BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse og virkemåde af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF

2.3.2015 - (COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD)) - ***I

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
Ordfører: Ivo Belet


Procedure : 2014/0011(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0029/2015
Indgivne tekster :
A8-0029/2015
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse og virkemåde af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og om ændring af direktiv 2003/87/EF

(COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0020),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 192, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0016/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse af 4. juni 2014[1] fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–       der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget[2],

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–       der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0029/2015),

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning -1 (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-1) Det Europæiske Råd anførte i sine konklusioner om 2030-rammen for klima- og energipolitikken fra mødet den 23.-24. oktober 2014, at et velfungerende og reformeret emissionshandelssystem med et instrument til at stabilisere markedet vil være det vigtigste europæiske instrument til at nå EU's mål for reduktion af drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) I lyset af nødvendigheden af at fastholde incitamenterne i EU ETS under forhandlingerne om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU1a, forelagde Kommissionen en erklæring, hvori den forpligtede sig til at gennemgå forskellige valgmuligheder, bl.a. permanent tilbageholdelse af den nødvendige kvotemængde med henblik på snarest mulig vedtagelse af yderligere passende strukturelle foranstaltninger for at styrke ETS i fase 3 og gøre systemet mere effektivt.

 

__________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) I Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om situationen på det europæiske kulstofmarked i 20121 blev det konstateret, at der er behov for strukturelle foranstaltninger for at håndtere uligevægten mellem udbud og efterspørgsel. Ifølge konsekvensanalysen i forbindelse med rammen for klima- og energipolitikken frem til 20302 forventes denne uligevægt at fortsætte, og der vil ikke blive rettet op på den ved at tilpasse det lineære forløb til et mere stringent mål inden for rammen. En ændring af den lineære faktor vil kun gradvist ændre loftet. Overskuddet vil derfor også kun falde gradvist, således at markedet vil skulle fortsætte med at operere med et overskud på mere end 2 milliarder kvoter eller derover i mere end ti år. For at løse dette problem og gøre den europæiske emissionshandelsordning mere modstandsdygtig over for ubalancer bør der oprettes en markedsstabilitetsreserve. For at sikre retlig sikkerhed for udbuddet af kvoter i fase 3 og give markedsdeltagerne tid til at tilpasse sig den nye udformning, bør markedsstabilitetsreserven oprettes fra og med indledningen af fase 4 i 2021. For så vidt muligt at sikre forudsigeligheden bør der indføres klare regler for overførsel af kvoter til og frigivelse af kvoter fra reserven. Fra og med 2021, og forudsat at betingelserne er opfyldt, bør der overføres kvoter svarende til 12 % af mængden af kvoter i omsætning i år x-2 til reserven. En tilsvarende mængde kvoter bør frigives fra reserven, når den samlede mængde kvoter i omsætning er under 400 millioner kvoter.

(2) I Kommissionens rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om situationen på det europæiske kulstofmarked i 20121 blev det konstateret, at der er behov for strukturelle foranstaltninger for at håndtere uligevægten mellem udbud og efterspørgsel. Ifølge konsekvensanalysen i forbindelse med rammen for klima- og energipolitikken frem til 20302 forventes denne uligevægt at fortsætte, og der vil ikke blive rettet op på den ved at tilpasse det lineære forløb til et mere stringent mål inden for rammen. En ændring af den lineære faktor vil kun gradvist ændre loftet. Overskuddet vil derfor også kun falde gradvist, således at markedet vil skulle fortsætte med at operere med et overskud på omkring 2 milliarder kvoter eller derover i mere end ti år, hvilket vil hindre ETS i at give det nødvendige investeringssignal til nedbringelse af CO2-emissioner på en omkostningseffektiv måde. For at løse dette problem og gøre ETS mere modstandsdygtigt over for ubalancer mellem udbud og efterspørgsel og dermed korrigere en fejl i dette systems udformning og sætte det i stand til at fungere som et velordnet marked med stabile og konkurrencedygtige priser, der afspejler kvoternes reelle værdi, bør der oprettes en markedsstabilitetsreserve i fase 3, således at de gavnlige virkninger heraf kan fastslås inden indledningen af fase 4 i 2021. Markedsstabilitetsreserven skal også sikre synergien med andre klimapolitikker, herunder politikkerne for vedvarende energi og energieffektivitet. For så vidt muligt at sikre forudsigeligheden bør der indføres klare regler for overførsel af kvoter til og frigivelse af kvoter fra reserven. Fra og med 2018, og forudsat at betingelserne er opfyldt, bør der overføres kvoter svarende til 12 % af mængden af kvoter i omsætning i år x-1 til reserven. En tilsvarende mængde kvoter bør frigives fra reserven, når den samlede mængde kvoter i omsætning er under 400 millioner kvoter.

____________________

____________________

1 COM(2012)652 final

1 COM(2012)652 final

2 Indsæt henvisning.

2 Indsæt henvisning.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Betragtning 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Oprettelsen af markedsstabilitetsreserven betyder desuden, at der bør indføres nogle konsekvensændringer i direktiv 2003/87/EF for at sikre et pålideligt og velfungerende emissionshandelssystem. Navnlig kan anvendelsen af direktiv 2003/87/EF medføre, at der i slutningen af hver handelsperiode auktioneres store mængder af kvoter, hvilket kan underminere markedets stabilitet. For at undgå en uligevægtig markedssituation, hvor kvoteudbuddet i slutningen af en handelsperiode og begyndelsen af den næste kan virke forstyrrende for et velfungerende marked, bør der gives mulighed for at auktionere en del af en eventuel overskydende kvotemængde i slutningen af en handelsperiode i de to første år af den efterfølgende periode.

(3) Oprettelsen af markedsstabilitetsreserven betyder desuden, at der bør indføres nogle konsekvensændringer i direktiv 2003/87/EF for at sikre et pålideligt og velfungerende emissionshandelssystem. Navnlig kan anvendelsen af direktiv 2003/87/EF medføre, at der i slutningen af hver handelsperiode auktioneres store mængder af kvoter, hvilket kan underminere markedets stabilitet. For at undgå en uligevægtig markedssituation, hvor kvoteudbuddet i slutningen af en handelsperiode og begyndelsen af den næste kan virke forstyrrende for et velfungerende marked, bør der gives mulighed for at overføre sådanne kvoter til markedsstabilitetsreserven i slutningen af den pågældende handelsperiode.

Ændringsforslag  5

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Med Kommissionens forordning (EU) nr. 176/20141a blev auktioneringen af 900 mio. kvoter udskudt ("backloaded") fra perioden 2014-2016 til perioden 2019-2020 (slutningen af ETS’ fase 3). Såfremt disse tilbageholdte kvoter auktioneres i 2019 og 2020 vil det virke imod formålet med det foreliggende forslag til en markedsstabilitetsreserve, nemlig en nedbringelse af kvoteoverskuddet. Derfor bør de tilbageholdte kvoter ikke auktioneres, men i stedet overføres direkte til markedsstabilitetsreserven.

 

__________________

 

1a Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2014 af 25. februar 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-20 (EUT L 56 af 26.2.2014, s. 11).

Ændringsforslag  6

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Det er vigtigt, at ETS giver incitamenter til en CO2-effektiv vækst, og at konkurrenceevnen for europæiske industrier, der har en reel risiko for CO2-lækage, beskyttes. Europa-Parlamentet understregede allerede i sin beslutning af 4. februar 2014 om handlingsplanen for en konkurrencedygtig og bæredygtig stålindustri i Europa, at ”Kommissionen bør arbejde mere konkret og detaljeret med at finde en løsning på problemet med CO2-lækager”. Det Europæiske Råd gjorde det i sine konklusioner af 23. og 24. oktober 2014 om 2030-rammen for klima- og energipolitikken klart, at den gratis tildeling af kvoter og foranstaltningerne mod CO2-lækag vil fortsætte efter 2020, og fastslog, at "for at opretholde den internationale konkurrenceevne bør de mest effektive anlæg i disse sektorer ikke udsættes for unødige CO2-omkostninger, der fører til CO2-lækage". Der bør træffes forholdsmæssige foranstaltninger, der afspejler den CO2-pris, der gælder på tidspunktet for deres indførelse, for at beskytte virksomheder, der har en reel risiko for CO-lækage, mod enhver negativ indvirkning på deres konkurrenceevne, og dermed undgå ekstra ETS-relaterede omkostninger for de mest effektive anlæg. Kommissionen bør med dette for øje tage direktiv 2003/87/EF, og navnlig artikel 10a heri, op til revision. Som led i forfølgelsen af målsætningen om at skabe et indre energimarked bør en sådan revision endvidere omfatte harmoniserede ordninger på EU-plan for kompensation for CO2-omkostninger, der væltes over på elpriserne, som supplement til den mekanisme, der på nuværende tidspunkt er omfattet af statsstøttereglerne, med henblik på at sikre fuldstændig lige konkurrencevilkår.

Ændringsforslag  7

Forslag til afgørelse

Betragtning 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Kommissionen bør evaluere, hvordan markedsstabilitetsreserven fungerer på grundlag af erfaringerne med dens anvendelse. I forbindelse med denne evaluering af markedsstabilitetsreserven bør det navnlig undersøges, om reglerne for overførsel af kvoter til reserven er hensigtsmæssige for at nå det ønskede mål om at afhjælpe den strukturelle uligevægt mellem udbud og efterspørgsel.

(4) Kommissionen bør inden for tre år efter markedsstabilitetsreservens ikrafttrædelse evaluere, hvordan markedsstabilitetsreserven fungerer på grundlag af erfaringerne med dens anvendelse. I forbindelse med denne evaluering af markedsstabilitetsreserven bør det navnlig undersøges, om reglerne for overførsel af kvoter til og fra reserven er hensigtsmæssige for at nå det ønskede mål om at afhjælpe den strukturelle uligevægt mellem udbud og efterspørgsel. Evalueringen bør også omfatte markedsstabilitetsreservens indvirkning på EU-industriens konkurrenceevne og på risikoen for CO2-lækage.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Artikel 10 og artikel 13, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

(5) Direktiv 2003/87/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

Begrundelse

Der er ingen grund til at henvise til de specifikke artikler, der skal ændres.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der oprettes en markedsstabilitetsreserve, som træder i kraft den 1. januar 2021.

1. Der oprettes i 2018 en markedsstabilitetsreserve, som træder i kraft den 31. december 2018.

Ændringsforslag  10

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Kommissionen sikrer, at kvoter, som er tilbageholdt i henhold til forordning (EU) nr. 176/20141a, overføres direkte til markedsstabilitetsreserven.

 

__________________

 

1a Kommissionens forordning (EU) nr. 176/2014 af 25. februar 2014 om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 for så vidt angår fastsættelse af den mængde kvoter for drivhusgasemissioner, der skal auktioneres i 2013-20 (EUT L 56 af 26.2.2014, s. 11).

Ændringsforslag  11

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 1 b (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Kvoter, der henstår i reserven for nytilkomne i slutningen af en handelsperiode, og kvoter, der ikke er tildelt som følge af virksomhedslukninger eller i henhold til undtagelsen i forbindelse med modernisering af elsektoren, betragtes som "ikke-tildelte kvoter". Alle sådanne ikke-tildelte kvoter auktioneres ikke i slutningen af den tredje handelsperiode, men overføres direkte til markedsstabilitetsreserven.

Ændringsforslag  12

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Hvert år offentliggør Kommissionen senest den 15. maj den samlede mængde kvoter i omsætning i det foregående år. Den samlede kvotemængde i omsætning i år x, er lig med den akkumulerede mængde kvoter, der er udstedt i perioden siden den 1. januar 2008, inklusive den mængde, der er udstedt i henhold til artikel 13, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF i samme periode, og tilladelser til at anvende internationale kreditter for anlæg henhørende under EU's emissionshandelsordning for så vidt angår emissioner frem til den 31. december i år x, minus den akkumulerede mængde verificerede emissioner i tons fra anlæg henhørende under EU's emissionshandelsordning mellem den 1. januar 2008 og den 31. december i år x, eventuelt annullerede kvoter i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF og mængden af kvoter i reserven. Der tages ikke hensyn til emissioner i den treårsperiode, der begyndte i 2005 og sluttede i 2007, eller til de kvoter, der er udstedt for disse emissioner. Kommissionen offentliggør første gang den samlede mængde kvoter senest den 15. maj 2017.

2. Hvert år offentliggør Kommissionen senest den 15. maj den samlede mængde kvoter i omsætning i det foregående år. Den samlede kvotemængde i omsætning i år x, er lig med den akkumulerede mængde kvoter, der er udstedt i perioden siden den 1. januar 2008, inklusive den mængde, der er udstedt i henhold til artikel 13, stk. 2, i direktiv 2003/87/EF i samme periode, og tilladelser til at anvende internationale kreditter for anlæg henhørende under EU's emissionshandelsordning for så vidt angår emissioner frem til den 31. december i år x, minus den akkumulerede mængde verificerede emissioner i tons fra anlæg henhørende under EU's emissionshandelsordning mellem den 1. januar 2008 og den 31. december i år x, eventuelt annullerede kvoter i overensstemmelse med artikel 12, stk. 4, i direktiv 2003/87/EF og mængden af kvoter i reserven. Der tages ikke hensyn til emissioner i den treårsperiode, der begyndte i 2005 og sluttede i 2007, eller til de kvoter, der er udstedt for disse emissioner. Kommissionen offentliggør første gang den samlede mængde kvoter senest den 15. maj 2016.

Ændringsforslag  13

Forslag til afgørelse

Artikel 1 – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Fra og med 2021 tilføres reserven hvert år en mængde kvoter svarende til 12 % af den samlede mængde kvoter bragt i omsætning i år x-2, som offentliggjort i maj i år x-1, medmindre kvotemængden, der vil skulle overføres til reserven, er under 100 millioner.

3. I overensstemmelse med bestemmelsen i artikel 1, stk. 1, om rettidig ikrafttrædelse af reserven efter dens oprettelse tilføres reserven hvert år uden unødig forsinkelse en mængde kvoter svarende til 12 % af den samlede mængde kvoter bragt i omsætning i år x-1, som offentliggjort i maj i år x, medmindre kvotemængden, der vil skulle overføres til reserven, er under 100 millioner.

Ændringsforslag  14

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 10 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Fra 2021 og derefter auktionerer medlemsstaterne alle kvoter, som ikke tildeles gratis i overensstemmelse med artikel 10a og 10c, og som ikke overføres til markedsstabilitetsreserven oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse [OPEU please insert number of this Decision when known](*)."

1. Fra 2018 og derefter auktionerer medlemsstaterne alle kvoter, som ikke tildeles gratis i overensstemmelse med artikel 10a og 10c, og som ikke overføres til markedsstabilitetsreserven oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse [OPEU please insert number of this Decision when known](*)."

Ændringsforslag  15

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 10 – stk. 1 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1a. Hvis den kvotemængde, som medlemsstaterne auktionerer det sidste år af hver periode, som omhandlet i artikel 13, stk. 1, overstiger den forventede auktionsmængde for de første to år af den efterfølgende periode inden anvendelse af artikel 1, stk. 3, i afgørelse [OPEU please insert number of this Decision when known] med mere end 30 %, trækkes to tredjedele af forskellen mellem mængderne fra auktionsmængden i det sidste år af perioden og lægges i lige store rater til medlemsstaternes auktionsmængder i de første to år af den efterfølgende periode.

1a. Kvoter, der i slutningen af en handelsperiode henstår i reserven for nytilkomne eller ikke er tildelt som følge af virksomhedslukninger eller i henhold til undtagelsen i forbindelse med modernisering af elsektoren, betragtes som "ikke-tildelte kvoter". Alle sådanne ikke-tildelte kvoter overføres direkte til markedsstabilitetsreserven.

Ændringsforslag  16

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 a (nyt)

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 10 – stk. 3 – afsnit 1 – indledning

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

3a. I artikel 10, stk. 3, første afsnit, affattes den indledende tekst således:

"3. Medlemsstaterne afgør, hvorledes indtægterne fra auktionering af kvoter skal anvendes. Mindst 50 % af indtægterne fra auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede kvoter, herunder alle indtægter fra den i stk. 2, litra b) og c), omhandlede auktionering, eller en til disse indtægter svarende økonomisk værdi, bør anvendes til en eller flere af følgende:"

"3. Medlemsstaterne afgør, hvorledes indtægterne fra auktionering af kvoter skal anvendes. Mindst 50 % af indtægterne fra auktioneringen af de i stk. 2 omhandlede kvoter, herunder alle indtægter fra den i stk. 2, litra b) og c), omhandlede auktionering, eller en til disse indtægter svarende økonomisk værdi, skal anvendes til en eller flere af følgende:"

Begrundelse

En mere udtrykkelig forpligtelse til at anvende auktionsindtægterne på den angivne måde vil forhindre, at midlerne bruges til at dække underskud på statsbudgettet. På den måde vil auktionsindtægterne rent faktisk blive brugt til at bekæmpe klimaændringerne og støtte EU’s overgang til en kulstoffattig økonomi i overensstemmelse med principperne i klima- og energipakken fra 2008.

Ændringsforslag  17

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 b (nyt)

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 10 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. I artikel 10, stk. 4, indsættes følgende afsnit efter første afsnit:

 

“Såfremt Kommissionen har foretaget en tilpasning som omhandlet i første afsnit, overføres en kvotemængde svarende til den kvoteforhøjelse i 2019 og 2020, der er fastsat i bilag IV til Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010* til den markedsstabilitetsreserve, der er oprettet ved afgørelse [OPEU please insert number of this Decision when known].”

 

_______________

 

*Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet (EUT L 302 af 18.11.2010, s. 1).

Ændringsforslag  18

Forslag til afgørelse

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3 c (nyt)

Direktiv 2003/87/EF

Artikel 10a – stk. 8 – afsnit 2 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c. I artikel 10a, stk. 8, indsættes følgende afsnit efter andet afsnit:

 

"Fra datoen for ikrafttrædelsen af den markedsstabilitetsreserve, der er oprettet ved afgørelse [OPEU please insert number of this Decision when known] og frem til den 31. december 2025 stilles 300 mio. kvoter gradvis til rådighed i overensstemmelse med dette stykke til banebrydende projekter for industriel innovation inden for de sektorer, der er opført i bilag I, og på grundlag af de i dette stykke omhandlede objektive og gennemsigtige kriterier. Disse 300 mio. kvoter tages fra de ikke-tildelte kvoter som defineret i artikel 1, stk. 1b, i afgørelse [OPEU please insert number of this Decision when known].”

Ændringsforslag  19

Forslag til afgørelse

Artikel 2 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Revision af direktiv 2003/87/EF

 

Senest den …+ reviderer Kommissionen direktiv 2003/87/EF med henblik på at sikre en effektiv beskyttelse af de industrier i Unionen, der har en reel risiko for CO2-lækage, indføre en mere præcis kvotetildeling og give incitamenter til CO2-effektiv vækst uden at bidrage til overudbuddet af kvoter. Kommissionen tager i den forbindelse hensyn til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 23.-24. oktober 2014, navnlig hvad angår bestemmelserne om CO2-lækage, videreførelse af gratistildelingen, bedre tilpasning til skiftende produktionsniveauer, og incitamenter for de mest effektive anlæg. Kommissionen skal endvidere overveje en EU-harmoniseret mekanisme til kompensation for de indirekte CO2-omkostninger, der følger af dette direktiv, med henblik på at sikre lige konkurrencevilkår såvel globalt som på EU-plan. Kommissionen forelægger om nødvendigt et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure.

 

________________

 

+ OJ: Please, insert the date: six months from the entry into force of this Decision.

Ændringsforslag  20

Forslag til afgørelse

Artikel 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder senest den 31. december 2026 en evaluering af markedsstabilitetsreserven med udgangspunkt i en analyse af det europæiske kvotemarkeds virkemåde og forelægger om nødvendigt Europa-Parlamentet og Rådet et ændringsforslag. Ved evalueringen skal der især fokuseres på den procentdel, der anvendes til at fastsætte den mængde kvoter, der overføres til reserven i henhold til artikel 1, stk. 3, samt den numeriske værdi for loftet over den samlede kvotemængde, der er bragt i omsætning, jf. artikel 1, stk. 4.

Kommissionen udarbejder senest tre år efter datoen for markedsstabilitetsreservens ikrafttrædelse en evaluering af markedsstabilitetsreserven med udgangspunkt i en analyse af det europæiske kvotemarkeds virkemåde og forelægger om nødvendigt Europa-Parlamentet og Rådet et ændringsforslag. Ved evalueringen skal der især fokuseres på den procentdel, der anvendes til at fastsætte den mængde kvoter, der overføres til reserven i henhold til artikel 1, stk. 3, samt den numeriske værdi for loftet over den samlede kvotemængde, der er bragt i omsætning, jf. artikel 1, stk. 4. Kommissionen skal ved evalueringen endvidere undersøge markedsstabilitetsreservens indvirkning på europæisk industris konkurrenceevne og på risikoen for CO2-lækage. Det er nødvendigt, at der to år før begyndelsen på hver ny fase foretages en evaluering af markedsstabilitetsreservens funktionskriterier for at sikre, at kriterierne stadig er hensigtsmæssige, og samtidig tilgodese markedets behov for forudsigelighed.

  • [1]  EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0.
  • [2]  EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0.

BEGRUNDELSE

Indledning

“Et velfungerende og reformeret emissionshandelssystem med et instrument til at stabilisere markedet vil være det vigtigste europæiske instrument til at nå EU's mål for reduktion af drivhusgasemissioner”. Det Europæiske Råds konklusioner, 23. oktober 2014.

Den 22. januar 2014 forelagde Kommissionen et forslag til en markedsstabilitetsreserve sammen med en meddelelse om politikrammen for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030.

Formålet med Kommissionens forslag er at foretage strukturelle ændringer af emissionshandelsordningen (ETS) for at løse problemet med overskuddet af emissionskvoter, der i øjeblikket anslås at udgøre over 2 milliarder, og som har hobet sig op i systemet siden 2009 (under fase 2), og at afhjælpe systemets mangler, så det kan opfylde sit formål, nemlig: ”at fremme reduktionen af drivhusgasemissioner på en omkostningseffektiv og økonomisk effektiv måde” (artikel 1 i ETS-direktivet).

Selv om målet for reduktion af drivhusgasemissionerne i 2020 er sikret ved det samlede emissionsloft, indebærer overskuddet af kvoter, at ordningens langsigtede omkostningseffektivitet undergraves. Overskuddet undergraver derfor CO2-markedets funktionsevne og, hvad der er helt afgørende, CO2-prisen, hvorved incitamenterne til at investere i CO2-fattige teknologier mindskes. Hvis dette problem ikke løses, vil omkostningerne ved at reducere drivhusgasemissionerne fremover stige betydeligt.

Kommissionens imødekommer således Europa-Parlamentets opfordring til at "vedtage foranstaltninger til afhjælpning af manglerne ved det europæiske emissionshandelssystem, så det kan komme til at fungere som oprindeligt planlagt”[1].

Forslaget til en markedsstabilitetsreserve (MSR) vil som sådan korrigere en strukturel mangel ved den oprindelige udformning af ETS, som ikke gav mulighed for fleksibilitet i udbuddet af kvoter for at tage højde for ændringer i markedsforholdene eller beskytte ETS mod uventede og pludselige efterspørgselschok. Som anført i Kommissionens arbejdsdokument, der ledsager forslaget, er den nuværende ubalance opstået på grund af et misforhold mellem udbuddet af emissionskvoter, der som følge af EU ETS’ karakter af et cap-and-trade-system ligger fast (og blev besluttet i mere gunstige økonomiske tider), og efterspørgslen efter dem, som er fleksibel og påvirket af de økonomiske konjunkturer, priserne på fossilt brændsel, klimapolitikkerne vedrørende vedvarende energi og energieffektivitet og andre faktorer.

I lyset af dette støtter ordføreren Kommissionens forslag om at indføre en markedsstabilitetsreserve (MSR) ud fra en betragtning om, at det er en strukturel reform, hvorved der indføjes regler for regulering af markedsudsving og navnlig for udbuddet af kvoter i selve ETS-direktivet. Man undgår hermed kortsigtede ad hoc-indgreb på markedet og giver industrien forudsigelighed og stabilitet på mellemlang til lang sigt.

Ordføreren mener, at en sådan reform er nødvendig for at bevare ETS som hjørnestenen i EU’s politik for CO2-reduktion. Gør man det ikke, vil ETS blive bragt på randen af sammenbrud (uden et investeringsincitament i form af CO2-prisen). Dette vil føre til, at nationale initiativer overtager rollen som de vigtigste instrumenter til reduktion af CO2-emissioner, og dermed til en "renationalisering" af klimapolitikken. Det vil resultere i en fragmentering af det indre marked, et komplekst kludetæppe af EU-regler og endog en risiko for CO2-lækage inden for EU.

Tilbageholdte kvoter

Parlamentet og Rådet ændrede sidste år ETS-direktivet for at sætte Kommissionen i stand til at udsætte auktioneringen af 900 millioner emissionskvoter til 2019 og 2020. I februar 2014 vedtog Kommissionen derpå en forordning om tilpasning af auktioneringstidsplanen for ETS’ tredje handelsperiode, således at 300 og 600 millioner kvoter blev tilbageholdt (”backloaded”) indtil henholdsvis til 2019 og 2020.

Som nævnt er formålet med denne reform af ETS at skabe forudsigelighed og stabilitet på markedet. Det ville derfor være ulogisk, hvis de tilbageholdte kvoter blev ført tilbage på markedet i 2019 og 2020, kun for at blive placeret i reserven igen over tid i løbet af den fjerde handelsperiode. Dette ville skabe unødige markedsforvridninger og være i strid med den overordnede målsætning om at reducere overskuddet.

Da adskillige interessenter desuden har peget på værdien af de tilbageholdte kvoter på baggrund af forbedrede CO2-lækagebestemmelser efter 2020 og fremlagt ideer vedrørende bl.a. en mere dynamisk allokering (se nedenfor), forekommer det uklogt at tilbageføre disse kvoter til markedet.

Ordføreren foreslår derfor, at man placerer de tilbageholdte kvoter direkte i reserven.

CO2-lækage

Medens dette forslag tager fat på problemerne med det for store udbud af kvoter til auktionering, beskæftiger det sig ikke med problematikken omkring den gratis tildeling af kvoter eller CO2-lækagebestemmelserne.

Den nuværende CO2-lækageordning blev for nylig forlænget til 2020. Den 24. september 2014 godkendte Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed den foreslåede kommissionsafgørelse om fastlæggelse af listen over sektorer, der vurderes at være udsat for en betydelig risiko for CO2-lækage, for perioden 2015-2019. Den vurdering, som lå til grund for afgørelsen, forudsatte stadig en kvotepris på 30 EUR, selvom den faktiske CO2-pris er betydeligt lavere. Denne prisforudsætning blev dog understøttet af forslaget om oprettelse af en markedsstabilitetsreserve og emissionsreduktionsmålet for drivhusgasser på 40 % for 2030.

Kommissionens konsekvensanalyse viser, at virkningen af markedsstabilitetsreserven, også selv om den skulle blive taget i brug inden 2020, vil være begrænset. Kvoterne vil sandsynligvis forblive inden for de CO2-prisniveauer, som CO2-lækagebestemmelserne for energiintensive industrier er baseret på, indtil 2020. Med en gennemsnitlig BNP-vækst (på 1,8 %) forventer markedsanalytikerne, at prisen først vil komme op på 30 EUR i 2027.

Ordføreren anerkender behovet for at give industrien sikkerhed for, at den vil forblive beskyttet mod CO2-lækage efter 2020. Det er derfor vigtigt at fremhæve Det Europæiske Råds konklusioner af 23. oktober 2014, der giver industrien forsikring om, at "den gratis tildeling af kvoter ikke [vil] udløbe", og at "de eksisterende foranstaltninger vil fortsætte efter 2020 for at forebygge risikoen for CO2-lækage som følge af klimapolitikken, så længe der ikke iværksættes en tilsvarende indsats i andre større økonomier, med det formål at yde passende støtte til sektorer, hvor der er risiko for at miste international konkurrenceevne".

Kommissionen har allerede indledt sine høringer om forslag til CO2-lækagebestemmelser efter 2020, herunder forbedringer af den eksisterende ordning. Disse forslag hænger sammen med MSR, men sætter sig i det store og hele ud over den systemiske fejl i form at ubalancer på markedet, som skal korrigeres gennem MSR.

Ordføreren mener, at der helt klart er behov for yderligere debat om forbedring af tildelingen af gratis kvoter, især i forbindelse med skiftende produktionsniveauer, og garantier for, at de mest effektive anlæg ikke udsættes for unødige CO2-omkostninger, der kan føre til CO2-lækage.

I overensstemmelse med Det Europæiske Råds ønske om at sikre en bedre tilpasning af tildelingerne til skiftende produktionsniveauer samt for ikke at foregribe fremtidige muligheder for en mere dynamisk tildeling foreslår ordføreren, at man placerer de tilbageholdte kvoter i MSR. Kommissionen bør med udgangspunkt i Det Europæiske Råds retningslinjer så hurtigt som muligt fremlægge sine forslag til revision af ETS-direktivet, herunder forbedrede CO2-lækagebestemmelser.

Investeringsincitamenter

Ordføreren støtter også tanken om at anvende en del af de kvoter, der er placeret i reserven, til investeringer i CO2-fattige industrielle teknologier og processer.

Markedsstabilitetsreservens virkemåde

Med hensyn til selve reservens virkemåde foreslår Kommissionen, at:- der skal overføres kvoter til reserven, når det samlede overskud overstiger 833 millioner kvoter (svarende til 12 % af det samlede antal kvoter i omsætning i år X-2)

- der skal frigives 100 millioner kvoter fra reserven, når overskuddet er under 400 millioner kvoter.

Disse parametre kan medføre under- eller overjustering af markedssituationen, hvis skønnene over behovet for at købe kvoter på forhånd til at dække emissioner i senere år (såkaldt ”hedging”) er upræcise. Desuden kan man over tid forestille sig mere fleksible parametre. Der er krav om at hæve tærsklerne, mens andre går ind for en langsommere frigivelse af kvoterne i reserven. Disse spørgsmål skal finde en løsning. Da der stadig er en høj grad af uvished omkring disse spørgsmål, vil en rettidig revision være på sin plads.

Med hensyn til den toårige tidsforskydning mener ordføreren, at henvisningen til året x-2 vil resultere i en temmelig langsom responstid, og at forslaget derfor bør ændres for at løse dette problem.

Liste over interessenter, som der er afholdt møde med

Foreløbig slutdato: 24.02.2015

Regeringer og faste repræsentationer:

- Belgiens Faste Repræsentation

- Danmarks Faste Repræsentation

- Nederlandenes Faste Repræsentation

- Frankrigs Faste Repræsentation

- Tysklands Faste Repræsentation

- Italiens miljøminister

- Italiens Faste Repræsentation

- Letlands Faste Repræsentation

- Det Forenede Kongeriges Faste Repræsentation

- Polens statssekretær for europæiske anliggender

Erhvervsvirksomheder og ikke-statslige organisationer

- AGC Glass Europe

- Alstom

- Arcelor-Mittal

- Aurubis A.G./ Eurometaux (European Association of Metals)

- BASF

- Belgisch Staalindustrieverbond

- Business Europe

- CAN-Europe

- Carbon Market Watch

- CEFIC

- CEPI (Confederation of European paper industries)

- CEPS (Centre for European Policy Studies / Carbon Market Forum)

- Cembureau (European Cement Association)

- Change Partnership

- Ecofys

- ENECO

- ENEL

- ENI

- E.ON

- ESTA (European Steel Tube Association)

- Eurelectric (Union of the Electricity Industry)

- Eurofer (The European Steel Association)

- Eurometaux (European Association of Metals)

- European Energy Forum

- EWEA (European Wind Energy Association)

- Essenscia (Belgian Federation for Chemistry and Life Sciences Industries)

- Exxon

- Federacciai (Federation of the Italian Steel Companies)

- ICIS Tschach Solution GmbH (carbon market analysis)

- IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change)

- Glass for Europe

- Greenpeace

- Hydro/Eurometaux (European Association of Metals)

- LSE, Grantham research institute on climate change and the environment

- Mercuria Energy Group

- IETA (International Emissions Trading Association)

- Point Carbon, Thomson Reuters

- Polish Energy Association

- Potsdam Institut für Klimafolgenforschung / Energy Platform of the European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering

- Sandbag

- Shell

- L'Union Française de l'Electricité (UFE)

- VGI (Federation of Glass industry)

- WWF.

  • [1]  Europa-Parlamentets beslutning af 15. marts 2012 om en køreplan for omstilling til en konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi i 2050, P7_TA(2012)0086.

PROCEDURE

Titel

Oprettelse og drift af en markedsstabilitetsreserve for EU’s emissionshandelssystem og ændring af direktiv 2003/87/EF

Referencer

COM(2014)0020 – C7-0016/2014 – 2014/0011(COD)

Dato for høring af EP

22.1.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

6.2.2014

ITRE

6.2.2014

JURI

6.2.2014

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Ivo Belet

10.7.2014

 

 

 

Behandling i udvalg

5.11.2014

3.12.2014

21.1.2015

 

Dato for vedtagelse

24.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

58

10

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, József Nagy, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Julia Reid, Bart Staes

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Andrew Lewer

Dato for indgivelse

2.3.2015