SPRAWOZDANIE w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

26.2.2015 - (COM(2014)0707 – C8 0271/2014 – 2014/0334(COD)) - ***I

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Bernd Lange
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)


Procedura : 2014/0334(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0026/2015
Teksty złożone :
A8-0026/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

(COM(2014)0707 – C8 0271/2014 – 2014/0334(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0707),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8‑0271/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 59 i art. 50 ust. 1 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego (A8-0026/2015),

1.      zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu przyjmując wniosek Komisji;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

PROCEDURA

Tytuł

Uchylenie rozporządzenia Rady (EWG) nr 3030/93 w sprawie wspólnych reguł przywozu niektórych wyrobów włókienniczych z państw trzecich

Odsyłacze

COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)

Data przedstawienia w PE

21.11.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

27.11.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Bernd Lange

3.12.2014

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

3.12.2014

Rozpatrzenie w komisji

24.2.2015

 

 

 

Data przyjęcia

24.2.2015

 

 

 

Data złożenia

26.2.2015