POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav

26.2.2015 - (COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)) - ***I

Odbor za mednarodno trgovino
Poročevalec: Bernd Lange
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)


Postopek : 2014/0334(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0026/2015
Predložena besedila :
A8-0026/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav

(COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0707),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 207 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0271/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju členov 59 in 50(1) Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za mednarodno trgovino (A8-0000/2015),

1.      sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

POSTOPEK

Naslov

Razveljavitev Uredbe Sveta (EGS) št. 3030/93 o skupnih pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih držav

Referenčni dokumenti

COM(2014)0707 – C8-0271/2014 – 2014/0334(COD)

Datum predložitve EP

21.11.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

INTA

27.11.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Bernd Lange

3.12.2014

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

3.12.2014

Obravnava v odboru

24.2.2015

 

 

 

Datum sprejetja

24.2.2015

 

 

 

Datum predložitve

26.2.2015