Betänkande - A8-0030/2015Betänkande
A8-0030/2015

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar från Tyskland)

  2.3.2015 - (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

  Budgetutskottet
  Föredragande: Iris Hoffmann

  Förfarande : 2015/2018(BUD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0030/2015
  Ingivna texter :
  A8-0030/2015
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar från Tyskland)

  (COM(2014)0726 – C8-0012/2015 – 2015/2018(BUD))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –    med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0726 – C8-0012/2015),

  –   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[1],

  –   med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[2], särskilt artikel 12,

  –   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], särskilt punkt 13,

  –   med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

  –   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

  –   med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

  –   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0030/2015), och av följande skäl:

  A. Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

  B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

  C. Antagandet av förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, som återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 procent av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att innefatta egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

  D. Tyskland lämnade in ansökan EGF/2014/014 DE/Aleo Solar om ekonomiskt stöd från fonden efter det att 657 arbetstagare blivit uppsagda, 390 från Aleo Solar AG, ett bolag som inom Nace 2 hänförs till huvudgrupp 26 (Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik), och 267 från dess två dotterbolag, varav 476 personer beräknas omfattas av åtgärderna, under och efter referensperioden mellan den 7 mars 2014 och den 7 juli 2014, på grund av en minskning av unionens marknadsandel inom solcellsföretag.

  E.  Ansökan uppfyller kriterierna för stöd, som fastställs i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

  1.  Europaparlamentet konstaterar att villkoren enligt artikel 4.1 a i förordningen om fonden är uppfyllda och håller därför med kommissionen om att Tyskland är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

  2.  Europaparlamentet noterar att de tyska myndigheterna lämnat in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 29 juli 2014, att ansökan kompletterats med ytterligare uppgifter fram till den 23 september 2014 och att kommissionen gjort bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 16 december 2014.

  3.  Europaparlamentet ser positivt på att de tyska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 11 april 2014 beslutat att inleda de individanpassade åtgärderna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet.

  4.  Europaparlamentet anser att uppsägningarna vid Aleo Solar AG hänger samman med genomgripande, av globaliseringen föranledda strukturomvandlingar i världshandeln, varvid Kinas andel av intäkterna ökat från 11 % till 45 % medan Tysklands andel sjunkit från 64 % till 21 % mellan 2005 och 2011. Parlamentet konstaterar att Kina har en enorm överkapacitet för solcellsmoduler som det inte finns avsättning för vare sig bland landets egna konsumenter eller på världsmarknaden och att detta lett till en prisnedgång på 40 % inom EU från 2010 till 2011, så att priserna numera understiger Aleo Solars produktionskostnader. Parlamentet konstaterar att EU under 2013 godkänt tilläggstullar för solcellsmoduler tillverkade i Kina och ett minimipris, som dock fortfarande ligger under produktionskostnaderna för tyska producenter.

  5.  Europaparlamentet konstaterar att Aleo Solar AG under 2010 hade en omsättning på 550 miljoner euro och en vinst på 43 miljoner euro, som från och med 2011 snabbt gått ned och 2013 blivit en förlust på 92 miljoner euro. Parlamentet konstaterar att man på olika sätt försökt omstrukturera företaget och göra det effektivare, men att man dessvärre inte lyckats få det att gå med vinst på nytt.

  6.  Europaparlamentet konstaterar att detta är andra gången som fonden tillämpas på solcellstillverkning och att flera sådana fall är på kommande.

  7.  Europaparlamentet konstaterar att uppsägningarna vid Aleo Solar förväntas få en negativ inverkan på regionen Prenzlau/Brandenburg, där inkomsten per capita ligger klart under det nationella genomsnittet (15,5 % lägre) och arbetslösheten är den högsta i Tyskland (16,4 %). Parlamentet framhåller att uppsägningarna vid Aleo Solar skulle öka arbetslösheten med 0,9 %. Parlamentet beklagar att inte finns några omedelbara utsikter för de uppsagda arbetstagarna att hitta några motsvarande nya jobb, på grund av en relativt låg befolkningstäthet och en brist på presumtiva arbetsgivare. Området har främst små och medelstora företag, och endast tio företag (0,3 %) har fler än 249 anställda (Aleo Solar var en av dessa större arbetsgivare).

  8.  Europaparlamentet noterar att det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller följande åtgärder för att få in 476 uppsagda arbetstagare i arbete: Yrkesutbildning, yrkesrådgivning och yrkesvägledning, seminarier/gruppdiskussioner, nyföretagarrådgivning, rådgivning om rörlighet över regiongränserna, arbetssökande med hjälp av en professionell konsult, uppföljande mentorskap för arbetstagare som fått nytt arbete men som kan behöva mentorskapet för att trygga detta arbete eller för att det förutsätter flyttning, samt ett utbildningsstöd på 60 % av arbetstagarens tidigare nettoinkomst, i enlighet med artikel 7.1 b i förordningen om fonden.

  9.  Europaparlamentet noterar myndigheternas planer på att utnyttja de maximalt tillåtna 35 % av alla kostnader för bidrag och incitament i form av utbildningsbidrag (Transferkurzarbeitergeld) vilket utgör 60 % eller 67 % av arbetstagarnas tidigare nettoinkomst, beroende på mottagarens familjesituation. Detta ligger i linje med praxis då arbetstagare blir arbetslösa i Tyskland. Parlamentet konstaterar att utbildningsstödet inte ersätter passiva socialskyddsåtgärder och att det strikt förutsätter deltagande i den utbildning och de andra verksamheter som anordnats.

  10. Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med företrädare för de berörda stödmottagarna, med beaktande av områdets och den lokala affärskulturens potential.

  11. Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och av att erkänna den kompetens som en arbetstagare förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas utan också till näringslivets faktiska behov.

  12. Europaparlamentet noterar att 164 av de arbetstagare från Aleo Solar som sades upp i Prenzlau återanställdes av ett asiatiskt konsortium, som köpte anläggningen från konkursförvaltaren. Parlamentet noterar att de tyska myndigheternas argument för att låta dessa arbetstagare komma i åtnjutande av åtgärderna som finansieras via fonden är att deras nya anställningar inte var säkra vid den tidpunkten.

  13. Europaparlamentet noterar att de 104 arbetstagarna som sades upp vid det administrativa centrumet i Oldenburg inte omfattas av de åtgärder som får finansiering via fonden. Parlamentet noterar att sysselsättningssituationen i denna region är mycket mer lovande.

  14. Europaparlamentet beklagar att risken för långtidsarbetslöshet för de uppsagda arbetstagarna är hög och betonar därför hur viktigt det är med åtgärder som uppmuntrar arbetstagarna att söka sig bortom det omedelbara området och acceptera jobberbjudanden som kan finns i andra regioner.

  15. Europaparlamentet anser att arbetstagarna i åldersgrupperna 55–64 år och 15–29 år löper större risk för långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarknaden. Parlamentet anser därför att dessa arbetstagare har specifika behov i samband med de individanpassade tjänster de erbjuds.

  16. Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster enligt artikel 7 i förordningen om fonden ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens, och att paketet bör vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

  17. Europaparlamentet betonar att fonden får samfinansiera endast aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

  18. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

  19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

  20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

  BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

  om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – ansökan EGF/2014/014 DE/First Solar från Tyskland

  EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

  med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006[1], särskilt artikel 15.4,

  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[2], särskilt punkt 13,

  med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

  av följande skäl:

  (1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen, till följd av en fortsatt global finansiell och ekonomisk kris som behandlas i förordning (EG) nr 546/2009[3] eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

  (2)      Enligt artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013[4] kan fonden nu utnyttjas inom det årliga taket på 150 miljoner euro (2011 års priser).

  (3)      Tyskland lämnade den 29 juli 2014 in en ansökan om att utnyttja fonden med anledning av uppsägningar hos Aleo Solar AG och två dotterföretag i Tyskland och kompletterade, i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013, sin ansökan med ytterligare uppgifter. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

  (4)      Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 1 094 760 euro som Tyskland ansökt om.

  HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

  Artikel 1

  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 094 760 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2015.

  Artikel 2

  Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

  Utfärdat i Bryssel den

  På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

  Ordförande                                                   Ordförande

  • [1]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.
  • [2]  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [3]  Europaparlamentets och rådets förordning av den 18 juni 2009 om ändring av     förordning (EG) nr 1927/2020 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EUT L 167, 29.6.2009, s. 26).
  • [4]  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

  MOTIVERING

  I. Bakgrund

  Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

  Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020[1] och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006[2], får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

  För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning[3], förelägga budgetmyndigheten ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

  II. Ansökan från Aleo Solar och kommissionens förslag

  Den 16 december 2014 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Tyskland medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen.

  Detta är den fjärde ansökan som behandlas under budgetåret 2014, och den innebär ett utnyttjande av totalt 1 094 760 euro ur fonden för Tysklands del. Den hänför sig till 657 uppsägningar under referensperioden mellan den 7 mars 2014 och den 7 juli 2014. Ansökan bygger på insatskriterierna i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilka minst 500 personer som är arbetstagare eller egenföretagare antingen ska ha blivit uppsagda eller upphört med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader inom ett företag i en medlemsstat. Även arbetstagare och/eller egenföretagare bland underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled omfattas.

  Ansökan lämnades till kommissionen den 29 juli 2014. Kommissionen har slagit fast att ansökan uppfyller villkoren för att fonden ska kunna utnyttjas enligt artikel 2 a i Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013.

  Enligt uppgifter som tillhandahållits av de tyska myndigheterna är Aleo Solar bara en av många solcellstillverkare i EU som sedan 2010 har blivit insolventa, dragit sig ur branschen, helt eller delvis lagt ned tillverkningen eller sålt verksamheten till kinesiska investerare. Mellan 2005 och 2011 ökade Kinas andel av intäkterna från 11 % till 45 %, medan Tysklands minskade från 64 % till 21 %.

  Kina har byggt upp en enorm överkapacitet för solcellsmoduler som det inte finns avsättning för vare sig bland landets egna konsumenter eller på världsmarknaden. Tillsammans med den minskade efterfrågan på världsmarknaden har detta lett till ett prisras. Lokalt tillgängliga ekonomiska bidrag för tillverkare i Kina och det faktum att sektorn prioriteras högt i Kinas aktuella femårsplan (2011–2015) innebär att dessa företag kan överleva och växa genom att sälja sina produkter billigt utomlands. Över 90 % av den kinesiska produktionen exporteras, varav 80 % till EU. Under 2011 sjönk priserna i EU med 40 % jämfört med 2010, till en nivå som ligger under Aleo Solars produktionskostnader. EU godkände 2013 tilläggstullar för solcellsmoduler tillverkade i Kina och ett minimipris, som dock fortfarande ligger under produktionskostnaderna för tyska producenter.

  Aleo Solars omsättning uppgick till 550 miljoner euro under 2010 och vinsten låg på 43 miljoner euro. Detta minskade snabbt från 2011, och 2013 hade vinsten vänts till förluster på 92 miljoner euro. Trots olika insatser för att omstrukturera och förbättra effektiviteten, lyckades företaget inte uppnå lönsamhet på nytt och trädde i likvidation och lade ned eller sålde sina anläggningar, medan andra tyska solcellsföretag som kämpar med förluster har flyttat produktionen till Fjärran Östern, t.ex. Malaysia.

  Det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller följande åtgärder för att få in 476 uppsagda arbetstagare i arbete: Yrkesutbildning, yrkesrådgivning och yrkesvägledning, seminarier/gruppdiskussioner, nyföretagarrådgivning, rådgivning om rörlighet över regiongränserna, arbetssökande med hjälp av en professionell konsult, uppföljande mentorskap för arbetstagare som fått nytt arbete men som kan behöva mentorskapet för att trygga detta arbete eller för att det förutsätter flyttning, samt ett utbildningsstöd på 60 % av arbetstagarens tidigare nettoinkomst.

  Enligt de tyska myndigheterna kommer de åtgärder som inleddes den 11 april 2013 att tillsammans bilda ett samordnat paket med individanpassade tjänster och aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till att återintegrera arbetstagarna på arbetsmarknaden.

  De tyska myndigheterna har i sin ansökan bekräftat att

  –    principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem,

  –    de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

  –    de företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder gentemot sina anställda,

  –    de föreslagna åtgärderna inte kommer att beviljas ekonomiskt stöd från unionens andra fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

  –    de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna,

  –    det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

  När det gäller förvaltnings- och kontrollsystem har Tyskland underrättat kommissionen om att det ekonomiska stödet kommer att förvaltas av samma organ inom det federala ministeriet för arbete och sociala frågor (Bundesministerium für Arbeit und Soziales) som förvaltar Europeiska socialfonden. Källorna till den nationella förfinansieringen och samfinansieringen är den federala budgeten och Bundesagentur für Arbeit (federal myndighet för arbetsmarknadsfrågor), som finansierar det nationella bidraget på 40 %.

  III. Förfarande

  För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 1 094 760 euro.

  Detta är det fjärde förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten har fått hittills under 2015.

  Trepartsmötet om kommissionens förslag till beslut om utnyttjande av fonden kan ske i förenklad form, enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

  Enligt en intern överenskommelse kommer utskottet för sysselsättning och sociala frågor att delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

  • [1]  EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

  BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

  ZP/ch D(2015)430

  Jean Arthuis

  Ordförande för budgetutskottet

  ASP 09G205

  Ärende: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2014/014 DE/Aleo Solar från Tyskland (COM(2014)0726/1)

  Till ordföranden

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallade arbetsgruppen respektive fonden) granskade utnyttjandet av fonden för ärendet EGF/2014/014 DE/Aleo Solar och antog följande yttrande.

  EMPL-utskottet och arbetsgruppen är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

  EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

  A) Ansökan bygger på artikel 4.1 a i fonden och gäller 657 arbetstagare som sagts upp från Aleo Solar AG och dess två dotterföretag Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) och Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg). Aleo Solar bedriver verksamhet inom den ekonomiska sektor som klassificeras enligt NACE Rev. 2 huvudgrupp 26 (Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik). Uppsägningarna vid de berörda företagen har gjorts i Nuts 2-regionen Brandenburg under referensperioden mellan den 7 mars 2014 och den 7 juli 2014.

  B) För att fastställa sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen anser Tyskland att Aleo Solar var ett tyskt bolag inom Robert Bosch-koncernen, med produktionsanläggningar i Spanien, Italien, USA, Australien och England. Flera av dessa har sålts under de senaste åren på grund av minskande marknadsandel.

  C) Mellan 2005 och 2011 ökade Kinas andel av intäkterna från 11 % till 45 %, medan Tysklands minskade från 64 % till 21 %.

  D) Kina har byggt upp en enorm överkapacitet för solcellsmoduler som det inte finns avsättning för vare sig bland landets egna konsumenter eller på världsmarknaden. Tillsammans med den minskade efterfrågan på världsmarknaden har detta lett till ett prisras. Över 90 % av den kinesiska produktionen exporteras, varav 80 % till EU.

  E) Under 2011 sjönk priserna i EU med 40 % jämfört med 2010, till en nivå som ligger under Aleo Solars produktionskostnader. EU godkände 2013 tilläggstullar för solcellsmoduler tillverkade i Kina och ett minimipris, som dock fortfarande ligger under produktionskostnaderna för tyska producenter.

  F) Flertalet arbetstagare som omfattas av åtgärderna (55,0 %) är män och 45,0 % är kvinnor. 69,7 % av arbetstagarna är i åldern 30–54 år och 20,6 % i åldern 55–64 år.

  G) Uppsägningarna har betydande negativa konsekvenser för den regionala ekonomin i Prenzlau/Brandenburg. Inkomsten per capita ligger klart under det nationella genomsnittet och områdena Uckermark och Prenzlau hade i maj 2014 Tysklands högsta arbetslöshetssiffror (på 15,5 % respektive 16,4 %).

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Tysklands ansökan:

  1.   Europaparlamentet noterar att ansökan grundas på artikel 4.1 a i förordning (EG) nr 1309/2013 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Parlamentet är överens med kommissionen om att villkoren i förordningen är uppfyllda och att Tyskland därför är berättigat till ekonomiskt stöd enligt den förordningen.

  2.   Europaparlamentet noterar att detta är andra gången som fonden tillämpas inom sektorn för solcellstillverkning och att tillämpningen av fonden bägge gångerna grundat sig på handelsrelaterad globalisering.

  3.   Europaparlamentet noterar att 164 av de arbetstagare från Aleo Solar som sades upp i Prenzlau återanställdes av ett asiatiskt konsortium, som köpte anläggningen från konkursförvaltaren. Parlamentet noterar att de tyska myndigheternas argument för att låta dessa arbetstagare komma i åtnjutande av fondåtgärderna är att deras nya anställningar inte var säkra vid den tidpunkten.

  4.   Europaparlamentet noterar att de 104 arbetstagarna som sades upp vid det administrativa centrumet i Oldenburg inte omfattas av åtgärderna. Parlamentet noterar att sysselsättningssituationen i denna region är mycket mer lovande.

  5.   Europaparlamentet noterar myndigheternas planer på att utnyttja de maximalt tillåtna 35 % av alla kostnader för bidrag och incitament i form av utbildningsbidrag (Transferkurzarbeitergeld) vilket utgör 60 % eller 67 % av arbetstagarnas tidigare nettoinkomst – beroende på mottagarens familjesituation – vilket ligger i linje med praxisen då arbetstagare blir arbetslösa i Tyskland.

  6.   Europaparlamentet noterar därför att fonden inte ger några ytterligare incitament för utbildning till deltagarna. Mer individanpassade och djupgående åtgärder bör uppmuntras.

  7.   Europaparlamentet beklagar att inte finns några omedelbara utsikter för de uppsagda arbetstagarna att hitta några motsvarande nya jobb, på grund av en relativt låg befolkningstäthet och en brist på presumtiva arbetsgivare. Området har främst små och medelstora företag, och endast tio företag (0,3 %) har fler än 249 anställda (Aleo Solar var en av dessa större arbetsgivare).

  8.   Europaparlamentet beklagar att risken för långtidsarbetslöshet för de uppsagda arbetstagarna är hög och betonar därför hur viktigt det är med åtgärder som uppmuntrar arbetstagarna att söka sig bortom det omedelbara området och acceptera jobberbjudanden som kan finns i andra regioner.

  9.   Europaparlamentet anser att arbetstagarna i åldersgrupperna 55–64 år och 15–29 år löper en större risk för långtidsarbetslöshet och utestängning från arbetsmarknaden. Parlamentet anser därför att dessa arbetstagare har specifika behov i samband med de individanpassade tjänster de erbjuds.

  10. Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden.

  Med vänlig hälsning,

  Marita Ulvskog,

  tjänstgörande ordförande, första vice ordförande

  c.c. Thomas Händel

  BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

  Jean Arthuis

  Ordförande

  Budgetutskottet

  Europaparlamentet

  ASP 09 G 205

  B-1047 Bryssel

  Till ordföranden

  Ärende:      Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

  Sex separata kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordrats för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att betänkandena till vart och ett av förslagen ska antas av budgetutskottet den 26 februari.

           COM(2014)0725 är ett förslag till ekonomiskt stöd från fonden på 981 956 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 708 arbetstagare som har sagts upp efter både nedläggningen av Duferco Belgium SA och personalnedskärningarna hos NLMK La Louvière SA, med verksamhet inom sektorn för tillverkning av basmetaller i provinsen Hainaut i Belgien.

           COM(2014)0726 är ett förslag till ekonomiskt stöd från fonden på 1 094 760 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 657 arbetstagare som har sagts upp från Aleo Solar AG och dess två dotterföretag Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) och Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), som tillverkar datorer, elektronikvaror och optik i regionerna Brandenburg och Weser-Ems i Tyskland.

           COM(2014)0734 är ett förslag till ekonomiskt stöd från fonden på 1 591 486 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 1 285 arbetstagare som har sagts upp från ArcelorMittal Liège S.A., som verkar inom sektorn för tillverkning av basmetaller i regionen Liège i Belgien.

           COM(2014)0735 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 222 854 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 1 030 arbetstagare som har sagts upp från Caterpillar Belgium S.A, som verkar inom sektorn för maskiner och utrustning i provinsen Hainaut i Belgien.

           COM(2015)0009 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 339 928 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 257 arbetstagare som har sagts upp till följd av nedläggningen av Saint Gobains anläggning för produktion av säkerhetsglas för bilar i Auvelais i Belgien.

           COM(2015)0013 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 115 205 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 615 arbetstagare som har sagts upp från Zaklady Chemiczne Zachem, en tillverkare av kemiska produkter i Polen.

  Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och bett mig skriva och meddela dig att majoriteten inom utskottet inte motsätter sig att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

  Med vänlig hälsning,

  Iskra Mihaylova

  RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

  Antagande

  26.2.2015

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  30

  2

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

  Paulo Rangel