Procedūra : 2013/0105(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0032/2015

Pateikti tekstai :

A8-0032/2015

Debatai :

PV 10/03/2015 - 4
CRE 10/03/2015 - 4

Balsavimas :

PV 10/03/2015 - 10.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0046

REKOMENDACIJA ANTRAJAM SVARSTYMUI     ***II
PDF 769kWORD 164k
2.3.2015
PE 544.397v02-00 A8-0032/2015

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę

(11296/3/2014 – C8‑0294/2014 – 2013/0105(COD))

Transporto ir turizmo komitetas

Pranešėjas: Jörg Leichtfried

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS
 PROCEDŪRA

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą, kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę

(11296/3/2014 – C8‑0294/2014 – 2013/0105(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į per pirmąjį svarstymą priimtą Tarybos poziciją (11296/3/2014 – C8‑0294/2014),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. liepos 11 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–       atsižvelgdamas į savo poziciją(2) dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2013) 0195) per pirmąjį svarstymą, ,

–       atsižvelgdamas į Komisijos įsipareigojimus, prisiimtus Parlamento plenariniame posėdyje, perimti Parlamento poziciją, priimtą per antrąjį svarstymą, taip pat atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2014 m. gruodžio 18 d. laiške prisiimtus įsipareigojimus tą poziciją patvirtinti pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 8 dalies a punktą,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 69 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendacijas antrajam svarstymui (A8-0032/2015),

1.      priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos;

3.      siūlo dokumentą pavadinti Leichtfriedo ir Lupi direktyva dėl komercinių transporto priemonių masės ir metmenų(3);

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1)

OL C 327, 2013 11 12, p. 133.

(2)

OL C 40, 2015 2 4, p. 1.

(3)

Jörg Leichtfried ir Maurizi Lupi vadovavo atitinkamai Parlamento ir Tarybos derybų dėl šio dokumento grupėms.


TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Komisijos pareiškimo dėl tipo patvirtinimo sistemos peržiūros projektas

„Naująja direktyva dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių didžiausios leistinos masės ir matmenų (kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/53/EB) numačius nuo maksimalaus ilgio reikalavimų nukrypti leidžiančias nuostatas, taikomas sunkiasvorių transporto priemonių aerodinaminėms kabinoms ir transporto priemonių gale sumontuotiems aerodinaminiams įrenginiams, reikia iš dalies pakeisti tipo patvirtinimo teisinę sistemą (t. y. Reglamentą 661/2009 ir Reglamentą 1230/2012).

Šiuo metu Komisija, siekdama pagerinti bendrąją transporto priemonių saugą, persvarsto Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 661/2009. Kaip prašoma minėtojo Reglamento 661/2009 17 straipsnyje, 2015 m. Komisija pateiks Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, ir, jei reikia, kartu pateiks pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą ar kitus susijusius Sąjungos teisės aktus, siekiant įtraukti kitus naujus saugos elementus, visų pirma taikomus sunkiasvorėms krovininėms transporto priemonėms. Komisija ketina, pasikonsultavusi su suinteresuotaisiais veikėjais ir prireikus atlikusi poveikio vertinimą, ne vėliau kaip iki 2016 m. pasiūlyti reikiamus pakeitimus.“Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(1)*

per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOSDIREKTYVA (ES) 2015/...

... m. ... ... d.

kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 96/53/EB,nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 91 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(3),

kadangi:

(1)         privalo būti pabrėžiama būtinybė sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų, ypač anglies dioksido (CO2), kiekį, pagerinti kelių eismo saugą, tuo tikslu pritaikyti atitinkamus teisės aktus prie technologinių pokyčių bei kintančių rinkos poreikių ir sudaryti palankesnes sąlygas įvairiarūšio vežimo operacijoms, kartu užtikrinant kelių infrastruktūros apsaugą ir neiškraipant konkurencijos;

(2)         technologiniai pasiekimai suteikia galimybę transporto priemonių gale tvirtinti įtraukiamuosius arba sulankstomuosius aerodinaminius įrenginius. Tačiau tokie veiksmai reikštų, kad maksimalus ilgis viršytų Tarybos direktyva 96/53/EB(4) leistinus ilgius. Todėl yra būtina nuo maksimalaus ilgio reikalavimo nukrypti leidžianti nuostata. Šia direktyva siekiama leisti tvirtinti tokius įrenginius iš karto po to, kai bus perkelti į nacionalinę teisę arba pradėti taikyti būtini aerodinaminių įrenginių tipo patvirtinimo techninių reikalavimų daliniai pakeitimai, ir po to, kai Komisija priims įgyvendinimo aktus, kuriais nustatomos tokių įrenginių naudojimo taisyklės;

(3)  pagerinus motorinių transporto priemonių kabinos aerodinamiškumą ir galbūt kartu įmontavus įtraukiamuosius arba sulankstomuosius aerodinaminius įrenginius, pritvirtintus transporto priemonių gale, gerokai padidėtų transporto priemonių energinis efektyvumas. Tačiau laikantis dabartinių Direktyvoje 96/53/EB nustatytų maksimalių ilgių, toks pagerinimas neįmanomas nesumažinant transporto priemonių apkrovos gebos ir nesukeliant pavojaus ekonominei kelių transporto sektoriaus pusiausvyrai. Dėl tos priežasties taip pat yra būtina nuo maksimalių ilgių reikalavimo nukrypti leidžianti nuostata. Ta nukrypti leidžianti nuostata neturėtų būti taikoma siekiant padidinti transporto priemonės apkrovos gebą;

(4)         pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB(5) nustatytą sistemą prieš pateikiant rinkai aerodinaminius įrenginius, kurie yra ilgesni nei 500 mm, ir motorinės transporto priemones, kuriose yra įrengtos tokių transporto priemonių aerodinamines savybes pagerinančios kabinos, kai jos viršija Direktyvoje 96/53/EB nustatytas ribas, turi būti patvirtintas jų tipas;

(5)  numačius galimybę transporto priemonėse montuoti naujo profilio kabinas, kelių eismo sauga turėtų pagerėti, nes sumažėtų vairuotojų nematomų aklųjų zonų, įskaitant akląsias zonas po priekiniu stiklu, ir tai turėtų padėti išgelbėti daugybės pažeidžiamų eismo dalyvių, kaip antai pėsčiųjų ar dviratininkų, gyvybę. Naujo profilio kabinose taip pat būtų galima įrengti energijos absorbcijos susidūrus su kliūtimi sistemas. Be to, galimai padidėjus kabinos tūriui, turėtų padidėti vairuotojų sauga ir patogumas. Kai bus parengti ilgesnėms kabinoms taikomi griežtesni saugos reikalavimai, bus galima svarstyti, ar tokie reikalavimai turėtų būti taikomi taip pat ir transporto priemonėms su nepailgintomis kabinomis;

(6)         alternatyvios jėgos pavaros, įskaitant hibridines jėgos pavaras, yra jėgos pavaros, kuriose mechaninio varymo tikslais energija gaunama iš abiejų šaltinių – sunaudojamo kuro ir (arba) akumuliatoriaus, arba kito elektros arba mechaninės energijos kaupimo įrenginio. Dėl tokių jėgos pavarų naudojimo sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse arba autobusuose gali susidaryti masės perteklius, bet sumažėja tarša. Tas masės perteklius neturėtų būti priskaičiuojamas prie transporto priemonės krovinio svorio, kad ekonomiškai nenukentėtų kelių transporto sektorius. Tačiau dėl masės pertekliaus neturėtų padidėti transporto priemonės apkrovos geba;

(7)  būsimoms alternatyviaisiais degalais varomoms priemonėms (su sunkesnėmis jėgos pavaromis nei įprastiniais degalais varomų transporto priemonių) taip pat galėtų būti taikoma papildoma leistina masė. Todėl tokie alternatyvieji degalai gali būti įtraukti į šioje direktyvoje nurodytą alternatyviųjų degalų sąrašą, jei dėl jų reikia taikyti papildomą leistiną masę;

(8)         šioje direktyvoje numatomos nuo Direktyvoje 96/53/EB nustatytų transporto priemonių ir transporto priemonių junginių maksimalios leistinos masės ir matmenų reikalavimų leidžiančios nukrypti nuostatos. Vis dėlto valstybės narės dėl priežasčių, susijusių su kelių eismo sauga arba su infrastruktūros savybėmis, turėtų galėti apriboti tam tikrų transporto priemonių naudojimą atskirose jų kelių tinklo dalyse;

(9)         konteinerių vežimo srityje vis dažniau naudojami 45 pėdų konteineriai. Tokie konteineriai yra gabenami visų rūšių transportu. Tačiau šiandien įvairiarūšio vežimo operacijų etapai, kai vežama keliais, įmanomi tik tuomet, jei tiek valstybės narės, tiek vežėjai laikosi sudėtingų administracinių procedūrų, arba jei tie konteineriai yra patentuotais nusklembtais kampais, kurių kaina yra pernelyg didelė. Leistiną tuos konteinerius vežančių transporto priemonių ilgį padidinus 15 cm, galėtų nelikti administracinių procedūrų vežėjams ir galėtų būti sudarytos palankesnės sąlygos įvairiarūšio vežimo operacijoms, nekeliant pavojaus ar žalos kelių infrastruktūrai ar kitiems eismo dalyviams. Šioje direktyvoje pateikiama įvairiarūšio vežimo operacijos apibrėžtis nedaro poveikio Tarybos direktyvos 92/106/EEB(6) persvarstymui;

(10)  siekiant toliau skatinti įvairiarūšio vežimo operacijas ir atsižvelgti į nepakrautų ne didesnių kaip 45 pėdų ilgio konteinerių arba nuimamųjų kėbulų masę, triašių motorinių transporto priemonių su dviašėmis arba triašėmis puspriekabėmis naudojimas turėtų būti leidžiamas, jei bendra leistina masė neviršija 44 tonų. Įvairiarūšio vežimo operacijose turėtų būti leidžiama naudoti dviašes motorines transporto priemones su triašėmis puspriekabėmis, kuriomis vežami ne didesni kaip 45 pėdų ilgio konteineriai arba nuimamieji kėbulai ir kurių bendra leistina masė neviršija 42 tonų;

(11)       nuo Direktyvos 96/53/EB priėmimo dienos vidutinis autobusų keleivių ir jų bagažo svoris gerokai padidėjo. Dėl masės apribojimų, nustatytų ta direktyva, palaipsniui sumažėjo vežamų keleivių skaičius. Be to, juos vežančių transporto priemonių masę dar labiau padidino įranga, kuri yra būtina siekiant laikytis tam tikrų techninių reikalavimų, pavyzdžiui, Euro VI. Kadangi siekiant didesnio energijos vartojimo efektyvumo būtina skatinti ne privatųjį, o viešąjį transportą, reikia atstatyti ankstesnį autobuso keleivių skaičių atsižvelgiant į padidėjusį jų ir jų bagažo svorį. Tai galima padaryti leistiną dviašių autobusų masę padidinant tiek, kad kelių infrastruktūra nenukentėtų nuo greitesnio nusidėvėjimo;

(11a)     valstybės narės, norėdamos išvengti bet kokio konkurencijos iškraipymo ir užtikrinti kelių eismo saugą, turi tinkamai kovoti su pažeidimais, susijusiais su perkrautomis transporto priemonėmis;

(12)  siekiant užtikrinti neiškreiptą vežėjų konkurenciją ir lengviau nustatyti pažeidimus, valstybės narės ne vėliau kaip …(7)+ turėtų imtis konkrečių priemonių, skirtų nustatyti naudojamas transporto priemones ar transporto priemonių junginius, kurie galimai viršijo atitinkamos leistinos masės ribas ir kurie dėl to turėtų būti patikrinti. Tokį nustatymą galima atlikti naudojant kelių infrastruktūroje įrengtas svėrimo sistemas arba transporto priemonių viduje montuojamus jutiklius, nuotoliniu būdu perduodančius duomenis atitinkamoms valdžios institucijoms. Tokie transporto priemonių viduje nustatomi duomenys turėtų būti prieinami ir vairuotojui. Kiekviena valstybė narė kasmet turėtų atlikti atitinkamą skaičių transporto priemonių masės patikrinimų. Tokių patikrinimų skaičius turėtų būti proporcingas kasmet atitinkamos valstybės narės teritorijoje visų patikrinamų transporto priemonių skaičiui;

(13)       siekiant užtikrinti atitiktį šiai direktyvai, valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikytinų už šios direktyvos pažeidimus, ir turėtų užtikrinti šių taisyklių įgyvendinimą. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, nediskriminacinės, proporcingos ir atgrasomos;

(14)  siekiant, kad tarptautiniu lygiu atliekamos transporto priemonių arba jų junginių masės patikros būtų veiksmingesnės ir būtų sudarytos sąlygos tas patikras vykdyti sklandžiau, svarbu, kad valstybių narių kompetentingos institucijos keistųsi informacija. Toks keitimasis informacija turėtų vykti per nacionalinį ryšių palaikymo punktą, įsteigtą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1071/2009(8);

(15)       Europos Parlamentas ir Taryba turėtų būti reguliariai informuojami apie valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamas kelių eismo patikras. Ši informacija, gauta iš valstybių narių, įgalins Komisiją užtikrinti, kad vežėjai laikytųsi šioje direktyvoje nustatytų taisyklių, ir nustatyti, ar nereikėtų parengti papildomų priverstinių priemonių;

(16)       siekiant užtikrinti vienodas šios direktyvos įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011(9);

(17)  tuo atveju, jei pagal šią direktyvą įsteigtas komitetas nepateikia jokios nuomonės dėl Komisijos pateikto įgyvendinimo akto projekto, Komisija neturėtų priimti nei įgyvendinimo aktų, kuriais būtų nustatyti aerodinaminių įrenginių naudojimo reikalavimai, nei išsamių specifikacijų dėl transporto priemonių viduje montuojamos svėrimo įrangos;

(18)       siekiant atnaujinti šioje direktyvoje pateikiamą alternatyviųjų degalų sąrašą atsižvelgiant į naujausius technologinius pasiekimus, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija, prieš priimdama deleguotuosius aktus, tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su valstybių narių ekspertais. Atlikdama su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai;

(19)  kadangi šios direktyvos tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, o dėl jos veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(20)       todėl Direktyva 96/53/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 96/53/EB iš dalies keičiama taip:

1)          1 straipsnio 1 dalies a punkte nuoroda „1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva 70/156/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo1“ pakeičiama taip:

„Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB*.

________________

1          OL L 42, 1970 2 23, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/40/EB (OL L 203, 2000 8 10, p. 9).

*       2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 2007 10 9, p. 1).“;

2)  2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)      pirma pastraipa papildoma šių terminų apibrėžtimis:

„–     alternatyvieji degalai – degalai arba energijos šaltiniai, kurie tiekiant energiją transportui bent iš dalies pakeičia degalus, gaunamus iš iškastinės naftos šaltinių, ir kurie gali padėti sumažinti transporto priklausomybę nuo iškastinio kuro bei pagerinti transporto sektoriaus aplinkosauginį veiksmingumą, ir kurie yra:

a)      elektra, kurią naudoja visų tipų elektra varomos transporto priemonės,

b)     vandenilis,

c)      dujinės būsenos gamtinės dujos, įskaitant biometaną (suslėgtosios gamtinės dujos – SGD) ir suskystintos būsenos gamtinės dujos (suskystintosios gamtinės dujos – SkGD) ,

d)     suskystintosios naftos dujos (SND),

e)      mechaninė energija iš transporto priemonėje įrengtos kaupimo sistemos / šaltinių, įskaitant atliekinę šilumą,

–  alternatyviaisiais degalais varoma transporto priemonė – transporto priemonė, visiškai arba iš dalies varoma alternatyviaisiais degalais, kuri yra patvirtinta pagal Direktyva 2007/46/EB nustatytą sistemą;

–      įvairiarūšio vežimo operaciją sudaro:

a)      Tarybos direktyvos 92/106/EEB* 1 straipsnyje apibrėžtos mišriojo vežimo operacijos, kurias vykdant vežamas vienas arba keli konteineriai ar nuimamieji kėbulai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos, arba

b)     vežimo operacijos, kurias vykdant vežamas vienas arba keli konteineriai ar nuimamieji kėbulai, kurių bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos ir kuriose naudojamas vandens transportas, su sąlyga, kad pradinė arba galutinė kelio atkarpa Sąjungos teritorijoje neviršija 150 km. Pirmiau nurodytas 150 km atstumas gali būti viršytas, kad būtų pasiektas artimiausias numatytą paslaugą teikiantis tinkamas transporto terminalas, tais atvejais, kai naudojamos šios transporto priemonės:

i)  transporto priemonės, atitinkančios I priedo 2.2.2 punkto a arba b papunktį, arba

ii)      ▌transporto priemonės, atitinkančios I priedo 2.2.2 punkto c arba d papunktį tais atvejais, jei atitinkamoje valstybėje narėje tokie atstumai leidžiami.

Įvairiarūšio vežimo operacijų atveju paslaugą teikiantis artimiausias tinkamas transporto terminalas gali būti kitoje valstybėje narėje nei ta valstybė narė, kurioje krovinys buvo pakrautas arba iškrautas;

–      ekspeditorius – juridinis vienetas arba fizinis ar juridinis asmuo, kuris konosamente arba lygiaverčiame transporto dokumente, tokiame kaip tiesioginis konosamentas, nurodytas kaip ekspeditorius ir (arba) kurio vardu arba kurio naudai su transporto bendrove yra sudaryta vežimo sutartis.

_______________

*       1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 1992 12 17, p. 38).“;

b)  antroje pastraipoje nuoroda „Direktyva 70/156/EEB“ pakeičiama taip:

„Direktyva 2007/46/EB“.

3)          4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)      4 dalies trečia ir ketvirta pastraipos išbraukiamos;

b)     6 dalis išbraukiama.

4)          5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Anksčiau nei 1991 m. sausio 1 d. pradėtos eksploatuoti sujungtos transporto priemonės, neatitinkančios I priedo 1.6 ir 4.4 punktuose nurodytų specifikacijų, jei visas jų ilgis neviršija 15,50 m, atitinka 3 straipsnyje nurodytas specifikacijas.“.

5)          8, 8a ir 9 straipsniai išbraukiami.

6)  Įterpiami šie straipsniai:

„8b straipsnis

1.      Siekiant padidinti jų energijos vartojimo efektyvumą, transporto priemonės arba transporto priemonių junginiai, kuriuose įrengti aerodinaminiai įrenginiai, atitinkantys 2 ir 3 dalyse išdėstytus reikalavimus ir Direktyvą 2007/46/EB, gali viršyti šios direktyvos I priedo 1.1 punkte nurodytą maksimalų ilgį, kad būtų galima tokius įrenginius tvirtinti transporto priemonių arba transporto priemonių junginių jų gale. Transporto priemonės arba transporto priemonių junginiai, kuriuose įrengti tokie įrenginiai, turi atitikti šios direktyvos I priedo 1.5 punktą, o jei viršijamas maksimalus ilgis, dėl to neturi padidėti tų transporto priemonių arba transporto priemonių junginių pakrovimo ilgis.

2.      Prieš pateikiant rinkai 1 dalyje nurodytus aerodinaminius įrenginius, kurių ilgis viršija 500 mm, laikantis tipo patvirtinimo taisyklių pagal Direktyva 2007/46/EB nustatytą sistemą patvirtinamas jų tipas.

Ne vėliau kaip …(10)+ Komisija įvertina, ar būtina priimti ar iš dalies pakeisti pagal tą sistemą nustatytus aerodinaminių įrenginių techninius tipo patvirtinimo reikalavimus, atsižvelgiant į poreikį užtikrinti kelių eismo saugą ir įvairiarūšio vežimo operacijų saugą, visų pirma:

a)     tvirtą ir patvarų įrenginių pritvirtinimą taip, kad būtų sumažinta jų atsikabinimo rizika laikui bėgant, be kita ko, per įvairiarūšio vežimo operacijas;

b)     kitų kelių eismo dalyvių, ypač pažeidžiamų kelių eismo dalyvių, saugumą, inter alia, gabaritų ženklinimo matomumą, kai įrengti aerodinaminiai įrenginiai, patikslinant netiesioginio matomumo reikalavimus ir, susidūrimo su transporto priemone arba transporto priemonių junginiu iš galo atveju, nesudarant pavojaus galinei apsaugai nuo palindimo po transporto priemone.

Tuo tikslu Komisija prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamos atitinkamos tipo patvirtinimo taisyklės pagal Direktyva 2007/46/EB nustatytą sistemą.

2a.   1 dalyje nurodyti aerodinaminiai įrenginiai turi atitikti šias veiklos sąlygas:

a)  aplinkybėmis, kuriomis kyla pavojus kitų kelių eismo dalyvių arba vairuotojo saugai, vairuotojas turi juos sulankstyti, įtraukti arba nuimti;

b)     naudojant juos miesto ir tarpmiestinėje kelių infrastruktūroje turi būti atsižvelgiama į konkrečius vietovių, kuriose leidžiamas greitis yra 50 km/h arba mažesnis ir kuriose esama didesnės tikimybės sutikti labiau pažeidžiamus kelių eismo dalyvius, ypatumus; ir

c)      jų naudojimas turi būti suderinamas su įvairiarūšio vežimo operacijų vykdymu; įtraukti arba sulankstyti, jie neturi viršyti maksimalaus leidžiamo ilgio daugiau kaip 20 cm.

3.     Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato išsamias nuostatas, kuriomis užtikrinamos vienodos 2a dalies įgyvendinimo sąlygos. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 10i straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

4.  1 dalis atitinkamai taikoma nuo būtinų 2 dalyje nurodytų priemonių pakeitimų perkėlimo ar taikymo dienos ir po 3 dalyje nurodytų įgyvendinimo aktų priėmimo dienos.

9a straipsnis

1.     Siekiant padidinti energijos vartojimo efektyvumą, visų pirma dėl kabinų aerodinaminių savybių, taip pat kelių eismo saugą, transporto priemonės arba transporto priemonių junginiai, atitinkantys 2 dalyje nustatytus reikalavimus ir Direktyvą 2007/46/EB, gali viršyti šios direktyvos I priedo 1.1 punkte nustatytą maksimalų ilgį, jei dėl jų kabinos pagerėja aerodinaminės savybės ir energijos vartojimo efektyvumas, taip pat saugos savybės. Transporto priemonės arba transporto priemonių junginiai, kuriuose įrengtos tokios kabinos, turi atitikti šios direktyvos I priedo 1.5 punktą, o jei viršijamas maksimalus ilgis, dėl to neturi padidėti tų transporto priemonių apkrovos geba.

2.  Prieš pateikiant 1 dalyje nurodytas transporto priemones rinkai, jos patvirtinamos laikantis tipo patvirtinimo taisyklių pagal Direktyva 2007/46/EB nustatytą sistemą.   Ne vėliau kaip …(11)+ Komisija įvertina poreikį parengti transporto priemonių, kuriose įrengtos tokios kabinos, techninius tipo patvirtinimo reikalavimus, nustatytus pagal tą sistemą, atsižvelgdama į:

a)      geresnes aerodinamines transporto priemonių ar transporto priemonių junginių savybes;

b)     pažeidžiamus kelių eismo dalyvius ir jų matomumo vairuotojams padidinimą, visų pirma sumažinant vairuotojams nematomas zonas;

c)      žalos, padarytos kitiems kelių eismo dalyviams, ar jų sužalojimo susidūrimo atveju sumažinimą;

d)     vairuotojų saugą ir patogumą.

Tuo tikslu Komisija prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamos atitinkamos tipo patvirtinimo taisyklės pagal Direktyva 2007/46/EB nustatytą sistemą.

3.     1 dalis atitinkamai taikoma po trejų metų nuo būtinų 2 dalyje nurodytų priemonių pakeitimų perkėlimo ar taikymo dienos.“.

7)          10a straipsnis išbraukiamas.

8)          Įterpiami šie straipsniai:

„10b straipsnis

Alternatyviaisiais degalais varomų transporto priemonių leistina maksimali masė yra nurodyta I priedo 2.3.1, 2.3.2 ir 2.4 punktuose.

Alternatyviaisiais degalais varomos transporto priemonės taip pat turi atitikti I priedo 3 punkte nurodytas ašių maksimalios leistinos masės ribas.

Alternatyviaisiais degalais varomoms transporto priemonėms reikalinga papildoma masė nustatoma remiantis atitinkamo gamintojo pateiktais dokumentais atitinkamos transporto priemonės patvirtinimo metu. Ta papildoma masė nurodoma oficialiame įrodymo dokumente, reikalaujamame pagal 6 straipsnį.

Komisijai pagal 10h straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šios direktyvos tikslais atnaujinamas 2 straipsnyje nurodytų alternatyviųjų degalų, dėl kurių reikalinga papildoma masė, sąrašas. Ypač svarbu, kad prieš priimdama tuos deleguotuosius aktus Komisija laikytųsi savo įprastos praktikos ir konsultuotųsi su ekspertais, taip pat su valstybių narių ekspertais.

10c straipsnis

I priedo 1.1 punkte, atitinkamais atvejais atsižvelgiant į 9a straipsnio 1 dalį, nustatytas maksimalus ilgis ir I priedo 1.6 punkte nustatytas tuščių arba pakrautų transporto priemonių arba transporto priemonių junginių, vežančių 45 pėdų ilgio konteinerius arba 45 pėdų ilgio nuimamuosius kėbulus, maksimalus atstumas gali būti viršijami 15 cm, jei atitinkamų konteinerių arba nuimamųjų kėbulų vežimas keliais yra įvairiarūšio vežimo operacijos dalis.

10d straipsnis

1.     Ne vėliau kaip …(12)+ valstybės narės imasi konkrečių priemonių, kad nustatytų naudojamas transporto priemones arba transporto priemonių junginius, kurie galimai viršija maksimalią leistiną masę ir kuriuos dėl to turėtų patikrinti jų kompetentingos institucijos, kad užtikrintų šios direktyvos reikalavimų laikymąsi. Tie matavimai gali būti atliekami naudojant kelių infrastruktūroje įrengtas automatines sistemas arba naudojant svėrimo įrangą, sumontuotą transporto priemonių viduje laikantis 4 dalies.

Valstybė narė nereikalauja, kad kitoje valstybėje narėje registruotų transporto priemonių arba transporto priemonių junginių viduje būtų įrengta svėrimo įranga.

Nedarant poveikio Sąjungos ir nacionalinei teisei, kai šios direktyvos pažeidimams nustatyti ir sankcijoms taikyti yra naudojamos automatinės sistemos, tokios automatinės sistemos yra sertifikuojamos. Kai automatinės sistemos naudojamos tik identifikavimo tikslais, jų sertifikuoti nereikia.

2.  Kiekviena valstybė narė kiekvienais kalendoriniais metais atlieka atitinkamą naudojamų transporto priemonių arba transporto priemonių junginių masės patikrinimų skaičių, proporcingą kasmet jos teritorijoje iš viso patikrinamų transporto priemonių skaičiui.

3.     Valstybės narės pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1071/2009* 18 straipsnį užtikrina, kad jų kompetentingos institucijos keistųsi informacija apie su šiuo straipsniu susijusius pažeidimus ir sankcijas.

4.     1 dalyje nurodyta masės svėrimo įranga, montuojama transporto priemonių viduje, turi būti tiksli ir patikima, visapusiškai sąveiki ir suderinama su visų rūšių transporto priemonėmis.

4a.   Ne vėliau kaip ...(13)+ Komisija priima įgyvendinimo aktus, kuriais nustato išsamias nuostatas, kuriomis užtikrinamos vienodos 4 dalyje nustatytų sąveikumo ir suderinamumo taisyklių įgyvendinimo sąlygos.

Kad būtų užtikrintas sąveikumas, tomis išsamiomis nuostatomis sudaromos sąlygos iš važiuojančios transporto priemonės bet kada masės duomenis perduoti kompetentingoms institucijoms ir jos vairuotojui. Tie duomenys perduodami per sietuvą, atitinkantį Europos standartizacijos komiteto (CEN) nustatytus DSRC EN 12253, EN 12795, EN 12834, EN 13372 ir ISO 14906 standartus. Be to, perduodant tokius duomenis užtikrinama, kad valstybių narių kompetentingos institucijos galėtų perduoti informaciją ir ja keistis tuo pačiu būdu su bet kurioje valstybėje narėje registruotomis transporto priemonėmis ir transporto priemonių junginiais, naudojančiais jų viduje sumontuotą svėrimo įrangą.

Siekiant užtikrinti suderinamumą su visų rūšių transporto priemonėmis, motorinių transporto priemonių viduje sumontuotos sistemos turi galėti gauti ir apdoroti visus duomenis, perduodamus iš bet kokio tipo priekabos ar puspriekabės, sukabintos su motorine transporto priemone.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 10i straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

10e straipsnis

Valstybės narės nustato už šios direktyvos pažeidimus taikytinų sankcijų taisykles ir imasi visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui užtikrinti. Tos sankcijos turi būti veiksmingos, nediskriminacinės, proporcingos ir atgrasomos. Valstybės narės praneša Komisijai apie tas taisykles.

10f straipsnis

1.     Konteineriams ir nuimamiesiems kėbulams vežti valstybės narės nustato taisykles, kuriomis reikalaujama, kad:

a)  ekspeditorius vežėjui, kuriam paveda konteinerio arba nuimamojo kėbulo vežimą, įteiktų deklaraciją, kurioje nurodoma vežamo konteinerio arba nuimamojo kėbulo masė, ir

b)     vežėjui būtų suteikta galimybė susipažinti su visais atitinkamais ekspeditoriaus pateiktais dokumentais.

2.     Valstybės narės nustato taisykles atitinkamai tiek dėl ekspeditoriaus, tiek dėl kelių vežėjo atsakomybės tais atvejais, kai 1 dalyje nurodytos informacijos nėra arba ji neteisinga ir transporto priemonė arba transporto priemonių junginys yra perkrautas.

10g straipsnis

Kas dveji metai ir ne vėliau kaip iki metų, einančių po atitinkamo dvejų metų laikotarpio pabaigos, rugsėjo 30 d., valstybės narės pateikia Komisijai reikalingą informaciją apie:

a)     per praėjusius dvejus kalendorinius metus atliktų patikrinimų skaičių ir

b)     nustatytą perkrautų transporto priemonių arba transporto priemonių junginių skaičių.

Ši informacija gali būti pateikiama kaip pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006** 17 straipsnį pateikiamos informacijos dalis.

Komisija išanalizuoja pagal šį straipsnį gautą informaciją ir įtraukia tokią analizę į ataskaitą, kuri pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006.

10h straipsnis

1.     Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.     10b straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo …(14)+. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10b straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.     Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

5.     Pagal 10b straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

10i straipsnis

1.     Komisijai padeda Kelių transporto komitetas, nurodytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 165/2014*** 42 straipsnyje. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 182/2011****.

2.     Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

3.     Jei komitetas nuomonės nepateikia, Komisija įgyvendinimo akto projekto nepriima ir taikoma Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa.

10j straipsnis

Ne vėliau kaip …(15)+ Komisija prireikus pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos dalinių pakeitimų, padarytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyva …(16)++, įgyvendinimą , atsižvelgdama taip pat ir į konkrečius tam tikrų rinkos segmentų ypatumus. Remdamasi ta ataskaita, Komisija prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kartu su juo tinkamai pateikdama poveikio vertinimą. Ataskaita pateikiama ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki bet kokio pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto pateikimo dienos.

________________

*       2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

**      2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinantis Reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL L 102, 2006 4 11, p. 1).

***     2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 165/2014 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo (OL L 60, 2014 2 28, p. 1).

****    2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai.“.

9)          I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)     1.2 punkto a papunktis pakeičiamas taip:

„a)    visos transporto priemonės, išskyrus b papunktyje nurodytas transporto priemones: 2,55 m“;

b)     1.2 punkto b papunktis pakeičiamas taip:

„b)    izoliuotų transporto priemonių arba transporto priemonių vežamų izoliuotų konteinerių ar nuimamųjų kėbulų antstatai: 2,60 m“;

c)     2.2.2 punkto c papunktis pakeičiamas taip:

„c)    dviašė motorinė transporto priemonė su triaše puspriekabe, kuria, vykdant įvairiarūšio vežimo operacijas, vežamas vienas arba keli konteineriai ar nuimamieji kėbulai (bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos): 42 tonos.“;

d)     2.2.2 punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„d)    triašė motorinė transporto priemonė su dviaše arba triaše puspriekabe, kuria, vykdant įvairiarūšio vežimo operacijas, vežamas vienas arba keli konteineriai ar nuimamieji kėbulai (bendras maksimalus ilgis ne didesnis kaip 45 pėdos): 44 tonos.“;

e)     2.3.1 punktas pakeičiamas taip:

„2.3.1.        Dviašės motorinės transporto priemonės, išskyrus autobusus: 18 tonų

Dviašės alternatyviaisiais degalais varomos motorinės transporto priemonės, išskyrus autobusus: maksimali leistina 18 tonų masė padidinama papildomai ne daugiau kaip 1 tona, kurios reikia dėl alternatyviųjų degalų technologijos

Dviašiai autobusai: 19,5 tonos.“;

f)  2.3.2 punktas pakeičiamas taip:

„2.3.2.        Triašės motorinės transporto priemonės: 25 tonos arba 26 tonos, kai varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai ir pneumatinė pakaba arba pakaba, kuri Sąjungoje pripažįstama ekvivalentiška, kaip apibrėžta II priede, arba jei kiekvienoje varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai, o maksimali kiekvienos ašies apkrova neviršija 9,5 tonų.

Triašės alternatyviaisiais degalais varomos motorinės transporto priemonės: maksimali masė – 25 tonos arba 26 tonos – (kai varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai ir pneumatinė pakaba arba pakaba, kuri Sąjungoje pripažįstama ekvivalentiška, kaip apibrėžta II priede, arba jei kiekvienoje varomojoje ašyje įtaisyti sudvejinti ratlankiai, o maksimali leistina kiekvienos ašies apkrova neviršija 9,5 tonų) padidinama papildomai ne daugiau kaip 1 tona, kurios reikia dėl alternatyviųjų degalų technologijos“;

fa)  2.4 punktas pakeičiamas taip:

„2.4. Triašiai sujungti autobusai: 28 tonos

Triašiai alternatyviaisiais degalais varomi sujungti autobusai: maksimali leistina 28 tonų masė padidinama papildomai ne daugiau kaip 1 tona, kurios reikia dėl alternatyviųjų degalų technologijos“.

2 straipsnis

1.          Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip …(17)+. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Tuo atveju, jei valstybės narės priima tas priemones, jose daroma nuoroda į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta ...,

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

Pagrindimas

Remdamiesi direktyva, gamintojai galėtų pradėti gaminti naujo dizaino sunkvežimius, kurie galėtų viršyti dabartines masės ir ilgio ribas, siekiant, kad būtų pagerinta bendra sunkiasvorių krovininių transporto priemonių sauga ir aplinkosauginis veiksmingumas. Pradėjus montuoti apvalesnes sunkvežimių kabinas padidėtų vairuotojo matymo laukas, tad jis galėtų pastebėti pažeidžiamus eismo dalyvius, pvz., dviratininkus, ir sumažėtų trintis, o lenkta forma sumažintų susidūrimo poveikį. Sunkvežimio gale įtaisytos aerodinaminės sklendės padėtų mažinti suvartojamo kuro kiekį ir taršą. Be to, alternatyvių jėgos pavarų / variklių atveju galėtų būti leidžiama papildoma masė (daugiausia 1 tona) nesumažinant transporto priemonių apkrovos gebos.

Tekste, dėl kurio susitarta, taip pat numatytas papildomas leistinas sunkvežimių ilgis, kad būtų galima vežti 45 pėdų krovinių konteinerius, jei jų vežimas sudaro dalį daugiarūšio vežimo operacijos. Taip nebeliktų nereikalingos biurokratinės naštos (anksčiau vežėjai turėdavo prašyti specialių leidimų 45 pėdų konteineriams vežti).

Valstybės narės turėtų imtis konkrečių priemonių, kad atpažintų transporto priemones, kurios, tikėtina, bus viršijusios nustatytas masės ribas. Transporto priemonėje įrengto svorio jutiklio duomenys turėtų būti prieinami ir vairuotojui.

Valstybės narės per dvejus metus nuo peržiūrėtos direktyvos įsigaliojimo dienos turi pradėti taikyti reikiamas nacionalines taisykles. Kabinų dizaino taisyklės įsigalioja per 3 metus nuo dienos, kai priimamos reikiamos saugos taisyklės, taikytinos norint naujo dizaino sunkvežimius pateikti rinkai. Komisija šias tipo patvirtinimo taisykles ketina pasiūlyti 2016 m.

Derantis dėl ilgesnių sunkvežimio kabinų taisyklių valstybės narės siekė, kad naujosios taisyklės įsigaliotų praėjus 5 metams po reikiamų tipo patvirtinimo taisyklių priėmimo, tačiau Parlamento derybininkams pavyko šį laikotarpį sutrumpinti iki 3 metų.

Buvo taip pat susitarta, kad Komisija direktyvą peržiūrės praėjus 3 metams po nacionalinių taisyklių taikymo pradžios, atsižvelgdama į tam tikrus rinkos egmentus, pvz., vežėjus.

Dabartinės didesniems sunkvežimiams taikomos taisyklės nesikeičia.

Parlamentui 2015 m. balandžio 15 d. priėmus savo poziciją per pirmąjį svarstymą ir Tarybai 2014 m. spalio 16 d. priėmus savo poziciją, 2015 m. spalio 22 d., 2014 m. lapkričio 3 d., 2014 m. gruodžio 1 d. ir 2014 m. gruodžio 10 d. vyko neoficialios derybos siekiant susitarti per antrąjį svarstymą. Tekstą, dėl kurios susitarta, Transporto ir turizmo komitetas patvirtino 2015 m. vasario 24 d.

Transporto ir turizmo komitetas rekomenduoja priimti tekstą, dėl kurio susitarta ir kuris pateiktas kaip Tarybos pozicijos 1 pakeitimas.

(1)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(2)

          OL C 327, 2013 11 12, p. 133.

(3)

          2014 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento pozicija [(OL …)] [(dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)] ir 2014 m. spalio 16 d. Tarybos pozicija, priimta per pirmąjį svarstymą [(OL ...) [(dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)]. ... m. ... ... d. Europos Parlamento pozicija [(OL …)] [(dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)] [ir … m. … … d. Tarybos sprendimas].

(4)

          1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę (OL L 235, 1996 9 17, p. 59).

(5)

          2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, 2007 10 9, p. 1).

(6)

          1992 m. gruodžio 7 d. Tarybos direktyva 92/106/EEB dėl tam tikrų kombinuoto krovinių vežimo tarp valstybių narių tipų bendrųjų taisyklių nustatymo (OL L 368, 1992 12 17, p. 38).

(7)

+          OL: prašom įrašyti datą: šešeri metai po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo.

(8)

          2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1071/2009, nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB (OL L 300, 2009 11 14, p. 51).

(9)

        2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

(10)

+          OL: prašom įrašyti datą: dveji metai po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo.

(11)

+          OL: prašom įrašyti datą: dveji metai po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo.

(12)

+          OL: prašom įrašyti datą: šešeri metai po šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo.

(13)

+         OL: prašom įrašyti datą: vieni metai nuo šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo dienos.

(14)

+          OL: prašom įrašyti šios iš dalies keičiančios direktyvos įsigaliojimo datą.

(15)

+         OL: prašome įterpti datą: trys metai po šios iš dalies keičiančios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę dienos.

(16)

++        OL: prašome įterpti šios iš dalies keičiančios Direktyvos PE-CONS 2/15, (COD) 2013/0105 nuorodas.

(17)

+          OL: prašom įrašyti datą: 24 mėnesiai po šios iš dalies keičiančios direktyvos paskelbimo datos.


PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausi leistini matmenys ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausia leistina masė

Nuorodos

11296/3/2014 – C8-0294/2014 – 2013/0105(COD)

Pirmojo svarstymo EP data - P numeris

15.4.2014                     T7-0353/2014

Komisijos pasiulymas

COM(2013)0195 - C7-0102/2013

Paskelbimo, kad gauta per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija, plenariniame posėdyje data

15.1.2015

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

TRAN

15.1.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Jörg Leichtfried

16.7.2014

 

 

 

Priėmimo data

24.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Bruno Gollnisch, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Gesine Meissner, Cláudia Monteiro de Aguiar, Jens Nilsson, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Elissavet Vozemberg, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Rosa D’Amato, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried

Pateikimo data

2.3.2015

Teisinė informacija - Privatumo politika