RAPORT mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK, Belgia)

2.3.2015 - (COM(2014)0725 – C8‑0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Andrej Plenković

Menetlus : 2015/2019(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0031/2015
Esitatud tekstid :
A8-0031/2015
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK), Belgia)

(COM(2014)0725 – C8‑0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0725 – C8‑0013/2015),

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[1] (edaspidi „fondi määrus”),

–       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[2], eriti selle artiklit 12,

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[3] (edaspidi „2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–       võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–       võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–       võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–       võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0031/2015),

A.     arvestades, et liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.     arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisavaldusele, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel tuleks võtta nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C.     arvestades, et määruse (EL) nr 1309/2013[4] vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele kriteerium fondi kasutamiseks kriisi oludes, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %-ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, tõhustada hindamis- ja heakskiitmisprotsessi lühendamise abil fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamist komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning stimuleerida rahaliselt oma ettevõtete loomist;

D.     arvestades, et Belgia esitas taotluse EGF/2013/007 BE/Hainaut steel fondilt rahalise toetuse saamiseks seoses ettevõtte Duferco sulgemise ja ettevõttes NLMKs töötajate arvu vähendamise tagajärjel toimunud 708 koondamisega ning et mõlemad ettevõtted kuuluvad NACE Rev. 2 osa 24 (metallitootmine) alla ja asuvad La Louvière’is Hainaut’ piirkonnas; arvestades, et koondamised leidsid aset vaatlusperioodil 22. jaanuar 2013 – 22. oktoober 2013 ning on seotud liidu turuosa vähenemisega terasetootmise sektoris;

E.     arvestades, et fondist taotletav rahaline toetus on 981 956 eurot (50 % kogueelarvest);

F.     arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.      märgib, et fondi määruse artikli 2 punktis b sätestatud tingimused on täidetud ja nõustub seetõttu komisjoniga, et Belgial on õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.      märgib, et Belgia ametiasutused esitasid fondi määruse kohase taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 27. septembril 2013, mis ei piira sellega tegelemiseks ette nähtud aega, ning et komisjon tegi asjaomase hinnangu teatavaks 9. detsembril 2014;

3.      väljendab muret seoses kogu menetlusprotsessile alates esimestest koondamistest kuni taotlusele hinnangu andmiseni kulunud ajaga; tuletab meelde, et fondi eesmärk on pakkuda koondatud töölistele abi võimalikult kiiresti; rõhutab, et taotlus fondi toetuse saamiseks esitati 27. septembril 2013, seega oli ajavahemik kuni selle hääletamisele panemiseni eelarvekomisjonis peaaegu poolteist aastat;

4.      väljendab heameelt tõsiasja üle, et soovides abiga mitte viivitada, otsustasid Belgia ametiasutused alustada individuaalsete teenuste osutamisega koondatud töötajatele 1. juunil 2013 – aegsasti enne rahalise toetuse andmise otsust ja isegi taotluse esitamist selleks, et fondist kavandatud kooskõlastatud paketi jaoks toetust saada;

5.      on seisukohal, et Dufercos ja NLMKs aset leidnud koondamised on seotud üleilmastumisest johtuvate maailmakaubanduse suurte struktuurimuutustega terasetootmise sektorit raputanud majandusliku ebastabiilsuse ja eriti ELi turuosa kiire kahanemise taustal; lisaks kahjustasid majanduskriisi ja tootmiskulude suhtelise kasvamise tagajärjel maailmakaubanduse struktuuri ka muud tegurid, nagu vähenev nõudlus terase järele autotööstuses ja ehituses;

6.      märgib, et Belgia ametiasutuste osutatud andmete[5] kohaselt vähenes toorterase tootmine ELi 27 liikmesriigis ajavahemikul 2006–2011 206,9 miljonilt tonnilt 177,7 miljonile tonnile (–14,1 %; aastane kasv –3,0 %[6]), samal ajal kui maailma tasandil kasvas tootmismaht 1 249,0 miljonilt tonnilt 1 518,3 miljonile tonnile (+21,6 %; aastane kasv +4,0 %); mõistab, et see on toorterase tootmises kaasa toonud ELi 27 liikmesriigi turuosa mahulise vähenemise 16,6 %-lt 2006. aastal 11,7 %-le 2011. aastal (–29,4 %; aastane kasv –6,7 %), ning tõdeb võrdlusena, et samal ajavahemikul suurenes Hiina turuosa 33,7 %-lt 45,0 %-le;

7.      märgib, et see on terasesektoris viies fondi kasutuselevõtmise taotlus, millest kolm olid ajendatud üleilmastumisest ja üks ülemaailmsest finants- ja majanduskriisist; rõhutab tõhusa ja kooskõlastatud lähenemisviisi vajalikkust liidu tasandil, et võidelda tööpuudusega terasetööstuses;

8.      märgib, et Duferco ja NLMK koondamistel on eeldatavasti negatiivne mõju varasematel aegadel söekaevanduste ja terasetootmise piirkonnana tuntud Hainaut’le, kus tööhõive on tugevas sõltuvuses traditsioonilisest rasketööstusest ja avalikust sektorist ning kus 2012. aastal oli töötuse määr 17,7 % (võrreldes 15,8 %-lise keskmisega Valloonias ja 11,2 %-ga üleriigiliselt)[7] ja ulatus 39 %-ni 18–25-aastaste hulgas; rõhutab, et tööotsijate madal kvalifikatsioon (51 % keskhariduseta, Valloonias 47 %) on veel üks takistus töö leidmisel;

9.      märgib, et pidades silmas piirkonna majanduslikku olukorda ja koondamiste arvu sealses metallurgiatööstuses tuleb Duferco ja NLMK töötajatel ümber õppida, et leida tööd samas piirkonnas muudel elualadel ja muudes sektorites;

10.    märgib, et kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab 701 koondatud töötaja tagasi tööle aitamiseks järgmisi meetmeid (grupeeritud kategooriate järgi): 1) isikustatud abi tööotsinguil, konkreetsete juhtumitega tegelemine ja üldine teabeteenus, 2) koolitus ja ümberõpe ning 3) ettevõtluse edendamine;

11.    peab tervitatavaks asjaolu, et meetmete üldises kooskõlastamises ja rakendamises osalesid mitmed tööturu osapooled ja organisatsioonid: ametiühingud (FGTB, CSC), FOREM (Valloonia piirkonna riiklik tööhõive- ja koolitusteenistus), Valloonia piirkonnas aktiivselt tegutsevad valdkondlikud kutse- ja tehnoloogiakoolituse keskused, Euroopa Sotsiaalfondi toetustega tegelev Belgia prantsuskeelse kogukonna amet ja Valloonia valitsus; tunnustab ka ametiühingute vahetut osalemist kõnealuste ettevõtete tarbeks moodustatud kahe vastava ümberpaigutamistalituse tegevuses;

12.    kiidab heaks koondatud töötajate tööalase konkurentsivõime suurendamiseks kavandatud aktiivsed tööturumeetmed; tuletab meelde, et fondi toetatavad individuaalsed teenused ei hõlma hüvitisi;

13.    tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes nende vajadustele kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale ja piirkonna potentsiaali arvestades;

14.    märgib, et kavandatud meetmed on suunatud ka asjaomaste ettevõtete juhtkondade liikmetele;

15.    väljendab heameelt asjaolu üle, et fondi meetmete elluviimise ja meetmetele juurdepääsu eri etappides on kohaldatud meeste ja naiste vahelise võrdõiguslikkuse ning mittediskrimineerimise põhimõtteid, mida tehakse ka edaspidi;

16.    rõhutab, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad leida püsivat pikaajalist tööd; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

17.    märgib, et käesolev taotlus fondi toetuse saamiseks ei hõlma meetmeid, mis on Belgias kollektiivse koondamise menetlustest tulenevalt kohustuslikud ning kuuluvad ümberpaigutamistalituste tavapärase tegevuse alla (nt töökohavahetuse toetus, koolitus, abi tööotsinguil, karjäärinõustamine jne); märgib, et enam kui pool prognoositavatest kuludest on kavas kulutada ümberpaigutamisteenustele, täpsemalt toetus-, juhendamis- ja integratsioonimeetmetele;

18.    kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

19.    teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

20.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

 • [1]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
 • [2]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
 • [3]  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
 • [4]  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 855).
 • [5]               Allikas: Maailma Teraseassotsiatsiooni statistika aastaraamat 2012 (Steel statistical Yearbook 2012)
 • [6]               Üldine aastane kasvumäär.
 • [7]               Allikas: Steunpunt WSE.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (Belgia taotlus EGF/2013/007BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK))

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[1], eriti selle artikli 12 lõiget 3,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[2], eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond („fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)[3] artikli 12 kohaselt ei tohi fond ületada iga-aastast maksimumsummat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades).

(3)      Belgia esitas 27. septembril 2013 taotluse, et saada fondist rahalist toetust seoses koondamistega ettevõtetes Duferco Belgium SA ja NLMK La Louvière SA, ning saatis taotluse kohta lisateavet 4. juulini 2014. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10.

(4)      Seega tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Belgia esitatud taotluse rahuldamiseks rahalist toetust summas 981 956 eurot,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 981 956 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

 • [1]               ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
 • [2]               ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
 • [3]             ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)[1] artikli 12 sätetele ning määruse (EÜ) nr 1927/2006[2] artiklile 12 ei tohi fondi aastane maksimumsumma ületada 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohane summa kantakse liidu üldeelarvesse varuna.

Menetluse kohaselt ning vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)[3] punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II. Ettevõtte Hainaut Steel taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon esitas 9. detsembril 2014 ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta Belgiale vahendite eraldamiseks, et toetada maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune on esimene taotlus, mida tuleb 2015. aasta eelarve raames käsitleda, ja see on seotud fondist Belgia kasuks kokku 981 956 euro kasutuselevõtmisega. See puudutab 708 töötaja koondamist vaatlusperioodil 22. jaanuar 2013 kuni 22. oktoober 2013. Taotlus on esitatud EGFi määruse artikli 2 punkti b sekkumiskriteeriumi alusel, mille kohaselt on fondist abi saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise vaatlusperioodi jooksul ettevõtetes, mis tegutsevad samas NACE Rev. 2 osas määratletud majandussektoris ja paiknevad liikmesriigi NUTS 2. tasandi ühes piirkonnas või kahes külgnevas piirkonnas.

Taotlus saadeti komisjonile 27. septembril 2013. Komisjon leidis, et taotlus vastab määruse (EÜ) nr 1927/2006[4] artikli 2 punktis b sätestatud fondi kasutuselevõtmise tingimustele.

Belgia ametiasutuste osutatud andmete kohaselt on terasetootmise sektorit raputanud tõsine majanduslik ebastabiilsus ja eriti ELi turuosa kiire kahanemine: ajavahemikul 2006–2011 vähenes toorterase tootmine ELi 27 liikmesriigis 206,9 miljonilt tonnilt 177,7 miljonile tonnile (–14,1 %; aastane kasv –3,0 %[5]), samal ajal kui maailma tasandil kasvas tootmismaht 1 249,0 miljonilt tonnilt 1 518,3 miljonile tonnile (+21,6 %; aastane kasv +4,0 %). See on kaasa toonud ELi 27 liikmesriigi toorterase turuosa mahu vähenemise 16,6 %-lt 2006. aastal 11,7 %-le 2011. aastal (–29,4 %; aastane kasv –6,7 %). Võrdluseks tuleb tõdeda, et samal ajavahemikul suurenes Hiina turuosa 33,7 %-lt 45,0 %-le (+33,6 %; aastane kasv +6,0 %).

Kõnealuste kaubandusstruktuuris aset leidnud muutuste mõju on süvendanud muud tegurid, näiteks terasenõudluse vähenemine ELi autotööstuses ja ehitussektoris majanduskriisi tagajärjel ning tootmiskulude (tooraine, energiatarbimise, keskkonnakaitse nõuete täitmisega seotud kulud jms) suhteline suurenemine. Need tegurid on kahjustanud ELi terasetööstuse konkurentsivõimet ning selle tagajärjel on viimastel aastatel mitmete Euroopa terasetootjate tehaste sulgemise ja restruktureerimise tõttu terasesektoris kadunud väga paljud töökohad[6]. Näiteks vähenes ELi 27 liikmesriigi metallurgiatööstuses (NACE Rev. 2 osa 24 (metallitootmine)) töötavate inimeste arv aastatel 2008–2013 umbes 280 000 võrra ehk 1,44 miljonilt 1,16 miljonile (–19,4 %)[7].

Kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett sisaldab 701 koondatud töötaja tagasi tööle aitamiseks järgmisi meetmeid: isikustatud abi tööotsinguil, konkreetsete juhtumitega tegelemine ja üldine teabeteenus, koolitus ja ümberõpe ning ettevõtluse edendamine.

Belgia ametiasutuste arvamuse kohaselt moodustavad 1. juunil 2013. aastal algatatud meetmed üheskoos kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi ja kujutavad endast aktiivseid tööturumeetmeid, mille eesmärk on aidata töötajatel naasta tööturule.

Belgia ametiasutused on oma taotluses kinnitanud, et

–      fondist saadav rahaline toetus ei asenda meetmeid, mis on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute vastutusalas[8];

–      meetmed on ette nähtud töötajate toetamiseks ja neid ei kasutata ettevõtete või sektorite ümberstruktureerimiseks;

–      meetmeid ei toetata muudest liidu fondidest või rahastamisvahenditest[9].

Seoses haldus- ja kontrollisüsteemidega on Belgia teatanud, et fondi rahalist toetust haldavad ja kontrollivad samad asutused, kes teevad seda Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavate meetmete puhul. Korraldusasutusena toimib üks ESFi Vallooni-Brüsseli föderatsiooni ameti talitus ning makseasutusena ESFi ameti teine eraldiseisev talitus. Sertifitseerimisasutuse ülesandeid täidab Vallooni-Brüsseli föderatsiooni peasekretariaat ning vahendusasutusena toimib FOREM.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 981 956 euro ümberpaigutamiseks.

See on praeguseks teine eelarvepädevatele institutsioonidele esitatud ümberpaigutamise ettepanek fondi kasutuselevõtuks 2015. aasta jooksul.

Kolmepoolne menetlus seoses komisjoni ettepanekuga võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud korras, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele kaasatakse protsessi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kellelt oodatakse konstruktiivset kaasabi fondi kasutuselevõtmise taotluste hindamisel.

 • [1]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
 • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
 • [3]  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
 • [4]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
 • [5]  Üldine aastane kasvumäär.
 • [6]             Vt komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele – Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava (COM(2013) 407).
 • [7]             Allikas: Eurostat (online andmekood: lfsq_egan22d). Sektoripõhised tööhõiveandmed on kättesaadavad NACE Rev. 2 osade täpsustasandil.
 • [8]             Fondist saadav rahaline toetus võimaldab Belgia ametiasutustel osutada töökohavahetusteenuseid kohustuslikest perioodidest pikema aja jooksul ning võtta lisameetmeid. Fondi toetusest kaetavate kulude arvutamisel võtavad Belgia ametiasutused arvesse õiguslike kohustustega ette nähtud perioodi jooksul võetud meetmeid (see kehtib üksnes ümberpaigutamisega (tugi/juhendamine/integreerimine) seotud meetme puhul). Kohustusliku perioodi jooksul osutatud töökohavahetusteenuste tundide arv arvatakse sihtrühmas olevatele isikutele osutatud töökohavahetusteenuste tundide koguarvust maha.
 • [9]             Fondist anti rahalist toetust lähenemist käsitleva 2008.–2013. aasta tööprogrammi telje 2.2 alusel projektile „EnTrain” (En Transition-Reconversion-Accompagnement), mille eesmärk oli töötada välja ümberpaigutamistalituste üldised pedagoogilised meetodid.

LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ZP/ch D(2014)60428

Hr Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) puhul (COM(2014)0725)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev komisjoni töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning fondi käsitlev töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamus põhineb järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et taotlus põhineb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktil b ja puudutab 708 koondamist üheksa kuud kestnud ajavahemikul 22. jaanuarist kuni 22. oktoobrini 2013. aastal (sealhulgas 381 koondamist Dufercos ja 327 koondamist NLMKs) ning et mõlemad ettevõtted asuvad La Louvière’is Kesk-Hainaut’ piirkonnas ja tegutsevad samas majandustegevuse sektoris (NACE Rev. 2 osa 24 „Metallitootmine”);

B) arvestades, et näitamaks seost koondamiste ja maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutuste vahel, väidavad Belgia ametiasutused, et metallitootmise sektorit on tabanud olulised majanduslikud häired, eelkõige ELi turuosa olulise langus; arvestades, et kõnealuste kaubandusstruktuuris aset leidnud muutuste mõju on süvendanud muud tegurid, näiteks terasenõudluse vähenemine ELi auto- ja ehitustööstuses majanduskriisi tõttu ning tootmiskulude (tooraine, energiatarbimise, keskkonnakaitse nõuete täitmisega seotud kulud jms) suhteline suurenemine;

C) arvestades, et nimetatud tegurid on viimastel aastatel viinud selles sektoris paljude töökohtade kadumisele, kuna mitmed Euroopa terasetootjad on tehaseid sulgenud ja tootmise ümber korraldanud (ajavahemikul 2008–2013 kahanes EL 27 riikides metallurgiatööstuse töötajate arv 280 000 võrra – 1,44 miljonilt 1,16 miljonile);

D) arvestades, et alates EGFi käivitamisest 2007. aastal on fondi taotluste seas olnud neli terasetööstusega seotud taotlust, millest kolm olid seotud maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega ning üks ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga;

E) arvestades, et enamus (97 %) meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest on mehed; arvestades, et suurim vanuserühm (83 %) on 25–54-aastased ja suuruselt teise töötajate rühma (14%) moodustavad 55–64-aastased;

F) arvestades, et Belgia ametiasutused rõhutavad traditsioonilise rasketööstuse olulisust piirkonna tööhõivele (ligi 12 % piirkonna palgasaajate töökohtadest on tootmissektoris);

G) arvestades, et 2012. aastal oli Kesk-Hainaut’ töötuse määr 17,7 %, samas kui Valloonias oli keskmine näitaja 15,8 % ja kogu riigis 11,2 %.

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Belgia taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 2 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Belgial õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et kõnealune EGFi taotlus ei hõlma meetmeid, mis on Belgias kollektiivsete koondamiste menetlustest tulenevalt kohustuslikud ja kuuluvad ümberpaigutamistalituste tavapärase tegevuse alla (nt töökohavahetuse toetus, koolitus, abi tööotsingul, karjäärinõustamine jne);

3.  märgib, et pidades silmas piirkonna majanduslikku olukorda ja koondamiste arvu sealses metallurgiatööstuses, tuleb Duferco ja NLMK töötajatel ümber õppida, et leida tööd samas piirkonnas muudel elualadel ja muudes sektorites;

4.  väljendab rahulolu, et kavandatud meetmed on konkreetsed ja arvestavad erinevate koolitus- ja ümberõppevajadustega;

5.  märgib, et kavandatud meetmed olid suunatud ka asjaomaste ettevõtete juhtkondade liikmetele;

6.  väljendab rahulolu, et kõnealused meetmed määrati koostöös tööturu eri osapooltega kindlaks arutelude ja mitme ettevalmistava kohtumise tulemusena ning et ametiühingud on otseselt seotud ümberpaigutamistalituse töö korraldamisega ning teatavate meetmete rakendamisega;

7.  märgib, et enam kui pool prognoositavatest kuludest on kavas kulutada ümberpaigutamisteenustele, täpsemalt toetus-, juhendamis- ja integratsioonimeetmetele; märgib, et neid meetmeid osutab Valloonia piirkonna riiklik tööhõive- ja koolitusasutus FOREM, kes toimib käesoleva taotluse rakendamisel vahendusasutusena.

Lugupidamisega,

Marita ULVSKOG,

esimehe kohusetäitja, esimene aseesimees

LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Hr Jean ARTHUIS

esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

ASP 09 G 205

B 1047 Brüssel

Austatud hr Arthuis

Teema:            Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmine

Regionaalarengukomisjonile on esitatud arvamuse saamiseks kuus Euroopa Komisjoni ettepanekut Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta. Saan aru, et eelarvekomisjonil on 26. veebruaril kavas vastu võtta raportid kõigi kuue ettepaneku kohta:

         COM(2014)0725 on ettepanek eraldada fondist 981 956 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Hainaut’ piirkonnas metallitootmise valdkonnas tegutseva ettevõtte Duferco Belgium SA sulgemise ja ettevõttes NLMK La Louvière SA töötajate arvu vähendamise tagajärjel koondatud 708 töötaja tööturule tagasipöördumist.

        COM(2014)0726 on ettepanek eraldada fondist 1 094 760 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Saksamaal Brandenburgi ja Weser-Emsi piirkonnas arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmise valdkonnas tegutsevast ettevõttest aleo solar AG ja tema kahest tütarettevõttest, aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) ja aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg), koondatud 657 töötaja tööturule tagasipöördumist.

         COM(2014)0734 on ettepanek eraldada fondist 1 591 486 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Liège’i piirkonnas metallitootmise valdkonnas tegutsevast ettevõttest ArcelorMittal Liège S.A. koondatud 1285 töötaja tööturule tagasipöördumist.

         COM(2014)0735 on ettepanek eraldada fondist 1 222 854 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Hainaut’ piirkonnas masinate ja seadmete tootmise valdkonnas tegutsevast ettevõttest Caterpillar Belgium S.A. koondatud 1030 töötaja tööturule tagasipöördumist.

         COM(2015)0009 on ettepanek eraldada fondist 1 339 928 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Auvelais’ piirkonnas autotööstuses kasutatavat turvaklaasi tootnud tehase Saint-Gobain Sekurit Benelux sulgemise tõttu koondatud 257 töötaja tööturule tagasipöördumist.

         COM(2015)0013 on ettepanek eraldada fondist 115 205 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Poola keemiatoodete tootmisega tegelevast ettevõttest Zaklady Chemiczne Zachem koondatud 615 töötaja tööturule tagasipöördumist.

Komisjoni koordinaatorid on neid ettepanekuid hinnanud ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et komisjonil ei ole vastuväiteid EGFi kasutuselevõtule kõnealustel juhtudel ega Euroopa Komisjoni poolt pakutud eelnimetatud summade eraldamisele.

Lugupidamisega,

Iskra MIHAYLOVA

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

26.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský