ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), από το Βέλγιο)

2.3.2015 - (COM(2014)0725 – C8‑0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγητής: Andrej Plenković

Διαδικασία : 2015/2019(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0031/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0031/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), από το Βέλγιο)

(COM(2014)0725 – C8‑0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

–    έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0725 – C8‑0013/2015),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση[1] (κανονισμός ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[2], και ιδίως το άρθρο 12,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3] (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το άρθρο 13,

–   έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0031/2015),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013[4] αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, για την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, για την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 708 εργαζομένων σε δύο εταιρείες, απολύσεις που συνδέονται με το κλείσιμο της Duferco και με τη μείωση του προσωπικού στην NLMK, που ασκούν τις δραστηριότητές τους στη NACE αναθ. 2 κλάδος 24 («Παραγωγή βασικών μετάλλων») και είναι αμφότερες εγκατεστημένες στην La Louvière στην περιοχή Hainaut· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από 22 Ιανουαρίου 2013 έως 22 Οκτωβρίου 2013 και συνδέονται με μείωση του μεριδίου αγοράς της Ένωσης στον τομέα της παραγωγής χάλυβα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά που ζητείται από το ΕΤΠ ανέρχεται σε 981 956 EUR (50 % του συνολικού κόστους)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ, συμφωνεί συνεπώς με την Επιτροπή ότι το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 δυνάμει του κανονισμού ΕΤΠ, ημερομηνία που αφήνει χρονικά περιθώρια για την εξέταση και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 9 Δεκεμβρίου 2014·

3.   εκφράζει ανησυχίες για τη διάρκεια της διαδικασίας από την ημερομηνία των πρώτων απολύσεων έως την αξιολόγηση της αίτησης· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια στους απολυθέντες εργαζομένους το συντομότερο δυνατόν· επισημαίνει ότι η αίτηση κινητοποίησης του ΕΤΠ υποβλήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2013, το οποίο σημαίνει ότι μέχρι να ψηφιστεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών είχε περάσει σχεδόν ενάμισης χρόνος·

4.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 1η Ιουνίου 2013, πολύ πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

5.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην Duferco και NLMK συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, δεδομένου ότι ο τομέας της παραγωγής χάλυβα έχει υποστεί σοβαρή οικονομική διαταραχή, ιδίως ταχεία μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ· πέραν αυτού, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και μιας σχετικής αύξησης του κόστους παραγωγής, η μορφή του παγκόσμιου εμπορίου επιδεινώθηκε εξαιτίας άλλων παραγόντων, όπως η μείωση της ζήτησης χάλυβα στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των κατασκευών·

6.  σημειώνει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται από τις βελγικές αρχές[5], μεταξύ του 2006 και του 2011, η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην ΕΕ- 27 μειώθηκε από 206,9 εκατομμύρια τόνους σε 177,7 εκατομμύρια τόνους (− 14,1 %, – 3,0 % της ετήσιας ανάπτυξης[6]), ενώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή αυξήθηκε από 1 249,0 εκατομμύρια τόνους σε 1 518,3 εκατομμύρια τόνους (+ 21,6 %· + 4,0 % της ετήσιας ανάπτυξης). αντιλαμβάνεται ότι αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ-27 στην παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα κατ’ όγκον, από 16,6 % το 2006 σε 11,7 % το 2011 (− 29,4 %, – 6,7 % της ετήσιας ανάπτυξης) και επισημαίνει, για λόγους σύγκρισης, την αύξηση του μεριδίου της αγοράς της Κίνας από 33,7% σε 45,0% κατά το ίδιο χρονικό διάστημα·

7.  σημειώνει ότι αυτή είναι η πέμπτη αίτηση ΕΤΠ στον τομέα του χάλυβα, τρεις βασίζονταν στην παγκοσμιοποίηση και μία στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση· επισημαίνει την ανάγκη για μια αποτελεσματική και συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο Ένωσης προκειμένου να καταπολεμηθεί η απασχόληση στον χαλυβουργικό τομέα·

8.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στις Duferco και NLMK αναμένεται ότι θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην περιοχή Hainaut, πρώην περιοχή εξόρυξης άνθρακα και παραγωγής χάλυβα στην οποία η απασχόληση εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την παραδοσιακή βαριά βιομηχανία και τον δημόσιο τομέα, όπου το 2012, το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,7 %, σε σύγκριση με 15,8 % κατά μέσο όρο στη Βαλονία και 11,2 % σε εθνικό επίπεδο[7] και έφθασε στο 39% για τα άτομα ηλικίας από 18 έως 25 ετών· τονίζει ότι το χαμηλό επίπεδο των επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που αναζητούν εργασία (το 51 % δεν διαθέτουν ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε σύγκριση με το 47 % στη Βαλονία) συνιστά πρόσθετη δυσκολία για την αναζήτηση εργασίας·

9.  παρατηρεί ότι, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών και του αριθμού των απολύσεων στον μεταλλουργικό κλάδο της περιοχής, θα υποχρεωθούν οι εργαζόμενοι της Duferco και της NLMK, εφόσον επιθυμούν να βρουν νέα απασχόληση στην περιοχή, να επανεκπαιδευθούν για να εργαστούν σε άλλους κλάδους και σε άλλες εργασίες·

10. σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί περιλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη των 701 απολυθέντων στην αγορά εργασίας (ομαδοποιημένα ανά κατηγορία): (1) Εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, διαχείριση ατομικών περιπτώσεων και γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης, (2) κατάρτιση και επαγγελματικός αναπροσανατολισμός και (3) προώθηση της επιχειρηματικότητας·

11. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις συμμετείχαν στον γενικό συντονισμό και την υλοποίηση των μέτρων μεταξύ άλλων: τα συνδικάτα (FGTB, CSC), η FOREM (η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και κατάρτισης της περιφέρειας της Βαλονίας), τα τομεακά κέντρα επαγγελματικής και τεχνολογικής κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Βαλονίας, ο οργανισμός της Γαλλικής Κοινότητας Βελγίου που είναι αρμόδιος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η κυβέρνηση της Βαλονίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα συνδικάτα συμμετέχουν απευθείας στη διαχείριση των γραφείων αναπροσανατολισμού που δημιουργήθηκαν ειδικά για κάθε μια επιχείρηση χωριστά·

12. επιδοκιμάζει τα ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που προτάθηκαν για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων που απολύθηκαν· υπενθυμίζει ότι τα επιδόματα δεν περιλαμβάνονται στις εξειδικευμένες υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ·

13. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον αλλά και στις δυνατότητες της περιοχής·

14. παρατηρεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα απευθύνονται επίσης σε ομάδα διευθυντικών στελεχών των ενδιαφερομένων εταιριών·

15. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και η πολιτική κατά των διακρίσεων εφαρμόστηκαν και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΠ και κατά την πρόσβαση στο ΕΤΠ·

16. τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

17. σημειώνει ότι μέτρα που είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τη βελγική ομοσπονδιακή νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις και τα οποία εφαρμόζονται ως μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων από τα Γραφεία Αναπροσανατολισμού (π.χ. βοήθεια για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, κατάρτιση, υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και παροχή συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ΕΤΠ· παρατηρεί ότι περισσότερες από τις μισές συνολικές υπολογιζόμενες δαπάνες προορίζονται για υπηρεσίες αναδιάταξης και συγκεκριμένα για μέτρα ενίσχυσης, καθοδήγησης και ενσωμάτωσης·

18. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

19. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

 • [1]  ΕΕ L 406, 3.12.2006, σ. 1.
 • [2]  EE L 347, 20.12.2013, σ. 884.
 • [3]  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
 • [4]  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (ΕΕ L 347; 20.12.2013, σ. 855).
 • [5]               Πηγή: World Steel Association, Στατιστική επετηρίδα χάλυβα 2012.
 • [6]               Σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης.
 • [7]               Πηγή: Steunpunt WSE.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), από το Βέλγιο)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής[1] στην Παγκοσμιοποίηση, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[2], και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη υποστήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές του 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[3].

(3)      Στις 27 Σεπτεμβρίου 2013 το Βέλγιο υπέβαλε αίτηση για κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις στις εταιρείες Duferco Belgium SA και NLMK La Louvière SA και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 4 Ιουλίου 2014. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

(4)      Συνεπώς, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 981 956 EUR για την αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 981 956 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

 • [1]               ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
 • [2]               ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
 • [3]             ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[1] και του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[2], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3], για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. Η αίτηση της Hainaut Steel και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 9 Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου, για να στηρίξει την επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται εξαιτίας των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση.

Αυτή είναι η πρώτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2015 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 981 956 EUR από το ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου. Αφορά 708 απολύσεις στην περίοδο αναφοράς από 22 Ιανουαρίου 2013 έως 22 Οκτωβρίου 2013. Η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, τα οποία απαιτούν τουλάχιστον 500 απολύσεις εντός περιόδου αναφοράς εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ίδιο οικονομικό τομέα που προσδιορίζεται στο επίπεδο κλάδου NACE αναθ. 2 και είναι εγκατεστημένες σε μία περιφέρεια ή σε δύο συνορεύουσες περιφέρειες κράτους μέλους που ορίζονται στο επίπεδο NUTS 2.

H αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 27 Σεπτεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αίτηση πληροί τους όρους κινητοποίησης του ΕΤΠ που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[4] (κανονισμός ΕΤΠ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφεραν οι βελγικές αρχές, ο τομέας της παραγωγής χάλυβα έχει υποστεί σοβαρή οικονομική διαταραχή, ιδίως ταχεία μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ: μεταξύ του 2006 και του 2011, η παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα στην ΕΕ- 27 μειώθηκε από 206,9 εκατομμύρια τόνους σε 177,7 εκατομμύρια τόνους (− 14,1 %, – 3,0 % της ετήσιας ανάπτυξης[5]), ενώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, η παραγωγή αυξήθηκε από 1 249,0 εκατομμύρια τόνους σε 1 518,3 εκατομμύρια τόνους (+ 21,6 %· + 4,0 % της ετήσιας ανάπτυξης). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ-27 στην παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα κατ’ όγκον, από 16,6 % το 2006 σε 11,7 % το 2011 (− 29,4 %· – 6,7 % της ετήσιας ανάπτυξης). Συγκριτικά, κατά την ίδια περίοδο, το μερίδιο αγοράς της Κίνας αυξήθηκε από 33,7 % σε 45,0 % (+ 33,6 %, + 6,0 % της ετήσιας ανάπτυξης).

Πέραν αυτού, τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου επιδεινώθηκαν εξαιτίας άλλων παραγόντων, όπως η μείωση της ζήτησης χάλυβα στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των κατασκευών στην ΕΕ λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς και μιας σχετικής αύξησης του κόστους παραγωγής (πρώτες ύλες, ενέργεια, περιβαλλοντικοί περιορισμοί κλπ.). Οι παράγοντες αυτοί έχουν πλήξει την ανταγωνιστικότητα της χαλυβουργίας στην ΕΕ και έχουν προκαλέσει την απώλεια μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας στον τομέα του χάλυβα τα τελευταία έτη λόγω του κλεισίματος μονάδων παραγωγής και της αναδιάρθρωσης που πραγματοποίησαν πολλοί παραγωγοί χάλυβα στην Ευρώπη[6]. Για παράδειγμα, μεταξύ του 2008 και του 2013, ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνταν στον μεταλλουργικό κλάδο (NACE αναθ. 2 κλάδος 24 («Παραγωγή βασικών μετάλλων») στην ΕΕ-27 μειώθηκε από 1,44 εκατομμύρια σε 1,16 εκατομμύρια, δηλαδή κατά περίπου 280 000 εργαζομένους (– 19,4 %)[7].

H συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί συμπεριλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 701 απολυθέντων: εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, διαχείριση ατομικών περιπτώσεων και γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης, κατάρτιση και επαγγελματικός αναπροσανατολισμός και προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, όλα τα μέτρα που άρχισαν να εφαρμόζονται την 1η Ιουνίου 2013 συνδυάζονται για τη δημιουργία μιας συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και συνιστούν ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Οι βελγικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει στην αίτησή τους ότι:

–      η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστά μέτρα που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων[8]·

–      σκοπός των μέτρων είναι να παρέχουν βοήθεια σε κάθε εργαζόμενο και όχι η αναδιάρθρωση των εταιρειών ή των τομέων·

–      τα μέτρα δεν θα λάβουν χρηματοδοτική βοήθεια από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα[9].

Όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, το Βέλγιο κοινοποίησε ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ θα πραγματοποιούνται από τους ίδιους φορείς που διαχειρίζονται και ελέγχουν το ΕΚΤ. Στο πλαίσιο του οργανισμού ΕΚΤ της Ομοσπονδίας Βαλονίας-Βρυξελλών, μία οντότητα θα αναλάβει τα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής και μία άλλη χωριστή οντότητα τα καθήκοντα της αρχής πληρωμής. Η γενική γραμματεία της Ομοσπονδίας Βαλονίας-Βρυξελλών θα αναλάβει τα καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης και η FOREM εκείνα του ενδιάμεσου φορέα.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 981 956 EUR.

Πρόκειται για τη δεύτερη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που διαβιβάζεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2015.

Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αποτίμηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

 • [1]  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
 • [2]  ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
 • [3]  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
 • [4]  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
 • [5]             Σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης.
 • [6]             Πρβλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών – Σχέδιο δράσης για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη χαλυβουργία στην Ευρώπη (COM(2013) 407).
 • [7]             Πηγή: Eurostat (κωδικός ηλεκτρονικών στοιχείων: lfsa_egan22d). Στοιχεία για την απασχόληση κατά τομέα δεν είναι διαθέσιμα σε αναλυτικότερο επίπεδο από το επίπεδο κλάδου της NACE αναθ. 2.
 • [8]             Η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ θα επιτρέψει στις βελγικές αρχές να επεκτείνουν την παροχή υπηρεσιών επανένταξης στην αγορά εργασίας πέρα από τις υποχρεωτικές περιόδους και να λάβουν πρόσθετα μέτρα. Για τον υπολογισμό των δαπανών που αναλογούν στο ΕΤΠ, οι βελγικές αρχές θα λάβουν υπόψη τα μέτρα που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου της νόμιμης υποχρέωσης (που σχετίζεται μόνο με το μέτρο «Αναπροσανατολισμός (υποστήριξη / καθοδήγηση / ένταξη)». Ο αριθμός των ωρών κατά τις οποίες θα παρέχονται υπηρεσίες επανένταξης στη διάρκεια της υποχρεωτικής περιόδου θα αφαιρούνται από τον συνολικό αριθμό ωρών για υπηρεσίες επανένταξης από τις οποίες θα έχει επωφεληθεί ο κάθε στοχευόμενος δικαιούχος.
 • [9]             Στο πλαίσιο του άξονα 2.2 του επιχειρησιακού προγράμματος σύγκλισης για την περίοδο 2008-2013, χορηγήθηκε χρηματοδοτική βοήθεια του ΕΚΤ σε ένα έργο (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement) με στόχο την ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων που προορίζονται για όλα τα γραφεία αναπροσανατολισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/ch D(2014)60428

Κύριον Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την περίπτωση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (COM(2014) 553)

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην περίπτωση EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου για το συγκεκριμένο αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή EMPL παρουσιάζει ορισμένες παρατηρήσεις χωρίς όμως να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

A) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση βασίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και αφορά 708 απολύσεις σε χρονικό διάστημα από 22 Ιανουαρίου 2013 έως 22 Οκτωβρίου 2013 (381 απολύσεις στην Duferco και 327 απολύσεις στην NLMK) στην ίδια περιοχή της La Louvière, κεντρικό Hainaut στον ίδιο τομέα οικονομικής δραστηριότητας (NACE αναθ. 2 κλάδος 24 («Παραγωγή βασικών μετάλλων»)·

B) λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να αποδείξουν τη σύνδεση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, οι βελγικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο τομέας της παραγωγής χάλυβα έχει υποστεί σοβαρή οικονομική διαταραχή, ιδίως ταχεία μείωση του μεριδίου αγοράς της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου επιδεινώθηκαν εξαιτίας άλλων παραγόντων, όπως η μείωση της ζήτησης χάλυβα στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και των κατασκευών στην ΕΕ λόγω της οικονομικής κρίσης, καθώς και μιας σχετικής αύξησης του κόστους παραγωγής (πρώτες ύλες, ενέργεια, περιβαλλοντικοί περιορισμοί κλπ.)·

Γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι παράγοντες αυτοί έχουν οδηγήσει σε απώλεια μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας στον τομέα του χάλυβα τα τελευταία έτη λόγω του κλεισίματος μονάδων παραγωγής και της αναδιάρθρωσης που πραγματοποίησαν πολλοί παραγωγοί χάλυβα στην Ευρώπη (μεταξύ του 2008 και του 2013, ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνταν στον μεταλλουργικό κλάδο στην ΕΕ- 27 μειώθηκε κατά περίπου 280 000 εργαζομένους, από 1,44 εκατομμύρια σε 1,16 εκατομμύρια·

Δ) λαμβάνοντας υπόψη από την εκκίνηση του ΕΤΠ το 2007, έχουν υποβληθεί τέσσερεις αιτήσεις ΕΤΠ στον τομέα της χαλυβουργίας, τρεις από αυτές συνδέονταν με τις μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και μία με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση·

E) λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα (97%) των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εργαζόμενοι της μεγαλύτερης ηλικιακής ομάδας είναι μεταξύ 25 και 54 ετών (83%) και οι εργαζόμενοι της δεύτερης σε μέγεθος ομάδας (14 %) είναι ηλικίας μεταξύ 25 και 55 ετών·

ΣΤ) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βελγικές αρχές τονίζουν τη σημασία της παραδοσιακής βαριάς βιομηχανίας για την απασχόληση στην περιοχή (η κατασκευαστική βιομηχανία αντιπροσωπεύει περίπου το 12 % των μισθωτών στην περιοχή)·

Ζ) λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2012, το ποσοστό ανεργίας στο κεντρικό Hainaut ήταν 17,7 %, σε σύγκριση με 15,8 % κατά μέσο όρο στη Βαλονία και 11,2 % σε εθνικό επίπεδο·

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση του Βελγίου τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 και ότι, ως εκ τούτου, το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι μέτρα που είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τη βελγική ομοσπονδιακή νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις και τα οποία εφαρμόζονται ως μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων από τα Γραφεία Αναπροσανατολισμού (π.χ. βοήθεια για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, κατάρτιση, υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και παροχή συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ΕΤΠ·

3.  παρατηρεί ότι, δεδομένων των οικονομικών συνθηκών και του αριθμού των απολύσεων στον μεταλλουργικό κλάδο της περιοχής, θα υποχρεωθούν οι εργαζόμενοι της Duferco και της NLMK, για να βρουν νέα απασχόληση στην περιοχή, να επανεκπαιδευθούν για να εργαστούν σε άλλους κλάδους και σε άλλες εργασίες·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τα προτεινόμενα μέτρα είναι σαφώς προσδιορισμένα και αποσκοπούν να καλύψουν διάφορες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης·

5.  παρατηρεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα απευθύνονται επίσης σε ομάδα διευθυντικών στελεχών των ενδιαφερομένων εταιριών·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα μέτρα είναι το αποτέλεσμα πολλών συζητήσεων και προπαρασκευαστικών συνεδριάσεων μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών εταίρων και ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις συμμετέχουν άμεσα στη διαχείριση του γραφείου αναπροσανατολισμού και στην εφαρμογή ορισμένων μέτρων.

7.  παρατηρεί ότι περισσότερες από τις μισές συνολικές υπολογιζόμενες δαπάνες προορίζονται για υπηρεσίες αναδιάταξης και συγκεκριμένα για μέτρα ενίσχυσης, καθοδήγησης και ενσωμάτωσης· σημειώνει ότι τα εν λόγω μέτρα θα καλύψει ο FOREM (δημόσια υπηρεσία για την απασχόληση και την κατάρτιση της Περιοχής της Βαλλονίας) που λειτουργεί ως ενδιάμεσος φορέας για την εφαρμογή της παρούσας αίτησης·

Με τιμή,

Marita ULVSKOG,

Προεδρεύουσα, πρώτη Αντιπρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριον Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ASP 09 G 205

B 1047 Βρυξέλλες

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

Θέμα: Κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Έξι χωριστές προτάσεις της Επιτροπής για αποφάσεις με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχουν παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση οι εκθέσεις για κάθε μια από τις προτάσεις αυτές να εγκριθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 26 Φεβρουαρίου:

-          Το έγγραφο COM(2014)0725 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 981 956 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 708 εργαζομένων που απολύθηκαν μετά το κλείσιμο της Duferco Belgium SA και τη μείωση του προσωπικού στην NLMK La Louvière SA, εταιρείες με δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής βασικών μετάλλων στην επαρχία του Hainaut, Βέλγιο.

-          Το έγγραφο COM(2014)0726 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 094 760 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 657 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία Aleo Solar AG και τις δύο θυγατρικές της Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) και Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), με δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων στις περιφέρειες Brandenburg και Weser-Ems, Γερμανία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0734 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 591 486  EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 1285 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία ArcelorMittal Liège S.A. με δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής βασικών μετάλλων στην περιφέρεια της Λιέγης, Βέλγιο.

-          Το έγγραφο COM(2014)0735 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 222 854 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 1030 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία Caterpillar Belgium S.A, με δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού στην επαρχία του Hainaut, Βέλγιο.

-          Το έγγραφο COM(2015)0009 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 339 928 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 257 εργαζομένων που απολύθηκαν μετά το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία της εταιρείας Saint-Gobain Sekurit Benelux στο Auvelais, Βέλγιο.

-          Το έγγραφο COM(2015)0013 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 115 205 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 615 εργαζομένων που απολύθηκαν από την επιχείρηση παρασκευής χημικών προϊόντων Zaklady Chemiczne Zachem στην Πολωνία.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν τις προτάσεις αυτές και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των προαναφερθέντων ποσών όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Με τιμή,

Iskra MIHAYLOVA

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Janusz Lewandowski, Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský, Андрей Новаков