RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

26.2.2015 - (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)) - ***I

Comisia pentru comerț internațional
Raportor: Bernd Lange
(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2014/0334(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0026/2015
Texte depuse :
A8-0026/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

(COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0707),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0271/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional (A8-0026/2015),

1.      adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

PROCEDURĂ

Titlu

Abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 3030/93 al Consiliului privind regimul comun aplicabil importurilor unor produse textile originare din țări terțe

Referințe

COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)

Data prezentării la PE

21.11.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

INTA

27.11.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Bernd Lange

3.12.2014

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

3.12.2014

Examinare în comisie

24.2.2015

 

 

 

Data adoptării

24.2.2015

 

 

 

Data depunerii

26.2.2015