Pranešimas - A8-0030/2015Pranešimas
A8-0030/2015

  PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Vokietijos paraiška „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar“)

  2.3.2015 - (COM(2014) 0726 – C8‑0012/2015 – 2015/2018(BUD))

  Biudžeto komitetas
  Pranešėja: Iris Hoffmann

  Procedūra : 2015/2018(BUD)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  A8-0030/2015
  Pateikti tekstai :
  A8-0030/2015
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

  dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Vokietijos paraiška „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar“)

  (COM(2014) 0726 – C8‑0012/2015 – 2015/2018(BUD))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0726 – C8‑0012/2015),

  –   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006[1] (EGF reglamentas),

  –   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[2], ypač į jo 12 straipsnį,

  –   atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[3] (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

  –   atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

  –   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

  –   atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

  –   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0030/2015),

  A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

  B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

  C. kadangi priimtas EGF reglamentas atspindi Parlamento ir Tarybos pasiektą susitarimą vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

  D. kadangi Vokietija pateikė paraišką „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar“ dėl EGF finansinės paramos, susijusios su per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. kovo 7 d. iki 2014 m. liepos 7 d. ir po jo 657 atleistais iš darbo darbuotojais dėl Sąjungos rinkos dalies sumažėjimo saulės energijos sektoriuje, iš jų 390 atleisti iš įmonės „Aleo Solar AG“, vykdančios veiklą sektoriuje, kuris priskiriamas ekonominės veiklos rūšių klasifikacijos Europos bendrijoje (NACE) 2 red. 26 skyriui („Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba“), ir 267 atleisti iš jos dviejų patronuojamųjų bendrovių, ir tikimasi, kad 476 asmenys dalyvaus taikant priemones;

  E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

  1.  pažymi, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos, todėl pritaria Komisijai, kad Vokietija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

  2.  pažymi, kad 2014 m. liepos 29 d. Vokietijos valdžios institucijos pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti, o iki 2014 m. rugsėjo 23 d. pateikta papildoma informacija, ir kad 2014 m. gruodžio 16 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą;

  3.  palankiai vertina tai, kad Vokietijos valdžios institucijos, siekdamos skubiai suteikti darbuotojams paramą, 2014 m. balandžio 11 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui ir netgi prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti teikti prie individualių poreikių pritaikytas paslaugas;

  4.  laikosi nuomonės, kad darbuotojai buvo atleisti iš įmonės „Aleo Solar AG“ dėl svarbių globalizacijos nulemtų pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, kai 2005–2011 m. laikotarpiu Kinijos pajamų dalis išaugo nuo 11 proc. iki 45 proc., o Vokietijos – nukrito nuo 64 proc. iki 21 proc.; pažymi, kad dėl Kinijos didžiulio perteklinio saulės modulių pajėgumo, kurio negali absorbuoti nei jos vartotojai, nei pasaulio rinka, ES kainos 2011 m., palyginti su 2010 m., nukrito 40 proc., taigi žemiau įmonės „Aleo Solar AG“ gamybos sąnaudų lygio; pažymi, kad 2013 m. ES patvirtino papildomus Kinijos kilmės saulės energijos modulių muitus ir mažiausią kainą, tačiau ji vis dar yra mažesnė už Vokietijos gamintojų gamybos sąnaudas;

  5.  pažymi, kad įmonės „Aleo Solar AG“ 2010 m. apyvarta siekė 550 mln. EUR, o pelnas – 43 mln. EUR, tačiau nuo 2011 m. jie pradėjo sparčiai mažėti ir 2013 m. nuostoliai siekė 92 mln. EUR; pabrėžia, kad buvo dedama įvairių pastangų siekiant restruktūrizuoti ir didinti efektyvumą, tačiau, deja, įmonei nepavyko vėl tapti pelninga;

  6.  pažymi, kad tai antroji su saulės modulių gamyba susijusi paraiška dėl EGF paramos ir kad bus pateiktos dar kelios;

  7.  pažymi, kad tikimasi, jog dėl iš įmonės „Aleo Solar AG“ atleistų darbuotojų bus juntamas neigiamas poveikis Prenclau ir Brandenburge, kur vienam gyventojui tenkančios pajamos yra gerokai mažesnės už šalies vidurkį ir nedarbo lygis yra aukščiausias Vokietijoje, atitinkamai 15,5 proc. ir 16,4 proc.; pažymi, kad, atsižvelgus į iš įmonės „Aleo Solar AG“ atleistus darbuotojus, šis lygis išaugs dar 0,9 proc.; apgailestauja, kad atleisti darbuotojai neturi galimybių iš karto rasti naują lygiavertį darbą, kadangi gyventojų tankis yra gana nedidelis ir trūksta potencialių darbdavių: regione vyrauja mažosios ir vidutinės įmonės ir tik 10 įmonių (0,3 proc.) dirba daugiau nei 249 darbuotojai (įmonė „Aleo Solar AG“ buvo viena iš šių didžiųjų darbdavių);

  8.  pažymi, kad suderintas bendrai finansuotinų prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas apima toliau nurodytas priemones, skirtas 476 atleistiems darbuotojams vėl integruoti į darbo rinką: profesinį mokymą, konsultavimą ir orientavimą karjeros klausimais, panašios kvalifikacijos darbuotojų grupes ir praktinius seminarus, verslumo konsultacijas, tarpregionines konsultacijas judumo klausimu, profesionalaus darbo ieškotojo atliekamą darbo paiešką, tolesnę kuravimo veiklą, skirtą darbuotojams, kurie rado naują darbą, tačiau kuriems galbūt reikės konsultacijos dėl šio darbo išlaikymo arba dėl persikraustymo, mokymo išmoką, kuri sudaro 60 proc. darbuotojo turėtų grynųjų pajamų, laikantis EGF reglamento 7 straipsnio 1 dalies b punkto;

  9.  pažymi, kad valdžios institucijos planuoja panaudoti maksimalią leidžiamą 35 proc. sumą, skirtą padengti visoms išmokų ir paskatų, kurios teikiamos kaip mokymo išmokos (vok. Transferkurzarbeitergeld), išlaidoms, kai tuo tarpu mokymo išmoka sudaro 60 proc. ar 67 proc. darbuotojo turėtų grynųjų pajamų priklausomai nuo paramos gavėjo namų ūkio padėties, ir kad tai atitinka Vokietijoje taikomą praktiką darbuotojui netekus darbo; pažymi, kad mokymo išmoka nepakeičia pasyvių socialinės apsaugos priemonių ir yra susieta su griežtomis dalyvavimo organizuojamuose mokymuose ir kitoje veikloje sąlygomis;

  10. palankiai vertina tai, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas parengtas konsultuojantis su numatytų paramos gavėjų atstovais, atsižvelgiant į regiono galimybes ir verslo aplinką;

  11. primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

  12. pažymi, kad 164 iš įmonės „Aleo Solar AG“ (Prenclau) atleistus darbuotojus vėl pasamdė iš likviduotojo gamyklą nupirkęs Azijos konsorciumas; pažymi, kad Vokietijos valdžios institucijos šių darbuotojų dalyvavimo taikant EGF finansuojamas priemones galimybę pagrindė tuo, kad jų naujų darbo vietų užtikrinimas tuo metu nebuvo aiškus;

  13. pažymi, kad iš Oldenburge buvusio administracijos centro atleisti 104 darbuotojai nėra įtraukti į priemones, kurios bus bendrai finansuojamos EGF lėšomis; pažymi, kad užimtumo padėtis minėtame regione teikia daugiau daug geresnių vilčių;

  14. apgailestauja, kad ilgalaikio nedarbo rizika atleistiems darbuotojams yra didelė, todėl pabrėžia, jog svarbu, kad priemonės paskatintų darbuotojus ieškoti darbo už tos pačios vietovės ribų ir priimti darbo pasiūlymus, kuriuos galima rasti kituose regionuose;

  15. mano, kad 55–64 ir 15–29 amžiaus darbuotojų grupėms kyla didesnis užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos pavojus; taigi mano, kad šie darbuotojai turi specialių poreikių, susijusių su prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų teikimu;

  16. primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

  17. pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir ilgalaikis užimtumas; pakartoja, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

  18 pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

  19. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

  20. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
  • [2]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
  • [3]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

  PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

  dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Vokietijos paraiška „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar“)

  EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

  atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

  atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006[1], ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

  atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo[2], ypač į jo 13 punktą,

  atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

  kadangi:

  (1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti paramą atleistiems darbuotojams ir darbo veiklą nutraukusiems savarankiškai dirbantiems asmenims dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, dėl besitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 546/2009[3], arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

  (2)      Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[4] 12 straipsnyje numatyta galimybė mobilizuoti EGF lėšas neviršijant didžiausios metinės 150 mln. EUR sumos (2011 m. kainomis);

  (3)      2014 m. liepos 29 d. Vokietija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš „Aleo Solar AG“ ir jos dviejų patronuojamųjų bendrovių Vokietijoje ir ją papildė išsamesne informacija, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalyje. Ši paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

  (4)      todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 094 760 EUR suma finansinei paramai pagal Vokietijos pateiktą paraišką suteikti,

  PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

  1 straipsnis

  2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 094 760 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

  2 straipsnis

  Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

  Priimta Briuselyje,

  Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

  Pirmininkas                                                     Pirmininkas

  • [1]               OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
  • [2]               OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
  • [3]              2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 546/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 167, 2009 6 29, p. 26) .
  • [4]              2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884.).

  AIŠKINAMOJI DALIS

  I. Bendrosios aplinkybės

  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių.

  Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa[1], 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006[2] 12 straipsnio nuostatomis, fondas negali viršyti 150 mln. EUR metinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys.

  Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą[3] procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

  II. Įmonės „Aleo Solar“ paraiška ir Komisijos pasiūlymas

  2014 m. gruodžio 16 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo Vokietijos reikmėms siekiant paremti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, kuriuos nulėmė globalizacija, pakartotinę integraciją į darbo rinką.

  Tai ketvirtoji paraiška, kuri bus svarstoma vykdant 2014 m. biudžetą, ir ji pateikta dėl bendros 1 094 760 EUR dydžio sumos mobilizavimo iš EGF Vokietijos reikmėms. Ji susijusi su 657 darbuotojais, atleistais per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. kovo 7 d. iki 2014 m. liepos 7 d. Ši paraiška pagrįsta EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos reikalaujama, kad per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų arba būtų nutrūkusi savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant atleistus darbuotojus ir (arba) savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonėse.

  Paraiška Komisijai išsiųsta 2014 m. liepos 29 d. Komisija padarė išvadą, kad paraiška atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas EGF lėšų skyrimo sąlygas.

  Atsižvelgiant į Vokietijos valdžios institucijų pateiktus duomenis, įmonė „Aleo Solar“ yra tik viena iš daugelio Europos saulės energijos įmonių, kurios per pastaruosius keletą metų (nuo 2010 m.) tapo nemokios, nutraukė saulės energijos verslą, visiškai ar iš dalies nutraukė gamybą arba buvo parduotos Kinijos investuotojams. 2005–2011 m. laikotarpiu Kinijos pajamų dalis padidėjo nuo 11 proc. iki 45 proc., o Vokietijos pajamų dalis sumažėjo nuo 64 proc. iki 21 proc.

  Kinija sukūrė didžiulį perteklinį saulės modulių pajėgumą, kurio negali absorbuoti nei jos vartotojai, nei pasaulio rinka; be to, visame pasaulyje sumažėjo paklausa, todėl krito kainos. Dėl Kinijos gamintojams vietoje prieinamos finansinės paramos ir pirmenybės sektoriui teikimo pagal dabartinį Kinijos 5 metų planą (2011–2015 m.) šios bendrovės gali išgyventi ir augti, siūlydamos pigiai parduoti savo produkciją užsienio rinkose. Daugiau nei 90 proc. Kinijos produkcijos yra eksportuojama, 80 proc. eksporto tenka ES. 2011 m., palyginti su 2010 m., ES kainos sumažėjo 40 proc., t. y. iki mažesnio nei „Aleo Solar“ gamybos sąnaudų lygio. 2013 m. ES patvirtino papildomus Kinijos kilmės saulės energijos modulių muitus ir mažiausią kainą, tačiau ji vis dar yra mažesnė už Vokietijos gamintojų gamybos sąnaudas.

  Įmonės „Aleo Solar“ 2010 m. apyvarta siekė 550 mln. EUR, o pelnas – 43 mln. EUR. Jie sparčiai mažėjo nuo 2011 m., ir 2013 m. nuostoliai siekė 92 mln. EUR. Nepaisant įvairių pastangų restruktūrizuoti ir didinti efektyvumą, įmonei nepavyko vėl tapti pelninga, todėl ji buvo likviduota, uždaryta ir pardavė savo įrenginius, o kai kurios kitos Vokietijos įmonės, veikiančios saulės energijos srityje ir patiriančios nuostolius, savo gamybą perkėlė į Tolimuosius Rytus, pvz., Malaiziją.

  Suderintas bendrai finansuotinų prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas apima toliau nurodytas priemones, skirtas 476 atleistiems darbuotojams vėl integruoti į darbo rinką: profesinį mokymą, konsultavimą ir orientavimą karjeros klausimais, panašios kvalifikacijos darbuotojų grupes ir praktinius seminarus, verslumo konsultacijas, tarpregionines konsultacijas judumo klausimu, profesionalaus darbo ieškotojo atliekamą darbo paiešką, tolesnę kuravimo veiklą, skirtą darbuotojams, kurie rado naują darbą, tačiau kuriems galbūt reikės konsultacijos dėl šio darbo išlaikymo arba dėl persikraustymo ir mokymo išmoką, kuri sudaro 60 proc. darbuotojo turėtų grynųjų pajamų.

  Vokietijos valdžios institucijų nuomone, 2014 m. balandžio 11 d. pradėtos taikyti priemonės sudaro suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą ir yra aktyvios darbo rinkos priemonės, kurias taikant siekiama pakartotinai integruoti darbuotojus į darbo rinką.

  Vokietijos valdžios institucijos savo paraiškoje patvirtino, kad:

  –      bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principų suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant;

  –      laikomasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

  –      tuo atveju, kai darbuotojus atleidusios įmonės tęsė savo veiklą po jų atleidimo, jos įvykdė teisines prievoles, reglamentuojančias darbuotojų atleidimą, ir atitinkamai pasirūpino savo darbuotojais;

  –      siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

  –      siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

  –      EGF finansinė parama atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

  Dėl valdymo ir kontrolės sistemų Vokietija pranešė Komisijai, kad finansinius įnašus administruos tos pačios Federalinės darbo ir socialinių reikalų ministerijos (vok. Bundesministerium für Arbeit und Soziales) įstaigos, kurios administruoja ESF. Nacionalinio išankstinio finansavimo ir bendro finansavimo šaltiniai yra federalinis biudžetas ir Federalinė darbo agentūra (vok. Bundesagentur für Arbeit), kurių lėšomis finansuojamas 40 proc. nacionalinis įnašas.

  III. Procedūra

  Siekdama mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą perkelti bendrą 1 094 760 EUR sumą.

  2015 m. iki šiol tai yra ketvirtas biudžeto valdymo institucijai pateiktas pasiūlymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

  Siekiant aptarti Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo galėtų būti surengtas supaprastintas trišalis dialogas, kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, nebent Parlamentui ir Tarybai nepavyktų pasiekti susitarimo.

  Pagal vidaus susitarimą į šį procesą bus įtrauktas Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvautų vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

  • [1]  OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
  • [2]  OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
  • [3]  OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

  PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

  ZP/ch D(2015)430

  Jeanui Arthuis'ui,

  Biudžeto komiteto pirmininkui

  ASP 09G205

  Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo (Vokietijos paraiška „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar“ (COM(2014) 726/1))

  Gerb. pirmininke,

  Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2014/014 DE/Aleo Solar“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

  EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuotos fondo lėšos. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

  EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

  A) kadangi paraiška grindžiama Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo reglamento (EB) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies a punktu ir susijusi su 657 darbuotojais, atleistais iš įmonės Aleo Solar AG“ ir jos dviejų patronuojamųjų bendrovių „Aleo Solar Dritte Produktion GmbH “ (Prenclau) ir „Aleo Solar Deutschland GmbH“ (Oldenburgas), vykdžiusių veiklą ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas ekonominės veiklos rūšių klasifikacijos Europos bendrijoje (NACE) 2 red. 26 skyriui („Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba“); kadangi darbuotojai buvo atleisti iš įmonių, esančių NUTS 2 lygio Brandenburgo regione, per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. kovo 7 d. iki 2014 m. liepos 7 d.;

  B) kadangi Vokietijos atstovai, siekdami įrodyti darbuotojų atleidimo ir esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių dėl globalizacijos sąsają, teigia, kad „Aleo Solar“ buvo Vokietijos bendrovė, priklausiusi grupei „Robert Bosch Group“, kuri taip pat turėjo gamyklų Ispanijoje, Italijoje, JAV, Australijoje ir Anglijoje, kurių kelios buvo parduotos per pastaruosius kelerius metus, nes sumažėjo rinkos dalis;

  C) kadangi 2005–2011 m. laikotarpiu Kinijos pajamų dalis padidėjo nuo 11 proc. iki 45 proc., o tuo tarpu Vokietijos pajamų dalis sumažėjo nuo 64 proc. iki 21 proc.;

  D) kadangi Kinija sukūrė didžiulį perteklinį saulės modulių pajėgumą, kurio negali absorbuoti nei jos vartotojai, nei pasaulio rinka; be to, visame pasaulyje sumažėjo paklausa, todėl krito kainos; kadangi daugiau nei 90 proc. Kinijos produkcijos yra eksportuojama, 80 proc. eksporto tenka ES;

  E) kadangi 2011 m., palyginti su 2010 m., ES kainos sumažėjo 40 proc., t. y. iki mažesnio nei įmonės „Aleo Solar“ gamybos sąnaudų lygio; 2013 m. ES patvirtino papildomus Kinijos kilmės saulės energijos modulių muitus ir mažiausią kainą, tačiau ji vis dar yra mažesnė už Vokietijos gamintojų gamybos sąnaudas;

  F) kadangi didžioji dalis (55,0 proc.) darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai, o 45,0 proc. – moterys; kadangi 69,7 proc. darbuotojų amžius yra nuo 30 iki 54 metų, o 20,6 proc. darbuotojų amžius – nuo 55 iki 64 metų;

  G) kadangi darbuotojų atleidimas daro didelį neigiamą poveikį regiono ekonomikai Prenclau ir Brandenburge; kadangi vienam regiono gyventojui tenkančios pajamos yra gerokai mažesnės už šalies vidurkį ir Ukermarkos ir Prenclau srityse yra didžiausias nedarbo lygis Vokietijoje, atitinkamai 15,5 proc. ir 16,4 proc. (2014 m. gegužės mėn.);

  Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Vokietijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

  1.  pažymi, kad paraiška grindžiama Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo reglamento (EB) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies a punktu; pritaria Komisijai, kad įvykdytos reglamente nustatytos sąlygos ir kad todėl Vokietija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

  2.  pažymi, kad tai antroji EGF paraiška dėl saulės modulių gamybos sektoriuje dirbusių atleistų darbuotojų ir kad abi paraiškos pagrįstos su prekyba susijusia globalizacija;

  3.  pažymi, kad 164 iš įmonės „Aleo Solar AG“ (Prenclau) atleistus darbuotojus vėl pasamdė iš likviduotojo gamyklą nupirkęs Azijos konsorciumas; pažymi, kad Vokietijos valdžios institucijos šių darbuotojų dalyvavimo taikant EGF priemones galimybę pagrindė tuo, kad jų naujų darbo vietų užtikrinimas atitinkamu metu nebuvo aiškus;

  4.  pažymi, kad iš Oldenburge buvusio administracijos centro atleisti 104 darbuotojai nėra įtraukti į priemones; pažymi, kad užimtumo padėtis minėtame regione teikia daug daugiau geresnių vilčių;

  5.  pažymi, kad valdžios institucijos planuoja panaudoti maksimalią leidžiamą 35 proc. sumą, skirtą padengti visoms išmokų ir paskatų, kurios teikiamos kaip mokymo išmoka (vok. Transferkurzarbeitergeld), išlaidoms, kai tuo tarpu mokymo išmoka sudaro 60 ar 67 proc. darbuotojo turėtų grynųjų pajamų priklausomai nuo paramos gavėjo namų ūkio padėties, ir kad tai atitinka Vokietijoje taikomą praktiką darbuotojui netekus darbo;

  6.  todėl pažymi, kad EGF dalyviams nenumato papildomų mokymo paskatų ir kad reikėtų skatinti labiau prie individualių poreikių pritaikytas ir išsamesnes priemones;

  7.  apgailestauja, kad atleisti darbuotojai neturi galimybių iš karto rasti naują lygiavertį darbą, kadangi gyventojų tankis yra gana nedidelis ir trūksta potencialių darbdavių; regione vyrauja mažosios ir vidutinės įmonės ir tik 10 įmonių (0,3 proc.) dirba daugiau nei 249 darbuotojai (įmonė „Aleo Solar“ buvo viena iš šių didžiųjų darbdavių);

  8.  apgailestauja, kad ilgalaikio nedarbo rizika atleistiems darbuotojams yra didelė, todėl pabrėžia, jog svarbu, kad priemonės paskatintų darbuotojus ieškoti darbo už tos pačios vietovės ribų ir priimti darbo pasiūlymus, kuriuos galima rasti kituose regionuose;

  9.  mano, kad 55–64 ir 15–29 amžiaus darbuotojų grupėms kyla didesnis užsitęsusio nedarbo ir išstūmimo iš darbo rinkos pavojus; taigi mano, kad šie darbuotojai turi specialių poreikių, susijusių su prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų teikimu;

  10. primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

  Pagarbiai

  Marita ULVSKOG,

  pirmininkė, pirmoji pirmininko pavaduotoja

  c.c. Thomas Händel

  PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

  Jeanui ARTHUIS'UI,

  Biudžeto komiteto

  pirmininkui

  Europos Parlamentas

  ASP 09 G 205

  B 1047 Brussels

  Gerb. J. Arthuis,

  Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

  Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomones dėl šešių atskirų Komisijos pasiūlymų dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad vasario 26 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimus dėl visų šių pasiūlymų.

  –         COM(2014) 0725 pateikiamas pasiūlymas skirti 981 956 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vėl integruoti į darbo rinką 708 darbuotojus, kurie buvo atleisti uždarius įmonę „Duferco Belgium SA“ ir sumažinus darbuotojų skaičių įmonėje „NLMK La Louvière SA“, abi įmonės veikia pagrindinių metalų gamybos sektoriuje Heno provincijoje (Belgija).

  –         COM(2014) 0726 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 094 760 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vėl integruoti į darbo rinką 657 darbuotojus, kurie buvo atleisti iš įmonės „Aleo Solar AG“ ir jos dviejų patronuojamųjų bendrovių „Aleo Solar Dritte Produktion GmbH “ (Prenclau) ir „Aleo Solar Deutschland GmbH“ (Oldenburgas), vykdžiusių veiklą kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriuje Brandenburgo ir Vėzerio-Emso regionuose (Vokietija).

  –         COM(2014) 0734 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 591 486 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vėl integruoti į darbo rinką 1 285 darbuotojus, atleistus iš įmonės „ArcelorMittal Liège S.A“, vykdančios veiklą pagrindinių metalų gamybos sektoriuje Lježo regione (Belgija).

  –         COM(2014) 0735 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 222 854 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vėl integruoti į darbo rinką 1 030 darbuotojų, atleistų iš darbo iš įmonės „Caterpillar Belgium S.A.“, kuri vykdo veiklą mašinų ir įrangos gamybos sektoriuje Heno provincijoje (Belgija).

           COM(2015) 0009 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 339 928 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vėl integruoti į darbo rinką 257 darbuotojus, kurie buvo atleisti uždarius „Saint-Gobain Sekurit Benelux“ automobilių pramonei skirto nedūžtamo stiklo gamyklą Ovelėje (Belgija).

           COM(2015) 0013 pateikiamas pasiūlymas skirti 115 205 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos vėl integruoti į darbo rinką 615 darbuotojų, kurie buvo atleisti iš Lenkijos įmonės „Zaklady Chemiczne Zachem“, cheminių produktų gamintojos.

  Komiteto koordinatoriai įvertino šiuos pasiūlymus ir paprašė manęs parašyti Jums, jog komiteto dauguma neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

  Pagarbiai

  Iskra MIHAYLOVA

  GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

  Priėmimo data

  26.2.2015

   

   

   

  Galutinio balsavimo rezultatai

  +:

  –:

  0:

  30

  2

  0

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

  Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

  Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

  Paulo Rangel