Procedură : 2015/2018(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0030/2015

Texte depuse :

A8-0030/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 10/03/2015 - 10.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0042

RAPORT     
PDF 192kWORD 136k
2.3.2015
PE 546.792v01-00 A8-0030/2015

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, prezentată de Germania)

(COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Iris Hoffmann

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar, prezentată de Germania)

(COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

Parlamentul European,

–    având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

–   având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

–   având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru dezvoltare regională,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0030/2015),

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C. întrucât adoptarea noului Regulament privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul European și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60% din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficacitatea procesării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului European și al Consiliului prin reducerea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D. întrucât Germania a depus cererea EGF/2013/014 DE/Aleo Solar pentru o contribuție financiară din partea FEG în urma disponibilizării, în perioada de referință 7 martie 2014 - 7 iulie 2014 și ulterior acesteia, ca urmare a scăderii cotei de piață a societăților din sectorul energiei solare, a 657 de persoane – 390 din cadrul Aleo Solar AG, întreprindere încadrată în diviziunea 26 din NACE 2 (Fabricarea de calculatoare, produse electronice și optice), și 267 de persoane din cadrul a două dintre filiale sale – dintre care se estimează că 476 vor participa la măsurile în cauză, ;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute în Regulamentul privind FEG,

1.  ia act de faptul că condițiile prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG sunt îndeplinite și, prin urmare, este de acord cu Comisia că Germania are dreptul la o contribuție financiară în temeiul acestui regulament;

2.  ia act de faptul că autoritățile germane au depus cererea pentru contribuția financiară din partea FEG la 29 iulie 2014 și au completat-o cu informații suplimentare până la 23 septembrie 2014, iar Comisia a pus la dispoziție evaluarea cererii la 16 decembrie 2014;

3.  salută faptul că, pentru a le oferi rapid asistență lucrătorilor, autoritățile germane au decis să demareze furnizarea de servicii personalizate pentru lucrătorii afectați la 11 aprilie 2014, cu mult înainte de decizia și chiar de cererea de acordare a unui sprijin din partea FEG pentru pachetul coordonat propus;

4.  consideră că disponibilizările din cadrul Aleo Solar AG au legătură cu schimbările majore apărute în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, cifra de afaceri a societăților chineze din domeniu crescând de la 11% la 45%, în timp ce a celor din Germania a scăzut de la 64% la 21% între 2005 și 2011; constată că, din cauza supracapacităților enorme ale Chinei din domeniul modulelor solare, pe care nici consumatorii interni, nici piața mondială nu le poate absorbi, prețurile UE au scăzut cu 40% în 2011 comparativ cu 2010 și deci sub costurile de producție ale Aleo Solar AG; constată că în 2013 UE a aprobat aplicarea unor taxe suplimentare pe modulele solare originare din China și un preț minim care, cu toate acestea, se situează sub nivelul costurilor de producție ale producătorilor germani;

5.  constată că, în 2010, cifra de afaceri a Aleo Solar AG a fost de 550 de milioane EUR, cu un profit de 43 de milioane de euro care a început să scadă brusc în 2011, ajungând în 2013 la pierderi în valoare de 92 de milioane EUR; subliniază că au fost depuse numeroase eforturi de restructurare și de îmbunătățire a eficienței, dar că, din păcate, întreprinderea nu a reușit să își redobândească profitabilitatea;

6.  constată că aceasta este cea de-a doua cerere EFG din sectorul fabricării de module solare și că vor urma și altele;

7.  ia act de preconizarea că disponibilizările din cadrul Aleo Solar vor avea un efect negativ asupra regiunii Prenzlau/Brandenburg, unde venitul pe cap de locuitor este cu mult sub nivelul mediu la nivel național, iar rata șomajului este cea mai mare din Germania, mai precis de 15,5% și, respectiv, de 16,4%; subliniază că, dacă se includ și disponibilizările din cadrul Aleo Solar, rata șomajului ar crește cu 0,9%; regretă faptul că nu există nicio perspectivă imediată ca lucrătorii concediați să găsească noi locuri de muncă echivalente, din cauza unei densități relativ scăzute a populației și a lipsei unor angajatori potențiali: în zonă există în principal întreprinderi mici și mijlocii, doar zece întreprinderi (0,3 %) având mai mult de 249 de angajați (Aleo Solar a fost unul dintre acești angajatori importanți);

8.  constată că pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțat include următoarele măsuri pentru reintegrarea în câmpul muncii a celor 476 de lucrători disponibilizați: formare profesională, consiliere și îndrumare profesională, ateliere și grupuri de lucru cu persoane aflate în aceeași situație, consiliere interregională pentru mobilitate, căutarea unui loc de muncă de către societăți specializate în domeniu, monitorizarea ulterioară a lucrătorilor care și-au găsit un nou loc de muncă, dar care au nevoie de ajutor pentru a-și asigura acest loc de muncă sau pentru că acesta din urmă presupune restabilirea într-o altă localitate, o alocație de formare de 60% din venitul net anterior al lucrătorului în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul privind FEG;

9.  constată că autoritățile intenționează să utilizeze plafonul maxim permis de 35 % din costurile totale pentru alocații și stimulente sub forma alocațiilor de formare („Transferkurzarbeitergeld” - alocație pe termen scurt în vederea găsirii unui nou loc de muncă), care reprezintă 60 % sau 67 % din venitul net anterior al lucrătorului, în funcție de situația gospodăriei familiale a beneficiarului, ceea ce corespunde practicii în cazul lucrătorilor care își pierd locul de muncă în Germania; constată că alocația de formare nu ține locul măsurilor pasive de protecție socială și este condiționată de reguli stricte de participare la activități de formare și la alte activități organizate;

10. salută faptul că pachetul coordonat de servicii personalizate a fost elaborat în consultare cu reprezentanții beneficiarilor vizați și cu partenerii sociali, ținând cont de potențialul zonei și al mediului de afaceri;

11. reamintește importanța îmbunătățirii capacității de inserție profesională a tuturor lucrătorilor prin cursuri de formare adaptate și prin recunoașterea capacităților și a competențelor acumulate în cursul carierei profesionale; se așteaptă ca oferta de cursuri de formare din pachetul coordonat să fie adaptată nu numai la nevoile lucrătorilor disponibilizați, ci și la nevoile efective ale mediului de afaceri;

12. constată că 164 dintre lucrătorii disponibilizați în Prenzlau au fost reangajați de către un consorțiu din Asia, care a cumpărat întreprinderea de la lichidator; observă că motivul în temeiul căruia autoritățile germane au făcut posibil ca acești lucrători să beneficieze de pe urma măsurilor ce urmează a fi finanțate de către FEG este acela că siguranța noului lor loc de muncă nu era certă la momentul respectiv;

13. constată că cei 104 lucrători disponibilizați în centrul administrativ din Oldenburg nu sunt incluși în măsurile care urmează să beneficieze de finanțare din partea FEG; observă că situația ocupării locurilor de muncă în această regiune este mult mai promițătoare;

14. regretă faptul că riscul unui șomaj pe termen lung pentru lucrătorii disponibilizați este semnificativ și subliniază, prin urmare, importanța măsurilor care îi încurajează pe lucrători să se orienteze în afara zonei imediate și să accepte oferte de locuri de muncă ce pot fi găsite în alte regiuni;

15. consideră că lucrătorii care se încadrează în grupele de vârstă 55-64 de ani și 15-29 de ani sunt expuși unui risc mai mare de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii; prin urmare, consideră că lucrătorii în cauză au nevoi specifice în ceea ce privește oferta de abordări personalizate;

16. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul privind FEG, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze perspectivele de pe piața muncii și competențele necesare în viitor și să se asigure compatibilitatea cu tranziția către o economie eficientă în ceea ce privește utilizarea resurselor și sustenabilă;

17. subliniază, de asemenea, că asistența din partea FEG poate cofinanța doar măsuri active pe piața muncii care conduc la ocuparea sustenabilă, pe termen lung, a forței de muncă; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor, în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a unor întreprinderi sau sectoare de activitate;

18. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

19. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

20. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (cererea EGF/2014/014 DE/Aleo Solar din partea Germaniei)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 15 alineatul (4),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

Întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin lucrătorilor concediați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat din cauza modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale care a făcut obiectul Regulamentului (CE) nr. 546/2009(3)sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și pentru a le oferi asistență în reintegrarea pe piața muncii.

(2)      Articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(4) permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011).

(3)      La 29 iulie 2014, Germania a depus o cerere de mobilizare a FEG în ceea ce privește disponibilizările din cadrul Aleo Solar AG și a două filiale din Germania, care a fost completată cu informații suplimentare, astfel cum se prevede la articolul 8.3 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea unei contribuții financiare din partea FEG, astfel cum sunt prevăzute la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 1309/2013.

(4)      Prin urmare, ar trebui mobilizat FEG pentru a oferi o contribuție financiară în valoare de 1 094 760 EUR ca răspuns la cererea depusă de Germania,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 1 094 760 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

(1)

              JO L 347, 20.12.2013, p. 855.

(2)

              JO C 373, 20.12.2013, p. 1.

(3)

             Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (JO L 167, 29.6.2009, p. 26).

(4)

             Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial.

Conform dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(1) și de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006(2), fondul nu poate depăși o valoare maximă anuală de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011). Sumele corespunzătoare sunt înscrise în bugetul general al Uniunii Europene ca provizioane.

În ceea ce privește procedura, în conformitate cu punctul 13 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3), pentru a activa Fondul, dacă evaluează pozitiv o cerere, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a Fondului și, simultan, cererea corespondentă de transfer. În caz de dezacord, se inițiază o procedură de trilog.

II. Cererea prezentată de Aleo Solar și propunerea Comisiei

La 16 decembrie 2014, Comisia a adoptat o propunere de decizie de mobilizare a FEG în favoarea Germaniei pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial generate de globalizare.

Aceasta este cea de-a patra cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2014 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1 094 760 EUR pentru Germania. Cererea se referă la 657 de disponibilizări în perioada de referință 7 martie 2014 - 7 iulie 2014. Cererea a fost depusă în temeiul criteriilor de intervenție de la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul privind FEG, conform căruia se solicită disponibilizarea sau încetarea activității a cel puțin 500 de lucrători sau persoane care desfășoară o activitate independentă pe o perioadă de referință de patru luni, într-o întreprindere dintr-un stat membru, inclusiv lucrătorii disponibilizați sau persoanele care desfășurau o activitate independentă și care își încetează activitatea în cadrul furnizorilor și al producătorilor din aval ai întreprinderii respective.

Cererea a fost transmisă Comisiei la 29 iulie 2014. Comisia a ajuns la concluzia că cererea îndeplinește condițiile de mobilizare a FEG prevăzute la articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013.

Potrivit informațiilor furnizate de autoritățile germane, Aleo Solar este doar una dintre numeroasele întreprinderi europene din sectorul energiei solare care au dat faliment, au părăsit sectorul energie solare, și-au închis parțial sau total producția sau au fost vândute unor investitori chinezi în ultimii ani (din 2010). În perioada 2005-2011, cifra de afaceri a societăților chineze din domeniul energiei solare a crescut de la 11% la 45%, iar a celor germane a scăzut de la 64% la 21%.

China dispune de supracapacități enorme în ceea ce privește modulele solare, care nu pot fi absorbite nici de consumatorii săi proprii, nici de piața mondială. Acest lucru, împreună cu scăderea cererii la nivel mondial, a dus la prăbușirea prețurilor. Ca urmare a sprijinului financiar disponibil la nivel local pentru producătorii din China și a priorității acordate sectorului în cadrul planului cincinal actual al Chinei (2011-2015), aceste întreprinderi pot să supraviețuiască și să se dezvolte prin vânzarea produselor la prețuri reduse pe piețele din străinătate. Mai mult de 90 % din producția chineză se exportă, 80 % din aceasta fiind exportată în UE. În 2011, prețurile din UE au scăzut cu 40% în comparație cu 2010, la un nivel inferior costurilor de producție ale Aleo Solar. În 2013, UE a aprobat aplicarea unor taxe suplimentare pe modulele solare originare din China, și un preț minim care, cu toate acestea, se situează sub nivelul costurilor de producție ale producătorilor germani.

În 2010, cifra de afaceri a Aleo Solar a fost de 550 de milioane EUR, cu un profit de 43 de milioane de euro; acesta a scăzut brusc în 2011, ajungând în 2013 la pierderi în valoare de 92 de milioane EUR. În pofida nenumăratelor eforturi de restructurare și de îmbunătățire a eficienței, nu s-a putut restabili profitabilitatea, iar Aleo Solar a intrat în lichidare și și-a închis sau vândut unitățile de producție, în timp ce alte întreprinderi germane din sectorul energiei solare care se confruntă cu pierderi și-au orientat producția către Extremul Orient, de exemplu, în Malaysia.

Pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie cofinanțat include următoarele măsuri pentru reintegrarea în muncă a 476 de lucrători disponibilizați: formare profesională, consiliere și îndrumare profesională, ateliere și grupuri de lucru cu persoane aflate în aceeași situație, consiliere interregională pentru mobilitate, căutarea unui loc de muncă de către societăți specializate în domeniu, monitorizare ulterioară a lucrătorilor care și-au găsit un nou loc de muncă, dar care au nevoie de ajutor pentru a-și asigura acest loc de muncă sau pentru că acesta din urmă presupune restabilirea într-o altă localitate, o alocație de formare de 60% din venitul net anterior al lucrătorului.

Potrivit autorităților germane, măsurile inițiate la 11 aprilie 2014 formează împreună un pachet coordonat de servicii personalizate și reprezintă măsuri active pe piața muncii menite să reintegreze lucrătorii pe piața muncii.

Autoritățile germane au confirmat în cererea lor următoarele:

–      principiile egalității de tratament și nediscriminării vor fi respectate în ceea ce privește accesul la acțiunile propuse și punerea lor în aplicare;

–      cerințele prevăzute în legislația națională și în legislația UE privind concedierile colective au fost respectate;

–      în cazul în care întreprinderile care au efectuat concedieri și-au continuat activitatea după respectivele concedieri, acestea și-au respectat obligațiile legale care reglementează disponibilizările și au luat măsuri corespunzătoare pentru salariații lor;

–      acțiunile propuse nu vor primi sprijin financiar din partea altor fonduri sau instrumente financiare ale Uniunii și se va evita orice fel de dublă finanțare;

–      acțiunile propuse vor fi complementare cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale;

–      contribuția financiară din partea FEG va fi în conformitate cu normele procedurale și de fond ale Uniunii privind ajutorul de stat.

În ceea ce privește sistemele de gestionare și control, Germania a informat Comisia că contribuția financiară va fi gestionată de aceleași organisme din cadrul Ministerului Federal al Muncii și Afacerilor Sociale (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) care administrează FSE. Sursele de prefinanțare sau de cofinanțare națională sunt bugetul federal și Bundesagentur für Arbeit (Agenția federală pentru ocuparea forței de muncă), care a finanțat 40% din contribuția națională.

III. Procedura

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer al unei sume globale de 1 094 760 EUR.

Aceasta este a patra propunere de transfer pentru mobilizarea Fondului transmisă autorității bugetare de la începutul lui 2015.

Trilogul referitor la propunerea de decizie prezentată de Comisie privind mobilizarea FEG ar putea eventual îmbrăca o formă simplificată, în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din temeiul juridic, cu excepția cazului în care Parlamentul European și Consiliul nu ajung la un acord.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale va lua parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea Fondului.

(1)

JO L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(3)

JO C 373, 20.12.2013, p. 1.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ȘI AFACERI SOCIALE

ZP/ch D(2015)430

Dlui Jean Arthuis

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 09G205

Subiect: Avizul privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul cererii EGF/2014/014 DE/Aleo Solar din partea Germaniei (COM(2014)726/1)

Stimate Domnule Președinte,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2014/014 DE/Aleo Solar și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs cererii respective. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul creditelor de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL s-au bazat pe următoarele considerente:

A) întrucât această cerere se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare și se referă la 657 de lucrători concediați de la Aleo Solar AG și de la cele două filiale ale sale Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) și Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg) care și-a desfășurat activitatea în sectorul economic încadrat la diviziunea 26 NACE a doua revizuire („Fabricarea computerelor, a produselor electronice și optice”); întrucât disponibilizările efectuate de întreprinderile în cauză în regiunea Brandenburg NUTS de nivel 2 în perioada de referință 7 martie 2014-7 iulie 2014;

B) întrucât pentru a stabili legătura dintre disponibilizări și modificările majore apărute în structura comerțului mondial ca urmare a globalizării, Germania afirmă că Aleo Solar este o societate germană din cadrul grupului Robert Bosch, care are unități de producție și în Spania, Italia, SUA, Australia și Anglia, dintre care câteva au fost vândute în ultimii ani, ca urmare a scăderii cotei de piață;

C) întrucât în perioada 2005-2011, cifra de afaceri a societăților chineze din domeniul energiei solare a crescut de la 11% la 45%, iar a celor germane a scăzut de la 64% la 21%;

D) întrucât China dispune de supracapacități enorme în ceea ce privește modulele solare, care nu pot fi absorbite nici de consumatorii săi proprii, nici de piața mondială; acest lucru, împreună cu scăderea cererii la nivel mondial, a dus la prăbușirea prețurilor; întrucât mai mult de 90% din producția chineză se exportă, 80% din aceasta fiind exportată în UE;

E) întrucât în 2011, prețurile din UE au scăzut cu 40% în comparație cu 2010, la un nivel inferior costurilor de producție ale Aleo Solar; întrucât, în 2013, UE a aprobat aplicarea unor taxe suplimentare pe modulele solare originare din China, și un preț minim care, cu toate acestea, se situează sub nivelul costurilor de producție ale producătorilor germani;

F) întrucât majoritatea (55,0%) lucrătorilor vizați de măsuri sunt bărbați, iar 45,0% sunt femei; întrucât 69,7% dintre lucrători au între 30 și 54 de ani și 20,6% au între 55 și 64 de ani;

G) întrucât aceste concedieri au un impact negativ semnificativ asupra economiei regionale din Prenzlau / Brandenburg; întrucât venitul pe cap de locuitor în regiune este cu mult sub nivelul mediu la nivel național, iar rata șomajului este cea mai mare din Germania, mai precis de 15,5% și, respectiv, de 16,4% (mai 2014);

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Germaniei:

1.  ia act de faptul că cererea se întemeiază pe articolul 4 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1309/2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare; este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile prevăzute în regulament și că, prin urmare, Germania are dreptul la o contribuție financiară în temeiul regulamentului în cauză;

2.  constată că aceasta este a doua cerere de mobilizare a FEG pentru lucrătorii disponibilizați din sectorul producției de module solare, ambele cereri întemeindu-se pe aspecte comerciale legate de comercializare;

3.  constată că 164 dintre lucrătorii disponibilizați de Aleo Solar în Prenzlau au fost reangajați de către un consorțiu din Asia, care a cumpărat întreprinderea de la lichidator; observă că motivul în temeiul căruia autoritățile germane au făcut posibil ca acești lucrători să beneficieze de pe urma măsurilor finanțate de către FEG este acela că siguranța locului lor de muncă nu era certă la momentul respectiv;

4.  constată că cei 104 lucrători disponibilizați în centrul administrativ din Oldenburg nu sunt incluși în aceste măsuri; observă că situația ocupării locurilor de muncă în această regiune este mult mai promițătoare;

5.  constată că autoritățile intenționează să utilizeze plafonul maxim permis de 35% din costurile totale pentru alocații și stimulente sub forma alocațiilor de formare („Transferkurzarbeitergeld” - alocație pe termen scurt în vederea găsirii unui nou loc de muncă), care reprezintă 60% sau 67% din venitul net anterior al lucrătorului, în funcție de situația gospodăriei familiale a beneficiarului, ceea ce corespunde practicii în cazul lucrătorilor care își pierd locul de muncă în Germania;

6.  constată, prin urmare, că participanților nu le sunt oferite de către FEG stimulente suplimentare pentru formare; în plus, ar trebui încurajate măsuri mai personalizate și mai aprofundate;

7.  regretă faptul că nu există nicio perspectivă imediată ca lucrătorii concediați să găsească noi locuri de muncă echivalente, din cauza unei densități relativ scăzute a populației și a lipsei unor angajatori potențiali: în zonă există în principal întreprinderi mici și mijlocii, doar zece întreprinderi (0,3%) având mai mult de 249 de angajați (Aleo Solar a fost unul dintre acești angajatori importanți);

8.  regretă faptul că riscul unui șomaj pe termen lung pentru lucrătorii disponibilizați este semnificativ și subliniază, prin urmare, importanța măsurilor care îi încurajează pe lucrători să se orienteze în afara zonei imediate și să accepte oferte de locuri de muncă ce pot fi găsite în alte regiuni;

9.  consideră că lucrătorii care se încadrează în grupele de vârstă 55-64 de ani și 15-29 de ani sunt expuși unui risc mai mare de șomaj prelungit și de excludere de pe piața muncii; prin urmare, consideră că lucrătorii în cauză au nevoi specifice în ceea ce privește oferta de abordări personalizate;

10. reamintește că, în conformitate cu articolul 7 din regulament, la conceperea pachetului coordonat de servicii personalizate ar trebui să se anticipeze evoluția viitoare a pieței muncii și competențele necesare și să se asigure compatibilitatea cu tranziția spre o economie sustenabilă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Cu deosebită considerație,

Marita ULVSKOG,

Președintă în exercițiu, prim-vicepreședintă

(în copie) Thomas Händel


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ

Dlui Jean ARTHUIS

Președinte

Comisia pentru bugete

Parlamentul European

ASP 09 G 205

B 1047 Bruxelles

Stimate Domnule Arthuis,

Subiect:           Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare

Comisia pentru dezvoltare regională a fost sesizată pentru a emite avize cu privire la șase propuneri ale Comisiei de decizii de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG). Înțeleg că se are în vedere adoptarea unui raport pentru fiecare dintre aceste propuneri în Comisia pentru bugete la 26 februarie:

-          COM(2014)0725 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 981 956 EUR pentru măsuri active pe piața muncii în vederea facilitării reintegrării profesionale a 708 lucrători disponibilizați în urma închiderii Duferco Belgium SA și a reducerii personalului la NLMK La Louvière SA, care își desfășoară activitatea în provincia Hainaut, Belgia, în sectorul fabricării metalelor de bază;

-          COM(2014)0726 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 094 760 EUR pentru măsuri active pe piața muncii în vederea facilitării reintegrării profesionale a 657 de lucrători disponibilizați de la aleo solar AG și de la două filiale ale acestei întreprinderi, aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) și aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg), care își desfășoară activitatea în regiunile Brandenburg și Weser-Ems, Germania, în sectorul fabricării computerelor, produselor electronice și optice;

-          COM(2014)0734 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 591 486 EUR pentru măsuri active pe piața muncii în vederea facilitării reintegrării profesionale a 1 285 de lucrători disponibilizați în urma disponibilizărilor de la ArcelorMittal Liège S.A., care își desfășoară activitatea în regiunea Liège, Belgia, în sectorul fabricării metalelor de bază;

-          COM(2014)0735 propune o contribuție din partea FEG în valoare de 1 222 854 EUR pentru măsuri active pe piața muncii în vederea facilitării reintegrării profesionale a 1 030 de lucrători disponibilizați de la Caterpillar Belgium S.A., care își desfășoară activitatea în regiunea Hainaut, Belgia, în sectorul fabricării de mașini și echipamente;

-          COM(2015)0009 reprezintă o propunere de contribuție din partea FEG în valoare de 1 339 928 EUR pentru măsuri active pe piața muncii în vederea facilitării reintegrării profesionale a 257 de lucrători disponibilizați ca urmare a închiderii unei uzine a întreprinderii Saint-Gobain Sekurit Benelux, situată în Auvelais, Belgia, care produce geamuri de securitate pentru autovehicule;

-          COM(2015)0013 reprezintă o propunere de contribuție din partea FEG în valoare de 115 205 EUR pentru măsuri active pe piața muncii în vederea facilitării reintegrării profesionale a 615 lucrători disponibilizați de la fabrica de produse chimice Zaklady Chemiczne Zachem din Polonia.

Coordonatorii comisiei au evaluat aceste propuneri și m-au însărcinat să vă comunic faptul că comisia noastră nu formulează obiecțiuni față de mobilizarea în aceste cazuri a Fondului european de ajustare la globalizare pentru a aloca sumele menționate mai sus propuse de Comisie.

Cu deosebită considerație,

Iskra MIHAYLOVA


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

26.2.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

2

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Paulo Rangel

Aviz juridic - Politica de confidențialitate