ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar, από το Βέλγιο)

  2.3.2015 - (COM(2014)0735 – C8‑0015/2015 – 2015/2021(BUD))

  Επιτροπή Προϋπολογισμών
  Εισηγήτρια: Anneli Jäätteenmäki

  Διαδικασία : 2015/2021(BUD)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A8-0033/2015
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A8-0033/2015
  Συζήτηση :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar, από το Βέλγιο)

  (COM(2014)0735 – C8‑0015/2015 – 2015/2021(BUD))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –    έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0735 – C8‑0015/2015),

  –    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[1] (κανονισμός ΕΤΠ),

  –   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[2], και ιδίως το άρθρο 12,

  –   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[3] (διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013), και ιδίως το σημείο 13,

  –   έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

  –   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

  –   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

  –   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0033/2015),

  A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας·

  B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έγκριση του κανονισμού ΕΤΠ αντικατοπτρίζει τη συμφωνία η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την επαναφορά του κριτηρίου κινητοποίησης λόγω κρίσης, για την αύξηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Ένωσης στο 60% του συνολικού εκτιμώμενου κόστους των προτεινόμενων μέτρων, για την αύξηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, για την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρήσεων·

  Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ μετά τις απολύσεις 1030 εργαζομένων στην Caterpillar Belgium S.A., εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο 28 «Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.» της NACE αναθ. 2, με αναμενόμενη συμμετοχή στα μέτρα 630 ατόμων, απολύσεις που επήλθαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 30ή Απριλίου 2014 και μετά την εν λόγω περίοδο και οι οποίες συνδέονται με τη μείωση της ζήτησης στην Ευρώπη·

  E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό για το ΕΤΠ·

  1.  σημειώνει ότι έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού για το ΕΤΠ, συμφωνεί ως εκ τούτου με την Επιτροπή ότι το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

  2.  σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 22 Ιουλίου 2014, τη συμπλήρωσαν με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2014, και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 9 Δεκεμβρίου 2014·

  3.  σημειώνει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2 038 090 EUR, από τα οποία 73 378 EUR προορίζονται για την εκτέλεση, και ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ ανέρχεται σε 1 222 854 EUR, ποσό που αντιπροσωπεύει 60 % του συνολικού κόστους των μέτρων που προτείνονται·

  4.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 1η Απριλίου 2014, πολύ πριν από την απόφαση και μάλιστα και από την αίτηση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων· σημειώνει ότι αυτές οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που ήδη παρέχονται θα είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΠ·

  5.  θεωρεί ότι οι απολύσεις στην Caterpillar Belgium S.A. συνδέονται με μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, όπου η παραγωγή και εισαγωγή εξοπλισμού από την Ασία στην Ευρώπη έχουν καταστεί φθηνότερες από την παραγωγή στην Ευρώπη για μια φθίνουσα αγορά· σημειώνει ότι η μονάδα παραγωγής Gosselies πάσχει από αρνητικές επιπτώσεις τόσο ανάντη όσο και κατάντη με τα προϊόντα χάλυβα και τα μεταλλικά προϊόντα στην Ευρώπη να έχουν πληγεί από τον ανταγωνισμό από τις αναδυόμενες οικονομίες και την κρίση του 2009 να έχει αποδυναμώσει τους ευρωπαϊκούς τομείς κατασκευών και εξόρυξης, οι οποίοι είναι οι πιο σημαντικοί πελάτες της Caterpillar·

  6.  σημειώνει ότι η ζήτηση για μηχανήματα του τομέα των κατασκευών υπέστη πλήγμα λόγω μείωσης των ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων σε υποδομές η οποία προκλήθηκε από τις χαμηλές επιδόσεις της παγκόσμιας οικονομίας·

  7.  σημειώνει ότι πρόκειται για την δωδέκατη αίτηση ΕΤΠ του τομέα «Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.», με τις μισές προηγούμενες αιτήσεις να έχουν υποβληθεί παραπέμποντας στο κριτήριο των διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και τις άλλες μισές παραπέμποντας στο κριτήριο της οικονομικής κρίσης·

  8.  εκφράζει τη λύπη του, διότι πολλοί από τους ανέργους στην περιοχή του Σαρλερουά είναι άτομα χαμηλών δεξιοτήτων (το 59 % δεν έχουν ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και το 43 % έχουν παραμείνει άνεργοι για περισσότερο από 2 έτη. εκφράζει τη λύπη του, διότι το ποσοστό απασχόλησης στο Σαρλερουά είναι από τα χαμηλότερα στη Βαλλονία ανερχόμενο σε 52,26 %· χαιρετίζει συνεπώς το ότι οι αρχές αποφάσισαν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης από το ΕΤΠ για να βοηθηθούν οι απολυμένοι·

  9.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην Caterpillar αναμένεται να έχουν τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις στην περιοχή του Σαρλερουά, στη οποία η κατάσταση της αγοράς εργασίας είναι πολύ δύσκολη λόγω της υπέρμετρης στήριξής της στην παραδοσιακή απασχόληση στον βιομηχανικό τομέα και της έλλειψης νέων βιομηχανιών· επισημαίνει ότι τα χαμηλά επίπεδα προσόντων των εργαζομένων που απολύθηκαν δυσχεραίνει την εύρεση νέας εργασίας από αυτούς σε ένα δυσμενές οικονομικό πλαίσιο· συνιστά να διεξαγάγει η Επιτροπή έρευνα για να προσδιορισθούν επιτυχημένα παραδείγματα επιχειρηματικότητας στην περιοχή και να βοηθηθούν οι απολυμένοι με ιδέες έργων οι οποίες αντλούν έμπνευση από τις βέλτιστες περιπτώσεις

  10. σημειώνει ότι 18 % των απολυμένων στους οποίους απευθύνονται τα μέτρα και οι οποίοι αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτά αντιμετωπίζουν το φάσμα του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας καθόσον εντάσσονται στην ομάδα ηλικίας των 55-64 ετών·

  11. σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί καλύπτει τρεις τομείς: αναπροσανατολισμός, κατάρτιση και επανακατάρτιση και προώθηση της επιχειρηματικότητας·

  12. σημειώνει ότι άνω του ημίσεος του συνολικού κατ’ εκτίμηση κόστους πρόκειται να δαπανηθεί για την παροχή υπηρεσιών αναπροσανατολισμού, ήτοι μέτρων στήριξης, καθοδήγησης και ένταξης· σημειώνει ότι αυτές οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν από τη FOREM (τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και κατάρτισης της Περιφέρειας της Βαλλονίας), η οποία δρα ως ενδιάμεσος φορέας στην υλοποίηση αυτής της παρέμβασης·

  13. επιδοκιμάζει επίσης το γεγονός ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών έχει καταρτιστεί σε διαβούλευση με τους στοχευόμενους δικαιούχους και τους κοινωνικούς εταίρους λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό της περιοχής και το επιχειρηματικό περιβάλλον·

  14. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

  15. πρεσβεύει για μελλοντική χρήση των διατάξεων του κανονισμού ΕΤΠ την παροχή στήριξης στους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) στην περιοχή αυτή·

  16. υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού ΕΤΠ ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προλαμβάνει τις αναμενόμενες μελλοντικές εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να συνάδει με την μεταστροφή προς μία αποδοτική ως προς την αξιοποίηση των πόρων και βιώσιμη οικονομία·

  17. τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

  18. χαιρετίζει το ότι χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει δοθεί στο παρελθόν σε έργο (En Train – En Transition-Reconversion-Accompagnement) το οποίο αποσκοπούσε στην ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων για τα Γραφεία Αναπροσανατολισμού εν γένει και ότι οι διαπιστώσεις από αυτό το έργο πιθανότατα θα αποδειχθούν χρήσιμες στην υλοποίηση των σχεδιαζόμενων μέτρων·

  19. εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

  20. αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
  • [2]  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
  • [3]  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (αίτηση EGF/2014/011 BE/Caterpillar, από το Βέλγιο)

  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

  Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[1], και ιδίως το άρθρο 15 παράγραφος 4,

  Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[2], και ιδίως το σημείο 13,

  Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

  Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

  (1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται και στους μη μισθωτούς των οποίων η δραστηριότητα έχει παύσει ως αποτέλεσμα μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση, ως αποτέλεσμα συνέχισης της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης που αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 546/2009[3] ή ως αποτέλεσμα μιας νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

  (2)      Το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013[4] του Συμβουλίου επιτρέπει την κινητοποίηση του Ταμείου εντός ενός μεγίστου ετήσιου ποσού 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011).

  (3)      Το Βέλγιο υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις στην εταιρεία Caterpillar Belgium S.A. στο Βέλγιο στις 22 Ιουλίου 2014 και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (EΕ) αριθ. 1309/2013. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013.

  (4)      Συνεπώς, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση χρηματοδοτικής συνεισφοράς ποσού 1 222 854 EUR για την αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο,

  ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

  Άρθρο 1

  Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για την παροχή ποσού 1 222 854 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

  Άρθρο 2

  Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Βρυξέλλες,

  Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

  Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  I. Ιστορικό

  Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020[5] και του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006[6], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

  Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[7], για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

  II. Η αίτηση της Caterpillar και η πρόταση της Επιτροπής

  Στις 9 Δεκεμβρίου 2014 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου, για να στηρίξει την επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται εξαιτίας των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση.

  Αυτή είναι η δεύτερη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2015 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1 222 854 EUR από το ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου. Αφορά 663 απολύσεις στην περίοδο αναφοράς από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως την 30ή Απριλίου 2014 και 367 μετά την εν λόγω περίοδο. Η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης που προβλέπονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο απαιτεί τουλάχιστον 500 εργαζόμενοι να έχουν απολυθεί λόγω πλεονασμού ή αυτοαπασχολούμενοι να έχουν παύσει τη δραστηριότητά τους εντός περιόδου αναφοράς τεσσάρων μηνών σε επιχείρηση σε κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύονται λόγω πλεονασμού και/ή των αυτοαπασχολουμένων των οποίων η δραστηριότητα έπαυσε μεταξύ των προμηθευτών και των παραγωγών των επόμενων σταδίων του προϊόντος.

  H αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 22 Ιουλίου 2014. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αίτηση πληροί τους όρους κινητοποίησης του ΕΤΠ όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α).

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρουν οι βελγικές αρχές, η Caterpillar έχει επηρεαστεί σημαντικά από τη φθίνουσα ζήτηση γι’ αυτό το είδος προϊόντων στην Ευρώπη, γεγονός που οδήγησε στη μετεγκατάσταση μεγάλου μέρους της παραγωγικής ικανότητας σε τρίτες χώρες. Το εργοστάσιο της Caterpillar στο Gosselies ειδικεύεται στη συναρμολόγηση αυτοκινήτων, στην παραγωγή εξαρτημάτων, στις συναρμολογήσεις και τις διαρθρώσεις με συγκόλληση με κασσίτερο και χαλκό. Τα προϊόντα του απευθύνονται αποκλειστικά σε ευρωπαϊκούς τομείς κατασκευών και εξόρυξης. Η κατάσταση αυτή εκθέτει το εργοστάσιο σε μεταβολές που αφορούν ειδικά αυτούς τους τομείς και σε αυτό συμβάλλουν επίσης διακυμάνσεις όσον αφορά τους συντελεστές παραγωγής.

  Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται από τις βελγικές αρχές, οι μονάδες παραγωγής της Caterpillar βρίσκονται κοντά στις αγορές τους, γεγονός που εξηγεί τη σχέση μεταξύ των ευρωπαϊκών και παγκόσμιων εξελίξεων της αγοράς και τη μείωση του εργατικού δυναμικού στη μονάδα στο Gosselies. Από το 2007 ο όμιλος Caterpillar έχει ανοίξει εργοστάσια στις αναδυόμενες οικονομίες στην Ασία και τη Λατινική Αμερική και η ανάπτυξή του συνδέεται κυρίως με τις εν λόγω αγορές. Ειδικότερα, το μερίδιο της Ασίας στις πωλήσεις της Caterpillar υπερδιπλασιάστηκε μεταξύ του 2007 και του 2013. Αυτό συνδέεται με τη συνολική ανάπτυξη των ασιατικών οικονομιών, ιδίως στην Κίνα και στην Ινδία, και με τον κατασκευαστικό τομέα στις χώρες αυτές. Από την άλλη πλευρά, η κυριότερη αγορά για την Caterpillar Gosselies, η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξαρτάται από δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην υποδομή στην Ευρώπη οι οποίες πρόσφατα έχουν μειωθεί.

  Η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί καλύπτει τρεις κύριους τομείς: αναπροσανατολισμός, κατάρτιση και επανακατάρτιση και προώθηση της επιχειρηματικότητας.

  Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, όλα τα μέτρα που δρομολογήθηκαν την 1η Απριλίου 2014 συνδυάζονται με σκοπό τη διαμόρφωση μιας συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και συνιστούν ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

  Οι βελγικές αρχές επιβεβαίωσαν στην αίτησή τους ότι:

  –      η πρόσβαση στις προτεινόμενες δράσεις και η εφαρμογή τους θα βασίζεται στις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη εισαγωγής διακρίσεων·

  –      οι απαιτήσεις που ορίζονται από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τις συλλογικές απολύσεις έχουν ικανοποιηθεί·

  –      οι επιχειρήσεις που προέβησαν στις απολύσεις, στην περίπτωση όπου έχουν συνεχίσει τη δραστηριότητά τους μετά τις απολύσεις, έχουν συμμορφωθεί προς τις εκ του νόμου απορρέουσες υποχρεώσεις τους που διέπουν τις απολύσεις και έχουν μεριμνήσει δεόντως για τους εργαζομένους τους·

  –      οι προτεινόμενες δράσεις δεν θα λάβουν χρηματοδοτική υποστήριξη από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα και θα αποφευχθεί οποιαδήποτε διπλή χρηματοδότηση·

  –      οι προτεινόμενες δράσεις θα είναι συμπληρωματικές προς τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία·

  –      η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ θα συμμορφώνεται προς τους διαδικαστικούς και ουσιαστικούς κανόνες της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις·

  Όσον αφορά τη διαχείριση και τα συστήματα ελέγχου, το Βέλγιο έχει κοινοποιήσει στην Επιτροπή ότι η διαχείριση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς θα ασκείται από τον ίδιο φορέα ο οποίος διαχειρίζεται το ΕΚΤ. Στο πλαίσιο του οργανισμού ΕΚΤ της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών μία οντότητα θα αναλάβει τα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής και μία άλλη χωριστή οντότητα τα καθήκοντα της αρχής πληρωμής. Η γενική γραμματεία της Ομοσπονδίας Βαλλονίας-Βρυξελλών θα αναλάβει τα καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης και η FOREM εκείνα του ενδιάμεσου φορέα.

  III. Διαδικασία

  Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1 222 854 EUR.

  Πρόκειται για την τρίτη πρόταση μεταφοράς πιστώσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2015.

  Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

  Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αποτίμηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

  • [1]               ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.
  • [2]               ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.
  • [3]              Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 546/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 σχετικά με τη σύσταση του ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (ΕΕ L 167, 29.6.2009, σ.26).
  • [4]              Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 (ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884).
  • [5]  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.
  • [6]  ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
  • [7]  ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

  ZP/ch D(2014)60426

  Κύριον Jean Arthuis

  Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

  ASP 09G205

  Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στην περίπτωση EGF/2014/011 BE/Caterpillar (COM(2014)735)

  Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

  Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην περίπτωση EGF/2014/011 BE/Caterpillar και ενέκριναν την εξής γνωμοδότηση.

  Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου για το συγκεκριμένο αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή EMPL παρουσιάζει ορισμένες παρατηρήσεις χωρίς όμως να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

  Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

  A) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 (κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 1030 εργαζόμενους στην Caterpillar Belgium S.A., που αναπτύσσει δραστηριότητα στον οικονομικό κλάδο 28 της NACE αναθ. 2 («Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.») στην περιφέρεια του Hainaut, οι οποίοι απολύθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Απριλίου 2014·

  B) λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αποδειχθεί η σχέση μεταξύ των απολύσεων και των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης, οι βελγικές αρχές προβάλλουν το επιχείρημα ότι η Caterpillar έχει επηρεαστεί σημαντικά από τη φθίνουσα ζήτηση για μηχανήματα και εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή και τη λειτουργία ορυχείων στην Ευρώπη, γεγονός που έχει οδηγήσει στη μετεγκατάσταση μεγάλου μέρους της παραγωγικής ικανότητας σε τρίτες χώρες.

  Γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι έως σήμερα ο κλάδος «Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.» έχει αποτελέσει αντικείμενο 12 αιτήσεων για κινητοποίηση του ΕΤΠ, από τις οποίες οι 6 επικαλούνταν την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και οι 6 την παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση.

  Δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα (96%) των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 4% είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη 65% των εργαζομένων είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 54 ετών και ότι η δεύτερη σε μέγεθος ομάδα εργαζομένων (18%) είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών·

  E) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις στην Caterpillar αντιπροσωπεύουν αύξηση 4% του αριθμού των αναζητούντων θέση εργασίας για την περιοχή του Σαρλερουά και ότι η συρρίκνωση της μονάδας στο Gosselies θα οδηγήσει επίσης σε σειρά απολύσεων στους υπεργολάβους·

  ΣΤ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η συρρίκνωση της λειτουργίας της Caterpillar στο Gosselies θα αυξήσει σημαντικά το επίπεδο ανεργίας (κατά μία ολόκληρη εκατοστιαία μονάδα) στην περιοχή του Σαρλερουά·

  Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση του Βελγίου τις εξής προτάσεις:

  1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 και ότι ως εκ τούτου το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

  2.  εκφράζει τη λύπη του, διότι πολλοί από τους ανέργους στην περιοχή είναι άτομα χαμηλών δεξιοτήτων (το 59 % δεν έχουν ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) και το 43 % έχουν παραμείνει άνεργοι για περισσότερο από 2 έτη. εκφράζει τη λύπη του, διότι το ποσοστό απασχόλησης στο Σαρλερουά είναι από τα χαμηλότερα στη Βαλλονία ανερχόμενο σε 52,26 %· χαιρετίζει συνεπώς το ότι οι αρχές αποφάσισαν να υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης από το ΕΤΠ για να βοηθηθούν οι απολυμένοι·

  3.  εκφράζει τη λύπη του διότι η κατάσταση στην αγορά εργασίας στην περιοχή είναι πολύ δύσκολη· σημειώνει ότι η περιοχή εκ παραδόσεως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη βιομηχανική παραγωγή·

  4.  πρεσβεύει για μελλοντική χρήση των διατάξεων του κανονισμού ΕΤΠ την παροχή στήριξης στους νέους εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΕΑΕΚ) στην περιοχή αυτή

  5.  χαιρετίζει το ότι χρηματοδοτική στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έχει δοθεί στο παρελθόν σε έργο (En Train – En Transition-Reconversion-Accompagnement) το οποίο αποσκοπούσε στην ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων για τα Γραφεία Αναπροσανατολισμού εν γένει και ότι οι διαπιστώσεις από αυτό το έργο πιθανότατα θα αποδειχθούν χρήσιμες στην υλοποίηση των σχεδιαζόμενων μέτρων·

  6.  σημειώνει ότι άνω του ημίσεος του συνολικού κατ’ εκτίμηση κόστους πρόκειται να δαπανηθεί για την παροχή υπηρεσιών αναπροσανατολισμού, ήτοι μέτρων στήριξης, καθοδήγησης και ένταξης· σημειώνει ότι αυτά τα μέτρα θα παρασχεθούν από τη FOREM (τη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και κατάρτισης της Περιφέρειας της Βαλλονίας), η οποία δρα ως ενδιάμεσος φορέας στην υλοποίηση αυτής της παρέμβασης·

  7.   υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού, ο σχεδιασμός της συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών θα πρέπει να προλαμβάνει τις μελλοντικές προοπτικές της αγοράς εργασίας και τις απαιτούμενες δεξιότητες και να είναι συμβατός με την στροφή προς μια αποδοτική ως προς τους πόρους και βιώσιμη οικονομία·

  Με τιμή,

  Marita ULVSKOG,

  Ασκούσα την προεδρία, πρώτη Αντιπρόεδρος

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

  Κύριον Jean ARTHUIS

  Πρόεδρο

  Επιτροπή Προϋπολογισμών

  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

  ASP 09 G 205

  B 1047 Βρυξέλλες

  Αξιότιμε κύριε Arthuis,

  Θέμα: Κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

  Έξι χωριστές προτάσεις της Επιτροπής για αποφάσεις με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχουν παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση οι εκθέσεις για κάθε μια από τις προτάσεις αυτές να εγκριθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 26 Φεβρουαρίου:

  -          Το έγγραφο COM(2014)0725 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 981 956 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 708 εργαζομένων που απολύθηκαν μετά το κλείσιμο της Duferco Belgium SA και τη μείωση του προσωπικού στην NLMK La Louvière SA, εταιρείες με δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής βασικών μετάλλων στην επαρχία του Hainaut, Βέλγιο.

  -          Το έγγραφο COM(2014)0726 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 094 760 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 657 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία Aleo Solar AG και τις δύο θυγατρικές της Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) και Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), με δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων στις περιφέρειες Brandenburg και Weser-Ems, Γερμανία.

  -          Το έγγραφο COM(2014)0734 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 591 486  EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 1285 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία ArcelorMittal Liège S.A. με δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής βασικών μετάλλων στην περιφέρεια της Λιέγης, Βέλγιο.

  -          Το έγγραφο COM(2014)0735 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 222 854 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 1030 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία Caterpillar Belgium S.A, με δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού στην επαρχία του Hainaut, Βέλγιο.

  -          Το έγγραφο COM(2015)0009 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 339 928 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 257 εργαζομένων που απολύθηκαν μετά το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία της εταιρείας Saint-Gobain Sekurit Benelux στο Auvelais, Βέλγιο.

  -          Το έγγραφο COM(2015)0013 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 115 205 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 615 εργαζομένων που απολύθηκαν από την επιχείρηση παρασκευής χημικών προϊόντων Zaklady Chemiczne Zachem στην Πολωνία.

  Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν τις προτάσεις αυτές και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των προαναφερθέντων ποσών όπως πρότεινε η Επιτροπή.

  Με τιμή,

  Iskra MIHAYLOVA

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  26.2.2015

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  30

  2

  0

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Janusz Lewandowski, Tomáš Zdechovský, Андрей Новаков

  Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Paulo Rangel