ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών

26.2.2015 - (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)) - ***I

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Bernd Lange
(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2014/0334(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0026/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0026/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών

(COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0707),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0271/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 59 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0026/2015),

1.      εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κατάργηση του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 3030/93 του Συμβουλίου περί κοινών κανόνων εισαγωγής ορισμένων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

21.11.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

27.11.2014

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Bernd Lange

3.12.2014

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

3.12.2014

Εξέταση στην επιτροπή

24.2.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

24.2.2015

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

26.2.2015