POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar iz Nemčije)

  2.3.2015 - (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

  Odbor za proračun
  Poročevalka: Iris Hoffmann

  Postopek : 2015/2018(BUD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A8-0030/2015
  Predložena besedila :
  A8-0030/2015
  Razprave :
  Sprejeta besedila :

  PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar iz Nemčije)

  (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

  Evropski parlament,

  –       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

  –       ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[1],

  –       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020[2], zlasti točke 12,

  –       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3], zlasti točke 13,

  –       ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

  –       ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

  –       ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

  –       ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0030/2015),

  A.     ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

  B.     ker bi morala biti finančna pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši možni način, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

  C.     ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora Parlamenta in Sveta o tem, da se znova uvede merilo za uporabo sklada zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva iz ESPG v Komisiji, Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in upravičencev ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

  D.     ker je Nemčija predložila vlogo EGF/2014/014 DE/Aleo Solar za finančni prispevek iz ESPG zaradi odpuščanja 657 presežnih delavcev; 390 je bilo odpuščenih v podjetju Aleo Solar AG, ki deluje v panogi, razvrščeni v oddelek 26 NACE 2 „Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov“, 267 pa v dveh podružnicah tega podjetja, v referenčnem obdobju od 7. marca 2014 do 7. julija 2014 in pozneje, in sicer zaradi zmanjšanja tržnega deleža Unije v sektorju solarnih modulov; pričakuje se, da bo pri ukrepih sodelovalo 476 oseb;

  E.     ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči iz uredbe o ESPG;

  1.      ugotavlja, da so pogoji iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG izpolnjeni in se zato strinja s Komisijo, da je Nemčija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

  2.      je seznanjen, da so nemški organi vlogo za finančni prispevek iz ESPG predložili 29. julija 2014 in jo do 23. septembra 2014 dopolnili z dodatnimi informacijami, Komisija pa je svojo oceno dala na voljo 16. decembra 2014;

  3.      pozdravlja dejstvo, da so se nemški organi odločili, da bodo začeli prilagojene ukrepe izvajati 11. aprila 2014, precej pred dokončno odločitvijo o dodelitvi podpore iz ESPG za predlagani usklajeni sveženj, da bi odpuščenim delavcem zagotovili hitro pomoč;

  4.      meni, da je odpuščanje presežnih delavcev v podjetju Aleo Solar AG povezano z velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, saj se je med letoma 2005 in 2011 tržni delež Kitajske povečal z 11 % na 45 %, tržni delež Nemčije pa se je v tem času zmanjšal s 64 % na 21 %; ugotavlja, da so cene sončnih modulov v letu 2011 padle za 40 % v primerjavi z letom 2010 in torej pod proizvodne stroške podjetja Aleo Solar AG, to pa zaradi velikih presežnih proizvodnih zmogljivosti v tem sektorju na Kitajskem, ki presegajo tako potrebe kitajskih potrošnikov kot svetovnega trga; ugotavlja, da je leta 2013 EU odobrila dodatne dajatve za sončne module s poreklom iz Kitajske in minimalno ceno, ki pa je še vedno nižja od proizvodnih stroškov nemških proizvajalcev;

  5.      opaža, da je leta 2010 promet podjetja Aleo Solar AG znašal 550 milijonov EUR, njegov dobiček pa 43 milijonov EUR, ter da se po letu 2011 ta hitro krčil in leta 2013 dosegel izgubo v višini 92 milijonov EUR; poudarja, da podjetju, kljub številnim prizadevanjem za prestrukturiranje in izboljšanje učinkovitosti, ni uspelo obnoviti dobičkonosnega poslovanja;

  6.      ugotavlja, da gre za drugo vlogo za uporabo sredstev ESPG iz sektorja proizvodnje sončnih modulov in da jih bo prišlo še več;

  7.      ugotavlja, da bo odpuščanje v podjetju Aleo Solar AG negativno vplivalo na regijo Prenzlau/Brandenburg, kjer je dohodek na prebivalca občutno pod državnim povprečjem, stopnja brezposelnosti pa je s 15,5 % oziroma 16,4 % najvišja v Nemčiji; poudarja, da bi vključitev presežnih delavcev iz podjetja Aleo Solar AG to stopnjo povečala za 0,9 %; obžaluje, da obeti, da bodo odpuščeni delavci kmalu našli novo zaposlitev, niso nič kaj dobri, saj je gostota prebivalstva na tem območju razmeroma nizka in morebitnih delodajalcev primanjkuje: tam delujejo večinoma mala in srednje velika podjetja, le 10 podjetij (0,3 %) pa zaposluje več kot 249 delavcev (Aleo Solar AG je bil eden od večjih delodajalcev);

  8.      ugotavlja, da usklajeni sveženj sofinanciranih prilagojenih storitev vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 476 odpuščenih delavcev v postopek zaposlovanja: poklicno usposabljanje, poklicno svetovanje in usmerjanje, delovne skupine/delavnice, podjetniško svetovanje, medregionalno svetovanje za mobilnost, iskanje dela s strokovnim svetovalcem za zaposlovanje, mentorsko spremljanje za delavce, ki so našli novo zaposlitev, a utegnejo potrebovati svetovanje, da bi se zaposlili ali ker to vključuje selitev, nadomestilo za usposabljanje v višini 60 % prejšnjega neto dohodka delavca v skladu s členom 7(1)(b) uredbe o ESPG;

  9.      ugotavlja, da oblasti načrtujejo, da bodo izkoristile najvišjo dovoljeno mejo 35 % vseh stroškov za nadomestila in spodbude, ter to podporo izplačale v obliki nadomestila za usposabljanje (Transferkurzarbeitergeld), ki bo znašalo 60 % ali 67 % prejšnje neto plače delavcev – odvisno od prihodkov gospodinjstva upravičenca – kar je v skladu z nemško prakso za brezposelne delavce; opozarja, da nadomestilo za usposabljanje ne nadomešča pasivnih ukrepov socialnega varstva in je vezano na stroge pogoje udeleževanja v usposabljanju in v drugih dejavnostih, ki se organizirajo;

  10.    pozdravlja dejstvo, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju s predstavniki upravičencev, ki jim je pomoč namenjena, ob upoštevanju priložnosti, ki jih ponujata zemljepisno območje in poslovno okolje;

  11.    opozarja, da je treba izboljšati zaposljivost vseh delavcev s prilagojenim usposabljanjem ter priznavanjem znanja in veščin, pridobljenih na njihovi poklicni poti; pričakuje, da usposabljanje, ki je na voljo v okviru usklajenega svežnja, ne bo prilagojeno le potrebam odpuščenih delavcev, temveč tudi dejanskemu poslovnemu okolju;

  12.    ugotavlja, da je 164 delavcev podjetja Aleo Solar, ki so bili odpuščeni v Prenzlauu, znova zaposlil azijski konzorcij, ki je kupil obrat od stečajnega upravitelja; ugotavlja, da so nemški organi kot razlog, zakaj so tem delavcem dovolili sodelovati v ukrepih, ki se financirajo iz ESPG, navedli, da takrat ni bilo jasno, ali bo njihova zaposlitev varna;

  13.    ugotavlja, da 104 delavci, ki so postali presežni v upravnem središču v Oldenburgu, niso vključeni v ukrepe, ki se financirajo iz ESPG; ugotavlja, da so možnosti za zaposlitev v tej regiji precej obetavnejše;

  14.    obžaluje, da je tveganje dolgoročne brezposelnosti za presežne delavce precejšnje, zato poudarja, kako pomembni so ukrepi, ki delavce spodbujajo k iskanju zaposlitve drugod in k sprejemanju ponudb za delo v drugih regijah;

  15.    ugotavlja, da je tveganje dolgotrajne brezposelnosti in izključitve s trga dela za delavce v starostnih skupinah od 55 do 64 let in od 15 do 29 let višje; zato ocenjuje, da imajo ti delavci posebne potrebe, ko se jim zagotavljajo prilagojene storitve;

  16.    opominja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti razvoj na trgu dela in potrebne veščine in da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

  17.    poudarja, da se lahko s pomočjo iz ESPG sofinancirajo le aktivni ukrepi na trgu dela, ki vodijo do stalne in dolgoročne zaposlitve; ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

  18.    odobri sklep, priložen k tej resoluciji;

  19.    naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

  20.    naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

  • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
  • [2]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
  • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

  PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

  o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga EGF/2014/014 DE/Aleo Solar iz Nemčije)

  EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

  ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014 – 2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006[1], zlasti člena 15(4) Uredbe,

  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[2], zlasti točke 13 Sporazuma,

  ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

  ob upoštevanju naslednjega:

  (1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje podpore delavcem, ki so postali presežni, in samozaposlenim osebam, ki so prenehale opravljati svojo dejavnost zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize, ki je predmet Uredbe (ES) št. 546/2009[3], ali nove svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

  (2)      Člen 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013[4] omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011).

  (3)      Nemčija je 29. julija 2014 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi z odpuščanji v podjetju Aleo Solar AG in dveh njegovih hčerinskih podjetjih v Nemčiji in jo dopolnila z dodatnimi informacijami, kot je določeno v členu 8(3) Uredbe (EU) št. 1309/2013. Vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnega prispevka iz ESPG iz člena 13 Uredbe (EU) št. 1309/2013.

  (4)      Zato bi bilo treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek v višini 1.094.760 EUR za vlogo, ki jo je vložila Nemčija –

  SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

  Člen 1

  V splošnem proračunu Evropske unije za proračunsko leto 2015 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 1.094.760 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

  Člen 2

  Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

  V Bruslju,

  Za Evropski parlament                                 Za Svet

  Predsednik                                                    Predsednik

  • [1]               UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
  • [2]               UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
  • [3]              Uredba (ES) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembi uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (UL L 167, 29.6.2009, str. 26).
  • [4]              Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 20. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 02.12.13, str. 884).

  OBRAZLOŽITEV

  I. Okoliščine

  Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za dodatno pomoč delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

  V skladu z določbami člena 12 Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014 – 2020[1] in člena 12 Uredbe (ES) št. 1927/2006[2] sklad ne sme preseči najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (v cenah iz leta 2011). Ustrezni zneski se vključijo v splošni proračun Unije kot rezervacija.

  V skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju[3] Komisija v primeru, da je bila vloga pozitivno ocenjena, proračunskemu organu posreduje predlog za uporabo sklada in sočasno tudi ustrezni zahtevek za prerazporeditev. V primeru nestrinjanja se začnejo tristranski pogovori.

  II. Vloga za podjetje Aleo Solar in predlog Komisije

  Komisija je 16. decembra 2014 sprejela predlog sklepa o uporabi sredstev sklada ESPG v korist Nemčije, da bi podprla ponovno vključevanje tistih delavcev, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, na trg dela.

  To je četrta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2014, zadeva pa uporabo skupnega zneska v višini 1.094.760 EUR iz ESPG za Nemčijo. Nanaša se na 657 presežnih delavcev v referenčnem obdobju od 7. marca 2014 do 7. julija 2014. Vloga temelji na merilih za pomoč iz člena 4(1)(a) uredbe o ESPG, ki zahteva najmanj 500 delavcev, ki so postali presežni, ali samozaposlenih oseb, ki so opustile dejavnost, v štirimesečnem referenčnem obdobju v podjetju v državi članici, vključno z odpuščenimi presežnimi delavci in/ali samozaposlenimi osebami, ki so opustile dejavnost, pri njegovih dobaviteljih in proizvajalcih v poproizvodni fazi.

  Vloga j e bila Komisiji poslana 29. julija 2014. Komisija je ugotovila, da vloga izpolnjuje pogoje za uporabo sredstev ESPG iz člena 4(1)(a) Uredbe (ES) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013.

  Po podatkih, na katere se sklicujejo nemški organi, je podjetje samo eno od mnogih evropskih podjetij v sektorju sončne energije, ki so v zadnjih nekaj letih (od leta 2010) postala plačilno nesposobna, zapustila sektor sončne energije, v celoti ali delno ustavila proizvodnjo ali bila prodana kitajskim vlagateljem. Med letoma 2005 in 2011 se je tržni delež Kitajske povečal z 11 % na 45 %, tržni delež Nemčije pa se je zmanjšal s 64 % na 21 %.

  Proizvodnja sončnih modulov na Kitajskem je preobsežna, saj je ne morejo absorbirati niti tamkajšnji potrošniki niti svetovni trg, kar je skupaj z zmanjševanjem svetovnega povpraševanja privedlo do padca cen. Zaradi lokalno razpoložljive finančne podpore za proizvajalce na Kitajskem in prednosti, ki jo je sektor dobil s sedanjim kitajskim 5-letnim načrtom (2011–2015), lahko ta podjetja preživijo in rastejo s poceni prodajo svoje proizvodnje na tujih trgih. Več kot 90 % kitajske proizvodnje se izvozi, od tega 80 % v EU. Leta 2011 so cene padle za 40 % v primerjavi z letom 2010, na raven, ki je bila nižja od proizvodnih stroškov podjetja Aleo Solar. Leta 2013 je EU odobrila dodatne dajatve za sončne module s poreklom iz Kitajske in minimalno ceno, ki pa je še vedno nižja od stroškov proizvodnje nemških proizvajalcev.

  Podjetje Aleo Solar je v letu 2010 ustvarilo prihodek v višini 550 milijonov EUR in dobiček v višini 43 milijonov EUR; ta je od leta 2011 začel hitro upadati in leta 2013 je podjetje zabeležilo izgubo v višini 92 milijonov EUR. Podjetju kljub številnim prizadevanjem za prestrukturiranje in izboljšanje učinkovitosti ni uspelo obnoviti donosnosti in šlo je v likvidacijo ter zaprlo ali prodalo svoje objekte, medtem ko so nekatera druga nemška podjetja iz sektorja sončne energije, ki so se prav tako spoprijemala z izgubami, proizvodnjo preselila na Daljni vzhod, npr. v Malezijo.

  Usklajeni sveženj prilagojenih storitev, ki se bodo sofinancirale, vsebuje naslednje ukrepe za ponovno vključitev 476 odpuščenih delavcev v postopek zaposlovanja: poklicno usposabljanje, poklicno svetovanje in usmerjanje, delovne skupine/delavnice, podjetniško svetovanje, medregionalno svetovanje za mobilnost, iskanje dela s strokovnim svetovalcem za zaposlovanje, mentorsko spremljanje za delavce, ki so našli novo zaposlitev, a utegnejo potrebovati svetovanje, da bi se zaposlili ali ker to vključuje selitev, nadomestilo za usposabljanje v višini 60% prejšnjega neto dohodka delavca.

  Po navedbah nemških oblasti ukrepi, začeti 11. aprila 2014, sestavljajo usklajeni sveženj prilagojenih storitev in so dejavni ukrepi na trgu dela, namenjeni ponovni vključitvi delavcev na ta trg.

  Nemške oblasti so v vlogi potrdile sledeče:

  –      načeli enakosti obravnave in nediskriminacije bosta upoštevani pri dostopu do predlaganih ukrepov in njihovem izvajanju;

  –      upoštevane so bile zahteve nacionalne zakonodaje in zakonodaje EU o kolektivnem odpuščanju;

  –      podjetja, ki so po odpustih nadaljevala dejavnosti, so izpolnila svoje pravne obveznosti v zvezi z odpuščanjem in ustrezno poskrbela za svoje delavce;

  –      predlagani ukrepi ne bodo prejeli finančne podpore iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije, preprečeno pa bo vsakršno dvojno financiranje;

  –      predlagani ukrepi bodo dopolnjevali ukrepe, financirane iz strukturnih skladov;

  –      finančni prispevek iz ESPG bo usklajen s postopkovnimi in materialnopravnimi pravili Unije o državni pomoči.

  Glede sistemov upravljanja in nadzora je Nemčija Komisijo obvestila, da bodo finančne prispevke upravljali isti organi v okviru zveznega ministrstva za delo in socialne zadeve (Bundesministerium für Arbeit und Soziales), ki upravljajo Evropski socialni sklad (ESS). Vira nacionalnega vnaprejšnjega financiranja in sofinanciranja sta zvezni proračun in Bundesagentur für Arbeit (zvezni zavod za zaposlovanje), ki financirata nacionalni prispevek v višini 40 %.

  III. Postopek

  Komisija je za aktiviranje sredstev sklada proračunskemu organu predložila zahtevo za prerazporeditev skupnega zneska 1.094.760 EUR.

  To je četrti predlog za prerazporeditev sredstev sklada, predložen proračunskemu organu v letu 2015.

  Tristranski pogovori o predlogu Komisije za sklep o uporabi sredstev ESPG bi lahko potekali v poenostavljeni obliki, kot predvideva člen 12(5) pravne podlage, razen če Parlament in Svet ne bosta dosegla sporazuma.

  V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog za sredstva iz sklada.

  • [1]  UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
  • [2]  UL L 406, 30.12.2006, str. 1.
  • [3]  UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

  PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

  ZP/ch D(2015)430

  g. Jean Arthuis

  Predsednik Odbora za proračun

  ASP 09G205

  Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer EGF/2014/014 DE/Aleo Solar iz Nemčije (COM(2014)726/1)

  Spoštovani predsednik,

  Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina, odgovorna za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru ESPG/2014/014 DE/Aleo Solar in sprejela naslednje mnenje.

  Strinjata se, da se za omenjeno vlogo uporabijo sredstva sklada. V zvezi s tem ima odbor EMPL nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

  Pri posvetovanju je odbor EMPL upošteval naslednje premisleke:

  A) ker vloga temelji na členu 4(1)(a) Uredbe (ES) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji in zadeva 657 delavcev, odpuščenih iz podjetja Aleo Solar AG in njegovih dveh podružnic Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) in Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), ki je delovalo v gospodarskem sektorju, razvrščenem v NACE Rev. 2, oddelek 26 („Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov“); ker so bila odpuščanja v zadevnih podjetjih v regiji na ravni NUTS 2 Brandenburg v referenčnem obdobju od 7. marca 2014 do 14. julija 2014;

  B) ker Nemčija, da bi dokazala povezavo med odpuščanjem delavcev in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih zaradi globalizacije, navaja, da je bilo nemško podjetje Aleo Solar del skupine Robert Bosch, ki je imela proizvodne obrate tudi v Španiji, Italiji, ZDA, Avstraliji in Angliji, a je več teh obratov v zadnjih letih prodala zaradi padanja tržnega deleža;

  C) ker se je med letoma 2005 in 2011 se je tržni delež Kitajske povečal z 11 % na 45 %, tržni delež Nemčije pa se je zmanjšal s 64 % na 21 %;

  D) ker ima proizvodnja sončnih modulov na Kitajskem prevelike zmogljivosti, saj je ne morejo absorbirati niti tamkajšnji potrošniki niti svetovni trg; to je skupaj z zmanjševanjem svetovnega povpraševanja privedlo do padca cen; več kot 90 % kitajske proizvodnje se izvozi, od tega 80 % v EU;

  E) ker so leta 2011 so cene padle za 40 % v primerjavi z letom 2010, na raven, ki je bila nižja od proizvodnih stroškov podjetja Aleo Solar; leta 2013 je EU odobrila dodatne dajatve za sončne module s poreklom iz Kitajske in minimalno ceno, ki pa je še vedno nižja od stroškov proizvodnje nemških proizvajalcev;

  F) ker je večina (55,0 %) delavcev, ki so jim ukrepi namenjeni, moških, 45,0 % pa je žensk; ker je 69,7 % delavcev starih med 30 in 54 let, več kot 20,6 % pa med 55 in 64 let;

  G) ker so odpuščanja zelo negativno vplivala na gospodarstvo v regiji Prenzlau/Brandenburg; ker je dohodek na prebivalca precej pod nacionalnim povprečjem, območji Uckermarka in Prenzlaua pa imata najvišjo stopnjo brezposelnosti v Nemčiji – 15,5 oziroma 16,4 % (maja 2014);

  zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Nemčije vključi naslednje pobude:

  1.  ugotavlja, da vloga temelji na členu 4(1)(a) Uredbe (ES) št. 1309/2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji; se strinja s Komisijo, da so pogoji iz uredbe izpolnjeni in je zato Nemčija upravičena do finančnega prispevka na podlagi te uredbe;

  2.  opaža, da je to druga vloga ESPG za presežne delavce v sektorju proizvodnje sončnih modulov, obe pa sta povezani z globalizacijo trgovine;

  3.  ugotavlja, da je 164 delavcev podjetja Aleo Solar, ki so bili odpuščeni v Prenzlauu, zaposlil azijski konzorcij, ki je kupil obrat od stečajnega upravitelja; ugotavlja, da so nemški organi kot razlog, zakaj so tem delavcem dovolili sodelovati v ukrepih, ki se financirajo iz ESPG, navedli, da takrat ni bilo jasno, ali bo njihova zaposlitev varna;

  4.  ugotavlja, da 104 delavci, odpuščeni v upravnem središču v Oldenburgu, niso vključeni v te ukrepe; ugotavlja, da so možnosti za zaposlitev v tej regiji precej obetavnejše;

  5.  ugotavlja, da oblasti načrtujejo, da bodo izkoristile najvišjo dovoljeno mejo 35 % vseh stroškov za nadomestila in spodbude, ter to podporo izplačale v obliki nadomestila za usposabljanje (Transferkurzarbeitergeld), ki bo znašalo 60 % ali 67 % prejšnje neto plače delavcev – odvisno od prihodkov gospodinjstva upravičenca – kar je v skladu z nemško prakso za brezposelne delavce;

  6.  zato ugotavlja, da iz sredstev ESPG udeležencem niso zagotovljene dodatne spodbude za usposabljanje; poleg tega bi bilo treba spodbujati bolj prilagojene in poglobljene ukrepe;

  7.  obžaluje, da obeti, da bodo odpuščeni delavci kmalu našli novo zaposlitev, niso nič kaj dobri, saj je gostota prebivalstva na tem območju razmeroma nizka in morebitnih delodajalcev primanjkuje: tam delujejo večinoma mala in srednje velika podjetja, le 10 podjetij (0,3 %) pa zaposluje več kot 249 delavcev (Aleo Solar je bil eden od večjih delodajalcev);

  8.  obžaluje, da je tveganje dolgoročne brezposelnosti za presežne delavce precejšnje, zato poudarja, kako pomembni so ukrepi, ki delavce spodbujajo k iskanju zaposlitve drugod in k sprejemanju ponudb za delo v drugih regijah;

  9.  meni, da delavce v starostni skupinah od 55 do 64 let in od 15 do 29 let bolj ogroža dolgotrajna brezposelnost in izključitev iz trga dela; zato ocenjuje, da imajo ti delavci posebne potrebe, ko se jim zagotavljajo prilagojene storitve;

  10. opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne spretnosti in da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na okoljsko trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire.

  S spoštovanjem

  Marita ULVSKOG,

  namestnica predsednika in prva podpredsednica

  v vednost: Thomas Händel

  PRILOGA: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

  g. Jean Arthuis

  Predsednik

  Odbor za proračun

  Evropski parlament

  ASP 09 G 205

  B 1047 Bruselj

  Spoštovani gospod Arthuis,

  Zadeva:           Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji

  Odbor za regionalni razvoj je bil zaprošen za mnenje o šestih ločenih predlogih sklepa o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG). Kolikor vem, namerava Odbor za proračun 26. septembra sprejeti poročilo o vsakem od teh predlogov:

  -          COM(2014)0725 predlaga prispevek iz ESPG v višini 981.956 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, s katerimi se spodbudi ponovna vključitev 708 delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi zaprtja podjetja Duferco Belgium SA in zmanjšanja števila zaposlenih v podjetju NLMK La Louvière SA, ki sta (bili) dejavni v sektorju proizvodnje kovin v regiji Hainaut v Belgiji.

  -          COM(2014)0726 predlaga prispevek iz ESPG v višini 1.094.760 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, s katerimi se spodbudi ponovna vključitev 657 delavcev, ki so bili odpuščeni v podjetju Aleo solar AG in njegovih dveh podružnicah, Aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) in Aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg), ki so dejavna v sektorju proizvodnje računalnikov ter elektronskih in optičnih izdelkov v regijah Brandenburg in Weser-Ems v Nemčiji.

  -          COM(2014)0734 predlaga prispevek iz ESPG v višini 1.591.486 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, s katerimi se spodbudi ponovna vključitev 1285 delavcev, ki so bili odpuščeni v podjetju ArcelorMittal Liège S.A., ki deluje v sektorju proizvodnje kovin v regiji Liège v Belgiji.

  -          COM(2014)0735 predlaga prispevek iz ESPG v višini 1.222.854 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, s katerimi se spodbudi ponovna vključitev 1030 delavcev, ki so bili odpuščeni v podjetju Caterpillar Belgium S.A., ki deluje v sektorju proizvodnje drugih strojev in naprav v regiji Hainaut v Belgiji.

  -          COM(2015)0009 predlaga prispevek iz ESPG v višini 1.339.928 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, s katerimi se spodbudi ponovna vključitev 257 delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi zaprtja obrata proizvodnje avtomobilskega varnostnega stekla podjetja Saint-Gobain Sekurit Benelux v kraju Auvelais v Belgiji.

  -          COM(2015)0013 predlaga prispevek iz ESPG v višini 115.205 EUR za aktivne ukrepe na trgu dela, s katerimi se spodbudi ponovna vključitev 615 delavcev, ki so bili odpuščeni v podjetju za proizvodnjo kemičnih izdelkov Zaklady Chemiczne Zachem na Poljskem.

  Koordinatorji odbora so predloge preučili in me prosili, naj vam sporočim, da večina v odboru ne nasprotuje uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v teh primerih ter prerazporeditvi omenjenih zneskov v skladu s predlogi Komisije.

  S spoštovanjem,

  Iskra MIHAJLOVA

  IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

  Datum sprejetja

  26.2.2015

   

   

   

  Izid končnega glasovanja

  +:

  –:

  0:

  30

  2

  0

  Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Kristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Elefterios Sinadinos (Eleftherios Synadinos), Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

  Janusz Lewandowski, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Tomáš Zdechovský

  Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

  Paulo Rangel