissionen ska granska bilaga IV i syfte att, när så är motiverat, lägga till värden för ytterligare produktionskedjor för biodrivmedel för samma eller för andra råvaror. Granskningen ska också omfatta ändringen av den metod som fastställs i bilaga IV, del C, särskilt med avseende på

”7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på anpassningen av bilaga IV till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bland annat genom att lägga till värden för ytterligare produktionskedjor för biodrivmedel för samma eller för andra råvaror och genom ändring av den metod som fastställs i del C.”

redovisningsmetoden för avfall och restprodukter,

 

– redovisningsmetoden för samprodukter,

 

– redovisningsmetoden för kraftvärme, och

 

– den status som tilldelas skörderester som samprodukter.

 

Normalvärdena för biodiesel från vegetabilisk eller animalisk avfallsolja ska ses över så snart som möjligt.” Om kommissionens granskning visar att tillägg i bilaga IV bör göras ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 10a i syfte att lägga till, men inte att avföra eller ändra, uppskattade typiska värden och normalvärden i bilaga IV, delarna A, B, D och E för möjliga biodrivmedel för vilka specifika värden ännu inte har upptagits i den bilagan."

 

Ändringsförslag  41

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 5 – led d

Direktiv 98/70/EG

Artikel 7d – punkt 8

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(d) Punkt 8 ska ersättas med följande:

(d) Punkt 8 ska utgå.

"8. När så är nödvändigt för att säkerställa en enhetlig tillämpning av bilaga IV, del C, punkt 9 får kommissionen anta genomförandeakter som innehåller detaljerade tekniska specifikationer och definitioner. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 11.3."

 

Ändringsförslag  42

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 8

Direktiv 98/70/EG

Artikel 8a – punkt 3

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Mot bakgrund av den bedömning som görs med den testmetod som avses i punkt 1 får Europaparlamentet och rådet se över det gränsvärde för MMT-halten i bränsle som anges i punkt 2, på grundval av ett lagstiftningsförslag från kommissionen."

”3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a med avseende på översynen av det gränsvärde för MMT-halten i bränsle som anges i punkt 2. Översynen ska göras på grundval av resultaten från den bedömning som görs med den testmetod som avses i punkt 1. Gränsvärdet får sänkas till noll om detta är motiverat enligt riskbedömningen. Gränsvärdet får inte höjas om detta inte är motiverat enligt riskbedömningen.”

Ändringsförslag  43

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 9

Direktiv 98/70/EG

Artikel 9 – punkt 1 – led k

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(k) Produktionskedjor, volymer och växthusgasutsläpp per energienhet under hela livscykeln, inbegripet de preliminära medelvärdena för de beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning och därtill kopplat intervall härlett från känslighetsanalysen enligt bilaga V, av de biobränslen som förbrukas inom unionen. Kommissionen ska offentliggöra uppgifter om preliminära beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning och därtill kopplat intervall härlett från känslighetsanalysen."

(k) Produktionskedjor, volymer och växthusgasutsläpp per energienhet under hela livscykeln, inbegripet de beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning enligt bilaga V, av de biobränslen som förbrukas inom unionen. Kommissionen ska offentliggöra uppgifter om beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning."

Ändringsförslag  44

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(9a) I artikel 9 ska följande punkt läggas till:

 

”2a. Kommissionen ska ständigt granska biodrivmedlens prestanda under alla årstidsbetingade förhållanden inom hela unionen för att kvaliteten hos de biodrivmedel som används i fordon inte ska resultera i ökade utsläpp av föroreningar och/eller koldioxid eller allmänt försämrad fordonsprestanda.

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 10a, om det är nödvändigt, för att anpassa bilaga I eller II till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, i syfte att införa särskilda parametrar, testgränsvärden och testmetoder.”

Ändringsförslag  45

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 11

Direktiv 98/70/EG

Artikel 10a – punkt 2

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7d.7 och 10.1 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den ….

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 7a.5, artikel 7b.3 andra stycket, artiklarna 7d.1a, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 8a.3, 9.2a och 10.1 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den … Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag  46

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 11

Direktiv 98/70/EG

Artikel 10a – punkt 3

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 7d.7 och 10.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 7a.5, artikel 7b.3 andra stycket, artiklarna 7d.1a, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 8a.3, 9.2a och 10.1 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag  47

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 11

Direktiv 98/70/EG

Artikel 10a – punkt 5

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 7d.7 och 10.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 7a.5, artikel 7b.3 andra stycket, artiklarna 7d.1a, 7d.5, 7d.6, 7d.7, 8a.3, 9.2a och 10.1 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag  48

Rådets ståndpunkt

Artikel 1 – led 12

Direktiv 98/70/EG

Artikel 11 – punkt 3

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt, och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

 

Ändringsförslag  49

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led -1 (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – punkt 2 – led k

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-1. I artikel 2.2 ska led k ersättas med följande:

(k) stödsystem: varje instrument, system eller mekanism som en medlemsstat eller en grupp av medlemsstater tillämpar och som främjar användning av energi från förnybara energikällor genom att minska kostnaden för denna energi, öka försäljningspriset eller öka försäljningsvolymen av sådan köpt energi, genom införande av kvoter för energi från förnybara energikällor. Detta omfattar, men är inte begränsat till, investeringsstöd, skattebefrielser eller skattelättnader, skatteåterbetalningar, stödsystem med kvoter för energi från förnybara energikällor, inklusive system med gröna certifikat, samt system med direkt prisstöd, däribland inmatningspriser och stödutbetalningar.

(k) stödsystem: varje instrument, system eller mekanism som en medlemsstat eller en grupp av medlemsstater tillämpar och som främjar användning av energi från förnybara energikällor genom att minska kostnaden för denna energi, öka försäljningspriset eller öka försäljningsvolymen av sådan köpt energi, genom införande av kvoter för energi från förnybara energikällor. Detta omfattar, men är inte begränsat till, investeringsstöd, skattebefrielser eller skattelättnader, skatteåterbetalningar, stödsystem med kvoter för energi från förnybara energikällor, inklusive system med gröna certifikat, samt system med direkt prisstöd, däribland inmatningspriser och stödutbetalningar. Stödsystem får inte ge upphov till snedvridning av de råvarumarknader som utnyttjas av andra industrisektorer som av tradition använder sig av samma råvara.

Ändringsförslag  50

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 1

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – punkt 2 – led p

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(p) avfall: i enlighet med definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG*. Ämnen som avsiktligt manipulerats eller kontaminerats för att uppfylla definitionen omfattas inte av denna definition.

(p) avfall: ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med, i enlighet med definitionen i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG och vars status är föremål för oberoende verifiering och certifiering av dess efterlevnad av avfallshierarkin i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG eller ett jämförbart program för avfallsförebyggande och avfallshantering. Ämnen som avsiktligt manipulerats eller kontaminerats för att uppfylla kraven i definitionen omfattas inte av denna kategori.

Ändringsförslag  51

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 1

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – punkt 2 – led s

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(s) cellulosa från icke-livsmedel: material som främst består av cellulosa och hemicellulosa och har ett lägre lignininnehåll än material som innehåller både cellulosa och lignin. Det inbegriper rester från livsmedels- och fodergrödor (till exempel halm, stjälkar, agnar och skal), gräsartade energigrödor med lågt stärkelseinnehåll (till exempel jungfruhirs, miskantus och italienskt rör), industriella restprodukter (inbegripet från livsmedels- och fodergrödor efter att vegetabiliska oljor, socker, stärkelse och protein har utvunnits) samt material från biologiskt avfall.

(s) cellulosa från icke-livsmedel: material som främst består av cellulosa och hemicellulosa och har ett lägre lignininnehåll än material som innehåller både cellulosa och lignin. Det inbegriper rester från livsmedels- och fodergrödor (till exempel halm, stjälkar, agnar och skal), gräsartade energigrödor med lågt stärkelseinnehåll (till exempel lusern och andra kvävebindande grödor, täckgrödor före och efter årliga spannmåls- och oljegrödor, kaktus och andra CAM-växter, rajgräs, jungfruhirs, miskantus och italienskt rör m.m.), industriella restprodukter (inbegripet från livsmedels- och fodergrödor efter att vegetabiliska oljor, socker, stärkelse och protein har utvunnits) samt material från biologiskt avfall.

Ändringsförslag  52

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 1

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – led ta (nytt)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(ta) förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung: gasformiga eller flytande bränslen av annat slag än biodrivmedel, vilkas energiinnehåll hämtas från andra förnybara energikällor än biomassa och som används inom transport och som uppnår minimibesparingar av växthusgasutsläpp och uppfyller kvalitetskraven i detta direktiv.

Ändringsförslag  53

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 1

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 2 – led v

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(v) biodrivmedel och flytande biobränslen vars råvaror för framställningen inte är förtecknade i bilaga VIII, del A, eller är förtecknade i bilaga VIII, del A, men som har producerats inom system som minskar förflyttningar av produktionen i andra syften än för att framställa biodrivmedel och flytande biobränslen som producerats i enlighet med de hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen som anges i artikel 17. Endast den mängd råvaror för framställning som svarar mot den faktiska minskning i fråga om förflyttning som uppnås genom systemet får beaktas. Sådana system får fungera antingen som enskilda projekt på lokal nivå eller som politiska åtgärder som helt eller delvis omfattar en medlemsstats eller ett tredjelands territorium; Förflyttningarna av produktionen för andra syften än för att framställa biodrivmedel och flytande biobränslen kan minskas om man genom systemet uppnår produktivitetsökningar på det område som systemet omfattar som är större än de som skulle gälla i avsaknad av sådana produktivitetsfrämjande system.

utgår

Ändringsförslag  54

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 2 – led a

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

"För uppfyllandet av de mål som avses i första stycket i denna punkt får det högsta sammanlagda bidraget från biodrivmedel och flytande biobränslen som producerats av spannmål, andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor inte vara större än en energikvantitet som motsvarar det största bidraget enligt punkt 4 d."

För uppfyllandet av de mål som avses i första stycket i denna punkt får det högsta sammanlagda bidraget från biodrivmedel och flytande biobränslen som producerats av spannmål, andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor samt andra markodlade energigrödor inte vara större än en energikvantitet som motsvarar det största bidraget enligt punkt 4 d.

Ändringsförslag  55

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 2 – led aa (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(aa) Det första stycket i punkt 4 ska ersättas med följande:

Varje medlemsstat ska se till att andelen energi från förnybara energikällor när det gäller alla former av transporter år 2020 är minst 10 % av den slutliga energianvändningen i transporter i medlemsstaten.

4. Varje medlemsstat ska se till att andelen energi från förnybara energikällor när det gäller alla former av transporter år 2020 är minst 10 procent av den slutliga energianvändningen i transporter i medlemsstaten. En medlemsstat kan avvika från detta mål om följande villkor uppfylls:

 

Medlemsstaten har uppnått de mål som fastställs i punkterna 1 och 2.

 

– Den totala energiförbrukningen i medlemsstatens transportsektor överskrider inte prognoserna i den nationella handlingsplanen för energi från förnybara energikällor.”

Ändringsförslag  56

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 2 – led b – led iv

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led d

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(d) Vid beräkningen av biodrivmedel i täljaren, ska andelen biodrivmedel som produceras av spannmål, andra stärkelserika grödor, socker eller oljegrödor högst vara 7 % av den totala energianvändningen i transporter i medlemsstaterna 2020.

(d) Vid beräkningen av biodrivmedel i täljaren, ska andelen biodrivmedel som framställts från spannmål, andra stärkelserika grödor, socker eller oljegrödor och andra markodlade energigrödor högst vara 6 % av den totala energianvändningen i transporter i medlemsstaterna 2020.

Ändringsförslag  57

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 2 – led b – led iv

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led e

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(e) Medlemsstaterna ska eftersträva målet att minst en viss andel biodrivmedel framställda av råvaror och andra drivmedel i förteckningen i bilaga IX, del A, ska förbrukas på deras territorium. Varje medlemsstat ska därför fastställa ett nationellt mål som de ska försöka nå. Ett referensvärde för detta mål ska vara 0,5 procentenheter uttryckt som energiinnehåll av andelen energi från förnybara energikällor inom alla former av transport 2020 enligt första stycket, vilket dels ska nås genom biodrivmedel eller genom andra drivmedel framställda av råvaror i förteckningen i bilaga IX, del A, dels ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll i enlighet med led f i detta stycke och bilaga IX, del A. Dessutom får biodrivmedel tillgodoräknas det nationella målet, om de dels är framställda av råvaror som inte anges i förteckningen i bilaga IX vilka av de behöriga nationella myndigheterna fastställts vara avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin, dels används i befintliga anläggningar före antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/…/EU*.

(e) Varje medlemsstat ska se till att andelen energi från biodrivmedel framställda av råvaror och andra drivmedel i förteckningen i bilaga IX, del A i alla transportsätt år 2020 uppgår till minst 1,25 % av den slutliga energiförbrukningen inom transportsektorn i medlemsstaten.

Medlemsstaterna får fastställa ett lägre nationellt mål än referensvärdet 0,5 procentenheter med hänvisning till åtminstone ett av följande skäl:

 

(i) Objektiva faktorer såsom begränsad potential för hållbar framställning av biodrivmedel framställda av råvaror och andra drivmedel enligt bilaga IX, del A, eller begränsad tillgång på sådana biodrivmedel till kostnadseffektivt pris på marknaden, med beaktande av bedömningen i den rapport från kommissionen som avses i artikel 3.1 i direktiv 2014/…/EU.

 

(ii) Särskilda tekniska eller klimatrelaterade förhållanden på den nationella marknaden för transportdrivmedel, såsom vägfordonsparkens sammansättning och skick.

 

(iii) Nationell politik för tilldelning av avpassade ekonomiska resurser som incitament till användning av el från förnybara energikällor inom transport.

 

Kommissionen ska offentliggöra

 

– medlemsstaternas nationella mål och, i tillämpliga fall, skälen till att deras nationella mål avviker från referensvärdet, vilket ska ha anmälts i enlighet med artikel 4.2 i direktiv 2014/…/EU+,

 

– en sammanfattning av medlemsstaternas resultat i fråga om deras nationella mål.

 

__________________

 

+ EUT: Vänligen inför nummer på detta direktiv.

 

Ändringsförslag  58

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 2 – led b – led iv

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led ea (nytt)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(ea) Medlemsstaterna ska se till att andelen energi från förnybara källor i bensin år 2020 är minst 6,5 procent av den slutliga energianvändningen av bensin inom transportsektorn i medlemsstaten i fråga.”

Ändringsförslag  59

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 2 – led b – led iv

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 2 – led f

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(f) Bidraget från biodrivmedel som produceras av de råvaror som anges i bilaga IX ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll."

utgår

Ändringsförslag  60

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 2 – led d

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 4 – stycke 4

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

För att uppfylla de mål som anges i punkterna 1 och 2 och i den här punkten ska bidraget från biodrivmedel framställt av de råvaror som förtecknas i bilaga IX, del A, anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll.

För att uppfylla det mål som anges i första stycket i den här punkten ska bidraget från biodrivmedel framställt av de råvaror som förtecknas i bilaga IX räknas flera gånger deras energiinnehåll i enlighet med bestämmelserna i bilagan.

Ändringsförslag  61

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 2 – led da (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 3a (ny)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(da) Följande punkt ska läggas till:

 

Senast [ett år efter detta direktivs ikraftträdande] ska kommissionen lägga fram rekommendationer om ytterligare åtgärder som medlemsstaterna kan vidta för att främja och stimulera energieffektivitet och energisparande i transporter. Rekommendationerna ska innehålla uppskattningar av hur mycket energi man kan spara genom att genomföra varje åtgärd. Den energimängd som motsvarar de åtgärder som genomförts av en medlemsstat ska beaktas för den beräkning som avses i led b i punkt 4 andra stycket.”

Ändringsförslag  62

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 2 – led b – led db (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 3b (ny)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(db) Följande punkt ska läggas till:

 

”4b. För att uppnå det mål som avses i punkt 4 ska medlemsstaterna minska transportsektorns totala energiförbrukning och således öka energieffektiviteten inom denna sektor med minst 12 procent jämfört med sina nuvarande prognoser för transportsektorns totala energiförbrukning 2020.”

Ändringsförslag  63

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 2 – led e

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 3 – punkt 5 – stycke 2

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a i syfte att ändra förteckningen över råvaror i bilaga IX, del A, för att lägga till råvaror men inte avföra dem. Kommissionen ska anta en separat delegerad akt för varje råvara som ska läggas till i förteckningen i bilaga IX, del A. Varje delegerad akt ska grundas på en analys av den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen, med vederbörlig hänsyn till principerna i fråga om avfallshierarki, och med stöd till slutsatsen att de berörda råvarorna för framställning inte skapar någon tillkommande efterfrågan på land eller i betydande grad snedvrider marknaderna för (bi-)produkter, avfall eller restprodukter, att de åstadkommer en avsevärd minskning av utsläppen av växthusgaser jämfört med fossila bränslen och att de inte riskerar att ge negativa effekter på miljön och den biologiska mångfalden.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a i syfte att ändra förteckningen över råvaror i bilaga IX, del A. Kommissionen ska anta en separat delegerad akt för varje råvara. Varje delegerad akt ska grundas på en analys av den senaste vetenskapliga och tekniska utvecklingen, med vederbörlig hänsyn till principerna i fråga om avfallshierarki i direktiv 2008/98/EG, och med stöd till slutsatsen att de berörda råvarorna för framställning inte skapar någon tillkommande efterfrågan på land eller i betydande grad snedvrider marknaderna för (bi-)produkter, avfall eller restprodukter, att de åstadkommer en avsevärd minskning av utsläppen av växthusgaser jämfört med fossila bränslen och att de inte riskerar att ge negativa effekter på miljön och den biologiska mångfalden.

Ändringsförslag  64

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(2a) I artikel 4 ska följande punkt införas:

 

”3a. Varje medlemsstat ska senast [ett år efter datumet för detta direktivs ikraftträdande] offentliggöra och till kommissionen anmäla ett prognosdokument som visar vilka ytterligare åtgärder medlemsstaten tänker vidta enligt artikel 3.4b.”

Ändringsförslag  65

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 2b (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 4 – punkt 3b (ny)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(2b) I artikel 4 ska följande punkt införas:

 

”3b. Varje medlemsstat ska senast [ett år efter detta direktivs ikraftträdande] offentliggöra och till kommissionen anmäla ett prognosdokument som visar vilka åtgärder medlemsstaten tänker vidta för att uppnå det mål som avses i artikel 3.4 första stycket.”

Ändringsförslag  66

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 3

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 5 – punkt 5

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(3) I artikel 5 ska punkt 5 utgå.

I artikel 5.5 ska sista meningen ersättas med följande:

 

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta genomförandeakter enligt artikel 25a med avseende på anpassning av energiinnehållet i de transportdrivmedel som anges i bilaga III till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.”

Ändringsförslag  67

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 5 – led -a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

1. Oavsett om råvarorna odlats inom eller utanför unionens territorium ska energi från biodrivmedel och flytande biobränslen beaktas för de syften som anges i punkt 1a, b och c endast om de uppfyller hållbarhetskriterierna i punkterna 2–6:

1. Oavsett om råvarorna odlats inom eller utanför unionens territorium ska energi från biodrivmedel och flytande biobränslen beaktas för de syften som anges i punkt 1a, b och c endast om de uppfyller hållbarhetskriterierna i punkterna 2–7 och inte överstiger de bidrag som anges i artikel 3.4 d andra stycket:”

(a) Mätning av hur väl kraven i detta direktiv rörande nationella mål uppfylls.

(a) Mätning av hur väl kraven i detta direktiv rörande nationella mål uppfylls.

(b) Mätning av hur kvoter för energi från förnybara energikällor uppfylls.

(b) Mätning av hur kvoter för energi från förnybara energikällor uppfylls.

(c) Möjlighet att få finansiellt stöd för användning av biodrivmedel och flytande biobränslen.

(c) Möjlighet att få finansiellt stöd för användning av biodrivmedel och flytande biobränslen.

Biodrivmedel och flytande biobränslen som framställts av avfall och restprodukter, utom restprodukter från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk, behöver emellertid endast uppfylla hållbarhetskriterierna i punkt 2 för att beaktas för de syften som anges i leden a, b och c.

Biodrivmedel och flytande biobränslen som framställts av avfall och restprodukter, utom restprodukter från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk, behöver emellertid endast uppfylla hållbarhetskriterierna i punkterna 2 och 4a för att beaktas för de syften som anges i leden a, b och c.

Ändringsförslag  68

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 5 – led b

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 3 – stycke 2

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

"För att säkerställa att led c i första stycket i denna punkt tillämpas enhetligt ska kommissionen anta genomförandeakter som fastställer de kriterier och den geografiska räckvidd som ska användas för att bestämma vilka gräsmarker som omfattas av det ledet. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.3."

”Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25a för att fastställa de kriterier och den geografiska räckvidd som ska användas för att bestämma vilka gräsmarker som ska omfattas av första stycket led c.”

Ändringsförslag  69

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 5 – led ba (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 4a (ny)

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(ba) Följande punkt ska införas:

 

”4a. Biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas för de syften som anges i punkt 1 a, b och c får inte framställas av avfall som omfattas av återanvändnings- och återvinningskraven enligt artikel 11.2 i direktiv 2008/98/EG. Medlemsstaterna ska se till att användningen av avfall och restprodukter, som omfattas av direktiv 2008/98/EG för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen som beaktas för de syften som anges i punkt 1 a, b och c, följer avfallshierarkin i artikel 4 i det direktivet. Medlemsstaterna ska också ta vederbörlig hänsyn till principen om kaskadanvändning och beakta de regionala och lokala ekonomiska och tekniska omständigheterna.”

Ändringsförslag  70

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 5 – led bb (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 17 – punkt 4b (ny)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(bb) Följande punkt ska införas:

 

”4b. De biodrivmedel och flytande biobränslen som ska beaktas för de syften som anges i punkt 1 a, b och c får inte framställas av råvaror från marker i fråga om vilka tredje parts lagliga användnings- och äganderätt inte respekterats, i vilket ingår frivilligt och väl underbyggt förhandssamtycke under medverkan av institutioner som företräder de berörda tredje parterna.”

Ändringsförslag  71

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 6 – led –a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkt 2a (ny)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(-a) Följande punkt ska införas:

 

”2a. Eurostat ska samla in och offentliggöra detaljerad handelsrelaterad information om biodrivmedel som framställs från livsmedelsgrödor, t.ex. sådana som är baserade på spannmål och andra stärkelserika grödor, socker och oljegrödor. Tillgänglig information ska vara separata handelsuppgifter för både etanol och biodiesel eftersom uppgifterna för närvarande offentliggörs i ett sammanfört format med import och export av etanol och biodiesel blandat i en enda uppgiftssamling under benämningen biodrivmedel. Uppgifterna om import och export ska innehålla information om vilka typer och mängder av biodrivmedel som importeras och används av medlemsstaterna. Dessutom ska ursprungslandet eller vilket land som exporterar produkterna till unionen anges. Uppgifterna om import och export av bioråvaror eller halvbearbetade produkter ska förbättras med hjälp av Eurostats insamlade och offentliggjorda information om import och export av råvaror, typ och ursprungsland, däribland råvaror som köps och säljs eller delvis köps och säljs på den inre marknaden.”

Ändringsförslag  72

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 6 – led d

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkt 6 – stycke 7

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

En medlemsstat får anmäla sitt nationella system till kommissionen. Kommissionen ska prioritera bedömningen av ett sådant system. Ett beslut om huruvida ett på så sätt anmält nationellt system uppfyller villkoren i detta direktiv ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.3, för att underlätta ömsesidigt bilateralt eller multilateralt erkännande av kontrollsystem som säkerställer att hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen respekteras. Om beslutet är positivt får inte system som inrättats i enlighet med denna artikel vägra att ömsesidigt erkänna den medlemsstatens system.

En medlemsstat får anmäla sitt nationella system till kommissionen. Kommissionen ska prioritera bedömningen av ett sådant system. Ett beslut om huruvida ett på så sätt anmält nationellt system uppfyller villkoren i detta direktiv ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.3, för att underlätta ömsesidigt bilateralt eller multilateralt erkännande av kontrollsystem som säkerställer att hållbarhetskriterierna för biodrivmedel och flytande biobränslen respekteras.

Ändringsförslag  73

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 6 – led e

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 18 – punkt 8

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

"8. På begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ ska kommissionen granska tillämpningen av artikel 17 med avseende på biobränslets källa och, inom sex månader från det att framställan mottagits, besluta i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.3 om den berörda medlemsstaten får beakta biobränsle från den källan med avseende på artikel 17.1."

8. På begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ ska kommissionen granska tillämpningen av artikel 17 med avseende på en källa till biodrivmedel eller flytande biobränsle och, inom sex månader från det att framställan mottagits, besluta i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.3 om den berörda medlemsstaten får beakta biodrivmedel eller flytande biobränslen från den källan med avseende på artikel 17.1.”

Ändringsförslag  74

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 7 – led -a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 19 – punkt 1a (ny)

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(-a) Följande punkt ska införas:

 

”1a. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25a med avseende på att i bilaga V införa ett förfarande för beräkning av växthusgasutsläppen från förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung samt för avskiljning och användning. De delegerade akterna ska antas senast den 30 juni 2016.”

Ändringsförslag  75

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 7 – led a

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 19 – punkt 5

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska senast den 31 december 2012 och därefter vartannat år rapportera om de uppskattade typiska värdena och normalvärdena i bilaga V, delarna B och E, med särskilt beaktande av växthusgasutsläppen från transporter och bearbetning.

5. Kommissionen ska senast den 31 december 2012 och därefter vartannat år utarbeta och offentliggöra en rapport om de uppskattade typiska värdena och normalvärdena i bilaga V, delarna B och E, med särskilt beaktande av växthusgasutsläppen från transporter och bearbetning.

Om de rapporter som avses i första stycket visar att de uppskattade typiska värdena och normalvärdena i bilaga V, delarna B och E kan behöva anpassas mot bakgrund av de senaste vetenskapliga rönen ska kommissionen, om så är lämpligt, lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet."

Om de rapporter som avses i första stycket visar att de uppskattade typiska värdena och normalvärdena i bilaga V, delarna B och E kan behöva anpassas mot bakgrund av de senaste vetenskapliga rönen ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25a med avseende på korrigering av värdena.”

Ändringsförslag  76

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 7 – led b

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 19 – punkt 6

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(b) Punkt 6 ska utgå.

(b) Punkt 6 ska ersättas med följande:

 

”6. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25a med avseende på anpassningen av bilaga VIII till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, även genom ändring av de föreslagna värdena för indirekt ändring av markanvändning per grödgrupp på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön.

 

I syfte att utvärdera de ekonomiska modeller som används för att beräkna dessa värden för indirekt ändring av markanvändning ska kommissionen i sin översyn ta med senast tillgängliga uppgifter om huvudantaganden som påverkar modellernas resultat, däribland tendenser som mätts i fråga om jordbrukets avkastning och produktivitet, allokering till samprodukter och observerad global ändrad markanvändning och avskogningstakt. Kommissionen ska se till att berörda parter deltar i detta översynsarbete. En första sådan översyn ska vara slutförd senast den 30 juni 2016.

 

Kommissionen ska vid behov föreslå nya värden för indirekt ändring av markanvändning på nya detaljnivåer, inkludera växthusgasutsläpp som uppstår vid transport av råvaror, införa nya värden för den händelse att nya råvaror för framställning av biodrivmedel introduceras på marknaden, och utarbeta faktorer för råvaror i form av markodlade energigrödor.”

Ändringsförslag  77

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 7 – led c

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 19 – punkt 7

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

"7. Kommissionen ska kontinuerligt granska bilaga V i syfte att, när så är motiverat, lägga till värden för ytterligare produktionskedjor för biodrivmedel för samma eller för andra råvaror. Granskningen ska också omfatta ändringen av den metod som fastställs i bilaga V, del C, särskilt

7. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 25a med avseende på anpassningen av bilaga V till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, bland annat genom att lägga till värden för ytterligare produktionskedjor för biodrivmedel för samma eller för andra råvaror och genom ändring av den metod som fastställs i del C.”

 

När det gäller anpassning av normalvärdena och den metod som fastställs i bilaga V, bör särskild uppmärksamhet ägnas

– redovisningsmetoden för avfall och restprodukter,

– redovisningsmetoden för avfall och restprodukter,

– redovisningsmetoden för samprodukter,

– redovisningsmetoden för samprodukter,

– redovisningsmetoden för kraftvärme, och

– redovisningsmetoden för kraftvärme, och

– den status som tilldelas skörderester som samprodukter.

– den status som tilldelas skörderester som samprodukter.

Normalvärdena för biodiesel från vegetabilisk eller animalisk avfallsolja ska ses över så snart som möjligt.” Om kommissionens granskning visar att tillägg i bilaga V bör göras ska kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 25a i syfte att lägga till, men inte att avföra eller ändra, uppskattade typiska värden och normalvärden i bilaga V, delarna A, B, D och E för möjliga biodrivmedel och flytande biobränslen för vilka specifika värden ännu inte har upptagits i den bilagan."

Normalvärdena för biodiesel från vegetabilisk eller animalisk avfallsolja ska ses över så snart som möjligt.”

Ändringsförslag  78

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 7 – led d

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 19 – punkt 8

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(d) Punkt 8 ska ersättas med följande:

(d) Punkt 8 ska utgå.

"8. När så är nödvändigt för att säkerställa en enhetlig tillämpning av bilaga V, del C, punkt 9 får kommissionen anta genomförandeakter som innehåller detaljerade tekniska specifikationer och definitioner. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 25.3."

 

Ändringsförslag  79

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 9 – led -a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-a) I artikel 22.1 ska första stycket ersättas med följande:

1. Varje medlemsstat ska, senast den 31 december 2011 och därefter vartannat år, lämna in en rapport till kommissionen om hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklas.” Den sjätte rapporten, som ska lämnas in senast den 31 december 2021, ska vara den sista rapport som krävs.

”1. Varje medlemsstat ska, senast den 31 december 2011 och därefter vartannat år, lämna in en rapport till kommissionen om hur främjandet och användningen av energi från förnybara energikällor utvecklas.”

Ändringsförslag  80

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 9 – led a

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 2 – led i

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(i) Utvecklingen i fråga om biodrivmedel från de råvaror för framställning som förtecknas i bilaga IX samt deras andel, vilket inbegriper en resursbedömning inriktad på hållbarhetsaspekterna i samband med effekten av att produktion av livsmedel och foder ersätts med framställning av biodrivmedel, med vederbörlig hänsyn tagen till de principer i fråga om avfallshierarki som fastställs i direktiv 2008/98/EG, kaskadanvändning av biomassa, bibehållandet av det nödvändiga kollagret i marken samt markkvaliteten och ekosystemen."

(i) Utvecklingen i fråga om biodrivmedel från de råvaror för framställning som förtecknas i bilaga IX samt deras andel, vilket inbegriper en resursbedömning inriktad på hållbarhetsaspekterna i samband med effekten av att produktion av livsmedel och foder ersätts med framställning av biodrivmedel, med vederbörlig hänsyn tagen till de principer i fråga om avfallshierarki som fastställs i direktiv 2008/98/EG, kaskadanvändning av biomassa, de regionala och lokala ekonomiska och tekniska omständigheterna, bibehållandet av det nödvändiga kollagret i marken samt markkvaliteten och ekosystemen.

Ändringsförslag  81

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 2a (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 22 – punkt 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(9a) I artikel 22 ska punkt 2 ersättas med följande:

2. När medlemsstaterna uppskattar hur stor nettominskning av växthusgasutsläppen som användningen av biodrivmedel lett till, får de, för de rapporter som avses i punkt 1, använda de typiska värden som anges i delarna A och B i bilaga V.

2. När medlemsstaterna uppskattar hur stor nettominskning av växthusgasutsläppen som användningen av biodrivmedel lett till, får medlemsstaterna, för de rapporter som avses i punkt 1, använda de typiska värden som anges i delarna A och B i bilaga V och till de värdena ska medlemsstaterna lägga de beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning enligt bilaga VIII.

Ändringsförslag  82

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 10 – led b

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 23 – punkt 4

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

"4. Kommissionen ska när den rapporterar om minskade växthusgasutsläpp från biodrivmedel och flytande biobränslen använda de volymer som rapporterats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 22.1 o, inbegripet de preliminära medelvärdena för de beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning och därtill kopplat intervall härlett från den känslighetsanalys som avses i bilaga VIII. Kommissionen ska offentliggöra uppgifter om preliminära beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning och därtill kopplat intervall härlett från känslighetsanalysen. Kommissionen ska dessutom bedöma om och hur uppskattningen av minskningarna av direkta utsläpp kan förändras om allokering till samprodukter beaktas vid användningen av substitutionsmetoden.”

”4. Kommissionen ska när den rapporterar om minskade växthusgasutsläpp från biodrivmedel och flytande biobränslen använda de volymer som rapporterats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 22.1 o, inbegripet de beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning enligt bilaga VIII. Kommissionen ska offentliggöra uppgifter om beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning. Kommissionen ska dessutom bedöma om och hur uppskattningen av minskningarna av direkta utsläpp kan förändras om allokering till samprodukter beaktas vid användningen av substitutionsmetoden.”

Ändringsförslag  83

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 10 – led c

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 23 – punkt 5 – led e

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(e) Tillgängligheten och hållbarheten i fråga om biodrivmedel från de råvaror för framställning som förtecknas i bilaga IX, vilket inbegriper en bedömning inriktad på effekten av att produktion av livsmedel och foder ersätts med framställning av biodrivmedel, med vederbörlig hänsyn tagen till de principer i fråga om avfallshierarki som fastställs i direktiv 2008/98/EG, kaskadanvändning av biomassa, bibehållandet av det nödvändiga kollagret i marken samt markkvaliteten och ekosystemen.

(e) Tillgängligheten och hållbarheten i fråga om biodrivmedel från de råvaror för framställning som förtecknas i bilaga IX, vilket inbegriper en bedömning inriktad på effekten av att produktion av livsmedel och foder ersätts med framställning av biodrivmedel, med vederbörlig hänsyn tagen till de principer i fråga om avfallshierarki som fastställs i direktiv 2008/98/EG, kaskadanvändning av biomassa, de regionala och lokala ekonomiska och tekniska omständigheterna, bibehållandet av det nödvändiga kollagret i marken samt markkvaliteten och ekosystemen.

Ändringsförslag  84

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 10 – led c

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 23 – punkt 5 – led f

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(f) En bedömning av huruvida det osäkerhetsintervall som konstateras vid den analys som ligger till grund för beräkningen av utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning kan begränsas och huruvida eventuell inverkan av unionens politik såsom miljö-, klimat- och jordbrukspolitiken kan spela in."

(f) Indirekt ändring av markanvändning i förhållande till samtliga produktionskedjor, inbegripet en bedömning av huruvida det osäkerhetsintervall som konstateras vid den analys som ligger till grund för beräkningen av utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning kan begränsas och huruvida eventuell inverkan av unionens politik såsom miljö-, klimat- och jordbrukspolitiken kan spela in.

Ändringsförslag  85

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 11

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 25 – punkt 3

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt, och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

 

Ändringsförslag  86

Rådets ståndpunkt

Artikel 2 – led 12

Direktiv 2009/28/EG

Artikel 25a

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

”Artikel 25a

”Artikel 25a

Utövande av delegeringen

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5 och 19.7 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den ….

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.5, 5.5, 17.3, 19.1a, 19.5, 19.6 och 19.7 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den … Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.5 och 19.7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.5, 5.5, 17.3, 19.1a, 19.5, 19.6 och 19.7 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5. En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.5 och 19.7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

5. En delegerad akt som antagits enligt artiklarna 3.5, 5.5, 17.3, 19.1a, 19.5, 19.6 och 19.7 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

Ändringsförslag  87

Rådets ståndpunkt

Artikel 3

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Kommissionen ska senast den + överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av tillgången till de nödvändiga kvantiteterna kostnadseffektiva biodrivmedel på unionens marknad som produceras med råvaror som inte kräver markanvändning och icke-livsmedelsgrödor fram till 2020, behovet av ytterligare kriterier för att säkerställa att de är hållbara samt de bästa tillgängliga vetenskapliga rönen om växthusgasutsläpp som orsakas av indirekt ändring av markanvändning till följd av produktionen av biodrivmedel och flytande biobränslen. Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag till ytterligare åtgärder, med beaktande av ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser. Rapporten ska även innehålla kriterier för identifiering och certifiering av biodrivmedel och flytande biobränslen som innebär låga risker för indirekt ändring av markanvändning så att bilaga V i direktiv 98/70/EG och bilaga VIII i direktiv 2009/28/EG vid behov kan anpassas.

1. Kommissionen ska senast den 31 december 2016 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet med en bedömning av tillgången till de nödvändiga kvantiteterna kostnadseffektiva biodrivmedel på unionens marknad som produceras med råvaror som inte kräver markanvändning och icke-livsmedelsgrödor fram till 2020 och deras miljömässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser, behovet av ytterligare kriterier för att säkerställa att de är hållbara samt de bästa tillgängliga vetenskapliga rönen om växthusgasutsläpp som orsakas av indirekt ändring av markanvändning till följd av produktionen av biodrivmedel och flytande biobränslen. Rapporten ska vid behov åtföljas av förslag till ytterligare åtgärder, med beaktande av ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.

2. Kommissionen ska senast den 31 december 2017 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet i vilken kommissionen, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur ändamålsenliga de åtgärder som införs genom detta direktiv har varit när det gäller att begränsa växthusgasutsläppen i samband med indirekt ändring av markanvändning till följd av produktionen av biodrivmedel och flytande biobränslen. Rapporten ska även innehålla senast tillgängliga uppgifter om huvudantaganden som påverkar resultaten av de modeller för utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning till följd av produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen, däribland tendenser som mätts i fråga om jordbrukets avkastning och produktivitet, allokering av samprodukter och observerad global ändrad markanvändning och avskogningstakt, samt eventuell inverkan av unionens politik såsom miljö-, klimat- och jordbrukspolitiken, och därvid inbegripa intressenter i bedömningsförfarandet. Rapporten ska även innehålla en bedömning av utvecklingen av certifieringssystemen för råvaror för biodrivmedel som innebär låga risker för indirekt ändring av markanvändning och flytande biobränslen som förtecknas i bilaga V till direktiv 98/70/EG och bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG men som produceras med låg risk för indirekt ändring av markanvändning till följd av mildrande åtgärder på projektnivå och av deras effektivitet.

2. Kommissionen ska senast den 31 december 2017 överlämna en rapport till Europaparlamentet och rådet i vilken kommissionen, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga rön, bedömer hur ändamålsenliga de åtgärder som införs genom detta direktiv har varit när det gäller

 

a) att begränsa växthusgasutsläppen i samband med indirekt ändring av markanvändning till följd av produktionen av biodrivmedel och flytande biobränslen. Rapporten ska även innehålla senast tillgängliga uppgifter för att bedöma de modeller för utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning till följd av produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen, däribland tendenser som mätts i fråga om jordbrukets avkastning och produktivitet, allokering av samprodukter och observerad global ändrad markanvändning och avskogningstakt, samt eventuell inverkan av unionens politik såsom miljö-, klimat- och jordbrukspolitiken, och därvid inbegripa intressenter i bedömningsförfarandet.

 

b) incitamenten för biodrivmedel som produceras med råvaror som inte kräver markanvändning och icke-livsmedelsgrödor enligt artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG och artikel 7a i direktiv 98/70/EG,

 

c) effekterna av produktionen av biodrivmedel och flytande biobränslen på tillgången till resurser för andra sektorer som använder biomassa,

 

d) mot bakgrund av rapporterna från medlemsstaterna enligt artikel 3.5 i direktiv 2009/28/EG, effektiviteten i de åtgärder som vidtagits för att förhindra och bekämpa bedrägerier,

 

e) möjligheten att fastställa kriterier för identifiering och certifiering av biodrivmedel och flytande biobränslen som har producerats inom system som minskar förflyttningar av produktionen i andra syften än för att framställa biodrivmedel och flytande biobränslen, och i enlighet med hållbarhetskriteriet i direktiven 98/70/EG and 2009/28/EG, i syfte att uppdatera bilaga V till direktiv 98/70/EG och bilaga VIII till direktiv 2009/28/EG, där så är lämpligt.

Om lämpligt ska den rapport som avses i första stycket åtföljas av ett lagstiftningsförslag, grundat på bästa tillgängliga vetenskapliga rön, om införande av justerade faktorer för beräkning av utsläpp som orsakas av indirekt ändring av markanvändning i hållbarhetskriterierna samt en översyn av hur ändamålsenliga incitamenten för biodrivmedel som produceras med råvaror som inte kräver markanvändning och icke-livsmedelsgrödor i enlighet med artikel 3.4 i direktiv 2009/28/EG är. I denna rapport ska kommissionen, mot bakgrund av rapporterna från medlemsstaterna enligt artikel 3.5 i direktiv 2009/28/EG, bedöma effektiviteten i de åtgärder som vidtagits för att förhindra och bekämpa bedrägerier och ska vid behov lägga fram förslag till ytterligare åtgärder, däribland ytterligare åtgärder på unionsnivå.

Om lämpligt ska den rapport som avses i första stycket åtföljas av lagstiftningsförslag, grundat på bästa tillgängliga vetenskapliga rön, om

 

a) införande av faktorer för beräkning av utsläpp som orsakas av indirekt ändring av markanvändning i hållbarhetskriterierna i direktiven 98/70/EG och 2009/28/EG,

 

b) fastställande av lämpliga ytterligare hållbarhetskriterier för biodrivmedel som produceras med råvaror som inte kräver markanvändning och icke-livsmedelsgrödor,

 

c) vidtagande av ytterligare åtgärder för att förhindra och bekämpa bedrägerier, däribland ytterligare åtgärder på unionsnivå,

 

d) främjande av hållbara avancerade biodrivmedel efter 2020, på ett teknikneutralt sätt, inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030, inklusive översyn av målen i direktiv 98/70/EG och införande av en plan för minskning av växthusgaser från transportdrivmedel efter 2020, med beaktande av möjligheten att efter 2020 införa ett blandningsmandat på EU-nivå för avancerade biodrivmedel som uppfyller hållbarhetskriterierna i direktiv 98/70/EG.

3. Kommissionen ska, om så är lämpligt mot bakgrund av rapporterna från de frivilliga systemen i enlighet med artikel 7c.6 andra stycket i direktiv 98/70/EG och artikel 18.6 andra stycket i direktiv 2009/28/EG, lägga fram ett förslag till Europaparlamentet och rådet om ändring av bestämmelserna i de direktiv som rör frivilliga system i syfte att främja bästa praxis.

3. Kommissionen ska, om så är lämpligt mot bakgrund av rapporterna från de frivilliga systemen i enlighet med artikel 7c.6 andra stycket i direktiv 98/70/EG och artikel 18.6 andra stycket i direktiv 2009/28/EG, lägga fram ett förslag till Europaparlamentet och rådet om ändring av bestämmelserna i de direktiv som rör frivilliga system i syfte att främja bästa praxis.

__________________

 

+ EUT: Vänligen inför datum: ett år efter detta direktivs ikraftträdande.

 

Ändringsförslag  88

Rådets ståndpunkt

Artikel 4 – punkt 1

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den … sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

1. Medlemsstaterna ska senast den … sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

_________

_________

+ EUT: Vänligen inför datum: 24 månader efter detta direktivs antagande.

+ EUT: Vänligen inför datum: 12 månader efter detta direktivs antagande.

Ändringsförslag  89

Rådets ståndpunkt

Artikel 4 – punkt 2 – stycke 2

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska 2020 rapportera till kommissionen om sina respektive resultat när det gäller de nationella målen enligt artikel 3.4 e i direktiv 2009/28/EG med uppgift i förekommande fall om skälen till att de inte nått målet.

Medlemsstaterna ska 2020 rapportera till kommissionen om sina respektive resultat när det gäller de nationella målen enligt artikel 3.4 e i direktiv 2009/28/EG.

Ändringsförslag  90

Rådets ståndpunkt

Bilaga I – led 1

Direktiv 98/70/EG

Bilaga IV – del C – led 7

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(1) Bilaga IV, del C, punkt 7 ska ersättas med följande:

(1) Bilaga IV, del C, ska ändras på följande sätt:

 

a) Punkt 7 ska ersättas med följande:

"7. De årliga utsläppen från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning, el, beräknas genom att de totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. Följande formel ska användas:

'7. De årliga utsläppen från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning, el, beräknas genom att de totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. Följande formel ska användas:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P ‑ eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

där

där

el = årligt växthusgasutsläpp från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning (uttryckt som massan (gram) koldioxidekvivalenter per enhet biobränsleenergi (megajoule)), Åkermark** och jordbruksmark för fleråriga grödor*** ska betraktas som en och samma markanvändning.

el = årligt växthusgasutsläpp från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning (uttryckt som massan (gram) koldioxidekvivalenter per enhet biobränsleenergi (megajoule)),

CSR = kollager per ytenhet för referensmarkanvändningen (uttryckt som massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet både mark och vegetation). Referensmarkanvändningen är den användning som marken hade antingen i januari 2008 eller 20 år innan råvaran erhölls, beroende på vilket som inträffar senare,

CSR = kollager per ytenhet för referensmarkanvändningen (uttryckt som massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet både mark och vegetation). Referensmarkanvändningen är den användning som marken hade antingen i januari 2008 eller 20 år innan råvaran erhölls, beroende på vilket som inträffar senare,

CSA = kollager per ytenhet för den faktiska markanvändningen (uttryckt som massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet både mark och vegetation); om kollagret ackumuleras under mer än ett år ska det värde som tilldelas CSA vara det beräknade lagret per ytenhet efter 20 år eller när grödan når mognad, beroende på vilket som inträffar först,

CSA = kollager per ytenhet för den faktiska markanvändningen (uttryckt som massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet både mark och vegetation); om kollagret ackumuleras under mer än ett år ska det värde som tilldelas CSA vara det beräknade lagret per ytenhet efter 20 år eller när grödan når mognad, beroende på vilket som inträffar först,

P = grödans produktivitet (uttryckt som mängden biodrivmedel eller energi per ytenhet per år).”

P = grödans produktivitet (uttryckt som mängden biodrivmedel eller energi per ytenhet per år).”

eB =    bonus på 29 gCO2eq/MJ biodrivmedel, om biomassa erhålls från återställd skadad mark under de förutsättningar som anges i punkt 8.

 

_________

 

Den kvot som erhålls när molekylvikten för CO2 (44,010 g/mol) divideras med molekylvikten för kol (12,011 g/mol) är lika med 3,664.

 

** Åkermark enligt definitionen i IPCC.

 

Fleråriga grödor definieras som grödor där stammen i regel inte skördas årligen, såsom skottskog med kort omloppstid och oljepalm."

 

Ändringsförslag  91

Rådets ståndpunkt

Bilaga I – led 1 – led aa (nytt)

Direktiv 98/70/EG

Bilaga IV – del C – led 8 och 9

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(aa) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

Ändringsförslag  92

Rådets ståndpunkt

Bilaga I – led 2

Direktiv 98/70/EG

Bilaga V – del A

 

Rådets ståndpunkt

Del A. Preliminära beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning till följd av produktion av biodrivmedel (gCO2eq/MJ)+

Råvarugrupp

Medelvärde*

Interpercentilt intervall härlett från känslighetsanalysen**

Spannmål och andra stärkelserika grödor

12

8–16

Socker

13

4–17

Oljegrödor

55

33–66

________________

* De medelvärden som här ingår utgör ett viktat genomsnitt av individuellt modellerade råvaruvärden.

** Det intervall som här ingår avspeglar 90 % av de resultat som erhålls med hjälp av det femte och nittiofemte percentilvärdet från analysen. Det femte percentilvärdet visar på ett värde under vilket 5 % av iakttagelserna gjordes (dvs. 5 % av alla de data som använts har uppvisat resultat under 8, 4 och 33 gCO2eq/MJ). Det nittiofemte percentilvärdet visar på ett värde under vilket 95 % av iakttagelserna gjordes (dvs. 5 % av alla de data som använts har uppvisat resultat över 16, 17 och 66 gCO2eq/MJ).

+ De medelvärden som här ingår utgör ett viktat genomsnitt av individuellt modellerade råvaruvärden. De medelvärden som rapporteras här utgör ett viktat genomsnitt av individuellt modellerade råvaruvärden. Omfattningen av värdena i bilagan är känslig för det urval antaganden (såsom behandlingen av samprodukter, avkastningens utveckling, kollager och förflyttning av andra råvaror) som används i de ekonomiska modeller som tagits fram för att beräkna dessa. Även om det därför inte är möjligt att få en fullständig bild av det osäkerhetsintervall som är kopplat till sådana beräkningar har det gjorts en känslighetsanalys på grundval av dessa resultat och som bygger på slumpmässig variation hos nyckelparametrar, den s.k. Monte Carlo-analysen.

 

Ändringsförslag

Del A. Beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning till följd av produktion av biodrivmedel (gCO2eq/MJ)+

Råvarugrupp

Beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning

Spannmål och andra stärkelserika grödor

12

Socker

13

Oljegrödor

55

Ändringsförslag  93

Rådets ståndpunkt

Bilaga II – led 1

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga V – del C – led 7

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

(1) Bilaga V, del C, punkt 7 ska ersättas med följande:

(1) Bilaga V, del C, ska ändras på följande sätt:

 

(a) Punkt 7 ska ersättas med följande:

"7. De årliga utsläppen från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning, el, beräknas genom att de totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. Följande formel ska användas:

”7. De årliga utsläppen från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning, el, beräknas genom att de totala utsläppen fördelas jämnt över 20 år. Följande formel ska användas:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P - eB,*

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,

där

där

el =     årligt växthusgasutsläpp från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning (uttryckt som massan (gram) koldioxidekvivalenter per enhet energi från biodrivmedel eller flytande biobränsle (megajoule)). Åkermark** och jordbruksmark för fleråriga grödor*** ska betraktas som en och samma markanvändning.

el = årligt växthusgasutsläpp från kollagerförändringar till följd av ändrad markanvändning (uttryckt som massan (gram) koldioxidekvivalenter per enhet energi från biodrivmedel (megajoule)),

CSR = kollager per ytenhet för referensmarkanvändningen (uttryckt som massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet både mark och vegetation). Referensmarkanvändningen är den användning som marken hade antingen i januari 2008 eller 20 år innan råvaran erhölls, beroende på vilket som inträffar senare,

CSR = kollager per ytenhet för referensmarkanvändningen (uttryckt som massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet både mark och vegetation). Referensmarkanvändningen är den användning som marken hade antingen i januari 2008 eller 20 år innan råvaran erhölls, beroende på vilket som inträffar senare,

CSA = kollager per ytenhet för den faktiska markanvändningen (uttryckt som massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet både mark och vegetation); om kollagret ackumuleras under mer än ett år ska det värde som tilldelas CSA vara det beräknade lagret per ytenhet efter 20 år eller när grödan når mognad, beroende på vilket som inträffar först,

CSA = kollager per ytenhet för den faktiska markanvändningen (uttryckt som massan (ton) kol per ytenhet, inbegripet både mark och vegetation); om kollagret ackumuleras under mer än ett år ska det värde som tilldelas CSA vara det beräknade lagret per ytenhet efter 20 år eller när grödan når mognad, beroende på vilket som inträffar först, och

P = grödans produktivitet (uttryckt som mängden energi från biodrivmedel eller flytande biobränsle per ytenhet per år).” och

P = grödans produktivitet (uttryckt som mängden energi från biodrivmedel eller flytande biobränsle per ytenhet per år).”

bonus på 29 gCO2eq/MJ biodrivmedel eller flytande biobränsle, om biomassa erhålls från återställd skadad mark under de förutsättningar som anges i punkt 8.

 

________________

 

Den kvot som erhålls när molekylvikten för CO2 (44,010 g/mol) divideras med molekylvikten för kol (12,011 g/mol) är lika med 3,664.

 

** Åkermark enligt definitionen i IPCC.

 

Fleråriga grödor definieras som grödor där stammen i regel inte skördas årligen, såsom skottskog med kort omloppstid och oljepalm."

 

Ändringsförslag  94

Rådets ståndpunkt

Bilaga II – led 1 – led aa (nytt)

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga V – del C – led 8 och 9

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

 

(aa) Punkterna 8 och 9 ska utgå.

Ändringsförslag  95

Rådets ståndpunkt

Bilaga II – led 2

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga VIII – del A

 

Rådets ståndpunkt

Del A. Preliminära beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning till följd av de råvaror som används för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen (gCO2eq/MJ)+

Råvarugrupp

Medelvärde*

Interpercentilt intervall härlett från känslighetsanalysen**

Spannmål och andra stärkelserika grödor

12

8–16

Socker

13

4–17

Oljegrödor

55

33–66

________________

*De medelvärden som här ingår utgör ett viktat genomsnitt av individuellt modellerade råvaruvärden.

** Det intervall som här ingår avspeglar 90 % av de resultat som erhålls med hjälp av det femte och nittiofemte percentilvärdet från analysen. Det femte percentilvärdet visar på ett värde under vilket 5 % av iakttagelserna gjordes (dvs. 5 % av alla de data som använts har uppvisat resultat under 8, 4 och 33 gCO2eq/MJ). Det nittiofemte percentilvärdet visar på ett värde under vilket 95 % av iakttagelserna gjordes (dvs. 5 % av alla de data som använts har uppvisat resultat över 16, 17 och 66 gCO2eq/MJ).

+ De medelvärden som här ingår utgör ett viktat genomsnitt av individuellt modellerade råvaruvärden. De medelvärden som rapporteras här utgör ett viktat genomsnitt av individuellt modellerade råvaruvärden. Omfattningen av värdena i bilagan är känslig för det urval antaganden (såsom behandlingen av samprodukter, avkastningens utveckling, kollager och förflyttning av andra råvaror) som används i de ekonomiska modeller som tagits fram för att beräkna dessa. Även om det därför inte är möjligt att få en fullständig bild av det osäkerhetsintervall som är kopplat till sådana beräkningar har det gjorts en känslighetsanalys på grundval av dessa resultat och som bygger på slumpmässig variation hos nyckelparametrar, den s.k. Monte Carlo-analysen.

 

Ändringsförslag

Del A. Beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändring av markanvändning till följd av produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen (gCO2eq/MJ)+

Råvarugrupp

Beräknade utsläpp som orsakas genom indirekt ändrad markanvändning

Spannmål och andra stärkelserika grödor

12

Socker

13

Oljegrödor

55

Ändringsförslag  96

Rådets ståndpunkt

Bilaga II – led 3

Direktiv 2009/28/EG

Bilaga IX

 

Rådets ståndpunkt

Ändringsförslag

Bilaga IX

Bilaga IX

Del A. Del A. Råvaror och bränslen vars bidrag till det eller de mål som avses i artikel 3.4 ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll

Del A. Råvaror och bränslen vars bidrag till det eller det mål som avses i artikel 3.4 första stycket ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll och som bidrar till uppnåendet av det mål på 2,5 % som avses i artikel 3.4 e andra stycket.

(a) Alger, om de odlas på land i dammar eller fotobioreaktorer.

 

(b) Biomassafraktioner av blandat kommunalt avfall, men inte sådant källsorterat hushållsavfall som omfattas av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.

(b) Biomassafraktioner av blandat kommunalt avfall, men inte sådant källsorterat hushållsavfall som omfattas av återvinningsmålen enligt artikel 11.2 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.

(c) Biologiskt avfall såsom det definieras i artikel 3.4 i direktiv 2008/98/EG från privata hushåll som omfattas av separat insamling i enlighet med definitionen i artikel 3.11 i det direktivet.

(c) Biologiskt avfall såsom det definieras i artikel 3.4 i direktiv 2008/98/EG från privata hushåll som omfattas av separat insamling i enlighet med definitionen i artikel 3.11 i det direktivet.

(d) Biomassafraktioner av industriellt avfall som inte lämpar sig för användning i livsmedels- och foderkedjan, inbegripet material från detalj- och partihandeln, den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin samt fiske- och vattenbruksnäringen och med undantag för de råvaror som förtecknas i del B i denna bilaga.

(d) Biomassafraktioner av industriellt avfall som inte lämpar sig för användning i livsmedels- och foderkedjan, inbegripet material från detalj- och partihandeln, den jordbruksbaserade livsmedelsindustrin samt fiske- och vattenbruksnäringen och med undantag för de råvaror som förtecknas i del B i denna bilaga.

(e) Halm.

(e) Halm.

(f) Stallgödsel och avloppsslam.

(f) Stallgödsel och avloppsslam.

(g) Avloppsslam från palmoljeframställning och tomma palmfruktsklasar.

(g) Avloppsslam från palmoljeframställning och tomma palmfruktsklasar.

(h) Tallbeck.

(h) Tallbeck.

(i) Råglycerin.

(i) Råglycerin.

(j) Bagass.

(j) Bagass.

(k) Press- och jäsningsrester från vinframställning.

(k) Press- och jäsningsrester från vinframställning.

(l) Nötskal.

(l) Nötskal.

(m) Agnar.

(m) Agnar.

(n) Kolvar som rensats från majsgroddarna.

(n) Kolvar som rensats från majsgroddarna.

(o) Biomassafraktioner av avfall och rester från skogsbruk och skogsbaserad industri såsom bark, grenar, förkommersiell gallring, blad, barr, trädtoppar, sågspån, kutterspån, svartlut, brunlut, fiberslam, lignin och tallolja.

(o) Biomassafraktioner av avfall och rester från skogsbruk och skogsbaserad industri såsom bark, grenar, förkommersiell gallring, blad, barr, trädtoppar, sågspån, kutterspån, svartlut, brunlut, fiberslam, lignin och tallolja.

(p) Annan cellulosa från icke-livsmedel enligt definitionen i artikel 2 andra stycket led s.

(p) Annan cellulosa från icke-livsmedel enligt definitionen i artikel 2 andra stycket led s.

(q) Annat material som innehåller både cellulosa och lignin enligt definitionen i artikel 2 andra stycket led r, utom sågtimmer och fanerstockar.

(q) Annat material som innehåller både cellulosa och lignin enligt definitionen i artikel 2 andra stycket led r, utom sågtimmer och fanértimmer.

(r) Förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung.

 

 

Del Aa. Råvaror och bränslen vars bidrag till det eller det mål som avses i artikel 3.4 första stycket ska anses vara fyra gånger så stort som deras energiinnehåll och som bidrar till uppnåendet av det mål på 2,5 % som avses i artikel 3.4 e andra stycket.

 

(a) Alger (autotrofa), om de odlas på land i dammar eller fotobioreaktorer.

 

(b) Förnybara flytande och gasformiga bränslen av icke-biologiskt ursprung.

 

(c) Avskiljning av koldioxid och användning för transportsyften.

 

(d) Bakterier.

Part B. Råvaror vars bidrag till det mål som avses i första stycket i artikel 3.4 ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll

Part B. Råvaror vars bidrag till det mål som avses i första stycket i artikel 3.4 ska anses vara två gånger så stort som deras energiinnehåll

(a) Använd matolja.

(a) Använd matolja.

(b) Animaliska fetter som klassificeras enligt kategorierna 1 och 2 i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009*.

(b) Animaliska fetter som klassificeras enligt kategorierna 1 och 2 i enlighet med förordning (EG) nr 1069/2009*.

 

(ba) Råvaror som av de behöriga nationella myndigheterna fastställts vara avfall, restprodukter, cellulosa från icke-livsmedel eller material som innehåller både cellulosa och lignin och som använts i befintliga anläggningar före den 31 december 2014.

________________

________________

*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1)."

*Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) (EUT L 300, 14.11.2009, s. 1).”

(1)

EUT C ..., 16.12.2014, s. ...


MOTIVERING

Till grund för många av föredragandens ändringsförslag till detta direktiv ligger Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen, som föredraganden ser som en god utgångspunkt för det nyvalda parlamentets arbete med detta förslag. Att åter lägga fram ändringsförslag från parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen gör det möjligt för kolleger att delta ytterligare i den viktiga debatten samtidigt som den kompromiss som parlamentet nådde i sin ståndpunkt vid första behandlingen respekteras.

I direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor fastställs som bindande mål att andelen förnybar energi ska utgöra 10 procent inom transportsektorn i EU 2020. Genom direktiv 98/70/EG infördes ett bindande mål som ska uppnås till 2020, nämligen att växthusgasintensiteten för bränslen som används för vägtransporter och mobila maskiner som inte är avsedda att användas på väg ska minskas med 6 procent.

Syftet med kommissionens förslag, som lades fram i oktober 2012, är att inleda övergången till sådana biodrivmedel som ger betydande minskningar av växthusgasutsläppen när även utsläpp i samband med indirekt ändring av markanvändning tas med i beräkningen.

För att göra detta har kommissionen bland annat föreslagit följande:

Begränsa de traditionella biodrivmedlens bidrag till målen i direktiv 2009/28/EG.

Förbättra produktionsprocesserna för biodrivmedel så att de ger mindre utsläpp av växthusgaser genom att höja tröskeln för minskning av växthusgaser för nya anläggningar men skydda de anläggningar som redan är i drift den 1 juli 2014.

Främja ett ökat marknadsgenomslag för avancerade biodrivmedel genom att låta sådana bränslen bidra mer till målen i direktiv 2009/28/EG än traditionella biodrivmedel.

Biodrivmedel förväntas i hög grad bidra till uppfyllandet av 2020-målen. Samtidigt förväntas utsläppen från transportsektorn öka till 2030. Reformen av unionens politik för biodrivmedel ger tillfälle att korrigera denna trend.

Föredraganden välkomnar kommissionens mål och ställer sig till stor del bakom dem. Europaparlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen i september 2013. Rådet antog sin ståndpunkt i december 2014. Samtidigt som det råder viss konvergens mellan de båda ståndpunkterna, vilket föredraganden välkomnar, återstår flera centrala frågor. Dessa kommer att vara avgörande för lagstiftningens effektivitet. Föredraganden har lagt fram ändringsförslag för att försöka lösa dessa centrala frågor. Till grund för många av ändringsförslagen ligger Europaparlamentets ståndpunkt vid första behandlingen.

Huvudfrågorna är enligt föredraganden följande:

Gräns för konventionella biodrivmedel

Europaparlamentet antog i sin första behandling ståndpunkten att införa en gräns på 6 procent för andelen konventionella biodrivmedel som kan bidra till målen i direktiven 2009/28/EG och 98/70/EG. Detta utgjorde en ökning jämfört med den gräns som kommissionen föreslog, som var 5 procent, i syfte att skydda redan gjorda investeringar. Enligt parlamentet bör denna gräns också tillämpas på det finansiella stödet till dessa biodrivmedel. Föredraganden anser att en kraftfull gräns för markbaserade biodrivmedel behövs för att nå 2020-målen i direktiven 2009/28/EG och 98/70/EG och för en övergång till avancerade biodrivmedel. Föredraganden är oroad över att rådet ökar gränsen ytterligare, och har därför valt att åter lägga fram parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen. Denna gräns bör också tillämpas på målet i direktivet om bränslekvalitet, för att det ska råda samstämmighet mellan olika delar av EU:s politik.

– Iluc-faktorer

Att inte ta itu med Iluc-effekten (effekten av indirekt ändring av markanvändning) skulle äventyra EU:s klimatmål för transportsektorn. I sin ståndpunkt vid första behandlingen införde Europaparlamentet ett ändringsförslag om att inkludera Iluc-faktorer i koldioxidredovisningen för direktiv 98/70/EG från 2020 och därefter. Iluc-faktorer skulle kvarstå för rapportering i direktiv 2009/28/EG, och kommissionen ska se över faktorerna senast 2016. Detta ändringsförslag har inte fått stöd från rådet. Rådet har dessutom försvagat rapporteringskraven för Iluc-relaterade utsläpp. Införandet av det nya begreppet ”biodrivmedel som innebär låga Iluc-risker” i rådets ståndpunkt väcker också frågor om hur det kan genomföras i praktiken. Detta begrepp behöver uppenbarligen utredas ytterligare.

Föredraganden har också valt att i denna fråga åter lägga fram parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen för att ge en stark signal om att Iluc-faktorer måste tas på allvar. Det behövs en grundlig översyn av metoden för beräkning av de faktorer som påverkar utsläpp till följd av ändrad markanvändning mot bakgrund av anpassningen till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen.

Mål för avancerade biodrivmedel

Europaparlamentet införde i sin ståndpunkt vid första behandlingen ett bindande delmål för avancerade biodrivmedel på 0,5  procent 2016 och 2,5 procent 2020. Syftet med dessa ambitiösa mål är att införa starka incitament för att främja genomslaget på marknaden för sådana drivmedel, också på lång sikt. Föredraganden är starkt övertygad om att det är viktigt att skapa och reservera ett visst utrymme för avancerade biodrivmedel i den framtida bränslemixen. Ett konkret och bindande mål för avancerade biodrivmedel är ett effektivt sätt att göra detta. I detta avseende är det glädjande att rådet också har tagit ett steg i denna riktning. Rådet föreslår dock ett helt icke-bindande delmål som är baserat på en betydligt lägre referensnivå (0,5 procent). Det är mycket tveksamt om en sådan låg ambitionsnivå, i kombination med övriga ändringar som rådet inför, kommer att leda till meningsfulla incitament för den nödvändiga övergången till renare bränslen.

En strategi efter 2020

Föredraganden anser att bristen på ett långsiktigt perspektiv är av de största utmaningarna när det gäller uppdateringen av direktiven 2009/28/EG och 98/79/EG. För att skapa ett långsiktigt perspektiv för investeringar och för att stödja innovationer i hållbara biodrivmedel och andra sätt att minska transportsektorns koldioxidutsläpp måste man för en strategi efter 2020 studera instrument och åtgärder för ett heltäckande och teknikneutralt tillvägagångssätt för främjande av utsläppsminskning och energieffektivitet i transportsektorn. Föredraganden har därför valt att lägga fram ändringsförslag där behovet av en långsiktig politik som kan leda till investeringar i Europa framhålls.

Om vi inte gör någonting blir Europas övergripande utmaning att vi blir tekniskt omsprungna när det gäller hållbara bränslen. Det är något som vi inte har råd med – oavsett var vi står politiskt. Att inte kunna möta utmaningarna skulle innebära slutet för ett grönare Europa samt ett mer jobbskapande Europa och ett investeringsvänligare Europa.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktivet om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och av direktivet om förnybara energikällor (indirekta ändringar av markanvändningen)

Referensnummer

10710/2/2014 – C8-0004/2015 – 2012/0288(COD)

Parlamentets första behandling – P-nummer

11.9.2013                     T7-0357/2013

Kommissionens förslag

COM(2012)0595 - C7-0337/2012

Mottagande av rådets ståndpunkt vid första behandlingen: tillkännagivande i kammaren

15.1.2015

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

15.1.2015

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Nils Torvalds

17.7.2014

 

 

 

Behandling i utskott

21.1.2015

 

 

 

Antagande

24.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

39

26

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Christofer Fjellner, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, James Nicholson, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Bart Staes

Ingivande

26.2.2015

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy