Процедура : 2014/0334(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0026/2015

Внесени текстове :

A8-0026/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 29/04/2015 - 10.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0111

ДОКЛАД     ***I
PDF 679kWORD 61k
26.2.2015
PE 549.408v01-00 A8-0026/2015

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

(COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Бернд Ланге

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

(COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0707),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0271/2014),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–       като взе предвид член 59 и член 50, параграф 1 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A8-0026/2015),

1.      приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Отмяна на Регламент (EИО) № 3030/93 на Съвета относно общите правила за внос на някои текстилни продукти с произход от трети страни

Позовавания

COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)

Дата на представяне на ЕП

21.11.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

27.11.2014

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Bernd Lange

3.12.2014

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

3.12.2014

Разглеждане в комисия

24.2.2015

 

 

 

Дата на приемане

24.2.2015

 

 

 

Дата на внасяне

26.2.2015

Правна информация - Политика за поверителност