SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) z Belgii)

  2.3.2015 - (COM(2014)0725 – C8‑0013/2015 – 2015/2019(BUD))

  Komisja Budżetowa
  Sprawozdawca: Andrej Plenković

  Procedura : 2015/2019(BUD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0031/2015
  Teksty złożone :
  A8-0031/2015
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) z Belgii)

  (COM(2014)0725 – C8‑0013/2015 – 2015/2019(BUD))

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2014)0725 – C8–0013/2015),

  –   uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji[1] (rozporządzenie w sprawie EFG),

  –   uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[2], w szczególności jego art. 12,

  –   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3] (porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r.), w szczególności jego pkt 13,

  –   uwzględniając procedurę rozmów trójstronnych przewidzianą w pkt 13 porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r.,

  –   uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

  –   uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A8-0031/2015),

  A. mając na uwadze, że Unia opracowała instrumenty ustawodawcze i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym skutkami poważnych zmian w strukturze światowego handlu oraz z myślą o ułatwieniu im powrotu na rynek pracy;

  B.  mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwolnionych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej, zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy należytym uwzględnieniu porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. w odniesieniu do przyjęcia decyzji o uruchomieniu Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG);

  C. mając na uwadze, że rozporządzenie (UE) nr 1309/2013[4] odzwierciedla porozumienie osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę co do ponownego wprowadzenia kryterium uruchomienia z powodu kryzysu, zwiększenia wkładu finansowego Unii do 60% łącznych szacunkowych kosztów proponowanych działań, zwiększenia skuteczności rozpatrywania wniosków o uruchomienie EFG przez Komisję oraz przez Parlament i Radę dzięki skróceniu czasu oceny i zatwierdzenia, rozszerzenia zakresu kwalifikowalnych działań i beneficjentów poprzez włączenie osób samozatrudnionych i osób młodych oraz finansowania środków zachęcających do rozpoczęcia własnej działalności;

  D. mając na uwadze, że Belgia złożyła wniosek EGF/2013/007 BE/Hainaut steel w sprawie wkładu finansowego z EFG w związku ze zwolnieniem 708 pracowników w dwóch przedsiębiorstwach spowodowanym zamknięciem przedsiębiorstwa Duferco oraz zmniejszeniem liczby pracowników w przedsiębiorstwie NLMK, które to przedsiębiorstwa prowadzą działalność w dziale 24 według klasyfikacji NACE Rev. 2 („Produkcja metali”) i znajdują się w La Louvière w prowincji Hainaut; mając na uwadze, że zwolnienia te miały miejsce w okresie referencyjnym od 22 stycznia 2013 r. do 22 października 2013 r. i są powiązane ze spadkiem udziału Unii w rynku produkcji stali;

  E.  mając na uwadze, że wkład finansowy z EFG, którego dotyczy wniosek, opiewa na kwotę 981 956 EUR (50% całkowitego budżetu);

  F.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG;

  1.  zauważa, że warunki wymienione w art. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG zostały spełnione, i w związku z tym zgadza się z Komisją, iż Belgia ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

  2.  odnotowuje, że w dniu 27 września 2013 r. władze belgijskie złożyły wniosek o wkład finansowy z EFG, nie przekraczając terminu na poinformowanie, a także zauważa, że Komisja udostępniła swoją ocenę dnia 9 grudnia 2014 r.;

  3.   wyraża zaniepokojenie czasem trwania procedury od daty pierwszych zwolnień do oceny wniosku; przypomina, że celem EFG jest jak najszybsze zaoferowanie pomocy zwolnionym pracownikom; podkreśla, że wniosek o wsparcie z EFG przedstawiono dnia 27 września 2013 r., ale Komisja Budżetowa przeprowadziła głosowanie w jego sprawie prawie półtora roku później;

  4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że aby szybko zapewnić wsparcie pracownikom, władze belgijskie postanowiły rozpocząć świadczenie zwalnianym pracownikom zindywidualizowanych usług w dniu 1 czerwca 2013 r., a więc na długo przed zapadnięciem decyzji o przyznaniu z EFG pomocy na zaproponowany skoordynowany pakiet, a nawet przed złożeniem odpowiedniego wniosku;

  5.  jest zdania, że zwolnienia pracowników przedsiębiorstw Duferco i NLMK mają związek z poważnymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym spowodowanymi globalizacją, z uwagi na to, że w sektorze produkcji stali pojawiły się poważne problemy gospodarcze, a w szczególności nastąpił gwałtowny spadek udziału UE w rynku; ponadto w wyniku kryzysu gospodarczego i relatywnego wzrostu kosztów produkcji zmiany w strukturze handlu zostały dodatkowo spotęgowane przez inne czynniki, takie jak spadek popytu na stal w przemyśle motoryzacyjnym i budowlanym;

  6.  zauważa, że według danych, na które powołują się władze belgijskie[5], w latach 2006–2011 wielkość produkcji stali surowej w UE-27 zmalała z 206,9 mln ton do 177,7 mln ton (− 14,1%; − 3,0% rocznego wzrostu)[6], podczas gdy produkcja na poziomie światowym wzrosła z 1 249,0 mln ton do 1 518,3 mln ton (+ 21,6; + 4,0 rocznego wzrostu); rozumie, że doprowadziło to do spadku udziału UE-27 w rynku produkcji stali surowej, mierzonego wielkością produkcji, z 16,6% w 2006 r. do 11,7% w 2011 r. (− 29,4%; − 6,7% rocznego wzrostu), oraz dla porównania wskazuje na wzrost udziału Chin w rynku z 33,7% do 45,0% w tym samym okresie;

  7.  zauważa, że jest to piąty wniosek w sektorze stali, z czego trzy dotyczyły globalizacji, a jeden światowego kryzysu finansowego i gospodarczego; zwraca uwagę na potrzebę zastosowania skutecznego i skoordynowanego podejścia na szczeblu Unii, aby zwalczać bezrobocie w sektorze stali;

  8.  zauważa, że przewiduje się, iż zwolnienia w przedsiębiorstwach Duferco i NLMK będą miały negatywny wpływ na prowincję Hainaut, gdzie wcześniej wydobywano węgiel i produkowano stal oraz gdzie zatrudnienie w dużej mierze zależy od tradycyjnego przemysłu ciężkiego i sektora publicznego, a także gdzie w 2012 r. stopa bezrobocia wyniosła 17,7% (w porównaniu do średniej dla regionu Walonia wynoszącej 15,8% i średniej krajowej wynoszącej 11,2%)[7], przy czym stopa bezrobocia osób w wieku od 18 do 25 lat wzrosła do 39%; podkreśla, że dodatkowym utrudnieniem przy poszukiwaniu pracy jest niski poziom kwalifikacji osób poszukujących zatrudnienia (51% takich osób nie posiada wykształcenia średniego II stopnia w porównaniu z 47% w Walonii);

  9.  zauważa, że – w związku z sytuacją gospodarczą oraz z liczbą zwolnień w sektorze metalurgicznym w regionie – pracownicy Duferco i NLMK będą musieli się przekwalifikować, aby znaleźć pracę w innych zawodach i sektorach w tym regionie;

  10. zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje następujące środki skierowane do 701 zwolnionych pracowników (pogrupowane według kategorii): (1) indywidualna pomoc w poszukiwaniu pracy, zarządzanie sprawami oraz ogólne usługi informacyjne, (2) szkolenia i przekwalifikowanie oraz (3) promowanie przedsiębiorczości;

  11. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że różni partnerzy społeczni i różne organizacje były zaangażowane w ogólną koordynację i wdrażanie środków, w tym: związki zawodowe (FGTB, CSC), FOREM (publiczna agencja ds. zatrudnienia i szkolenia w Walonii), sektorowe ośrodki szkolenia zawodowego i technicznego działające w Walonii, Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego Wspólnoty Francuskiej Belgii i rząd Walonii; docenia ponadto, że związki zawodowe są bezpośrednio zaangażowane w zarządzanie specjalnie utworzonymi w obu przedsiębiorstwach dwiema jednostkami ds. przeniesienia pracowników;

  12. z zadowoleniem przyjmuje aktywne instrumenty rynku pracy zaproponowane w celu zwiększenia szans zwolnionych pracowników na zatrudnienie; przypomina, że dodatków nie wymieniono wśród zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG;

  13. przypomina, jak ważne jest zwiększenie szans wszystkich pracowników na zatrudnienie poprzez odpowiednie szkolenia oraz uznanie umiejętności i kompetencji zdobytych przez pracownika w trakcie kariery zawodowej; oczekuje, że szkolenia oferowane w ramach skoordynowanego pakietu będą dostosowane nie tylko do potrzeb zwolnionych pracowników, lecz także do faktycznej sytuacji gospodarczej oraz do potencjału regionu;

  14. zauważa, że proponowane działania kierowane są również do grupy kierowników z odnośnych przedsiębiorstw;

  15. wyraża zadowolenie, że na poszczególnych etapach wdrażania środków EFG i dostępu do nich stosowana była i nadal stosowana będzie zasada równości kobiet i mężczyzn oraz zasada niedyskryminacji;

  16. podkreśla, że w ramach pomocy z EFG można współfinansować jedynie aktywne instrumenty rynku pracy prowadzące do długotrwałego zatrudnienia; ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie może zastępować działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

  17. zauważa, że działania, które są obowiązkowe zgodnie z procedurą zwolnień grupowych w Belgii i które są wprowadzane w ramach standardowych działań jednostek ds. przeniesienia pracowników (np. pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych, szkolenia, pomoc w poszukiwaniu pracy i doradztwo zawodowe itd.), nie zostały uwzględnione w niniejszym wniosku w sprawie wkładu z EFG; zwraca uwagę, że ponad połowa całkowitych przewidywanych środków ma być przeznaczona na usługi dotyczące przeniesienia pracowników, a mianowicie wsparcie, doradztwo i środki integracyjne;

  18. zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

  19. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

  20. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

  • [1]  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
  • [2]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
  • [4]  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1309/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014−2020) i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855).
  • [5]               Źródło: Światowe Stowarzyszenie Producentów Stali (World Steel Association), „Steel Statistical Yearbook 2012”.
  • [6]               Średnioroczna stopa wzrostu.
  • [7]               Źródło: Steunpunt WSE.

  ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

  w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(wniosek EGF/2013/007 BE/Hainaut Steel (Duferco-NLMK) złożony przez Belgię)

  PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

  uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1927/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji[1], w szczególności jego art. 12 ust. 3,

  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami[2], w szczególności jego pkt 13,

  uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

  a także mając na uwadze, co następuje:

  (1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

  (2)      Środki z EFG nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 12 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020[3].

  (3)      W dniu 27 września 2013 r. Belgia złożyła wniosek o uruchomienie środków z EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie Duferco Belgium SA i NLMK La Louvière SA i uzupełniła go o dodatkowe informacje do dnia 4 lipca 2014 r. Wniosek ten jest zgodny z wymogami określania wkładów finansowych zawartymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006.

  (4)      Należy zatem uruchomić środki z EFG w wysokości 981 956 EUR, aby zapewnić wkład finansowy dla wniosku złożonego przez Belgię,

  PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

  Artykuł 1

  W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015 uruchamia się Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji w celu uwzględnienia kwoty 981 956 EUR w środkach na zobowiązania i płatności.

  Artykuł 2

  Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

  Sporządzono w Brukseli dnia […] r.

  W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

  Przewodniczący                                            Przewodniczący

  • [1]               Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
  • [2]               Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
  • [3]             Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.

  UZASADNIENIE

  I. Kontekst

  Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami istotnych zmian w strukturze światowego handlu.

  Zgodnie z przepisami art. 12 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 1311/2013 ustanawiającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020[1] oraz art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[2] środki Funduszu nie mogą przekraczać rocznej kwoty w wysokości 150 mln EUR (w cenach z 2011 r.). Odpowiednie kwoty figurują w budżecie ogólnym Unii Europejskiej jako rezerwa.

  Jeżeli chodzi o procedurę, zgodnie z pkt 13 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w sprawach budżetowych i należytego zarządzania finansami[3] w celu uruchomienia Funduszu w przypadku pozytywnej oceny wniosku Komisja przedkłada władzy budżetowej wniosek o uruchomienie Funduszu i jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. W razie braku porozumienia uruchomiona zostaje procedura rozmów trójstronnych.

  II. Wniosek w sprawie Hainaut Steel i wniosek Komisji

  W dniu 9 grudnia 2014 r. Komisja przyjęła wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Belgii w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych na skutek istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją.

  Jest to pierwszy wniosek analizowany w ramach budżetu na 2015 r. i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 981 956 EUR z EFG na rzecz Belgii. Dotyczy on 708 pracowników zwolnionych w okresie referencyjnym od 22 stycznia 2013 r. do 22 października 2013 r. Wniosek opiera się na kryterium interwencji określonym w art. 2 lit. b) rozporządzenia w sprawie EFG, zgodnie z którym wymagane jest przynajmniej 500 zwolnień w okresie dziewięciu miesięcy w przedsiębiorstwach działających w tym samym sektorze gospodarki według klasyfikacji NACE Rev.2 i zlokalizowanych w jednym regionie lub dwóch sąsiadujących ze sobą regionach na poziomie NUTS 2 w państwie członkowskim.

  Wniosek został przesłany Komisji w dniu 27 września 2013 r. Komisja stwierdziła, że wniosek ten spełnia warunki zastosowania EFG ustanowione w art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006[4] (rozporządzenia w sprawie EFG).

  Z danych przytoczonych przez władze belgijskie wynika, że sektor produkcji stali przeżywa poważne trudności ekonomiczne, czego wyrazem jest w szczególności gwałtowny spadek udziału UE w rynku: w latach 2006–2011 wielkość produkcji stali surowej w UE-27 zmalała z 206,9 mln ton do 177,7 mln ton (− 14,1%; − 3,0% rocznego wzrostu[5]), podczas gdy produkcja na poziomie światowym wzrosła z 1 249,0 mln ton do 1 518,3 mln ton (+ 21,6; + 4,0 rocznego wzrostu). Doprowadziło to do spadku udziału UE-27 w rynku produkcji stali surowej, mierzonego wielkością produkcji, z 16,6% w 2006 r. do 11,7% w 2011 r. (− 29,4%; − 6,7% rocznego wzrostu). Dla porównania w tym samym okresie udział Chin w rynku wzrósł z 33,7% do 45,0% (+33,6%; +6,0% rocznego wzrostu).

  Ponadto skutki tych zmian w strukturze handlu zostały dodatkowo spotęgowane także przez inne czynniki, takie jak spadek popytu na stal w przemyśle motoryzacyjnym i budowlanym w UE w wyniku kryzysu gospodarczego oraz relatywny wzrost kosztów produkcji (surowce, energia, ograniczenia środowiskowe itd.). Wspomniane czynniki wpłynęły negatywnie na konkurencyjność unijnego przemysłu hutniczego i doprowadziły do znacznej liczby zwolnień w sektorze stalowym w ostatnich latach z powodu zamykania zakładów i ich restrukturyzacji przez kilku producentów stali w Europie[6]. Na przykład w latach 2008–2013 liczba osób zatrudnionych w sektorze metalurgicznym (NACE Rev. 2 dział 24 „Produkcja metali”) w państwach UE-27 zmniejszyła się o ok. 280 000 z 1,44 mln do 1,16 mln (−19,4%)[7].

  Skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być współfinansowane, obejmuje następujące środki skierowane do 701 zwolnionych pracowników: indywidualna pomoc w poszukiwaniu pracy, zarządzanie sprawami oraz ogólne usługi informacyjne, szkolenia i przekwalifikowanie oraz promowanie przedsiębiorczości.

  Według władz belgijskich środki uruchomione w dniu 1 czerwca 2013 r. składają się na skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług i stanowią aktywne instrumenty rynku pracy mające na celu powrót pracowników na rynek pracy.

  Władze belgijskie potwierdziły we wniosku, że:

  –      wkład finansowy z EFG nie zastąpi środków, za które zgodnie z prawem krajowym lub układami zbiorowymi odpowiedzialne są przedsiębiorstwa[8];

  –      działania te stanowią wsparcie dla poszczególnych pracowników i nie są wykorzystywane w celu przeprowadzenia restrukturyzacji przedsiębiorstw ani sektorów;

  –      proponowane działania nie będą finansowane ze środków innych unijnych funduszy ani instrumentów finansowych[9].

  Jeśli chodzi o systemy zarządzania i kontroli, Belgia poinformowała, że zarządzanie wkładem finansowym z EFG i jego kontrola będą leżeć w gestii tych samych organów jak w przypadku Europejskiego Funduszu Społecznego. Jeden podmiot w ramach agencji EFS Wspólnoty Francuskiej Belgii będzie pełnił rolę instytucji zarządzającej, a inna, odrębna jednostka w ramach agencji EFS będzie działać jako instytucja płatnicza. Sekretariat generalny Wspólnoty Francuskiej Belgii będzie funkcjonować jako instytucja certyfikująca, a FOREM będzie pełnić funkcję organu pośredniczącego.

  III. Procedura

  W celu uruchomienia Funduszu Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie środków na łączną kwotę 981 956 EUR.

  Jest to drugi wniosek o przesunięcie środków w celu uruchomienia Funduszu przedłożony władzy budżetowej w 2015 r.

  Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji w sprawie decyzji o uruchomieniu EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym, chyba że nie dojdzie do porozumienia między Parlamentem a Radą.

  Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym w proces powinna zostać włączona Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o pomoc z EFG.

  • [1]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
  • [2]  Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
  • [4]  Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 855.
  • [5]             Średnioroczna stopa wzrostu.
  • [6]             Zob. komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów „Plan działania na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu stalowego w Europie” (COM(2013) 407).
  • [7]             Źródło: Eurostat (internetowy kod danych: lfsa_egan22d). Dane dotyczące zatrudnienia w podziale na sektory nie są dostępne na poziomie bardziej zdezagregowanym niż poziom działów NACE Rev. 2.
  • [8]             Wkład finansowy z EFG umożliwi władzom belgijskim rozszerzenie świadczenia pomocy w zakresie zwolnień monitorowanych poza okresy obowiązkowe oraz pozwoli na wprowadzenie dodatkowych środków. W celu obliczenia kosztów przypisanych EFG władze belgijskie uwzględnią działania przeprowadzone w okresie istnienia zobowiązań prawnych (powyższe odnosi się wyłącznie do środka „Przeniesienie (wsparcie/doradztwo/integracja)”). Liczbę godzin pomocy w zakresie zwolnień monitorowanych oferowanych w okresie obowiązkowym odejmuje się od całkowitej liczby godzin pomocy w zakresie zwolnień monitorowanych, z której skorzysta każdy z beneficjentów objętych pomocą.
  • [9]             Wsparcie finansowe z EFS przyznano w ramach osi 2.2 programu operacyjnego „Konwergencja” na lata 2008–2013 projektowi (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), którego celem było opracowanie metod pedagogicznych na potrzeby jednostek ds. przeniesienia pracowników.

  ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

  ZP/ch D(2014)60428

  Jean Arthuis

  Przewodniczący Komisji Budżetowej

  ASP 09G205

  Przedmiot: Opinia w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w związku z wnioskiem EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (COM(2014)0725)

  Szanowny Panie Przewodniczący!

  Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie EFG w sprawie EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) i przyjęła poniższą opinię.

  Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z przedmiotowym wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie kwestionując jednak przekazania płatności.

  Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących przesłankach:

  A) mając na uwadze, że podstawą tego wniosku jest art. 2 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 i dotyczy on 708 zwolnień w przedsiębiorstwach w okresie dziewięciu miesięcy od dnia 22 stycznia 2013 r. do 22 października 2013 r. (w tym 381 zwolnień w przedsiębiorstwie Duferco i 327 zwolnień w przedsiębiorstwie NLMK) zlokalizowanych w tym samym regionie La Louvière, w środkowej części prowincji Hainaut i prowadzących działalność gospodarczą w tym samym sektorze (NACE Rev. 2 dział 24 „Produkcja metali”);

  B) mając na uwadze, że aby ustalić związek między zwolnieniami pracowników a poważnymi zmianami w strukturze handlu światowego spowodowanymi globalizacją, władze belgijskie wskazują na fakt, że w sektorze produkcji stali pojawiły się poważne problemy gospodarcze, a w szczególności nastąpił gwałtowny spadek udziału UE w rynku; mając ponadto na uwadze, że skutki tych zmian w strukturze handlu zostały dodatkowo spotęgowane także przez inne czynniki, takie jak spadek popytu na stal w przemyśle motoryzacyjnym i budowlanym w UE w wyniku kryzysu gospodarczego oraz relatywny wzrost kosztów produkcji (surowce, energia, ograniczenia środowiskowe itd.);

  C) mając na uwadze, że czynniki te doprowadziły do znacznej liczby zwolnień w sektorze stalowym w ostatnich latach z powodu zamykania zakładów i ich restrukturyzacji przez kilku producentów stali (w latach 2008–2013 liczba osób zatrudnionych w sektorze metalurgicznym w państwach UE-27 zmniejszyła się o ok. 280 000 z 1,44 mln do 1,16 mln);

  D) mając na uwadze, że od uruchomienia EFG w 2007 r. złożono cztery wnioski o wkład z EFG dla sektora produkcji stali, przy czym trzy spośród tych wniosków wiążą się z istotnymi zmianami w strukturze światowego handlu spowodowanymi globalizacją, a jeden – ze światowym kryzysem finansowym i gospodarczym;

  E) mając na uwadze, że większość (97%) pracowników objętych przedmiotowymi środkami to mężczyźni; mając na uwadze, że najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku od 25 do 54 lat (83%), a druga pod względem liczebności grupa pracowników (14%) to osoby w wieku od 55 do 64 lat;

  F) mając na uwadze, że władze belgijskie podkreślają znaczenie tradycyjnego przemysłu ciężkiego dla zatrudnienia w tym regionie (w tej części kraju przemysł wytwórczy oferuje niemal 12% miejsc pracy za wynagrodzeniem);

  G) mając na uwadze, że 2012 r. stopa bezrobocia w centralnej części prowincji Hainaut wynosiła 17,7% w porównaniu ze średnią 15,8% w Walonii i 11,2% na poziomie krajowym;

  Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji dotyczącej wniosku Belgii następujących wskazówek:

  1.  zgadza się z Komisją, że kryteria dotyczące interwencji wymienione w art. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 zostały spełnione i że w związku z tym Belgia ma prawo do wkładu finansowego na mocy tego rozporządzenia;

  2.  zauważa, że działania, które są obowiązkowe zgodnie z procedurą zwolnień grupowych w Belgii i które są wprowadzane w ramach standardowych działań jednostek ds. przeniesienia pracowników (np. pomoc w zakresie zwolnień monitorowanych, szkolenia, pomoc w poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe itd.), nie zostały uwzględnione w przedmiotowym wniosku w sprawie wkładu z EFG;

  3.  zauważa, że – w związku z sytuacją gospodarczą w regionie oraz z liczbą zwolnień w sektorze metalurgicznym w regionie – pracownicy Duferco i NLMK będą musieli się przekwalifikować, aby znaleźć pracę w innych zawodach i sektorach w regionie;

  4.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że zaproponowane działania są określone i dostosowane do różnych potrzeb w zakresie szkolenia i przekwalifikowania;

  5.  zauważa, że proponowane działania kierowane są również do grupy kierowników w odnośnych przedsiębiorstwach;

  6.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że środki te są wynikiem dyskusji i spotkań przygotowawczych z udziałem poszczególnych zainteresowanych partnerów społecznych; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że związki zawodowe są bezpośrednio zaangażowane w zarządzanie jednostkami ds. przeniesienia pracowników i we wdrażanie niektórych środków;

  7.  zwraca uwagę, że ponad połowa całkowitych przewidywanych środków ma być przeznaczona na usługi dotyczące przeniesienia pracowników, a mianowicie wsparcie, doradztwo i środki integracyjne; odnotowuje, że środki te będą zapewniane przez FOREM (publiczne służby zatrudnienia i szkoleń regionu Walonii), który jest organem pośredniczącym w realizacji niniejszego wniosku.

  Z poważaniem

  Marita ULVSKOG,

  Pełniąca obowiązki przewodniczącej, pierwsza wiceprzewodnicząca

  ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ROZWOJU REGIONALNEGO

  Jean ARTHUIS

  Przewodniczący

  Komisja Budżetowa

  Parlament Europejski

  ASP 09 G 205

  B 1047 Bruksela

  Szanowny Panie Przewodniczący!

  Przedmiot:       Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji

  Komisja Rozwoju Regionalnego otrzymała do zaopiniowania sześć odrębnych wniosków Komisji Europejskiej dotyczących decyzji w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG). Rozumiem, że Komisja Budżetowa planuje przyjęcie sprawozdań w każdej z tych spraw w dniu 26 lutego:

  -          COM(2014)0725 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 981 956 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 708 pracownikom zwolnionym wskutek zamknięcia przedsiębiorstwa Duferco Belgium SA oraz redukcji zatrudnienia w przedsiębiorstwie NLMK La Louvière SA, prowadzących działalność w sektorze produkcji metali w prowincji Hainaut w Belgii.

  -          COM(2014)0726 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 1 094 760 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 657 pracownikom zwolnionym w przedsiębiorstwie aleo solar AG oraz w jego dwóch jednostkach zależnych aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) i aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg), prowadzących działalność w sektorze produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych w regionach Brandenburgii i Weser-Ems w Niemczech.

  -          COM(2014)0734 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 1 591 486 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 1285 pracownikom zwolnionym w przedsiębiorstwie ArcelorMittal Liège S.A., prowadzącym działalność w sektorze produkcji metali w regionie Liège w Belgii.

  -          COM(2014)0735 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 1 222 854 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 1030 pracownikom zwolnionym w przedsiębiorstwie Caterpillar Belgium S.A., prowadzącym działalność w sektorze produkcji maszyn i urządzeń w prowincji Hainaut w Belgii.

  -          COM(2015)0009 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 1 339 928 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 257 pracownikom zwolnionym w wyniku zamknięcia zakładu produkcji bezpiecznych szyb samochodowych Saint-Gobain Sekurit Benelux w Auvelais w Belgii.

  -          COM(2015)0013 to wniosek o wkład z EFG w wysokości 115 205 EUR na rzecz aktywnych instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy 615 pracownikom zwolnionym w Zakładach Chemicznych Zachem w Polsce.

  Koordynatorzy komisji ocenili te wnioski i zwrócili się do mnie z prośbą o wystosowanie do Pana pisma z oświadczeniem, że większość członków Komisji Rozwoju Regionalnego nie ma zastrzeżeń w związku z uruchomieniem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji i przyznaniem wyżej wspomnianych środków zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej.

  Z poważaniem

  Iskra MIHAYLOVA

  WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

  Data przyjęcia

  26.2.2015

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  30

  2

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

  Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Andrej Plenković, Tomáš Zdechovský