MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoamisesta

26.2.2015 - (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)) - ***I

Kansainvälisen kaupan valiokunta
Esittelijä: Bernd Lange


Menettely : 2014/0334(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0026/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0026/2015
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoamisesta

(COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0707),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0271/2014),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 50 artiklan 1 kohdan,

–       ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön (A8-0026/2015),

1.      vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3030/93 kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

21.11.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

27.11.2014

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Bernd Lange

3.12.2014

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

3.12.2014

Valiokuntakäsittely

24.2.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

24.2.2015

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.2.2015