Ziņojums - A8-0031/2015Ziņojums
A8-0031/2015

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK))

2.3.2015 - (COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Budžeta komiteja
Referents: Andrej Plenković

Procedūra : 2015/2019(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0031/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0031/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK))

(COM(2014)0725 – C8-0013/2015 – 2015/2019(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0725 – C8-0013/2015),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi [1] (EGF regula),

–   ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[2], un jo īpaši tās 12. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] (2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgums) un jo īpaši tā 13. punktu,

–   ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīguma 13. punktā paredzēto trialoga procedūru,

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A8-0031/2015),

A. tā kā Savienība ir izveidojusi likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Savienība sniedz atlaistiem darbiniekiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz pēc iespējas drīz un efektīvi, un lēmumi par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu ir jāpieņem, pienācīgi ņemot vērā 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu;

C. tā kā Regulas (ES) Nr. 1309/2013[4] pieņemšana atspoguļo Parlamenta un Padomes panākto vienošanos no jauna iekļaut ar krīzi saistīto fonda izmantošanas kritēriju, palielināt Savienības finansiālo ieguldījumu līdz 60 % no ierosināto pasākumu kopējām paredzamajām izmaksām, palielināt EGF pieteikumu izskatīšanas efektivitāti Komisijā un samazināt vērtēšanas un apstiprināšanas laiku Parlamentā un Padomē, paplašināt atbalsttiesīgo darbību un saņēmēju loku, ietverot arī pašnodarbinātas personas un jauniešus, un finansēt iniciatīvas savu uzņēmumu izveidei;

D. tā kā Beļģija ir iesniegusi pieteikumu EGF/2013/007 BE/Hainaut steel, lai saņemtu finansiālu ieguldījumu no EGF pēc tam, kad saistībā ar Duferco slēgšanu un darbinieku skaita samazināšanu NLMK ir atlaisti 708 darbinieki šajos divos uzņēmumos, kuri darbojas NACE 2. red. 24. nodaļas “Metālu ražošana” nozarē un kuri abi atrodas Laluvjērā Eno reģionā; tā kā minētās atlaišanas notika pārskata periodā no 2013. gada 22. janvāra līdz 2013. gada 22. oktobrim un ir saistītas ar Savienības tirgus daļas strauju samazināšanos tērauda ražošanas nozarē;

E.  tā kā pieprasītais EGF finansiālais ieguldījums ir EUR 981 956 (50 % no kopējām izmaksām);

F.  tā kā pieteikums atbilst EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  norāda, ka EGF regulas 2. panta b) punktā paredzētie nosacījumi ir ievēroti, un tādēļ piekrīt Komisijai, ka Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka Beļģijas iestādes pieteikumu finansiālā ieguldījuma saņemšanai no EGF iesniedza 2013. gada 27. septembrī saskaņā ar EGF regulu, kurā nav ierobežots apmācībai paredzētais laiks, un ka Komisija pieteikuma novērtējumu darīja pieejamu 2014. gada 9. decembrī;

3.  pauž bažas par ilgo procedūru no dienas, kad tika atlaisti pirmie darbinieki, līdz pieteikuma novērtēšanai; atgādina, ka EGF mērķis ir pēc iespējas ātrāk sniegt palīdzību atlaistiem darbiniekiem; uzsver, ka EGF pieteikums tika iesniegts 2013. gada 27. septembrī, kas nozīmē, ka līdz brīdim, kad par to balsoja Budžeta komitejā, bija pagājis gandrīz pusotrs gads;

4.  atzinīgi vērtē to, ka Beļģijas iestādes, lai steidzami palīdzētu darba ņēmējiem, individualizētos pakalpojumus atlaistajiem darbiniekiem nolēma sniegt no 2013. gada 1. jūnija — labu laiku pirms lēmuma par EGF atbalsta piešķiršanu ierosinātajam saskaņotajam pasākumu kopumam;

5.  uzskata, ka darbinieku atlaišana Duferco un NLMK ir saistīta ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, jo tērauda ražošanas nozarē ir radušies nopietni ekonomikas traucējumi, jo īpaši ES tirgus daļas strauja samazināšanās; turklāt negatīvo ietekmi uz tirdzniecības modeļiem ekonomikas krīzes un ražošanas izmaksu relatīva pieauguma rezultātā pastiprināja vēl citi faktori, piemēram, tērauda pieprasījuma samazināšanās autobūves un celtniecības nozarēs;

6.  norāda, ka saskaņā ar datiem, uz kuriem atsaucas Beļģijas iestādes[5], no 2006. līdz 2011. gadam neapstrādāta tērauda ražošana ES–27 valstīs samazinājās no 206,9 miljoniem tonnu līdz 177,7 miljoniem tonnu (– 14,1 %; gada izaugsme: – 3,0 %[6]), turpretī pasaules līmenī ražošana palielinājās no 1249,0 miljoniem tonnu līdz 1518,3 miljoniem tonnu (+ 21,6 %; gada izaugsme: + 4,0 %); apzinās, ka tas ir izraisījis ES–27 valstu neapstrādāta tērauda ražošanas tirgus daļas samazināšanos, rēķinot pēc apjoma, proti, no 16,6 % 2006. gadā līdz 11,7 % 2011. gadā (– 29,4 %; gada izaugsme: – 6,7 %), un salīdzinājumam norāda, ka Ķīnas tirgus daļa tajā pašā periodā ir palielinājusies no 33,7 % līdz 45 %;

7.  norāda, ka tērauda ražošanas nozarē šis ir piektais EGF pieteikums un trīs no šiem pieciem pieteikumiem ir saistīti ar globalizāciju, bet viens — ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi; uzsver, ka ir vajadzīga efektīva un saskaņota Savienības līmeņa pieeja cīņai pret bezdarbu tērauda ražošanas nozarē;

8.  norāda, ka uzņēmumos Duferco un NLMK notikušās atlaišanas negatīvi ietekmēs Eno reģionu (bijušo akmeņogļu ieguves un tēraudliešanas apgabalu), kurā nodarbinātība ir īpaši atkarīga no tradicionālās smagās rūpniecības un publiskā sektora un kurā bezdarba līmenis 2012. gadā bija 17,7 % salīdzinājumā ar Valonijas vidējo rādītāju 15,8 % un 11,2 % valsts mērogā[7] un augstāko līmeni — 39 % — sasniedza 18 līdz 25 gadus vecu personu vidū; uzsver, ka darba meklētāju zemais kvalifikācijas līmenis (51 % nav augstākā līmeņa vidējās izglītības, salīdzinot ar 47 % Valonijā) rada papildu grūtības darba meklēšanā;

9.  norāda — ņemot vērā reģiona ekonomisko situāciju un šajā reģionā metalurģijas nozarē atlaisto darbinieku skaitu, Duferco un NLMK bijušajiem darbiniekiem būs jāpārkvalificējas, lai šajā reģionā atrastu jaunu darbu citās profesijās un citās nozarēs;

10. norāda, ka saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir šādi 701 atlaistā darbinieka atkārtotai integrācijai darba tirgū paredzēti pasākumi (sagrupēti pa kategorijām): 1) individuāla palīdzība darba meklēšanā, lietu pārvaldība un vispārīgas informācijas pakalpojumi, 2) apmācība un pārkvalifikācija, kā arī 3) uzņēmējdarbības veicināšana;

11. atzinīgi vērtē to, ka pasākumu vispārējā koordinācijā un īstenošanā tika iesaistīti dažādi sociālie partneri un organizācijas, tostarp arodbiedrības (FGTB, CSC), nozares profesionālie un tehnoloģiskie apmācību centri, kas darbojas Valonijas reģionā, FOREM (Valonijas reģiona valsts nodarbinātības un apmācību dienests), Eiropas Sociālā fonda (ESF) Beļģijas Franču kopienas aģentūra un Valonijas valdība; atzinīgi vērtē arī to, ka arodbiedrības ir tieši iesaistītas īpaši izveidotas, katram uzņēmumam savas pārkvalifikācijas nodaļas vadībā;

12. atzinīgi vērtē aktīvos darba tirgus pasākumus, kuri ierosināti, lai uzlabotu atlaisto darbinieku nodarbinātības iespējas; atgādina, ka starp individualizētajiem pakalpojumiem, kurus paredzēts finansēt ar EGF atbalstu, nav pabalstu;

13. atgādina, ka ir svarīgi uzlabot visu darba ņēmēju nodarbinātības iespējas, pielāgojot apmācību un atzīstot darba ņēmēju profesionālās darbības laikā iegūtās prasmes un kompetences; pauž cerību, ka saskaņotajā pasākumu kopumā piedāvātā apmācība tiks pielāgota ne tikai atlaisto darba ņēmēju vajadzībām, bet arī attiecīgā brīža uzņēmējdarbības videi un apgabala iespējām;

14. norāda, ka ierosinātie pasākumi ir paredzēti arī grupai vadītāju no skartajiem uzņēmumiem;

15. atzinīgi vērtē to, ka dažādajos EGF izmantošanas posmos un attiecībā uz piekļuvi šim fondam ir piemērots un arī turpmāk tiks piemērots sieviešu un vīriešu līdztiesības un nediskriminācijas princips;

16. uzsver arī to, ka EGF atbalstu drīkst izmantot tikai aktīvu darba tirgus pasākumu līdzfinansēšanai, ar kuriem var panākt stabilu ilgtermiņa nodarbinātību; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

17. norāda, ka pasākumi, kuri obligāti jāveic atbilstīgi Beļģijā pastāvošajām kolektīvās atlaišanas procedūrām un kurus veic pārkvalifikācijas nodaļas savas standartdarbības ietvaros (piemēram, pārcelšanas atbalsts, apmācība, palīdzība darba meklēšanā, padomi karjeras veidošanā u. c.) nav iekļauti šajā EGF pieteikumā; norāda, ka vairāk nekā puse no kopējām plānotajām izmaksām ir jāizmanto pārkvalifikācijas pasākumiem, proti, atbalstam, ieteikumiem un integrācijai;

18. apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

19. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

20. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

 • [1]  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
 • [2]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
 • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
 • [4]  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1309/2013 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu (2014–2020) un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1927/2006 (OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.).
 • [5]               Avots: Pasaules tērauda asociācija, Steel Statistical Yearbook 2012.
 • [6]               Saliktais gada pieauguma temps.
 • [7]               Avots: Steunpunt WSE.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (Beļģijas pieteikums EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK))

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izveidi[1] un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[2] un jo īpaši tā 13. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds (EGF) tika izveidots, lai sniegtu atbalstu darba ņēmējiem, kas atlaisti no darba tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)      EGF nepārsniedz maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[3], 12. pantā.

(3)      Beļģija 2013. gada 27. septembrī iesniedza pieteikumu EGF izmantošanai saistībā ar darbinieku atlaišanu uzņēmumos Duferco Belgium SA un NLMK La Louvière SA un līdz 2014. gada 4. jūlijam sniedza papildu informāciju. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. pantā norādītajām prasībām EGF finansiālā ieguldījuma noteikšanai.

(4)      Tādēļ EGF būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu EUR 981 956 apmērā saistībā ar Beļģijas iesniegto pieteikumu,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Eiropas Savienības 2015. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fondu, lai piešķirtu EUR 981 956 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā                           Padomes vārdā

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

 • [1]               OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
 • [2]               OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
 • [3]             OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.

PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonds tika izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus ir nelabvēlīgi ietekmējušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam[1], un 12. pantu Regulā (EK) Nr. 1927/2006[2] EGF drīkst izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu EUR 150 miljoni gadā (2011. gada cenās). Attiecīgās summas tiek iekļautas Savienības vispārējā budžetā kā uzkrājums.

EGF izmantošanas procedūra saskaņā ar 13. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību[3] ir šāda — ja pieteikums tiek novērtēts pozitīvi, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu pieprasījumu pārvietot līdzekļus. Ja neizdodas panākt vienošanos, tiek sākta trialoga procedūra.

II. Hainaut Steel pieteikums un Komisijas priekšlikums

Komisija 2014. gada 9. decembrī pieņēma priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus, piešķirot tos Beļģijai, lai atbalstītu to darbinieku atgriešanos darba tirgū, kas atlaisti no darba, jo globalizācijas ietekmē ir notikušas lielas strukturālas pārmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos.

Šis ir pirmais pieteikums, kas jāizskata saistībā ar 2015. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Beļģijai par kopējo summu EUR 981 956. Tas attiecas uz 708 darbiniekiem, kas atlaisti pārskata periodā no 2013. gada 22. janvāra līdz 2013. gada 22. oktobrim. Pieteikums iesniegts, pamatojoties uz intervences kritērijiem EGF regulas 2. panta b) punktā, kurā paredzēti vismaz 500 atlaišanas gadījumi deviņu mēnešu laikā uzņēmumos, kas darbojas vienā ekonomikas nozarē, kura definēta NACE 2. red. nodaļas līmenī, un kas atrodas vienā vai divos kaimiņu reģionos, kuri definēti NUTS 2. līmenī dalībvalstī.

Pieteikums Komisijai tika iesniegts 2013. gada 27. septembrī. Komisija secināja, ka pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006[4] (EGF regula) 2. panta b) punktā izklāstītajiem nosacījumiem par EGF izmantošanu.

Saskaņā ar datiem, uz kuriem atsaucas Beļģijas iestādes, tērauda ražošanas nozare ir saskārusies ar nopietniem ekonomiska rakstura traucējumiem, jo īpaši ES tirgus daļas strauju samazināšanos, proti, no 2006. līdz 2011. gadam neapstrādāta tērauda ražošana ES–27 valstīs samazinājās no 206,9 miljoniem tonnu līdz 177,7 miljoniem tonnu (– 14,1 %; gada izaugsme: – 3,0 %[5] ), turpretī pasaules līmenī ražošana palielinājās no 1249,0 miljoniem tonnu līdz 1518,3 miljoniem tonnu (+ 21,6 %; gada izaugsme + 4,0 %). Tas ir izraisījis ES–27 valstu neapstrādāta tērauda ražošanas tirgus daļas samazināšanos, rēķinot pēc apjoma, proti, no 16,6 % 2006. gadā līdz 11,7 % 2011. gadā (– 29,4 %; gada izaugsme: – 6,7 %). Salīdzinājumam tajā pašā laikposmā Ķīnas tirgus daļa palielinājās no 33,7 % līdz 45,0 % (+ 33,6 %; gada izaugsme: + 6 %).

Turklāt šo pārmaiņu ietekmi uz tirdzniecības modeļiem pasliktināja citi faktori, piemēram, tērauda pieprasījuma samazināšanās autobūves un būvniecības nozarēs ES ekonomikas krīzes rezultātā un ražošanas izmaksu relatīvais pieaugums (izejvielas, enerģija, vides ierobežojumi u. c.). Šie faktori ir kaitējuši ES tērauda rūpniecības konkurētspējai, un tā rezultātā pēdējos gados tērauda nozarē zaudēts liels skaits darbvietu saistībā ar ražotņu slēgšanu un pārstrukturēšanu, ko veica vairāki tērauda ražotāji Eiropā[6]. Piemēram, no 2008. līdz 2013. gadam metalurģijas nozarē (NACE 2. red. 24. nodaļa “Metālu ražošana”) nodarbināto personu skaits ES–27 valstīs samazinājās par aptuveni 280 000 — no 1,44 miljoniem līdz 1,16 miljoniem (– 19,4 %)[7].

Saskaņotajā individualizēto pakalpojumu kopumā, kuram paredzēts līdzfinansējums, ir šādi 701 atlaistā darbinieka reintegrācijai darba tirgū paredzēti pasākumi: individuāla palīdzība darba meklēšanā, lietu pārvaldība un vispārīgas informācijas pakalpojumi, apmācība un pārkvalifikācija, kā arī uzņēmējdarbības veicināšana.

Saskaņā ar Beļģijas iestāžu sniegto informāciju pasākumi, kuru īstenošana sākās 2013. gada 1. jūnijā, veido saskaņoto individualizēto pakalpojumu kopumu un ir aktīvi darba tirgus pasākumi, kuri mērķis ir palīdzēt darba ņēmējiem no jauna atgriezties darba tirgū.

Beļģijas iestādes savā pieteikumā ir apstiprinājušas, ka:

–      EGF palīdzība neaizstās pasākumus, kas uzņēmumiem jāveic saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem[8];

–      pasākumi nodrošina atbalstu individuāliem darbiniekiem un netiek izmantoti uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanai;

–      par pasākumiem netiks saņemts finansiālais atbalsts no citiem Savienības fondiem vai finanšu instrumentiem[9].

Attiecībā uz pārvaldības un kontroles sistēmām Beļģija ir informējusi Komisiju, ka EGF finansiālo ieguldījumu pārvaldīs un kontrolēs tās pašas struktūras, kas pārvalda un kontrolē finansiālo ieguldījumu no ESF. Viena Valonijas-Briseles Federācijas ESF aģentūras struktūrvienība darbosies kā vadošā iestāde un cita atsevišķa šīs ESF aģentūras struktūrvienība — kā maksājumu iestāde. Valonijas-Briseles Federācijas Ģenerālsekretariāts darbosies kā sertifikācijas iestāde, un FOREM — kā starpniekinstitūcija.

III. Procedūra

Lai izmantotu EGF, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai pieprasījumu pārvietot līdzekļus kopumā EUR 981 956 apmērā.

Šis ir otrais budžeta lēmējinstitūcijai 2015. gadā līdz šim iesniegtais priekšlikums pārvietot līdzekļus, lai izmantotu EGF.

Trialogs par Komisijas priekšlikumu lēmumam par EGF izmantošanu var notikt vienkāršotā veidā, kā paredzēts juridiskā pamata 12. panta 5. punktā, izņemot gadījumus, kad Parlaments un Padome nav panākuši vienošanos.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja, lai tā nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu EGF izmantošanas pieteikumu izvērtēšanā.

 • [1]  OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
 • [2]  OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp. 1.
 • [3]  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
 • [4]  OV L 347, 20.12.2013., 855. lpp.
 • [5]             Saliktais gada pieauguma temps.
 • [6]             Sal. Komisijas paziņojums Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Rīcības plāns konkurētspējīgai un ilgtspējīgai tērauda rūpniecībai Eiropā” (COM(2013)0407).
 • [7]             Avots: Eurostat (tiešsaistes datu kods: lfsa_egan22d). Dati par nodarbinātību nozarē nav pieejami sīkāk sadalītā līmenī nekā NACE 2. red. nodaļas līmenī.
 • [8]             Finansiālais ieguldījums no EGF ļaus Beļģijas iestādēm pagarināt ar pārcelšanu citā darbā saistīto pakalpojumu sniegšanu, to nodrošinot arī pēc obligātā laikposma beigām, un veikt papildpasākumus. Lai aprēķinātu no EGF sedzamās izmaksas, Beļģijas iestādes ņems vērā pasākumus, kas veikti juridisko saistību periodā (tas attiecas tikai uz pasākumu “Pārcelšana citā darbā (atbalsts/ieteikumi/integrācija)”. Obligātajā periodā sniegto ar jauna darba atrašanu saistīto atbalsta pakalpojumu stundu skaitu atskaitīs no jauna darba atrašanas atbalsta pakalpojumu kopējā stundu skaita, kas pienākas ikvienam atlaistajam darba ņēmējam, kuram paredzēts attiecīgā veida atbalsts.
 • [9]             ESF finansiālais atbalsts tika piešķirts atbilstoši Konverģences darbības programmas 2008.–2013. gadam 2.2. asij projektam “EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement”, kura mērķis bija izstrādāt vispārīgas pedagoģijas metodes pārkvalifikācijas nodaļām.

PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ZP/ch D(2014)60428

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

ASP 09G205

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (COM(2014)0725)

God. priekšsēdētāj!

Nodarbinātības un sociālo lietu (EMPL) komiteja un tās darba grupa EGF jautājumos izvērtēja EGF izmantošanu saistībā ar pieteikumu EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF izmantošanu saistībā ar šo pieteikumu. Lai gan EMPL komitejai ir dažas piezīmes šajā sakarībā, tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietojuma nepieciešamību.

EMPL komitejas atzinuma pamatā ir šādi apsvērumi:

A) tā kā pieteikums iesniegts, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 1927/2006 2. panta b) punktu un attiecas uz 708 darbinieku atlaišanu (tostarp 381 darbinieka atlaišanu Duferco un 327 darbinieku atlaišanu NLMK) deviņu mēnešu periodā no 2013. gada 22. janvāra līdz 2013. gada 22. oktobrim uzņēmumos, kas atrodas Laluvjēras rajonā Eno centrālajā daļā un darbojas vienā ekonomikas nozarē (NACE 2. red. 24. nodaļa “Metālu ražošana”);

B) tā kā, lai pierādītu saistību starp darbinieku atlaišanu un globalizācijas izraisītām nozīmīgām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos, Beļģijas iestādes norāda, ka tērauda ražošanas nozarē ir radušies nopietni ekonomikas traucējumi, jo īpaši ES tirgus daļas strauja samazināšanās; tā kā šo pārmaiņu negatīvo ietekmi uz tirdzniecības modeļiem pastiprināja citi faktori, piemēram, tērauda pieprasījuma samazināšanās autobūves un būvniecības nozarēs ES ekonomikas krīzes rezultātā un ražošanas izmaksu relatīvais pieaugums (izejvielas, enerģija, vides ierobežojumi u. c.);

C) tā kā minēto faktoru ietekmē tērauda nozarē pēdējos gados ir zaudēts daudz darbvietu, jo vairāki tērauda ražošanas uzņēmumi slēdza vai pārstrukturēja savas ražotnes (no 2008. līdz 2013. gadam metalurģijas nozarē nodarbināto personu skaits ES–27 valstīs samazinājās par aptuveni 280 000 — no 1,44 miljoniem līdz 1,16 miljoniem);

D) tā kā kopš EGF izveides 2007. gadā ir iesniegti četri ar tērauda ražošanas nozari saistīti EGF pieteikumi, no kuriem trīs ir saistīti ar globalizācijas izraisītām lielām strukturālām pārmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos un viens — ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi;

E) tā kā lielākā daļa (97 %) no darbiniekiem, kuriem paredzēts atbalsts, ir vīrieši; tā kā lielākā daļa šo darbinieku (83 %) ir vecumā no 25 līdz 54 gadiem un otra lielākā darbinieku grupa (14 %) ir vecumā no 55 līdz 64 gadiem;

F) tā kā Beļģijas iestādes uzsver, ka nodarbinātība šajā reģionā ir īpaši atkarīga no tradicionālās smagās rūpniecības (pārstrādes rūpniecība nodrošina gandrīz 12 % algotā darba šajā teritorijā);

G) tā kā 2012. gadā bezdarba līmenis Eno centrālajā daļā bija 17,7 %, salīdzinot ar vidējo rādītāju 15,8 % Valonijā un 11,2 % valsts līmenī,

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja tādēļ aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Beļģijas pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus.

1.  piekrīt Komisijai, ka Regulas (ES) Nr. 1927/2006 2. panta a) punktā norādītie intervences kritēriji ir izpildīti un ka līdz ar to Beļģija saskaņā ar minēto regulu ir tiesīga saņemt finansiālu ieguldījumu;

2.  norāda, ka pasākumi, kuri obligāti jāveic atbilstīgi Beļģijā pastāvošajām kolektīvās atlaišanas procedūrām un kurus veic pārkvalifikācijas nodaļas savas standartdarbības ietvaros (piemēram, pārcelšanas atbalsts, apmācība, palīdzība darba meklēšanā, padomi karjeras veidošanā u. c.) nav iekļauti šajā EGF pieteikumā;

3.  norāda — ņemot vērā reģiona ekonomisko situāciju un šajā reģionā metalurģijas nozarē atlaisto darbinieku skaitu, Duferco un NLMK bijušajiem darbiniekiem būs jāpārkvalificējas, lai šajā reģionā atrastu darbu citās profesijās un citās nozarēs;

4.  atzinīgi vērtē to, ka ierosinātie pasākumi ir specifiski un orientēti uz dažādajām vajadzībām apmācības un pārkvalifikācijas jomā;

5.  norāda, ka ierosinātie pasākumi ir paredzēti arī grupai vadītāju no skartajiem uzņēmumiem;

6.  atzinīgi vērtē to, ka minētie pasākumi ir rezultāts, kas sasniegts dažādu sociālo partneru diskusijās un sagatavošanās sanāksmēs, un to, ka arodbiedrības ir tieši iesaistītas pārkvalifikācijas nodaļu vadībā un konkrētu pasākumu īstenošanā;

7.  norāda, ka vairāk nekā puse ko kopējām plānotajām izmaksām ir jāizmanto pārkvalifikācijas pasākumiem, proti, atbalstam, ieteikumiem un integrācijai; norāda, ka šos pakalpojumus sniegs FOREM (Valonijas reģiona valsts nodarbinātības un apmācību dienests), kas darbojas kā starpniekstruktūra šī pieteikuma īstenošanā.

Ar cieņu

Marita ULVSKOG

priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja, priekšsēdētāja pirmā vietniece

PIELIKUMS. REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Jean Arthuis

Eiropas Parlaments

ASP 09 G 205

B-1047, Brisele

Godātais Arthuis kungs!

Temats:           Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana

Reģionālās attīstības komitejai ir lūgts sniegt atzinumu par trijiem dažādiem Komisijas priekšlikumiem lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda (EGF) izmantošanu. Esmu informēta par to, ka ziņojumus par šiem priekšlikumiem Budžeta komiteja ir paredzējusi pieņemt 26. februārī.

         COM(2014)0725 ir priekšlikums piešķirt EUR 981 956 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 708 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti saistībā ar uzņēmuma Duferco Belgium SA slēgšanu un darbinieku skaita samazināšanu uzņēmumā NLMK La Louvière SA, kurš darbojas metālu ražošanas nozarē Eno provincē Beļģijā.

         COM(2014)0726 ir priekšlikums piešķirt EUR 1 094 760 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 657 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti uzņēmumā aleo solar AG un divos tā meitasuzņēmumos aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenclava) un aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburga), kuri darbojas datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas nozarē Brandenburgas un Vēzeres-Emsas reģionos Vācijā.

         COM(2014)0734 ir priekšlikums piešķirt EUR 1 591 486 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 1285 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti uzņēmumā ArcelorMittal Liège S.A., kurš darbojas metālu ražošanas nozarē Ljēžas reģionā Beļģijā.

         COM(2014)0735 ir priekšlikums piešķirt EUR 1 222 854 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 1030 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti uzņēmumā Caterpillar Belgium S.A., kurš darbojas iekārtu, mehānismu un darba mašīnu ražošanas nozarē Eno provincē Beļģijā.

         COM(2015)0009 ir priekšlikums piešķirt EUR 1 339 928 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 257 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti saistībā ar neplīstoša automobiļu stikla ražošanas uzņēmuma Saint-Gobain Sekurit Benelux slēgšanu Ovelē Beļģijā.

         COM(2015)0013 ir priekšlikums piešķirt EUR 115 205 lielu EGF ieguldījumu aktīviem darba tirgus pasākumiem, lai sekmētu to 615 darbinieku reintegrāciju, kas atlaisti ķīmisko produktu ražošanas uzņēmumā Zaklady Chemiczne Zachem Polijā.

Komitejas koordinatori šos priekšlikumus ir novērtējuši un lūguši mani Jūs informēt par to, ka Reģionālās attīstības komitejas locekļu vairākumam nav iebildumu pret Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu, lai piešķirtu iepriekš minētās summas, kā to ierosinājusi Komisija.

Ar cieņu

Iskra MIHAYLOVA

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

26.2.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

30

2

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský