RAPORT referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE

2.3.2015 - (COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Ivo Belet


Procedură : 2014/0011(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0029/2015

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE

(COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2014)0020),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0016/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 4 iunie 2014[1]

–       având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[2],

–       având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0029/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de decizie

Considerentul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Concluziile Consiliului European din 23 și 24 octombrie 2014 referitoare la cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 afirmă că principalul instrument european pentru îndeplinirea obiectivului Uniunii de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră va fi o schemă de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) reformată și funcțională, însoțită de un instrument de stabilizare a pieței.

Amendamentul  2

Propunere de decizie

Considerentul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Este necesară menținerea stimulentelor în schema ETS a Uniunii în cadrul negocierilor referitoare la Directiva 2012/27/UE1a a Parlamentului European și a Consiliului, Comisia a prezentat o declarație de examinare a opțiunilor, inclusiv, printre altele, reținerea cu caracter permanent a numărului necesar de certificate, pentru a acționa în vederea adoptării, cât mai curând posibil, a unor noi măsuri structurale corespunzătoare pentru a consolida ETS în faza 3 și pentru ca acesta să devină mai eficace.

 

__________________

 

1a Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).

Amendamentul  3

Propunere de decizie

Considerentul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind situația pieței europene a carbonului în 20127 a identificat necesitatea de a lua măsuri pentru a corecta dezechilibrele structurale dintre cerere și ofertă. Evaluarea impactului privind cadrul pentru 2030 al politicii în materie de schimbări climatice și energie8 indică faptul că acest dezechilibru ar urma să continue și nu s-ar corecta în mod suficient prin adaptarea traiectoriei liniare către o țintă mai strictă în acest cadru. O modificare a factorului linear nu face decât să modifice treptat plafonul emisiilor. În consecință, excedentul ar scădea și el doar treptat, astfel încât piața ar trebui să continue să funcționeze timp de peste un deceniu cu un excedent de aproximativ 2 miliarde de certificate sau mai mult. Pentru a răspunde acestei probleme și a spori rezistența față de dezechilibre a schemei europene de comercializare a certificatelor de emisii, ar trebui instituită o rezervă pentru stabilitatea pieței. Pentru a garanta certitudinea de reglementare în ceea ce privește oferta de certificate scoase la licitație în faza 3 și a oferi timpul necesar de adaptare la introducerea modificării structurii schemei, rezerva pentru stabilitatea pieței ar trebui să fie instituită în faza 4, începând din 2021. Pentru a menține un grad maxim de previzibilitate, ar trebui să se stabilească reguli clare privind înscrierea certificatelor în rezervă și scoaterea acestora din rezervă. În cazul în care condițiile sunt îndeplinite, începând din 2021, certificatele corespunzând unui procent de 12 % din numărul de certificate aflate în circulație în anul x-2 ar trebui înscrise în rezervă. Un număr corespunzător de certificate ar trebui scoase din rezervă atunci când numărul total de certificate aflate în circulație este mai mic de 400 de milioane.

(2) Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind situația pieței europene a carbonului în 20127 a identificat necesitatea de a lua măsuri pentru a corecta dezechilibrele structurale dintre cerere și ofertă. Evaluarea de impact referitoare la cadrul de politici privind clima și energia pentru 20308 indică faptul că acest dezechilibru ar urma să continue și nu s-ar corecta în mod suficient prin adaptarea traiectoriei liniare la o țintă mai strictă în acest cadru. O modificare a factorului linear nu face decât să modifice treptat plafonul emisiilor. În consecință, excedentul ar scădea și el doar treptat, astfel încât piața ar trebui să continue să funcționeze timp de peste un deceniu cu un excedent de aproximativ 2 miliarde de certificate sau mai mult, ceea ce ar împiedica, prin urmare, ETS să transmită semnalul în materie de investiții necesar pentru a reduce emisiile de CO2 într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor. Pentru a răspunde acestei probleme și a spori rezistența ETS față de dezechilibrele dintre cerere și ofertă și pentru a corecta, astfel, o eroare de concepție a sistemului spre a-i permite să funcționeze ca o piață ordonată, cu prețuri stabile și competitive, care reflectă valoarea reală a certificatelor, ar trebui instituită o rezervă pentru stabilitatea pieței pe parcursul fazei 3, în scopul determinării beneficiilor acestora înainte de lansarea fazei 4 în 2021. Rezerva pentru stabilitatea pieței ar trebui să asigure și sinergiile cu alte politici privind clima, cum ar fi cele referitoare la energia din surse regenerabile și eficiența energetică. Pentru a menține un grad maxim de previzibilitate, ar trebui să se stabilească reguli clare privind înscrierea certificatelor în rezervă și scoaterea acestora din rezervă. În cazul în care condițiile sunt îndeplinite, începând din 2018, certificatele corespunzând unui procent de 12 % din numărul de certificate aflate în circulație în anul x-1 ar trebui înscrise în rezervă. Un număr corespunzător de certificate ar trebui scoase din rezervă atunci când numărul total de certificate aflate în circulație este mai mic de 400 de milioane.

____________________

____________________

1 COM(2012)652 final

1 COM(2012)652.

8 A se introduce referința.

 

2 A se introduce trimiterea.

Amendamentul  4

Propunere de decizie

Considerentul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În plus, pe lângă instituirea rezervei pentru stabilitatea pieței, câteva modificări subsecvente ar trebui aduse Directivei 2003/87/CE pentru a se asigura coerența și buna funcționare a ETS. Mai precis, aplicarea Directivei 2003/87/CE poate duce la volume mari de certificate care vor fi scoase la licitație la sfârșitul fiecărei perioade de comercializare, ceea ce poate submina stabilitatea pieței. În consecință, pentru a se evita o situație de dezechilibru al pieței în ceea ce privește oferta de certificate la sfârșitul unei perioade de comercializare și la începutul următoarei perioade, situație care ar putea perturba piața, ar trebui să se prevadă dispoziții privind scoaterea la licitație a unei părți a oricărei creșteri a ofertei de la sfârșitul unei perioade de comercializare în primii doi ani din perioada următoare.

(3) În plus, pe lângă instituirea rezervei pentru stabilitatea pieței, câteva modificări subsecvente ar trebui aduse Directivei 2003/87/CE pentru a se asigura coerența și buna funcționare a ETS. Mai precis, aplicarea Directivei 2003/87/CE poate duce la volume mari de certificate care vor fi scoase la licitație la sfârșitul fiecărei perioade de comercializare, ceea ce poate submina stabilitatea pieței. În consecință, pentru a se evita o situație de dezechilibru al pieței în ceea ce privește oferta de certificate la sfârșitul unei perioade de comercializare, situație care ar putea perturba piața, ar trebui să se prevadă dispoziții privind înscrierea acestor certificate în rezerva pentru stabilitatea pieței, la sfârșitul respectivei perioade de comercializare.

Amendamentul  5

Propunere de decizie

Considerentul 3 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Regulamentul (UE) nr. 176/2014 al Comisiei1a a prevăzut amânarea licitării a 900 de milioane de certificate din anii 2014-2016 către anii 2019 și 2020 (sfârșitul fazei 3 de comercializare a ETS). Impactul scoaterii la licitație în 2019 și 2020 a acestor volume concentrate de certificate la sfârșitul perioadei de tranzacționare ar fi în contradicție cu obiectivul dorit al prezentei propuneri referitoare la rezerva pentru stabilitatea pieței, și anume reducerea excedentului de certificate. Prin urmare, certificatele a căror licitare a fost amânată nu ar trebui să fie scoase la licitație, ci ar trebui să fie înscrise direct în rezerva pentru stabilitatea pieței.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 176/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în special pentru a determina volumele de certificate de emisii de gaze cu efect de seră care urmează să fie scoase la licitație în perioada 2013-2020 (JO L 56, 26.2.2014, p. 11).

Amendamentul  6

Propunere de decizie

Considerentul 3 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Este important ca ETS să stimuleze o creștere cu emisii reduse de dioxid de carbon și ca industriile Uniunii care sunt supuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon să fie protejate. Rezoluția Parlamentului European din 4 februarie 2014 referitoare la planul de acțiune pentru o industrie siderurgică competitivă și durabilă în Europa a subliniat deja că „problema relocării emisiilor de carbon ar trebui abordată mai concret și în detaliu de către Comisie”. Concluziile Consiliului European din 23 și 24 octombrie 2014 referitoare la cadrul de politici privind clima și energia pentru 2030 au definit orientări clare cu privire la continuarea alocărilor cu titlu gratuit și la dispozițiile privind relocarea emisiilor de carbon după 2020 și precizează că instalațiile cele mai eficiente în sectoarele care riscă să piardă din competitivitate pe plan internațional nu ar trebui să se confrunte cu costuri nejustificate legate de reducerea emisiilor de dioxid de carbon, care să ducă la relocarea emisiilor de dioxid de carbon. Ar trebui luate măsuri proporționale care să reflecte prețul certificatelor de emisii aplicabil în momentul introducerii lor, în scopul evitării oricărui impact negativ asupra competitivității industriilor expuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, evitând astfel costuri suplimentare legate de ETS la nivelul celor mai eficiente instalații. În această privință, Comisia ar trebui să revizuiască Directiva 2003/87/CE, în special articolul 10a al acesteia. În urmărirea obiectivului creării unei piețe unice a energiei, această revizuire ar trebui să includă și modalități armonizate la nivel UE de compensare a costurilor legate de emisiile de carbon care sunt transferate în prețurile energiei electrice, altele decât mecanismele reglementate în prezent de normele privind ajutoarele de stat, pentru a asigura condiții de concurență pe deplin echitabile.

Amendamentul  7

Propunere de decizie

Considerentul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia ar trebui să examineze funcționarea rezervei pentru stabilitatea pieței în ceea ce privește utilizarea acesteia din perspectiva experienței dobândite în urma aplicării sale. Revizuirea funcționării rezervei pentru stabilitatea pieței ar trebui, în special, să analizeze dacă regulile privind înscrierea certificatelor în rezervă sunt adecvate în ceea ce privește obiectivul urmărit, și anume corectarea dezechilibrelor structurale dintre cerere și ofertă.

(4) În termen de trei ani de la data începerii funcționării rezervei pentru stabilitatea pieței, Comisia ar trebui să examineze funcționarea rezervei pentru stabilitatea pieței în ceea ce privește utilizarea acesteia din perspectiva experienței dobândite în urma aplicării sale. Revizuirea funcționării rezervei pentru stabilitatea pieței ar trebui, în special, să analizeze dacă regulile privind înscrierea certificatelor în rezervă și scoaterea acestora din rezervă sunt adecvate în ceea ce privește obiectivul urmărit, și anume corectarea dezechilibrelor structurale dintre cerere și ofertă. Revizuirea ar trebui să analizeze și impactul rezervei pentru stabilitatea pieței asupra competitivității industriale a Uniunii și asupra riscului relocării emisiilor de carbon.

Amendamentul  8

Propunere de decizie

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Prin urmare, articolul 10 și articolul 13 aliniatul (2) din Directiva 2003/87/CE ar trebui modificate în consecință,

(5) Prin urmare, Directiva 2003/87/CE ar trebui modificată în consecință,

Justificare

Nu este necesar să se introducă o trimitere la articolele specifice care trebuie modificate.

Amendamentul  9

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Se instituie o rezervă pentru stabilitatea pieței care va începe să funcționeze la 1 ianuarie 2021.

(1) În anul 2018 se instituie o rezervă pentru stabilitatea pieței, care va începe să funcționeze până la data de 31 decembrie 2018.

Amendamentul  10

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Comisia garantează că certificatele a căror scoatere la licitație a fost amânată, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 176/20141a al Comisiei, sunt înscrise direct în rezerva pentru stabilitatea pieței.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) nr. 176/2014 al Comisiei din 25 februarie 2014 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1031/2010 în special pentru a determina volumele de certificate de emisii de gaze cu efect de seră care urmează să fie scoase la licitație în perioada 2013-2020 (JO L 56, 26.2.2014, p. 11).

Amendamentul  11

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 1 b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1b) Certificatele care rămân în rezerva destinată noilor participanți la schemă la sfârșitul perioadei de comercializare și certificatele care nu au fost alocate din cauza închiderii instalațiilor industriale sau în temeiul derogării pentru modernizarea sectorului energiei electrice se consideră a fi „certificate nealocate”. Certificatele nealocate la finalul celei de a treia perioade de comercializare nu vor fi scoase la licitație, ci vor fi înscrise direct în rezerva pentru stabilitatea pieței.

Amendamentul  12

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Comisia publică numărul total de certificate aflate în circulație în fiecare an, până la data de 15 mai a exercițiului următor. Numărul total de certificate aflate în circulație pentru anul x este numărul cumulat de certificate emise în perioada de după 1 ianuarie 2008, inclusiv numărul de certificate emise în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE în perioada respectivă și numărul drepturilor de utilizare a creditelor internaționale exercitate de către instalațiile industriale în temeiul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii în ceea ce privește emisiile de până la data de 31 decembrie a anului x, minus numărul cumulat de tone de emisii verificate generate de instalațiile industriale în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii între data de 1 ianuarie 2008 și data de 31 decembrie din anul x, numărul oricăror certificate anulate în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE și numărul de certificate aflate în rezervă. Nu se ține seama de emisiile produse în cursul perioadei de trei ani care începe în 2005 și se încheie în 2007 și nici de certificatele eliberate în ceea ce privește emisiile respective. Prima publicare are loc până la 15 mai 2017.

(2) Comisia publică numărul total de certificate aflate în circulație în fiecare an, până la data de 15 mai a exercițiului următor. Numărul total de certificate aflate în circulație pentru anul x este numărul cumulat de certificate emise în perioada de după 1 ianuarie 2008, inclusiv numărul de certificate emise în temeiul articolului 13 alineatul (2) din Directiva 2003/87/CE în perioada respectivă și numărul drepturilor de utilizare a creditelor internaționale exercitate de către instalațiile industriale în temeiul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii în ceea ce privește emisiile de până la data de 31 decembrie a anului x, minus numărul cumulat de tone de emisii verificate generate de instalațiile industriale în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii între data de 1 ianuarie 2008 și data de 31 decembrie din anul x, numărul oricăror certificate anulate în conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din Directiva 2003/87/CE și numărul de certificate aflate în rezervă. Nu se ține seama de emisiile produse în cursul perioadei de trei ani care începe în 2005 și se încheie în 2007 și nici de certificatele eliberate în ceea ce privește emisiile respective. Prima publicare are loc până la 15 mai 2016.

Amendamentul  13

Propunere de decizie

Articolul 1 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) În fiecare an, începând din 2021, un număr de certificate egal cu 12 % din numărul total de certificate aflate în circulație în anul x-2, număr publicat în luna mai a anului x-1, este introdus în rezervă, cu excepția cazului în care acest număr de certificate care urmează să fie introduse în rezervă ar fi mai mic de 100 de milioane.

(3) În conformitate cu articolul 1 alineatul (1) privind începerea funcționării la timp a rezervei după instituirea acesteia, un număr de certificate egal cu 12 % din numărul total de certificate aflate în circulație în anul x-1, număr publicat în luna mai a anului x, este introdus în rezervă fără întârzieri nejustificate, cu excepția cazului în care acest număr de certificate care urmează să fie introduse în rezervă ar fi mai mic de 100 de milioane.

Amendamentul  14

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 2

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Începând din 2021, statele membre scot la licitație toate certificatele care nu sunt alocate cu titlu gratuit în conformitate cu articolele 10a și 10c și care nu sunt înscrise în rezerva pentru stabilitatea pieței instituită prin Decizia [a se introduce de către OP numărul prezentei decizii când acesta va fi cunoscut] a Parlamentului European și a Consiliului (*).

(1) Începând din 2018, statele membre scot la licitație toate certificatele care nu sunt alocate cu titlu gratuit în conformitate cu articolele 10a și 10c și care nu sunt înscrise în rezerva pentru stabilitatea pieței instituită prin Decizia [a se introduce de către OP numărul prezentei decizii când acesta va fi cunoscut] a Parlamentului European și a Consiliului (*).

Amendamentul  15

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 1 a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1a) În cazul în care volumul certificatelor de emisii care urmează să fie scoase la licitație de statele membre în ultimul an al fiecărei perioade menționate la articolul 13 alineatul (1) depășește cu mai mult de 30 % media preconizată a volumului de certificate scoase la licitație pentru primii doi ani din perioada următoare înainte de aplicarea articolului 1 alineatul (3) din Decizia [a se introduce de către OP numărul prezentei decizii când acesta va fi cunoscut], două treimi din diferența dintre aceste volume se deduc din volumul de certificate scoase la licitație în ultimul an al perioadei și se adăugă în tranșe egale volumelor care urmează să fie scoase la licitație de statele membre în primii doi ani ai perioadei următoare.

(1a) Certificatele care rămân în rezerva destinată noilor participanți la schemă la sfârșitul perioadei de comercializare și certificatele care nu au fost alocate din cauza închiderii instalațiilor industriale sau în temeiul derogării pentru sectorul energiei electrice se consideră a fi „certificate nealocate”. Toate certificatele nealocate sunt înscrise direct în rezerva pentru stabilitatea pieței.

Amendamentul  16

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Directiva 2003/887/CE

Articolul 10 – alineatul 3 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

3a. La articolul 10 alineatul (3), partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Statele membre determină destinația veniturilor obținute în urma licitării cotelor. Cel puțin 50 % din veniturile provenite din licitarea cotelor menționată la alineatul (2), inclusiv toate veniturile provenite din licitarea menționată la alineatul (2) literele (b) și (c), sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri, ar trebui să fie utilizate în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:”

„(3) Statele membre determină destinația veniturilor obținute în urma licitării cotelor. Cel puțin 50 % din veniturile provenite din licitarea certificatelor menționată la alineatul (2), inclusiv toate veniturile provenite din licitarea menționată la alineatul (2) literele (b) și (c), sau echivalentul valorii financiare a acestor venituri, se utilizează în unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:”

Justificare

O obligație mai precisă cu privire la modul de utilizare a veniturilor obținute din licitații va preveni utilizarea acestor resurse financiare pentru a acoperi deficite ale bugetului de stat. Veniturile provenite din licitații vor fi apoi utilizate efectiv pentru a combate schimbările climatice și pentru a sprijini tranziția UE către o economie cu emisii scăzute de carbon în conformitate cu principiile pachetului energie/climă din 2008.

Amendamentul  17

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 b (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. La articolul 10 alineatul (4), după primul paragraf se introduce următorul paragraf:

 

„În cazul în care Comisia a realizat adaptarea menționată la primul paragraf, un număr de certificate corespunzător creșterii volumului certificatelor în 2019 și 2020 astfel cum prevede anexa IV la Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei* este înscris în rezerva pentru stabilitatea pieței instituită prin Decizia [a se introduce de către OP numărul deciziei atunci când acesta va fi cunoscut].”

 

_______________

 

* Regulamentul (UE) nr. 1031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea și alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității (JO L 302, 18.11.2010, p. 1).

Amendamentul  18

Propunere de decizie

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 3 c (nou)

Directiva 2003/87/CE

Articolul 10 a – alineatul 8 – paragraful 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c. La articolul 10a alineatul (8), după al doilea paragraf se inserează următorul paragraf:

 

„De la data începerii funcționării rezervei pentru stabilitatea pieței instituită prin Decizia [a se introduce de către OP al UE numărul deciziei atunci când acesta va fi cunoscut], un număr de 300 de milioane de certificate vor fi puse la dispoziție în mod treptat până la 31 decembrie 2025, în conformitate cu prezentul alineat, pentru proiecte de inovare industrială avansată în sectoarele enumerate în anexa I a prezentei directive, în temeiul criteriilor obiective și transparente menționate la prezentul alineat. Aceste 300 de milioane de certificate provin din certificatele nealocate, în conformitate cu dispozițiile de la articolul 1 alineatul (1) litera (b) din Decizia [a se introduce de către OP al UE numărul prezentei decizii când acesta va fi cunoscut].”

Amendamentul  19

Propunere de decizie

Articolul 2 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

Revizuirea Directivei 2003/87/CE

 

Până la data de ...+, Comisia revizuiește Directiva 2003/87/CE, în scopul protejării eficiente a competitivității industriilor Uniunii care sunt supuse unui risc real de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, prin introducerea unei alocări mai precise a certificatelor și prin stimularea unei creșteri cu emisii reduse de dioxid de carbon, fără a contribui la un excedent de certificate. Comisia ține deci seama de concluziile Consiliului European din 23 și 24 octombrie 2014, în special în ceea ce privește relocarea emisiilor de dioxid de carbon și continuarea alocărilor cu titlu gratuit, printr-o mai bună reflectare a schimbării nivelurilor de producție și prin stimularea celor mai eficiente performanțe. Comisia ia în considerare, de asemenea, un mecanism armonizat la nivelul Uniunii pentru compensarea costurilor indirecte legate de emisiile de dioxid de carbon care decurg din prezenta directivă, pentru a asigura condiții de concurență echitabile la nivel mondial și la nivelul UE. Dacă este necesar, Comisia prezintă o propunere Parlamentului European și Consiliului în conformitate cu procedura legislativă ordinară.

 

________________

 

+ JO: a se introduce data: șase luni de la data intrării în vigoare a prezentei decizii.

Amendamentul  20

Propunere de decizie

Articolul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Până la 31 decembrie 2026, Comisia revizuiește rezerva pentru stabilitatea pieței pe baza analizei funcționării pieței europene a carbonului și prezintă o propunere, dacă este cazul, Parlamentului European și Consiliului. Revizuirea acordă o atenție deosebită procentajului utilizat pentru stabilirea numărului de certificate care urmează să fie înscrise în rezervă, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3), precum și valorii numerice a pragului numărului total de certificate aflate circulație prevăzut la articolul 1 alineatul (4).

În termen de trei ani de la data începerii funcționării rezervei pentru stabilitatea pieței, Comisia revizuiește rezerva pentru stabilitatea pieței pe baza analizei funcționării corecte a pieței europene a carbonului și prezintă o propunere, dacă este cazul, Parlamentului European și Consiliului. Revizuirea acordă o atenție deosebită procentajului utilizat pentru stabilirea numărului de certificate care urmează să fie înscrise în rezervă, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3), precum și valorii numerice a pragului numărului total de certificate aflate circulație prevăzut la articolul 1 alineatul (4). În revizuirea sa, Comisia analizează și impactul rezervei pentru stabilitatea pieței asupra competitivității industriale europene și asupra riscului de relocare a emisiilor de dioxid de carbon. Este necesară o revizuire periodică a configurării rezervei pentru stabilitatea pieței, cu doi ani înainte de începerea fiecărei noi faze de comercializare, pentru a garanta că această configurare este în continuare adecvată și că în același timp se menține certitudinea în cadrul pieței.

  • [1]  JO C 0, 0.0.0000, p. 0.
  • [2]  JO C 0, 0.0.0000, p. 0.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

„Principalul instrument european pentru îndeplinirea acestui obiectiv (de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră) va fi o schemă de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) reformată și funcțională, însoțită de un instrument de stabilizare a pieței.” Concluziile Consiliului European, 23 octombrie 2014.

La 22 ianuarie 2014, Comisia a prezentat o propunere privind o rezervă pentru stabilitatea pieței, împreună cu o comunicare privind Cadrul pentru politici în domeniul climei și al energiei pe perioada 2020 - 2030.

Obiectivul propunerii Comisiei este realizarea unor schimbări structurale ale schemei de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) pentru a aborda excedentul de certificate de emisii, estimat în prezent la peste 2 miliarde [care s-a acumulat în cadrul schemei din 2009 (în timpul fazei 2)] și pentru a-i elimina lacunele în vederea atingerii scopului său de „a promova reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră într-o manieră rentabilă și eficientă din punct de vedere economic” (articolul 1 din Directiva ETS).

În timp ce obiectivul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 este garantat de plafonul de emisii totale, excedentul de certificate periclitează rentabilitatea schemei pe termen lung. Prin urmare, excedentul periclitează funcționarea ordonată a pieței carbonului și mai ales prețul carbonului, reducând astfel stimulentele de a investi în tehnologii cu emisii reduse de gaze cu efect de seră. Dacă această situație nu este rezolvată, costul reducerii gazelor cu efect de seră va crește semnificativ în viitor.

Propunerea Comisiei răspunde astfel solicitării adresate de Parlamentul European de a adopta „măsuri pentru a rectifica deficiențele ETS și pentru a face posibilă funcționarea acestui sistem astfel cum s-a prevăzut inițial”[1].

Propunerea privind o rezervă pentru stabilitatea pieței ar corecta astfel o lacună structurală a concepției inițiale a ETS, care nu permitea o flexibilitate în furnizarea certificatelor pentru a reacționa la schimbarea condițiilor de piață sau pentru a proteja ETS împotriva unor șocuri neașteptate și subite la nivelul cererii. Așa cum arată documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește propunerea, actualul dezechilibru a apărut ca urmare a unei neconcordanțe între oferta de certificate de emisii, care este fixă, datorită caracterului EU ETS, un sistem de plafonare și comercializare (și stabilit în circumstanțe economice mai favorabile), și cererea de certificate, care este flexibilă și influențată de ciclurile economice, de prețurile combustibililor fosili, de politicile climatice privind energia din surse regenerabile și eficiența energetică și de alți factori.

În lumina acestora, raportorul sprijină propunerea Comisiei de a crea o rezervă pentru stabilitatea pieței, în temeiul faptului că este o reformă structurală care va introduce în Directiva ETS norme care vor reglementa fluctuațiile de pe piață și, în special, furnizarea de certificate. Aceasta va evita intervențiile discreționare pe termen scurt pe piață și va oferi industriei predictibilitate pe termen mediu și lung.

Raportorul consideră că o astfel de reformă este necesară pentru a menține rolul esențial al ETS în politica UE de reducere a CO2. Neintroducerea acestei reforme ar aduce ETS în pragul colapsului (fără un stimulent investițional al prețului carbonului). Aceasta ar duce la revenirea inițiativelor naționale, ca principale instrumente de politică pentru reducerea emisiilor de CO2 și astfel la o „renaționalizare” a politicii privind clima. Ar provoca fragmentarea pieței interne și ar implica o activitate complexă de adaptare a legislației UE și chiar un risc de relocare a emisiilor de dioxid de carbon în cadrul UE.

Certificate a căror licitare a fost amânată

Anul trecut Parlamentul și Consiliul au modificat Directiva ETS pentru a permite Comisiei să amâne licitarea a 900 de milioane de certificate de emisii până în 2019 și 2020. În februarie 2014, Comisia a adoptat un regulament pentru a adapta calendarul licitațiilor din a treia perioadă de comercializare a ETS, astfel încât licitarea a 300 și a 600 de milioane de certificate să fie „amânată” pentru 2019 și respectiv pentru 2020.

Așa cum s-a arătat mai sus, scopul reformei propuse este să ofere ETS predictibilitate și stabilitate. Prin urmare, ar fi ilogic dacă certificatele a căror licitare a fost amânată s-ar întoarce pe piață în 2019 și 2020 pentru a fi introduse din nou în rezervă în timpul celei de-a patra perioade a ETS. Aceasta ar provoca o denaturare inutilă a pieței și ar contraveni obiectivului global de a reduce surplusul.

De asemenea, așa cum au remarcat mai multe părți interesate cu privire la valoarea certificatelor a căror licitare a fost amânată în lumina dispozițiilor privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon după 2020, cum ar fi ideile legate de o alocare mai dinamică (a se vedea cele de mai sus), nu pare înțeleaptă reintroducerea acestor certificate pe piață.

Raportorul propune așadar înscrierea direct în rezervă a certificatelor a căror licitare a fost amânată.

Relocarea emisiilor de dioxid de carbon

Prezenta propunere abordează problemele legate de oferta excedentară de certificate de licitat, însă nu aduce în discuție aspectele referitoare la alocarea cu titlu gratuit a certificatelor sau dispozițiile privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon.

Recent, s-a decis continuarea actualului regim privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon până în 2020. La 24 septembrie 2014, Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară a Parlamentului European și-a exprimat sprijinul pentru propunerea de decizie a Comisiei privind stabilirea listei sectoarelor considerate ca fiind expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon în perioada 2015-2019. Evaluarea care a stat la baza deciziei a continuat să folosească un preț estimativ al certificatelor de 30 EUR, deși prețul real al carbonului este mult mai mic. Această estimare de preț a avut însă la bază propunerea înființării unei rezerve pentru stabilitatea pieței și obiectivul de reducere cu 40 % a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru 2030.

Evaluarea de impact a Comisiei arată că impactul rezervei pentru stabilitatea pieței va fi limitat, chiar dacă aceasta devine operațională înainte de 2020. Este foarte probabil ca prețul certificatelor să se mențină în limitele nivelurilor de preț ale carbonului, pe care se bazează dispozițiile privind relocarea emisiilor de dioxid de carbon pentru industriile energointensive până în 2020. În contextul unei creșteri medii a PIB-ului (de 1,8 %), analiștii de piață se așteaptă la un preț de 30 de euro abia în 2027.

Raportorul recunoaște că este necesar să se ofere certitudine industriilor că vor fi în continuare protejate în fața relocării emisiilor de carbon după 2020. Prin urmare, este important să se sublinieze Concluziile Consiliului European din 23 octombrie 2014, care oferă industriei asigurări că „alocarea cu titlu gratuit (a certificatelor) nu va expira” și că „măsurile existente vor continua după 2020 pentru a preveni riscul relocării emisiilor de dioxid de carbon din cauza politicii privind clima, atât timp cât alte economii importante nu depun eforturi comparabile, cu obiectivul de a se asigura niveluri adecvate de sprijin pentru sectoarele care riscă să piardă din competitivitate pe plan internațional”.

Comisia a demarat deja consultări pentru propuneri legate de dispozițiile referitoare la relocarea emisiilor de carbon după 2020, precum și de îmbunătățirea regimului existent. Propunerile respective sunt legate de rezerva pentru stabilitatea pieței, însă depășesc într-o mare măsură eroarea sistemică a dezechilibrelor pieței care trebuie corectată prin intermediul rezervei pentru stabilitatea pieței.

Raportorul consideră că este cu siguranță necesar să se dezbată în continuare metodele de îmbunătățire a alocării cu titlu gratuit a certificatelor, în special în lumina schimbării nivelurilor de producție și a garanțiilor că cele mai eficiente instalații nu ar trebui să se confrunte cu costuri nejustificate legate de emisiile de gaze cu efect de seră, care să ducă la relocarea emisiilor de carbon.

În conformitate cu solicitarea Consiliului European de a asigura o aliniere mai bună a alocărilor la schimbarea nivelurilor de producție și pentru a nu prejudicia sau amâna posibilități viitoare de alocare mai dinamică, raportorul propune ca certificatele a căror licitare a fost amânată să fie înscrise în rezerva pentru stabilitatea pieței. Pe baza orientărilor Consiliului European, Comisia ar trebui să prezinte fără întârziere propunerile de revizuire a Directivei ETS, inclusiv dispoziții îmbunătățite privind relocarea emisiilor de carbon.

Stimulente pentru investiții

Raportorul își exprimă sprijinul și pentru alocarea unei părți a certificatelor înscrise în rezervă astfel încât să fie utilizate pentru investiții în tehnologii și procese industriale cu emisii reduse de carbon.

Modul de funcționare a rezervei pentru stabilitatea pieței

În ceea ce privește modul de funcționare a rezervei, Comisia propune:- adăugarea de certificate în rezervă în cazul în care excedentul total depășește 833 de milioane de certificate (echivalent cu 12 % din numărul total de certificate aflate în circulație în anul x-2);

- scoaterea a 100 de milioane de certificate din rezervă în cazul în care excedentul este sub pragul de 400 de milioane de certificate.

Acești parametri ar putea dezechilibra situația pieței în cazul în care estimările legate de acoperirea riscului sunt incorecte. De asemenea, în timp ar putea fi propuși parametri mai flexibili. Au fost exprimate cereri pentru creșterea pragurilor, existând și susținători ai scoaterii mai lente de certificate din rezervă. Va fi necesar ca aceste preocupări să fie abordate. Întrucât există încă multe incertitudini legate de aceste aspecte, va fi necesară o revizuire la momentul potrivit.

În ceea ce privește întârzierea de doi ani, raportorul consideră că raportarea la anul x-2 va avea drept rezultat un timp de reacție mare, considerând, deci, că propunerea ar trebui modificată pentru a soluționa această problemă.

Lista reuniunilor/evenimentelor cu părțile interesate

Dată de închidere provizorie: 24.2.2015

Guverne și reprezentanțe permanente

- Reprezentanța Permanentă a Belgiei

- Reprezentanța Permanentă a Danemarcei

- Reprezentanța Permanentă a Țărilor de Jos

- Reprezentanța Permanentă a Franței

- Reprezentanța Permanentă a Germaniei

- Ministrul italian al mediului

- Reprezentanța Permanentă a Italiei

- Reprezentanța Permanentă a Letoniei

- Reprezentanța Permanentă a Regatului Unit

- Secretarul de stat polonez pentru afaceri europene

Întreprinderi și organizații neguvernamentale

- AGC Glass Europe

- Alstom

- Arcelor-Mittal

- Aurubis A.G./ Eurometaux (Asociația europeană a metalelor)

- BASF

- Belgisch Staalindustrieverbond

- Business Europe (Confederația întreprinderilor europene)

- CAN-Europe (Rețeaua de Acțiune pentru Climă)

- Carbon Market Watch

- CEFIC (Consiliul European al Industriei Chimice)

- CEPI (Confederația Europeană a Industriei Hârtiei)

- CEPS (Centrul de Studii Politice Europene / Carbon Market Forum)

- Cembureau (Asociația europeană a cimentului)

- Change Partnership

- Ecofys

- ENECO

- ENEL

- ENI

- E.ON

- ESTA (Asociația europeană a industriei tuburilor de oțel)

- Eurelectric (Uniunea industriei energiei electrice)

- Eurofer (Asociația Europeană a Oțelului)

- Eurometaux (Asociația europeană a metalelor)

- Forumul european pentru energie

- EWEA (Asociația europeană pentru energie eoliană)

- Essencia (Federația belgiană a industriei chimice)

- Exxon

- Federacciai (Federația italiană a societăților din industria siderurgică)

- ICIS Tschach Solution GmbH (analiza pieței carbonului)

- IIGCC (Grupul investitorilor instituționali privind schimbările climatice)

- Glass for Europe

- Greenpeace

- Hydro/Eurometaux (Asociația europeană a metalelor)

- LSE, Grantham research institute on climate change and the environment (Institutul Grantham de cercetare în domeniul schimbării climatice și a mediului)

- Mercuria Energy Group

- IETA (Asociația Internațională de Tranzacționare a Emisiilor)

- Point Carbon, Thomson Reuters

- Asociația Poloneză a Energiei Electrice

- Potsdam Institut für Klimafolgenforschung / Platforma privind energia a Consiliului European al academiilor de științe, tehnologii și inginerie aplicate

- Sandbag

- Shell

- Uniunea franceză a electricității (UFE)

- VGI (Federația industriei sticlei)

- WWF.

  • [1]  Rezoluția Parlamentului European din 15 martie 2012 referitoare la o foaie de parcurs pentru trecerea la o economie competitivă cu emisii scăzute de carbon până în 2050, P7_TA(2012)0086.

PROCEDURĂ

Titlu

Înființarea și funcționarea unei rezerve pentru stabilitatea pieței aferentă schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră și de modificare a Directivei 2003/87/CE

Referințe

COM(2014)0020 – C7-0016/2014 – 2014/0011(COD)

Data prezentării la PE

22.1.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ECON

6.2.2014

ITRE

6.2.2014

JURI

6.2.2014

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ECON

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Raportori

Data numirii

Ivo Belet

10.7.2014

 

 

 

Examinare în comisie

5.11.2014

3.12.2014

21.1.2015

 

Data adoptării

24.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

58

10

1

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, József Nagy, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Julia Reid, Bart Staes

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Andrew Lewer

Data depunerii

2.3.2015