Menetlus : 2015/2021(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0033/2015

Esitatud tekstid :

A8-0033/2015

Arutelud :

Hääletused :

PV 10/03/2015 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0045

RAPORT     
PDF 172kWORD 91k
2.3.2015
PE 546.790v02-00 A8-0033/2015

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia)

(COM(2014)0735 – C8‑0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Eelarvekomisjon

Raportöör: Anneli Jäätteenmäki

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK,
 LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS
 SELETUSKIRI
 LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI
 LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI
 PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK,

mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia)

(COM(2014)0735 – C8‑0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Euroopa Parlament,

–    võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0735 – C8‑0015/2015),

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1) („fondi määrus”),

–   võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020(2), eriti selle artiklit 12,

–   võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(3) („2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevaheline kokkulepe”), eriti selle punkti 13,

–   võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

–   võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0033/2015),

A. arvestades, et liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavate töötajate täiendavaks toetamiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi („fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

C. arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %ni kavandatud meetmete hinnangulisest kogumaksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ja Euroopa Parlamendi ning nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike tegevuste ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

D. arvestades, et Belgia esitas taotluse EGF/2014/011 BE/Caterpillar, et saada fondist rahalist toetust seoses 1030 töötaja (kellest 630 osaleb eeldatavalt meetmetes) koondamisega ettevõttest Caterpillar Belgium S.A., mis tegutseb NACE 2 osasse 28 (mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine) liigitatud majandussektoris, 1. jaanuarist 2014 kuni 30. aprillini 2014 kestnud vaatlusperioodil ja pärast seda, mis on seotud vähenenud nõudlusega Euroopas;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele;

1.  märgib, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on täidetud, ja nõustub seetõttu komisjoniga, et Belgial on õigus saada kõnealuse määruse alusel rahalist toetust;

2.  märgib, et Belgia ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 22. juulil 2014, lisasid sellele täiendavat teavet kuni 16. septembrini 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 9. detsembril 2014;

3.   märgib, et kogueelarve on 2 038 090 eurot, millest fondi rakendamise eelarve on 73 378 eurot ning EGFi toetus on 1 222 854 eurot, mis moodustab kavandatud meetmete kogukuludest 60 %;

4.   väljendab heameelt asjaolu üle, et selleks, et töötajad saaksid kiiret abi, otsustasid Belgia ametiasutused alustada individuaalsete teenuste rakendamist koondatud töötajatele 1. aprillil 2014, varakult enne otsust ja isegi enne taotlust esildatud kooskõlastatud paketi jaoks fondist toetuse saamise kohta; märgib, et juba osutatud individuaalsed teenused on fondi vahenditest rahastamiseks kõlblikud;

5.   on seisukohal, et koondamised ettevõttest Caterpillar Belgia S.A. on seotud maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega, kus seadmete tootmine Aasias ja nende importimine Euroopasse on muutunud ettevõtte jaoks odavamaks, kui tootmine Euroopas kahaneva turu jaoks; märgib, et Gosseliesi tehas on kannatanud negatiivse mõju all nii eelneval kui ka järgneval turul, kuna Euroopa terase- ja metallisektorit tabas konkurents tärkava turumajandusega riikidest ning 2009. aasta kriis nõrgestas Euroopa ehitus- ja kaevandussektorit, mis on Caterpillari olulisimad kliendid;

6.   märgib, et nõudlus ehitusmasinate järele on vähenenud, kuna maailmamajanduse kehvade tulemuste tõttu on kahanenud era- ja avaliku sektori investeeringud infrastruktuuri;

7.  märgib, et see on kaheteistkümnes taotlus, mis on fondile esitatud mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmise sektorist, kusjuures eelmised taotlused jaotusid võrdselt kaubanduse ja majanduskriisi kriteeriumide vahel;

8.   väljendab kahetsust, et paljud Charleroi piirkonna töötud on madala kvalifikatsiooniga (59 %-l puudub keskharidus) ja 43 % on olnud tööta kauem kui kaks aastat; väljendab kahetsust, et tööhõive tase Charleroi's on 52,26 %, mis on Vallooni piirkonnas üks madalamaid; väljendab seetõttu heameelt, et ametiasutused otsustasid koondatud töötajate toetuseks taotleda fondi rahastust;

9.   märgib, et koondamised Caterpillarist avaldavad eeldatavalt suurt negatiivset mõju Charleroi piirkonnas, kus on oodata väga keerulist tööturu olukorda, mida põhjustab liigne sõltuvus traditsioonilisest tööhõivest tööstussektoris ja uute tööstusharude vähesus; juhib tähelepanu asjaolule, et koondatud töötajate madala kvalifikatsioonitaseme tõttu on neil raskes majanduslikus olukorras keeruline uut tööd leida; soovitab komisjonil viia läbi uuring, et selgitada välja selle valdkonna ettevõtjate edulood ja abistada koondatud töötajaid projektiideedega, mis põhinevad parimatel juhtudel;

10. märgib, et 18 %-l sihtrühma kuuluvatest koondatud töötajatest, kes eeldatavasti osalevad meetmetes, on oht saada tööturult tõrjutud, kuna nad kuuluvad 55–64 aastaste vanuserühma;

11. märgib, et kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett hõlmab kolme põhilist ala: ümberpaigutamine, koolitus ja ümberõpe ning ettevõtluse edendamine;

12. märgib, et enam kui pool prognoositavatest kuludest on kavas kulutada ümberpaigutamisteenustele, täpsemalt toetus-, juhendamis- ja integratsioonimeetmetele; märgib, et nimetatud teenuseid osutab Vallooni piirkonna riiklik tööhõive- ja koolitusteenistus FOREM, mis tegutseb taotluse rakendamisel vahendusasutusena;

13. väljendab heameelt asjaolu üle, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett on koostatud sihtrühma kuuluvate toetusesaajate ja sotsiaalpartneritega konsulteerides, võttes arvesse valdkonna potentsiaali ja ärikeskkonda;

14. tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri kestel omandatud oskusi ja pädevusi; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ärikeskkonnale;

15. soovitab tulevikus kasutada fondi määruse sätteid, et toetada selle piirkonna mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori;

16. tuletab meelde, et kooskõlas fondi määruse artikliga 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu edasisi perspektiive ja seal vajaminevaid oskusi ning pakett peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

17. rõhutab, et fondist saadava abiga võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

18. peab tervitatavaks asjaolu, et juba varem anti Euroopa Sotsiaalfondist rahalist toetust projektile EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement, mille eesmärk oli üldiselt arendada ümberpaigutamistalituste pedagoogilisi meetodeid, ning et selle projekti tulemustest võib kavandatud meetmete rakendamisel kasu olla;

19. kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

20. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

21. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta (taotlus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006(1), eriti selle artikli 15 lõiget 4,

võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(2), eriti selle punkti 13,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond („fond”) on asutatud selleks, et osutada abi töötajatele, kes on koondatud, ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on lõpetanud oma tegevuse maailma kaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, määruses (EÜ) nr 546/2009(3) käsitletud ülemaailmse finants- ja majanduskriisi jätkumise tõttu või uue ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu, ning selleks, et aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013(4) artikli 12 kohaselt on fondi jaoks eraldatava summa ülemmäär 150 miljonit eurot aastas (2011. aasta hindades).

(3)      Belgia esitas 22. juulil 2014 taotluse fondi kasutuselevõtmiseks seoses ettevõttes Caterpillar Belgium S.A. toimunud koondamistega Belgias ning täiendas taotlust lisateabega vastavalt määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikele 3. Taotlus vastab fondi rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artiklis 13.

(4)      Seetõttu tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Belgia esitatud taotluse põhjal rahalist toetust summas 1 222 854 eurot,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 1 222 854 eurot kulukohustuste assigneeringute ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

(1)

              ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.

(2)

              ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.

(3)

              Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrus (EÜ), millega muudetakse määrust (EÜ)               nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (ELT L 167, 29.6.2009, lk   26).

(4)

             Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).


SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond („fond”) asutati selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärgede tõttu.

Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)(1) artikli 12 ning määruse (EÜ) nr 1927/2006(2) artikli 12 sätetele on fondi kasutamise ülemmäär 150 miljonit eurot aastas (2011. aasta hindades). Vastav summa kantakse liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringutena.

Menetluse kohaselt ning vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)(3) punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

II. Caterpillari taotlus ja komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 9. detsembril 2014 heaks ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta Belgiale vahendite eraldamiseks, et toetada maailmakaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune taotlus on teine, mida 2015. aasta eelarve raames arutatakse, ja selles käsitletakse fondist 1 222 854 euro eraldamist Belgiale. See puudutab 663 koondamist 1. jaanuarist 2014 kuni 30. aprillini 2014 kestnud vaatlusperioodil ja 367 koondamist pärast seda. Taotlus põhineb fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a sekkumiskriteeriumidel, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on mõne liikmesriigi ettevõttes koondatud või tegevuse lõpetanud vähemalt 500 töötajat või füüsilisest isikust ettevõtjat, kaasa arvatud töötajad, kes on koondatud, ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes on tegevuse lõpetanud nimetatud ettevõtte tarnijate või tootmisahela järgmise etapi tootjate juures.

Taotlus saadeti komisjonile 22. juulil 2014. Komisjon leidis, et taotlus vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud fondi kasutuselevõtmise tingimustele.

Vastavalt andmetele, millele viitavad Belgia ametiasutused, on Caterpillarit ulatuslikult mõjutanud vähenev nõudlus seda liiki toodete järele Euroopas, mistõttu tootmisvõimsus on märkimisväärses ulatuses üle viidud kolmandatesse riikidesse. Caterpillari Gosseliesi tehas on spetsialiseerunud autokoostele, detailide tootmisele ning keeviskoostetele ja -struktuuridele. Need tooted on suunatud ainult Euroopa ehitus- ja kaevandussektorile. Selline olukord teeb tehase haavatavaks konkreetselt nendele valdkondadele iseomaste muutuste suhtes ning lisaks mõjutavad tehast kõikumised seoses tootmissisenditega.

Vastavalt andmetele, millele viitavad Belgia ametiasutused, asuvad Caterpillari tehased oma turgude lähedal, millega saab selgitada Euroopa ja maailma turu arengute vahelist seost ning tööjõu vähendamist Gosseliesi tehases. Caterpillar Group on alates 2007. aastast rajanud tehaseid tärkava turumajandusega Aasia ja Ladina-Ameerika riikides ja ettevõtte kasv on peamiselt seotud nende turgudega. Eelkõige suurenes Caterpillari Aasia müügi osa 2007.–2013. aastal rohkem kui kaks korda. See on seotud Aasia, eelkõige Hiina ja India majanduse ning nende riikide ehitustööstuse üldise kasvuga. Teiselt poolt sõltub Euroopa Liit, mis on Caterpillari Gosseliesi tehase põhiline turg, viimasel ajal vähenenud avaliku ja erasektori investeeringutest Euroopa infrastruktuuri.

Kaasrahastatav individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett hõlmab kolme põhilist ala: ümberpaigutamine, koolitus ja ümberõpe ning ettevõtluse edendamine.

Belgia ametiasutuste arvamuse kohaselt moodustavad 1. aprillil 2014. aastal algatatud meetmed üheskoos kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi ja kujutavad endast aktiivseid tööturumeetmeid, mille eesmärk on aidata töötajatel naasta tööturule.

Belgia ametiasutused on oma taotluses kinnitanud, et

–      kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

–      riigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud;

–      juhul kui töötajaid koondanud ettevõtted on pärast koondamisi tegevust jätkanud, on nad täitnud seoses koondamistega oma õigusjärgsed kohustused ning oma töötajaid vastavalt toetanud;

–      kavandatud meetmed ei saa rahalist toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

–      kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

–      fondi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

Seoses haldus- ja kontrollisüsteemidega on Belgia komisjonile teatanud, et fondi rahalist toetust haldavad samad asutused, kes haldavad Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendeid. ESFi Belgia prantsuskeelse kogukonna agentuuri üks üksus toimib korraldusasutusena ja teine ESFi agentuuri eraldiseisev üksus makseasutusena. Belgia prantsuskeelse kogukonna peasekretariaat toimib sertifitseerimisasutusena ja FOREM vahendusasutusena.

III. Menetlus

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele taotluse kokku 1 222 854 euro ümberpaigutamiseks.

See on seni kolmas ümberpaigutamise ettepanek eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtuks 2015. aasta jooksul.

Kolmepoolsed läbirääkimised seoses komisjoni ettepanekuga võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta võivad toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud korras, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele kaasatakse protsessi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

(1)

ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.

(2)

ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

(3)

ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.


LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ZP/ch D(2014)60426

Hr Jean Arthuis

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 09G205

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2014/011 BE/Caterpillar puhul (COM(2014)735)

Austatud esimees

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev komisjoni töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2014/011 BE/Caterpillar puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning fondi käsitlev töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamus põhineb järgmistel kaalutlustel:

A) arvestades, et taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 („fondi määrus”) artikli 4 lõike 1 punktil a ja puudutab Hainaut’ piirkonnas NACE 2 osasse 28 (mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine) liigitatud majandussektoris tegutseva ettevõtte Caterpillar Belgium S.A 1030 töötajat, kes koondati 1. jaanuarist 2014 kuni 30. aprillini 2014 kestnud vaatlusperioodil;

B) arvestades, et näitamaks seost koondamiste ja maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste vahel, väidavad Belgia ametiasutused, et Caterpillarit on ulatuslikult mõjutanud vähenev nõudlus kaevanduste rajamiseks ja käitamiseks vajalike masinate ja seadmete järele Euroopas, mistõttu tootmisvõimsus on märkimisväärses ulatuses üle viidud kolmandatesse riikidesse;

C) arvestades, et praeguseks on sektorilt „Mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine” laekunud EGFile 12 taotlust, 6 neist põhinesid kaubandusega seotud üleilmastumise mõjul ja 6 üleilmse finants- ja majanduskriisi tagajärgedel;

D) arvestades, et valdav osa (96 %) meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest on mehed ja 4 % on naised; arvestades, et 65 % töötajatest on 30–54-aastased ja suuruselt teise töötajate rühma moodustavad (18 %) 55–64-aastased;

E) arvestades, et Caterpillaris toimunud koondamiste tulemusel suureneb Charleroi piirkonna tööotsijate arv 4 % ning Gosseliesi tehase tegevuse piiramine põhjustab ka allhankijate juures koondamisi;

F) arvestades, Caterpillari Gosseliesi tehase tegevuse piiramine suurendab Charleroi piirkonna töötuse taset märkimisväärselt (terve protsendipunkti);

Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Belgia taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Belgial õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

2.  väljendab kahetsust, et paljud selle piirkonna töötud on madala kvalifikatsiooniga (59 %-l puudub keskharidus) ja 43 % on olnud tööta kauem kui kaks aastat; väljendab kahetsust, et tööhõive tase Charleroi's on 52,26 %, mis on Vallooni piirkonnas üks madalamaid; väljendab seetõttu heameelt, et ametiasutused otsustasid koondatud töötajate toetuseks taotleda fondi rahastust;

3.  väljendab kahetsust, et piirkonnas valitsev tööturu olukord on väga keeruline; märgib, et see on tööstuslikust tootmisest traditsiooniliselt väga sõltuv;

4.  soovitab tulevikus kasutada fondi määruse sätteid, et toetada selle piirkonna mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori;

5.  peab tervitatavaks asjaolu, et juba varem anti Euroopa Sotsiaalfondist rahalist toetust projektile EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement, mille eesmärk oli töötada ümberpaigutamistalituste jaoks välja pedagoogilised meetodid, ning et selle projekti tulemustest võib kavandatud meetmete rakendamisel kasu olla;

6.  märgib, et enam kui pool prognoositavatest kuludest on kavas kulutada ümberpaigutamisteenustele, täpsemalt toetus-, juhendamis- ja integratsioonimeetmetele; märgib, et neid meetmeid osutab Valloonia piirkonna riiklik tööhõive- ja koolitusasutus FOREM, kes toimib käesoleva taotluse rakendamisel vahendusasutusena;

7.   tuletab meelde, et vastavalt kõnealuse määruse artiklile 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu edasisi perspektiive ja seal vajaminevaid oskusi ning pakett peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

Lugupidamisega

Marita ULVSKOG,

tegevesimees, esimene aseesimees


LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

Hr Jean ARTHUIS

esimees

Eelarvekomisjon

Euroopa Parlament

ASP 09 G 205

B 1047 Brüssel

Austatud hr Arthuis

Teema:            Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmine

Regionaalarengukomisjonile on esitatud arvamuse saamiseks kuus Euroopa Komisjoni ettepanekut Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta. Saan aru, et eelarvekomisjonil on 26. veebruaril kavas vastu võtta raportid kõigi kuue ettepaneku kohta:

         COM(2014)0725 on ettepanek eraldada fondist 981 956 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Hainaut' piirkonnas metallitootmise valdkonnas tegutseva ettevõtte Duferco Belgium SA sulgemise ja ettevõttes NLMK La Louvière SA töötajate arvu vähendamise tagajärjel koondatud 708 töötaja tööturule tagasipöördumist.

        COM(2014)0726 on ettepanek eraldada fondist 1 094 760 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Saksamaal Brandenburgi ja Weser-Emsi piirkonnas arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmise valdkonnas tegutsevast ettevõttest aleo solar AG ja tema kahest tütarettevõttest, aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) ja aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg), koondatud 657 töötaja tööturule tagasipöördumist.

         COM(2014)0734 on ettepanek eraldada fondist 1 591 486 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Liège’i piirkonnas metallitootmise valdkonnas tegutsevast ettevõttest ArcelorMittal Liège S.A. koondatud 1285 töötaja tööturule tagasipöördumist.

         COM(2014)0735 on ettepanek eraldada fondist 1 222 854 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Hainaut’ piirkonnas masinate ja seadmete tootmise valdkonnas tegutsevast ettevõttest Caterpillar Belgium S.A. koondatud 1030 töötaja tööturule tagasipöördumist.

         COM(2015)0009 on ettepanek eraldada fondist 1 339 928 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Auvelais’ piirkonnas autotööstuses kasutatavat turvaklaasi tootnud tehase Saint-Gobain Sekurit Benelux sulgemise tõttu koondatud 257 töötaja tööturule tagasipöördumist.

         COM(2015)0013 on ettepanek eraldada fondist 115 205 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Poola keemiatoodete tootmisega tegelevast ettevõttest Zaklady Chemiczne Zachem koondatud 615 töötaja tööturule tagasipöördumist.

Komisjoni koordinaatorid on neid ettepanekuid hinnanud ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et komisjonil ei ole vastuväiteid EGFi kasutuselevõtule kõnealustel juhtudel ega Euroopa Komisjoni poolt pakutud eelnimetatud summade eraldamisele.

Lugupidamisega

Iskra MIHAYLOVA


PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

26.2.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

30

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Paulo Rangel

Õigusteave - Privaatsuspoliitika