Menettely : 2015/2019(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0031/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0031/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2015 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0043

MIETINTÖ     
PDF 168kWORD 96k
2.3.2015
PE 546.791v02-00 A8-0031/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), Belgia)

(COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Andrej Plenković

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), Belgia)

(COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0725 – C8-0013/2015),

–   ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006 (1) (EGR-asetus),

–   ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–   ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0031/2015),

A. ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C. ottaa huomioon, että EGR-asetus (EU) N:o 1309/2013(4) ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamisen tarkoitettuja kannustimia;

D. ottaa huomioon, että Belgia jätti hakemuksen EGF/2013/007 BE/Hainaut steel EGR:n rahoitustuen saamiseksi sen jälkeen, kun NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 24 (Metallien jalostus) luokitellulla toimialalla toimivasta kahdesta yrityksestä, jotka molemmat sijaitsevat La Louvièrssa Hainaut’n läänissä, oli vähennetty 708 työntekijää (Dufercon sulkeminen ja NLMK:n työntekijävähennykset); ottaa huomioon, että työntekijävähennykset tapahtuivat viiteajanjaksolla 22. tammikuuta 2013–22. lokakuuta 2013 ja ovat yhteydessä EU:n markkinaosuuden nopeaan pienenemiseen terästuotannon alalla;

E.  ottaa huomioon, että EGR:stä pyydetty rahoitusosuus on yhteensä 981 956 euroa (50 prosenttia kokonaiskustannuksista);

F.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  toteaa, että EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa esitetyt edellytykset täyttyvät, ja on näin ollen komission kanssa yhtä mieltä siitä, että Belgia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Belgian viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 27. syyskuuta 2013 noudattaen EGR-asetusta, jossa käsittelyaikaa ei rajata, ja että komissio antoi hakemuksesta arvionsa 9. joulukuuta 2014;

3.   panee huolestuneena merkille menettelyn pitkän keston ensimmäisistä työntekijävähennyksistä hakemuksen arviointiin; palauttaa mieliin, että EGR:n tavoite on auttaa vähennettyjä työntekijöitä mahdollisimman nopeasti; korostaa, että EGR-hakemus toimitettiin 27. syyskuuta 2013 ja että lähes puolitoista vuotta ehti kulua ennen kuin siitä äänestettiin budjettivaliokunnassa;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Belgian viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 1. kesäkuuta 2013 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen jättämistä;

5.  toteaa, että Dufercon ja NLMK:n irtisanomiset liittyvät globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin, kun otetaan huomioon, että terästuotanto on kärsinyt vakavista talouden häiriötiloista ja erityisesti EU:n markkinaosuuden nopeasta pienenemisestä; toteaa lisäksi, että näiden kaupan rakenteissa tapahtuneiden muutosten vaikutusta maailmankauppaan ovat pahentaneet muut tekijät, kuten teräksen kysynnän supistuminen auto- ja rakennusalalla EU:ssa talouskriisin seurauksena ja tuotantokustannusten suhteellinen kasvu;

6.  toteaa, että Belgian viranomaisten tietojen(5) mukaan raakateräksen tuotanto väheni EU-27:ssä vuosien 2006 ja 2011 välillä 206,9 miljoonasta tonnista 177,7 miljoonaan tonniin (–14,1 % eli –3,0 % vuositasolla(6)), kun taas maailmanlaajuisesti tuotanto kasvoi 1 249,0 miljoonasta tonnista 1 518,3 miljoonaan tonniin (+ 21,6 % eli + 4,0 % vuositasolla); toteaa, että tämä pienensi EU-27:n markkinaosuutta raakateräksen tuotannossa määrällisesti mitattuna 16,6 prosentista vuonna 2006 11,7 prosenttiin vuonna 2011 (−29,4 % eli −6,7 % vuositasolla), ja toteaa vertailun vuoksi, että samalla ajanjaksolla Kiinan markkinaosuus kasvoi 33,7 prosentista 45,0 prosenttiin;

7.  toteaa, että tämä on viides teräsalaa koskeva EGR-hakemus ja että kolme näistä hakemuksista liittyi globalisaatioon ja yksi maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin; korostaa, että unionin tasolla tarvitaan tehokkaita ja koordinoituja toimia teräsalan työttömyysongelman ratkaisemiseksi;

8.  toteaa, että Dufercon ja NLMK:n työntekijävähennyksien odotetaan vaikuttavan kielteisesti Hainaut’n lääniin, joka on entistä hiilikaivos- ja terästeollisuusaluetta, jolla työllisyys on vahvasti riippuvainen perinteisestä raskaasta teollisuudesta sekä julkisesta sektorista; toteaa, että vuonna 2012 työttömyysaste Hainaut’n läänissä oli 17,7 prosenttia verrattuna Vallonian alueen keskimääräiseen 15,8 prosenttiin ja kansallisen tason 11,2 prosenttiin(7) ja että 18–25-vuotiaiden työttömyysaste oli kaikkein korkein (39 %); korostaa, että työnhakijoiden koulutustaso on yleensä alhainen (51 prosentilla ei ole keskiasteen koulutusta, kun Vallonian alueen vastaava luku on 47 prosenttia), mikä vaikeuttaa työnsaantia entisestään;

9.  toteaa alueen taloudellisen tilanteen ja metalliteollisuuden työntekijävähennykset huomioon ottaen, että jos Dufercon ja NLMK:n työntekijät haluavat työllistyä kyseisellä alueella, heidän on kouluttauduttava uudelleen löytääkseen töitä muissa ammateissa ja muilla aloilla;

10. toteaa, että yhteisrahoitettava yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti muodostuu seuraavista toimenpiteistä, joiden tavoitteena on edistää 701 vähennetyn työntekijän palaamista työmarkkinoille (ryhmitelty luokittain): (1) yksilöllinen työnhakuneuvonta, yksittäisten tapausten hallinnointi ja yleiset tiedotuspalvelut, (2) koulutus ja uudelleenkoulutus ja (3) yrittäjyyden edistäminen;

11. panee tyytyväisenä merkille, että toimenpiteiden yleiseen koordinointiin ja täytäntöönpanoon osallistui useita työnmarkkinaosapuolia ja organisaatioita, joista voidaan mainita seuraavat: ammattiliitot (FGTB ja CSC), FOREM (Vallonian alueen julkinen työvoima- ja koulutuspalvelu), Vallonian alueella toimivat alakohtaiset ammatillisen ja teknisen koulutuksen keskukset, Belgian ranskankielisen yhteisön Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) vastaava virasto ja Vallonian hallitus; panee lisäksi tyytyväisenä merkille, että ammattiliitot osallistuvat suoraan kumpaakin yritystä varten perustetun kahden uudelleensijoitusyksikön hallinnointiin;

12. panee tyytyväisenä merkille ehdotetut aktiiviset työmarkkinatoimenpiteet, jotka edistävät vähennettyjen työntekijöiden työllistymistä; palauttaa mieliin, että avustuksia ei mainita EGR:n tukemien yksilöllisten palvelujen luettelossa;

13. palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön ja alueen potentiaaliin;

14. toteaa, että ehdotetut toimenpiteet koskevat myös asianomaisten yritysten johtajia;

15. panee tyytyväisenä merkille, että sekä tasa-arvon että syrjimättömyyden periaatteita on sovellettu ja sovelletaan edelleen EGR:n toimenpiteiden täytäntöönpanon eri vaiheissa ja haettaessa tukea EGR:stä;

16. painottaa, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

17. toteaa, että tähän EGR-hakemukseen ei ole sisällytetty toimenpiteitä, jotka ovat pakollisia työntekijöiden joukkovähentämisten yhteydessä Belgiassa ja jotka toteutetaan osana uudelleensijoitusyksiköiden tavanomaista toimintaa (esim. uudelleensijoittumisessa tukeminen, koulutus, työnhakuneuvonta, uraneuvonta jne.); panee merkille, että yli puolet arvioiduista kokonaiskustannuksista on tarkoitus käyttää uudelleensijoittumispalveluihin eli tuki-, ohjaus- ja integrointitoimenpiteisiin;

18. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

19. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

20. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1309/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2020 kumoamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855).

(5)

             Lähde: World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2012.

(6)

             Compound Annual Growth Rate (yhdistetty vuotuinen kasvuaste).

(7)

             Lähde: Steunpunt WSE.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK), Belgia)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(1) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu lisätuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa.

(2)      EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3)      Belgia esitti 27 päivänä syyskuuta 2013 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi yritysten Duferco Belgium SA ja NLMK La Louvière SA työntekijävähennysten vuoksi ja toimitti sitä täydentäviä lisätietoja 4 päivään heinäkuuta 2014 asti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)      Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja 981 956 euron suuruisen rahoitustuen antamiseksi Belgian hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta (EGR) otetaan käyttöön 981 956 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2015 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

(1)

             EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

             EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

           EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.


PERUSTELUT

I. Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 12 artiklan(1) sekä asetuksen (EY) N:o 1927/2006 12 artiklan(2) mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohtaa(3), jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II. Hainaut steeliä koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 9. joulukuuta 2014 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta Belgian hyväksi, jotta voidaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömäksi jääneiden työntekijöiden palaamista työmarkkinoille.

Tämä on ensimmäinen vuoden 2015 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee yhteensä 981 956 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Belgian hyväksi. Hakemus koskee 708 työntekijän vähentämistä viiteajanjaksolla 22. tammikuuta 2013–22. lokakuuta 2013. Hakemus perustuu EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdassa vahvistettuun toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään yhdeksän kuukauden viiteajanjaksona yrityksissä, jotka toimivat NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla määritellyllä samalla talouden alalla ja sijaitsevat NUTS 2 -tason yhdellä alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella jäsenvaltiossa.

Hakemus esitettiin komissiolle 27. syyskuuta 2013. Komissio totesi, että hakemus täyttää asetuksen (EY) N:o 1927/2006(4) (EGR-asetus) 2 artiklan b alakohdassa esitetyt EGR:n rahoitustuen myöntämisen edellytykset.

Belgian viranomaisten mukaan terästuotanto on kärsinyt vakavista talouden häiriötiloista ja erityisesti EU:n markkinaosuuden nopeasta pienenemisestä: raakateräksen tuotanto väheni EU-27:ssä vuosien 2006 ja 2011 välillä 206,9 miljoonasta tonnista 177,7 miljoonaan tonniin (–14,1 % eli –3,0 % vuositasolla(5)), kun taas maailmanlaajuisesti tuotanto kasvoi 1 249,0 miljoonasta tonnista 1 518,3 miljoonaan tonniin (+ 21,6 % eli + 4,0 % vuositasolla). Tämä pienensi EU-27:n markkinaosuutta raakateräksen tuotannossa määrällisesti mitattuna 16,6 prosentista vuonna 2006 11,7 prosenttiin vuonna 2011 (−29,4 % eli −6,7 % vuositasolla). Vertailun vuoksi voidaan todeta, että samalla ajanjaksolla Kiinan markkinaosuus kasvoi 33,7 prosentista 45,0 prosenttiin (+33,6 % eli +6,0 % vuositasolla).

Näiden kaupan rakenteissa tapahtuneiden muutosten vaikutusta ovat pahentaneet muut tekijät, kuten teräksen kysynnän supistuminen auto- ja rakennusalalla EU:ssa talouskriisin seurauksena ja tuotantokustannusten (raaka-aineet, energia, ympäristöön liittyvät rajoitteet jne.) suhteellinen kasvu. Nämä seikat ovat vahingoittaneet EU:n terästeollisuuden kilpailukykyä ja johtaneet siihen, että teräsalalla on menetetty lukuisia työpaikkoja viime vuosina, mihin ovat olleet syynä tuotantolaitosten sulkemiset ja useiden terästuotteiden valmistajien rakenneuudistukset Euroopassa(6). Esimerkiksi vuosina 2008–2013 metalliteollisuudessa (NACE Rev. 2:n kaksinumerotaso 24 ’Metallien jalostus’) työskentelevien määrä laski EU-27:ssä noin 280 000:lla 1,44 miljoonasta 1,16 miljoonaan

(–19,4 %)(7).

Yhteisrahoitettavaan yksilöllisten palvelujen koordinoituun pakettiin sisältyy toimenpiteitä, joilla edistetään 701 vähennetyn työntekijän paluuta työmarkkinoille ja joita ovat seuraavat: yksilöllinen työnhakuneuvonta, yksittäisten tapausten hallinnointi ja yleiset tiedotuspalvelut, koulutus ja uudelleenkoulutus ja yrittäjyyden edistäminen.

Belgian viranomaisten mukaan 1. kesäkuuta 2013 käynnistetyt toimet muodostavat yhdessä yksilöllisten palveluiden koordinoidun paketin ja ne ovat aktiivisia työmarkkinatoimia, joilla pyritään edistämään työntekijöiden paluuta työmarkkinoille.

Belgian viranomaiset ovat vahvistaneet hakemuksessaan, että

–      EGR:stä saatavalla rahoitustuella ei korvata toimenpiteitä, jotka kuuluvat yritysten vastuualaan kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla(8);

–      toimenpiteillä tuetaan yksittäisiä työntekijöitä eikä niitä käytetä yritysten tai toimialojen rakenneuudistukseen;

–      toimenpiteet eivät saa rahoitustukea muista unionin rahastoista ja rahoitusvälineistä(9).

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmien osalta Belgia on ilmoittanut, että EGR:n rahoitustuen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavat samat elimet, joille kuuluu myös Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) saatavan rahoituksen hallinnointi ja valvonta. Yksi ESR:n Belgian ranskankielisen yhteisön viraston yksikkö toimii hallintoviranomaisena ja toinen erillinen yksikkö ESR:n virastossa toimii maksuviranomaisena. Belgian ranskankielisen yhteisön pääsihteeristö toimii todentamisviranomaisena ja FOREM välittävänä elimenä.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön kaikkiaan 981 956 eurosta.

Tämä on toinen budjettivallan käyttäjälle vuonna 2015 toimitettu siirtoehdotus rahaston varojen käyttöönotosta.

Trilogi komission ehdotuksesta päätökseksi EGR:n varojen käyttöönotosta voitaisiin mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa oikeusperustan 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, paitsi jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunta osallistuu prosessiin, jotta se voi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(5)

Compound Annual Growth Rate (yhdistetty vuotuinen kasvuaste).

(6)

           Vrt. komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle – Kilpailukykyistä ja kestävää eurooppalaista terästeollisuutta koskeva toimintasuunnitelma (COM(2013)0407).

(7)

           Lähde: Eurostat (online data code: lfsa_egan22d). Alakohtaista työllisyyttä koskevia tietoja ei ole saatavilla eriytetymmin kuin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla.

(8)

           EGR:n rahoitustuen ansiosta Belgian viranomaiset voivat jatkaa uudelleensijoituspalvelujen tarjoamista pakollisten ajanjaksojen yli ja toteuttaa lisätoimenpiteitä. Belgian viranomaiset ottavat EGR:lle osoitettujen kustannusten laskennassa huomioon oikeudellisten velvoitteiden alaisena kautena toteutetut toimenpiteet (tämä koskee ainoastaan toimenpidettä ”Uudelleensijoittuminen (tuki/ohjaus/integrointi)”). Pakollisena ajanjaksona toteutettujen uudelleensijoituspalvelujen tuntimäärä vähennetään siitä uudelleensijoituspalvelujen kokonaistuntimäärästä, josta kukin tuen kohteena oleva edunsaaja on hyötynyt.

(9)

           ESR:n rahoitustukea myönnettiin lähentymistä koskevan toimenpideohjelman (2008–2013) toimintalinjasta 2.2 hankkeelle (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), jolla pyrittiin kehittämään pedagogisia menetelmiä uudelleensijoitusyksiköille yleensä.


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ZP/ch D(2014)60428

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Aihe: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (COM(2014)0725)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) Hakemus perustuu asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohtaan ja liittyy 708 työntekijään, jotka vähennettiin NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 24 (Metallien jalostus) luokitellulla toimialalla toimivasta kahdesta yrityksestä, jotka molemmat sijaitsevat La Louvièrssa Hainaut’n läänin keskiosassa, viiteajanjaksolla 22. tammikuuta 2013–22. lokakuuta 2013 (381 työntekijää Dufercosta ja 327 työntekijää NLMK:sta).

B) Osoittaakseen yhteyden työntekijävähennysten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välillä Belgian viranomaiset väittävät, että terästuotanto on kärsinyt vakavista talouden häiriötiloista ja erityisesti EU:n markkinaosuuden nopeasta pienenemisestä. Näiden kaupan rakenteissa tapahtuneiden muutosten vaikutusta ovat pahentaneet muut tekijät, kuten teräksen kysynnän supistuminen auto- ja rakennusalalla EU:ssa talouskriisin seurauksena ja tuotantokustannusten (raaka-aineet, energia, ympäristöön liittyvät rajoitteet jne.) suhteellinen kasvu.

C) Nämä seikat ovat johtaneet siihen, että teräsalalla on menetetty lukuisia työpaikkoja viime vuosina tuotantolaitosten sulkemisten ja useiden terästuotteiden valmistajien rakenneuudistusten vuoksi (vuosina 2008–2013 metalliteollisuudessa työskentelevien määrä laski EU-27:ssa noin 280 000:lla 1,44 miljoonasta 1,16 miljoonaan).

D) Globalisaatiorahasto käynnistettiin vuonna 2007, minkä jälkeen on toimitettu neljä teräsalaa koskevaa EGR-hakemusta. Kolme näistä hakemuksista liittyi globalisaatiosta ja yksi maailmanlaajuisesta rahoitus- ja talouskriisistä johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin.

E) Enemmistö (97 prosenttia) toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä on miehiä. Suurin osa työntekijöistä (83 prosenttia) on 25–54-vuotiaita, ja toiseksi suurimman ryhmän (14 prosenttia) muodostavat 55–64-vuotiaat.

F) Belgian viranomaiset korostavat, että alueen työllisyys on vahvasti riippuvainen perinteisestä raskaasta teollisuudesta (valmistusteollisuuden osuus alueen palkansaajista on lähes 12 prosenttia).

G) Vuonna 2012 työttömyysaste Hainaut’n läänissä oli 17,7 prosenttia verrattuna Vallonian alueen keskimääräiseen 15,8 prosenttiin ja kansallisen tason 11,2 prosenttiin.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Belgian hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohdassa esitetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Belgia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että tähän EGR-hakemukseen ei ole sisällytetty toimenpiteitä, jotka ovat pakollisia työntekijöiden joukkovähentämisten yhteydessä Belgiassa ja jotka toteutetaan osana uudelleensijoitusyksiköiden tavanomaista toimintaa (esim. uudelleensijoittumisessa tukeminen, koulutus, työnhakuneuvonta, uraneuvonta jne.);

3.  toteaa alueen taloudellisen tilanteen ja metalliteollisuuden työntekijävähennykset huomioon ottaen, että jos Dufercon ja NLMK:n työntekijät haluavat työllistyä kyseisellä alueella, heidän on kouluttauduttava uudelleen löytääkseen töitä muissa ammateissa ja muilla aloilla;

4.  panee tyytyväisenä merkille, että ehdotetut toimenpiteet on täsmennetty ja että ne kattavat erilaiset koulutus- ja uudelleenkoulutustarpeet;

5.  toteaa, että ehdotetut toimenpiteet koskevat myös asianomaisten yritysten johtajia;

6.  panee tyytyväisenä merkille, että toimenpiteet ovat tulosta eri työmarkkinaosapuolten kesken pidetyistä keskusteluista ja valmistelevista kokouksista ja että ammattiliitot ovat suoraan mukana uudelleensijoitusyksiköiden hallinnossa ja tiettyjen toimenpiteiden täytäntöönpanossa;

7.  toteaa, että yli puolet arvioiduista menoista aiheutuu uudelleensijoituspalveluista, joita ovat tuki, ohjaus ja integrointi; toteaa, että nämä palvelut järjestää FOREM (Vallonian alueen julkinen työvoima- ja koulutuspalvelu), joka toimii välittävänä elimenä tämän hakemuksen täytäntöönpanossa.

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG

puheenjohtajana toiminut ensimmäinen varapuheenjohtaja


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean ARTHUIS

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

ASP 09 G 205

B-1047 Bryssel

Arvoisa puheenjohtaja

Aihe:   Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten kuusi erillistä komission ehdotusta päätöksiksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä kutakin ehdotusta koskevat mietinnöt 26. helmikuuta.

-          COM(2014)0725 koskee 981 956 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Hainaut’n läänissä metalliteollisuuden alalla toimivan Duferco Belgium SA:n sulkemiseen liittyvien työntekijävähennysten ja NLMK La Louvière SA:n toteuttamien työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 708 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

-          COM(2014)0726 koskee 1 094 760 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Saksassa Brandenburgin ja Weser-Emsin alueilla tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen alalla toimivan Aleo Solar AG:n ja sen kahden tytäryhtiön, Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) ja Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 657 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

-          COM(2014)0734 koskee 1 591 486 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Liegen alueella metalliteollisuuden alalla toimivan ArcelorMittal Liège S.A.:n työntekijävähennysten vuoksi irtisanottujen 1 285 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

-          COM(2014)0735 koskee 1 222 854 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Hainaut'n läänissä koneiden ja laitteiden alalla toimivasta Caterpillar Belgium S.A -yrityksestä työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 1 030 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

-          COM(2015)0009 koskee 1 339 928 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Auvelais'ssa sijaitsevan turvalasia autoteollisuudelle valmistavan Saint-Gobain Sekurit Benelux SA:n tehtaan sulkemisen seurauksena irtisanottujen 257 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

-          COM(2015)0013 koskee 115 205 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Puolassa toimivasta kemiallisia tuotteita valmistavasta Zaklady Chemiczne Zachemista irtisanottujen 615 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseiset ehdotukset ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisten komission ehdottamien määrien myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö