Postupak : 2014/0011(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0029/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0029/2015

Rasprave :

PV 07/07/2015 - 12
CRE 07/07/2015 - 12

Glasovanja :

PV 08/07/2015 - 4.7
CRE 08/07/2015 - 4.7
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0258

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 698kWORD 371k
2.3.2015
PE 541.353v03-00 A8-0029/2015

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ

(COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD))

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane

Izvjestitelj: Ivo Belet

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 EXPLANATORY STATEMENT
 POSTUPAK

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi i funkcioniranju rezerve za stabilnost tržišta za sustav trgovanja emisijama stakleničkih plinova Unije i o izmjeni Direktive 2003/87/EZ

(COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0020),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 192. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8‑0016/2014),

–       uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 4. lipnja 2014.(1),

–       uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija(2),

–       uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost (A8-0029/2015),

1.      usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.      traži od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.      nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog odluke

Uvodna izjava -1. (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-1) U zaključcima Europskog vijeća od 23. i 24. listopada 2014. o okviru za klimatsku i energetsku politiku do 2030. navodi se da će djelotvoran reformirani sustav trgovanja emisijama (ETS) koji sadrži instrument za stabilizaciju tržišta biti glavni europski instrument za ostvarenje cilja Unije na području smanjenja stakleničkih plinova.

Amandman  2

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) S obzirom na potrebu da se zadrže poticaji u ETS-u Unije tijekom pregovora o Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća1a, Europska komisija objavila je izjavu o ispitivanju mogućnosti za djelovanje u cilju što ranijeg usvajanja daljnjih odgovarajućih strukturnih mjera za jačanje ETS-a tijekom 3. faze i za povećanje njegove učinkovitosti, uključujući, među ostalim, dugotrajno zadržavanje potrebne količine emisijskih jedinica.

 

__________________

 

1a Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

Amandman  3

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) U izvješću Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću o stanju na europskom tržištu ugljika u 2012.1 utvrđeno je da su potrebne mjere za rješavanje strukturnih neravnoteža između ponude i potražnje. Procjenom učinka okvira klimatske i energetske politike za 2030.2 utvrđeno je da se očekuje nastavak neravnoteže i da se to pitanje neće moći riješiti u dovoljnoj mjeri prilagodbom linearnog tijeka prema strožem cilju unutar navedenog okvira. Promjenom linearnog faktora samo se postupno mijenja gornja granica. U skladu s tim i višak bi se samo postupno smanjivao, a tržište bi moralo nastaviti funkcionirati više od jednog desetljeća s viškom emisijskih jedinica od oko 2 milijarde ili više. Kako bi se riješio taj problem i povećala otpornost europskog sustava trgovanja emisijama na neravnoteže, potrebno je uspostaviti rezervu za stabilnost tržišta. Za osiguranje regulatorne sigurnosti u pogledu ponude za prodaju na dražbi u 3. fazi i omogućavanje vremena za prilagodbu na uvođenje promijenjenog oblika, potrebno je uspostaviti rezervu za stabilnost tržišta od 4. faze koja počinje 2021. Kako bi se zadržao maksimalni stupanj predvidljivosti, potrebno je odrediti jasna pravila za stavljanje emisijskih jedinica u rezervu i njihovo oslobađanje iz nje. Kada se ispune uvjeti, počevši u 2021., u rezervu je potrebno staviti količinu emisijskih jedinica koja iznosi 12 % emisijskih jedinica u optjecaju u godini x – 2. Kada je ukupna količina emisijskih jedinica u optjecaju manja od 400 milijuna, potrebno je osloboditi odgovarajući broj emisijskih jedinica iz rezerve.

(2) U izvješću Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću o stanju na europskom tržištu ugljika u 2012.1 utvrđeno je da su potrebne mjere za rješavanje strukturnih neravnoteža između ponude i potražnje. Procjenom učinka okvira klimatske i energetske politike za 2030.2 utvrđeno je da se očekuje nastavak neravnoteže i da se to pitanje neće moći riješiti u dovoljnoj mjeri prilagodbom linearnog tijeka prema strožem cilju unutar navedenog okvira. Promjenom linearnog faktora samo se postupno mijenja gornja granica. U skladu s tim i višak bi se samo postupno smanjivao, a tržište bi moralo nastaviti funkcionirati više od jednog desetljeća s viškom emisijskih jedinica od oko 2 milijarde ili više, zbog čega bi ETS izgubio svoju ulogu poticanja ulaganja u cilju smanjenja emisija CO2 na troškovno učinkovit način. Kako bi se riješio taj problem i povećala otpornost ETS-a na neravnoteže između ponude i potražnje te time ispravila greška u projektiranju tog sustava i da bi mu se omogućilo da djeluje kao uredno tržište sa stabilnim i konkurentnim cijenama koje odražava stvarnu vrijednost emisijskih jedinica, potrebno je uspostaviti rezervu za stabilnost tržišta tijekom 3. faze kako bi od nje bilo koristi prije početka 4. faze 2021. Uspostavom rezerve za stabilnost tržišta također bi se trebala ostvariti sinergija s drugim klimatskim politikama poput onih o obnovljivim izvorima energije i energetskoj učinkovitosti. Kako bi se zadržao maksimalni stupanj predvidljivosti, potrebno je odrediti jasna pravila za stavljanje emisijskih jedinica u rezervu i njihovo oslobađanje iz nje. Kada se ispune uvjeti, počevši u 2018., u rezervu je potrebno staviti količinu emisijskih jedinica koja iznosi 12 % emisijskih jedinica u optjecaju u godini x – 1. Kada je ukupna količina emisijskih jedinica u optjecaju manja od 400 milijuna, potrebno je osloboditi odgovarajući broj emisijskih jedinica iz rezerve.

____________________

____________________

1 COM(2012) 652 završna verzija.

1 COM(2012) 652 završna verzija.

2 Dodati upućivanje.

2 Dodati upućivanje.

Amandman  4

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Pored uspostave rezerve za stabilnost tržišta potrebne su i odgovarajuće izmjene Direktive 2003/87/EZ kako bi se osigurala dosljednost i nesmetano funkcioniranje ETS-a. Primjena Direktive 2003/87/EZ osobito može dovesti do velikih količina emisijskih jedinica koje treba prodati na dražbi na kraju svakog razdoblja trgovanja, što može ugroziti stabilnost tržišta. Prema tome, kako bi se izbjeglo stanje neravnoteže između ponude i potražnje na tržištu krajem jednog i početkom sljedećeg razdoblja trgovanja koje bi mogle prouzročiti smetnje na tržištu, potrebno je predvidjeti prodaju dijela svakog znatnog povećanja ponude na kraju jednog razdoblja trgovanja u prve dvije godine sljedećeg razdoblja.

(3) Pored uspostave rezerve za stabilnost tržišta potrebne su i odgovarajuće izmjene Direktive 2003/87/EZ kako bi se osigurala dosljednost i nesmetano funkcioniranje ETS-a. Primjena Direktive 2003/87/EZ osobito može dovesti do velikih količina emisijskih jedinica koje treba prodati na dražbi na kraju svakog razdoblja trgovanja, što može ugroziti stabilnost tržišta. Prema tome, kako bi se izbjeglo stanje neravnoteže između ponude i potražnje na tržištu krajem jednog i početkom sljedećeg razdoblja trgovanja koje bi mogle prouzročiti smetnje na tržištu, potrebno je predvidjeti stavljanje tih emisijskih jedinica u rezervu za stabilnost tržišta na kraju predmetnog razdoblja trgovanja.

Amandman  5

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Uredbom Komisije (EU) br. 176/20141a predviđena je „preraspodjela” 900 milijuna emisijskih jedinica iz razdoblja 2014. – 2016. u 2019. i 2020. (kraj treće faze ETS-a). Učinak stavljanja na dražbu tih preraspodijeljenih emisijskih jedinica u 2019. i 2020. bio bi suprotan željenom cilju trenutačnog prijedloga o rezervi za stabilnost tržišta, a to je smanjenje viška jedinica. Stoga preraspodijeljene emisijske jedinice ne bi trebalo staviti na dražbu nego bi ih umjesto toga trebalo uvrstiti u rezervu za stabilnost tržišta.

 

__________________

 

1a Uredba Komisije (EU) br. 176/2014 od 25. veljače 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 posebno radi utvrđivanja količina emisijskih jedinica stakleničkih plinova za prodaju na dražbi u razdoblju 2013. – 2020. (SL L 56, 26.2.2014., str. 11.).

Amandman  6

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 3.b (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) Važno je ETS-om potaknuti rast uz nisku razinu ugljika i zaštititi konkurentnost industrija Unije koje su izložene stvarnom riziku od izmještanja emisija ugljika. U Rezoluciji Europskog parlamenta od 4. veljače 2014. o akcijskom planu za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi već je naglašeno „da se Komisija mora konkretnije i detaljnije pozabaviti pitanjem prebacivanja emisija ugljika”. U zaključcima Europskog vijeća od 23. i 24. listopada 2014. o okviru za klimatsku i energetsku politiku do 2030. dane su jasne smjernice o nastavku dodjele besplatnih emisijskih jedinica i odredbama o izmještanju emisija ugljika nakon 2020. te se u njima navodi da se „najučinkovitija postrojenja iz sektora u opasnosti od gubitka međunarodne konkurentnosti ne bi trebala suočavati s nepotrebnim troškovima povezanima s ugljikom koji dovode do izmještanja emisija ugljika”. Trebalo bi provesti prikladne mjere u skladu s cijenom ugljika koja prevladava u vrijeme njihova uvođenja kako bi se industrije koje su izložene stvarnom riziku od izmještanja emisija ugljika zaštitile od negativnih učinaka na njihovu konkurentnost i tako izbjegli dodatni troškovi povezani s ETS-om na razini najučinkovitijih postrojenja. U tom pogledu Komisija bi trebala revidirati Direktivu 2003/87/EZ, posebno njezin članak 10.a. U cilju stvaranja jedinstvenog energetskog tržišta, tom bi revizijom trebale biti obuhvaćene i usklađene mjere na razini Unije za nadoknadu troškova emisija ugljika koji se prenose u cijene električne energije, a koje će se razlikovati od mehanizma koji trenutno podliježe propisima o državnim potporama, kako bi se zajamčili jednaki uvjeti za sve.

Amandman  7

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 4.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Komisija bi trebala preispitati funkcioniranje rezerve za stabilnost tržišta u odnosu na njezino djelovanje na temelju iskustava u pogledu njezine primjene. Prilikom preispitivanja funkcioniranja rezerve za stabilnost tržišta trebalo bi se osobito provjeriti jesu li pravila o stavljanju emisijskih jedinica u rezervu prikladna za postizanje željenih ciljeva za rješavanje strukturnih neravnoteža između ponude i potražnje.

(4) Komisija bi u roku od tri godine nakon datuma početka rada rezerve za stabilnost tržišta trebala preispitati funkcioniranje rezerve za stabilnost tržišta u odnosu na njezino djelovanje na temelju iskustava u pogledu njezine primjene. Prilikom preispitivanja funkcioniranja rezerve za stabilnost tržišta trebalo bi se osobito provjeriti jesu li pravila o stavljanju emisijskih jedinica u rezervu i njihovom oslobađanju iz nje prikladna za postizanje željenih ciljeva za rješavanje strukturnih neravnoteža između ponude i potražnje. Prilikom preispitivanja trebalo bi također istražiti učinak rezerve za stabilnost tržišta na industrijsku konkurentnost Unije i na rizik od izmještanja emisija ugljika.

Amandman  8

Prijedlog odluke

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Stoga je potrebno na odgovarajući način izmijeniti članak 10. i članak 13. stavak 2. Direktive 2003/87/EZ,

(5) Stoga je potrebno na odgovarajući način izmijeniti Direktivu 2003/87/EZ,

Justification

There is no need to refer to specific articles which are to be amended.

Amandman  9

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Uspostavlja se rezerva za stabilnost tržišta koja počinje s radom 1. siječnja 2021.

1. Rezerva za stabilnost tržišta uspostavlja se 2018. i počinje s radom do 31. prosinca 2018.

Amandman  10

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a. Komisija jamči da se emisijske jedinice preraspodijeljene u skladu s Uredbom (EU) br. 176/2014.1a izravno stavljaju u rezervu za stabilnost tržišta.

 

__________________

 

1a Uredba Komisije (EU) br. 176/2014 od 25. veljače 2014. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 posebno radi utvrđivanja količina emisijskih jedinica stakleničkih plinova za prodaju na dražbi u razdoblju 2013. – 2020. (SL L 56, 26.2.2014., str. 11.).

Amandman  11

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 1.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1b. Emisijske jedinice koje na kraju razdoblja trgovanja ostaju u rezervama novih sudionika i emisijske jedinice koje nisu dodijeljene zbog zatvaranja ili na temelju odstupanja koje se odnosi na modernizaciju sektora električne energije, smatraju se „neraspoređenim emisijskim jedinicama”. Sve takve neraspoređene emisijske jedinice ne stavljaju se na dražbu na kraju trećeg razdoblja trgovanja već se izravno stavljaju u rezervu za stabilnost tržišta.

Amandman  12

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija objavljuje ukupnu količinu emisijskih jedinica koje su u optjecaju svake godine do 15. svibnja sljedeće godine. Ukupni broj emisijskih jedinica u optjecaju u godini x jest kumulativni broj emisijskih jedinica izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2008., uključujući emisijske jedinice izdane u tom razdoblju u skladu s člankom 13. stavkom 2. Direktive 2003/87/EZ te prava na uporabu međunarodnih jedinica koja postrojenja imaju u okviru sustava trgovanja emisijama EU-a u odnosu na emisije do 31. prosinca godine x, umanjen za ukupan broj tona potvrđenih emisija postrojenja u okviru sustava trgovanja emisijama EU-a između 1. siječnja 2008. i 31. prosinca godine x, broj svih emisijskih jedinica poništenih u skladu s člankom 12. stavkom 4. Direktive 2003/87/EZ i broj emisijskih jedinica iz rezerve. Ne uzimaju se u obzir emisije tijekom trogodišnjeg razdoblja koje je počelo 2005. i završilo 2007. i jedinice izdane u vezi s tim emisijama. Prva objava uslijedit će do 15. svibnja 2017.

2. Komisija objavljuje ukupnu količinu emisijskih jedinica koje su u optjecaju svake godine do 15. svibnja sljedeće godine. Ukupni broj emisijskih jedinica u optjecaju u godini x jest kumulativni broj emisijskih jedinica izdanih u razdoblju od 1. siječnja 2008., uključujući emisijske jedinice izdane u tom razdoblju u skladu s člankom 13. stavkom 2. Direktive 2003/87/EZ te prava na uporabu međunarodnih jedinica koja postrojenja imaju u okviru sustava trgovanja emisijama EU-a u odnosu na emisije do 31. prosinca godine x, umanjen za ukupan broj tona potvrđenih emisija postrojenja u okviru sustava trgovanja emisijama EU-a između 1. siječnja 2008. i 31. prosinca godine x, broj svih emisijskih jedinica poništenih u skladu s člankom 12. stavkom 4. Direktive 2003/87/EZ i broj emisijskih jedinica iz rezerve. Ne uzimaju se u obzir emisije tijekom trogodišnjeg razdoblja koje je počelo 2005. i završilo 2007. i jedinice izdane u vezi s tim emisijama. Prva objava uslijedit će do 15. svibnja 2016.

Amandman  13

Prijedlog odluke

Članak 1. – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Počevši od 2021. svake se godine u rezervu stavlja količina emisijskih jedinica koja iznosi 12 % ukupnog broja emisijskih jedinica u optjecaju u godini x – 2, kako je objavljeno u svibnju godine x – 1, osim ako bi broj emisijskih jedinica koje se stavljaju u rezervu bio manji od 100 milijuna.

3. U skladu s člankom 1. stavkom 1. kojim se propisuje datum pravodobne provedbe uspostave rezerve, u rezervu se bez nepotrebnog odlaganja stavlja količina emisijskih jedinica koja iznosi 12 % ukupnog broja emisijskih jedinica u optjecaju u godini x – 1, kako je objavljeno u svibnju godine x, osim ako bi broj emisijskih jedinica koje se stavljaju u rezervu bio manji od 100 milijuna.

Amandman  14

Prijedlog odluke

Članak 2 – stavak 1. – točka 2.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 10. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Od 2021. nadalje države članice prodaju na dražbi sve emisijske jedinice koje nisu besplatno raspodijeljene u skladu s člancima 10.a i 10.c i koje nisu stavljene u rezervu za stabilnost tržišta uspostavljenu Odlukom [OPEU umetnite broj Odluke kada bude poznat] Europskog parlamenta i Vijeća(*).

1. Od 2018. nadalje države članice prodaju na dražbi sve emisijske jedinice koje nisu besplatno raspodijeljene u skladu s člancima 10.a i 10.c i koje nisu stavljene u rezervu za stabilnost tržišta uspostavljenu Odlukom [OPEU umetnite broj Odluke kada bude poznat] Europskog parlamenta i Vijeća(*).

Amandman  15

Prijedlog odluke

Članak 2 – stavak 1. – točka 3.

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 10.stavak 1.a

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1a. Kada količina emisijskih jedinica koje će države članice prodavati na dražbi u posljednjoj godini svakog razdoblja iz članka 13. stavka 1. za više od 30 % premašuje očekivanu prosječnu količinu za prodaju na dražbi u prve dvije godine sljedećeg razdoblja prije primjene članka 1. stavka 3. Odluke [OPEU umetnite broj Odluke kada bude poznat], dvije trećine od razlike između količina oduzima se od količina za prodaju na dražbi u posljednjoj godini razdoblja i dodaje se u jednakim dijelovima količinama koje će države članice prodavati na dražbi u prve dvije godine sljedećeg razdoblja.”

1a. Na kraju razdoblja trgovanja sve emisijske jedinice koje ostanu u rezervama novih sudionika i emisijske jedinice koje nisu dodijeljene zbog zatvaranja ili na temelju odstupanja koje se odnosi na sektor električne energije smatraju se „neraspoređenim emisijskim jedinicama”. Sve takve neraspoređene emisijske jedinice izravno se stavljaju u rezervu za stabilnost tržišta.

Amandman  16

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.a (nova)

Direktiva 2003/887/EZ

Članak 10. – stavak 3. – podstavak 1. – uvodni dio

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

3a. U članku 10. stavku 3. uvodni tekst prvog podstavka zamjenjuje se sljedećim:

„3. Države članice odlučuju o namjeni prihoda dobivenih od dražbovne prodaje emisijskih jedinica. Najmanje 50 % od prihoda dobivenih od dražbovne prodaje emisijskih jedinica iz stavka 2., uključujući sve prihode od dražbovne prodaje iz stavka 2. točaka (b) i (c) ili ekvivalent u financijskoj vrijednosti tih prihoda, treba koristiti za jednu ili više sljedećih namjena:”

„3. Države članice odlučuju o namjeni prihoda dobivenih od dražbovne prodaje emisijskih jedinica. Najmanje 50 % prihoda dobivenih od dražbovne prodaje emisijskih jedinica iz stavka 2., uključujući sve prihode od dražbovne prodaje iz stavka 2. točaka (b) i (c) ili ekvivalent u financijskoj vrijednosti tih prihoda, koristi se za jednu ili više sljedećih namjena:”

Justification

More precise obligation of how to use the auction revenues will prevent the use of these financial resources to cover state budget deficits. Auction revenues will be then really used to tackle the climate change and to support the transition of the EU to a low carbon economy in accordance with the principles of the Climate and Energy Package from 2008.

Amandman  17

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.b (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 10. – stavak 4. – podstavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3b. U članku 10. stavku 4., nakon prvog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

 

„Ako je Komisija provela prilagodbu iz prvog podstavka, u rezervu za stabilnost tržišta uspostavljenu Odlukom [OPEU umetnite broj Odluke kada bude poznat] stavlja se količina emisijskih jedinica koja odgovara povećanju emisijskih jedinica za 2019. i 2020. kako je navedeno u Prilogu IV. Uredbi Komisije (EU) br. 1031/2010*.”

 

_______________

 

* Uredba Komisije (EU) br. 1031/2010 od 12. studenog 2010. o rasporedu, upravljanju i drugim aspektima dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova prema Direktivi 2003/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova unutar Zajednice (SL L 302, 18.11.2010., str. 1.).

Amandman  18

Prijedlog odluke

Članak 2. – stavak 1. – točka 3.c (nova)

Direktiva 2003/87/EZ

Članak 10.a – stavak 8.podstavak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3c. U članku 10.a stavku 8. nakon drugog podstavka umeće se sljedeći podstavak:

 

„300 milijuna emisijskih jedinica postupno se stavlja na raspolaganje od datuma početka rada rezerve za stabilnost tržišta uspostavljene Odlukom [OPEU umetnite broj Odluke kada bude poznat] do 31. prosinca 2025. u skladu s ovim stavkom i za napredne projekte industrijske inovacije u sektorima navedenim u Prilogu I. ovoj Direktivi na temelju objektivnih i transparentnih kriterija iz ovog stavka. Tih 300 milijuna emisijskih jedinica uzima se iz neraspoređenih emisijskih jedinica definiranih u članku 1. stavku 1.b Odluke [OPEU umetnite broj Odluke kada bude poznat].”

Amandman  19

Prijedlog odluke

Članak 2.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Revizija Direktive 2003/87/EZ

 

Do ...+, Komisija revidira Direktivu 2003/87/EC u cilju djelotvorne zaštite konkurentnosti industrija Unije koje su izložene stvarnom riziku od izmještanja emisija ugljika, uvodeći ispravniju dodjelu emisijskih jedinica i potičući rast s niskom razinom ugljika, ne doprinoseći pritom višku emisijskih jedinica. Komisija pritom uzima u obzir zaključke Europskog vijeća od 23. i 24. listopada 2014., posebno u vezi s odredbama o izmještanju emisija ugljika i nastavku dodjele besplatnih emisijskih jedinica kako bi se bolje održavale promjene razina proizvodnje i kako bi se poticala najučinkovitija moguća proizvodnja. Komisija također razmatra mogućnost uvođenja usklađenog mehanizma Unije za nadoknadu neizravnih troškova ugljika koji su rezultat ove Direktive kako bi zajamčila jednake uvjete na globalnoj razini i razini Unije. Ako je potrebno, Komisija podnosi prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom.

 

________________

 

+ OJ: Molimo umetnuti datum: 6 mjeseci od dana stupanja ove Odluke na snagu.

Amandman  20

Prijedlog odluke

Članak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Do 31. prosinca 2026. Komisija na temelju analize urednog funkcioniranja europskog tržišta ugljika preispituje rezervu za stabilnost tržišta i, ako je potrebno, podnosi prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću. Tijekom preispitivanja posebna pozornost se posvećuje postotku za utvrđivanje broja emisijskih jedinica koje će se staviti u rezervu u skladu s člankom 1. stavkom 3. i brojčanoj vrijednosti gornje granice ukupnog broja emisijskih jedinica u optjecaju utvrđen člankom 1. stavkom 4.

Unutar tri godine od datuma početka rada rezerve za stabilnost tržišta Komisija na temelju analize urednog funkcioniranja europskog tržišta ugljika preispituje rezervu za stabilnost tržišta i, ako je potrebno, podnosi prijedlog Europskom parlamentu i Vijeću. Tijekom preispitivanja posebna pozornost se posvećuje postotku za utvrđivanje broja emisijskih jedinica koje će se staviti u rezervu u skladu s člankom 1. stavkom 3. i brojčanoj vrijednosti gornje granice ukupnog broja emisijskih jedinica u optjecaju utvrđen člankom 1. stavkom 4. Komisija prilikom preispitivanja također istražuje učinak rezerve za stabilnost tržišta na europsku industrijsku konkurentnost i na rizik izmještanja emisija ugljika. Potrebno je periodično, odnosno dvije godine prije početka svake nove faze, preispitati postavke rezerve za stabilnost tržišta kako bi se osiguralo da su i dalje prikladne i da se istodobno očuva sigurnost tržišta.

(1)

SL C 0, 0.0.0000, str. 0.

(2)

SL C 0, 0.0.0000, str. 0.


EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

“A well-functioning, reformed Emission Trading System (ETS) with an instrument to stabilise the market in line with the Commission proposal will be the main European instrument to achieve this [greenhouse gas reduction] target." European Council Conclusions, 23 October 2014.

On 22 January 2014, the Commission presented a proposal for a market stability reserve, together with a communication on the policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030.

The aim of the Commission proposal is to make structural changes to the emissions trading system (ETS) in order to address the surplus of emission allowances, currently estimated at over 2 billion (which has been building up in the system since 2009 (during phase 2) and to rectify its shortcomings so that it achieves its purpose: “to promote reductions of greenhouse gas emissions in a cost-effective and economically efficient manner” (Article 1 of the ETS directive).

While the 2020 target for greenhouse gas emissions reductions is guaranteed by the overall emissions cap, the surplus of allowances is undermining the long-term cost-effectiveness of the scheme. The surplus therefore undermines the orderly functioning of the carbon market and crucially the carbon price, thus reducing incentives to invest in low carbon technologies. If the situation is not addressed, the cost of reducing GHG emission reductions will in future increase significantly.

The Commission proposal thus responds to calls made by the European Parliament "to adopt measures to correct the failings of the ETS and to allow it to function as originally envisaged"(1).

The market stability reserve (MSR) proposal would as such correct a structural shortcoming in the original construction of the ETS, which did not allow for flexibility in the supply of allowances to cater for changes to market conditions or to protect the ETS against unexpected and sudden demand shocks. As indicated in the Commission staff working document accompanying the proposal, the current imbalance arose because of a mismatch between the supply of emission allowances, which is fixed due to the nature of the EU ETS as a cap-and-trade system (and was decided in more favourable economic circumstances), and demand for them, which is flexible and impacted by economic cycles, fossil fuel prices, climate policies on renewable energy and energy efficiency and other drivers.

In light of this, your Rapporteur supports the Commission proposal to introduce a market stability reserve (MSR), on the basis that it is a structural reform which will introduce into the ETS Directive itself, rules which will govern fluctuations in the market and in particular the supply of allowances. It will avoid short-term discretionary interventions in the market and provide medium to long-term predictability and stability to industry.

Your Rapporteur believes that such a reform is necessary to maintain the ETS as the cornerstone of the EU's CO2 reduction policy. Not doing so would take the ETS to the brink of collapse (without an investment incentive of the carbon price). This would lead to national initiatives taking over as the major policy instruments for CO2 emissions reductions and thus a "renationalisation" of climate policy. It would cause fragmentation in the internal market, a complex patchwork of EU regulation and even a risk of carbon leakage within the EU.

Back-loaded allowances

Last year Parliament and Council amended the ETS Directive to enable the Commission to postpone the auctioning of 900 million emission allowances until the years 2019 and 2020. In February 2014, the Commission then adopted a Regulation to adapt the auctioning timetable for the third trading period of the ETS so that 300 and 600 million allowances were "back-loaded" to years 2019 and 2020 respectively.

As indicated above, the aim of this proposed reform of the ETS is to provide predictability and stability to the market. It would therefore be illogical if the back-loaded allowances were to come back onto the market in years 2019 and 2020 only to have them placed in the reserve again over time during the fourth trading period. This would cause unnecessary market distortion and would be inconsistent with the overall aim of reducing the surplus.

Also, as several stakeholders have pointed to the value of the back-loaded allowances in the light of improved carbon leakage provisions after 2020, such as ideas with regard to a more dynamic allocation (cfr infra), it seems unwise to re-inject these allowances onto the market.

, Your rapporteur therefore proposes to put the back-loaded allowances directly into the reserve.

Carbon leakage

While this proposal addresses problems regarding the oversupply of allowances for auctioning, it does not tackle the issues that exist with regard to the free allocation of allowances or the carbon leakage provisions.

Recently the current carbon leakage regime was continued until 2020. On 24 September 2014 the Environment, Public Health and Food Safety Committee of the Parliament supported the proposed Commission decision on determining the list of sectors deemed to be exposed to a significant risk of carbon leakage for the period 2015-2019. The assessment underlying that decision continued using an assumed allowance price of EUR 30, although the actual carbon price is considerably lower. This price assumption was however underpinned by the proposed establishment of a market stability reserve and of the 40% greenhouse gas emission reduction target for 2030.

The Commission impact assessment shows that the impact of the market stability reserve, even if it starts operating before 2020, would be limited. Allowances will most likely remain within the carbon price levels on which carbon leakage provisions for energy-intensive industry are based until 2020. With an average GDP growth (of 1,8%), market analysts expect a price of 30 euro only by 2027.

Your rapporteur acknowledges the need to give certainty to industry that they will remain protected against carbon leakage after 2020. It is therefore important to highlight the European Council Conclusions of 23 October 2014 that give industry the reassurance that "free allocation will not expire" and that "existing measures will continue after 2020 to prevent the risk of carbon leakage due to climate policy, as long as no comparable efforts are undertaken in other major economies, with the objective of providing appropriate levels of support for sectors at risk of losing international competitiveness".

The Commission has already started its consultations on proposals for post-2020 carbon leakage provisions, including improvements to the existing regime. These proposals are interlinked with the MSR, but largely transcend the systemic error of market imbalances that is aimed to be fixed by the MSR.

Your rapporteur believes that further debate on improving the allocation of free allowances is certainly needed, in particular with regard to changing production levels and guarantees that the most efficient installations should not face undue carbon costs leading to carbon leakage.

In line with the European Council's request to ensure a better alignment of allocations with changing production levels and in order not to prejudge or forestall future possibilities of a more dynamic allocation, your rapporteur proposes to put the back-loaded allowances in the MSR. Building upon the guidance of the European Council, the Commission should as soon as possible present its proposals for review of the ETS Directive, including improved carbon leakage provisions.

Investment incentives

Your Rapporteur would also support the allocation of a proportion of the allowances placed in the reserve to be used to invest in low carbon industrial technology and processes.

Operation of the market stability reserve

As regards the operation of the reserve itself, the Commission proposes that:- allowances would be added to the reserve where the total surplus exceeds 833 million allowances (equivalent to 12% of the total number of allowances in circulation in the year x-2);

- 100 million allowances would be released from the reserve where the surplus is below 400 million allowances.

These parameters could be under- or over-adjusting the market situation if estimations about hedging are inaccurate. Also, more flexible parameters might be envisaged over time. There are demands for increasing the thresholds, whilst others advocate a slower release of allowances in the reserve. These concerns need to be addressed. Since there is still a substantial degree of uncertainty surrounding those issues, a well-timed review will be necessary.

With regard to the two- year time lag, your Rapporteur considers that the reference to year x-2 will result in a rather slow response time and so believes that the proposal should be amended to address this problem.

List of related stakeholder meetings / events attended with

Provisional closing date: 24.02.2015

Governments and Permanent Representations

- Belgian Permanent Representation

- Danish Permanent Representation

- Dutch Permanent Representation

- French Permanent Representation

- German Permanent Representation

- Italian Environment Minister

- Italian Permanent Representation

- Latvian Permanent Representation

- UK Permanent Representation

- Polish Secretary of State for European Affairs

Industries and non -governmental organisations

- AGC Glass Europe

- Alstom

- Arcelor-Mittal

- Aurubis A.G./ Eurometaux (European Association of Metals)

- BASF

- Belgisch Staalindustrieverbond

- Business Europe

- CAN-Europe

- Carbon Market Watch

- CEFIC

- CEPI (Confederation of European paper industries)

- CEPS (Centre for European Policy Studies / Carbon Market Forum)

- Cembureau (European Cement Association)

- Change Partnership

- Ecofys

- ENECO

- ENEL

- ENI

- E.ON

- ESTA (European Steel Tube Association)

- Eurelectric (Union of the Electricity Industry)

- Eurofer (The European Steel Association)

- Eurometaux (European Association of Metals)

- European Energy Forum

- EWEA (European Wind Energy Association)

- Essencia (Belgian chemical industry)

- Exxon

- Federacciai (Federation of the Italian Steel Companies)

- ICIS Tschach Solution GmbH (carbon market analysis)

- IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change)

- Glass for Europe

- Greenpeace

- Hydro/Eurometaux (European Association of Metals)

- LSE, Grantham research institute on climate change and the environment

- Mercuria Energy Group

- IETA (International Emissions Trading Association)

- Point Carbon, Thomson Reuters

- Polish Energy Association

- Potsdam Institut für Klimafolgenforschung / Energy Platform of the European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering

- Sandbag

- Shell

- L'Union Française de l'Electricité (UFE)

- VGI (Federation of Glass industry)

- WWF.

(1)

European Parliament resolution of 15 March 2012 on a Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050, P7_TA(2012)0086.


POSTUPAK

Naslov

Uspostava i djelovanje pričuve za stabilnost tržišta sustava Unije za trgovanje emisijama stakleničkih plinova i izmjena Direktive 2003/87/EZ

Referentni dokumenti

COM(2014)0020 – C7-0016/2014 – 2014/0011(COD)

Datum podnošenja EP-u

22.1.2014

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

6.2.2014

ITRE

6.2.2014

JURI

6.2.2014

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ECON

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Ivo Belet

10.7.2014

 

 

 

Razmatranje u odboru

5.11.2014

3.12.2014

21.1.2015

 

Datum usvajanja

24.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

58

10

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, József Nagy, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Julia Reid, Bart Staes

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Andrew Lewer

Datum podnošenja

2.3.2015

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti