ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, από τη Γερμανία)

  2.3.2015 - (COM(2014)0726 – C8‑0012/2015 – 2015/2018(BUD))

  Επιτροπή Προϋπολογισμών
  Εισηγήτρια: Iris Hoffmann

  Διαδικασία : 2015/2018(BUD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0030/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0030/2015
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, από τη Γερμανία)

  (COM(2014)0726 – C8‑0012/2015 – 2015/2018(BUD))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –    έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0726 – C8‑0012/2015),

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[1] (κανονισμός ΕΤΠ),

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[2], και ιδίως το άρθρο 12,

  –   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3] (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το άρθρο 13,

  –   έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

  –   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

  –   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

  –   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0030/2015),

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την επανένταξη του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, την αύξηση της απόδοσης όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τη συντόμευση των προθεσμιών για αξιολόγηση και έγκριση, την επέκταση των επιλέξιμων δράσεων και των αποδεκτών ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γερμανία υπέβαλε την αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 657 εργαζομένων, 390 από την Aleo Solar AG, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο 26 «Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων» της NACE αναθ. 2, και 267 από τις δύο θυγατρικές της, με αναμενόμενη συμμετοχή 476 ατόμων στα μέτρα, κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από 7 Μαρτίου 2014 έως 7 Ιουλίου 2014 και μετά την περίοδο αυτή, απολύσεις που συνδέονται με μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης στις εταιρείες ηλιακών προϊόντων·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

  1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ, συμφωνεί ως εκ τούτου με την Επιτροπή ότι η Γερμανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

  2.  σημειώνει ότι οι γερμανικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 29 Ιουλίου 2014 και τη συμπλήρωσαν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2014, και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 16 Δεκεμβρίου 2014·

  3.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι γερμανικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους στις 11 Απριλίου 2014, πολύ πριν από την απόφαση και μάλιστα και από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

  4.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην Aleo Solar AG συνδέονται με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή διεξαγωγής του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, με το μερίδιο των εσόδων της Κίνας να σημειώνει αύξηση από 11% σε 45% ενώ αυτό της Γερμανίας σημειώνει μείωση από 64% σε 21% μεταξύ 2005 και 2011· σημειώνει ότι λόγω της τεράστιας πλεονάζουσας παραγωγικής ικανότητας ηλιακών συλλεκτών της Κίνας, την οποία ούτε οι δικοί της καταναλωτές ούτε η παγκόσμια αγορά είναι σε θέση να απορροφήσουν, οι τιμές της ΕΕ μειώθηκαν κατά 40 % το 2011 σε σύγκριση με το 2010 και επομένως κάτω του κόστους παραγωγής της Aleo Solar· σημειώνει ότι το 2013 η ΕΕ ενέκρινε την επιβολή πρόσθετων δασμών στους ηλιακούς συλλέκτες προελεύσεως Κίνας και μια ελάχιστη τιμή, η οποία είναι, ωστόσο, χαμηλότερη του κόστους παραγωγής των γερμανών παραγωγών·

  5.  σημειώνει ότι το 2010 η Aleo Solar AG είχε κύκλο εργασιών 550 εκατομμυρίων EUR και κέρδος 43 εκατομμυρίων EUR το οποίο όμως μειώθηκε απότομα από το 2011 και έως το 2013 είχε μετατραπεί σε απώλειες ύψους 92 εκατομμυρίων EUR· τονίζει ότι οι καταβλήθηκαν διάφορες προσπάθειες για αναδιάρθρωση και βελτίωση της αποδοτικότητας, αλλά ότι, δυστυχώς, η εταιρεία δεν κατόρθωσε να επιστρέψει στην κερδοφορία·

  6.  σημειώνει ότι αυτή είναι η δεύτερη αίτηση ΕΤΠ όσον αφορά τον τομέα παραγωγής ηλιακών συλλεκτών και θα ακολουθήσουν κι άλλες·

  7.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην Aleo Solar αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις περιοχές Prenzlau / Brandenburg, όπου το κατά κεφαλήν εισόδημα είναι σαφώς χαμηλότερο του εθνικού μέσου εισοδήματος και το ποσοστό ανεργίας είναι το υψηλότερο στη Γερμανία ανερχόμενο σε 15,5% και 16,4 % αντιστοίχως· τονίζει ότι ο συνυπολογισμός των απολύσεων από την Aleo Solar θα αυξήσει το ποσοστό αυτό κατά 0,9%· εκφράζει τη λύπη του, διότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική να εξεύρουν οι απολυμένοι ισοδύναμες νέες θέσεις εργασίας λόγω σχετικά χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού και έλλειψης δυνάμει εργοδοτών· η περιοχή έχει κυρίως μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, και μόνο 10 επιχειρήσεις (0,3 %) απασχολούν περισσότερους από 249 εργαζομένους (η Aleo Solar ήταν ένας από αυτούς τους μείζονες εργοδότες)·

  8.  σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί περιλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 476 απολυθέντων: επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματικός προσανατολισμός, ομάδες ομοτίμων / εργαστήρια, επιχειρηματικές συμβουλές, διαπεριφερειακές συμβουλές, αναζήτηση εργασίας από ειδικό στην αναζήτηση θέσεων εργασίας, επακόλουθη καθοδήγηση για τους εργαζομένους που βρήκαν νέα εργασία αλλά ενδέχεται να χρειάζονται συμβουλές για να την διασφαλίσουν ή επειδή συνεπάγεται μετεγκατάσταση, επίδομα κατάρτισης ύψους 60% του προηγούμενου καθαρού εισοδήματος του εργαζομένου σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ·

  9.  σημειώνει ότι οι αρχές σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό 35 % του συνολικού κόστους για επιδόματα και κίνητρα υπό τη μορφή επιδομάτων κατάρτισης (Transferkurzarbeitergeld) που συνιστούν το 60 % ή 67 % του προηγουμένου καθαρού εισοδήματος ενός εργαζομένου – συναρτήσει της κατάστασης του νοικοκυριού του δικαιούχου – το οποίο συνάδει με την πρακτική οσάκις εργαζόμενοι καθίστανται άνεργοι στη Γερμανία· σημειώνει ότι το επίδομα κατάρτισης δεν υποκαθιστά τα παθητικά μέτρα κοινωνικής προστασίας και συνδέεται με αυστηρές προϋποθέσεις για παρακολούθηση εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων που έχουν διοργανωθεί·

  10. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους εκπροσώπους των στοχευόμενων δικαιούχων λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό της περιοχής και το επιχειρηματικό περιβάλλον·

  11. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

  12. σημειώνει ότι 164 από τους εργαζόμενους της Aleo Solar AG που απολύθηκαν στο Prenzlau προσλήφθηκαν εκ νέου από ασιατική κοινοπραξία η οποία αγόρασε τη μονάδα από τον εκκαθαριστή· σημειώνει ότι η συλλογιστική των γερμανικών αρχών για να παρασχεθεί η δυνατότητα σε αυτούς τους εργαζομένους να επωφεληθούν από τα μέτρα που θα χρηματοδοτήσει το ΕΤΠ είναι ότι τη στιγμή εκείνη η νέα τους απασχόληση δεν ήταν ασφαλής·

  13. σημειώνει ότι οι 104 εργαζόμενοι στο κέντρο διοίκησης στο Oldenburg που απολύθηκαν δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΤΠ· σημειώνει ότι η κατάσταση της απασχόλησης σε αυτή την περιοχή είναι πολύ περισσότερο ελπιδοφόρα·

  14. εκφράζει τη λύπη του, διότι ο κίνδυνος ανεργίας μακράς διαρκείας για του απολυμένους είναι υψηλός και τονίζει συνεπώς τη σημασία των μέτρων που ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να προβούν σε αναζήτηση πέραν της άμεσης περιοχής τους και να δεχθούν προσφορές απασχόλησης που μπορούν να εξευρεθούν σε άλλες περιφέρειες·

  15. θεωρεί ότι για τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στις ομάδες ηλικίας 55-64 και 15-29 ετών είναι υψηλότερος ο κίνδυνος παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας· κρίνει συνεπώς ότι, όσον αφορά την προσφορά εξατομικευμένης προσέγγισης, οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν ιδιαίτερες ανάγκες·

  16. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προλαμβάνει τις μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να συνάδει με τη μεταστροφή προς μία αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομία·

  17. τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

  18. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

  19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
  • [2]  EE L 347, 20.12.2013, σ. 884.
  • [3]  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, από τη Γερμανία)

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[1], και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

  Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[2], και ιδίως το σημείο 13,

  Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

  Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

  (1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και στους μη μισθωτούς των οποίων η δραστηριότητα έχει διακοπεί ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα της συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης μνεία της οποίας γίνεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009[3], ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

  (2)      Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου[4] επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός ενός μεγίστου ετήσιου οσού των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011).

  (3)      Στις 29 Ιουλίου 2014 η Γερμανία υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις στην Aleo Solar AG και στις δύο θυγατρικές της στη Γερμανία, την οποία συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες όπως προβλέπεται στον κανονισμό (EΕ) αριθ. 1309/2013 άρθρο 8 παράγραφος 3. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 άρθρο 13.

  (4)      Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ύψους 1 094 760 EUR σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Γερμανία,

  ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

  Άρθρο 1

  Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 1 094 760 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

  Άρθρο 2

  Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Βρυξέλλες,

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

  • [1]               ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
  • [2]               ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
  • [3]              Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167, 29.6.2009, σ.26).
  • [4]              Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 884).

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  I. Ιστορικό

  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[1] και του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[2], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

  Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3], για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

  II. Η αίτηση της Aleo Solar και η πρόταση της Επιτροπής

  Στις 16 Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Γερμανίας, για να στηρίξει την επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται εξαιτίας των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση.

  Πρόκειται για την τέταρτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2014 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1 094 760 EUR από το ΕΤΠ υπέρ της Γερμανίας. Αφορά 657 απολύσεις στην περίοδο αναφοράς από 7 Μαρτίου 2014 έως 7 Ιουλίου 2014. Η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 500 εργαζόμενοι να έχουν απολυθεί λόγω πλεονασμού ή αυτοαπασχολούμενοι να έχουν παύσει τη δραστηριότητά τους εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύονται λόγω πλεονασμού και/ή των αυτοαπασχολουμένων των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε μεταξύ των προμηθευτών και των παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος.

  H αίτηση απεστάλη στην Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2014. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αίτηση πληροί τους όρους κινητοποίησης του ΕΤΠ όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α)

  Σύμφωνα με τα στοιχεία στα οποία παραπέμπουν οι γερμανικές αρχές, η Aleo Solar είναι απλώς μία από τις πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηλιακής ενέργειας που κατέστησαν αφερέγγυες, εγκατέλειψαν τη δραστηριότητά τους στα ηλιακά προϊόντα, διέκοψαν εντελώς ή εν μέρει την παραγωγή προϊόντων ή πώλησαν την εκμετάλλευσή τους σε κινέζους επενδυτές κατά τα τελευταία χρόνια (από το 2010). Από το 2005 έως το 2011, το μερίδιο των εσόδων της Κίνας αυξήθηκε από 11% σε 45%, ενώ αυτό της Γερμανίας μειώθηκε από 64% σε 21%.

  Η Κίνα δημιούργησε τεράστια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ηλιακών συλλεκτών, που ούτε οι δικοί της καταναλωτές ούτε η παγκόσμια αγορά είναι σε θέση να απορροφήσουν. Αυτό σε συνδυασμό με την παγκόσμια κάμψη της ζήτησης οδήγησε σε κατάρρευση των τιμών. Ως αποτέλεσμα της τοπικά διαθέσιμης χρηματοδοτικής στήριξης για τους κατασκευαστές στην Κίνα και της προτεραιότητας που δίνεται στον τομέα από το τρέχον κινεζικό πενταετές πρόγραμμα (2011-2015), αυτές οι εταιρείες είναι σε θέση να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν πωλώντας την παραγωγή τους σε φθηνές τιμές σε αγορές του εξωτερικού. Περισσότερο από το 90 % της παραγωγής της Κίνας εξάγεται, εκ του οποίου το 80 % στην ΕΕ. Το 2011 οι τιμές της ΕΕ μειώθηκαν κατά 40 % σε σύγκριση με το 2010, σε επίπεδο κάτω του κόστους παραγωγής της Aleo Solar. Το 2013 η ΕΕ ενέκρινε την επιβολή πρόσθετων δασμών στους ηλιακούς συλλέκτες προελεύσεως Κίνας και μια ελάχιστη τιμή, η οποία είναι, ωστόσο, χαμηλότερη του κόστους παραγωγής των γερμανών παραγωγών.

  Το 2010 η Aleo Solar είχε κύκλο εργασιών 550 εκατομμυρίων EUR και κέρδος 43 εκατομμυρίων EUR· αυτό μειώθηκε απότομα από το 2011 και έως το 2013 είχαν σημειωθεί απώλειες ύψους 92 εκατομμυρίων EUR. Παρά τις διάφορες προσπάθειες για αναδιάρθρωση και βελτίωση της αποδοτικότητας, η εταιρεία δεν κατόρθωσε να επιστρέψει στην κερδοφορία και τέθηκε υπό εκκαθάριση και έκλεισε ή πώλησε τις εγκαταστάσεις της, ενώ μερικές άλλες γερμανικές εταιρείες παραγωγής ηλιακών προϊόντων με απώλειες μετέφεραν την παραγωγή τους στην Άπω Ανατολή, π.χ. στη Μαλαισία.

  H συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί συμπεριλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη των 476 απολυθέντων στην αγορά εργασίας: επαγγελματική κατάρτιση, επαγγελματικός προσανατολισμός, ομάδες ομοτίμων / εργαστήρια, επιχειρηματικές συμβουλές, διαπεριφερειακές συμβουλές, αναζήτηση εργασίας από ειδικό στην αναζήτηση θέσεων εργασίας, επακόλουθη καθοδήγηση για τους εργαζομένους που βρήκαν νέα εργασία αλλά ενδέχεται να χρειάζονται συμβουλές για να την διασφαλίσουν ή επειδή συνεπάγεται μετεγκατάσταση, επίδομα κατάρτισης ύψους 60% του προηγούμενου καθαρού εισοδήματος του εργαζομένου.

  Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, τα μέτρα που άρχισαν να εφαρμόζονται στις 11 Απριλίου 2014 συνδυάζονται για να αποτελέσουν μια συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών και συνιστούν ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη των απολυθέντων στην αγορά εργασίας.

  Οι γερμανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι:

  –      η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα βασίζεται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων·

  –      οι απαιτήσεις που ορίζονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις έχουν ικανοποιηθεί·

  –      οι επιχειρήσεις που προέβησαν στις απολύσεις, στην περίπτωση όπου έχουν συνεχίσει τη δραστηριότητά τους μετά τις απολύσεις, έχουν συμμορφωθεί προς τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις τους που διέπουν τις απολύσεις και έχουν μεριμνήσει δεόντως για τους εργαζομένους τους·

  –      οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση·

  –      οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

  –      η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ θα συμμορφώνεται προς τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις·

  Όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, η Γερμανία έχει γνωστοποιήσει στην Επιτροπή ότι τη χρηματοδοτική συνεισφορά θα διαχειρίζονται και θα ελέγχουν οι ίδιοι οργανισμοί του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) που διαχειρίζονται και ελέγχουν τις παρεμβάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι πηγές εθνικής προχρηματοδότησης και συγχρηματοδότησης είναι ο ομοσπονδιακός προϋπολογισμός και η Bundesagentur für Arbeit (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης) που χρηματοδοτούν την ανερχόμενη στο 40 % εθνική συνεισφορά.

  III. Διαδικασία

  Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1 094 760 EUR.

  Πρόκειται για την τέταρτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2015.

  Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

  Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αποτίμηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

  • [1]  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
  • [2]  ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
  • [3]  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  ZP/ch D(2015)430

  Κύριον Jean Arthuis

  Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

  ASP 09G205

  Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στην περίπτωση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar από τη Γερμανία (COM(2014)726/1)

  Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

  Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2014/014 DE/Aleo Solar και ενέκριναν την εξής γνωμοδότηση:

  Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου για το συγκεκριμένο αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή EMPL παρουσιάζει ορισμένες παρατηρήσεις χωρίς όμως να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

  Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

  A) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 657 εργαζόμενους στην Aleo Solar AG και δύο θυγατρικές της Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) και Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg) που ανέπτυσσαν δραστηριότητα στον οικονομικό κλάδο 26 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων») οι οποίοι απολύθηκαν· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις από τις επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια επιπέδου NUTS 2 περιφέρεια του Βρανδεμβούργου εντός της περιόδου αναφοράς μεταξύ 7ης Μαρτίου 2014 και 7ης Ιουλίου 2014·

  B) λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αποδειχθεί η σχέση ανάμεσα στις απολύσεις και τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή διεξαγωγής του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, η Γερμανία δηλώνει ότι η Aleo Solar ήταν γερμανική εταιρεία εντός του Ομίλου Robert Bosch, που διέθετε εγκαταστάσεις παραγωγής επίσης στην Ισπανία, την Ιταλία, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία και την Αγγλία, από τις οποίες αρκετές έχουν πωληθεί τα τελευταία χρόνια λόγω μείωσης του ποσοστού αγοράς·

  Γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ 2005 και 2011, το μερίδιο των εσόδων της Κίνας αυξήθηκε από 11% σε 45%, ενώ αυτό της Γερμανίας μειώθηκε από 64% σε 21%·

  Δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει δημιουργήσει τεράστια πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα ηλιακών συλλεκτών, που ούτε οι δικοί της καταναλωτές ούτε η παγκόσμια αγορά είναι σε θέση να απορροφήσουν· τούτο σε συνδυασμό με την παγκόσμια κάμψη της ζήτησης οδήγησε σε κατάρρευση των τιμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερο από το 90 % της παραγωγής της Κίνας εξάγεται, εκ του οποίου το 80 % στην ΕΕ·

  E) λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 οι τιμές της ΕΕ μειώθηκαν κατά 40 % σε σύγκριση με το 2010, σε επίπεδο κάτω του κόστους παραγωγής της Aleo Solar· το 2013 η ΕΕ ενέκρινε την επιβολή πρόσθετων δασμών στους ηλιακούς συλλέκτες προελεύσεως Κίνας και μια ελάχιστη τιμή, η οποία είναι, ωστόσο, χαμηλότερη του κόστους παραγωγής των γερμανών παραγωγών.

  ΣΤ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα (55,0 %) των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 45,0% είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι 69,7% των εργαζομένων είναι μεταξύ 30 και 54 ετών και 20,6% είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών·

  Ζ) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις έχουν σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή οικονομία της περιοχής Prenzlau / Brandenburg. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κατά κεφαλή εισόδημα στην περιφέρεια είναι πολύ χαμηλότερο του εθνικού μέσου εισοδήματοςκαι ότι οι περιοχές Uckermark και Prenzlau έχουν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στη Γερμανία ανερχόμενα σε 15,5 % και 16,4 % αντιστοίχως (Μάιος 2014)·

  Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Γερμανίας τις εξής προτάσεις:

  1.  σημειώνει ότι η αίτηση βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1309/2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ και ότι, ως εκ τούτου, η Γερμανία δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

  2.  σημειώνει ότι είναι η δεύτερη αίτηση στο ΕΤΠ για εργαζόμενους που απολύονται στον τομέα της παραγωγής ηλιακού εξοπλισμού και ότι αμφότερες οι αιτήσεις βασίζονταν στην παγκοσμιοποίηση του εμπορίου·

  3.  σημειώνει ότι 164 από τους εργαζόμενους της Aleo Solar που απολύθηκαν στο Prenzlau προσλήφθηκαν εκ νέου από ασιατική κοινοπραξία η οποία αγόρασε τη μονάδα από τον εκκαθαριστή· σημειώνει ότι η συλλογιστική των γερμανικών αρχών για να παρασχεθεί η δυνατότητα σε αυτούς τους εργαζομένους να επωφεληθούν από τα μέτρα του ΕΤΠ είναι ότι η νέα τους απασχόληση τη στιγμή εκείνη δεν ήταν ασφαλής·

  4.  σημειώνει ότι οι 104 εργαζόμενοι που απολύθηκαν στο κέντρο διοίκησης στο Oldenburg δεν περιλαμβάνονται στα μέτρα· σημειώνει ότι η κατάσταση της απασχόλησης σε αυτή την περιοχή είναι πολύ περισσότερο ελπιδοφόρα·

  5.  σημειώνει ότι οι αρχές σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν το μέγιστο επιτρεπόμενο ποσοστό 35 % του συνολικού κόστους για επιδόματα και κίνητρα υπό τη μορφή επιδόματος κατάρτισης (Transferkurzarbeitergeld) που συνιστά το 60 % ή 67 % του προηγουμένου καθαρού εισοδήματος ενός εργαζομένου – συναρτήσει της κατάστασης του νοικοκυριού του δικαιούχου – το οποίο συνάδει με την πρακτική οσάκις εργαζόμενοι καθίστανται άνεργοι στη Γερμανία·

  6.  σημειώνει ως εκ τούτου ότι δεν παρέχονται περαιτέρω κίνητρα για κατάρτιση για τους συμμετέχοντες από το ΕΤΠ· πέραν τούτου θα πρέπει να ενθαρρύνονται περισσότερο εξατομικευμένα και εις βάθος μέτρα·

  7.  εκφράζει τη λύπη του, διότι δεν υπάρχουν άμεσες προοπτικές να εξεύρουν οι απολυμένοι ισοδύναμες νέες θέσεις εργασίας λόγω σχετικά χαμηλής πυκνότητας πληθυσμού και έλλειψης δυνάμει εργοδοτών· η περιοχή έχει κυρίως μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, και μόνο 10 επιχειρήσεις (0,3 %) απασχολούν περισσότερους από 249 εργαζομένους (η Aleo Solar ήταν ένας από αυτούς τους μείζονες εργοδότες)·

  8.  εκφράζει τη λύπη του, διότι ο κίνδυνος ανεργίας μακράς διαρκείας για του απολυμένους είναι υψηλός και τονίζει συνεπώς τη σημασία των μέτρων που ενθαρρύνουν τους εργαζόμενους να προβούν σε αναζήτηση πέραν της άμεσης περιοχής τους και να δεχθούν προσφορές απασχόλησης που μπορούν να εξευρεθούν σε άλλες περιφέρειες·

  9.  θεωρεί ότι για τους εργαζόμενους που εμπίπτουν στις ομάδες ηλικίας 55-64 και 15-29 ετών είναι υψηλότερος ο κίνδυνος παρατεταμένης ανεργίας και αποκλεισμού από την αγορά εργασίας κρίνει συνεπώς ότι, όσον αφορά την προσφορά εξατομικευμένης προσέγγισης, οι εργαζόμενοι αυτοί έχουν ιδιαίτερες ανάγκες·

  10. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕTΠ, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προλαμβάνει τις μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να συνάδει με τη μεταστροφή προς μία αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομία.

  Με τιμή,

  Marita ULVSKOG,

  Ασκούσα την προεδρία, πρώτη Αντιπρόεδρος

  κοινοποίηση: Thomas Händel

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Κύριον Jean ARTHUIS

  Πρόεδρο

  Επιτροπή Προϋπολογισμών

  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  ASP 09 G 205

  B 1047 Βρυξέλλες

  Αξιότιμε κύριε Arthuis,

  Θέμα: Κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

  Έξι χωριστές προτάσεις της Επιτροπής για αποφάσεις με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχουν παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση οι εκθέσεις για κάθε μια από τις προτάσεις αυτές να εγκριθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 26 Φεβρουαρίου:

  -          Το έγγραφο COM(2014)0725 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 981 956 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 708 εργαζομένων που απολύθηκαν μετά το κλείσιμο της Duferco Belgium SA και τη μείωση του προσωπικού στην NLMK La Louvière SA, εταιρείες με δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής βασικών μετάλλων στην επαρχία του Hainaut, Βέλγιο.

  -          Το έγγραφο COM(2014)0726 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 094 760 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 657 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία Aleo Solar AG και τις δύο θυγατρικές της Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) και Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), με δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων στις περιφέρειες Brandenburg και Weser-Ems, Γερμανία.

  -          Το έγγραφο COM(2014)0734 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 591 486  EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 1285 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία ArcelorMittal Liège S.A. με δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής βασικών μετάλλων στην περιφέρεια της Λιέγης, Βέλγιο.

  -          Το έγγραφο COM(2014)0735 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 222 854 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 1030 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία Caterpillar Belgium S.A, με δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού στην επαρχία του Hainaut, Βέλγιο.

  -          Το έγγραφο COM(2015)0009 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 339 928 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 257 εργαζομένων που απολύθηκαν μετά το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία της εταιρείας Saint-Gobain Sekurit Benelux στο Auvelais, Βέλγιο.

  -          Το έγγραφο COM(2015)0013 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 115 205 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 615 εργαζομένων που απολύθηκαν από την επιχείρηση παρασκευής χημικών προϊόντων Zaklady Chemiczne Zachem στην Πολωνία.

  Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν τις προτάσεις αυτές και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των προαναφερθέντων ποσών όπως πρότεινε η Επιτροπή.

  Με τιμή,

  Iskra MIHAYLOVA

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  26.2.2015

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  30

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Janusz Lewandowski, Tomáš Zdechovský, Андрей Новаков

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Paulo Rangel