Menettely : 2015/2021(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0033/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0033/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2015 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0045

MIETINTÖ     
PDF 162kWORD 90k
2.3.2015
PE 546.790v02-00 A8-0033/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia)

(COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Anneli Jäätteenmäki

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia)

(COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–    ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0735 – C8-0015/2015),

–   ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(1) (EGR-asetus),

–   ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen(2) vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 ja erityisesti sen 12 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–   ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0033/2015),

A. ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C. ottaa huomioon, että EGR-asetus ilmentää parlamentin ja neuvoston aikaan saamaa sopimusta siitä, että otetaan uudelleen käyttöön kriisiin liittyvä käyttöönottokriteeri, nostetaan unionin rahoitusosuus 60 prosenttiin ehdotettujen toimenpiteiden arvioiduista kokonaiskustannuksista, parannetaan EGR-hakemusten käsittelyn tehokkuutta komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa lyhentämällä arviointiin ja hyväksymiseen käytettävää aikaa, lisätään tukikelpoisia toimia ja edunsaajia ottamalla mukaan itsenäiset ammatinharjoittajat ja nuoret ja rahoitetaan oman yrityksen perustamiseen tarkoitettuja kannustimia;

D. ottaa huomioon, että Belgia jätti hakemuksen EGF/2014/011 BE/Caterpillar EGR:n rahoitustuen saamiseksi NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 28 (Muiden koneiden ja laitteiden valmistus) luokitellulla toimialalla toimivan Caterpillar Belgium S.A. -yrityksen vähennettyä 1 030 työntekijää, joista 630:n on määrä osallistua toimenpiteisiin, viiteajanjaksolla 1. tammikuuta 2014 – 30. huhtikuuta 2014 ja sen jälkeen Euroopassa tapahtuneen kysynnän laskun vuoksi;

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit;

1.  toteaa, että EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistetut edellytykset täyttyvät, ja on näin ollen yhtä mieltä komission kanssa siitä, että Belgia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että Belgian viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 22. heinäkuuta 2014 ja sitä täydentäviä lisätietoja 16. syyskuuta 2014 asti ja että komissio antoi arvionsa hakemuksesta 9. joulukuuta 2014;

3.   ottaa huomioon, että tukea otetaan käyttöön kaikkiaan 2 038 090 euroa, josta osoitetaan 73 378 euroa täytäntöönpanoon, ja että EGR:n rahoitustuki on 1 222 854 euroa eli 60 prosenttia ehdotettujen toimenpiteiden kokonaiskustannuksista;

4.   panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Belgian viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 1. huhtikuuta 2014 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen jättämistä; toteaa, että näihin jo tarjottuihin yksilöllisiin palveluihin voidaan myöntää EGR:n rahoitustukea;

5.   katsoo, että Caterpillar Belgium S.A.:n työntekijävähennykset liittyvät globalisaatiosta johtuviin maailmankaupan huomattaviin rakenteellisiin muutoksiin, joiden takia yritykselle on tullut edullisemmaksi valmistaa laitteita Aasiassa ja tuoda niitä sieltä Eurooppaan kuin tuottaa niitä itse Euroopassa hiipuville markkinoille; panee merkille, että Gosseliesin tuotantolaitos on ollut alttiina kielteisille vaihteluille tuotantoketjun alku- ja loppupäässä, sillä teräs- ja metallituotteet ovat Euroopassa kärsineet kehittyvistä talouksista tulevasta kilpailusta ja vuoden 2009 kriisi on heikentänyt Euroopan rakennus- ja kaivossektoreita, jotka ovat Caterpillarin pääasiakkaat;

6.   panee merkille, että rakennuskoneiden kysyntä on kärsinyt siitä, että yksityiset ja julkiset investoinnit infrastruktuuriin ovat supistuneet maailmantalouden heikkojen tulosten takia;

7.  toteaa, että kyseessä on ”Muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen” osalta tähän mennessä 12:s EGR-hakemus ja että puolet aiemmista hakemuksista on perustunut kauppaan ja puolet talouskriisiin liittyvään kriteeriin;

8.   pitää valitettavana, että monilla Charleroin alueen työttömistä on heikko koulutus (59 prosentilla ei ole keskiasteen koulutusta) ja että 43 prosenttia on ollut työttömänä yli kaksi vuotta; pitää valitettavana, että Charleroin työllisyysaste on Vallonian alueen alhaisimpia, 52,26 prosenttia; on sen vuoksi ilahtunut siitä, että viranomaiset päättivät hakea EGR:n rahoitustukea irtisanottujen työntekijöiden auttamiseksi;

9.   toteaa, että Caterpillarin työntekijävähennysten odotetaan vaikuttavan raskaasti Charleroin alueeseen, jonka työmarkkinatilanne on erittäin vaikea, sillä se on hyvin riippuvainen perinteisestä teollisuustuotannosta eikä siellä ole uusia toimialoja; huomauttaa, että työttömiksi jääneiden työntekijöiden on heikon koulutustasonsa vuoksi vaikea löytää uutta työpaikkaa hankalassa taloustilanteessa; suosittaa, että komissio tekee tutkimuksen voidakseen selvittää alueen yrittäjien menestystarinoita ja auttaa irtisanottuja esittelemällä heille hankeideoita, joihin on saatu innoitus parhaista esimerkkitapauksista;

10. panee merkille, että työmarkkinoilta syrjäytyminen uhkaa 18:aa prosenttia kohteena olevista vähennetyistä työntekijöistä, joiden odotetaan osallistuvan toimiin, sillä he kuuluvat 55–64-vuotiaiden ikäryhmään;

11. panee merkille, että osarahoitettava yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti kattaa kolme pääaluetta: uudelleensijoittumisen, koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen sekä yrittäjyyden edistämisen;

12. panee merkille, että yli puolet arvioiduista kokonaiskustannuksista on tarkoitus käyttää uudelleensijoittumispalveluihin eli tuki-, ohjaus- ja integrointitoimenpiteisiin; toteaa, että nämä palvelut järjestää FOREM (Vallonian alueen julkinen työvoima- ja koulutuspalvelu), joka toimii välittävänä elimenä tämän hakemuksen täytäntöönpanossa;

13. panee tyytyväisenä merkille, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin laadinnassa on kuultu kohteena olevia edunsaajia ja työmarkkinaosapuolia alueen ja liiketoimintaympäristön potentiaali huomioon ottaen;

14. palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

15. katsoo, että EGR-asetuksen säännöksiä olisi tulevaisuudessa sovellettava tämän alueen työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten (ns. NEET-nuorten) tukemiseksi;

16. muistuttaa, että EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa on ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tarvittavia taitoja ja paketin on oltava yhteensopiva resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa;

17. painottaa, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimien rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

18. on ilahtunut siitä, että Euroopan sosiaalirahaston rahoitustukea myönnettiin aikaisemmin hankkeelle EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement, jolla pyrittiin kehittämään pedagogisia menetelmiä uudelleensijoitusyksiköille yleensä ja että tämän hankkeen tuloksista on todennäköisesti hyötyä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa;

19. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

20. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

21. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus EGF/2014/011 BE/Caterpillar, Belgia)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahastosta (2014–2020) ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006 kumoamisesta 17 päivänä joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013(4) ja erityisesti sen 15 artiklan 4 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(5) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu tuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten, asetuksessa (EY) N:o 546/2009 käsitellyn maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin jatkumisen(6) taikka uuden maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja itsenäisille ammatinharjoittajille, joiden työskentely on loppunut, ja heidän auttamisekseen integroitumisessa uudelleen työmarkkinoille.

(2)      Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(7) 12 artiklan mukaan EGR:stä voidaan ottaa vuosittain käyttöön enintään 150 miljoonaa euroa (vuoden 2011 hintoina).

(3)      Belgia esitti 22 päivänä heinäkuuta 2014 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi yrityksen Caterpillar Belgium S.A. Belgiassa toteuttamien työntekijävähennysten vuoksi ja toimitti sitä täydentäviä lisätietoja, siten kuin asiasta säädetään asetuksen (EU) N:o 1309/2013 8 artiklan 3 kohdassa. Hakemus on asetuksen (EU) N:o 1309/2013 13 artiklassa säädettyjen EGR:n rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen.

(4)      Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön 1 222 854 euroa rahoitustuen myöntämiseksi Belgian hakemuksen perusteella,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 1 222 854 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2015 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puhemies

PERUSTELUT

I. Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan huomattavien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 12 artiklan(8) sekä asetuksen (EY) N:o 1927/2006 12 artiklan(9) mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon varauksena.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohtaa(10), jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, käynnistetään trilogimenettely.

II. Caterpillaria koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 9. joulukuuta 2014 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Belgian hyväksi, jotta voidaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi vähennettyjen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

Tämä on toinen vuoden 2015 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee yhteensä 1 222 854 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Belgian hyväksi. Työntekijöitä vähennettiin yhteensä 663 viiteajanjaksolla 1. tammikuuta 2014 – 30. huhtikuuta 2014 ja 367 viiteajanjakson jälkeen. Hakemus perustuu EGR-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan toimintakriteeriin, jossa edellytetään, että vähintään 500 työntekijää vähennetään jäsenvaltiossa sijaitsevasta yrityksestä tai itsenäistä ammatinharjoittajaa lopettaa työskentelynsä jäsenvaltiossa sijaitsevassa yrityksessä neljän kuukauden viiteajanjaksona, mukaan luettuina työntekijät, jotka vähennetään yrityksen toimittajien tai jatkojalostajien palveluksesta, ja/tai itsenäiset ammatinharjoittajat, jotka lopettavat työskentelynsä yrityksen toimittajille tai jatkojalostajille.

Hakemus jätettiin komissiolle 22. heinäkuuta 2014. Komissio on tullut siihen tulokseen, että hakemus täyttää 17. joulukuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistetut EGR:n varojen käyttöönottoa koskevat edellytykset.

Belgian viranomaisten tietojen mukaan Caterpillar on kärsinyt voimakkaasti tämäntyyppisten tuotteiden kysynnän laskusta Euroopassa, mikä on johtanut siihen, että tuotantokapasiteettia on siirretty merkittävästi kolmansiin maihin. Caterpillarin Gosseliesin tuotantolaitos on erikoistunut autojen kokoonpanoon, osien tuotantoon, juotoskokoonpanoihin ja rakenteisiin. Sen tuotteet on suunnattu yksinomaan Euroopan rakennus- ja kaivossektoreille. Tämä tilanne asettaa tuotantolaitoksen alttiiksi juuri näillä sektoreilla tapahtuville muutoksille, ja lisäksi siihen vaikuttavat tuotantopanoksia koskevat vaihtelut.

Belgian viranomaisten mainitsemien tietojen mukaan Caterpillarin tuotantolaitokset sijaitsevat lähellä markkinoitaan, mikä selittää yhteyden eurooppalaisen ja globaalin markkinakehityksen ja Gosseliesin tuotantolaitoksen työntekijävähennysten välillä. Caterpillar-konserni on vuodesta 2007 perustanut tuotantolaitoksia Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehittyviin talouksiin, ja sen kasvu liittyy pääasiassa näihin markkinoihin. Erityisesti voidaan mainita, että Aasian osuus Caterpillarin myynnistä on yli kaksinkertaistunut vuosien 2007 ja 2013 välillä. Tämä liittyy Aasian talouksien ja erityisesti Kiinan ja Intian kokonaiskasvuun ja näiden maiden rakennusalaan. Toisaalta Caterpillar Gosseliesin päämarkkina eli Euroopan unioni on riippuvainen julkisista ja yksityisistä investoinneista Euroopan infrastruktuuriin, ja niitä on viime aikoina supistettu.

Osarahoitettava yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti kattaa kolme pääaluetta: uudelleensijoittumisen, koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen sekä yrittäjyyden edistämisen.

Belgian viranomaisten mukaan 1. huhtikuuta 2014 käynnistetyt toimenpiteet muodostavat yhdessä yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin ja ne ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, joilla pyritään edistämään työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

Belgian viranomaiset ovat vakuuttaneet hakemuksessaan, että

–      suunniteltuihin toimiin osallistumisen ja täytäntöönpanon osalta noudatetaan yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita

–      kansallisessa ja EU:n lainsäädännössä säädettyjä joukkovähentämisiin liittyviä vaatimuksia on noudatettu

–      irtisanovat yritykset, jotka ovat jatkaneet toimintaansa irtisanomisten jälkeen, ovat noudattaneet työntekijöiden vähentämistä koskevia oikeudellisia velvoitteitaan ja turvanneet työntekijänsä asianmukaisesti

–      suunniteltuihin toimiin ei saada rahoitustukea muista unionin rahastoista tai rahoitusvälineistä, ja kaksinkertainen rahoitus estetään

–      suunnitellut toimet täydentävät rakennerahastojen rahoittamia toimia

–      EGR-rahoitustuki on unionin menettelyllisten ja aineellisoikeudellisten valtiontukisääntöjen mukaista.

Belgia on ilmoittanut hallinnointi- ja valvontajärjestelmien osalta komissiolle, että rahoitustukea hallinnoi sama elin, joka hallinnoi myös ESR:n varoja. Yksi ESR:n Belgian ranskankielisen yhteisön viraston yksikkö toimii hallintoviranomaisena ja toinen erillinen yksikkö ESR:n virastossa toimii maksuviranomaisena. Belgian ranskankielisen yhteisön pääsihteeristö toimii todentamisviranomaisena ja FOREM välittävänä elimenä.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittänyt budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön 1 222 854 euron kokonaismäärästä.

Tämä on tähän mennessä kolmas budjettivallan käyttäjälle vuonna 2015 jätetty rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Trilogi komission ehdotuksesta päätökseksi EGR:n varojen käyttöönotosta voitaisiin mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa oikeusperustan 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, paitsi jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ZP/ch D(2014)60426

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2014/011 BE/Caterpillar (COM(2014)735)

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2014/011 BE/Caterpillar perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) Hakemus perustuu asetuksen (EU) N:o 1309/2013 (EGR-asetus) 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja koskee 1 030:ää työntekijää, jotka vähennettiin tai joiden työskentely päättyi NACE Rev. 2:n kaksinumerotasoon 28 (Muiden koneiden ja laitteiden valmistus) luokitellulla toimialalla Belgiassa Hainaut'n alueella toimivassa Caterpillar Belgium S.A. ‑yrityksessä viiteajanjakson 1. tammikuuta 2014–30. huhtikuuta 2014 aikana.

B) Osoittaakseen yhteyden työntekijöiden vähentämisten ja globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten välillä Belgian viranomaiset toteavat, että Caterpillar on kärsinyt voimakkaasti kaivosten rakentamisessa ja toiminnassa tarvittavien koneiden ja tarvikkeiden kysynnän laskusta Euroopassa, mikä on johtanut siihen, että tuotantokapasiteettia on siirretty merkittävästi kolmansiin maihin.

C) "Muiden koneiden ja laitteiden valmistuksen" osalta on tähän mennessä jätetty 12 EGR‑hakemusta, joista kuusi perustui kauppaan liittyvään globalisaatioon ja kuusi maailmanlaajuiseen rahoitus- ja talouskriisiin.

D) Suuri enemmistö (96 prosenttia) toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä on miehiä ja neljä prosenttia heistä on naisia. 65 prosenttia työntekijöistä on iältään 30–54-vuotiaita, ja toiseksi suurin ryhmä työntekijöitä (18 prosenttia) on iältään 55–64-vuotiaita.

E) Caterpillarin työntekijävähennykset lisäävät Charleroin alueen työnhakijoiden määrää 4 prosenttia ja Gosseliesin tuotantolaitoksen supistaminen pakottaa myös useat alihankkijat työntekijävähennyksiin.

F) Caterpillarin toimintojen supistaminen Gosseliesissa nostaa merkittävästi työttömyysastetta (kokonaisella prosenttiyksiköllä) Charleroin alueella.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Belgian hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksen (EU) N:o 1309/2013 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Belgia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  pitää valitettavana, että monilla alueen työttömistä on heikko koulutus (59 prosentilla ei ole keskiasteen koulutusta) ja että 43 prosenttia on ollut työttömänä yli kaksi vuotta; pitää valitettavana, että Charleroin työllisyysaste on Vallonian alueen alhaisimpia, 52,26 prosenttia; on sen vuoksi ilahtunut siitä, että viranomaiset päättivät hakea EGR:n rahoitustukea irtisanottujen työntekijöiden auttamiseksi;

3.  pitää valitettavana, että alueen työmarkkinatilanne on erittäin vaikea; toteaa, että alue on perinteisesti hyvin riippuvainen teollisuustuotannosta;

4.  katsoo, että EGR-asetuksen säännöksiä olisi tulevaisuudessa sovellettava tämän alueen NEET-nuorten tukemiseksi;

5.  on ilahtunut siitä, että ESR:n rahoitustukea myönnettiin aikaisemmin hankkeelle EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement, jolla pyrittiin kehittämään pedagogisia menetelmiä uudelleensijoitusyksiköille yleensä, ja että tämän hankkeen tuloksista on todennäköisesti hyötyä suunniteltujen toimenpiteiden toteuttamisessa;

6.  panee merkille, että yli puolet arvioiduista kokonaiskustannuksista on tarkoitus käyttää uudelleensijoittumispalveluihin eli tuki-, ohjaus- ja integrointitoimenpiteisiin; toteaa, että nämä palvelut järjestää FOREM (Vallonian alueen julkinen työvoima- ja koulutuspalvelu), joka toimii välittävänä elimenä tämän hakemuksen täytäntöönpanossa;

7.   palauttaa mieliin, että yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin suunnittelussa olisi EGR-asetuksen 7 artiklan mukaisesti ennakoitava tulevia työmarkkinanäkymiä ja tulevaisuudessa vaadittavia taitoja ja että palvelujen olisi sovittava yhteen resurssitehokkaaseen ja kestävään talouteen siirtymisen kanssa.

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG,

puheenjohtajana toiminut ensimmäinen varapuheenjohtaja

LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean Arthuis

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

ASP 09 G 205

B-1047 Bryssel

Arvoisa puheenjohtaja

Asia:    Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten kuusi erillistä komission ehdotusta päätöksiksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä kutakin ehdotusta koskevat mietinnöt 26. helmikuuta.

         COM(2014)0725 koskee 981 956 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Hainaut’n läänissä metalliteollisuuden alalla toimivan Duferco Belgium SA:n sulkemiseen liittyvien työntekijävähennysten ja NLMK La Louvière SA:n toteuttamien työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 708 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

        COM(2014)0726 koskee 1 094 760 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Saksassa Brandenburgin ja Weser-Emsin alueilla tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen alalla toimivan Aleo Solar AG:n ja sen kahden tytäryhtiön, Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) ja Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 657 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2014)0734 koskee 1 591 486 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Liegen alueella metalliteollisuuden alalla toimivan ArcelorMittal Liège S.A.:n työntekijävähennysten vuoksi irtisanottujen 1 285 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2014)0735 koskee 1 222 854 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Hainaut'n läänissä koneiden ja laitteiden alalla toimivasta Caterpillar Belgium S.A -yrityksestä työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 1 030 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2015)0009 koskee 1 339 928 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Auvelais'ssa sijaitsevan turvalasia autoteollisuudelle valmistavan Saint-Gobain Sekurit Benelux SA:n tehtaan sulkemisen seurauksena irtisanottujen 257 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

         COM(2015)0013 koskee 115 205 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Puolassa toimivasta kemiallisia tuotteita valmistavasta Zaklady Chemiczne Zachemista irtisanottujen 615 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseiset ehdotukset ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisten komission ehdottamien määrien myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Paulo Rangel

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

             EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(5)

             EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(6)

            Euroopan parlamentin ja neuvoston 18 päivänä kesäkuuta 2009 antama asetus Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1927/2006 muuttamisesta (EUVL L 167, 29.6.2009, s. 26).   

(7)

            Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(8)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(9)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(10)

EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö