Процедура : 2015/2018(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0030/2015

Внесени текстове :

A8-0030/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2015 - 10.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0042

ДОКЛАД     
PDF 221kWORD 131k
2.3.2015
PE 546.792v02-00 A8-0030/2015

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, подадено от Германия)

(COM(2014)0726 – C8‑0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Ирис Хофман

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, подадено от Германия)

(COM(2014)0726 – C8‑0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Европейският парламент,

–    като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0726 – C8‑0012/2015),

–   като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

–   като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–   като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–   като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–   като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0030/2015),

A. като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Европейския парламент и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията , както и от страна на Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Германия подаде заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения на 657 работници, 390 от aleo solar AG, дружество осъществявало дейност в икономическия сектор, класиран съгласно NACE Rev. 2 като разделение 26 („Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“), и 267 от двете му дъщерни предприятия, като в мерките се очаква за вземат участие 476 души, по време и след референтния период от 7 март 2014 г. до 7 юли 2014 г., поради спад на пазарния дял на Съюза в дружества, произвеждащи соларни модули;

Д. като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  отбелязва, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и следователно изразява съгласие с Комисията, че Германия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  отбелязва, че германските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 29 юли 2014 г. и са го допълвали с информация до 23 септември 2014 г., както и че Комисията е представила своята оценка на 16 декември 2014 г.;

3.  приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, германските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 11 април 2014 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

4.  като има предвид, че съкращенията в aleo solar AG са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, като делът на приходите на Китай в периода от 2005 г. до 2011 г. се е увеличил от 11% на 45%, докато този на Германия е намалял от 64% на 21%; отбелязва, че поради изградения от Китай огромен свръхкапацитет за производство на соларни модули, който не може да бъде поет нито от неговите собствени потребители, нито от световния пазар, през 2011 г. цените в ЕС са се понижили с 40% в сравнение с 2010 г., достигайки равнище, което е било под производствените разходи на aleo solar AG; отбелязва, че през 2013 г. ЕС одобри въвеждането на допълнителни мита за соларни модули с произход от Китай и на минимална цена, която обаче е все още под производствените разходи на германските производители;

5.  отбелязва, че през 2010 г. aleo solar AG има оборот в размер на 550 милиона евро и печалба в размер на 43 милиона евро, която обаче намалява бързо след 2011 г., за да се стигне през 2013 г. до загуби в размер на 92 милиона евро; подчертава, че са направени различни усилия за преструктуриране и подобряване на ефективността на дружеството, но че за съжаление то не е успяло отново да постигне рентабилност;

6.  отбелязва, че това е второто заявление до ЕФПГ, свързано с производството на соларни модули и че се очакват още няколко;

7.  отбелязва, че съкращенията в aleo solar AG се очаква да имат значително отрицателно въздействие върху местната и регионалната икономика в Пренцлау и Бранденбург, където доходът на глава от населението е доста под средния за страната, а безработицата е най-висока в Германия, съответно 15,5% и 16,4%; подчертава, че включването на съкратените работници от aleo solar AG ще увеличи нивото на безработицата с още 0,9%; изразява съжаление, че няма непосредствена перспектива съкратените работници да намерят равностойни нови работни места, поради относително ниската гъстота на населението и липсата на потенциални работодатели: в района преобладават малките и средните предприятия, като едва 10 предприятия (0,3 %) имат повече от 249 работници (aleo solar AG е бил един от тези големи работодатели);

8.  отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва следните мерки за повторното интегриране на 476 съкратени работници на пазара на труда: професионално обучение, съвети за професионално развитие и професионално ориентиране, групи от лица в сходно положение / работни семинари, съвети в областта на предприемачеството, съвети с междурегионална насоченост, търсене на работа от експерт, специализиран в търсенето на работа, последващи насоки за работници след започването на нова работа или във връзка с необходимо преместване след намиране на ново работно място на известно разстояние от предходно жилище, помощи за обучение, възлизащи на 60% от предходните нетни доходи на работниците в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от регламента за ЕФПГ;

9.  отбелязва, че органите възнамеряват да използват максимално разрешените 35% от всички разходи за надбавки и стимули под формата на помощи за обучение (Transferkurzarbeitergeld), които възлизат на 60% или 67% от предходните нетни доходи на работниците – в зависимост от броя на членовете на домакинството на получателя – което съответства на практиката при съкращаване на работници в Германия; отбелязва, че помощите за обучение не заместват пасивните мерки за социална закрила и са обвързани със строги условия за участие в обучение и други организирани дейности;

10. приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен като са били проведени консултации с представители на бенефициентите от целевите групи и като са били взети предвид потенциалът на региона и стопанската среда;

11. припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с действителната стопанска среда;

12. отбелязва, че 164 от работниците, съкратени от aleo solar AG в Пренцлау са били назначени обратно от азиатски консорциум, който е купил производствения обект от ликвидатора; отбелязва, че доводите, посочени от германските органи за даване на възможност на тези работници да се възползват от мерките, предвидени за финансиране по линия на ЕФПГ, са, че сигурността на новите им работни места не е гарантирана;

13. отбелязва, че 104 работници, съкратени в административния център в Олденбург, не са включени в мерките, предназначени за финансиране по линия на ЕФПГ; отбелязва, че положението със заетостта в този регион е много по-обещаващо;

14. изразява съжаление, че рискът от трайна безработица на съкратените работници е висок и подчертава във връзка с това значението на мерките, които насърчават работниците да търсят работа извън зоната в непосредствена близост и да приемат предложения за работа в други региони;

15. счита, че при работниците от възрастовите групи 55 – 64 и 15 – 29 има по-висок риск от продължителна безработица и изключване от пазара на труда; счита поради това, че тези работници имат специфични потребности при прилагане на персонализирания подход;

16. припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че пакетът следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите;

17. подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или съгласно колективни трудови договори, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

18. одобрява решението, приложено към настоящата резолюция;

19. възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

20. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1)

OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, подадено от Германия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е била прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза, която е предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 546/2009(3), или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и за подпомагане на повторната им интеграция на пазара на труда.

(2)      В член 12 от Регламент (EС, Евратом) № 1311/2013(4) на Съвета се предвижда възможност за мобилизиране на ЕФПГ в рамките на максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)      На 29 юли 2014 г. Германия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с извършени съкращения в aleo solar AG и в двете му дъщерни предприятия в Германия и впоследствие предостави допълнителна информация в съответствие с разпоредбите на член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)      Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставянето на финансово участие в размер на 1 094 760 EUR по подаденото от Германия заявление,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 1 094 760 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

(1)

              OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

              OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(3)

             Регламент (EО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (EО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (OВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26).

(4)

             Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(1) и на член 12 от Регламент (ЕО) № 1927/2006(2) фондът не може да надхвърля максималната годишна сума от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия бюджет на Съюза като провизии.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура.

II. Заявлението за дружеството aleo solar и предложението на Комисията

На 16 декември 2014 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ в полза на Германия, за да се окаже подкрепа за повторното професионално интегриране на пазара на труда на работници, съкратени поради големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията.

Това е четвъртото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2014 г. и се отнася до мобилизирането на обща сума в размер на 1 094 760 EUR от ЕФПГ за Германия. Става въпрос за 657 съкращения в рамките на референтния период от 31 март 2013 до 7 юли 2014 г. Заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който се изисква съкращаване или прекратяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително съкращаване на работници и/или прекратяване на дейността на самостоятелно заети лица при неговите доставчици или производители надолу по веригата.

Заявлението е изпратено на Комисията на 29 юли 2014 г. Заключението на Комисията е, че заявлението отговаря на условията за отпускане на средства по линия на ЕФПГ, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.

Според данни, посочени от германските органи, aleo solar е само едно от многото европейски предприятия, специализирани в производството на соларни модули, които са изпаднали в несъстоятелност, преустановили са своята дейност в тази област, закрили са изцяло или частично производството си или са били продадени на китайски инвеститори през последните няколко години (от 2010 г. насам). В периода от 2005 г. до 2011 г. делът на приходите на Китай се е увеличил от 11% на 45%, докато този на Германия е намалял от 64% на 21%.

Китай е изградил огромен свръхкапацитет за производство на соларни модули, който не може да бъде поет нито от неговите собствени потребители, нито от световния пазар; това, в комбинация със световния спад в търсенето, е довело до срив на цените. Благодарение на финансовата подкрепа на местно равнище за производителите в Китай и на приоритетното място, отредено на сектора в настоящия петгодишен китайски план (2011 – 2015 г.), тези дружества могат да оцелеят и да се развиват, като продават своята продукция на по-ниски цени на пазари в чужбина. Над 90% от китайската продукция се изнася, като 80% от износа е предназначен за ЕС. През 2011 г. цените в ЕС са се понижили с 40% в сравнение с 2010 г., достигайки равнище, което е под производствените разходи на aleo solar. През 2013 г. ЕС одобри въвеждането на допълнителни мита за соларни модули с произход от Китай и на минимална цена, която обаче е все още под производствените разходи на германските производители.

През 2010 г. дружеството aleo solar AG е имало оборот в размер на 550 милиона евро и печалба в размер на 43 милиона евро; тя е намалявала бързо след 2011 г., за да се стигне през 2013 г. до загуби в размер на 92 милиона евро. Въпреки различните мерки за преструктуриране и подобряване на ефективността на дружеството, то не е успяло отново да постигне рентабилност, обявено е в ликвидация и е затворило или продало своите съоръжения, докато някои други германски дружествата, специализирани в областта на слънчевата енергия и търпящи загуби, са изнесли производството си към държави в Далечния изток, напр. Малайзия.

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва следните мерки за повторното интегриране на 476 съкратени работници на пазара на труда: професионално обучение, съвети за професионално развитие и професионално ориентиране, групи от лица в сходно положение / работни семинари, съвети в областта на предприемачеството, съвети с междурегионална насоченост, търсене на работа от експерт, специализиран в търсенето на работа, последващи насоки за работници след започването на нова работа или във връзка с необходимо преместване след намиране на ново работно място на известно разстояние от предходно жилище, помощи за обучение, възлизащи на 60% от предходните нетни доходи на работниците.

Според германските органи изпълнението на мерките е започнало на 11 април 2014 г., като те се съчетават, така че да образуват съгласуван пакет от персонализирани услуги, и представляват активни мерки на пазара на труда с цел повторна интеграция на работниците на пазара на труда.

Германските органи потвърждават в своето заявление, че:

–      при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

–      изискванията относно колективните съкращения съгласно националното законодателство и законодателството на ЕС са спазени;

–      когато дружествата, извършили съкращенията, са продължили дейността си след освобождаването на работниците, те са спазили своите правни задължения във връзка със съкращенията и са предприели съответните действия във връзка с работниците си;

–      за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато двойно финансиране;

–      предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

–      финансовото участие от страна на ЕФПГ ще бъде предоставено в съответствие с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза по отношение на държавната помощ.

Що се отнася до системите за управление и контрол, Германия е уведомила Комисията, че финансовото участие ще бъде управлявано от същите структури в рамките на Федералното министерство на труда и социалните въпроси (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), които управляват ЕСФ. Източниците на национално предварително финансиране и съфинансиране са федералният бюджет и Федералната агенция по труда (Bundesagentur für Arbeit), които финансират 40% от националното участие.

III. Процедура

За да се мобилизират средства от фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане за трансфер за обща сума в размер на 1 094 760 EUR.

Това е четвъртото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от фонда, представено досега на бюджетния орган през 2015 г.

Тристранната процедура по предложението на Комисията за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ би могла да бъде в опростена форма, както предвижда член 12, параграф 5 от правното основание, освен в случай че не бъде постигнато споразумение между Парламента и Съвета.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси ще бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда.

(1)

OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(2)

OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ZP/ch D(2015)430

г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, подадено от Германия (COM(2014)726/1)

Уважаеми г-н председател,

Комисията по заетост и социални въпроси (EMPL), както и нейната работна група за ЕФПГ, разгледаха въпроса за мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със заявление EGF/2014/014 DE/Aleo Solar и приеха следното становище.

Комисията EMPL и работната група за ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда във връзка с въпросното искане. В тази връзка комисията EMPL представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Предложенията на комисията EMPL се основават на следните съображения:

А) като има предвид, че заявлението се основава на член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EС) № 1309/2013 и се отнася за извършени съкращения на 657 работници от aleo solar AG и в неговите две дъщерни предприятия aleo solar Dritte Produktion GmbH (Пренцлау) и aleo solar Deutschland GmbH (Олденбург), които са осъществявали дейност в икономическия сектор, класиран съгласно NACE Rev. 2 като разделение 26 („Производство на компютърна и комуникационна техника,електронни и оптични продукти“). като има предвид, че съкращенията са извършени в региона на ниво 2 по NUTS Бранденбург в рамките на референтния период между 7 март 2014 г. и 7 юли 2014 г.;

Б) като има предвид, че с цел да се установи връзката между съкращенията и големите структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, Германия заявява, че aleo solar е било германско дружество в рамките на Robert Bosch Group, която е притежавала производствени обекти в Испания, Италия, САЩ, Австралия и Англия, някои от които са продадени през последните няколко години поради намаляващия пазарен дял;

В) като има предвид, че в периода от 2005 г. до 2011 г. делът на приходите на Китай се е увеличил от 11% на 45%, докато този на Германия е намалял от 64% на 21%.

Г) като има предвид, че Китай е изградил огромен свръхкапацитет за производство на соларни модули, който не може да бъде поет нито от неговите собствени потребители, нито от световния пазар; това, съчетано със световния спад в търсенето, е довело до срив на цените; като има предвид, че над 90% от китайската продукция се изнася, като 80% от износа е предназначен за ЕС;

Д) като има предвид, че през 2011 г. цените в ЕС са се понижили с 40% в сравнение с 2010 г., достигайки равнище, което е под производствените разходи на aleo solar; през 2013 г. ЕС одобри въвеждането на допълнителни мита за соларни модули с произход от Китай и на минимална цена, която обаче е все още под производствените разходи на германските производители;

Е) като има предвид, че по-голямата част (55,0%) от работниците, обхванати от мерките, са мъже и че 45,0% са жени; като има предвид, че 69,7% от работниците са на възраст между 30 и 54 години, а 20,6% са на възраст между 55 и 64 години;

Ж) като има предвид, че съкращенията имат значително отрицателно въздействие върху регионалната икономика в Пренцлау/Бранденбург; като има предвид, че доходът на глава от населението в региона е доста под средния за страната, а безработицата в областите Укермарк и Пренцлау е най-висока в Германия, съответно 15,5% и 16,4% (през май 2014 г.);

Следователно комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Германия, което ще приеме, следните предложения:

1.  отбелязва, че заявлението е основано на член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (EО) № 1309/2013; изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в регламента, са изпълнени и че следователно Германия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  отбелязва, че това е второто заявление до ЕФПГ във връзка със съкращения на работници от сектора за производство на соларни модули, като и двете се основават на свързана с търговията глобализация;

3.  отбелязва, че 164 от работниците, съкратени от aleo solar в Пренцлау са били назначени обратно от азиатски консорциум, купил производствения обект от ликвидатора; отбелязва, че доводите, посочени от германските органи за даване на възможност на тези работници да се възползват от мерките по линия на ЕФПГ, са че сигурността на новите им работни места не е била гарантирана по това време;

4.  отбелязва, че 104 работници, съкратени в административния център в Олденбург, не са включени в мерките; отбелязва, че положението със заетостта в този регион е много по-обещаващо;

5.  отбелязва, че органите възнамеряват да използват максимално разрешените 35% от всички разходи за надбавки и стимули под формата на помощи за обучение (Transferkurzarbeitergeld), които възлизат на 60% или 67% от предходните нетни доходи на работниците – в зависимост от броя на членовете на домакинството на получателя – което съответства на практиката при съкращаване на работници в Германия;

6.  отбелязва, че поради това не се предвиждат допълнителни стимули за обучение за участниците по линия на ЕФПГ. Освен това следва да се насърчават по-персонализирани и задълбочени мерки;

7.  изразява съжаление, че няма непосредствена перспектива съкратените работници да намерят равностойни нови работни места, поради относително ниската гъстота на населението и липсата на потенциални работодатели: в района преобладават малките и средните предприятия, като едва 10 предприятия (0,3 %) имат повече от 249 работници (aleo solar е бил един от тези големи работодатели);

8.  изразява съжаление, че рискът от трайна безработица на съкратените работници е висок и подчертава във връзка с това значението на мерките, които насърчават работниците да търсят работа извън зоната в непосредствена близост и да приемат предложения за работа в други региони;

9.  счита, че при работниците от възрастовите групи 55 – 64 и 15 – 29 има по-висок риск от продължителна безработица и изключване от пазара на труда; счита поради това, че тези работници имат специфични потребности при прилагане на персонализирания подход;

10. припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че пакетът трябва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ

Изпълняващ длъжността председател, първи заместник-председател

с копие до: Томас Хендел


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

ASP 09 G 205

В 1047 Брюксел

Уважаеми г-н Артюи,

Относно:       Мобилизирания на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

От комисията по регионално развитие бяха поискани становища по шест отделни предложения на Комисията за решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 26 февруари е планирано да се приемат доклади по всяко едно от тях в комисията по бюджети:

-          COM(2014)0725 е предложение за финансово участие от страна на ЕФПГ в размер на 981 956 EUR в активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 708 работници, съкратени вследствие на закриването на Duferco Belgium SA и намаляването на персонала в предприятието NLMK La Louvière SA, осъществяващи дейност в сектора за производство на основни метали в провинция Ено, Белгия.

-          COM(2014)0726 е предложение за финансово участие от страна на ЕФПГ в размер на 1 094 760 EUR в активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 657 работници, съкратени от предприятието aleo solar AG и в неговите две дъщерни предприятия aleo solar Dritte Produktion GmbH (Пренцлау) и aleo solar Deutschland GmbH (Олденбург), осъществяващи дейност в сектора за производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти в регионите Бранденбург и Везер-Емс, Германия.

-          COM(2014)0734 е предложение за финансово участие от страна на ЕФПГ в размер на 1 591 486 EUR в активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 1 285 работници, съкратени от предприятието ArcelorMittal Liège S.A., осъществяващо дейност в сектора за производство на основни метали в региона на Лиеж, Белгия.

-          COM(2014)0735 е предложение за финансово участие от страна на ЕФПГ в размер на 1 222 854 EUR в активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 1 030 работници, съкратени в предприятието Caterpillar Belgium S.A., осъществяващо дейност в сектора за производството на машини и оборудване в провинция Ено, Белгия.

-          COM(2015)0009 е предложение за финансово участие от страна на ЕФПГ в размер на 1 339 928 EUR в активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 257 работници, съкратени в резултат на закриването на промишленото предприятие Saint-Gobain Sekurit Benelux за производство на безопасно стъкло за автомобилната промишленост в Овле, Белгия.

-          COM(2015)0013 е предложение за финансово участие от страна на ЕФПГ в размер на 115 205 EUR в активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 615 работници, съкратени от завода за химически продукти Zaklady Chemiczne Zachem в Полша.

Координаторите на комисията обсъдиха предложенията и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу предложените мобилизирания на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочените суми съобразно предложенията на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

30

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Paulo Rangel

Правна информация - Политика за поверителност