Postupak : 2015/2008(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0027/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0027/2015

Rasprave :

PV 10/03/2015 - 16
CRE 10/03/2015 - 16

Glasovanja :

PV 11/03/2015 - 9.9
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0061

IZVJEŠĆE     
PDF 169kWORD 96k
2.3.2015
PE 546.772v02-00 A8-0027/2015

o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2016., dio III. – Komisija

(2015/2008(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: José Manuel Fernandes

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2016., dio III. – Komisija

(2015/2008(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članke 312. i 314. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir članak 106.a Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(1),

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002(3),

–       uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 17. prosinca 2014. o stajalištu Vijeća o novom nacrtu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015.(4),

–       uzimajući u obzir opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2015.(5) i šest povezanih zajedničkih izjava Parlamenta, Vijeća i Komisije te tri unilateralne izjave,

–       uzimajući u obzir komunikaciju o Planu ulaganja za Europu koju je Komisija donijela 26. studenog 2014. (COM(2014)0903) i prijedlog uredbe o Europskom fondu za strateška ulaganja koji je Komisija donijela 13. siječnja 2015. (COM(2015)0010),

–       uzimajući u obzir glavu II. poglavlje 8. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8-0027/2015),

A.     budući da je proračun EU-a u prvom redu investicijski proračun sa snažnim učinkom poluge te služi kao katalizator rasta, konkurentnosti i radnih mjesta diljem Unije; budući da se udruživanjem resursa i ekonomijama razmjera olakšava provedba programa i projekata koje bi inače bilo teško ili nemoguće provesti te se jamče strateška ulaganja u projekte s europskom dodanom vrijednošću; budući da proračun EU-a ima konkretan pozitivan učinak na život građana; budući da ima ključnu ulogu u smanjenju razlika među europskim regijama i osiguranju ulaganja u područjima gdje je to najviše potrebno;

B.     budući da su zbog gospodarske i financijske krize ulaganja u EU znatno smanjena, a nejednakosti u razvoju između različitih regija u EU-a su sve veće; budući da zbog stalnih gospodarskih i proračunskih ograničenja na nacionalnoj razini proračun EU-a ima ključnu ulogu u poticanju konkurentnosti i povećanju gospodarske, socijalne i teritorijalne kohezije u Uniji;

C.     budući da se ciljevi u okviru proračuna EU-a ne mogu ostvariti ako se u pitanje dovedu njegova opravdanost, pravednost i vjerodostojnost; budući da je ključno da se sve obveze koje su dio višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020. u potpunosti poštuju i da se bez odgode riješi niz problema nastalih tijekom proteklih godina, prije svega nezabilježeni broj nepodmirenih računa na kraju 2014.; budući da zbog zaostalih nepodmirenih računa kasni provedba programa i fondova EU-a, a takvim su stanjem u prvom redu pogođeni europski građani; budući da se zbog kašnjenja u strukturnim plaćanjima postavlja pitanje moraju li se plaćati kamate za zakašnjela plaćanja s obzirom na to da regionalne i lokalne vlasti moraju unaprijed tražiti sredstva na financijskim tržištima kako bi pokrili dio Europske unije; ističe da odustajanje od obveza nije rješenje za krizu plaćanja; podsjeća da prema članku 310. UFEU-a prihodi i rashodi prikazani u proračunu moraju biti uravnoteženi;

D.     budući da je 2016. godina u kojoj će novi programi EU-a za VFO 2014. – 2020. postati operativni i biti u punom zamahu te će tada također započeti pregled VFO-a na polovini razdoblja;

Oporavak – tri „pˮ: poslovi, poduzeća i poduzetništvo za pametan, održiv i uključiv rast u Europskoj uniji

1.      ističe potencijal i dodanu vrijednost proračuna EU-a za stvaranje radnih mjesta i razvoj poduzeća i poduzetništva za pametan, održiv i uključiv razvoj diljem Unije; u ovom kontekstu također naglašava doprinos proračuna EU-a gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji te u pružanju podrške istraživanju i razvoju kao i potencijal koji energetska tranzicija i međupovezanost imaju za stvaranje novih radnih mjesta i rasta; potvrđuje da širok raspon programa EU-a, uključujući Obzor 2020., COSME, Erasmus+ i Inicijativa za zapošljavanje mladih izravno doprinose ostvarenju tih ciljeva; očekuje da Komisija programima i instrumentima kojima je cilj poticanje rasta dodijeli središnje mjesto u nacrtu proračuna za 2016. kako bi im se zajamčila potrebna sredstva;

2.      podsjeća da u EU- u postoji više od 20 milijuna malih i srednjih poduzeća i da oni čine 99 % ukupnog poslovanja; vjeruje da bi mala i srednja poduzeća zahvaljujući povoljnom poslovnom okruženju i razvoju poduzetničke kulture u EU-u, kao i stvaranju pristojnih radnih mjesta, ponovo mogla zauzeti glavnu ulogu u stvaranju radnih mjesta u Uniji koja je oslabljena gospodarskom krizom; u tom kontekstu naglašava da je povezivanjem poduzetnika i podupiranjem novih projekata potrebno omogućiti stvaranje i poslovanje novoosnovanih poduzeća u EU-u; smatra da se, uz pojednostavljenje zakona i smanjenje birokracije, financijski instrumenti iz programa COSME moraju maksimalno iskoristiti za pomoć i podršku malim i srednjim poduzećima, prije svega olakšavajući im pristup tržištima i kreditima; naglašava veliki potencijal Europskog fonda za strateška ulaganja za mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana poduzeća;

3.      naglašava da najveći udio u investicijskim rashodima proračuna EU-a čine europski strukturni i investicijski fondovi koji su ključni za stvaranje radnih mjesta, povećanje rasta i poboljšanje konkurentnosti i inovacija; ističe činjenicu da je kohezijska politika EU-a bila ključna u održavanju javnih ulaganja u najvažnijim gospodarskim područjima te je ostvarila opipljive rezultate na terenu koji mogu državama članicama i regijama omogućiti da prebrode trenutnu krizu i ostvare ciljeve strategije Europa 2020.; poziva Komisiju i države članice da poduzmu maksimalne napore kako bi se u narednim mjesecima brzo usvojili preostali operativni programi i time zajamčila optimalna provedba u 2016. godini;

4.      izražava zabrinutost oko financiranja Inicijative za zapošljavanje mladih od 2016. nadalje s obzirom na pretfinanciranje čitavog iznosa financijske omotnice za taj program 2014. i 2015. godine; naglašava da je potrebno dodatno intenzivirati borbu protiv nezaposlenosti mladih te da bi se u tu svrhu morale razmotriti sve mogućnosti financiranja; u tom smislu podsjeća da je 2016. prva godina kada će biti dostupna sredstva u okviru ukupne razlike VFO-a do gornje granice za obveze, kao što stoji u Uredbi o VFO-u za razdoblje 2014. ‒ 2020., iznad gornjih granica određenih u VFO-u za ciljeve politika koji se odnose na rast i zapošljavanje, posebno zapošljavanje mladih za razdoblje od 2016. do 2020.; poziva Komisiju da utvrdi razloge kašnjenja provedbe tog programa i da surađuje s državama članicama kako bi zajamčila potpunu iskorištenost sredstava;

5.      naglašava važnost prekogranične mobilnosti kako bi Europa mogla imati koristi od raznolikih vještina građana, istovremeno povećavajući mogućnosti osposobljavanja i zapošljavanja za sve generacije; smatra da vodeći i uspješni programi mobilnosti kao što je Erasmus+ koriste i pojedincima i gospodarstvu te bi ih stoga trebalo maksimalno iskoristiti; u tom kontekstu podsjeća da se socijalni aspekti mobilnosti uvijek moraju uzeti u obzir te da je mobilnost samo jedan od mogućih alata za borbu protiv nezaposlenosti i ne bi trebala biti krajnje rješenje;

6.      podsjeća da porezna prijevara i utaja poreza negativno utječu na gospodarstva država članica te, kao posljedica toga, i na proračun EU-a; posebno naglašava da svaka prijevara koja se odnosi na porez, kao što je „kružna prijevara”, izravno utječe na prihode EU-a; poziva Komisiju da ojača programe EU-a kojima se upotpunjuju djelovanja država članica na tom području;

7.      pozdravlja uvođenje kriterija zelenog razvoja u proračun EU-a; vjeruje da bi politike EU-a trebale učinkovito doprinositi postizanju dogovorenih ciljeva u borbi protiv klimatskih promjena, promicanju obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti te zaštiti okoliša i bioraznolikosti; smatra da ti ciljevi predstavljaju ključne srednjoročne i dugoročne globalne izazove koji se ne smiju zaboraviti;

Proračun EU-a i plan ulaganja

8.      pozdravlja plan ulaganja koji je iznijela Komisija kao prvi korak kojim se može omogućiti mobilizacija 315 milijardi EUR za ulaganja u infrastrukturu, obrazovanje i istraživanja te u mala i srednja poduzeća i srednje kapitalizirana poduzeća kako bi se smanjio deficit javnih i privatnih ulaganja uzrokovan gospodarskom i financijskom krizom; napominje da se od proračuna EU-a očekuje da čini okosnicu tog plana ulaganja tako što će staviti na raspolaganje jamstveni fond u iznosu od 8 milijardi EUR za preuzimanje obveza i plaćanja za opremanje Europskog fonda za strateška ulaganja; smatra da bi se doprinosom iz proračuna EU-a pomoću snažnijeg učinka financijske poluge trebao ostvariti znatan prihod; potvrđuje da je spreman vrlo pažljivo ispitati na koji način su financijske obveze EU-a prema EIB-u za pokretanje Europskog fonda za strateška ulaganja unesene u proračun EU-a;

9.      ističe da su predloženi plan ulaganja i proračun EU-a međusobno povezani i da se nadopunjuju te da su zajedno usmjereni na oživljavanje gospodarstva i poticanje stvaranja radnih mjesta; naglašava da je proračun EU-a sam po sebi važno ulagačko sredstvo s posebnom ulogom i misijom te da su njime ostvareni konkretni rezultati s jasnom europskom dodanom vrijednošću; uvjeren je da je potrebno uložiti maksimalan trud kako bi se stvorile sinergije ne samo između plana ulaganja i proračuna EU-a, već i s nacionalnim proračunima u cilju premošćivanja nedostatka ulaganja, jamčenja usklađenosti i stabilnosti u EU-u i maksimalnog povećanja učinka javne potrošnje na realno gospodarstvo; nadalje naglašava važnost uklanjanja postojećih zapreka ulaganjima, posebno u odnosu na jasnoću i predvidljivost regulatornog okvira;

Unutarnja i vanjska solidarnost i sigurna Europa

10.    podsjeća da je proračun EU-a sredstvo za poticanje unutarnje solidarnosti jer se njime podupire gospodarska, socijalna i teritorijalna kohezija, suzbija siromaštvo, promiče uključenost u društvo i pomaže u smanjenju nejednakosti u razvoju ne samo država članica već i njihovih regija; naglašava da je on također sredstvo vanjske solidarnosti koji služi za pružanje hitne pomoći tijekom humanitarnih i civilnih kriza nudeći pomoć zemljama kojima je to potrebno, kao što je to slučaj s Ukrajinom, te je zahvaljujući njemu EU najveći pružatelj razvojne pomoći u cilju ispunjenja obveza EU-a koje se tiču iskorjenjivanja siromaštva, kao što je potvrđeno u Europskom konsenzusu o razvoju, te doprinosi globalnoj razvojnoj strategiji za razdoblje nakon 2015.;

11.    sa zabrinutošću ustvrđuje da je Europa, usprkos tomu što je jedan od najsigurnijih dijelova svijeta, suočena s novim vrstama opasnosti za unutarnju sigurnost zbog čega je potrebno ostvariti bližu policijsku i pravosudnu suradnju i koordinaciju, razviti mjere za bolju integraciju i veću socijalnu koheziju te istovremeno promicati stabilnost i mir u sukobljenim područjima; naglašava da se zajednički napori u svladavanju migracijskih tokova nalaze na razmeđu unutarnje i vanjske solidarnosti; podsjeća da podržava povećanje sredstava EU-a i razvoj kulture pravednog dijeljenja tereta među državama članicama kada je riječ o postupcima u vezi s azilom i migracijama kako bi se jamčile sigurne i zaštićene vanjske granice uz potpuno poštovanje temeljnih vrijednosti EU-a, posebno uzimajući u obzir aktivnosti u Sredozemlju i na jugoistočnoj granici EU-a; poziva Komisiju da predloži ciljano poboljšanje relevantnih programa i instrumenata, čime bi se dokazala predanost EU-a rješenju tih pitanja;

Izvršavanje obveza

12.    uvjeren je da proračun EU-a ne može ostvariti puni potencijal ako se prije toga konačno i nedvosmisleno ne riješi niz problema koji su se nagomilali proteklih godina te koji su nažalost dominirali prošlogodišnjim pregovorima o proračunu, posebno opetovani problem nepodmirenih računa na kraju godine, pitanje izrade proračuna za posebne instrumente VFO-a i zastoj u provedbi operativnih programa kohezijske politike; smatra da bi 2015. trebala biti krajnji rok za donošenje konkretnih i održivih rješenja za ta otvorena pitanja;

13.    poziva na punu provedbu zajedničkih izjava o odobrenim sredstvima za plaćanja i planu plaćanja koji su Parlament, Vijeće i Komisija dogovorili na kraju proračunskog postupka 2015. te smatra da bi se time pokazalo da su sve tri institucije ozbiljne u pronalaženju rješenja problema nepodmirenih računa; podsjeća na obvezu da se tijekom ove godine održe najmanje tri međuinstitucijska sastanka o plaćanjima kako bi se ocijenilo provođenje plaćanja i preispitane prognoze; očekuje da će se na prvom od tih sastanaka u ožujku 2015. iznijeti prvi pregled razine nepodmirenih računa na kraju 2014. za glavna područja politike; žali što je, kako je i predviđeno, taj iznos na kraju 2014. dosegao nezabilježenih 24,7 milijardi EUR samo za kohezijske programe za razdoblje 2007. – 2013.; žali što je tim dugom dovedena u pitanje vjerodostojnost EU-a i što je u suprotnosti s ciljevima za rast i zapošljavanje postavljenima na najvišoj političkoj razini; naglašava da su plaćanja izravna i logična posljedica prošlih obveza;

14.    iznimnu važnost pridaje utvrđivanju i provedbi plana o korektnom plaćanju u cilju smanjenja iznosa nepodmirenih računa na kraju godine na strukturnu razinu tijekom trenutačnog VFO-a što su u zajedničkoj deklaraciji dogovorenoj u okviru proračunskog postupka 2015. izjavili Vijeće, Parlament i Komisija; podsjeća da će se sve tri institucije usuglasiti oko ovog plana na vrijeme prije predstavljanja nacrta proračuna za 2016.; smatra da bi međuinstitucijski sastanak u ožujku 2015. trebao biti prilika da se tri institucije usuglase oko tog plana;

15.    ponavlja svoj nepromijenjeni stav da bi se plaćanja za posebne instrumente (Instrument fleksibilnosti, Fond solidarnosti EU-a, Europski fond za prilagodbu globalizaciji i Pričuvu za pomoć u nuždi) morala računati iznad gornjih granica za plaćanja VFO-a kao što je slučaj za obveze; žali što zbog pogrešnog načina na koji je Vijeće tumačilo relevantne odredbe VFO-a tijekom prošlogodišnjeg proračunskog postupka nije bilo moguće postići dogovor; naglašava da stajalište Vijeće o tom pitanju može podrazumijevati daljnje smanjenje VFO-a u odnosu na razdoblje 2007. ‒ 2013.; očekuje da se to pitanje riješi tehničkom prilagodbom ukupne razlike za plaćanja za 2015. koji će pripremiti Komisija;

16.    podsjeća da agencije EU-a imaju važnu ulogu u razvoju i provedbi politika i ciljeva EU-a kao što su konkurentnost, rast i zapošljavanje; podsjeća Komisiju i Vijeće da agencije EU-a provode zadaće koje im je povjerilo zakonodavno tijelo te se stoga moraju smatrati važnim dijelom administracije EU-a; naglašava da agencije trebaju dovoljno financijskih i ljudskih resursa kako bi potpuno i učinkovito mogle provoditi svoj statutom određen mandat; naglašava da je jedna agencija EU-a već najavila odgodu i ukidanje postojećih projekata zbog velikog smanjenja osoblja i proračunskih rezova u proračunu za 2015.; podsjeća da se Parlament protivi formiranju baze za preraspodjelu djelatnika te od Komisije traži da prilikom predstavljanja nacrta proračuna za 2016. poništi njezino djelovanje;

Daljnji koraci

17.    poziva Komisiju da pri donošenju svoga nacrta proračuna za 2016. uzme u obzir navedene političke prioritete kako bi se za relevantne programe i mjere EU-a dodijelila sredstva potrebna za ostvarenje tih ciljeva; u tom smislu očekuje pozitivan odgovor Komisije na daljnje zahtjeve i stavove iznesene u ovoj Rezoluciji kako bi se riješili problemi koji se ponavljaju i olakšao ovogodišnji proračunski postupak; također od Komisije očekuje da u svom nacrtu proračuna predloži odgovarajuću razinu odobrenih sredstava za plaćanja temeljenu na stvarnim predviđanjima i potrebama, tako da EU-u omogući sredstva u skladu s njegovim potrebama;

18.    podsjeća da prema Ugovoru Europski parlament, Vijeće i Komisija jamče Uniji financijska sredstva koja joj omogućuju ispunjavanje njezinih pravnih obveza u odnosu na treće strane; ustraje na upotrebi svih raspoloživih sredstava u okviru Uredbe o VFO-u kako bi Unija mogla ispuniti svoje zakonske obveze te kako se ne bi ugrozila ili odgodila plaćanja dionicima kao što su istraživači, sveučilišta i drugi;

19.    poziva Vijeće da pri razmatranju proračuna za sljedeću godinu ne primijeni dvostruke standarde i ispuni očekivanja nastala na temelju njegovih izjava i odluka, bez obzira odnose li se ona na krizu plaćanja, VFO, strategiju Europa 2020. ili ponovno pokretanje ulaganja; smatra da su takve političke izjave i obećanja isprazni ako nisu podržani dostatnim proračunskim sredstvima kojima se omogućuje njihova provedba;

20.    obvezuje se da će, u okviru gornjih granica VFO-a i uzimajući u obzir akutan manjak plaćanja, predano i odgovorno obnašati svoju ulogu jedne grane proračunskog tijela tako što će promicati dobro usmjerena povećanja u proračunskim područjima s velikom sposobnošću apsorpcije sredstava koja su u skladu s njegovim političkim prioritetima i jamče uspješnu provedbu; u tom smislu namjerava uz potporu specijaliziranih odbora preispitati konkretne programe i proračunske linije kojima se može uspješnije ostvariti taj cilj;

21.    naglašava da će proračun za 2016. biti ključan ne samo jer će 2016. biti prva godina provedbe nove odredbe VFO-a o ukupnoj razlici za obveze, već i zato jer bi trebao poslužiti kao mjerilo za pregled VFO-a za postizborno razdoblje koji će započeti prije kraja 2016.; naglašava potrebu za određivanjem političkih prioriteta i za pravodobnim utvrđivanjem područja s dokazanom dodanom vrijednošću za rashode EU-a za koja se procijeni da je u njih potrebno dodatno ulagati u drugoj polovici VFO-a 2014. – 2020.; naglašava u tom smislu važnost pomnog praćenja provedbe i uspješnosti ključnih programa EU-a još tijekom trenutačnog proračunskog postupka;

22.    ponovo potvrđuje svoj stav u prilog temeljitoj reformi sustava vlastitih sredstava EU-a zbog čijih postojećih nedostataka dolazi do velikih zastoja u pregovorima o proračunu; stoga najveću političku važnost pridaje radu skupine na visokoj razini za vlastita sredstva kojom predsjeda Mario Monti; pozdravlja prvo izvješće o procjeni skupine na visokoj razini u kojem se predlaže višestruko sagledavanje pitanja vlastitih sredstava za proračun EU-a te s nestrpljenjem iščekuje rezultat svog rada i konačna rješenja koja će biti predstavljena tijekom 2016. na međuinstitucijskoj konferenciji, na kojoj sudjeluju i nacionalni parlamenti te o kojima će se razmatrati u okviru pregleda i revizije VFO-a za postizborno razdoblje;

23.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji i Revizorskom sudu.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(2)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

SL L 298, 26.10.2012., str. 1.

(4)

Usvojeni tekstovi, P8_TA(2014)0100.

(5)

SL L 00, 0.0.2015.


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

26.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

27

5

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Paulo Rangel

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti