Pranešimas - A8-0029/2015Pranešimas
A8-0029/2015

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB

2.3.2015 - (COM(2014) 0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD)) - ***I

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
Pranešėjas: Ivo Belet


Procedūra : 2014/0011(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0029/2015

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB

(COM(2014) 0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0020),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 192 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0016/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. birželio 4 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–       atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę[2],

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą (A8-0029/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl sprendimo

-1 konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(-1) 2014 m. spalio 23 d. ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos teigiama, kad gerai veikianti, pertvarkyta apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) su priemone, skirta rinkos stabilumui užtikrinti, bus pagrindinė Europos priemonė Sąjungos tikslui – sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį – pasiekti;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a) Komisija, atsižvelgdama į būtinybę išsaugoti ES šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos teikiamas paskatas, per derybas dėl Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos Nr. 2012/27/ES1a pareiškė išnagrinėsianti įvairias veiksmų galimybes, įskaitant, be kita ko, neatšaukiamą atsisakymą išduoti reikiamą apyvartinių taršos leidimų skaičių, siekiant kuo greičiau priimti kitas atitinkamas struktūrines priemones ir taip stiprinti ATLPS 3-iuoju etapu bei didinti jos efektyvumą;

 

__________________

 

1a 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) Komisijos ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos anglies dioksido rinkos padėtis 2012 m.“1 nurodyta, kad reikia imtis priemonių struktūriniam pasiūlos ir paklausos disbalansui mažinti. 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos2 poveikio vertinime nurodoma, kad minėtas disbalansas išliks ir jo nepavyks pakankamai sumažinti net ir linijinio koeficiento trajektoriją pakoregavus pagal griežtesnį šioje strategijoje numatytą tikslą. Linijinio koeficiento pokyčiai ilgainiui keičia tik viršutinę ribą. Taigi perteklius taip pat sumažėtų tik pamažu – daugiau kaip dešimtmetį rinkoje būtų maždaug 2 milijardų arba didesnis ATL perteklius. Siekiant šią problemą išspręsti ir Europos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą padaryti atsparesnę pasiūlos ir paklausos neatitikimams, turėtų būti sukurtas rinkos stabilumo rezervas. Siekiant užtikrinti reguliavimo tikrumą dėl 3 etape aukcionams skirtų ATL skaičiaus ir suteikti laiko prisitaikyti prie naujų struktūrinių pokyčių, rinkos stabilumo rezervas turėtų būti sukurtas nuo 2021 m. prasidedančio 4 etapo pradžios. Siekiant išlaikyti kuo didesnį nuspėjamumą, turėtų būti nustatytos aiškios ATL perkėlimo į rezervą ir iš jo taisyklės. Jei bus tenkinamos sąlygos, nuo 2021 m. į rezervą turėtų būti perkelta 12 % ATL skaičiaus, buvusio apyvartoje x-2 metais. Atitinkamas ATL skaičius turėtų būti perkeltas iš rezervo, jei bendras apyvartoje esantis ATL skaičius yra mažesnis kaip 400 milijonų;

(2) Komisijos ataskaitoje Europos Parlamentui ir Tarybai „Europos anglies dioksido rinkos padėtis 2012 m.“1 nurodyta, kad reikia imtis priemonių struktūriniam pasiūlos ir paklausos disbalansui mažinti. 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos2 poveikio vertinime nurodoma, kad minėtas disbalansas išliks ir jo nepavyks pakankamai sumažinti net ir linijinio koeficiento trajektoriją pakoregavus pagal griežtesnį šioje strategijoje numatytą tikslą. Linijinio koeficiento pokyčiai ilgainiui keičia tik viršutinę ribą. Taigi perteklius taip pat sumažėtų tik pamažu – daugiau kaip dešimtmetį rinkoje būtų maždaug 2 milijardų arba didesnis ATL perteklius, todėl pagal ATLPS nebūtų teikiamos reikiamos paskatos investuoti į ekonomiškai efektyvų išmetamo CO2 kiekio mažinimą. Siekiant šią problemą išspręsti ir ATLPS padaryti atsparesnę pasiūlos ir paklausos neatitikimams ir taip ištaisyti klaidą tos sistemos struktūroje tam, kad ATLPS galėtų veikti kaip organizuota rinka, siūlanti stabilias ir konkurencingas kainas, atitinkančias tikrąją apyvartinių taršos leidimų vertę, 3-iame etape turėtų būti sukurtas rinkos stabilumo rezervas, kad būtų galima nustatyti jo teigiamą poveikį iki 2021 m. prasidedančio 4 etapo pradžios. Rinkos stabilumo rezervas taip pat turėtų užtikrinti sąveiką su kitomis klimato politikos sritimis, kaip antai atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir energijos vartojimo efektyvumo politika. Siekiant išlaikyti kuo didesnį nuspėjamumą, turėtų būti nustatytos aiškios ATL perkėlimo į rezervą ir iš jo taisyklės. Jei bus tenkinamos sąlygos, nuo 2018 m. į rezervą turėtų būti perkelta 12 % ATL skaičiaus, buvusio apyvartoje x-1 metais. Atitinkamas ATL skaičius turėtų būti perkeltas iš rezervo, jei bendras apyvartoje esantis ATL skaičius yra mažesnis kaip 400 milijonų;

____________________

____________________

1 COM(2012) 652 final.

1 COM(2012) 652 final.

2 įterpti nuorodą.

2 įterpti nuorodą.

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) be rinkos stabilumo rezervo sukūrimo, reikėtų padaryti keletą atitinkamų Direktyvos 2003/87/EB pakeitimų, siekiant užtikrinti ATLPS nuoseklumą ir sklandų veikimą. Visų pirma, dėl Direktyvos 2003/87/EB nuostatų gali susidaryti situacija, kad kiekvieno prekybos laikotarpio pabaigoje aukcionuose parduodamų ATL skaičius gali labai šoktelėti, o tai pakenktų rinkos stabilumui. Todėl, siekiant išvengti didelių vieno prekybos laikotarpio pabaigoje ir kito prekybos laikotarpio pradžioje aukcionams skirtų ATL skaičiaus skirtumų, kurie galėtų sutrikdyti rinką, reikėtų nustatyti, kad vieno laikotarpio pabaigoje labai padidėjus aukcionams skirtų ATL skaičiui, jų dalis būtų parduodama per pirmus dvejus naujo prekybos laikotarpio metus;

(3) be rinkos stabilumo rezervo sukūrimo, reikėtų padaryti keletą atitinkamų Direktyvos 2003/87/EB pakeitimų, siekiant užtikrinti ATLPS nuoseklumą ir sklandų veikimą. Visų pirma, dėl Direktyvos 2003/87/EB nuostatų gali susidaryti situacija, kad kiekvieno prekybos laikotarpio pabaigoje aukcionuose parduodamų ATL skaičius gali labai šoktelėti, o tai pakenktų rinkos stabilumui. Todėl, siekiant išvengti didelių vieno prekybos laikotarpio pabaigoje aukcionams skirtų ATL skaičiaus skirtumų, kurie galėtų sutrikdyti rinką, reikėtų nustatyti, kad pirmiau nurodyto prekybos laikotarpio pabaigoje šie ATL būtų perkeliami į rinkos stabilumo rezervą;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) Komisijos reglamente (ES) Nr.176/2014 nurodytas 2014-2016 m. 900 milijonų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose atidėjimas 2019-2020 m. (ATLPS 3 etapui). Šių atidėtų apyvartinių taršos leidimų pardavimas aukcione 2019 ir 2020 m. duotų priešingų rezultatų negu pageidaujamas dabartinio pasiūlymo dėl rinkos stabilumo rezervo sukūrimo tikslas, t.y. sumažinti leidimų perviršį. Todėl atidėti apyvartiniai taršos leidimai turėtų būti ne parduodami aukcione, o tiesiogiai perkeliami į rinkos stabilumo rezervą.

 

__________________

 

1a 2014 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 176/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010, kad būtų nustatyti 2013–2020 m. aukcionuose parduotinų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skaičiai (OL L 56, 2014 2 26, p. 11).

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) Svarbu, kad ATL skatintų CO2 požiūriu efektyvų augimą ir, kad būtų apsaugotas Europos pramonės sektorių, kuriems iš tikrųjų gresia anglies dioksido nutekėjimo rizika, konkurencingas. 2014 m. vasario 4 d. rezoliucijoje dėl Europos plieno pramonės konkurencingumo ir tvarumo veiksmų plano Europos Parlamentas pabrėžė, kad „kad Komisija turėtų konkrečiau ir išsamiau spręsti anglies dioksido nutekėjimo problemą“. 2014 m. spalio 23 ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose dėl 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos pateiktos aiškios gairės dėl tolesnio nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo ir anglies dioksido nutekėjimo po 2020 m. reglamentavimo nuostatų ir teigiama, kad „efektyviausiems sektorių, kuriems kyla pavojus prarasti tarptautinį konkurencingumą, įrenginiams neturėtų tekti pernelyg didelės su anglies dioksidu susijusios sąnaudos, dėl kurių vyktų anglies dioksido nutekėjimas.“ Siekiant apsaugoti pramonės sektorius, kuriems iš tikrųjų kyla anglies dioksido nutekėjimo grėsmė, nuo be tokio neigiamo poveikio jų konkurencingumui, būtina taikyti proporcingas priemones, atspindinčias jų nustatymo metu buvusią anglies dioksido kainą, ir taip efektyviausių įrenginių lygmenyje išvengti papildomų su ATLPS susijusių išlaidų. Todėl Komisija turėtų persvarstyti Direktyvą Nr. 2003/87/EC ir ypač jos 10a straipsnį. Siekiant sukurti bendrą energijos rinką, į šį persvarstymą reikėtų įtraukti Europos lygmeniu suderintą anglies dioksido išlaidų, dėl kurių padidėjo elektros kainos, kompensavimo tvarką; ši tvarka turėtų skirtis nuo dabar naudojamo mechanizmo, kurį reglamentuoja valstybės pagalbos taisyklės, siekiant visapusiškai užtikrinti vienodas galimybes.

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl sprendimo

4 konstatuojamoji dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Komisija, atsižvelgdama į patirtį, sukauptą taikant rinkos stabilumo rezervą, turėtų peržiūrėti jo veikimą. Rinkos stabilumo rezervo veikimo peržiūros metu visų pirma reikėtų apsvarstyti, ar ATL perkėlimo į rezervą taisyklės yra tinkamos pasiūlos ir paklausos struktūrinio disbalanso mažinimo tikslui pasiekti;

(4) Per tris metus nuo rinkos stabilumo rezervo veikimo pradžios Komisija, atsižvelgdama į patirtį, sukauptą taikant rinkos stabilumo rezervą, turėtų peržiūrėti jo veikimą. Rinkos stabilumo rezervo veikimo peržiūros metu visų pirma reikėtų apsvarstyti, ar ATL perkėlimo į rezervą ir paėmimo jo taisyklės yra tinkamos pasiūlos ir paklausos struktūrinio disbalanso mažinimo tikslui pasiekti. Šiame persvarstyme taip pat turėtų būti išnagrinėtas rinkos stabilumo rezervo poveikis Sąjungos pramonės konkurencingumui ir anglies dioksido nutekėjimo rizikai.

 

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl sprendimo

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) todėl Direktyvos 2003/87/EB 10 straipsnis ir 13 straipsnio 2 dalis turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti,

(5) todėl Direktyva 2003/87/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

Pagrindimas

Nėra reikalo nurodyti konkrečius straipsnius, kurie turi būti iš dalies pakeisti.

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sukuriamas rinkos stabilumo rezervas, kuris veikia nuo 2021 m. sausio 1 d.

1. Sukuriamas rinkos stabilumo rezervas įkuriamas 2018 m. ir kuris pradeda veikti iki 2018 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Komisija užtikrina, kad pagal Komisijos reglamentą (ES) Nr. 176/20141a atidėti apyvartiniai taršos leidimai būtų tiesiogiai perkelti į rinkos stabilumo rezervą.

 

__________________

 

1a 2014 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 176/2014, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010, kad būtų nustatyti 2013–2020 m. aukcionuose parduotinų šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skaičiai (OL L 56, 2014 2 26, p. 11).

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 1 b dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b. Prekybos laikotarpio pabaigoje naujų rinkos dalyvių rezerve likę leidimai ir dėl įmonių uždarymo arba pagal elektros energijos sektoriaus modernizavimui taikomą išimtį nepaskirstyti leidimai laikomi „nepaskirstytais leidimais“. Visi šie nepaskirstyti leidimai trečio prekybos laikotarpio pabaigoj neparduodami aukcionuose, bet tiesiogiai perkeliami į rinkos stabilumo rezervą.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Bendrą kiekvienais metais apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičių Komisija paskelbia iki po to einančių metų gegužės 15 d. Bendras x metais apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičius gaunamas iš sudėtinio apyvartinių taršos leidimų, išduotų laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki x metų gruodžio 31 d. (įskaitant tuo laikotarpiu pagal Direktyvos 2003/87/EB 13 straipsnio 2 dalį išduotus apyvartinius taršos leidimus ir ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos įrenginių veiklos vykdytojų turimas teises naudoti tarptautinius kreditus), skaičiaus atėmus sudėtinį patvirtintų ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos įrenginių laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki x metų gruodžio 31 d. išmestų teršalų tonų, visų pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 4 dalį panaikintų ir rezerve esančių apyvartinių taršos leidimų skaičių. Trejų metų laikotarpiu nuo 2005 m. iki 2007 m. išmesti teršalai ir jų atžvilgiu išduoti apyvartiniai taršos leidimai neskaičiuojami. Apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičius pirmą kartą skelbiamas 2017 m. gegužės 15 d.

2. Bendrą kiekvienais metais apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičių Komisija paskelbia iki po to einančių metų gegužės 15 d. Bendras x metais apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičius gaunamas iš sudėtinio apyvartinių taršos leidimų, išduotų laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki x metų gruodžio 31 d. (įskaitant tuo laikotarpiu pagal Direktyvos 2003/87/EB 13 straipsnio 2 dalį išduotus apyvartinius taršos leidimus ir ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos įrenginių veiklos vykdytojų turimas teises naudoti tarptautinius kreditus), skaičiaus atėmus sudėtinį patvirtintų ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos įrenginių laikotarpiu nuo 2008 m. sausio 1 d. iki x metų gruodžio 31 d. išmestų teršalų tonų, visų pagal Direktyvos 2003/87/EB 12 straipsnio 4 dalį panaikintų ir rezerve esančių apyvartinių taršos leidimų skaičių. Trejų metų laikotarpiu nuo 2005 m. iki 2007 m. išmesti teršalai ir jų atžvilgiu išduoti apyvartiniai taršos leidimai neskaičiuojami. Apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičius pirmą kartą skelbiamas 2016 m. gegužės 15 d.

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl sprendimo

1 straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kasmet nuo 2021 m. į rezervą perkeliamas apyvartinių taršos leidimų skaičius, atitinkantis 12 % bendro x-2 metais apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, paskelbto x-1 metų gegužės mėn., nebent tas į rezervą perkeltinų apyvartinių taršos leidimų skaičius būtų mažesnis kaip 100 milijonų.

3. Vadovaujantis 1 straipsnio 1 dalimi, kurioje nurodoma apie savalaikį įgyvendinimą, kai įkūrus rezervą, į jį be nepagrįsto delsimo perkeliamas apyvartinių taršos leidimų skaičius, atitinkantis 12 % bendro x-1 metais apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičiaus, paskelbto x metų gegužės mėn., nebent tas į rezervą perkeltinų apyvartinių taršos leidimų skaičius būtų mažesnis kaip 100 milijonų.

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Direktyva 2003/87/EB

10 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nuo 2021 m. valstybės narės aukcionuose parduoda visus apyvartinius taršos leidimus, išskyrus tuos, kurie skiriami nemokamai pagal 10a ir 10c straipsnius ir kurie perkeliami į rinkos stabilumo rezervą, sukurtą Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu(*) [ES Leidinių biuro prašoma įrašyti šio sprendimo numerį, kai bus žinomas].

1. Nuo 2018 m. valstybės narės aukcionuose parduoda visus apyvartinius taršos leidimus, išskyrus tuos, kurie skiriami nemokamai pagal 10a ir 10c straipsnius ir kurie perkeliami į rinkos stabilumo rezervą, sukurtą Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu(*) [ES Leidinių biuro prašoma įrašyti šio sprendimo numerį, kai bus žinomas].

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalies 3 punktas

Direktyva 2003/87/EB

10 straipsnio 1 a dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1a. Jei apyvartinių taršos leidimų skaičius, kurį valstybės narės turėtų parduoti aukcionuose paskutiniais kiekvieno iš 13 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikotarpių metais, daugiau kaip 30 % viršija numatomą dvejų pirmųjų kito laikotarpio metų vidutinį aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičių dar prieš taikant Sprendimo [ES Leidinių biuro prašoma įrašyti šio sprendimo numerį, kai bus žinomas] 1 straipsnio 3 dalį, du trečdaliai tų skaičių skirtumo atimama iš paskutinių laikotarpio metų aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus ir lygiomis dalimis pridedama prie kito laikotarpio dvejų pirmųjų metų aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų skaičiaus.

1a. Prekybos laikotarpio pabaigoje bet kokie naujų rinkos dalyvių rezerve likę apyvartiniai taršos leidimai ir dėl įmonių uždarymo arba dėl išlygos, taikomos elektros energijos sektoriui, nepaskirstyti apyvartiniai taršos leidimai laikomi nepaskirstytais taršos leidimais. Visi tokie nepaskirstyti apyvartiniai taršos leidimai tiesiogiai perkeliami į rinkos stabilumo rezervą.

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalies 3 a punktas (naujas)

Direktyva 2003/887/EB

10 straipsnio 3 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

3a. 10 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginės dalies formuluotė pakeičiama taip:

„3. Valstybės narės turi nustatyti, kaip naudojamos apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos. Ne mažiau kaip 50 % pajamų, gautų parduodant apyvartinius taršos leidimus aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos dalies b ir c punktus, arba šių pajamų vertės finansinis atitikmuo, turėtų būti naudojami vienam ar daugiau iš šių tikslų:“

 

„3. Valstybės narės turi nustatyti, kaip naudojamos apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione gautos pajamos. Ne mažiau kaip 50 % pajamų, gautų parduodant apyvartinius taršos leidimus aukcione pagal 2 dalį, įskaitant visas pajamas, gautas iš aukcionų pagal tos dalies b ir c punktus, arba šių pajamų vertės finansinis atitikmuo, yra naudojami vienam ar daugiau iš šių tikslų:“

Pagrindimas

Tikslesnis įpareigojimas, kaip naudoti iš apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione gaunamas pajamas, padės neleisti naudoti šių finansinių išteklių valstybių biudžeto deficitui mažinti. Taip iš apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione gaunamos pajamos iš tikrųjų bus naudojamos kovai su klimato kaita ir ES perėjimui prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos remti pagal 2008 m. klimato kaitos ir energetikos dokumentų rinkinio principus.

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalies 3 b punktas (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

10 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b. 10 straipsnio 4 dalyje po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

 

„Jei Komisija atliko pirmoje pastraipoje nurodytą pritaikymą, į Sprendimu [ES Leidinių biuro prašoma įrašyti šio sprendimo numerį, kai bus žinomas] sukurtą rinkos stabilumo rezervą perkeliama toks apyvartinių taršos leidimų skaičius, kokiu jų kiekis padidintas 2019 ir 2020 m., kaip nustatyta Komisijos reglamento (ES) Nr. 1031/2010* IV priede.“

 

_______________

 

* 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, nustatančią šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų (OL L 302, 2010 11 18, p. 1).

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 straipsnio 1 dalies 3 c punktas (naujas)

Direktyva 2003/87/EB

10 a straipsnio 8 dalies 2 a pastraipa (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c. 10a straipsnio 8 dalyje po antros pastraipos įterpiama ši pastraipa:

 

Nuo rinkos stabilumo rezervo, įkurto pagal Sprendimą [ES Leidinių biuro prašoma įrašyti šio sprendimo numerį, kai bus žinomas], veikimo pradžios datos iki 2025 m. gruodžio 31 d. palaipsniui galima naudotis 300 milijonų leidimų, vadovaujantis šios pastraipos nuostatomis ir siekiant suteikti postūmį pramoninių inovacijų projektams sektoriuose, išvardytuose šios Direktyvos I priede, ir pagal objektyvius ir skaidrius kriterijus, nurodytus šioje pastraipoje. Šie 300 milijonų leidimų paimami iš nepaskirstytų leidimų, kaip nurodyta Sprendimo [ES Leidinių biuro prašoma įrašyti šio sprendimo numerį, kai bus žinomas] 1 straipsnio 1b dalyje.

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl sprendimo

2 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Direktyvos 2003/87/EB peržiūra

 

Iki ...+ Komisija persvarsto Direktyvą 2003/87/EB, siekdama veiksmingai apsaugoti Sąjungos pramonės sektorių, kuriems iš tikrųjų gresia anglies dioksido nutekėjimo rizika, konkurencingumą, ir nustato tikslų leidimų paskirstymą ir skatina CO2 požiūriu efektyvų augimą, bet neprisidedant prie perteklinės leidimų pasiūlos. Komisija, atsižvelgdama į 2014 m. spalio 23 ir 24 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas, ypač į anglies dioksido nutekėjimo reglamentavimo nuostatas ir tolesnį nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimą, užtikrindama geresnį suderinimą su kintančiais gamybos lygiais ir skatindama efektyviausią veiklą. Komisija taip pat apsvarsto Sąjungos lygmeniu suderintą netiesioginių su anglies dioksidu susijusių sąnaudų, atsirandančių dėl šios Direktyvos, kompensavimo mechanizmą, siekdama Sąjungos lygmeniu užtikrinti vienodas galimybes. Prireikus, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai teisės akto pasiūlymą pagal įprastą teisėkūros procedūrą.

 

 

________________

 

+ OL: prašom įrašyti datą: šeši mėnesiai nuo šio Sprendimo įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl sprendimo

3 straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Iki 2026 m. gruodžio 31 d. Komisija, remdamasi tinkamo Europos anglies dioksido rinkos veikimo analize, peržiūri rinkos stabilumo rezervą ir prireikus pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai. Atliekant peržiūrą visų pirma apsvarstomas procentinis dydis, pagal kurį nustatomas apyvartinių taršos leidimų, perkeltinų į rezervą pagal 1 straipsnio 3 dalį, skaičius ir ribos, taikomos bendram apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičiui, skaitinė vertė, nustatyta 1 straipsnio 4 dalyje.

Per trejus metus nuo rinkos stabilumo rezervo veikimo dienos Komisija, remdamasi tinkamo Europos anglies dioksido rinkos veikimo analize, peržiūri rinkos stabilumo rezervą ir prireikus pateikia pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai. Atliekant peržiūrą visų pirma apsvarstomas procentinis dydis, pagal kurį nustatomas apyvartinių taršos leidimų, perkeltinų į rezervą pagal 1 straipsnio 3 dalį, skaičius ir ribos, taikomos bendram apyvartoje esančių apyvartinių taršos leidimų skaičiui, skaitinė vertė, nustatyta 1 straipsnio 4 dalyje. Atlikdama peržiūrą Komisija taip pat išnagrinėja rinkos stabilumo rezervo poveikį Europos pramonės konkurencingumui ir anglies dioksido nutekėjimo rizikai. Likus dvejiems metams iki kiekvieno naujo etapo pradžios būtina periodiškai peržiūrėti rinkos stabilumo rezervo sąlygas siekiant užtikrinti, kad jos ir toliau būtų tinkamos, kartu išsaugant rinkos tikrumą.

  • [1]  OL C 0, 0000 0 0, p. 0.
  • [2]  OL C 0, 0000 0 0, p. 0.

AIŠKINAMOJI DALIS

Įvadas

„Gerai veikianti, pertvarkyta apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema (ATLPS) su priemone, skirta rinkos stabilumui užtikrinti, atitinkančia Komisijos pasiūlymą, bus pagrindinė Europos priemonė šiam tikslui [sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį] pasiekti.“ 2014 m. spalio 23 d. Europos Vadovų Tarybos išvados.

2014 m. sausio 22 d. Komisija pristatė pasiūlymą dėl rinkos stabilumo rezervo, kartu su komunikatu dėl 2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos.

Komisijos pasiūlymo tikslas – įgyvendinti apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos (ATLPS) struktūrinę reformą siekiant sumažinti sistemoje susikaupusį apyvartinių taršos leidimų perteklių, kuris, remiantis vertinimais, šiuo metu siekia daugiau kaip 2 mlrd. (susikaupęs sistemoje nuo 2009 m. (per antrąjį etapą)), ir ištaisyti jos trūkumus, kad būtų pasiektas nustatytas tikslas: „skatinamas taupus ir ekonomiškai efektyvus išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimas“ (ATLPS direktyvos 1 straipsnis).

Nors 2020 m. išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos mažinimo tikslą garantuoja nustatytas bendras didžiausias leidžiamas išmesti teršalų kiekis, apyvartinių taršos leidimų (ATL) perteklius neigiamai veikia ilgalaikį šios sistemos išlaidų efektyvumą. Taigi perteklius trukdo anglies dioksido rinkai tinkamai veikti ir ypač neigiamai veikia anglies dioksido kainą, todėl mažiau skatinama investuoti į mažo anglies dioksido kiekio technologijas. Jei nebus ieškoma išeities iš susidariusios padėties, išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo išlaidos ateityje labai išaugs.

Tad Komisijos pasiūlymas yra atsakas į Europos Parlamento raginimą „imtis priemonių, kuriomis būtų šalinami apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos trūkumai ir sudaromos sąlygos šiai sistemai veikti taip, kaip buvo numatyta iš pradžių“[1].

Remiantis pasiūlymu dėl rinkos stabilumo rezervo (RSR) būtų galima ištaisyti struktūrinius trūkumus pirminėje ATLPS, kurioje nebuvo numatytas lankstumas reguliuojant apyvartinių taršos leidimų pasiūlą, kad būtų galima reaguoti į pasikeitusias rinkos sąlygas ar apsaugoti ATLPS nuo netikėtų ir staigių paklausos svyravimų. Prie pasiūlymo pridėtame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente nurodyta, kad dabartinis disbalansas susidarė dėl to, kad ATL pasiūla, kuri nustatyta atsižvelgiant į ES ATLPS, kaip didžiausio leidžiamo išmetamųjų teršalų kiekio nustatymo ir leidimų prekybos sistemos, pobūdį (ir kuri buvo nustatyta palankesnėmis ekonominėmis sąlygomis), neatitinka ATL paklausos, kuri yra lanksti, veikiama ekonomikos ciklų, iškastinio kuro kainų, klimato politikos atsinaujinančiųjų energijos išteklių ir efektyvaus energijos vartojimo srityse bei kitų veiksnių.

Atsižvelgdamas į tai, pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui sukurti rinkos stabilumo rezervą (RSR), manydamas, jog tai bus struktūrinė reforma, kurią įgyvendinant į ATLPS direktyvą bus įtrauktos nuostatos, kurias taikant bus galima valdyti rinkos svyravimus ir ypač ATL pasiūlą. Tai leis išvengti trumpalaikio savavališko įsikišimo į rinką ir suteiks pramonei vidutinės trukmės bei ilgalaikį nuspėjamumą ir stabilumą.

Pranešėjas mano, kad tokia reforma yra būtina norint, kad ATLPS išliktų ES CO2 mažinimo politikos kertinis akmuo. To nepadarius ATLPS kiltų grėsmė žlugti (be investavimo paskatos, nustačius deramą anglies dioksido kainą). Jeigu taip nutiktų, nacionalinės iniciatyvos taptų pagrindinėmis CO2 emisijų mažinimo politikos priemonėmis ir klimato politika būtų vėl „nacionalizuota“. To padariniai būtų: suskaidyta vidaus rinka, sudėtingas ES reglamentų rinkinys ir netgi anglies dioksido nutekėjimo rizika visoje ES.

Atidėti ATL

Praėjusiais metais Parlamentas ir Taryba iš dalies pakeitė ATLPS direktyvą, kad Komisija galėtų atidėti 900 milijonų ATL pardavimą aukcionuose iki 2019 ir 2020 metų. Taigi 2014 m. vasario mėn. Komisija priėmė reglamentą ir pritaikė aukcionų tvarkaraštį trečiajam ATLPS prekybos laikotarpiui taip, kad 300 mln. ir 600 mln. ATL būtų atidėti atitinkamai 2019 m. ir 2020 m.

Kaip nurodyta pirmiau, pasiūlytos ATLPS reformos tikslas – suteikti rinkai nuspėjamumą ir stabilumą. Todėl būtų nelogiška, jeigu atidėti ATL būtų sugrąžinti į rinką 2019 ir 2020 metais tik tam, kad po kurio laiko ketvirtuoju prekybos laikotarpiu jie vėl būtų perkelti į rezervą. Tai be reikalo iškraipytų rinką ir būtų nesuderinama su bendru siekiu sumažinti leidimų perteklių.

Be to, nemažai suinteresuotųjų subjektų atkreipė dėmesį į tai, kad atidėti ATL, atsižvelgiant į patobulintas anglies dioksido nutekėjimą po 2020 m. reglamentuojančias nuostatas, pvz., nuostatas dėl dinamiškesnio paskirstymo (žr. toliau), yra naudingi, todėl būtų neprotinga šiuos leidimus sugrąžinti rinką.

Todėl pranešėjas siūlo perkelti atidėtus ATL tiesiai į rezervą.

Anglies dioksido nutekėjimas

Nors šiame pasiūlyme sprendžiamos aukcionuose parduotinų apyvartinių taršos leidimų pertekliaus problemos, tačiau nesprendžiami klausimai, susiję su nemokamų leidimų paskirstymu arba anglies dioksido nutekėjimą reglamentuojančiomis nuostatomis.

Neseniai buvo nespręsta, kad dabartinė anglies dioksido nutekėjimo tvarka bus toliau taikoma iki 2020 m. 2014 m. rugsėjo 24 d. Parlamento Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas pritarė Komisijos pasiūlytam sprendimui nustatyti sąrašą sektorių, kuriems 2015–2019 m. laikotarpiu būdinga didelė anglies dioksido nutekėjimo rizika. Atliekant vertinimą, kuriuo grindžiamas tas sprendimas, buvo toliau naudojama tariama apyvartinių taršos leidimų kaina – 30 EUR, nors iš tikrųjų anglies dioksido kaina yra gerokai mažesnė. Sprendimas taikyti šią tariamą kainą buvo paremtas pasiūlymu įsteigti rinkos stabilumo rezervą ir tikslu iki 2030 m. 40 proc. sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Iš Komisijos atlikto poveikio vertinimo matyti, kad rinkos stabilumo rezervo poveikis, net jei jis pradėtų veikti iki 2020 m., būtų ribotas. ATL veikiausiai išliktų tame anglies dioksido kainų lygmenyje, kuriuo grindžiamos energijai imlių pramonės sektorių anglies dioksido nutekėjimą reglamentuojančios nuostatos, galiojančios iki 2020 m. Esant vidutiniam BVP augimui (1,8 proc.) rinkos analitikai prognozuoja, kad tik 2027 m. kaina pasieks 30 EUR.

Pranešėjas pripažįsta, jog būtina suteikti pramonei tikrumą, kad ir po 2020 m. ji bus apsaugota nuo anglies dioksido nutekėjimo. Todėl svarbu akcentuoti Europos Vadovų Tarybos 2014 m. spalio 23 d. išvadas, kuriose pramonei suteikiamos garantijos, kad „nemokami apyvartiniai taršos leidimai galios toliau“ ir kad „esamos priemonės bus taikomos ir po 2020 m., siekiant užkirsti kelią anglies dioksido nutekėjimo rizikai, kylančiai dėl kovos su klimato kaita politikos, kol kitos didžiosios ekonomiškai reikšmingos šalys nesiims panašių pastangų, siekiant suteikti tinkamo lygio paramą sektoriams, kuriuose kyla rizika prarasti tarptautinį konkurencingumą“.

Komisija jau pradėjo konsultacijas dėl pasiūlymų dėl anglies dioksido nutekėjimą reglamentuojančių nuostatų po 2020 m. ir dabartinės tvarkos pagerinimo. Šie pasiūlymai yra susiję su rinkos stabilumo rezervu, tačiau jų užmojai yra kur kas didesni nei rinkos stabilumo rezervo tikslas – ištaisyti rinkos disbalanso sisteminę klaidą.

Pranešėjas mano, kad tikrai būtina tęsti diskusijas dėl to, kaip pagerinti nemokamų leidimų paskirstymą, ypač kai kalbama apie kintančius gamybos lygius ir garantijas, kad efektyviausiems šių sektorių įrenginiams netektų pernelyg didelės su anglies dioksidu susijusios sąnaudos, lemiančios anglies dioksido nutekėjimą.

Remdamasis Europos Vadovų Tarybos raginimu užtikrinti geresnį apyvartinių taršos leidimų suderinimą su kintančiais gamybos lygiais ir siekdamas nepakenkti ir neužbėgti už akių būsimoms dinamiškesnio leidimų paskirstymo galimybėms, pranešėjas siūlo perkelti atidėtus apyvartinius taršos leidimus į rinkos stabilumo rezervą. Remdamasi Europos Vadovų Tarybos gairėmis, Komisija turėtų kiek įmanoma greičiau pateikti savo pasiūlymus dėl ATLPS direktyvos peržiūros, įskaitant patobulintas anglies dioksido nutekėjimą reglamentuojančias nuostatas.

Investavimo paskatos

Pranešėjas taip pat pritartų tam, kad dalis į rezervą perkeltų apyvartinių taršos leidimų būtų panaudota investicijoms į mažo anglies dioksido kiekio pramonės technologijas ir procesus.

Rinkos stabilumo rezervo veikimas

Kalbant apie paties rezervo veikimą, Komisija siūlo, kad:

– ATL būtų perkeliami į rezervą, jei bendras perteklius yra didesnis kaip 833 milijonai ATL (atitinka 12 % bendro x-2 metais apyvartoje buvusių apyvartinių taršos leidimų skaičiaus);

– iš rezervo būtų paimama 100 milijonų ATL, jei perteklius yra mažesnis kaip 400 milijonai ATL.

Gali būti, kad vadovaujantis šiais parametrais rinka bus per mažai arba per daug reguliuojama, jeigu prognozės, susijusios su rizikos draudimu, bus klaidingos. Be to, ilgainiui galbūt bus numatyti lankstesni parametrai. Vieni ragina nustatyti didesnes viršutines ribas, kiti pritaria ne tokiam sparčiam apyvartinių taršos leidimų perkėlimui į rezervą. Šiuos klausimus reikia spręsti. Kadangi šioje srityje vis dar esama didelių neaiškumų, svarbu, kad peržiūra butų atlikta tinkamu laiku.

Kalbant apie dvejų metų delsimo laikotarpį, pranešėjas laikosi nuomonės, kad pateikus nuorodą į x-2 metus būtų labai prailgintas reagavimo laikas, todėl mano, kad siekiant išspręsti šią problemą, pasiūlymą reikėtų keisti.

Susijusių suinteresuotųjų šalių posėdžių (renginių, kuriuose dalyvauta) sąrašas

Negalutinis terminas: 24.02.2015

Vyriausybės ir nuolatinės atstovybės

– Belgijos nuolatinė atstovybė

– Danijos nuolatinė atstovybė

– Nyderlandų nuolatinė atstovybė

– Prancūzijos nuolatinė atstovybė

– Vokietijos nuolatinė atstovybė

– Italijos aplinkosaugos ministras

– Italijos nuolatinė atstovybė

– Latvijos nuolatinė atstovybė

– JK nuolatinė atstovybė

– Lenkijos Europos reikalų valstybės sekretorius

Pramonės šakos ir nevyriausybinės organizacijos

– AGC Glass Europe

- Alstom

- Arcelor-Mittal

- Aurubis A.G./ Eurometaux (European Association of Metals)

- BASF

- Belgisch Staalindustrieverbond

- Business Europe

- CAN-Europe

- Carbon Market Watch

- CEFIC

- CEPI (Confederation of European paper industries)

- CEPS (Centre for European Policy Studies / Carbon Market Forum)

- Cembureau (European Cement Association)

- Change Partnership

- Ecofys

- ENECO

- ENEL

- ENI

- E.ON

- ESTA (European Steel Tube Association)

- Eurelectric (Union of the Electricity Industry)

- Eurofer (The European Steel Association)

- Eurometaux (European Association of Metals)

- European Energy Forum

- EWEA (European Wind Energy Association)

- Essencia (Belgian chemical industry)

- Exxon

- Federacciai (Federation of the Italian Steel Companies)

- ICIS Tschach Solution GmbH (carbon market analysis)

- IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change)

- Glass for Europe

- Greenpeace

- Hydro/Eurometaux (European Association of Metals)

- LSE, Grantham research institute on climate change and the environment

- Mercuria Energy Group

- IETA (International Emissions Trading Association)

- Point Carbon, Thomson Reuters

- Polish Energy Association

- Potsdam Institut für Klimafolgenforschung / Energy Platform of the European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering

- Sandbag

- Shell

- L'Union Française de l'Electricité (UFE)

- VGI (Federation of Glass industry)

– Pasaulinio laukinės gamtos fondas (angl. WWF).

  • [1]  2012 m. kovo 15 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Konkurencingos mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos sukūrimo iki 2050 m. plano (P7_TA(2012)0086).

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimas ir veikimas ir Direktyvos 2003/87/EB dalinis keitimas

Nuorodos

COM(2014) 0020 – C7-0016/2014 – 2014/0011(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

22.1.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

6.2.2014

ITRE

6.2.2014

JURI

6.2.2014

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Ivo Belet

10.7.2014

 

 

 

Svarstymas komitete

5.11.2014

3.12.2014

21.1.2015

 

Priėmimo data

24.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

58

10

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, József Nagy, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Julia Reid, Bart Staes

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Andrew Lewer

Pateikimo data

2.3.2015