Menettely : 2015/2018(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0030/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0030/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2015 - 10.2
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0042

MIETINTÖ     
PDF 166kWORD 98k
2.3.2015
PE 546.792v02-00 A8-0030/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/014 DE/Aleo solar, Saksa)

(COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Iris Hoffmann

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/014 DE/Aleo solar, Saksa)

(COM(2014)0726 – C8‑0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

–   ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–   ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–   ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0030/2015),

A. ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C. ottaa huomioon, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D. ottaa huomioon, että Saksa jätti hakemuksen EGF/2014/014 DE/Aleo solar EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev.2:n kaksinumerotasoon 26 (Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla toimiva Aleo solar AG ja sen kaksi tytäryhtiötä olivat vähentäneet viiteajanjaksolla 7. maaliskuuta 2014–7. heinäkuuta 2014 ja sen jälkeen yhteensä 657 työntekijää – 390 Aleo solar AG:n palveluksesta ja 267 tytäryhtiöistä – joista 476:n odotetaan osallistuvan toimiin; toteaa, että työntekijävähennykset ovat yhteydessä EU:n markkinaosuuden pienenemiseen aurinkomoduulialan yrityksissä;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  toteaa, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät, ja on näin ollen komission kanssa yhtä mieltä siitä, että Saksa on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Saksan viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 29. heinäkuuta 2014 ja sitä täydentäviä lisätietoja 23. syyskuuta 2014 asti ja että komissio antoi hakemuksesta arvionsa 16. joulukuuta 2014;

3.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Saksan viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 11. huhtikuuta 2014 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen jättämistä;

4.  toteaa, että Aleo solar AG:n irtisanomiset liittyvät globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin, kun otetaan huomioon, että vuosina 2005–2011 Kiinan osuus tuloista kasvoi 11 prosentista 45 prosenttiin, kun taas Saksan osuus laski 64 prosentista 21 prosenttiin; ottaa huomioon, että Kiinalla on aurinkomoduulien alalla valtavasti ylikapasiteettia, joka ylittää niin sen omien kuluttajien kuin maailmanmarkkinoidenkin tarpeet, ja että vuonna 2011 EU:n hinnat laskivat 40 prosenttia verrattuna vuoteen 2010 eli tasolle, joka oli alempi kuin Aleo solar AG:n tuotantokustannukset; ottaa huomioon, että vuonna 2013 EU hyväksyi lisätullit Kiinasta peräisin oleville aurinkomoduuleille sekä vähimmäishinnan, joka on kuitenkin edelleen alempi kuin saksalaisten tuottajien tuotantokustannukset;

5.  ottaa huomioon, että vuonna 2010 Aleo solar AG:n liikevaihto oli 550 miljoonaa euroa ja voitto 43 miljoonaa euroa ja että tämä laski nopeasti vuodesta 2011 alkaen ja vuoteen 2013 mennessä tappiot olivat jo 92 miljoonaa euroa; korostaa, että valitettavasti yritys ei huolimatta erilaisista yrityksistä rakenneuudistusten tekemiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi ole onnistunut enää saamaan toiminnastaan kannattavaa;

6.  toteaa, että tämä on toinen aurinkomoduulien valmistusta koskeva EGR-hakemus ja että monia muita on odotettavissa;

7.  toteaa, että Aleo solar AG:n työntekijävähennyksien odotetaan vaikuttavan haitallisesti Prenzlaun / Brandenburgin alueeseen, jossa tulo asukasta kohden on selvästi alhaisempi kuin kansallinen keskiarvo ja jossa on Saksan korkeimmat työttömyysasteet, 15,5 ja 16,4 prosenttia; korostaa, että työttömyysaste olisi 0,9 prosenttiyksikköä korkeampi, jos Aleo solar AG:n irtisanotut laskettaisiin mukaan; pitää valitettavana, että ei ole nähtävissä, että vähennetyt työntekijät löytäisivät vastaavia uusia työpaikkoja, sillä alueen väestötiheys on suhteellisen alhainen eikä alueella ole potentiaalisia työnantajia: alueella toimii pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja vain 10 yritystä (0,3 %) työllistää enemmän kuin 249 työntekijää (Aleo solar AG oli yksi näistä suurista työnantajista);

8.  toteaa, että yhteisrahoitettava yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti muodostuu seuraavista toimenpiteistä, joilla edistetään 476 vähennetyn työntekijän paluuta työmarkkinoille: ammattikoulutus, uraneuvonta ja ohjaus, vertaisryhmät/workshopit, yrittäjyysneuvonta, alueiden välinen neuvonta, työnhaku työnhaun ammattilaisen avustuksella, seurantatoimena tapahtuva mentorointi työntekijöille, jotka ottavat vastaan uuden työpaikan jonkin matkan päässä aiemmasta kodistaan tai tarvitsevat apua työpaikan säilyttämiseksi ja koulutusavustus, jonka määrä on määrä on 60 prosenttia työntekijän aikaisemmista nettotuloista EGR-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti;

9.  toteaa, että viranomaiset aikovat käyttää suurimman sallitun määrän eli 35 prosenttia avustusten ja kannustimien kustannuksista koulutusavustukseen (Transferkurzarbeitergeld), jonka määrä on 60 prosenttia tai 67 prosenttia työntekijän aikaisemmista nettotuloista tuensaajan kotitalouden tilanteen mukaan, mikä vastaa Saksassa työttömiksi jääviin työntekijöihin sovellettavaa käytäntöä; toteaa, että koulutusavustus ei korvaa passiivisia sosiaalisen suojelun toimenpiteitä ja että sen edellytyksenä on, että edunsaaja osallistuu koulutukseen ja muihin järjestettyihin toimiin;

10. panee tyytyväisenä merkille, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu kohteena olevien edunsaajien ja työmarkkinaosapuolten edustajia ja otettu huomioon alueen potentiaali ja liiketoimintaympäristö;

11. palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

12. toteaa, että selvittäjä myi Prenzlaun tuotantolaitoksen aasialaiselle konsortiolle, joka on ottanut takaisin 164 Aleo solar AG:n irtisanomaa työntekijää; toteaa, että Saksan viranomaisten mukaan nämä työntekijät ovat kelpoisia osallistumaan EGR‑toimenpiteisiin, sillä heidän uusien työpaikkojensa pysyvyydestä ei tuolloin ollut varmuutta;

13. toteaa, että Aleo solar AG:n hallinnosta Oldenburgin alueelta vähennetyt 104 työntekijää eivät kuulu niiden toimenpiteiden piiriin, joille on tarkoitus saada EGR:n rahoitusta; toteaa, että työllisyystilanne on Oldenburgin alueella paljon lupaavampi;

14. pitää valitettavana, että vähennettyjen työntekijöiden riski joutua pitkäaikaistyöttömiksi on suuri, ja korostaa näin ollen sellaisten toimenpiteiden merkitystä, joilla kannustetaan työntekijöitä kääntämään katseensa myös lähialueen ulkopuolelle ja ottamaan vastaan työtarjouksia sieltä, mistä niitä voi löytyä;

15. toteaa, että 55–64-vuotiaiden ja 15–29-vuotiaiden työntekijöiden riski joutua pitkäaikaistyöttömäksi ja syrjäytyä työmarkkinoilta on suuri; katsoo sen vuoksi, että näillä työntekijöillä on yksilöllisiä palveluja koskevia erityistarpeita;

16. palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tulevaisuudessa vaadittavia taitoja ja että palvelujen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

17. painottaa, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

18. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto (hakemus EGF/2014/014 DE/Aleo solar, Saksa)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu tuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, asetuksessa (EY) N:o 546/2009(3) käsitellyn maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen tai uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja heidän auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)      Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(4) 12 artiklan mukaisesti EGR:stä voidaan ottaa vuosittain käyttöön enintään 150 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina).

(3)      Saksa esitti 29. päivänä heinäkuuta 2014 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi yrityksen Aleo solar AG ja kahden sen tytäryhtiön Saksassa toteuttamien työntekijävähennysten vuoksi ja toimitti sitä täydentäviä lisätietoja, siten kuin asiasta säädetään asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdassa. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)      Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 1 094 760 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Saksan hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 1 094 760 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2015 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

(1)

              EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

              EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

             Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY), annettu 18 päivänä kesäkuuta 2009, Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta (EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26).

(4)

             Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).


PERUSTELUT

I. Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 12(1) artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 1927/2006 12 artiklan(2) mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohtaa(3), jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II. Aleo solaria koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 16. joulukuuta 2014 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta Saksan hyväksi, jotta voidaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneiden työntekijöiden palaamista työmarkkinoille.

Tämä on neljäs vuoden 2014 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee yhteensä 1 094 760 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Saksan hyväksi. Hakemus koskee 657 työntekijän vähentämistä viiteajanjaksolla 7. maaliskuuta 2014–7. heinäkuuta 2014. Hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistettuun toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa lopettaa työskentelynsä jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä yrityksen toimittajille tai jatkojalostajille.

Hakemus jätettiin komissiolle 29. heinäkuuta 2014. Komissio totesi, että hakemus täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston 17. joulukuuta 2013 antaman asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa esitetyt EGR:n rahoitustuen myöntämisen edellytykset.

Saksan viranomaisten mukaan Aleo solar on vain yksi niistä monista eurooppalaisista aurinkovoimayrityksistä, joista on tullut maksukyvyttömiä, jotka ovat jättäneet aurinkovoima‑alan, jotka ovat lopettaneet tuotantonsa kokonaan tai osittain tai jotka on myyty kiinalaisille sijoittajille muutaman viime vuoden aikana (vuodesta 2010). Vuosina 2005–2011 Kiinan osuus tuloista kasvoi 11 prosentista 45 prosenttiin, kun taas Saksan osuus laski 64 prosentista 21 prosenttiin.

Kiinalla on aurinkomoduulien alalla valtavasti ylikapasiteettia, joka ylittää niin sen omien kuluttajien kuin maailmanmarkkinoidenkin tarpeet. Kun tähän lisätään vielä maailmanlaajuinen kysynnän heikkeneminen, seurauksena on ollut hintojen romahtaminen. Kiinassa valmistajille annetaan paikallisesti saatavilla olevaa taloudellista tukea, ja kyseinen ala on nostettu etualalle Kiinan nykyisessä viisivuotissuunnitelmassa (2011–2015), joten kyseiset yritykset kykenevät selviytymään ja kasvamaan myymällä tuotantoaan edullisesti ulkomaanmarkkinoilla. Yli 90 prosenttia kiinalaisesta tuotannosta menee vientiin, josta 80 prosenttia EU:hun. Vuonna 2011 EU:n hinnat laskivat 40 prosenttia verrattuna vuoteen 2010 eli tasolle, joka oli alempi kuin Aleo solarin tuotantokustannukset. Vuonna 2013 EU hyväksyi lisätullit Kiinasta peräisin oleville aurinkomoduuleille sekä vähimmäishinnan, joka on kuitenkin edelleen alempi kuin saksalaisten tuottajien tuotantokustannukset.

Vuonna 2010 Aleo solarin liikevaihto oli 550 miljoonaa euroa ja voitto 43 miljoonaa euroa; tämä laski nopeasti vuodesta 2011 alkaen, ja vuoteen 2013 mennessä tappiot olivat jo 92 miljoonaa euroa. Huolimatta erilaisista yrityksistä rakenneuudistusten tekemiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi Aleo solar ei onnistunut enää saamaan toiminnastaan kannattavaa. Yritys asetettiin selvitystilaan, ja se sulki tai myi pois tuotantolaitoksiaan, kun jotkin muut tappioista kärsivät saksalaiset aurinkoenergia-alan yritykset siirsivät tuotantoa Kaukoitään, esimerkiksi Malesiaan.

Yhteisrahoitettavaan yksilöllisten palvelujen koordinoituun pakettiin sisältyy toimenpiteitä, joilla edistetään 476 vähennetyn työntekijän paluuta työmarkkinoille ja joita ovat seuraavat: ammattikoulutus, uraneuvonta ja ohjaus, vertaisryhmät/workshopit, yrittäjyysneuvonta, alueiden välinen neuvonta, työnhaku työnhaun ammattilaisen avustuksella, seurantatoimena tapahtuva mentorointi työntekijöille, jotka ottavat vastaan uuden työpaikan jonkin matkan päässä aiemmasta kodistaan tai tarvitsevat apua työpaikan säilyttämiseksi, ja koulutusavustus, jonka määrä on 60 prosenttia työntekijän aikaisemmista nettotuloista.

Saksan viranomaisten mukaan 11. huhtikuuta 2014 käynnistetyt toimet muodostavat yhdessä yksilöllisten palveluiden koordinoidun paketin ja ne ovat aktiivisia työmarkkinatoimia, joilla työntekijät pyritään integroimaan uudelleen työmarkkinoille.

Saksan viranomaiset ovat vahvistaneet hakemuksessaan seuraavat seikat:

–      Suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita.

–      Kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu.

–      Irtisanovat yritykset, jotka ovat jatkaneet toimintaansa irtisanomisten jälkeen, ovat noudattaneet työntekijöiden vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvanneet työntekijänsä asianmukaisesti.

–      Suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään.

–      Suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia.

–      EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Saksa on ilmoittanut komissiolle, että rahoitustukea hallinnoivat liittotasavallan työ- ja sosiaaliministeriössä (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) samat elimet, jotka hallinnoivat ESR:ää. Kansallisen ennakko- tai osarahoituksen lähteet ovat liittotasavallan budjetti ja liittotasavallan työvoimatoimisto (Bundesagentur für Arbeit). Nämä rahoittavat kansallisen 40 prosentin rahoitusosuuden.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 1 094 760 eurosta.

Tämä on tähän mennessä neljäs budjettivallan käyttäjälle vuonna 2015 toimitettu rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Trilogi komission ehdotuksesta päätökseksi EGR:n varojen käyttöönotosta voitaisiin mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa oikeusperustan 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, paitsi jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1. 1.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ZP/ch D(2015)430

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Aihe: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2014/014 DE/Aleo solar, Saksa (COM(2014)0726/1)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2014/014 DE/Aleo solar perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) Hakemus perustuu Euroopan globalisaatiorahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja liittyy 657 työntekijään, jotka NACE Rev.2:n kaksinumerotasoon 26 (Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus) luokitellulla toimialalla toimivat Aleo solar AG ja kaksi sen tytäryhtiötä Aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) ja Aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg) olivat vähentäneet. Kyseisten yritysten toteuttamat työntekijävähennykset sijoittuvat NUTS 2 -tason alueelle Brandenburg viiteajanjaksona, joka alkoi 7. maaliskuuta 2014 ja päättyi 7. heinäkuuta 2014.

B) Osoittaakseen yhteyden työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välillä Saksa toteaa, että Aleo solar oli Robert Bosch Groupiin kuuluva saksalainen yritys, jolla oli tuotantolaitoksia myös Espanjassa, Italiassa, Yhdysvalloissa, Australiassa ja Englannissa, ja näistä useat on myyty pois muutaman viime vuoden aikana.

C) Vuosina 2005–2011 Kiinan osuus tuloista kasvoi 11 prosentista 45 prosenttiin, kun taas Saksan osuus laski 64 prosentista 21 prosenttiin.

D) Kiinalla on aurinkomoduulien alalla valtavasti ylikapasiteettia, joka ylittää niin sen omien kuluttajien kuin maailmanmarkkinoidenkin tarpeet. Kun tähän lisätään vielä maailmanlaajuinen kysynnän heikkeneminen, seurauksena on ollut hintojen romahtaminen. Yli 90 prosenttia kiinalaisesta tuotannosta menee vientiin, josta 80 prosenttia EU:hun.

E) Vuonna 2011 EU:n hinnat laskivat 40 prosenttia verrattuna vuoteen 2010 eli tasolle, joka oli alempi kuin Aleo solarin tuotantokustannukset. Vuonna 2013 EU hyväksyi lisätullit Kiinasta peräisin oleville aurinkomoduuleille sekä vähimmäishinnan, joka on kuitenkin edelleen alempi kuin saksalaisten tuottajien tuotantokustannukset.

F) Enemmistö (55,0 prosenttia) toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä on miehiä ja 45,0 prosenttia heistä on naisia. Työntekijöistä 67,7 prosenttia on 30–54-vuotiaita ja 20,6 prosenttia on 55–64-vuotiaita.

G) Työntekijävähennyksillä on huomattavan haitallinen vaikutus Prenzlaun / Brandenburgin alueelliseen talouteen. Tulo asukasta kohden on alueella selvästi alhaisempi kuin kansallinen keskiarvo, ja Uckermarkin ja Prenzlaun alueilla on Saksan korkeimmat työttömyysasteet, 15,5 ja 16,4 prosenttia (toukokuu 2014).

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Saksan hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  ottaa huomioon, että hakemus perustuu Euroopan globalisaatiorahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan; on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksessa säädetyt edellytykset täyttyvät ja että sen vuoksi Saksa on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että tämä on toinen EGR-hakemus, joka koskee aurinkomoduulien valmistuksen alalla vähennettyjä työntekijöitä, ja että molemmat hakemukset perustuivat kauppaan liittyvään globalisaatioon;

3.  toteaa, että selvittäjä myi Prenzlaun tuotantolaitoksen aasialaiselle konsortiolle, joka on ottanut takaisin 164 Aleo solarin irtisanomaa työntekijää; toteaa, että Saksan viranomaisten mukaan nämä työntekijät ovat kelpoisia osallistumaan EGR‑toimenpiteisiin, sillä heidän uusien työpaikkojensa pysyvyydestä ei tuolloin ollut varmuutta;

4.  toteaa, että Aleo solarin hallinnosta Oldenburgin alueelta vähennetyt 104 työntekijää eivät kuulu toimenpiteiden piiriin; toteaa, että työllisyystilanne on Oldenburgin alueella paljon lupaavampi;

5.  toteaa, että viranomaiset aikovat käyttää suurimman sallitun määrän eli 35 prosenttia avustusten ja kannustimien kustannuksista koulutusavustukseen (Transferkurzarbeitergeld), jonka määrä on 60 prosenttia tai 67 prosenttia työntekijän aikaisemmista nettotuloista tuensaajan kotitalouden tilanteen mukaan, mikä vastaa Saksassa työttömiksi jääviin työntekijöihin sovellettavaa käytäntöä;

6.  toteaa näin ollen, että EGR:n rahoitusta ei myönnetä edunsaajien koulutusta koskeviin lisäkannustimiin; toteaa, että olisi kannustettava aikaisempaa yksilöllisempiä ja syvällisempiä toimenpiteitä;

7.  pitää valitettavana, että ei ole nähtävissä, että vähennetyt työntekijät löytäisivät vastaavia uusia työpaikkoja, sillä alueen väestötiheys on suhteellisen alhainen eikä alueella ole potentiaalisia työnantajia: alueella toimii pääasiassa pieniä ja keskisuuria yrityksiä, ja vain 10 yritystä (0,3 %) työllistää enemmän kuin 249 työntekijää (Aleo solar oli yksi näistä suurista työnantajista);

8.  pitää valitettavana, että vähennettyjen työntekijöiden riski joutua pitkäaikaistyöttömiksi on suuri, ja korostaa näin ollen sellaisten toimenpiteiden merkitystä, joilla kannustetaan työntekijöitä kääntämään katseensa myös lähialueen ulkopuolelle ja ottamaan vastaan työtarjouksia sieltä, mistä niitä voi löytyä;

9.  toteaa, että 55–64-vuotiaiden ja 15–29-vuotiaiden työntekijöiden riski joutua pitkäaikaistyöttömäksi ja syrjäytyä työmarkkinoilta on suuri; katsoo sen vuoksi, että näillä työntekijöillä on yksilöllisiä palveluja koskevia erityistarpeita;

10. palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tulevaisuudessa vaadittavia taitoja ja että palvelujen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG

puheenjohtajana toiminut ensimmäinen varapuheenjohtaja

c.c. Thomas Händel


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

ASP 09 G 205

B-1047 Bryssel

Arvoisa puheenjohtaja

Aihe:   Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten kuusi erillistä komission ehdotusta päätöksiksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä kutakin ehdotusta koskevat mietinnöt 26. helmikuuta.

         COM(2014)0725 koskee 981 956 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Hainaut’n läänissä metalliteollisuuden alalla toimivan Duferco Belgium SA:n sulkemiseen liittyvien työntekijävähennysten ja NLMK La Louvière SA:n työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 708 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2014)0726 koskee 1 094 760 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Saksassa Brandenburgin ja Weser‑Emsin alueilla tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen alalla toimivan Aleo solar AG:n ja sen kahden tytäryhtiön, Aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) ja Aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg), työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 657 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2014)0734 koskee 1 591 486 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Liegen alueella metalliteollisuuden alalla toimivan ArcelorMittal Liège S.A.:n työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 1 285 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2014)0735 koskee 1 222 854 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Hainaut'n läänissä koneiden ja laitteiden alalla toimivan Caterpillar Belgium S.A.:n työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 1 030 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2015)0009 koskee 1 339 928 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Auvelais'ssa autoteollisuuden turvalasin valmistuksen alalla toimivan Saint-Gobain Sekurit Benelux SA:n tehtaan sulkemisen seurauksena irtisanottujen 257 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2015)0009 koskee 115 205 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Puolassa toimivasta kemiallisia tuotteita valmistavasta Zaklady Chemiczne Zachemista työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 615 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseiset ehdotukset ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisten komission ehdottamien määrien myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Paulo Rangel

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö