Postup : 2015/2021(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0033/2015

Předložené texty :

A8-0033/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 10/03/2015 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0045

ZPRÁVA     
PDF 183kWORD 116k
2.3.2015
PE 546.790v02-00 A8-0033/2015

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar)

(COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Anneli Jäätteenmäki

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar)

(COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0735 – C8-0015/2015),

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1) (dále jen „nařízení o EFG“),

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(2), a zejména na článek 12 tohoto nařízení,

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3)(dále jen „IID ze dne 2. prosince 2013“), a zejména na článek 13 této dohody,

–       s ohledem na třístranné rozhovory podle bodu 13 IID ze dne 2. prosince 2013,

–       s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–       s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0033/2015),

A. vzhledem k tomu, že Unie vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje s cílem poskytovat dodatečnou podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi důsledky velkých změn ve struktuře světového obchodu, a pomáhat jim při opětovném začleňování na trh práce;

B.  vzhledem k tomu, že finanční pomoc Unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být uvolněna co nejrychleji a nejúčinněji, v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 2. prosince 2013 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci;

C. vzhledem k tomu, že přijetí nařízení o EFG, které je výsledkem dohody mezi Evropským parlamentem a Radou ohledně opětovného zavedení kritéria pro uvolňování prostředků v souvislosti s krizí, zvýšení finančního příspěvku Unie na 60 % celkových odhadovaných nákladů na navrhovaná opatření, zefektivnění postupu Komise, Evropského parlamentu a Rady při vyřizování žádostí o příspěvek z EFG tak, že se zkrátí doba jejich posuzování a schvalování, dále rozšíření způsobilých činností a příjemců tím, že mezi ně budou zahrnuty i osoby samostatně výdělečně činné a mladí lidé, a financování pobídek k zakládání vlastních podniků;

D. vzhledem k tomu, že Belgie předložila žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar o finanční příspěvek z EFG v návaznosti na propuštění 1030 pracovníků z podniku Caterpillar Belgium S.A. působícího podle klasifikace NACE 2 v oddíle 28 („Výroba strojů a zařízení j.n.“), k němuž došlo v souvislosti s poklesem poptávky v Evropě během referenčního období od 1. ledna 2014 do 30. dubna 2014 a po jeho ukončení, přičemž daných opatření by se podle očekávání mělo zúčastnit 630 osob;

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG;

1.  konstatuje, že podmínky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG jsou splněny, a souhlasí proto s Komisí, že Belgie má podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  bere na vědomí, že belgické orgány předložily žádost o finanční příspěvek z EFG dne 22. července 2014 a doplňovaly ji o dodatečné informace až do 16. září 2014 a že hodnocení této žádosti vydala Komise dne 9. prosince 2014;

3.   bere na vědomí, že celkový rozpočet činí 2 038 090 EUR, z nichž 73 378 EUR je vyhrazeno na provádění, a že finanční příspěvek EFG činí 1 222 854 EUR, což představuje 60 % celkových nákladů navrhovaných opatření;

4.   vítá rozhodnutí belgických orgánů zahájit dne 1. dubna 2014 – tedy se značným předstihem před vlastní žádostí o poskytnutí finanční podpory z EFG a konečným rozhodnutím o navrženém koordinovaném souboru opatření – realizaci individualizovaných služeb, aby pracovníkům rychle poskytly pomoc; poznamenává, že tyto již poskytnuté individualizované služby budou způsobilé pro financování z EFG;

5.   domnívá se, že propouštění zaměstnanců ve společnosti Caterpillar Belgium S.A. souvisí s významnými změnami ve struktuře světového obchodu způsobenými globalizací, neboť pro společnost se stalo ekonomicky výhodnějším vyrábět zařízení v Asii a dovážet je z Asie do Evropy než vyrábět v Evropě pro upadající trh; poznamenává, že výrobní závod v Gosselies se potýká s potížemi v dodavatelské i odběratelské oblasti, neboť produkty ocelářského průmyslu a kovovýroby v Evropě čelí konkurenci nově se rozvíjejících ekonomik a krize započatá v roce 2009 oslabila evropské stavebnictví a těžební průmysl, z nichž pocházejí nejdůležitější zákazníci společnosti Caterpillar;

6.   konstatuje, že poptávka po stavebních strojích klesla v důsledku nižších soukromých i veřejných investic do infrastruktury, což souvisí s nízkou výkonností globální ekonomiky;

7.  konstatuje, že se jedná o dvanáctou žádost o finanční příspěvek z EFG pro sektor výroby strojů a zařízení j.n., přičemž předchozí žádosti byly rovnoměrně založeny na kritériích obchodní a hospodářské krize;

8.   vyjadřuje politování nad tím, že mnoho nezaměstnaných osob v Charleroi má nízkou kvalifikaci (59 % nemá dokončené vyšší sekundární vzdělání) a 43 % je bez práce po dobu delší než dva roky; vyjadřuje politování nad tím, že míra nezaměstnanosti v Charleroi – 52,26 % – patří k nejnižším ve Valonsku; vítá proto, že se příslušné orgány ve snaze pomoci propuštěným pracovníkům rozhodly podat žádost o podporu z EFG;

9.   poznamenává, že propouštění ve společnosti Caterpillar má mít podle očekávání obrovský negativní dopad na oblast města Charleroi a jeho okolí, která již nyní čelí obtížné situaci panující na trhu práce v důsledku přílišné závislosti na zaměstnanosti v tradičních odvětvích a nedostatku nových odvětví; poukazuje na skutečnost, že v nepříznivé hospodářské situaci bude pro propuštěné pracovníky s nízkou úrovní kvalifikace velmi obtížné najít novou práci; doporučuje, aby Komise provedla průzkum s cílem najít a ukázat úspěšné podnikatelské projekty v této oblasti, a pomoci tak propuštěným pracovníkům, kteří by se mohli při spouštění svých projektů inspirovat těmi nejlepšími případy;

10. poznamenává, že 18 % propuštěných pracovníků, jímž je určena podpora a kteří by se měli účastnit opatření, hrozí vyloučení z trhu práce, neboť patří do věkové skupiny 55–64 let;

11. konstatuje, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb, které mají být spolufinancovány, zahrnuje tři hlavní oblasti: přeřazení pracovníků, školení a rekvalifikace a podpora podnikání;

12. poznamenává, že více než polovina celkových odhadovaných nákladů by měla být čerpána na služby spojené s přeřazením pracovníků, zejména na opatření podpory, poradenství a integrace; poznamenává, že tyto služby bude poskytovat úřad FOREM (veřejná služba Valonského regionu pro zaměstnanost a odbornou přípravu), který při realizaci této žádosti působí jako zprostředkující subjekt;

13. vítá skutečnost, že koordinovaný soubor individualizovaných služeb byl vypracován po konzultaci s cílovými příjemci a sociálními partnery, přičemž byl zohledněn potenciál této oblasti a podnikatelského prostředí;

14. připomíná, že je důležité zlepšit zaměstnatelnost všech pracovníků vhodnou odbornou přípravou a uznáním dovedností a schopností získaných během jejich profesní dráhy; očekává, že odborná příprava, která je nabízena v rámci koordinovaného souboru opatření, bude přizpůsobena nejen potřebám propuštěných pracovníků, ale i stávajícímu podnikatelskému prostředí;

15. vyslovuje se pro to, aby se v budoucnu použila ustanovení nařízení o EFG na podporu mladých lidí v tomto regionu, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET);

16. připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení o EFG by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje;

17. zdůrazňuje, že pomoc z EFG může spolufinancovat pouze aktivní opatření na pracovním trhu, která vedou k trvalému a dlouhodobému zaměstnání; opětovně poukazuje na to, že pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou podle vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

18. vítá skutečnost, že finanční podpora z Evropského sociálního fondu byla v minulosti udělena projektu (En Train – En Transition-Reconversion-Accompagnement), který si kladl za cíl vypracovat pedagogické metody pro rekvalifikační střediska obecně, a že výsledky tohoto projektu s nejvyšší pravděpodobností nyní poslouží k provádění plánovaných opatření;

19. schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

20. pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady toto rozhodnutí podepsal a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

21. pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení včetně jeho přílohy předal Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (žádost EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgie)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) a o zrušení nařízení (ES) č. 1927/2006(1), a zejména na čl. 15 odst. 4 tohoto nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(2), a zejména na bod 13 této dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování podpory pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací a v důsledku pokračující celosvětové finanční a hospodářské krize, na kterou bylo zaměřeno nařízení (ES) č. 546/2009(3), nebo v důsledku nové celosvětové finanční a hospodářské krize, a za účelem poskytování pomoci při jejich opětovném začleňování na trh práce.

(2)      Článek 12 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013(4) umožňuje uvolnění prostředků z EFG do maximální roční výše 150 milionů EUR (v cenách roku 2011).

(3)      Belgie podala dne 22. července 2014 žádost o uvolnění prostředků z fondu EFG v souvislosti s propouštěním ve společnosti Caterpillar Belgium S.A. v Belgii a svou žádost doplnila v souladu s čl. 8 odst. 3 nařízení (EU) č. 1309/2013 o další informace. Žádost splňuje požadavky na stanovení výše finančního příspěvku z EFG podle článku 13 nařízení (EU) č. 1309/2013.

(4)      V souvislosti s žádostí podanou Belgií by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek ve výši 1 222 854 EUR,

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolní celkem 1 222 854 EUR v prostředcích na závazky a na platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda                                                       předseda

(1)

              Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

              Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

             Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) ze dne 18. června 2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26).

(4)

             Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Obecné souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve struktuře světového obchodu.

Podle ustanovení článku 12 nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2011, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020(1), a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/2006(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 150 milionů EUR (v cenách roku 2011). Příslušné částky se zapisují do souhrnného rozpočtu Evropské unie jako rezerva.

Co se týče postupu, Komise podle bodu 13 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení(3) předloží za účelem umožnění čerpání prostředků z fondu v případě kladného posouzení žádosti rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z tohoto fondu a současně s ním i odpovídající žádost o provedení převodu. Nebude-li dosaženo dohody, budou zahájeny třístranné rozhovory.

II. Žádost týkající společnosti Caterpillar a návrh Komise

Dne 9. prosince 2014 přijala Komise návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Belgie, aby tak podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku závažných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, na trh práce.

Jedná se o druhou žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2015; týká se uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 1 222 854 EUR ve prospěch Belgie. Vztahuje se na 663 zaměstnanců propuštěných v referenčním období od 1. ledna 2014 do 30. dubna 2014 a 367 zaměstnanců propuštěných po tomto období. Žádost byla předložena na základě kritéria pro pomoc podle čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení o EFG, které požaduje, aby během referenčního období v délce čtyř měsíců dosáhl počet propuštěných pracovníků nebo osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost, nejméně 500 v jednom podniku v jednom členském státě, včetně pracovníků propuštěných u dodavatelů uvedeného podniku nebo u výrobců, kteří jsou jeho odběrateli, a osob samostatně výdělečně činných, které přestaly vykonávat svou činnost u těchto dodavatelů nebo výrobců.

Žádost byla Komisi zaslána dne 22. července 2014. Komise došla k závěru, že žádost splňuje podmínky pro uvolnění prostředků z EFG uvedené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1309/2013 ze dne 17. prosince 2013.

Z údajů belgických orgánů vyplývá, že společnost Caterpillar těžce postihly problémy spojené s poklesem poptávky po tomto sortimentu v Evropě, což vedlo k přesunu podstatné části výrobní kapacity do třetích zemí. Závod Caterpillar v Gosselies se specializuje na montáž automobilů a výrobu součástí, pájených soustav a struktur. Jeho výrobky jsou určeny výhradně pro evropské odvětví stavebnictví a těžby. Tato situace vystavuje závod změnám specifickým pro tato odvětví a navíc je společnost ovlivněna výkyvy v oblasti výrobních vstupů.

Podle údajů uvedených belgickými orgány se výrobní závody Caterpillar nacházejí v blízkosti svých trhů, což vysvětluje souvislost mezi vývojem na evropském trhu a na globálních trzích a snižováním stavu pracovních sil v závodě v Gosselies. Od roku 2007 vybudovala skupina Caterpillar závody v rozvíjejících se ekonomikách v Asii a Latinské Americe a za svůj růst vděčí hlavně těmto trhům. Zejména podíl prodeje společnosti Caterpillar v Asii se v letech 2007–2013 více než zdvojnásobil. To souvisí s celkovým růstem asijských ekonomik, zejména v Číně a Indii, a odvětví stavebnictví v těchto zemích. Na druhé straně závisí hlavní trh pro závod Caterpillar v Gosselies, tj. Evropská unie, na veřejných a soukromých investicích do infrastruktury v Evropě, jež byly v poslední době omezeny.

Koordinovaný soubor individualizovaných služeb, které mají být spolufinancovány, zahrnuje tři hlavní oblasti: přeřazení pracovníků, školení a rekvalifikace a podpora podnikání.

Opatření, jejichž realizace byla zahájena dne 1. dubna 2014, tvoří podle belgických orgánů koordinovaný soubor individualizovaných služeb, které představují aktivní opatření na trhu práce, jejichž cílem je opětovné začlenění pracovníků na trh práce.

Belgické orgány ve své žádosti potvrdily, že:

–      při přístupu k navrženým akcím a jejich provádění budou dodržovány zásady rovnosti a nediskriminace;

–      budou splněny požadavky stanovené vnitrostátními právními předpisy a právními předpisy EU, které se týkají hromadného propouštění;

–      pokud podniky po dočasném ukončení provozu pokračují ve své činnosti, dodržely své právní závazky upravující propouštění a příslušným způsobem své pracovníky zabezpečily;

–      navržené akce neobdrží finanční podporu z jiných fondů či finančních nástrojů Unie a zamezí se jakémukoliv dvojímu financování;

–      navržené akce se budou doplňovat s opatřeními financovanými prostřednictvím strukturálních fondů;

–      finanční příspěvek z EFG bude v souladu s procesními a hmotněprávními pravidly Unie pro státní podporu.

Pokud jde o řídící a kontrolní systémy, Belgie uvědomila Komisi, že finanční příspěvek bude spravován stejným subjektem, který spravuje financování ESF. Jeden subjekt v rámci agentury ESF Federace Valonsko-Brusel bude působit jako řídící orgán a jiný samostatný subjekt v rámci agentury ESF bude působit jako platební orgán. Generální sekretariát Federace Valonsko-Brusel bude působit jako certifikační orgán a služba FOREM bude působit jako zprostředkující subjekt.

III. Postup

Komise za účelem uvolnění prostředků z fondu předložila rozpočtovému orgánu žádost o převod částky v celkové výši 1 222 854 EUR.

Jedná se o třetí návrh na převod za účelem uvolnění prostředku z fondu, jenž byl rozpočtovému orgánu v roce 2015 dosud předložen.

Nebude-li mezi Parlamentem a Radou dosaženo dohody, mohly by třístranné rozhovory o tomto návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, který předložila Komise, proběhnout ve zjednodušené formě, jak stanoví čl. 12 odst. 5 právního základu.

Podle interní dohody bude do procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci, aby poskytoval konstruktivní podporu a přispíval k posouzení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

(1)

Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ZP/ch D(2014)60426

Vážený pan Jean Arthuis

předseda Rozpočtového výboru

ASP 09G205

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s žádostí EGF/2014/011 BE/Caterpillar (COM(2014)735)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG projednaly otázku uvolnění prostředků z EFG v souvislosti se žádostí EGF/2014/011 BE/Caterpillar a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG se v souvislosti se žádostí vyslovují pro uvolnění prostředků z fondu. V tomto ohledu předkládá výbor EMPL několik připomínek, aniž by však zpochybnil převod plateb.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A) vzhledem k tomu, že tato žádost se zakládá na čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 (nařízení o EFG) a týká se 1030 pracovníků společnosti Caterpillar Belgium S.A. působící v rámci hospodářského odvětví klasifikovaného v rámci NACE Revize 2 oddíl 28 („Výroba strojů a zařízení j.n.“) v oblasti Hainaut, kteří byli propuštěni během referenčního období od 1. ledna 2014 do 30. dubna 2014;

B) vzhledem k tomu, že za účelem prokázání souvislosti mezi propouštěním a významnými změnami ve struktuře světového obchodu belgické orgány uvádějí, že společnost Caterpillar byla silně postižena klesající poptávkou po strojích a příslušenství nezbytných pro stavbu a provoz dolů v Evropě, což vedlo k přemístění významné výrobní kapacity do třetích zemí;

C) vzhledem k tomu, že v odvětví výroby strojů a zařízení j. n. bylo k dnešnímu dni podáno dvanáct žádostí o příspěvek z EFG, z nichž šest souvisí s globalizací spojenou s obchodem a šest s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí;

D) vzhledem k tomu, že drtivou většinu pracovníků, na něž jsou opatření zaměřena, tvoří muži (96%), zatímco ženy tvoří 4%; vzhledem k tomu, že 65% pracovníků je ve věku 30–54 let a druhá nejpočetnější skupina (18%) je tvořena pracovníky ve věku 55–64 let;

E) vzhledem k tomu, že propouštění ve společnosti Caterpillar představuje 4% zvýšení počtu uchazečů o zaměstnání v regionu Charleroi a utlumení výroby v továrně v Gosselies rovněž povede k sérii propouštění zaměstnanců z podniků subdodavatelů;

F) vzhledem k tomu, že omezení provozu společnosti Caterpillar v Gosselies výrazně zvýší míru nezaměstnanosti (o celý procentní bod) v regionu Charleroi;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci tedy vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení týkajícího se belgické žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí, že kritéria pro přidělení pomoci stanovená v čl. 4 odst. 1) písm. a) nařízení (EU) č. 1309/2013 jsou splněna, a Belgie má proto podle tohoto nařízení nárok na finanční příspěvek;

2.  vyjadřuje politování nad tím, že mnoho nezaměstnaných osob v této oblasti má nízkou kvalifikaci (59 % nemá dokončené vyšší sekundární vzdělání) a 43% je bez práce po dobu delší než dva roky; vyjadřuje politování nad tím, že míra nezaměstnanosti v Charleroi – 52,26% – patří k nejnižším ve Valonsku; vítá proto, že se příslušné orgány ve snaze pomoci propuštěným pracovníkům rozhodly podat žádost o podporu z EFG;

3.  vyjadřuje politování nad skutečností, že situace na trhu práce v této oblasti je velmi těžká; poznamenává, že tato oblast je tradičně velmi závislá na průmyslové výrobě;

4.  vyslovuje se pro to, aby se v budoucnu použila ustanovení o nařízeních o EFG na podporu mladých lidí v tomto regionu, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET);

5.  vítá skutečnost, že poznatky jednoho z projektů (s názvem „EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement“), kterému byla v minulosti poskytnuta finanční podpora z ESF a který měl za cíl vyvinout výukové metody pro rekvalifikační centra obecně, by se mohly ukázal jako užitečné při provádění nyní plánovaných opatření;

6.  poznamenává, že více než polovina celkových odhadovaných nákladů by měla být čerpána na služby spojené s přeřazením pracovníků, zejména na opatření podpory, poradenství a integrace; poznamenává, že tato opatření bude poskytovat úřad FOREM (veřejná služba Valonského regionu pro zaměstnanost a odbornou přípravu), který při realizaci této žádosti působí jako zprostředkující subjekt;

7.   připomíná, že v souladu s článkem 7 nařízení by měla podoba koordinovaného souboru individualizovaných služeb předjímat perspektivy budoucího trhu práce a požadované dovednosti a měla by být slučitelná s posunem směrem k udržitelnému hospodářství, které účinně využívá zdroje.

S pozdravem,

Marita ULVSKOG,

úřadující předsedkyně, první místopředsedkyně


PŘÍLOHA: DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Vážený pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

ASP 09 G 205

B – 1047 Brusel

Vážený pane Arthuisi,

Věc:    Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci

Výbor pro regionální rozvoj obdržel šest samostatných návrhů Komise týkajících se rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG), k nimž má vypracovat stanovisko. Podle mých informací budou zprávy o jednotlivých návrzích přijaty v Rozpočtovém výboru dne 26. února.

–         COM(2014)0725 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 981 956 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 708 pracovníků propuštěných po uzavření společnosti Duferco Belgium SA a v souvislosti se snižováním stavů zaměstnanců společnosti NLMK La Louvière SA, které působí v odvětví výroby základních kovů v provincii Hainaut v Belgii.

-          COM(2014)0726 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 1 094 760 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 657 pracovníků propuštěných ze společnosti Aleo Solar AG a dvou jejích dceřiných podniků, Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) a Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), které působí v odvětví výroby počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení v regionech Brandenbursko a Weser-Ems v Německu.

–         COM(2014)0734 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 1 591 486 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 1285 pracovníků propuštěných ze společnosti ArcelorMittal Liège S.A., která působí v odvětví výroby základních kovů v regionu Liège v Belgii.

–         COM(2014)0735 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 1 222 854 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 1030 pracovníků propuštěných ze společnosti Caterpillar Belgium S.A, která působí v odvětví výroby strojů a strojních zařízení v provincii Hainaut v Belgii.

–         COM(2015)0009 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 1 339 928 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 257 pracovníků propuštěných po uzavření závodu podniku Saint-Gobain Sekurit Benelux, který působil v odvětví výroby bezpečnostního skla pro automobilový průmysl v Auvelais v Belgii.

–         COM(2015)0013 je návrh na příspěvek z EFG ve výši 115 205 EUR na aktivní opatření na trhu práce s cílem usnadnit opětovné začlenění 615 pracovníků propuštěných po uzavření závodu podniku Zaklady Chemiczne Zachem v Polsku, který se zabývá výrobou chemických produktů.

Koordinátoři výboru tyto návrhy posoudili a požádali mě, abych Vám napsala, že většina tohoto výboru nemá žádné námitky vůči tomu, aby byly z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci uvolněny výše uvedené částky navrhované Komisí.

S pozdravem,

Iskra MIHAYLOVA


VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

26.2.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

30

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Paulo Rangel

Právní upozornění - Ochrana soukromí