ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2016, τμήμα III – Επιτροπή

2.3.2015 - (2015/2008(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: José Manuel Fernandes


Διαδικασία : 2015/2008(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0027/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0027/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2016, τμήμα III – Επιτροπή

(2015/2008(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 312 και 314 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[1],

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[2],

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου[3],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το νέο σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015[4],

–       έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015[5] και τις έξι επισυναπτόμενες σε αυτόν κοινές δηλώσεις επί των οποίων επήλθε συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, καθώς και τις τρεις μονομερείς δηλώσεις,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση σχετικά με ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, την οποία εξέδωσε η Επιτροπή στις 26 Νοεμβρίου 2014 (COM(2014)0903), και την πρόταση κανονισμού σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που εξέδωσε Επιτροπή στις 13 Ιανουαρίου 2015 (COM(2015)0010),

–       έχοντας υπόψη τον τίτλο II κεφάλαιο 8 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0027/2015),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι πρωτίστως επενδυτικός με έντονο αποτέλεσμα μόχλευσης, και έχει καταλυτική επίδραση στην ανάπτυξη και την απασχόληση σε ολόκληρη την Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι διευκολύνει την εφαρμογή προγραμμάτων και σχεδίων που διαφορετικά θα ήταν δύσκολη ή αδύνατη, και ότι εξασφαλίζει την πραγματοποίηση στρατηγικών επενδύσεων σε ενέργειες με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, μέσω της συγκέντρωσης των πόρων και της δημιουργίας των προϋποθέσεων για οικονομίες κλίμακας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ έχει απτό θετικό αντίκτυπο στη ζωή των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης, και στην εξασφάλιση επενδύσεων στους τομείς στους οποίους χρειάζονται περισσότερο·

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως συνέπεια της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, το επίπεδο των επενδύσεων στην ΕΕ έχει μειωθεί σημαντικά, και το αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της ΕΕ έχει αυξηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένων των συνεχιζόμενων οικονομικών και δημοσιονομικών περιορισμών σε εθνικό επίπεδο, ο προϋπολογισμός της ΕΕ διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ένωση·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν μπορεί να εκπληρώσει την αποστολή του αν η ορθότητα, η δικαιοσύνη και η αξιοπιστία του τίθενται υπό αμφισβήτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι επιτακτική ανάγκη να τηρηθούν πλήρως όλες οι δεσμεύσεις του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 και να επιλυθούν χωρίς καθυστέρηση ορισμένα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, ιδίως σε σχέση με το πρωτοφανές ποσό των ανεξόφλητων τιμολογίων στο τέλος του 2014· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συσσώρευση ανεξόφλητων τιμολογίων προκαλεί καθυστερήσεις στην εκτέλεση των προγραμμάτων και των ταμείων της ΕΕ, και ότι οι πρώτοι που ζημιώνονται από την κατάσταση αυτή είναι οι πολίτες της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καθυστερήσεις στις διαρθρωτικές πληρωμές θέτουν το ζήτημα του κατά πόσο θα πρέπει να χρεώνονται τόκοι για τις καθυστερούμενες πληρωμές, δεδομένου ότι οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές υποχρεώνονται να δανείζονται από τις χρηματοπιστωτικές αγορές για να καλύπτουν τις καθυστερούμενες συνεισφορές της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι η αποδέσμευση πιστώσεων δεν αποτελεί λύση για την κρίση πληρωμών· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 ΣΛΕΕ, ο προϋπολογισμός της ΕΕ πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τις δαπάνες·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2016 θα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα ενωσιακά προγράμματα του ΠΔΠ 2014-2020 και θα δρομολογηθεί η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΠΔΠ·

Τα τρία στοιχεία της ανάκαμψης: Απασχόληση, επιχειρήσεις και επιχειρηματικότητα για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση

1.      υπογραμμίζει τις δυνατότητες που προσφέρει και την προστιθέμενη αξία που προσδίδει στον προϋπολογισμό της ΕΕ η δημιουργία απασχόλησης και η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση· υπογραμμίζει επίσης, στο πλαίσιο αυτό, τη συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή και στην υποστήριξη της έρευνας και ανάπτυξης, καθώς επίσης τις δυνατότητες που προσφέρει για δημιουργία απασχόλησης και για ανάπτυξη η ενεργειακή στροφή και διασύνδεση· αναγνωρίζει ότι ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων της ΕΕ, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα Ορίζοντας 2020, COSME και Erasmus +, συμβάλλει άμεσα στην επίτευξη των στόχων αυτών· αναμένει από την Επιτροπή να θέσει στο επίκεντρο του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016 αυτά τα προσανατολισμένα στην ανάπτυξη προγράμματα και μέσα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα τους διατεθούν οι αναγκαίοι πόροι·

2.      υπενθυμίζει ότι υπάρχουν πάνω από 20 εκατομμύρια ΜΜΕ στην ΕΕ, οι οποίες αναλογούν στο 99% του συνόλου των επιχειρήσεων· πιστεύει ότι το ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και η ανάπτυξη επιχειρηματικού πνεύματος, με αξιοπρεπή απασχόληση, στην ΕΕ θα μπορούσαν να αποκαταστήσουν τον ρόλο των ΜΜΕ ως κυρίων δημιουργών θέσεων εργασίας στην Ένωση, ρόλος που είχε αποδυναμωθεί εξαιτίας της οικονομικής κρίσης· υπογραμμίζει σε αυτό το πλαίσιο την ανάγκη να διευκολυνθεί η δημιουργία και λειτουργία νεοφυών επιχειρήσεων στην ΕΕ, μέσω της διασύνδεσης των επιχειρηματιών και της προώθησης νέων σχεδίων· θεωρεί ότι οι ΜΜΕ θα πρέπει να βοηθηθούν στην προσπάθειά τους αυτή, όχι μόνο μέσω της νομοθετικής απλούστευσης και της μείωσης της γραφειοκρατίας, αλλά και μέσω της πλήρους αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών μέσων του προγράμματος COSME, προκειμένου, ιδίως, να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους στις αγορές και τις πιστώσεις· υπογραμμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων προσφέρει μεγάλες δυνατότητες στις ΜΜΕ και τις εταιρείες μεσαίας κεφαλαιοποίησης·

3.      τονίζει ότι τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία απαρτίζουν το μεγαλύτερο μέρος των επενδυτικών δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ και διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τόνωση της ανάπτυξης, και για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει συμβάλει καθοριστικά στη διατήρηση των δημόσιων επενδύσεων σε οικονομικούς τομείς ζωτικής σημασίας και έχει επιτύχει απτά αποτελέσματα επιτόπου, τα οποία ενδυναμώνουν τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για να ξεπεράσουν τη σημερινή κρίση και να επιτύχουν τους στόχους της στρατηγικής Ευρώπη 2020· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την ταχεία έγκριση των υπόλοιπων επιχειρησιακών προγραμμάτων τους επόμενους μήνες, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι η υλοποίησή τους θα βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη το 2016·

4.      εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη χρηματοδότηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων από το 2016, λόγω της εμπροσθοβαρούς καταβολής του συνόλου του χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος το 2014 και το 2015· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να ενταθεί περαιτέρω η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και ότι θα πρέπει να εξεταστούν όλες οι δυνατότητες χρηματοδότησης για αυτό τον σκοπό· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το 2016 θα είναι το πρώτο έτος κατά το οποίο θα διατεθούν πόροι στο πλαίσιο του συνολικού περιθωρίου αναλήψεων υποχρεώσεων, όπως ορίζεται στον κανονισμό για το ΠΔΠ 2014-2020, πέραν και επιπλέον των ανώτατων ορίων που καθορίζονται στο ΠΔΠ για τα έτη 2016 έως 2020 για τους στόχους πολιτικής που σχετίζονται με την ανάπτυξη και την απασχόληση, και ιδιαίτερα με την απασχόληση των νέων· καλεί την Επιτροπή να εξακριβώσει τους λόγους που προκάλεσαν τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση του προγράμματος αυτού, και να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για να εξασφαλίσει την πλήρη απορρόφηση του ταμείου·

5.      υπογραμμίζει τη σημασία της διασυνοριακής κινητικότητας ως μέσου που θα επιτρέψει στην Ευρώπη να αξιοποιήσει την ποικιλία των δεξιοτήτων των ατόμων, ενισχύοντας παράλληλα την κατάρτιση και τις ευκαιρίες απασχόλησης για όλες τις γενιές· θεωρεί ότι εμβληματικά και επιτυχημένα προγράμματα κινητικότητας όπως το Erasmus+ λειτουργούν προς όφελος τόσο των μεμονωμένων ατόμων όσο και της οικονομίας και ότι, επομένως, θα πρέπει να αξιοποιούνται πλήρως· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι κοινωνικές πτυχές της κινητικότητας πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη και ότι η κινητικότητα είναι ένα μόνο από τα διαθέσιμα μέσα καταπολέμησης της ανεργίας και δεν θα πρέπει να αποτελεί την ύστατη λύση·

6.      υπενθυμίζει ότι η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις οικονομίες των κρατών μελών και, συνεπώς, στον προϋπολογισμό της ΕΕ· υπογραμμίζει, ειδικότερα, ότι η απάτη σε σχέση με τον ΦΠΑ, όπως η «αλυσιδωτή απάτη», έχει άμεσο αντίκτυπο στα έσοδα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να ενισχύει τα προγράμματα της ΕΕ που συμπληρώνουν τη δράση των κρατών μελών στον συγκεκριμένο τομέα·

7.      εκφράζει την ικανοποίησή του για την καθιέρωση οικολογικών κριτηρίων ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της ΕΕ· πιστεύει ότι οι πολιτικές της ΕΕ θα πρέπει να συμβάλλουν ουσιαστικά στην επίτευξη των συμφωνημένων στόχων για την καταπολέμηση της κλιματικής μεταβολής, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας· θεωρεί ότι τα ζητήματα αυτά αποτελούν τις κύριες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε παγκόσμιο επίπεδο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, και δεν θα πρέπει να παραγνωρίζονται·

Ο προϋπολογισμός της ΕΕ και το επενδυτικό σχέδιο

8.      επιδοκιμάζει, ως πρώτο βήμα, το επενδυτικό σχέδιο που υπέβαλε η Επιτροπή, το οποίο μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα για κινητοποίηση επενδύσεων ύψους 315 δισεκατομμυρίων EUR στους τομείς της υποδομής, της παιδείας και της έρευνας, όπως επίσης για τις ΜΜΕ και τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, προκειμένου να καλυφθεί το έλλειμμα ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων που προκάλεσε η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση· επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ αναμένεται να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά αυτού του επενδυτικού σχεδίου, καθώς αναμένεται να διατεθεί από εκεί η απαιτούμενη εγγύηση 8 δισεκατομμυρίων ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών για την τροφοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)· θεωρεί ότι η συμβολή του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να αποφέρει σημαντική απόδοση μέσω μεγαλύτερης μόχλευσης· επιβεβαιώνει τη βούλησή του να εξετάσει όσο το δυνατόν προσεκτικότερα τον τρόπο με τον οποίο θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της ΕΕ προς την ΕΤΕπ για τη σύσταση του ΕΤΣΕ·

9.      υπογραμμίζει τον συμπληρωματικό χαρακτήρα του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου και του προϋπολογισμού της ΕΕ, καθώς και την κοινή τους δέσμευση για επανεκκίνηση της οικονομίας και ώθηση της δημιουργίας θέσεων εργασίας· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ συνιστά αφεαυτού σημαντικό επενδυτικό εργαλείο με ιδιαίτερο ρόλο και αποστολή, που έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· εκφράζει την πεποίθηση ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να δημιουργηθούν συνέργειες, όχι μόνο μεταξύ του επενδυτικού σχεδίου και του προϋπολογισμού της ΕΕ, αλλά και με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, έτσι ώστε να γεφυρωθεί το επενδυτικό χάσμα, να εξασφαλιστούν η σύγκλιση και η σταθερότητα στην ΕΕ, και να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη που προσφέρουν οι δημόσιες δαπάνες στην πραγματική οικονομία· υπογραμμίζει, ακόμα, τη σημασία της εξάλειψης των υφισταμένων εμποδίων για τις επενδύσεις, ιδιαίτερα σε σχέση με τη σαφήνεια και την προβλεψιμότητα του ρυθμιστικού πλαισίου·

Εσωτερική και εξωτερική αλληλεγγύη και μια ασφαλής Ευρώπη

10.    υπενθυμίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι μέσο εσωτερικής αλληλεγγύης που υποστηρίζει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, συμβάλλει στην καταπολέμηση της φτώχειας, προωθεί την κοινωνική ένταξη και βοηθά στην ελαχιστοποίηση των αναπτυξιακών ανισοτήτων, όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών αλλά και μεταξύ περιφερειών· υπογραμμίζει ότι αποτελεί επίσης μέσο εξωτερικής αλληλεγγύης, διαθέτοντας επείγουσα βοήθεια σε ανθρωπιστικές και μη στρατιωτικές κρίσεις με την παροχή υποστήριξης σε χώρες που αντιμετωπίζουν έκτακτη ανάγκη -όπως η Ουκρανία- όπως επίσης βοηθώντας στο να καταστεί η ΕΕ ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας, προκειμένου να ανταποκριθεί η Ένωση στις δεσμεύσεις της για εξάλειψη της φτώχειας, όπως επιβεβαιώνονται στην ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη, και συμβάλλοντας στο θεματολόγιο για την παγκόσμια ανάπτυξη μετά το 2015·

11.    επισημαίνει με ανησυχία ότι η Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι είναι ένας από τους ασφαλέστερους τόπους στον κόσμο, βρίσκεται αντιμέτωπη με νέες μορφές κινδύνων για την εσωτερική της ασφάλεια, οι οποίοι απαιτούν να εξασφαλιστεί στενότερη αστυνομική και δικαστική συνεργασία και συντονισμός, να αναπτυχθούν μέτρα για καλύτερη κοινωνική ένταξη και αύξηση της κοινωνικής συνοχής, και παράλληλα να προωθούνται η σταθερότητα και η ειρήνη σε περιοχές συγκρούσεων· υπογραμμίζει ότι η κοινή προσπάθεια για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων προϋποθέτει τόσο εσωτερική όσο και εξωτερική αλληλεγγύη· υπενθυμίζει την υποστήριξή του στην ενίσχυση των μέσων που διαθέτει η ΕΕ και στην ανάπτυξη μιας αντίληψης για δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών σε θέματα διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης, που να εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των εξωτερικών συνόρων με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στη δράση στη Μεσόγειο και στα νοτιοανατολικά σύνορα της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει στοχευμένες ενισχύσεις των σχετικών προγραμμάτων και μέσων, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη δέσμευση που ανέλαβε η ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων·

Τήρηση των δεσμεύσεων

12.    εκφράζει την πεποίθηση ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν μπορεί να αξιοποιηθεί πλήρως αν δεν λυθούν οριστικά και αμετάκλητα ορισμένα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια, τα οποία, δυστυχώς, κυριάρχησαν κατά τις περσινές διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, ιδίως δε το χρόνιο πρόβλημα των ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του έτους, το ζήτημα της εγγραφής των ειδικών μέσων του ΠΔΠ στον προϋπολογισμό, και η καθυστέρηση στην εκτέλεση των επιχειρησιακών προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής· θεωρεί ότι το 2015 πρέπει να είναι η τελευταία προθεσμία για τη θέσπιση απτών και βιώσιμων λύσεων στα εκκρεμή αυτά ζητήματα·

13.    ζητεί την πλήρη εκτέλεση των κοινών δηλώσεων για τις πιστώσεις πληρωμών και για ένα πρόγραμμα πληρωμών στις οποίες συμφώνησαν το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή στο τέλος της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2015, και θεωρεί ότι η ανάληψη σχετικής δράσης θα δείξει ότι τα τρία θεσμικά όργανα αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα την προσπάθεια για εξεύρεση λύσης στο πρόβλημα των ανεξόφλητων λογαριασμών· υπενθυμίζει τη δέσμευση να πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους τουλάχιστον τρεις διοργανικές συνεδριάσεις σχετικά με τις πληρωμές, προκειμένου να ελέγχονται η εκτέλεση των πληρωμών και οι αναθεωρημένες προβλέψεις· αναμένει να δοθεί, στην πρώτη από αυτές τις συναντήσεις, που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο του 2015, μια πρώτη επισκόπηση του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του 2014 όσον αφορά τους βασικούς τομείς πολιτικής· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι, όπως είχε προβλεφτεί, στο τέλος του 2014 το επίπεδο αυτό έφτασε στο πρωτοφανές ύψος των 24,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, μόνο για τα προγράμματα συνοχής το διάστημα 2007-2013· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι το χρέος αυτό υπονομεύει την αξιοπιστία της ΕΕ και έρχεται σε σύγκρουση με τους στόχους που έχουν τεθεί στο ανώτατο πολιτικό επίπεδο, για ανάπτυξη και απασχόληση· υπογραμμίζει ότι οι πληρωμές αποτελούν άμεση και λογική συνέπεια ανειλημμένων υποχρεώσεων·

14.    θεωρεί άκρως σημαντική την κατάρτιση και εφαρμογή ενός εύλογου προγράμματος πληρωμών με στόχο τη μείωση του επιπέδου των ανεξόφλητων λογαριασμών στο τέλος του έτους στο διαρθρωτικό του επίπεδο μέσα στη διάρκεια του τρέχοντος ΠΔΠ, όπως αναφέρουν το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή στην κοινή δήλωση στην οποία συμφώνησαν στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού του 2015· υπενθυμίζει ότι το πρόγραμμα αυτό θα συμφωνηθεί από τα τρία θεσμικά όργανα σε εύθετο χρόνο πριν από την υποβολή του σχεδίου προϋπολογισμού του 2016· θεωρεί ότι η διοργανική σύνοδος τον Μάρτιο του 2015 θα προσφέρει στα τρία θεσμικά όργανα την ευκαιρία να συμφωνήσουν στο πρόγραμμα αυτό·

15.    επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οι πληρωμές των ειδικών μέσων (μέσα ευελιξίας, Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και αποθεματικό έκτακτης βοήθειας) πρέπει να συνυπολογίζονται στα ανώτατα όρια πληρωμών του ΠΔΠ, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των αναλήψεων υποχρεώσεων· εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία κατά τη διαδικασία του προϋπολογισμού του περασμένου έτους, λόγω της παρερμηνείας της σχετικής διάταξης του ΠΔΠ από το Συμβούλιο· υπογραμμίζει ότι η θέση του Συμβουλίου στο θέμα αυτό μπορεί να συνεπάγεται περαιτέρω μείωση του ΠΔΠ σε σύγκριση με την περίοδο 2007-2013· αναμένει ότι το ζήτημα αυτό θα διευθετηθεί από την Επιτροπή με την τεχνική προσαρμογή του συνολικού περιθωρίου πληρωμών για το 2015·

16.    υπενθυμίζει ότι οι οργανισμοί της ΕΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη και εφαρμογή στόχων και πολιτικών της ΕΕ όπως η ανταγωνιστικότητα, η ανάπτυξη και η απασχόληση· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο ότι οι οργανισμοί της ΕΕ επιτελούν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τη νομοθετική αρχή και πρέπει συνεπώς να αντιμετωπίζονται με σεβασμό ως σημαντικά τμήματα της διοίκησης της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι οι οργανισμοί χρειάζονται επαρκείς χρηματοοικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, για να μπορούν να ανταποκρίνονται πλήρως και αποτελεσματικά στην εντολή τους· υπογραμμίζει ότι ήδη ένας οργανισμός ανήγγειλε την αναβολή και την ακύρωση τρεχόντων σχεδίων λόγω των σοβαρών περικοπών προσωπικού και πιστώσεων που αποφασίστηκαν για τον προϋπολογισμό του 2015· υπενθυμίζει τη θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με την ομάδα ανακατανομής, και ζητεί από την Επιτροπή να αναστρέψει το αποτέλεσμά της στο σχέδιο προϋπολογισμού που θα υποβάλει για το 2016·

Μελλοντική πορεία

17.    καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τις προαναφερθείσες πολιτικές προτεραιότητες κατά την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού για το 2016, προκειμένου τα σχετικά προγράμματα και οι δράσεις της ΕΕ να διαθέτουν τα αναγκαία μέσα για την επίτευξη αυτών των στόχων· αναμένει, στο πλαίσιο αυτό, θετική απάντηση από την Επιτροπή όσον αφορά τα περαιτέρω αιτήματα και τις θέσεις που εκφράζονται στο παρόν ψήφισμα, προκειμένου να δοθεί λύση στα χρόνια προβλήματα και να διευκολυνθεί η φετινή διαδικασία του προϋπολογισμού· αναμένει επίσης από την Επιτροπή να προτείνει επαρκές επίπεδο πιστώσεων πληρωμών στο σχέδιο προϋπολογισμού της, βασισμένο σε πραγματικές προβλέψεις και ανάγκες, προκειμένου να προσφέρει στην ΕΕ πόρους ανάλογους των φιλοδοξιών της·

18.    υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με τη Συνθήκη «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή μεριμνούν ώστε να είναι διαθέσιμα τα αναγκαία δημοσιονομικά μέσα που επιτρέπουν στην Ένωση να πληροί τις νομικές της υποχρεώσεις έναντι τρίτων»· επιμένει ότι πρέπει να χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα μέσα δυνάμει του κανονισμού για το ΠΔΠ, προκειμένου να εκπληρωθούν οι νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης και να μην υπονομευτεί ούτε να καθυστερήσει η πληρωμή ενδιαφερομένων όπως οι ερευνητές, τα πανεπιστήμια, κ.λπ.·

19.    ζητεί από το Συμβούλιο να εγκαταλείψει κατά την εξέταση του προϋπολογισμού του προσεχούς έτους την πρακτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν από τις δηλώσεις και αποφάσεις του, είτε αυτές αφορούν την κρίση πληρωμών, είτε το ΠΔΠ, είτε τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», είτε την ανάκαμψη των επενδύσεων· θεωρεί ότι αυτές οι πολιτικές δηλώσεις και δεσμεύσεις είναι άκυρες αν δεν συνδυάζονται με επαρκείς δημοσιονομικούς πόρους που να καθιστούν δυνατή την εφαρμογή τους·

20.    αναλαμβάνει, εντός των ανώτατων ορίων του ΠΔΠ και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη σοβαρή έλλειψη πληρωμών, να επιτελέσει με επιμέλεια και ευθύνη τον ρόλο του ως σκέλους της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, προωθώντας καλά στοχοθετημένες αυξήσεις σε τομείς του προϋπολογισμού με υψηλή ικανότητα απορρόφησης που ανήκουν στις πολιτικές του προτεραιότητες, και εξασφαλίζοντας την επιτυχή υλοποίηση· μέσα από το πρίσμα αυτό, προτίθεται να εξετάσει, με την υποστήριξη των ειδικών επιτροπών του, τα ειδικά προγράμματα και κονδύλια του προϋπολογισμού που μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα αυτόν τον σκοπό·

21.    υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2016 θα είναι καθοριστικός, όχι μόνο διότι το 2016 θα είναι το πρώτο έτος εφαρμογής της νέας διάταξης του ΠΔΠ για το συνολικό περιθώριο αναλήψεων υποχρεώσεων, αλλά και επειδή θα εξυπηρετήσει ως σημείο αναφοράς για την μετεκλογική επανεξέταση και αναθεώρηση του ΠΔΠ, που θα αρχίσει πριν από το τέλος του 2016· τονίζει την ανάγκη να θεσπιστούν πολιτικές προτεραιότητες και να εντοπιστούν έγκαιρα οι τομείς στους οποίους έχει αποδειχθεί η προστιθέμενη αξία των δαπανών της ΕΕ, για τους οποίους θα κριθούν αναγκαίες περαιτέρω επενδύσεις κατά το δεύτερο μισό του ΠΔΠ 2014-2020· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της εντατικής παρακολούθησης της εφαρμογής και των επιδόσεων βασικών προγραμμάτων της ΕΕ, ήδη κατά τη διάρκεια της τρέχουσας διαδικασίας του προϋπολογισμού·

22.    επιβεβαιώνει τη θέση του υπέρ μιας ριζικής μεταρρύθμισης του συστήματος των ιδίων πόρων της ΕΕ, οι υφιστάμενες ελλείψεις του οποίου δημιουργούν σοβαρό αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις του προϋπολογισμού· αποδίδει ως εκ τούτου ύψιστη πολιτική σημασία στο έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, υπό την προεδρία του Mario Monti· εκφράζει την ικανοποίησή του για την «πρώτη έκθεση αξιολόγησης», της ομάδας υψηλού επιπέδου, στην οποία προτείνεται η εξέταση του θέματος των ιδίων πόρων του προϋπολογισμού της ΕΕ από όσο το δυνατόν περισσότερες οπτικές γωνίες, και αναμένει με ενδιαφέρον την έκβαση των εργασιών της ομάδας και τις τελικές προτάσεις, που έχει προγραμματιστεί να υποβληθούν σε διοργανική διάσκεψη με τη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων μέσα στο 2016 και να εξεταστούν στο πλαίσιο της μετεκλογικής επανεξέτασης και αναθεώρησης του ΠΔΠ·

23.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

  • [1]  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
  • [2]  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
  • [3]  ΕΕ L 298, 26.10.2012, σ. 1.
  • [4]  Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2014)0100
  • [5]  EE L 00, 0.0.2015.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

27

5

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Janusz Lewandowski, Tomáš Zdechovský, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paulo Rangel