Ziņojums - A8-0030/2015Ziņojums
A8-0030/2015

  ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2014/014 DE/Aleo Solar)

  2.3.2015 - (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

  Budžeta komiteja
  Referente: Iris Hoffmann

  Procedūra : 2015/2018(BUD)
  Dokumenta lietošanas cikls sēdē
  Dokumenta lietošanas cikls :  
  A8-0030/2015
  Iesniegtie teksti :
  A8-0030/2015
  Debates :
  Pieņemtie teksti :

  EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

  par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Vācijas pieteikums EGF/2014/014 DE/Aleo Solar)

  (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

  Eiropas Parlaments,

  –    ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

  –   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[1] (EGF regula),

  –   ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2], un jo īpaši tās 12. pantu,

  –   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

  –   ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

  –   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

  –   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

  –   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0030/2015),

  A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

  B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

  C. tā kā EGF regulas pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

  D. tā kā Vācija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF saistībā ar to, ka Savienības tirgū saruka fotoelementu moduļu ražošanas uzņēmumu īpatsvars un tādēļ gan pārskata periodā no 2014. gada 7. marta līdz 2014. gada 7. jūlijam, gan pēc tam tika atlaisti 657 darbinieki, proti, 390 darbinieki uzņēmumā Aleo Solar AG, kas darbojas NACE 2 red. 26. nodaļas (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”) nozarē, savukārt divos Aleo Solar meitasuzņēmumos — 267 darbinieki, un pieteikumā ir paredzēts, ka 476 darbinieki piedalīsies attiecīgajos pasākumus;

  E.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

  1.  norāda, ka EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti, un tādēļ piekrīt Komisijai, ka Vācija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

  2.  norāda, ka Vācijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2014. gada 29. jūlijā, līdz 2014. gada 23. septembrim sniedzot papildu informāciju, un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 16. decembrī;

  3.  atzinīgi vērtē to, ka Vācijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2014. gada 11. aprīļa — labu laiku pirms tika pieņemts lēmums un pat iesniegts pieteikums par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotam pasākumu kopumam;

  4.  uzskata, ka darbinieku atlaišana uzņēmumā Aleo Solar AG ir saistīta ar lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, kas notikušas globalizācijas dēļ, ņemot vērā, ka laikposmā no 2005. gada līdz 2011. gadam Ķīnas ieņēmumu īpatsvars no 11 % palielinājās līdz 45 %, savukārt Vācijas — no 64 % samazinājās līdz 21 %; norāda, ka Ķīnai ir milzīgi fotoelementu moduļu jaudas pārpalikumi, kurus nevar apgūt ne tās patērētāji, ne patērētāji pasaules tirgū, un ka ES cenas 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu samazinājās par 40 %, līdz ar to sasniedzot līmeni, kas ir zemāks par Aleo Solar AG ražošanas izmaksām; norāda, ka 2013. gadā ES apstiprināja papildu nodevas Ķīnā ražotiem fotoelementu moduļiem un minimālo cenu, kas tomēr joprojām ir mazāka par Vācijas ražotāju ražošanas izmaksām;

  5.  atzīmē, ka 2010. gadā Aleo Solar AG apgrozījums bija EUR 550 miljoni, bet peļņa — EUR 43 miljoni, taču kopš 2011. gada peļņa krasi samazinājās, un 2013. gadā uzņēmumam jau bija radušies zaudējumi EUR 92 miljonu apmērā; uzsver, ka tika veikti dažādi centieni restrukturizēt uzņēmumu un uzlabot efektivitāti, diemžēl Aleo Solar neizdevās atjaunot rentabilitāti;

  6.  norāda, ka šis ir otrais pieteikums EGF atbalsta saņemšanai saistībā ar fotoelementu moduļu ražošanu un tiks iesniegti vēl vairāki šādi pieteikumi;

  7.  norāda, ka Aleo Solar AG notikusī darbinieku atlaišana atstās nelabvēlīgu ietekmi uz Prenclavas un Brandenburgas reģioniem, kuros ienākumi uz vienu iedzīvotāju ir stipri zemāki nekā vidējie ienākumi valstī un bezdarba līmenis ir augstākais Vācijā, proti, attiecīgi 15,5 % un 16,4 %; uzsver, ka, pieskaitot Aleo Solar AG atlaistos darbiniekus, šis rādītājs pieaugtu par 0,9 %; pauž nožēlu, ka atlaistajiem darbiniekiem nav izredžu drīzumā atrast līdzvērtīgu jaunu darbu, jo iedzīvotāju blīvums ir salīdzinoši mazs un trūkst potenciālo darba devēju — šajā apgabalā darbojas galvenokārt mazi un vidēji uzņēmumi un tikai 10 uzņēmumos (0,3 %) ir vairāk nekā 249 darbinieki (Aleo Solar AG bija viens no šiem lielākajiem darba devējiem);

  8.  norāda, ka saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir šādi 476 atlaisto darbinieku reintegrācijai darba tirgū paredzēti pasākumi: profesionālās izglītības pasākumi, karjeras konsultācijas un profesionālā orientācija, līdzinieku grupas/ darbsemināri, konsultācijas par uzņēmējdarbību, starpreģionālas konsultācijas mobilitātes uzlabošanai, darba meklēšana, izmantojot profesionālu darbavietu meklētāju, papildu darbaudzināšana darba ņēmējiem, kuri ir atraduši jaunu darbu, bet kuriem var būt nepieciešamas konsultācijas, lai nostiprinātos jaunajā darbvietā vai tāpēc, ka jaunā darba dēļ nākas pārcelties uz citu dzīvesvietu, un apmācības pabalsts 60 % apmērā no darba ņēmēja iepriekšējiem neto ienākumiem, kā tas paredzēts EGF regulas 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā;

  9.  norāda, ka maksimāli atļautos 35 % no visām izmaksām iestādes plāno izmantot pabalstiem un stimuliem, piešķirot apmācības pabalstus (Transferkurzarbeitergeld) 60 % vai 67 % apmērā no darbinieka iepriekšējā neto atalgojuma (atkarībā no saņēmēja ģimenes situācijas), kas ir pieņemta prakse darbinieku atlaišanas gadījumos Vācijā; norāda, ka apmācības pabalsts neaizstāj pasīvos sociālās aizsardzības pasākumus un tā piešķiršana ir saistīta ar stingrām prasībām iesaistīties apmācībā un citās darbībās, kas tiek organizētas;

  10. atzinīgi vērtē to, ka saskaņotais individualizēto pakalpojumu kopums ir sagatavots, apspriežoties ar paredzēto atbalsta saņēmēju pārstāvjiem un ņemot vērā attiecīgā apgabala iespējas un uzņēmējdarbības vidi;

  11. atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darbinieku vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi;

  12. norāda, ka 164 no Aleo Solar AG Prenclavā atlaistajiem darbiniekiem tika pieņemti darbā Āzijas konsorcijā, kurš nopirka rūpnīcu no likvidatora; norāda — Vācijas iestādes lēmumu ļaut šiem darbiniekiem izmantot EGF finansējamos pasākumus pamato ar to, ka tajā laikā nebija pārliecības par viņu jaunā darba pastāvīgumu;

  13. norāda, ka 104 darbiniekiem, kurus atlaida administratīvajā centrā Oldenburgā, netiek piemēroti EGF finansējamie pasākumi; norāda, ka situācija nodarbinātības jomā šajā reģionā ir daudz cerīgāka;

  14. pauž nožēlu par lielo iespējamību, ka atlaistie darbinieki ilgstoši paliks bez darba, un tādēļ uzsver tādu pasākumu svarīgumu, kuri mudinātu darba ņēmējus raudzīties tālāk par tuvāko apkārtni un pieņemt darba piedāvājumus, kas atrodami citos reģionos;

  15. uzskata, ka darba ņēmējiem vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem un no 15 līdz 29 gadiem ir lielāks risks ilgstoši palikt bez darba un zaudēt iespēju atgriezties darba tirgū; tādēļ uzskata, ka šiem darba ņēmējiem ir vajadzīga īpaši individualizēta pieeja;

  16. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi;

  17. uzsver, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

  18. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

  19. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

  20. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
  • [2]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
  • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

  PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

  par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu (Vācijas pieteikums EGF/2014/014 DE/Aleo Solar)

  EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

  ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

  ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006[1], un jo īpaši tās 15. panta 4. punktu,

  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[2] un jo īpaši tā 13. punktu,

  ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

  tā kā:

  (1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba, un pašnodarbinātām personām, kuru darbība ir beigusies tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, turpinās globālā finanšu un ekonomikas krīze, uz ko attiecas Regula (EK) Nr. 546/2009[3], vai ir sākusies jauna globāla finanšu un ekonomikas krīze, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

  (2)      Saskaņā ar Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013[4] 12. pantu EGF var izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās).

  (3)      Vācija 2014. gada 29. jūlijā iesniedza pieteikumu par EGF izmantošanu saistībā ar darba ņēmēju atlaišanu uzņēmumā Aleo Solar AG un divos tā meitasuzņēmumos Vācijā un ir sniegusi papildu informāciju, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1309/2013 8. panta 3. punktā. Šis pieteikums atbilst Regulas (ES) Nr. 1309/2013 13. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

  (4)      Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Vācijas iesniegto pieteikumu,

  IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

  1. pants

  Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 1 094 760 saistību un maksājumu apropriācijās.

  2. pants

  Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

  Briselē,

  Eiropas Parlamenta vārdā                           Padomes vārdā

  priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

  • [1]               OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
  • [2]               OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
  • [3]              Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija regula (EK), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi (OV L 167, 29.6.2009., 26. lpp.).
  • [4]              Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).

  PASKAIDROJUMS

  I. Vispārīga informācija

  Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darbiniekiem, kurus ir skārušas pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu izmaiņu sekas.

  Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[1], un 12. pantu Regulā (EK) Nr. 1927/2006[2] Fondu drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tika iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

  EGF izmantošanas procedūra saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] ir šāda — ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja netiek panākta vienošanās, tiek rīkots trialogs.

  II. Uzņēmuma Aleo Solar pieteikums un Komisijas priekšlikums

  Komisija 2014. gada 16. decembrī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Vācijai, lai atbalstītu to darbinieku reintegrāciju darba tirgū, kas tika atlaisti no darba saistībā ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos.

  Šis ir ceturtais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2014. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Vācijai par kopējo summu EUR 1 094 760. Tas attiecas uz 657 darbiniekiem, kas tika atlaisti no darba pārskata periodā no 2014. gada 7. marta līdz 2014. gada 7. jūlijam. Pieteikuma pamatā ir EGF regulas 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētais intervences kritērijs, kurā paredzēts, ka 4 mēnešu pārskata periodā kopā vismaz 500 darba ņēmēji ir atlaisti vai pašnodarbinātu personu darbība ir beigusies kādā dalībvalsts uzņēmumā, ieskaitot darba ņēmēju atlaišanu un/vai pašnodarbinātu personu darbības beigšanos uzņēmuma piegādes uzņēmumos un pakārtotās ražošanas uzņēmumos.

  Pieteikums Komisijai tika iesniegts 2014. gada 29. jūlijā. Komisija ir secinājusi, ka pieteikums atbilst nosacījumiem par EGF izmantošanu, kas izklāstīti Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulas (ES) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā.

  Saskaņā ar Vācijas iestāžu minētajiem datiem Aleo Solar ir tikai viens no daudziem Eiropas saules enerģijas tehnikas uzņēmumiem, kas dažos pēdējos gados (kopš 2010. gada) bankrotējuši, pārtraukuši darbību saules enerģijas nozarē, pilnīgi vai daļēji pārtraukuši ražošanu vai tikuši pārdoti ieguldītājiem no Ķīnas. Laikposmā no 2005. līdz 2011. gadam Ķīnas ieņēmumu daļa palielinājās no 11 % līdz 45 %, savukārt Vācijas ieņēmumu daļa samazinājās no 64 % līdz 21 %.

  Ķīna ir izveidojusi milzīgus fotoelementu moduļu jaudas pārpalikumus, kurus nevar apgūt ne tās patērētāji, ne patērētāji pasaules tirgū; tas kopā ar pieprasījuma samazināšanos pasaulē ir izraisījis cenu sabrukumu. Tā kā ražotājiem Ķīnā vietējā līmenī ir pieejams finanšu atbalsts un pašreizējā Ķīnas piecgades plānā (2011–2015) šai nozarei ir piešķirta prioritāte, šie uzņēmumi ir spējīgi izdzīvot un augt, lēti pārdodot preces ārvalstu tirgos. Vairāk nekā 90 % no Ķīnas saražotās produkcijas tiek eksportēta, un 80 % no visas eksportētās produkcijas nonāk ES. 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu cenas ES samazinājās par 40 %, sasniedzot līmeni, kas ir zemāks par Aleo Solar ražošanas izmaksām. ES 2013. gadā apstiprināja papildu nodevas Ķīnā ražotiem fotoelementu moduļiem un minimālo cenu, kas tomēr joprojām ir mazāka par Vācijas ražotāju ražošanas izmaksām.

  Aleo Solar apgrozījums 2010. gadā bija EUR 550 miljoni, bet peļņa — EUR 43 miljoni; kopš 2011. gada tā krasi samazinājās, un 2013. gadā uzņēmumam jau bija radušies zaudējumi EUR 92 miljonu apmērā. Neraugoties uz dažādiem centieniem restrukturizēt uzņēmumu un uzlabot efektivitāti, Aleo Solar neizdevās atjaunot rentabilitāti, un uzņēmums sāka likvidācijas procesu un slēdza vai pārdeva savas telpas, bet daži citi Vācijas saules enerģijas tehnikas uzņēmumi, cenzdamies izkļūt no zaudējumiem, pārcēla ražotnes uz Tālajiem Austrumiem, piemēram, Malaiziju.

  Saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir šādi 476 atlaisto darbinieku reintegrācijai darba tirgū paredzēti pasākumi: profesionālās izglītības pasākumi, karjeras konsultācijas un profesionālā orientācija, līdzinieku grupas/ darbsemināri, konsultācijas par uzņēmējdarbību, starpreģionālas konsultācijas mobilitātes uzlabošanai, darba meklēšana, izmantojot profesionālu darbavietu meklētāju, papildu darbaudzināšana darba ņēmējiem, kuri ir atraduši jaunu darbu, bet kuriem var būt nepieciešamas konsultācijas, lai nostiprinātos jaunajā darbvietā vai tāpēc, ka jaunā darba dēļ nākas pārcelties uz citu dzīvesvietu, un apmācības pabalsts 60 % apmērā no darba ņēmēja iepriekšējiem neto ienākumiem.

  Saskaņā ar Vācijas iestāžu sniegto informāciju pasākumi, kuru īstenošana sākās 2014. gada 11. aprīlī, veido saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu un ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kas veicami, lai palīdzētu darba ņēmējiem no jauna atgriezties darba tirgū.

  Vācijas iestādes savā pieteikumā ir apstiprinājušas, ka:

  –      nodrošinot piekļuvi ierosinātajām darbībām un veicot ierosinātās darbības, tiks ievēroti vienlīdzīgas attieksmes un nediskriminācijas principi;

  –      ir ievērotas valsts un ES tiesību aktos paredzētās prasības par kolektīvo atlaišanu;

  –      uzņēmumi, kuros atlaisti darba ņēmēji un kuri pēc darba ņēmēju atlaišanas turpina veikt saimniecisko darbību, ir izpildījuši ar atlaišanu saistītos juridiskos pienākumus un pienācīgi parūpējušies par saviem darbiniekiem;

  –      ierosinātās darbības nesaņems finansiālu atbalstu no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem, un tiks novērsta jebkāda dubulta finansēšana;

  –      ierosinātās darbības papildinās no struktūrfondiem finansētās darbības;

  –      EGF finansiālais ieguldījums atbildīs procesuālajiem un materiālajiem Savienības noteikumiem par valsts atbalstu.

  Attiecībā uz pārvaldības un kontroles sistēmām Vācija ir informējusi Komisiju, ka finansiālo ieguldījumu pārvaldīs tās pašas struktūras Nodarbinātības un sociālo lietu federālajā ministrijā (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), kuras pārvalda ESF. Valsts priekšfinansējums un līdzfinansējums tiek sniegts no federālā budžeta un Bundesagentur für Arbeit (Nodarbinātības federālā aģentūra), kas finansēs 40 % no valsts ieguldījuma.

  III. Procedūra

  Lai varētu izmantot EGF, Komisija budžeta lēmējinstitūcijai ir iesniegusi līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu par kopējo summu EUR 1 094 760.

  Šis ir ceturtais budžeta lēmējinstitūcijai 2015. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

  Trialogs par Komisijas priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu var notikt vienkāršotā veidā, kā paredzēts juridiskā pamata 12. panta 5. punktā, izņemot gadījumus, kad Parlaments un Padome nav panākuši vienošanos.

  Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

  • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
  • [2]  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
  • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

  PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

  ZP/ch D(2015)430

  Budžeta komitejas priekšsēdētājam

  Jean Arthuis

  ASP 09G205

  Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar Vācijas pieteikumu EGF/2014/014 DE/Aleo Solar (COM(2014)0726 final)

  God. priekšsēdētāj!

  Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2014/014 DE/Aleo Solar un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

  EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

  EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

  A) tā kā šis pieteikums ir iesniegts, pamatojoties uz Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda Regulas Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu, un attiecas uz 657 darbiniekiem, kas atlaisti uzņēmumā Aleo Solar AG un divos tā meitasuzņēmumos, proti, Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenclava) un Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburga), kuri darbojās NACE 2. red. 26. nodaļas (“Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana”) saimnieciskās darbības nozarē; tā kā minētie uzņēmumi, kuros pārskata periodā no 2014. gada 7. marta līdz 2014. gada 7. jūlijam tika atlaisti darbinieki, atrodas Brandenburgā, kas ir NUTS 2. līmeņa reģions;

  B) tā kā Vācija saista atlaišanu ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, norādot, ka Aleo Solar bija Vācijas uzņēmums, kurš ietilpa Robert Bosch Group, kam piederējušas ražotnes arī Spānijā, Itālijā, ASV, Austrālijā un Anglijā, no kurām vairākas pēdējos gados tikušas pārdotas tirgus daļas samazināšanās dēļ;

  C) tā kā laikposmā no 2005. līdz 2011. gadam Ķīnas ieņēmumu daļa palielinājās no 11 % līdz 45 %, savukārt Vācijas ieņēmumu daļa samazinājās no 64 % līdz 21 %;

  D) tā kā Ķīna ir izveidojusi milzīgus fotoelementu moduļu jaudas pārpalikumus, kurus nevar apgūt ne tās patērētāji, ne patērētāji pasaules tirgū, tas kopā ar pieprasījuma samazināšanos pasaulē ir izraisījis cenu sabrukumu; tā kā vairāk nekā 90 % no Ķīnas saražotās produkcijas tiek eksportēta un 80 % no šīs eksportētās produkcijas nonāk ES;

  E) tā kā 2011. gadā salīdzinājumā ar 2010. gadu cenas ES samazinājās par 40 %, sasniedzot līmeni, kas ir zemāks par Aleo Solar ražošanas izmaksām; ES 2013. gadā apstiprināja papildu nodevas Ķīnā ražotiem fotoelementu moduļiem un minimālo cenu, kas tomēr joprojām ir mazāka par Vācijas ražotāju ražošanas izmaksām;

  F) tā kā lielākā daļa (55,0 %) darbinieku, kuriem paredzēti attiecīgie pasākumi, ir vīrieši, bet 45,0 % — sievietes; tā kā 69,7 % šo darbinieku ir vecumā no 30 līdz 54 gadiem un 20,6 % — vecumā no 55 līdz 64 gadiem;

  G) tā kā atlaišanai ir būtiska negatīva ietekme uz Prenclavas un Brandenburgas reģiona ekonomiku; tā kā ienākumi uz vienu iedzīvotāju šajā reģionā ir daudz mazāki par vidējo šādu ienākumu līmeni valstī un Štrāsburgas un Prenclavas apgabalos ir visaugstākais bezdarba līmenis Vācijā — attiecīgi 15,5 % un 16,4 % (2014. gada maija dati),

  tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Vācijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

  1.  norāda, ka pieteikums ir balstīts uz Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda Regulas (EK) Nr. 1309/2013 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu; piekrīt Komisijai, ka regulā paredzētie nosacījumi ir ievēroti un ka līdz ar to Vācija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu atbalstu;

  2.  norāda, ka šis ir otrais pieteikums attiecībā uz darbiniekiem, kas atlaisti fotoelementu moduļu ražošanas nozarē, un ka abi šie pieteikumi ir balstīti uz tirdzniecības globalizāciju;

  3.  norāda, ka 164 no Aleo Solar Prenclavā atlaistajiem darbiniekiem tika pieņemti darbā Āzijas konsorcijā, kurš nopirka rūpnīcu no likvidatora; norāda — Vācijas iestādes lēmumu ļaut šiem darbiniekiem izmantot EGF pasākumus pamato ar to, ka tajā laikā nebija pārliecības par viņu jaunā darba pastāvīgumu;

  4.  norāda, ka 104 darbiniekiem, kurus atlaida administratīvajā centrā Oldenburgā, minētie pasākumi nav paredzēti; norāda, ka situācija nodarbinātības jomā šajā reģionā ir daudz cerīgāka;

  5.  norāda, ka maksimāli atļautos 35 % no visām izmaksām iestādes plāno izmantot pabalstiem un stimuliem, piešķirot apmācības pabalstus (Transferkurzarbeitergeld) 60 % vai 67 % apmērā no darbinieka iepriekšējā neto atalgojuma (atkarībā no saņēmēja ģimenes situācijas), kas ir pieņemta prakse darbinieku atlaišanas gadījumos Vācijā;

  6.  tādēļ norāda, ka no EGF netiek nodrošināti papildu stimuli atbalsta saņēmēju apmācībai, turklāt būtu jāveicina vairāk individualizēti un specifiskāki pasākumi;

  7.  pauž nožēlu, ka atlaistajiem darbiniekiem nav izredžu drīzumā atrast līdzvērtīgu jaunu darbu, jo iedzīvotāju blīvums ir salīdzinoši mazs un trūkst potenciālo darba devēju — šajā apgabalā darbojas galvenokārt mazi un vidēji uzņēmumi un tikai 10 uzņēmumos (0,3 %) ir vairāk nekā 249 darbinieki (Aleo Solar bija viens no šiem lielākajiem darba devējiem);

  8.  pauž nožēlu par lielo iespējamību, ka atlaistie darbinieki ilgstoši paliks bez darba, un tādēļ uzsver tādu pasākumu svarīgumu, kuri mudinātu darba ņēmējus raudzīties tālāk par tuvāko apkārtni un pieņemt darba piedāvājumus, kas atrodami citos reģionos;

  9.  uzskata, ka darba ņēmējiem vecuma grupā no 55 līdz 64 gadiem un no 15 līdz 29 gadiem ir lielāks risks ilgstoši palikt bez darba un zaudēt iespēju atgriezties darba tirgū; tādēļ uzskata, ka šiem darba ņēmējiem ir vajadzīga īpaši individualizēta pieeja;

  10. atgādina, ka saskaņā ar EGF regulas 7. pantu saskaņotajam individualizēto pakalpojumu kopumam vajadzētu būt tādam, kas paredz turpmākas darba tirgus perspektīvas un nepieciešamās prasmes, un tam jābūt saderīgam ar pāreju uz ilgtspējīgu ekonomiku, kurā tiek efektīvi izmantoti resursi.

  Ar cieņu

  Marita ULVSKOG

  priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja, priekšsēdētāja pirmā vietniece

  c.c. Thomas Händel

  PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

  Budžeta komitejas priekšsēdētājam

  Jean Arthuis

  Eiropas Parlaments

  ASP 09 G 205

  B-1047, Brisele

  Godātais Arthuis kungs!

  Temats:           Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

  Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par sešiem dažādiem Komisijas priekšlikumiem lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumus par šiem priekšlikumiem Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 26. februārī.

           COM(2014)0725 ir priekšlikums piešķirt EUR 981 956 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 708 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti saistībā ar uzņēmuma Duferco Belgium SA slēgšanu un darbinieku skaita samazināšanu uzņēmumā NLMK La Louvière SA, kurš darbojas metālu ražošanas nozarē Eno provincē Beļģijā.

           COM(2014)0726 ir priekšlikums piešķirt EUR 1 094 760 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 657 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti uzņēmumā aleo solar AG un divos tā meitasuzņēmumos, proti, aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenclava) un aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburga), kuri darbojas datoru un elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē Brandenburgas un Vēzeres-Emsas reģionos Vācijā.

           COM(2014)0734 ir priekšlikums piešķirt EUR 1 591 486 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 1285 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti uzņēmumā ArcelorMittal Liège S.A., kurš darbojas metālu ražošanas nozarē Ljēžas reģionā Beļģijā.

           COM(2014)0735 ir priekšlikums piešķirt EUR 1 222 854 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 1030 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti uzņēmumā Caterpillar Belgium S.A., kurš darbojas iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanas nozarē Eno provincē Beļģijā.

           COM(2015)0009 ir priekšlikums piešķirt EUR 1 339 928 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 257 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti saistībā ar uzņēmuma Saint-Gobain Sekurit Benelux automobiļu neplīstošā stikla ražotnes slēgšanu Ovelē Beļģijā.

           COM(2015)0013 ir priekšlikums piešķirt EUR 115 205 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 615 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti ķīmisko produktu ražošanas uzņēmumā Zaklady Chemiczne Zachem Polijā.

  Komitejas koordinatori šos priekšlikumus ir novērtējuši un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minētās summas, kā to ierosinājusi Komisija.

  Ar cieņu

  Iskra MIHAYLOVA

  KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

  Pieņemšanas datums

  26.2.2015

   

   

   

  Galīgais balsojums

  +:

  –:

  0:

  30

  2

  0

  Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

  Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

  Paulo Rangel