Betänkande - A8-0029/2015Betänkande
A8-0029/2015

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG

2.3.2015 - (COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Ivo Belet


Förfarande : 2014/0011(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0029/2015

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG

(COM(2014)0020 – C8‑0016/2014 – 2014/0011(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0020),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8‑0016/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 4 juni 2014[1],

–       med beaktande av Regionkommitténs yttrande[2],

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0029/2015),

1.      Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till beslut

Skäl -1 (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Enligt Europeiska rådets slutsatser av den 23 och 24 oktober 2014 om ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 blir ett välfungerande, reviderat utsläppshandelssystem med ett instrument för stabilisering av marknaden det huvudsakliga europeiska instrumentet för att uppnå unionens mål om en minskning av växthusgasutsläppen.

Ändringsförslag  2

Förslag till beslut

Skäl 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Mot bakgrund av behovet av att upprätthålla incitamenten i unionens utsläppshandelssystem under förhandlingarna om Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU1a förklarade kommissionen att den kommer att undersöka olika alternativ, bland annat ett permanent innehållande av det nödvändiga antalet utsläppsrätter, för att så snart som möjligt vidta ytterligare strukturella åtgärder i syfte att stärka utsläppshandelssystemet under fas 3 och göra det effektivare.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

Ändringsförslag  3

Förslag till beslut

Skäl 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om tillståndet för den europeiska koldioxidmarknaden 20121 identifierade behovet av åtgärder för att rätta till strukturell obalans mellan tillgång och efterfrågan. Enligt konsekvensbedömningen för 2030 års klimat- och energipolitiska ram2 förväntas denna obalans fortsätta, och skulle inte åtgärdas tillräckligt genom en anpassning av den linjära utvecklingen till ett striktare mål inom denna ram. En ändring av den linjära faktorn ändrar bara taket gradvis. Överskottet skulle därmed också bara gradvis minska, och verksamheten på marknaden skulle behöva fortsätta under mer än ett decennium med ett överskott på runt 2 miljarder utsläppsrätter eller mer. För att komma till rätta med detta problem och göra EU:s utsläppshandelssystem mer motståndskraftigt mot obalanser bör en reserv för marknadsstabilitet upprättas. För att säkerställa rättslig säkerhet beträffande tillgången vid auktionerna under fas 3 och möjliggöra justering av ledtiderna när ändringarna införs bör reserven för marknadsstabilitet upprättas från och med fas 4 med start 2021. För att behålla så stor förutsägbarhet som möjligt bör klara regler införas för att tillföra utsläppsrätter till reserven och ta ut dem från reserven. När villkoren är uppfyllda, med början 2021, bör utsläppsrätter motsvarande 12 % av antalet utsläppsrätter i omlopp år x-2 tillföras reserven. Ett motsvarande antal utsläppsrätter bör tas ut från reserven när det totala antalet utsläppsrätter i omlopp understiger 400 miljoner.

(2) Kommissionens rapport till Europaparlamentet och rådet om tillståndet för den europeiska koldioxidmarknaden 20121 identifierade behovet av åtgärder för att rätta till strukturell obalans mellan tillgång och efterfrågan. Enligt konsekvensbedömningen för 2030 års klimat- och energipolitiska ram2 förväntas denna obalans fortsätta, och skulle inte åtgärdas tillräckligt genom en anpassning av den linjära utvecklingen till ett striktare mål inom denna ram. Överskottet skulle därmed också bara gradvis minska, och verksamheten på marknaden skulle behöva fortsätta under mer än ett decennium med ett överskott på runt 2 miljarder utsläppsrätter eller mer. Detta skulle hindra utsläppshandelssystemet från att ge nödvändiga incitament för en kostnadseffektiv minskning av koldioxidutsläppen. För att komma till rätta med detta problem och göra EU:s utsläppshandelssystem mer motståndskraftigt mot obalanser mellan tillgång och efterfrågan, och för att på så sätt korrigera ett fel i utformningen av systemet så att det kan fungera som en ordnad marknad med stabila och konkurrenskraftiga priser som avspeglar utsläppsrätternas verkliga värde, bör reserven för marknadsstabilitet upprättas under fas 3 för att de positiva effekterna av den ska bli märkbara redan före starten av fas 4 2021. Reserven för marknadsstabilitet bör också säkra synergieffekter med annan klimatpolitik, t.ex. politiken för förnybar energi och energieffektivitet. För att behålla så stor förutsägbarhet som möjligt bör klara regler införas för att tillföra utsläppsrätter till reserven och ta ut dem från reserven. När villkoren är uppfyllda, med början 2018, bör utsläppsrätter motsvarande 12 % av antalet utsläppsrätter i omlopp år x-1 tillföras reserven. Ett motsvarande antal utsläppsrätter bör tas ut från reserven när det totala antalet utsläppsrätter i omlopp understiger 400 miljoner.

____________________

____________________

1 COM(2012) 652 final.

1 COM(2012) 652 final.

2 Hänvisning.

2 Hänvisning.

Ändringsförslag  4

Förslag till beslut

Skäl 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Utöver upprättandet av reserven för marknadsstabilitet bör dessutom några konsekvensmässiga ändringar göras av direktiv 2003/87/EG för att säkerställa konsekvens och smidig funktion hos utsläppshandelssystemet. Framför allt kan tillämpningen av direktiv 2003/87/EG leda till att stora volymer av utsläppsrätter auktioneras ut vid slutet av varje handelsperiod, vilket kan underminera stabiliteten på marknaden. För att undvika en situation med obalans på marknaden när det gäller tillgången på utsläppsrätter i slutet av en handelsperiod och i början av nästa, med möjliga splittrande effekter för marknaden, bör bestämmelser införas om att delar av en stor ökning av tillgången i slutet av en handelsperiod ska auktioneras ut under de två första åren av nästa period.

(3) Utöver upprättandet av reserven för marknadsstabilitet bör dessutom några konsekvensmässiga ändringar göras av direktiv 2003/87/EG för att säkerställa konsekvens och smidig funktion hos utsläppshandelssystemet. Framför allt kan tillämpningen av direktiv 2003/87/EG leda till att stora volymer av utsläppsrätter auktioneras ut vid slutet av varje handelsperiod, vilket kan underminera stabiliteten på marknaden. För att undvika en situation med obalans på marknaden när det gäller tillgången på utsläppsrätter i slutet av en handelsperiod och i början av nästa, med möjliga splittrande effekter för marknaden, bör bestämmelser införas om att tillföra sådana utsläppsrätter till reserven för marknadsstabilitet i slutet av handelsperioden i fråga.

Ändringsförslag  5

Förslag till beslut

Skäl 3a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) Kommissionens förordning (EU) nr 176/20141a medgav en ”senareläggning” av 900 miljoner utsläppsrätter från åren 2014–2016 till åren 2019–2020 (slutet av fas 3 i utsläppshandelssystemet). Att auktionera ut dessa senarelagda utsläppsrätter 2019 och 2020 skulle motverka syftet med det föreliggande förslaget om en reserv för marknadsstabilitet, vilket är ett minskat överskott av utsläppsrätter. De senarelagda utsläppsrätterna bör därför inte auktioneras ut utan i stället direkt tillföras reserven för marknadsstabilitet.

 

__________________

 

1a Kommissionens förordning (EU) nr 176/2014 av den 25 februari 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 särskilt i syfte att fastställa vilka volymer utsläppsrätter för växthusgaser som ska auktioneras ut 2013–2020 (EUT L 56, 26.2.2014, s. 11).

Ändringsförslag  6

Förslag till beslut

Skäl 3b (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Det är viktigt att utsläppshandelssystemet skapar incitament för koldioxideffektiv tillväxt och att konkurrenskraften för de industrier i unionen som verkligen riskerar koldioxidläckage skyddas. Redan i Europaparlamentets resolution av den 4 februari 2014 om handlingsplanen för en konkurrenskraftig och hållbar stålindustri i Europa betonades ”att kommissionen bör ta itu med frågan om koldioxidläckage mer konkret och i större detalj”. Europeiska rådets slutsatser av den 23–24 oktober 2014 om ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 gav tydliga besked om fortsatt gratis tilldelning och fortsatta bestämmelser om koldioxidläckage efter 2020, och angav att ”för att upprätthålla den internationella konkurrenskraften ska de mest effektiva anläggningarna inom dessa sektorer inte behöva bära otillbörliga koldioxidkostnader som leder till koldioxidläckage”. Proportionerliga åtgärder som avspeglar det rådande koldioxidpriset vid tidpunkten för införandet bör vidtas för att konkurrenskraften för de industrier som verkligen riskerar koldioxidläckage ska skyddas från negativa effekter och för att ytterligare kostnader för utsläppshandelssystemet vid de mest effektiva anläggningarna ska undvikas. Kommissionen bör se över direktiv 2003/87/EG, och särskilt artikel 10a om detta. För att kunna förverkliga målet att bygga upp en inre marknad för energi bör denna översyn också innehålla harmoniserade åtgärder på unionsnivå som kompenserar för koldioxidkostnader som förs vidare till elpriserna. Dessa åtgärder bör skilja sig från den nuvarande mekanismen som omfattas av reglerna om statligt stöd för att säkra likvärdiga förutsättningar.

Ändringsförslag  7

Förslag till beslut

Skäl 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Kommissionen bör se över hur reserven för marknadsstabilitet fungerar mot bakgrund av erfarenheterna av tillämpningen av den. Vid översynen av hur reserven för marknadsstabilitet fungerar bör man särskilt beakta huruvida reglerna för att tillföra utsläppsrätter till reserven är lämpliga med avseende på syftet, nämligen att rätta till strukturell obalans mellan tillgång och efterfrågan.

(4) Kommissionen bör, inom tre år efter startdatumet för reserven för marknadsstabilitet, se över hur reserven för marknadsstabilitet fungerar mot bakgrund av erfarenheterna av tillämpningen av den. Vid översynen av hur reserven för marknadsstabilitet fungerar bör man särskilt beakta huruvida reglerna för att tillföra och ta ut utsläppsrätter till och från reserven är lämpliga med avseende på syftet, nämligen att rätta till strukturell obalans mellan tillgång och efterfrågan. I översynen bör man även undersöka hur reserven för marknadsstabilitet påverkar unionens industriella konkurrenskraft och risken för koldioxidläckage.

Ändringsförslag  8

Förslag till beslut

Skäl 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Artiklarna 10 och 13.2 i direktiv 2003/87/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(5) Direktiv 2003/87/EG bör ändras i enlighet med detta.

Motivering

Det finns inget behov av att hänvisa till specifika artiklar som ska ändras.

Ändringsförslag  9

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En reserv för marknadsstabilitet ska upprättas, och vara i drift från och med den 1 januari 2021.

1. En reserv för marknadsstabilitet ska upprättas 2018, och vara i drift från och med den 31 december 2018.

Ändringsförslag  10

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Kommissionen ska se till att de utsläppsrätter som senarelagts i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 176/20141a direkt tillförs reserven för marknadsstabilitet.

 

__________________

 

1a Kommissionens förordning (EU) nr 176/2014 av den 25 februari 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1031/2010 särskilt i syfte att fastställa vilka volymer utsläppsrätter för växthusgaser som ska auktioneras ut 2013–2020 (EUT L 56, 26.2.2014, s. 11).

Ändringsförslag  11

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 1b (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b. De utsläppsrätter som finns kvar i nya deltagares reserv vid slutet av handelsperioden och de utsläppsrätter som inte fördelats till följd av nedläggning eller i enlighet med undantaget för modernisering av elsektorn ska betraktas som ”icke tilldelade utsläppsrätter”. Alla sådana icke tilldelade utsläppsrätter ska inte auktioneras ut i slutet av den tredje handelsperioden, utan i stället direkt tillföras reserven för marknadsstabilitet.

Ändringsförslag  12

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Kommissionen ska offentliggöra det totala antalet utsläppsrätter i omlopp varje år, senast den 15 maj påföljande år. Det totala antalet utsläppsrätter i omlopp år x ska motsvara det kumulativa antalet utsläppsrätter som utfärdats under perioden sedan den 1 januari 2008, inbegripet det antal som utfärdats i enlighet med artikel 13.2 i direktiv 2003/87/EG under den perioden samt rätt att utnyttja internationella reduktionsenheter som tillämpats av anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem för utsläpp till och med den 31 december år x, minus det kumulativa antal ton kontrollerade utsläpp från anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem mellan den 1 januari 2008 och den 31 december år x, utsläppsrätter som annullerats i enlighet med artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG och antalet utsläppsrätter i reserven. Utsläpp under treårsperioden 2005–2007, samt utsläppsrätter som utfärdats för sådana utsläpp, ska inte beaktas. Det första offentliggörandet ska ske senast den 15 maj 2017.

2. Kommissionen ska offentliggöra det totala antalet utsläppsrätter i omlopp varje år, senast den 15 maj påföljande år. Det totala antalet utsläppsrätter i omlopp år x ska motsvara det kumulativa antalet utsläppsrätter som utfärdats under perioden sedan den 1 januari 2008, inbegripet det antal som utfärdats i enlighet med artikel 13.2 i direktiv 2003/87/EG under den perioden samt rätt att utnyttja internationella reduktionsenheter som tillämpats av anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem för utsläpp till och med den 31 december år x, minus det kumulativa antal ton kontrollerade utsläpp från anläggningar som omfattas av EU:s utsläppshandelssystem mellan den 1 januari 2008 och den 31 december år x, utsläppsrätter som annullerats i enlighet med artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG och antalet utsläppsrätter i reserven. Utsläpp under treårsperioden 2005–2007, samt utsläppsrätter som utfärdats för sådana utsläpp, ska inte beaktas. Det första offentliggörandet ska ske senast den 15 maj 2016.

Ändringsförslag  13

Förslag till beslut

Artikel 1 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Varje år med början 2021 ska ett antal utsläppsrätter motsvarande 12 % av det totala antalet utsläppsrätter i omlopp år x-2, enligt vad som offentliggjorts i maj år x-1, tillföras reserven, såvida inte detta antal utsläppsrätter att tillföra reserven skulle understiga 100 miljoner.

3. I enlighet med artikel 1.1 om ett genomförande i god tid när reserven har upprättats ska ett antal utsläppsrätter motsvarande 12 % av det totala antalet utsläppsrätter i omlopp år x-1, enligt vad som offentliggjorts i maj år x, tillföras reserven utan onödigt dröjsmål, såvida inte detta antal utsläppsrätter att tillföra reserven skulle understiga 100 miljoner.

Ändringsförslag  14

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 2

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Från och med 2021 ska medlemsstaterna auktionera ut alla utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i enlighet med artiklarna 10a och 10c, och som inte tillförs den reserv för marknadsstabilitet som upprättas genom Europaparlamentets och rådets beslut [komplettera med beslut nr.](*).”

”1. Från och med 2018 ska medlemsstaterna auktionera ut alla utsläppsrätter som inte tilldelas gratis i enlighet med artiklarna 10a och 10c, och som inte tillförs den reserv för marknadsstabilitet som upprättas genom Europaparlamentets och rådets beslut [komplettera med beslut nr.](*).”

Ändringsförslag  15

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 3

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 1a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1a. Om volymen på de utsläppsrätter som ska auktioneras ut av medlemsstaterna under det sista året av varje period som avses i artikel 13.1 överstiger den förväntade genomsnittliga auktionsvolymen för den påföljande periodens två första år före tillämpningen av artikel 1.3 i beslut [komplettera med beslut nr.] med mer än 30 % ska två tredjedelar av skillnaden mellan volymerna räknas av från auktionsvolymerna under periodens sista år och adderas med lika stora delar till de volymer som medlemsstaterna ska auktionera ut under den följande periodens två första år.”

”1a. De utsläppsrätter som finns kvar i nya deltagares reserv vid slutet av handelsperioden och de utsläppsrätter som inte fördelats till följd av nedläggning eller i enlighet med undantaget för modernisering av elsektorn ska betraktas som ”icke tilldelade utsläppsrätter”. Alla sådana icke tilldelade utsläppsrätter ska direkt tillföras reserven för marknadsstabilitet.

Ändringsförslag  16

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 3a (nytt)

Direktiv 2003/887/EG

Artikel 10 – punkt 3 – stycke 1 – inledningen

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

3a. I artikel 10.3 ska inledningen i första stycket ersättas med följande:

”3. Medlemsstaterna ska besluta om hur inkomsterna från auktionering av utsläppsrätter ska användas. Minst 50 % av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla däri ingående inkomster från auktionering enligt punkt 2 b och c, eller ett ekonomiskt värde motsvarande dessa inkomster, bör användas för ett eller flera av följande syften:"

”3. Medlemsstaterna ska besluta om hur inkomsterna från auktionering av utsläppsrätter ska användas. Minst 50 % av inkomsterna från auktioneringen av utsläppsrätter enligt punkt 2, inklusive alla däri ingående inkomster från auktionering enligt punkt 2 b och c, eller ett ekonomiskt värde motsvarande dessa inkomster, ska användas för ett eller flera av följande syften:

Motivering

En mer precis skyldighet om hur inkomsterna från auktioneringen ska användas kommer att förhindra att dessa medel används till länders budgetunderskott. Inkomsterna från auktioneringen kommer då att verkligen användas för att hantera klimatförändringar och stödja EU:s övergång till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp i enlighet med principerna i klimat- och energipaketet från 2008.

Ändringsförslag  17

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 3b (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. I artikel 10.4 ska följande stycke införas efter första stycket:

 

”När kommissionen har gjort den anpassning som avses i första stycket ska ett antal utsläppsrätter som motsvarar ökningen av utsläppsrätter under 2019 och 2020 i enlighet med bilaga IV till kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010* tillföras den reserv för marknadsstabilitet som upprättas genom beslut [komplettera med beslut nr].”

 

_______________

 

* Kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 302, 18.11.2010, s. 1).”

Ändringsförslag  18

Förslag till beslut

Artikel 2 – led 3c (nytt)

Direktiv 2003/87/EG

Artikel 10a – punkt 8 – stycke 2a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c. I artikel 10a.8 ska följande stycke införas efter andra stycket:

 

”300 miljoner utsläppsrätter ska gradvis göras tillgängliga från startdatumet för reserven för marknadsstabilitet som upprättas genom beslut [komplettera med beslut nr.] fram till den 31 december 2025, i enlighet med denna punkt och för banbrytande industriella innovationsprojekt i de sektorer som anges i bilaga I till detta direktiv på grundval av objektiva och öppna kriterier som avses i denna punkt. Dessa 300 miljoner utsläppsrätter ska tas från de icke tilldelade utsläppsrätterna, enligt definitionen i artikel 1.1b i beslut [komplettera med beslut nr.].”

Ändringsförslag  19

Förslag till beslut

Artikel 2a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Översyn av direktiv 2003/87/EG

 

Senast den ...+ ska kommissionen se över direktiv 2003/87/EG, för att effektivt skydda konkurrenskraften för de av unionens industrier som verkligen riskerar koldioxidläckage, och införa en mer korrekt tilldelning av utsläppsrätter samt skapa incitament för en koldioxideffektiv tillväxt utan att bidra till ett överskott av utsläppsrätter. Kommissionen ska beakta Europeiska rådets slutsatser av den 23–24 oktober 2014, särskilt avseende bestämmelser om koldioxidläckage och fortsatt gratis tilldelning av utsläppsrätter, som bättre speglar förändrade produktionsnivåer och skapar incitament för bästa möjliga effektivitet. Kommissionen ska också överväga en EU-gemensam mekanism för att kompensera för indirekta koldioxidkostnader som följer av detta direktiv så att lika förutsättningar skapas på global nivå och unionsnivå. Om så är möjligt ska kommissionen, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, lägga fram ett förslag till Europaparlamentet och rådet.

 

________________

 

+ EUT: Vänligen inför datum: Vänligen inför datum sex månader efter ikraftträdandet av detta beslut.

Ändringsförslag  20

Förslag till beslut

Artikel 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Senast den 31 december 2026 ska kommissionen, på grundval av en analys av den europeiska koldioxidmarknadens funktion, göra en översyn av reserven för marknadsstabilitet och, om så är lämpligt, lägga fram ett förslag till Europaparlamentet och rådet. Översynen ska i synnerhet uppmärksamma procenttalet för fastställandet av antalet utsläppsrätter som ska tillföras reserven enligt artikel 1.3 och det numeriska värdet för tröskeln för det totala antalet utsläppsrätter i omlopp som fastställs i artikel 1.4.

Inom tre år efter startdatumet för reserven för marknadsstabilitet ska kommissionen, på grundval av en analys av den europeiska koldioxidmarknadens funktion, göra en översyn av reserven för marknadsstabilitet och, om så är lämpligt, lägga fram ett förslag till Europaparlamentet och rådet. Översynen ska i synnerhet uppmärksamma procenttalet för fastställandet av antalet utsläppsrätter som ska tillföras reserven enligt artikel 1.3 och det numeriska värdet för tröskeln för det totala antalet utsläppsrätter i omlopp som fastställs i artikel 1.4. I sin översyn ska kommissionen även undersöka hur reserven för marknadsstabilitet påverkar konkurrenskraften för europeiska industrier som löper risk för koldioxidläckage. En periodisk översyn av parametrarna för reserven för marknadsstabilitet, två år före inledningen av varje ny fas, är nödvändig för att se till att dessa fortfarande är tillämpliga samtidigt som förutsebarheten för marknaden bevaras.

  • [1]  EUT C 0, 0.0.0000, s. 0.
  • [2]  EUT C 0, 0.0.0000, s. 0.

MOTIVERING

Inledning

Ett välfungerande, reviderat utsläppshandelssystem med ett instrument för stabilisering av marknaden i linje med kommissionens förslag blir det huvudsakliga europeiska instrumentet för att uppnå detta mål [om minskning av växthusgaser]. Europeiska rådets slutsatser, 23 oktober 2014.

Kommissionen lade den 22 januari 2014 fram ett förslag till en reserv för marknadsstabilitet, tillsammans med ett meddelande om ramen för klimat- och energipolitiken 2020–2030.

Syftet med kommissionens förslag är att göra strukturella förändringar i utsläppshandelssystemet för att komma till rätta med överskottet av utsläppsrätter, som för närvarande uppskattas till över 2 miljarder (som har byggts upp i systemet sedan 2009 (under fas 2) och att korrigera bristerna så att det uppnår sitt syfte: ”att på ett kostnadseffektivt och ekonomiskt effektivt sätt minska utsläppen av växthusgaser” (artikel 1 i utsläppshandelsdirektivet).

Målet för minskning av växthusgasutsläppen fram till 2020 garanteras av de övergripande utsläppstaken, men överskottet av utsläppsrätter undergräver systemets långsiktiga kostnadseffektivitet. Överskottet undergräver därför en god ordning på koldioxidmarknaden och vad som är avgörande, koldioxidpriset, och minskar på så sätt incitamenten för att investera i koldioxidsnål teknik. Om man inte tar itu med situationen kommer kostnaderna för att minska växthusgasutsläppen att öka betydligt i framtiden.

Kommissionens förslag är således ett svar på Europaparlamentets uppmaningar ”att vidta åtgärder för att rätta till utsläppshandelssystemet på de punkter där det misslyckats och få det att fungera såsom det ursprungligen var meningen”[1].

Förslaget om en reserv för marknadsstabilitet skulle som sådant rätta till en strukturell brist i den ursprungliga konstruktionen av utsläppshandelssystemet, som inte gav utrymme för flexibilitet i tillgången på utsläppsrätter för att hantera förändringar i marknadsförhållanden eller skydda utsläppshandelssystemet mot oväntade och plötsliga efterfrågechocker. Såsom anges i kommissionens arbetsdokument som åtföljer förslaget uppstod den nuvarande obalansen på grund av bristande överensstämmelse mellan å ena sidan tillgången på utsläppsrätter, som ligger fast till följd av EU:s utsläppshandelssystem som ett cap and trade-system (och som beslutades under ekonomiskt gynnsammare förhållanden), och å andra sidan efterfrågan på dem, som är flexibel och påverkas av konjunkturcykler, priser på fossila bränslen, klimatpolitik avseende förnybar energi och energieffektivitet och andra faktorer.

Mot bakgrund av detta stöder föredraganden kommissionens förslag att införa en reserv för marknadsstabilitet eftersom det är en strukturreform som innebär att det i själva direktivet om utsläppshandelssystemet införs bestämmelser som ska reglera konjunkturväxlingar och i synnerhet tillgången på utsläppsrätter. På så sätt undviks godtycklig intervention på marknaden och näringslivet ges förutsägbarhet och stabilitet på medellång och lång sikt.

Föredragande anser att en sådan reform är nödvändig för att utsläppshandelssystemet ska kunna bevaras som en hörnsten i EU:s politik för minskade koldioxidutsläpp. Att inte införa reformen skulle innebära att utsläppshandelssystemet riskerade att kollapsa (utan koldioxidpriset som investeringsfrämjande medel). Detta skulle göra att nationella initiativ blev de viktigaste instrumenten för att minska koldioxidutsläppen och leda till en ”åternationalisering” av klimatpolitiken. Följden skulle bli fragmentering av den inre marknaden, ett komplext lapptäcke av lagstiftning inom EU och till och med en risk för koldioxidläckage inom EU.

Senarelagda utsläppsrätter

Europaparlamentet och rådet ändrade förra året direktivet om utsläppshandelssystemet så att kommissionen skulle kunna skjuta upp auktioneringen av 900 miljoner utsläppsrätter till 2019 och 2020. Kommissionen antog sedan i februari 2014 en förordning om anpassning av tidsplanen för auktionering för tredje handelsperioden så att 300 och 600 miljoner utsläppsrätter skulle kunna senareläggas till 2019 och 2020.

Som anges ovan är syftet med den föreslagna reformen av utsläppshandelssystemet att åstadkomma förutsägbarhet och stabilitet för näringslivet. Det skulle därför vara ologiskt om de senarelagda utsläppsrätterna kom tillbaka på marknaden 2019 och 2020 bara för att få in dem i reserven igen under den fjärde handelsperioden. Detta skulle skapa onödig snedvridning av marknaden och vara i strid med det övergripande målet att minska överskottet.

Dessutom har flera aktörer påpekat värdet av senarelagda utsläppsrätter mot bakgrund av förbättrade koldioxidläckagebestämmelser efter 2020, såsom idéer om en mer dynamisk tilldelning (se nedan), så det förefaller oklokt att återinföra dessa utsläppsrätter på marknaden.

Föredraganden föreslår därför att senarelagda utsläppsrätter direkt tillförs reserven.

Koldioxidläckage

Detta förslag tar upp frågan om överskottet av utsläppsrätter för auktionering, men det tar inte upp frågan om gratis tilldelning av utsläppsrätter eller bestämmelserna om koldioxidläckage.

De nuvarande bestämmelserna om koldioxidläckage förlängdes nyligen till 2020. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet gav den 24 september 2014 sitt stöd till kommissionens förslag till beslut om en förteckning över vilka sektorer som anses vara utsatta för en betydande risk för koldioxidläckage för perioden 2015–2019. I bedömningen som ligger till grund för beslutet fortsatte man att använda ett uppskattat utsläppspris på 30 EUR, även om det nuvarande koldioxidpriset är avsevärt lägre. Till grund för denna prisuppskattning låg dock det föreslagna inrättandet av en reserv för marknadsstabilitet och målet att minska växthusgasutsläppen med 40 procent fram till 2030.

Kommissionens konsekvensbedömning visar att reserven för marknadsstabilitet skulle få en begränsad inverkan, även om den börjar användas före 2020. Utsläppsrätter kommer högst sannolikt att ligga kvar på de koldioxidprisnivåer som ligger till grund för koldioxidläckagebestämmelserna för energiintensiva industrier fram till 2020. Med en genomsnittlig BNP-tillväxt (1,8 procent) väntar sig marknadsanalytiker ett pris på 30 euro först 2027.

Föredraganden bekräftar att näringslivet måste få försäkringar om skydd mot koldioxidläckage efter 2020. Det är därför viktigt att framhålla Europeiska rådets slutsatser från den 23 oktober 2014 med löften om att den kostnadsfria tilldelning inte kommer att löpa ut och att ”befintliga åtgärder kommer att fortsätta efter 2020 för att förebygga risken för koldioxidläckage till följd av klimatpolitiken, så länge inga jämförbara ansträngningar i andra större ekonomier företas, med målet att tillhandahålla lämpliga nivåer av stöd till sektorer som riskerar att förlora sin internationella konkurrenskraft”.

Kommissionen har redan inlett samråd om förslag till koldioxidläckagebestämmelser efter 2020, inbegripet förbättringar av befintliga regler. Dessa förslag hänger samman med reserven för marknadsstabilitet, men sträcker sig mycket längre än att rätta till det systemiska felet med obalanser på marknaden som reserven för marknasstabilitet syftar till.

Föredraganden anser att man verkligen måste diskutera förbättrad tilldelning av gratis utsläppsrätter ytterligare, särskilt med avseende på ändrade produktionsnivåer och att de effektivaste anläggningarna inte ska behöva bära otillbörliga koldioxidkostnader som leder till koldioxidläckage.

I överensstämmelse med Europeiska rådets begäran om bättre anpassning till ändrade produktionsnivåer och för att inte föregripa eller hindra framtida möjligheter till en mer dynamisk tilldelning föreslår föredraganden att senarelagda utsläppsrätter ska placeras i reserven för marknadsstabilitet. Utifrån Europeiska rådets vägledning bör kommissionen snarast möjligt lägga fram sina förslag till översyn av utsläppshandelsdirektivet, inbegripet förbättrade bestämmelser om koldioxidläckage.

Investeringsstöd

Föredraganden stöder också att en del av utsläppsrätterna som tillförts reserven används för investering i industriteknik och industriprocesser med låga koldioxidutsläpp.

Användningen av reserven för marknadsstabilitet

När det gäller användningen av själva reserven föreslår kommissionen att– utsläppsrätter tillförs reserven om det totala överskottet är mer än 833 miljoner utsläppsrätter (motsvarande 12 procent av det sammanlagda antalet utsläppsrätter i omlopp år x-2),

– 100 miljoner utsläppsrätter ska tas från reserven om överskottet är mindre än 400 miljoner utsläppsrätter.

Dessa parametrar kan vara under- eller överanpassade till marknadssituationen om uppskattningarna av säkerhet inte är korrekta. Flexiblare parametrar kan övervägas med tiden. Vissa menar att trösklarna bör öka, medan andra förespråkar att utsläppsrätterna i reserven ska tas ut långsammare. Dessa frågor måste behandlas. Eftersom det fortfarande råder stor osäkerhet kring dessa frågor är det nödvändigt med en översyn vid rätt tidpunkt.

Med hänsyn till den tvååriga tidsförskjutningen anser föredraganden att hänvisningen till året x-2 kommer att leda till en ganska långsam reaktionstid och att förslaget därför bör ändras för att åtgärda detta problem.

Förteckning över möten/evenemang med berörda parter

Premilinärt sista datum: 24.2.2015

Regeringar och ständiga representationer:

– Belgiens ständiga representation

– Danmarks ständiga representation

– Nederländernas ständiga representation

– Frankrikes ständiga representation

– Tysklands ständiga representation

– Italiens miljöminister

– Italiens ständiga representation

– Lettlands ständiga representation

– Storbritanniens ständiga representation

– Polens statssekreterare för Europafrågor

Näringslivet och icke-statliga organisationer:

– AGC Glass Europe

– Alstom

– Arcelor-Mittal

– Aurubis A.G./ Eurometaux (European Association of Metals)

– BASF

– Belgisch Staalindustrieverbond

– Business Europe

– CAN Europe

– Carbon Market Watch

– CEFIC

– Europeiska pappersindustriförbundet, CEPI (Confederation of European Paper Industries)

– CEPS (Centre for European Policy Studies / Carbon Market Forum)

– Cembureau (European Cement Association)

– Change Partnership

– Ecofys

– ENECO

– ENEL

– ENI

– E.ON

– ESTA (European Steel Tube Association)

– Eurelectric (Union of the Electricity Industry)

– Eurofer (The European Steel Association)

– Eurometaux (European Association of Metals)

– European Energy Forum

– EWEA (European Wind Energy Association)

– Essencia (Belgian chemical industry)

– Exxon

– Federacciai (Federation of the Italian Steel Companies)

– ICIS Tschach Solution GmbH (carbon market analysis)

– IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change)

– Glass for Europe

– Greenpeace

– Hydro/Eurometaux (European Association of Metals)

– LSE, Grantham research institute on climate change and the environment

– Mercuria Energy Group

– IETA (International Emissions Trading Association)

– Point Carbon, Thomson Reuters

– Polish Energy Association

– Potsdam Institut für Klimafolgenforschung / Energy Platform of the European Council of Academies of Applied Sciences, Technologies and Engineering

– Sandbag

– Shell

– L'Union Française de l'Electricité (UFE)

– VGI (Federation of Glass industry)

– WWF.

  • [1]  Europaparlamentets resolution av den 15 mars 2012 om en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050, P7_TA(2012)0086.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Upprättande och användning av en reserv för marknadsstabilitet för unionens utsläppshandelssystem och om ändring av direktiv 2003/87/EG

Referensnummer

COM(2014)0020 – C7-0016/2014 – 2014/0011(COD)

Framläggande för parlamentet

22.1.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

6.2.2014

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

6.2.2014

ITRE

6.2.2014

JURI

6.2.2014

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

22.7.2014

JURI

3.9.2014

 

 

Föredragande

       Utnämning

Ivo Belet

10.7.2014

 

 

 

Behandling i utskott

5.11.2014

3.12.2014

21.1.2015

 

Antagande

24.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

58

10

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Cristian-Silviu Bușoi, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Ian Duncan, Stefan Eck, Bas Eickhout, Eleonora Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Marcus Pretzell, Frédérique Ries, Michèle Rivasi, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Nils Torvalds, Glenis Willmott, Jadwiga Wiśniewska

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Brannen, Nicola Caputo, Mark Demesmaeker, Esther Herranz García, Merja Kyllönen, Jo Leinen, József Nagy, Younous Omarjee, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Julia Reid, Bart Staes

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Andrew Lewer

Ingivande

2.3.2015