Procedure : 2015/2018(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0030/2015

Indgivne tekster :

A8-0030/2015

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/03/2015 - 10.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0042

BETÆNKNING     
PDF 174kWORD 94k
2.3.2015
PE 546.792v02-00 A8-0030/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Tyskland)

(COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Iris Hoffmann

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Tyskland)

(COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1) (EGF-forordningen),

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(2), særlig artikel 12,

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) (IIA af 2. december 2013), særlig punkt 13,

–       der henviser til trepartsproceduren, jf. punkt 13 i IIA af 2. december 2013,

–       der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–       der henviser til skrivelse fra Regionaludviklingsudvalget,

–       der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A8-0030/2015),

A.     der henviser til, at Unionen har indført lovgivnings- og budgetinstrumenter for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, og for at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet;

B.     der henviser til, at Unionens økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 2. december 2013 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF);

C.     der henviser til, at vedtagelsen af EGF-forordningen afspejler den aftale, der er indgået mellem Parlamentet og Rådet om at genindføre kriseanvendelseskriteriet, øge Unionens økonomiske støtte til 60 % af de anslåede samlede omkostninger ved de foreslåede foranstaltninger, øge effektiviteten af behandlingen af EGF-ansøgninger i Kommissionen og af Parlamentet og Rådet ved at forkorte perioden for vurdering og godkendelse, udvide omfanget af støtteberettigede foranstaltninger og modtagere ved at inkludere selvstændige erhvervsdrivende og unge og yde støtte til incitamenter til virksomhedsetablering;

D.     der henviser til, at Tyskland indgav ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar om økonomisk støtte fra EGF efter 657 afskedigelser, 390 hos Aleo Solar AG, der er en virksomhed, som er aktiv inden for hovedgruppe 26 i NACE rev. 2 "Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter", og 267 hos dens to dattervirksomheder, og at 476 personer forventes at deltage i foranstaltningerne i løbet af og efter referenceperioden fra den 7. marts 2014 til den 7. juli 2014, der hænger sammen med et fald i Unionens markedsandel inden for solarvirksomheder;

E.     der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen;

1.      bemærker, at betingelserne i artikel 4, stk. 1, litra a), i EGF-forordningen er opfyldt, og er følgelig enig med Kommissionen i, at Tyskland er berettiget til økonomisk støtte i henhold til denne forordning;

2.      bemærker, at de tyske myndigheder indsendte ansøgningen om støtte fra EGF den 29. juli 2014 og supplerede den med yderligere oplysninger frem til den 23. september 2014, og at Kommissionen fremlagde sin vurdering af ansøgningen den 16. december 2014;

3.      glæder sig over, at de tyske myndigheder for at sikre arbejdstagerne en hurtig hjælp besluttede at sætte de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere i værk den 11. april 2014, længe før afgørelsen og endog ansøgningen om bevilling af EGF-støtte til den foreslåede samordnede pakke;

4.      mener, at afskedigelserne hos Aleo Solar AG er knyttet til gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene som følge af globaliseringen, idet Kinas andel af indtægterne steg fra 11 % til 45 %, mens Tysklands andel faldt fra 64 % til 21 % mellem 2005 og 2011; bemærker, at Kina har en enorm overkapacitet inden for solcellemoduler, som hverken landets egne forbrugere eller verdensmarkedet kan absorbere, og at dette har medført, at EU-priserne faldt med 40 % i 2011 sammenlignet med priserne i 2010 og således til et niveau under produktionsomkostningerne for Aleo Solar AG; bemærker, at EU i 2013 godkendte tillægstold for solcellemoduler med oprindelse i Kina og en minimumspris, som imidlertid stadig er under produktionsomkostningerne for tyske producenter;

5.      bemærker, at Aleo Solar AG i 2010 havde en omsætning på 550 mio. EUR og en fortjeneste på 43 mio. EUR, og at den hurtigt faldt fra 2011, og at virksomheden i 2013 havde nået et tab på 92 mio. EUR; understreger, at der er gjort forskellige bestræbelser på at omstrukturere og forbedre effektiviteten, men at det desværre ikke er lykkedes at vende tilbage til rentabilitet;

6.      bemærker, at dette er den anden EGF-ansøgning vedrørende fremstilling af solcellemoduler, og at der er flere på vej;

7.      bemærker, at afskedigelserne hos Aleo Solar AG forventes at have negative konsekvenser for Prenzlau/Brandenburg-regionen, hvor indkomsten pr. indbygger ligger et godt stykke under det nationale gennemsnit, og hvor arbejdsløshedsprocenten er den højeste i Tyskland på henholdsvis 15,5 % og 16,4 %; fremhæver, at medtagelsen af afskedigelserne fra Aleo Solar AG ville øge denne arbejdsløshedsprocent med 0,9 %; beklager, at der ikke umiddelbart er udsigt til, at de afskedigede arbejdstagere kan finde tilsvarende nyt arbejde som følge af den relativt lave befolkningstæthed og mangel på potentielle arbejdsgivere, idet området har flest små og mellemstore virksomheder, og kun 10 virksomheder (0,3 %) har mere end 249 arbejdstagere (Aleo Solar AG var en af disse store arbejdsgivere);

8.      noterer sig, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal medfinansieres, omfatter følgende foranstaltninger til reintegration på arbejdsmarkedet af 476 afskedigede arbejdstagere: erhvervsuddannelse, karriererådgivning og vejledning, peergrupper/workshopper, iværksætterrådgivning, tværregional rådgivning med henblik på mobilitet, jobsøgning af en professionel jobsøger, opfølgende mentorordning for arbejdstagere, der har fundet et nyt job, men kan have behov for rådgivning for at sikre dette job, eller fordi det indebærer flytning, og uddannelsestilskud på 60 % af arbejdstagernes tidligere nettoindtægt i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen;

9.      bemærker, at myndighederne planlægger at anvende de maksimalt tilladte 35 % af alle omkostninger til tilskud og incitamenter i form af uddannelsestilskud (Transferkurzarbeitergeld), som udgør 60 % eller 67 % af en arbejdstagers tidligere nettoindtægt – afhængigt af modtagerens husholdningssituation – hvilket stemmer overens med praksis, når arbejdstagere bliver arbejdsløse i Tyskland; bemærker, at uddannelsestilskuddet ikke er en erstatning for passive socialsikringsforanstaltninger, og at det er knyttet til strenge betingelser om at gennemføre en uddannelse og andre aktiviteter, der er blevet arrangeret;

10.    glæder sig over, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud er blevet udarbejdet i samråd med repræsentanter for modtagerne under hensyntagen til områdets og erhvervsmiljøets potentiale;

11.    minder om vigtigheden af at forbedre alle arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved hjælp af tilpassede uddannelsestilbud og anerkendelse af færdigheder og kompetencer opnået gennem hele arbejdstagerens arbejdsliv; forventer, at uddannelsestilbuddene i den samordnede pakke ikke blot skræddersys til de afskedigede arbejdstageres behov, men også til det faktiske erhvervsklima;

12.    bemærker, at 164 af de arbejdstagere hos Aleo Solar AG, som blev afskediget i Prenzlau, blev ansat af et asiatisk konsortium, som købte fabrikken fra kurator; bemærker, at de tyske myndigheders begrundelse for at give disse arbejdstagere mulighed for at udnytte de foranstaltninger, der skal finansieres af EGF, er, at sikkerheden i deres nye ansættelse ikke var vis på det pågældende tidspunkt;

13.    bemærker, at de 104 arbejdstagere, som blev afskediget i det administrative center i Oldenburg, ikke indgår i de foranstaltninger, som skal finansieres af EGF; bemærker, at beskæftigelsessituationen i denne region er meget mere lovende;

14.    beklager, at risikoen for langtidsarbejdsløshed for de afskedigede medarbejdere er stor, og understreger derfor betydningen af foranstaltninger, der opfordrer arbejdstagerne til at søge uden for nærområdet og tage imod jobtilbud, der kan findes i andre regioner;

15.    mener, at arbejdstagere i aldersgruppen 55-64 år og 15-29 år har en større risiko for langtidsarbejdsløshed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet; mener derfor, at disse arbejdstagere har et særligt behov med hensyn til en individualiseret tilgang;

16.    minder om, at udformningen af den koordinerede pakke af individualiserede tjenester i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør påregne fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og bør være kompatibel med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi;

17.    understreger, at EGF-støtte udelukkende må medfinansiere aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der fører til varig og langsigtet beskæftigelse; gentager, at støtte fra EGF ikke må erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

18.    godkender den afgørelse, der er vedføjet som bilag til denne beslutning;

19.    pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

20.    pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (ansøgning EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Tyskland)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006(1), særlig artikel 15, stk. 4,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 13,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen, som følge af en fortsættelse af den internationale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009(3) eller som følge af en ny global finansiel og økonomisk krise, og hjælpe disse med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      Artikel 12 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013(4) giver mulighed for at mobilisere EGF inden for et maksimalt årligt beløb på 150 mio. EUR (i 2011-priser).

(3)      Tyskland indgav den 29. juli 2014 en ansøgning om mobilisering af EGF i forbindelse med afskedigelser i Aleo Solar AG og hos to af dens dattervirksomheder i Tyskland og supplerede den med yderligere oplysninger, som fastsat i artikel 8, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1309/2013. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af størrelsen på et støttebeløb fra EGF, jf. artikel 13 i forordning (EU) nr. 1309/2013.

(4)      Som følge af Tysklands ansøgning bør EGF derfor mobiliseres til at yde en økonomisk støtte på 1 094 760 EUR —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I forbindelse med Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2015 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 1 094 760 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

(1)

             EUT L 347 af 20.12.2013, s. 855.

(2)

             EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(3)

            Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26).

(4)

            Rådets forordning (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884).


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til bestemmelserne i artikel 12 i forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1) og i artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 150 mio. EUR (2011-priser). De passende beløb opføres i Unionens almindelige budget som en hensættelse.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden forelægger Kommissionen i henhold til punkt 13 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(3) i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. I tilfælde af uenighed indledes en trepartsprocedure.

II. Aleo Solar-ansøgningen og Kommissionens forslag

Kommissionen vedtog den 16. december 2014 et forslag til afgørelse om anvendelse af EGF til fordel for Tyskland til støtte for reintegration på arbejdsmarkedet af arbejdstagere, der var blevet afskediget som følge af store ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen.

Dette er den fjerde ansøgning, som skal behandles under 2014-budgettet, og den vedrører anvendelsen af et samlet beløb fra EGF på 1 094 760 EUR til Tyskland. Den vedrører 657 afskedigelser i referenceperioden fra den 7. marts 2014 til den 7. juli 2014. Ansøgningen er baseret på interventionskriterierne i EGF-forordningens artikel 4, stk. 1, litra a), som forudsætter mindst 500 afskedigelser af arbejdstagere eller ophør af selvstændiges aktivitet i løbet af en fire måneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive arbejdstagere, der er blevet afskediget, og/eller selvstændige, hvis aktivitet er ophørt hos leverandører eller hos producenter i efterfølgende produktionsled.

Ansøgningen blev sendt til Kommissionen den 29. juli 2014. Kommissionen har konkluderet, at ansøgningen opfylder de betingelser for mobilisering af EGF, der er opstillet i artikel 4, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013.

Ifølge oplysninger fra de tyske myndigheder er Aleo Solar kun én af mange europæiske solarvirksomheder, der er blevet insolvente, har forladt solarbranchen, har lukket helt eller delvist for produktionen eller er blevet solgt til kinesiske investorer inden for de seneste få år (siden 2010). Mellem 2005 og 2011 steg Kinas andel af indtægterne fra 11 % til 45 %, mens Tysklands andel faldt fra 64 % til 21 %.

Kina har opbygget en enorm overkapacitet inden for solcellemoduler, som hverken landets egne forbrugere eller verdensmarkedet kan absorbere. Sammenholdt med den globalt faldende efterspørgsel har det ført til et stort prisfald. Som følge af lokal økonomisk støtte til producenter i Kina og prioriteringen af sektoren gennem den aktuelle kinesiske femårsplan (2011-2015) kan disse virksomheder overleve og vokse ved at sælge deres produktion billigt på markeder i udlandet. Over 90 % af produktionen eksporteres, heraf 80 % til Unionen. I 2011 faldt priserne med 40 % sammenlignet med priserne i 2010 til et niveau under produktionsomkostningerne for Aleo Solar. I 2013 godkendte Unionen tillægstold for solcellemoduler med oprindelse i Kina og en minimumspris, som imidlertid stadig er under produktionsomkostningerne for tyske producenter.

Aleo Solar havde i 2010 en omsætning på 550 mio. EUR og en fortjeneste på 43 mio. EUR. Den faldt hurtigt fra 2011, og i 2013 var tabet nået op på 92 mio. EUR. Trods forskellige bestræbelser på at omstrukturere og forbedre effektiviteten lykkedes det ikke for virksomheden at vende tilbage til rentabilitet, og den gik i betalingsstandsning og lukkede eller solgte sine anlæg, mens forskellige andre tyske solarvirksomheder, der kæmpede med tab, flyttede produktionen til Fjernøsten, f.eks. Malaysia.

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal medfinansieres, omfatter følgende foranstaltninger til reintegration på arbejdsmarkedet af 476 afskedigede arbejdstagere: erhvervsuddannelse, karriererådgivning og vejledning, peergrupper/workshopper, iværksætterrådgivning, tværregional rådgivning med henblik på mobilitet, jobsøgning af en professionel jobsøger, opfølgende mentorordning for arbejdstagere, der har fundet et nyt job, men kan have behov for rådgivning for at sikre dette job, eller fordi det indebærer flytning, og uddannelsestilskud på 60 % af arbejdstagernes tidligere nettoindtægt.

Ifølge de tyske myndigheder indgår foranstaltningerne, der blev påbegyndt den 11. april 2014, i en samordnet pakke af individualiserede tilbud og udgør aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, som tager sigte på at få arbejdstagerne tilbage på arbejdsmarkedet.

De tyske myndigheder har i deres ansøgning bekræftet, at:

–      Principperne om ligebehandling og ikke-forskelsbehandling overholdes i forbindelse med adgang til de foreslåede foranstaltninger og deres gennemførelse.

–      Kravene i den nationale lovgivning og i EU-lovgivningen vedrørende kollektiv afskedigelse er blevet overholdt.

–      Hvis den virksomhed, som gennemfører afskedigelser, har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, skal den have opfyldt sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og have sørget for sine arbejdstagere i overensstemmelse hermed.

–      De foreslåede foranstaltninger modtager ikke økonomisk støtte fra andre EU-fonde eller fra finansielle instrumenter, og dobbeltfinansiering vil blive forhindret.

–      De foreslåede foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene.

–      Den økonomiske EGF-støtte overholder de proceduremæssige og materielle EU-bestemmelser om statsstøtte.

For så vidt angår forvaltnings- og kontrolsystemer har Tyskland meddelt Kommissionen, at den økonomiske støtte vil blive forvaltet af de samme organer i forbundsministeriet for arbejde og sociale anliggender (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), der forvalter ESF. Kilderne til den nationale forfinansiering og medfinansiering er forbundsbudgettet og Bundesagentur für Arbeit (arbejdsformidlingen på forbundsstatsplan), der finansierer de 40 % i national støtte.

III. Procedure

Kommissionen har med henblik på at anvende midler fra fonden forelagt budgetmyndigheden en anmodning om en bevillingsoverførsel på i alt 1 094 760 EUR.

Dette er det fjerde overførselsforslag om anvendelse af EGF, der er forelagt budgetmyndigheden til dato i 2015.

Trepartsproceduren om Kommissionens forslag til afgørelse om anvendelse af fonden kan antage forenklet form, jf. retsgrundlagets artikel 12, stk. 5, medmindre Parlamentet og Rådet ikke kan nå til enighed.

Ifølge en intern aftale inddrages Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgninger om mobilisering af fonden.

(1)

EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(3)

EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.


BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ZP/ch D(2015)430

Jean Arthuis

Formand for Budgetudvalget

ASP 09G205

Vedr.: Udtalelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) i forbindelse med sagen EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, Tyskland (COM(2014)726/1)

Kære formand

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om EGF har behandlet mobilisering af EGF i forbindelse med sag EGF/2014/014 DE/Aleo Solar og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om EGF støtter mobiliseringen af EGF i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

Drøftelserne i EMPL tog udgangspunkt i følgende betragtninger:

A) der henviser til, at ansøgningen er baseret på artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen og vedrører 657 arbejdstagere, der blev afskediget i Aleo Solar AG og virksomhedens to dattervirksomheder, Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) og Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), der var aktive i den erhvervssektor, som er klassificeret under hovedgruppe 26 ("Fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter") i NACE rev. 2; der henviser til, at de afskedigelser, som de pågældende virksomheder foretog, fandt sted i NUTS 2-regionen Brandenburg i referenceperioden mellem den 7. marts 2014 og den 7. juli 2014;

B) der henviser til, at Tyskland for at fastslå en sammenhæng mellem afskedigelserne og gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, som kan tilskrives globaliseringen, anfører, at Aleo Solar var en tysk virksomhed under Robert Bosch-koncernen, som også havde produktionsanlæg i Spanien, Italien, USA, Australien og England, hvoraf flere er blevet solgt inden for de seneste få år på grund af en faldende markedsandel;

C) der henviser til, at Kinas andel af indtægterne steg mellem 2005 og 2011 fra 11 % til 45 %, mens Tysklands andel faldt fra 64 % til 21 %;

D) der henviser til, at Kina har opbygget en enorm overkapacitet inden for solcellemoduler, som hverken landets egne forbrugere eller verdensmarkedet kan absorbere, og at dette sammenholdt med den globalt faldende efterspørgsel har ført til et stort prisfald; der henviser til, at over 90 % af den kinesiske produktion eksporteres, heraf 80 % til Unionen;

E) der henviser til, at EU-priserne i 2011 faldt med 40 % sammenlignet med priserne i 2010 til et niveau under produktionsomkostningerne for Aleo Solar; der henviser til, at Unionen i 2013 godkendte tillægstold for solcellemoduler med oprindelse i Kina og en minimumspris, som imidlertid stadig er under produktionsomkostningerne for tyske producenter;

F) der henviser til, at størstedelen (55,0 %) af de arbejdstagere, som foranstaltningerne retter sig mod, er mænd, mens 45,0 % er kvinder; der henviser til, at 69,7 % af arbejdstagerne er mellem 30 og 54 år, og at 20,6 % er mellem 55 og 64 år,

G) der henviser til, at afskedigelserne har betydelige negative konsekvenser for den regionale økonomi i Prenzlau/Brandenburg; der henviser til, at indkomsten pr. indbygger i regionen ligger et godt stykke under det nationale gennemsnit, og at Uckermark- og Prenzlau-områderne har den højeste arbejdsløshedsprocent i Tyskland på henholdsvis 15,5 % og 16,4 % (maj 2014).

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den tyske ansøgning, det vedtager:

1.  noterer sig, at ansøgningen er baseret på artikel 4, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 1309/2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen; er enig med Kommissionen i, at betingelserne i EGF-forordningen er opfyldt, og at Tyskland derfor er berettiget til økonomisk støtte i henhold til nævnte forordning;

2.  bemærker, at dette er den anden EGF-ansøgning for arbejdstagere, der er blevet afskediget i sektoren for fremstilling af solcellemoduler, og at begge ansøgninger var baseret på handelsrelateret globalisering;

3.  bemærker, at 164 af de arbejdstagere, der blev afskediget i Aleo Solar i Prenzlau, blev genansat af et asiatisk konsortium, som købte fabrikken fra kurator; bemærker, at de tyske myndigheders begrundelse for at give disse arbejdstagere mulighed for at udnytte EGF-foranstaltningerne er, at sikkerheden i deres nye ansættelse ikke var vis på det pågældende tidspunkt;

4.  bemærker, at de 104 arbejdstagere, som blev afskediget i det administrative center i Oldenburg, ikke indgår i foranstaltningerne; bemærker, at beskæftigelsessituationen i denne region er meget mere lovende;

5.  bemærker, at myndighederne planlægger at anvende de maksimalt tilladte 35 % af alle omkostninger til tilskud og incitamenter i form af uddannelsestilskud (Transferkurzarbeitergeld), som udgør 60 % eller 67 % af en arbejdstagers tidligere nettoindtægt – afhængigt af modtagerens husholdningssituation – hvilket stemmer overens med praksis, når arbejdstagere bliver arbejdsløse i Tyskland;

6.  bemærker derfor, at EGF ikke giver deltagerne ekstra incitamenter til uddannelse; mener endvidere, at der bør tilskyndes til mere individualiserede og indgående foranstaltninger;

7.  beklager, at der ikke umiddelbart er udsigt til, at de afskedigede arbejdstagere kan finde tilsvarende nyt arbejde, som følge af den relativt lave befolkningstæthed og mangel på potentielle arbejdsgivere, idet området har flest små og mellemstore virksomheder, og kun 10 virksomheder (0,3 %) har mere end 249 arbejdstagere (Aleo Solar var en af disse store arbejdsgivere);

8.  beklager, at risikoen for langtidsarbejdsløshed for de afskedigede medarbejdere er stor, og understreger derfor betydningen af foranstaltninger, der opfordrer arbejdstagerne til at søge uden for nærområdet og tage imod jobtilbud, der kan findes i andre regioner;

9.  mener, at arbejdstagere i aldersgrupperne 55-64 år og 15-29 år har en større risiko for langtidsarbejdsløshed og udelukkelse fra arbejdsmarkedet; mener derfor, at disse arbejdstagere har særlige behov med hensyn til en individualiseret tilgang;

10. minder om, at den samordnede pakke af individualiserede tilbud i overensstemmelse med artikel 7 i EGF-forordningen bør udformes på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder og være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi.

Med venlig hilsen

Marita ULVSKOG,

Fungerende formand, første næstformand

c.c. Thomas Händel


BILAG: SKRIVELSE FRA REGIONALUDVIKLINGSUDVALGET

Jean ARTHUIS

Formand

Budgetudvalget

Europa-Parlamentet

ASP 09 G 205

B 1047 Bruxelles

Kære Jean Arthuis

Vedr.:  Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen

Der er blevet henvist seks separate forslag fra Kommissionen til afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) til Regionaludviklingsudvalget. Så vidt jeg forstår, er det meningen, at der skal vedtages betænkninger om hvert af disse forslag på Budgetudvalgets møde den 26. februar:

-          COM(2014)0725 indeholder et forslag om støtte fra EGF på 981 956 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 708 arbejdstagere, der blev afskediget efter lukningen af Duferco Belgium SA og personalenedskæringer hos NLMK La Louvière SA, der er aktive inden for sektoren for fremstilling af metal i Hainaut-regionen i Belgien.

-          COM(2014)0726 indeholder et forslag om støtte fra EGF på 1 094 760 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 657 arbejdstagere, der blev afskediget i Aleo Solar AG og dens to dattervirksomheder, Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) og Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), som er aktive inden for sektoren for fremstilling af computere, elektroniske og optiske produkter i regionerne Brandenburg og Weser-Ems i Tyskland.

-          COM(2014)0734 indeholder et forslag om støtte fra EGF på 1 591 486 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 1 285 arbejdstagere, som blev afskediget i ArcelorMittal Liège S.A., der er aktiv inden for sektoren for fremstilling af metal i Liège-regionen i Belgien.

-          COM(2014)0735 indeholder et forslag om støtte fra EGF på 1 222 854 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 1 030 arbejdstagere, der blev afskediget i Caterpillar Belgium S.A, som er aktiv inden for sektoren for fremstilling af maskiner og udstyr i Hainaut-regionen i Belgien.

-          COM(2015)0009 indeholder et forslag om støtte fra EGF på 1 339 928 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 257 arbejdstagere, som blev afskediget efter lukningen af det anlæg til produktion af sikkerhedsglas til bilindustrien, der hører under Saint-Gobain Sekurit Benelux, i Auvelais i Belgien.

-          COM(2015)0013 indeholder et forslag om støtte fra EGF på 115 205 EUR til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger med henblik på at lette tilbagevenden til arbejdsmarkedet for 615 arbejdstagere, der blev afskediget hos Zaklady Chemiczne Zachem, en producent af kemiske produkter i Polen.

Udvalgets koordinatorer har vurderet disse forslag og bedt mig meddele, at flertallet i udvalget ingen indvendinger har mod disse mobiliseringer af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen med henblik på at tildele de ovennævnte beløb som foreslået af Kommissionen.

Med venlig hilsen

Iskra MIHAYLOVA


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

26.2.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Paulo Rangel

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik