Процедура : 2014/0011(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0029/2015

Внесени текстове :

A8-0029/2015

Разисквания :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Гласувания :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0258

ДОКЛАД     ***I
PDF 936kWORD 358k
2.3.2015
PE 541.353v03-00 A8-0029/2015

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО

(COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD))

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

Докладчик: Иво Белет

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно създаването и функционирането на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО

(COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0020),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0016/2014),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 4 юни 2014(1),

–       като взе предвид становището на Комитета на регионите(2)

–       като взе предвид член 59 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0029/2015),

1.      приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение -1 (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(-1) В заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 октомври 2014 г. относно рамката на политиката в областта на климата и енергетиката до 2030 г. се заявява, че една добре функционираща и реформирана схема за търговия с емисии (СТЕ) с инструмент за стабилизиране на пазара ще бъде основният европейски инструмент за постигане на целта на Съюза по отношение на намаляването на емисиите на парникови газове.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a) С оглед на необходимостта да се запазят стимулите в Схемата за търговия с емисии на Съюза по време на преговорите по Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a, Комисията излезе с декларация с цел проучване на възможностите за действие, включително, наред с другото, трайно задържане на необходимото количество квоти, оглед на приемането, колкото е възможно по-скоро, на допълнителни подходящи структурни мерки за укрепване на СТЕ през етап 3 и за осигуряване на по-високата ѝ ефективност.

 

__________________

 

1a Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (OB L 315, 14.11.2012 г., стр. 1).

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) В Доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно състоянието на европейския пазар на въглеродни емисии през 21021 г. бе отбелязана необходимостта от мерки за справяне със структурното неравновесие между търсене и предлагане. Оценката на въздействието във връзка с рамката на политиката за климата и енергетиката до 2030 г.2 показва, че това неравновесие се очаква да продължи и че няма да бъде намалено в достатъчна степен посредством адаптиране на линейната крива към по-строга цел в тази рамка. Промяна в коефициента за линейно намаление ще промени само постепенно лимита. Съответно излишъкът също така ще намалява само постепенно, така че пазарът ще трябва да продължи да функционира в продължение на повече от десетилетие с излишък от около 2 млрд. квоти или повече. За да се предприемат мерки по този проблем, и да се направи Европейската схема за търговия с емисии по-устойчива на неравновесие, трябва да бъде създаден резерв за стабилност на пазара. За да се осигури регулаторна сигурност по отношение на тръжното предлагане при етап 3, както и да бъде предвиден подготвителен период за адаптиране към въвеждането на структурната промяна, резервът за стабилност на пазара следва да бъде създаден от етап 4 нататък с начало 2021 г. С цел да се запази максимална степен на предвидимост, трябва да бъдат определени ясни правила за вкарването на квоти в резерва и освобождаването им от него. Когато условията са изпълнени, започвайки през 2021 г. в резерва трябва да бъдат вкарани квоти, съответстващи на 12 % от броя на квотите в обращение през годината x-2. Когато общият брой на квотите в обращение е по-малък от 400 милиона, от резерва трябва да бъде освободен съответен брой квоти.

(2) В Доклада на Комисията до Европейския парламент и до Съвета относно състоянието на европейския пазар на въглеродни емисии през 20121 г. бе отбелязана необходимостта от мерки за справяне със структурното неравновесие между търсене и предлагане. Оценката на въздействието във връзка с рамката на политиката за климата и енергетиката до 2030 г.8 показва, че това неравновесие се очаква да продължи и че няма да бъде намалено в достатъчна степен посредством адаптиране на линейната крива към по-строга цел в тази рамка. Промяна в коефициента за линейно намаление ще промени само постепенно лимита. Съответно излишъкът също така ще намалява само постепенно, така че пазарът ще трябва да продължи да функционира в продължение на повече от десетилетие с излишък от около 2 млрд. квоти или повече, като по този начин ще попречи на СТЕ да даде сигнал за необходимите инвестиции с цел намаляване на емисиите на СО2 по икономически ефективен начин. За да се предприемат мерки по този проблем и да се направи СТЕ по-устойчива на неравновесие между търсенето и предлагането, като по този начин се поправи грешка, допусната при разработването на системата, за да може ЕТС да бъде добре функциониращ пазар със стабилни и конкурентни цени, отразяващи истинската стойност на квотите, следва да бъде създаден резерв за стабилност на пазара по време на етап 3, така че да се осигурят ползите от него преди започването на етап 4 през 2021 г. Резервът за стабилност на пазара следва да осигури също така полезни взаимодействия с други политики в областта на климата, например политиките в областта на енергията от възобновяеми източници и на енергийната ефективност. С цел да се запази максимална степен на предвидимост, трябва да бъдат определени ясни правила за вкарването на квоти в резерва и освобождаването им от него. Когато условията са изпълнени, започвайки през 2018 г. в резерва трябва да бъдат вкарани квоти, съответстващи на 12 % от броя на квотите в обращение през годината x-1. Когато общият брой на квотите в обращение е по-малък от 400 милиона, от резерва трябва да бъде освободен съответен брой квоти.

____________________

____________________

1 COM(2012)652 final

1 COM(2012)652 final

2Да се въведе позоваване.

2Да се въведе позоваване.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) Освен това, в допълнение към създаването на резерв за стабилност на пазара, в Директива 2003/87/ЕО трябва да бъдат направени няколко последващи изменения следва, за да се гарантира последователност и безпроблемно функциониране на Схемата за търговия с емисии. По-специално действието на Директива 2003/87/ЕО може да доведе до продаване на търг на големи количества квоти в края на всеки период на търгуване, което може да подкопае стабилността на пазара. Съответно, за да се избегне положение на пазарно неравновесие по отношение на предлагането на квоти в края на даден период на търгуване и началото на следващия с възможни неблагоприятни последици за пазара, следва да се предвиди тръжна продажба на част от всяко голямо нарастване на предлагането в края на дадения период на търгуване през първите две години на следващия период.

(3) Освен това, в допълнение към създаването на резерв за стабилност на пазара, в Директива 2003/87/ЕО трябва да бъдат направени няколко последващи изменения следва, за да се гарантира последователност и безпроблемно функциониране на Схемата за търговия с емисии. По-специално действието на Директива 2003/87/ЕО може да доведе до продаване на търг на големи количества квоти в края на всеки период на търгуване, което може да подкопае стабилността на пазара. Съответно, за да се избегне положение на пазарно неравновесие по отношение на предлагането на квоти в края на даден период на търгуване и началото на следващия с възможни неблагоприятни последици за пазара, следва да се предвиди вкарването на тези квоти в резерва за стабилност на пазара в края на въпросния период на търгуване.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 3 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Регламент (ЕС) № 176/20141a предвижда „отлагането“ на 900 милиона квоти от периода 2014 – 2016 г. за 2019 и 2020 г. (края на етап 3 от СТЕ). Въздействието от продажбата на търг през 2019 г. и 2020 г. на тези отложени квоти ще бъде в разрез с целта, която се преследва с настоящото предложение за създаване на резерв за стабилност на пазара, а именно намаляване на излишъка от квоти. Поради това отложените квоти следва да не се продават на търг, а вместо това да бъдат вкарани непосредствено в резерва за стабилност на пазара.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) № 176/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010, състоящо се по-специално в определяне на количествата квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна продажба през периода 2013 – 2020 г. (OВ L 56, 26.2.2014 г., стр. 11).

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 3 б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Важно е СТЕ да насърчава растеж с ниски въглеродни емисии и да бъде защитена конкурентоспособността на отраслите в ЕС, изложени на реален риск от изместване на въглеродни емисии. В Резолюцията на Европейския парламент от 4 февруари 2014 г. относно плана за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа вече беше подчертано, че „Комисията следва да подходи по-конкретно и задълбочено към въпроса с изместването на въглеродни емисии“. В заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 октомври 2014 г. относно рамката за политиките на ЕС в областта на климата и енергетиката в периода до 2030 г. се дават ясни насоки за продължаване на действието на разпоредбите относно безплатното разпределение на квоти и изместването на въглеродни емисии, като се заявява, че „с цел да се запази конкурентоспособността в международен план, най-ефективните инсталации в тези сектори следва да не бъдат натоварвани с ненужни свързани с въглеродните емисии разходи, водещи до изместване на въглеродни емисии“. Следва да се въведат в действие пропорционални мерки, отразяващи преобладаващата цена на въглеродните емисии в момента на тяхното въвеждане, за да се предпазят отраслите, изложени на реален риск от изместване на въглеродни емисии, от отрицателно въздействие върху тяхната конкурентоспособност и по този начин да се избегнат допълнителни разходи, свързани със СТЕ, за най-ефективните инсталации. В тази връзка Комисията следва да преразгледа Директива 2003/87/ЕО, и по-специално член 10а от нея. Като се следва целта за изграждане на единен енергиен пазар, този преглед следва също така да включва хармонизирани договорености на равнището на Съюза за обезщетения за разходи, свързани с въглеродните емисии, които се калкулират в цените на електроенергията, различни от механизмите, които понастоящем се уреждат от правилата за държавната помощ, за да се гарантират условия на пълна равнопоставеност.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 4

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Комисията трябва да преразгледа функционирането на резерва за стабилност на пазара по отношение на използването му в светлината на натрупания опит от прилагането му. При преразглеждането на функционирането на резерва за стабилност на пазара трябва по-специално да се прецени дали правилата за вкарване на квоти в резерва са подходящи по отношение на преследваната цел за справяне със структурните неравновесия между търсене и предлагане.

(4) Комисията трябва, в срок от три години от датата, на която започва да функционира резервът за стабилност на пазара, да преразгледа функционирането на резерва за стабилност на пазара по отношение на използването му в светлината на натрупания опит от прилагането му. При преразглеждането на функционирането на резерва за стабилност на пазара трябва по-специално да се прецени дали правилата за вкарване на квоти в резерва и освобождаване на квоти от него са подходящи по отношение на преследваната цел за справяне със структурните неравновесия между търсене и предлагане. При прегледа следва да се отчете също така въздействието на резерва за стабилност на пазара върху конкурентоспособността на Съюза в областта на промишлеността и върху риска от изместване на въглеродни емисии.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) По тези причини член 10 и член 13, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО следва да бъдат съответно изменени,

(5) По тези причини Директива 2003/87/ЕО следва да бъде съответно изменена,

Обосновка

Не е необходимо да се посочват конкретни членове, които трябва да бъдат изменени.

Изменение  9

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Създава се резерв се стабилност на пазара, който ще започне да действа от 1 януари 2021 г.

1. През 2018 г. се създава резерв за стабилност на пазара, който ще започне да действа от 31 декември 2018 т.

Изменение  10

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Комисията гарантира, че квотите, отложени в съответствие с Регламент (ЕС) № 176/20141a на Комисията, се вкарват непосредствено в резерва за стабилност на пазара.

 

__________________

 

1a Регламент (ЕС) № 176/2014 на Комисията от 25 февруари 2014 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 1031/2010, състоящо се по-специално в определяне на количествата квоти за емисии на парникови газове, подлежащи на тръжна продажба през периода 2013 – 2020 г. (OВ L 56, 26.2.2014 г., стр. 11).

Изменение  11

Предложение за решение

Член 1 – параграф 1 б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б. Квотите, останали в резерва за нови участници в края на периода на търгуване, и квотите, които не са разпределени поради затваряне на предприятия или по силата на дерогацията за модернизиране на отрасъла на електроенергията, се считат за „неразпределени квоти“. Всички тези неразпределени квоти не се предлагат на търг в края на третия етап на търгуване, а се вкарват непосредствено в резерва за стабилност на пазара.

Изменение  12

Предложение за решение

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Комисията публикува общия брой квоти в обращение всяка година до 15 май на следващата година. Общият брой квоти в обращение за годината x е натрупаният брой квоти, издадени в периода от 1 януари 2008 г., включително броят на издадените квоти съгласно член 13, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО през този период и правата за използване на международни кредити за права за емисии, упражнени от инсталациите, попадащи в обхвата на системата на ЕС за търговия с емисии, по отношение на емисии до 31 декември от годината x, минус натрупаните тонове проверени емисии от инсталациите в системата на ЕС за търговия с емисии между 1 януари 2008 г. и 31 декември от годината x, всички квоти, анулирани в съответствие с член 12, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, и броят на квотите в резерва. Не се вземат под внимание емисии през тригодишния период с начало в 2005 г. и край в 2007 г., както и квоти, издадени за тези емисии. Първоначалното публикуване трябва да се осъществи до 15 май 2017 г.

2. Комисията публикува общия брой квоти в обращение всяка година до 15 май на следващата година. Общият брой квоти в обращение за годината x е натрупаният брой квоти, издадени в периода от 1 януари 2008 г., включително броят на издадените квоти съгласно член 13, параграф 2 от Директива 2003/87/ЕО през този период и правата за използване на международни кредити за права за емисии, упражнени от инсталациите, попадащи в обхвата на системата на ЕС за търговия с емисии, по отношение на емисии до 31 декември от годината x, минус натрупаните тонове проверени емисии от инсталациите в системата на ЕС за търговия с емисии между 1 януари 2008 г. и 31 декември от годината x, всички квоти, анулирани в съответствие с член 12, параграф 4 от Директива 2003/87/ЕО, и броят на квотите в резерва. Не се вземат под внимание емисии през тригодишния период с начало в 2005 г. и край в 2007 г., както и квоти, издадени за тези емисии. Първоначалното публикуване трябва да се осъществи до 15 май 2016 г.

Изменение  13

Предложение за решение

Член 1 – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. С начало 2021 г., всяка година в резерва трябва да бъдат вкарвани известен брой квоти, равен на 12 % от общия брой на квотите в обращение през годината x-2, публикуван през май от годината х-1, освен ако този брой квоти за вкарване в резерва не се окаже по-малко от 100 млн.

3. В съответствие с член 1, параграф 1, в който се предвижда своевременно прилагане след създаването на резерва, всяка година в резерва трябва да бъдат вкарвани незабавно известен брой квоти, равен на 12 % от общия брой на квотите в обращение през годината x-1, публикуван през май от годината х, освен ако този брой квоти за вкарване в резерва не се окаже по-малко от 100 млн.

Изменение  14

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Директива 2003/87/ЕО

Член 10 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. От 2021 г. нататък държавите членки провеждат търгове за всички квоти, които не са разпределени безплатно в съответствие с член 10а и 10в и не са вкарани в резерва за стабилност на пазара, създаден с Решение [OPEU Моля въведете номера на настоящото решение, когато стане известен] на Европейския парламент и на Съвета (*).

1. От 2018 г. нататък държавите членки провеждат търгове за всички квоти, които не са разпределени безплатно в съответствие с член 10а и 10в и не са вкарани в резерва за стабилност на пазара, създаден с Решение [OPEU Моля въведете номера на настоящото решение, когато стане известен] на Европейския парламент и на Съвета (*).

Изменение  15

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – точка 3

Директива 2003/87/ЕО

Член 10 - параграф 1а

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1a. Когато количеството квоти, които се продават на търг от държавите членки в последната година от всеки период, посочен в член 13, параграф 1, надвиши с повече от 30 % средно очакваното тръжно количество за първите две години на следващия период преди прилагането на член 1, параграф 3 от Решение [OPEU Моля въведете номера на настоящото решение, когато стане известна.], две трети от разликата между количествата се приспадат от тръжните количества в последната година на съответния период и се добавя на равни вноски към количествата, които предстои да се продават на търг от държавите членки през първите две години на следващия период.

1a. В края на даден период на търгуване всички квоти, останали в резерва за нови участници, и всички квоти, които не са разпределение поради затварянето на предприятия или съгласно дерогацията за сектора на електроенергията, се считат за „неразпределени квоти“. Всички подобни неразпределени квоти се вкарват непосредствено в резерва за стабилност на пазара.

Изменение  16

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – точка 3 a (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – уводни думи

 

Текст в сила

Изменение

 

3a. В член 10, параграф 3 уводният текст в първата алинея се заменя със следното:

„3. Държавите-членки определят как ще се използват приходите от отдаването на квотите чрез търг. Най-малко 50 % от приходите, получени от търговете на квоти, посочени в параграф 2, както и всички приходи от търговете, посочени в параграф 2, букви б) и в), или паричната равностойност на тези приходи следва да се използват за една или повече от следните дейности:“

„3. Държавите членки определят как ще се използват приходите от отдаването на квотите чрез търг. Най-малко 50 % от приходите, получени от търговете на квоти, посочени в параграф 2, както и всички приходи от търговете, посочени в параграф 2, букви б) и в), или паричната равностойност на тези приходи се използват за една или повече от следните дейности:“

Обосновка

По-точното формулиране на задължението за това как да се използват приходите от търговете ще предотврати използването на тези финансови средства за покриване на държавните бюджетни дефицити. Приходите от търговете след това действително ще се използват за борба срещу изменението на климата и за подпомагане на прехода на ЕС към нисковъглеродна икономика в съответствие с принципите на пакета за климата и енергетиката от 2008 г.

Изменение  17

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – точка 3 б (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 10 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б. В член 10, параграф 4 след първата алинея се вмъква следната алинея:

 

„В случаите, когато Комисията е извършила адаптацията, посочена в първата алинея, количество квоти, съответстващо на увеличението на квотите през 2019 г. и 2020 г., както е определено в приложение IV към Регламент (ЕС) № 1031/2010* на Комисията, се вкарва в резерва за стабилност на пазара, създаден с Решение [OPEU Моля въведете номера на настоящото решение, когато стане известен].“

 

_______________

 

* Регламент (ЕС) № 1031/2010 на Комисията от 12 ноември 2010 г. относно графика, управлението и други аспекти на търга на квоти за емисии на парникови газове съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за установяване на схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (OB L 302, 18.11.2010 г., стр. 1).“

Изменение  18

Предложение за решение

Член 2 – параграф 1 – точка 3 в (нова)

Директива 2003/87/ЕО

Член 10а - параграф 8 - алинея 2 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в. В член 10а, параграф 8 след втората алинея се вмъква следната алинея:

 

300 милиона квоти се предоставят поетапно от датата, на която започва да функционира резервът за стабилност на пазара, създаден с Решение [OPEU Моля въведете номера на настоящото решение, когато стане известен], до 31 декември 2025 г. в съответствие с настоящия параграф и за революционни проекти за промишлени иновации в отраслите, посочени в приложение I към настоящата Директива, въз основа на обективните и прозрачни критерии, посочени в настоящия параграф. Тези 300 милиона квоти се вземат от неразпределените квоти, определени в член 1, параграф 1б от Решение [OPEU Моля въведете номера на настоящото решение, когато стане известен].

Изменение  19

Предложение за решение

Член 2 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2a

 

Преглед на Директива 2003/87/EO

 

До ...+ Комисията извършва преглед на Директива 2003/87/ЕО с цел да се защити ефективно конкурентоспособността на отраслите в Съюза, изложени на реален риск от изместване на въглеродни емисии, като се въведе по-точно разпределение на квотите и се предоставят стимули за растеж с ниски въглеродни емисии, без да се допринася за прекомерното предлагане на квоти. При това Комисията взема предвид заключенията на Европейския съвет от 23 и 24 октомври 2014 г., по-специално по отношение на разпоредбите относно изместването на въглеродни емисии и продължаването на безплатното разпределяне на квоти, отразяващи по-добре променящите се равнища на производство и предоставящи стимули за най-ефикасно функциониращите инсталации. Комисията също така разглежда възможността за хармонизиран механизъм на Съюза за обезщетения за непреки разходи, свързани с въглеродните емисии, породени от настоящата Директива, така че да се осигурят условия на равнопоставеност на световно равнище и на равнището на Съюза. Ако е целесъобразно, Комисията внася законодателно предложение до Европейския парламент и до Съвета в съответствие с обикновената законодателна процедура.

 

________________

 

+ ОВ: Моля, посочете датата: шест месеца след влизането в сила на настоящото решение.

Изменение  20

Предложение за решение

Член 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

До 31 Декември 2026 г. Комисията, въз основа на анализ на правилното функциониране на европейския пазар на въглеродни емисии, преразглежда резерва за стабилност на пазара и, ако е целесъобразно, представя предложение на Европейския парламент и на Съвета. При преразглеждането трябва да се обърне специално внимание на процентната стойност за определяне на броя на квотите, които да бъдат вкарани в резерва в съответствие с член 1, параграф 3, и числената стойност на прага за общия брой на квотите в обращение, определен в член 1, параграф 4.

В срок от три години след датата, на която започва да функционира резервът за стабилност на пазара, Комисията, въз основа на анализ на правилното функциониране на европейския пазар на въглеродни емисии, преразглежда резерва за стабилност на пазара и, ако е целесъобразно, представя предложение на Европейския парламент и на Съвета. При преразглеждането трябва да се обърне специално внимание на процентната стойност за определяне на броя на квотите, които да бъдат вкарани в резерва в съответствие с член 1, параграф 3, и числената стойност на прага за общия брой на квотите в обращение, определен в член 1, параграф 4. При своя преглед Комисията разглежда също и въздействието на резерва за стабилност на пазара върху конкурентоспособността на европейската промишленост и по отношение на риска от изместване на въглеродни емисии. Необходим е периодичен преглед на параметрите на резерва за стабилност на пазара, извършван две години преди началото на всеки нов етап, за да се гарантира, че параметрите продължават да са подходящи, като в същото време се запазва сигурността за пазара.

(1)

ОВ C 0, 0.0.0000, стр. 1.

(2)

OВ C 0, 0.0.0000 г., стр. 0.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

„Една добре функционираща и реформирана СТЕ с инструмент за стабилизиране на пазара в съответствие с предложението на Комисията ще бъде основният европейски инструмент за постигане на тази цел [за намаляване на парниковите газове].“ Заключения на Европейския съвет, 23 октомври 2014 г.

На 22 януари 2014 г. Комисията представи предложение за резерв за стабилност на пазара заедно със съобщение относно рамката за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020 – 2030 г.

Целта на предложението на Комисията е да се направят структурни промени в схемата за търговия с емисии (СТЕ) с цел да се предприемат действия по отношение на излишъка от квоти за емисии, понастоящем оценяван на над 2 милиарда (който се натрупва в системата от 2009 г. насам, по време на етап 2), и да се коригират нейните недостатъци, за да може тя да постигне целта си: „да се стимулира намаляването на емисии на парникови газове по икономичен и икономически ефективен начин“ (член 1 от Директивата за схемата за търговия с емисии).

Макар целта за 2020 г. за намаляване на емисиите на парникови газове да е гарантирана с общата горна граница за емисиите, излишъкът от квоти подкопава дългосрочната икономическа ефективност на схемата. Следователно излишъкът вреди на правилното функциониране на пазара на въглеродни емисии и, което е от решаващо значение, на цената на въглеродните емисии, като по този начин се намаляват стимулите за инвестиции в технологии с ниски въглеродни емисии. Ако не се предприемат мерки във връзка с това положение, разходите за намаляване на емисиите на парникови газове в бъдеще ще нараснат значително.

В тази връзка предложението на Комисията е отговор на призивите, отправени от Европейския парламент, „да приеме мерки за коригиране на недостатъците на СТЕ, за да може тя да функционира съгласно първоначално предвиденото“(1).

Предложението за резерв за стабилност на пазара (MSR) в този си вид ще коригира структурен недостатък в първоначалната форма на СТЕ, който не дава възможност за гъвкавост в предлагането на квоти, за да се вземат предвид промените в пазарните условия или за да се защити СТЕ срещу неочаквани и внезапни сътресения в търсенето. Както се посочва в работния документ на службите на Комисията, придружаващ предложението, настоящото неравновесие е възникнало в резултат на несъответствие между предлагането на квоти за емисии, което е фиксирано поради естеството на СТЕ на ЕС като система за ограничаване и търговия (и беше решено при по-благоприятни икономически обстоятелства), и тяхното търсене, което е гъвкаво и се влияе от икономическите цикли, цените на изкопаемите горива, политиките в областта на климата по отношение на енергията от възобновяеми източници и на енергийната ефективност и други фактори.

С оглед на това докладчикът подкрепя предложението на Комисията за въвеждане на резерв за стабилност на пазара въз основа на факта, че става дума за структурна реформа, с която в самата Директива за схемата за търговия с емисии ще се въведат правила, с които ще се регулират колебанията на пазара и по-специално предлагането на квоти. С него ще се избегнат краткосрочните дискреционни намеси на пазара и ще се осигури средно- до дългосрочна предвидимост и стабилност за промишлеността.

Докладчикът счита, че подобна реформа е необходима за запазването на СТЕ като крайъгълен камък на политиката на ЕС за намаляване на емисиите на CO2. В противен случай СТЕ би била заплашена от пълен срив (ако не е налице стимулът за инвестиране, който представлява цената на въглеродните емисии). Това би довело до излизането на преден план на национални инициативи като основни инструменти на политиката за намаляване на емисиите на СО2, а по този начин и до „ренационализация“ на политиката в областта на климата. Това ще доведе до фрагментиране на вътрешния пазар, сложна смесица от регулации в ЕС и дори риск от изместване на въглеродни емисии в рамките на ЕС.

Отложени квоти

Миналата година Парламентът и Съветът измениха Директивата за схемата за търговия с емисии, за да се даде възможност на Комисията да отложи тръжната продажба на 900 милиона квоти за емисии до 2019 г. и 2020 г. През февруари 2014 г. Комисията прие регламент за адаптиране на графика на търговете за третия период на търгуване по схемата за търговия с емисии, така че съответно 300 и 600 милиона квоти бяха отложени за 2019 г. и 2020 г.

Както беше посочено по-горе, целта на предложението за реформа на СТЕ е да се осигури предвидимост и стабилност на пазара. Поради това би било нелогично отложените квоти да се върнат на пазара през 2019 г. и 2020 г., само за да бъдат поставени в резерв отново след време през четвъртия период на търгуване. Това би довело до ненужно изкривяване на пазара и би било в противоречие с общата цел да се намали излишъкът.

Също така, тъй като няколко заинтересовани страни изтъкнаха стойността на отложените квоти с оглед на подобряването на разпоредбите за изместването на въглеродни емисии след 2020 г., като например някои идеи по отношение на по-динамично разпределение (вж. по-долу), изглежда неразумно тези квоти да бъдат пуснати обратно на пазара.

Поради това докладчикът предлага отложените квоти да бъдат вкарани непосредствено в резерва.

Изместване на въглеродни емисии

Макар с предложението да се разглеждат проблемите с излишъка в предлагането на квоти за продажба на търг, в него не се разглеждат съществуващите въпроси по отношение на разпоредбите за безплатното разпределяне на квоти или за изместването на въглеродни емисии.

Наскоро настоящият режим по отношение на изместването на въглеродни емисии беше продължен до 2020 г. На 24 септември 2014 г. парламентарната комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните подкрепи предложението за решение на Комисията за определяне на списъка от сектори, за които се смята, че са изложени на значителен риск от изместване на въглеродни емисии за периода 2015 – 2019 г. За оценката, която е в основата на това решение, продължава да се използва приетата цена на квота от 30 евро, въпреки че действителната цена на въглеродните емисии е значително по-ниска. Това допускане за цената обаче беше потвърдено с предложението за създаване на резерв за стабилност на пазара и за поставяне на цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 40 % за 2030 г.

Извършената от Комисията оценка на въздействието показва, че въздействието на резерва за стабилност на пазара, дори ако той да започне да функционира преди 2020 г., ще бъде ограничено. Квотите най-вероятно ще останат в рамките на равнищата на цените на въглеродни емисии, на които се основават разпоредбите относно изместването на въглеродни емисии за енергоемките промишлени отрасли до 2020 г. При среден растеж на БВП (от 1,8 %) пазарните анализатори очакват цена от 30 евро едва през 2027 г.

Докладчикът признава необходимостта да се гарантира на предприятията, че те ще продължат да бъдат защитени срещу изместване на въглеродни емисии и след 2020 г. Поради това е важно да се подчертаят заключенията на Европейския съвет от 23 октомври 2014 г., в които промишлеността се уверява, че „безплатното предоставяне на квоти няма да бъде преустановено“ и че „настоящите мерки ще продължат след 2020 г., за да се предотврати рискът от изместване на въглеродни емисии вследствие на политиката в областта на климата, докато не бъдат предприети сравними усилия от други големи икономики, като целта е да се осигурят подходящи нива на подкрепа за секторите, изложени на риск от загуба на конкурентоспособност в международен план“.

Комисията вече започна консултациите по предложения за разпоредбите относно изместването на въглеродни емисии за периода след 2020 г., включващи подобрения в съществуващия режим. Тези предложения са взаимосвързани с резерва за стабилност на пазара, но до голяма степен надхвърлят рамките на системната грешка от пазарни неравновесия, която се цели да бъде коригирани с помощта на резерва.

Докладчикът счита, че несъмнено е необходимо допълнително обсъждане относно подобряването на разпределянето на безплатни квоти, по-специално с оглед на променящите се равнища на производство и гаранциите, че най-ефективните инсталации не трябва да бъдат товарени с ненужни свързани с въглеродните емисии разходи, което води до изместване на въглеродни емисии.

В съответствие с искането на Европейския съвет за осигуряване на по-добро съответствие между квотите и променящите се равнища на производство и с цел да не се създава предварителна нагласа или да се възпрепятстват бъдещи възможности за по-динамично разпределение, докладчикът предлага отложените квоти да се поставят в резерва за стабилност на пазара. Въз основа на насоките на Европейския съвет, Комисията следва възможно най-скоро да представи своите предложения за преразглеждане на Директивата за схемата за търговия с емисии, включително по отношение на подобряването на разпоредбите относно изместването на въглеродни емисии.

Стимули за инвестиции

Докладчикът също би подкрепил заделянето на част от квотите, поставени в резерва, за да бъдат използвани за инвестиции в промишлени технологии и процеси с ниски въглеродни емисии.

Функциониране на резерва за стабилност на пазара

По отношение на функционирането на самия резерв, Комисията предлага:- квотите се добавят към резерва, когато общият излишък надхвърля 833 милиона квоти (или 12 % от общия брой на квотите в обращение през годината x-2);

- 100 милиона квоти се освобождават от резерва, когато излишък е под 400 милиона квоти.

Тези параметри могат да предизвикат прекомерно или недостатъчно регулиране на положението на пазара, ако данните за хеджирането са неточни. Освен това биха могли да се предвидят по-гъвкави параметри с течение на времето. Налице са искания за по-високи прагове, а от други страни настояват за по-бавното освобождаване на квоти от резерва. Тези опасения трябва да бъдат разгледани. Тъй като все още е налице значителна степен на несигурност по отношение на тези въпроси, ще бъде необходимо извършването на навременен преглед.

По отношение на отлагането с две години докладчикът счита, че позоваването на година x-2 ще доведе до сравнително бавна реакция и поради това счита, че предложението следва да бъде изменено, за да се реши този проблем.

Списък на заседанията / проявите със заинтересованите страни

Предварителен краен срок: 24.02.2015

Правителства и постоянни представителства:

- Постоянно представителство на Белгия

- Постоянно представителство на Дания

- Постоянно представителство на Нидерландия

- Постоянно представителство на Франция

- Постоянно представителство на Германия

- министър на околната среда на Италия

- Постоянно представителство на Италия

- Постоянно представителство на Латвия

- Постоянно представителство на Обединеното кралство

- Държавен секретар по европейските въпроси на Полша

Промишленост и неправителствени организации

- AGC Glass Europe

- Alstom

- Arcelor-Mittal

- Aurubis A.G./ Eurometaux (Европейска асоциация на металопроизводителите)

- BASF

- Belgisch Staalindustrieverbond

- Business Europe

- CAN-Europe

- Carbon Market Watch

- CEFIC

- CEPI (Конфедерация на европейската хартиена индустрия)

- CEPS (Център за европейски политически изследвания / Форум на пазара на въглеродни емисии)

- Cembureau (Европейска циментова асоциация)

- Change Partnership

- Ecofys

- ENECO

- ENEL

- ENI

- E.ON

- ESTA (Европейска асоциация на производителите на стоманени тръби)

- Eurelectric (Съюз на производителите на електроенергия)

- Eurofer (Европейско сдружение на производителите на стомана)

- Eurometaux (Европейска асоциация на металопроизводителите)

- Европейски енергиен форум

- EWEA (Европейско сдружение за вятърна енергия)

- Essencia (Белгийска химическа промишленост)

- Exxon

- Federacciai (Федерация на италианските производители на стомана)

- ICIS Tschach Solution GmbH (анализи на пазара на въглеродни емисии)

- IIGCC (Група на институционалните инвеститори по въпросите на изменението на климата)

- Glass for Europe

- Greenpeace

- Hydro/Eurometaux (Европейска асоциация на металопроизводителите)

- LSE, Изследователски институт „Грантъм“ по въпросите на изменението на климата и на околната среда

- Mercuria Energy Group

- IETA (Международно сдружение за търговия с емисии)

- Point Carbon, Thomson Reuters

- Сдружение на енергийните дружества в Полша

- Институт за изучаване на последиците от изменението на климата в Потсдам / Енергийна платформа на Европейския съвет на академиите за приложни науки, технологии и инженерство

- Sandbag

- Shell

- L'Union Française de l'Electricité (UFE)

- VGI (Федерация на стъкларската промишленост)

- WWF.

(1)

Резолюция на Европейския парламент от 15 март 2012 г. относно пътната карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, P7_TA(2012)0086.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Създаване и функциониране на резерв за стабилност на пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове и за изменение на Директива 2003/87/ЕО

Позовавания

COM(2014)0020 – C7-0016/2014 – 2014/0011(COD)

Дата на представяне на ЕП

22.1.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

ECON

6.2.2014

ITRE

6.2.2014

JURI

6.2.2014

 

Неизказано становище

       Дата на решението

ECON

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Ivo Belet

10.7.2014

 

 

 

Разглеждане в комисия

5.11.2014

3.12.2014

21.1.2015

 

Дата на приемане

24.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

58

10

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, József Nagy, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Julia Reid, Bart Staes

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Andrew Lewer

Дата на внасяне

2.3.2015

Правна информация - Политика за поверителност