Procedūra : 2015/2021(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0033/2015

Pateikti tekstai :

A8-0033/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/03/2015 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0045

PRANEŠIMAS     
PDF 181kWORD 121k
2.3.2015
PE 546.790v02-00 A8-0033/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“)

(COM(2014)0735 – C8‑0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Anneli Jäätteenmäki

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“)

(COM(2014)0735 – C8‑0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014)0735 – C8‑0015/2015),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (EGF reglamentas),

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS), ypač į jo 13 punktą,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punkte nustatytą trišalio dialogo procedūrą,

–       atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–       atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–       atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0033/2015),

A. kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, nukentėjusiems dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kuo greičiau ir veiksmingiau;

C. kadangi priimtame EGF reglamente atspindimas Parlamento ir Tarybos pasiektas susitarimas vėl numatyti su krize susijusį mobilizavimo kriterijų, padidinti Sąjungos finansinį įnašą iki 60 proc. bendrų numatomų siūlomų priemonių išlaidų, padidinti Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumą ir sutrumpinti Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laiką, išplėsti reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašą, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuoti paskatas nuosavam verslui steigti;

D. kadangi Belgija pateikė paraišką „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“ dėl finansinės paramos iš EGF, nes iš įmonės „Caterpillar Belgium S.A.“, vykdančios NACE 2 red. 28 skyriaus „Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba“ veiklą, dėl paklausos Europoje sumažėjimo per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d. ir po jo buvo atleista 1030 darbuotojų (tikimasi, kad iš jų 630 asmenų pasinaudos priemonėmis);

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos skyrimo kriterijus;

1.  pažymi, kad įvykdytos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytos sąlygos, todėl pritaria Komisijai, kad Belgija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad 2014 m. liepos 22 d. Belgijos valdžios institucijos pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti, o iki 2014 m. rugsėjo 16 d. pateikta papildoma informacija, ir kad 2014 m. gruodžio 9 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą;

3.   pažymi, kad bendras biudžetas yra 2 038 090 EUR, iš kurių 73 378 EUR numatyti įgyvendinimui, ir kad EGF finansinė parama siekia 1 222 854 EUR ir tai yra 60 proc. visų siūlomų priemonių išlaidų;

4.   palankiai vertina tai, kad Belgijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2014 m. balandžio 1 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą ir netgi prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti prie individualių poreikių pritaikytas priemones; atkreipia dėmesį į tai, kad jau suteiktos paslaugos bus tinkamos finansuoti EGF lėšomis;

5.   mano, kad darbuotojų atleidimas iš įmonės „Caterpillar Belgium S.A.“ yra susijęs su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais dėl globalizacijos, nes gaminti produktus Azijoje ir juos iš ten importuoti į Europą įmonei tapo pigiau nei juos rinkos nuosmukio sąlygomis gaminti Europoje; pažymi, kad gamykla „Gosselies“ patyrė neigiamą pradinės ir galutinės grandies įmonių poveikį, nes plieno ir metalo gaminių gamyba Europoje nukentėjo nuo konkurencijos su besiformuojančios rinkos ekonomikos šalimis ir dėl 2009 m. krizės susilpnėjo Europos statybos ir kasybos sektoriai, kuriems priklauso svarbiausi įmonės „Caterpillar“ klientai;

6.   pažymi, kad statybos mašinų paklausa nukentėjo dėl privačių ir viešųjų investicijų į infrastruktūrą sumažėjimo, kurį lėmė sudėtingos pasaulio ekonomikos sąlygos;

7.  pažymi, kad tai yra dvyliktoji paraiška dėl EGF paramos niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamybos sektoriui ir kad prekybos ar ekonominės krizės kriterijais pagrįstas vienodas ankstesnių paraiškų skaičius;

8.   apgailestauja dėl to, kad daugelis neturinčių darbo Šarlerua regiono gyventojų turi žemą kvalifikaciją (59 proc. jų neturi vidurinio išsilavinimo) ir kad 43 proc. jų darbo neturi daugiau nei 2 metus; apgailestauja, kad Šarlerua užimtumo lygis yra vienas iš žemiausių Valonijos regione ir jis siekia 52,26 proc.; todėl palankiai vertina tai, kad valdžios institucijos, siekdamos padėti atleistiems darbuotojams, nusprendė pasinaudoti EGF finansavimu;

9.   atkreipia dėmesį į tai, kad manoma, jog darbuotojų atleidimas iš įmonės „Caterpillar“ turės didelį neigiamą poveikį Šarlerua regionui, nes jame susidarė labai sudėtinga darbo rinkos padėtis dėl to, kad jis tradiciškai priklauso nuo užimtumo pramonės sektoriuje ir jame nėra naujų pramonės sričių; nurodo, kad dėl žemos atleistų darbuotojų kvalifikacijos jiems nepalankiomis ekonominėmis sąlygomis sudėtinga rasti naują darbą; rekomenduoja Komisijai atlikti apklausą, kurios metu būtų nustatyti sėkmingos patirties turintys regiono verslininkai, ir padėti atleistiems asmenims įkvėptiems geriausių pavyzdžių rasti idėjų projektams;

10. pažymi, kad 18 proc. tikslinių atleistų darbuotojų, kurie, kaip tikimasi, dalyvaus taikant priemones, gresia išstūmimo iš darbo rinkos pavojus, nes jie priklauso 55–64 metų amžiaus grupei;

11. pažymi, kad bendrai finansuotinas suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas apima tris pagrindines sritis: perkvalifikavimą, mokymą ir perkvalifikavimą ir verslumo skatinimą;

12. pažymi, kad daugiau nei pusė visų numatytų išlaidų bus perkvalifikavimo paslaugų, t .y. paramos, konsultacijų ir integravimo priemonių, išlaidos; pažymi, kad šias paslaugas teiks tarnyba FOREM (Valonijos regiono valstybinė užimtumo ir kvalifikacijos kėlimo tarnyba), kuri veikia kaip tarpininkė vykdant šią paraišką;

13. teigiamai vertina tai, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas buvo parengtas konsultuojantis su tiksliniais paramos gavėjais ir socialiniais partneriais, atsižvelgiant į regiono galimybes ir verslo aplinką;

14. primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

15. ragina ateityje remtis EGF reglamento nuostatomis siekiant paremti nesimokantį, nedirbantį ir mokymuose nedalyvaujantį (NEET) šio regiono jaunimą;

16. primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7  straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

17. pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

18. palankiai vertina tai, kad anksčiau buvo skirta finansinė parama iš Europos socialinio fondo projektui (pranc. EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), kurio tikslas – kurti pedagoginius metodus perkvalifikavimo skyriams, ir tai, kad šio projekto išvados galėtų būti naudingos įgyvendinant planuojamas priemones;

19.    pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

20.    paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

21.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

Dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Belgijos paraiška „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1), ypač į jo 15 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti paramą atleistiems darbuotojams ir darbo veiklą nutraukusiems savarankiškai dirbantiems asmenims dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, atsiradusių dėl besitęsiančios pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 546/2009(3), arba dėl naujos pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)      Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(4) 12 straipsnyje numatyta galimybė mobilizuoti Fondo lėšas, neviršijant viršutinės metinės 150 mln. EUR ribos (2011 m. kainomis);

(3)      2014 m. liepos 22 d. Belgija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš „Caterpillar Belgium S.A.“ Belgijoje ir ją papildė išsamesne informacija, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 8 straipsnio 3 dalyje. Ši paraiška atitinka EGF finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 13 straipsnyje;

(4)      todėl iš EGF turėtų būti mobilizuota 1 222 854 EUR suma finansinei paramai pagal Belgijos pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 222 854 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                              Tarybos vardu

Pirmininkas                                                     Pirmininkas

(1)

              OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

              OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

             2009 m. bir˛elio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB), kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas              (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (OL L 167, 2009 6 29, p. 26).

(4)

             2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884.).


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(1), 12 straipsnio nuostatomis ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006(2) 12 straipsnio nuostatomis, Fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) 13 punktą procedūra yra tokia: jei paraiška įvertinta teigiamai, Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas, biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir tuo pat metu pateikia atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Įmonės „Caterpillar“ paraiška ir Komisijos pasiūlymas

2014 m. gruodžio 9 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo Belgijos reikmėms siekiant paremti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, kuriuos nulėmė globalizacija, pakartotinę integraciją į darbo rinką.

Tai antroji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2015 m. biudžetą, dėl bendros 1 222 854 EUR sumos mobilizavimo iš EGF Belgijos reikmėms. Ji susijusi su 663 darbuotojais, atleistais per ataskaitinį laikotarpį nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d., ir su 367 darbuotojais, atleistais po šio laikotarpio. Ši paraiška grindžiama EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos reikalaujama, kad per keturių mėnesių ataskaitinį laikotarpį valstybės narės įmonėje būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų arba būtų nutrūkusi savarankiškai dirbančių asmenų veikla, įskaitant atleistus darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurių veikla nutrūko jos tiekimo ir tolesnės gamybos grandies įmonėse.

Paraiška Komisijai pateikta 2014 m. liepos 22 d. Komisija nusprendė, kad paraiška atitinka 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatytas EGF paramos skyrimo sąlygas.

Remiantis duomenimis, kuriuos pateikė Belgijos valdžios institucijos, „Caterpillar“ smarkiai nukentėjo dėl mažėjančios šios rūšies produktų paklausos Europoje, dėl kurios didžiuliai gamybos pajėgumai buvo perkelti į trečiąsias šalis. „Caterpillar“ gamykla „Gosselies“ specializuojasi mašinų surinkimo, sudedamųjų dalių, lituotų agregatų ir struktūrų gamybos srityje. Jos produktai skirti tik Europos statybos ir kasybos sektoriams. Dėl šios padėties gamykloje įvyko šiems sektoriams būdingų pokyčių, be to įtaką jai darė su gamybos žaliavomis susiję svyravimai.

Remiantis duomenimis, kuriuos pateikė Belgijos valdžios institucijos, „Caterpillar“ gamyklos yra netoli jų rinkų – tuo galima paaiškinti Europos ir pasaulio rinkos pokyčių ir gamyklos „Gosselies“ darbo jėgos sumažinimo sąsają. Nuo 2007 m. „Caterpillar Group“ įsteigė gamyklas besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse Azijoje ir Lotynų Amerikoje ir jos augimas daugiausia susijęs su šiomis rinkomis. Visų pirma 2007–2013 m. „Caterpillar“ Azijos pardavimo dalis padidėjo daugiau nei dvigubai. Tai susiję su bendru Azijos šalių, ypač Kinijos ir Indijos, ekonomikos augimu ir statybos pramone šiose šalyse. Kita vertus, pagrindinė „Caterpillar Gosselies“ rinka – Europos Sąjunga, priklauso nuo viešųjų ir privačiųjų investicijų į infrastruktūrą Europoje ir neseniai ši rinka sumažėjo.

Bendrai finansuotinas suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas apima tris pagrindines sritis: perkvalifikavimą, mokymą ir perkvalifikavimą ir verslumo skatinimą.

Belgijos valdžios institucijų nuomone, 2014 m. balandžio 1 d. pradėtos taikyti priemonės sudaro suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą ir yra aktyvios darbo rinkos priemonės, kurias taikant siekiama vėl integruoti darbuotojus į darbo rinką.

Belgijos valdžios institucijos savo paraiškoje patvirtino, kad:

–      bus laikomasi vienodo požiūrio ir nediskriminavimo principo suteikiant galimybę naudotis siūlomais veiksmais ir juos įgyvendinant;

–      buvo laikytasi nacionalinės ir ES teisės aktuose nustatytų su kolektyviniu atleidimu susijusių reikalavimų;

–      tuo atveju, kai darbuotojus atleidusios įmonės tęsė savo veiklą po jų atleidimo, jos įvykdė teisinius reikalavimus, reglamentuojančius darbuotojų atleidimą, ir atitinkamai pasirūpino savo darbuotojais;

–      siūlomi veiksmai nebus finansiškai remiami iš kitų Sąjungos fondų ar pagal kitas finansines priemones ir bus išvengta bet kokio dvigubo finansavimo;

–      siūlomi veiksmai papildys struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus veiksmus;

–      finansinė parama iš EGF atitiks procedūrines ir materialines Sąjungos taikomas valstybės pagalbos taisykles.

Valdymo ir kontrolės sistemų klausimu, Belgija informavo Komisiją, kad finansinę paramą valdys tos pačios institucijos, kurios valdo iš Europos socialinio fondo (ESF) teikiamą paramą. Vienas ESF Valonijos–Briuselio federacijos agentūros subjektas veiks kaip vadovaujančioji institucija, o kitas atskiras ESF agentūros subjektas veiks kaip mokėjimo institucija. Valonijos–Briuselio federacijos generalinis sekretoriatas veiks kaip tvirtinančioji institucija, o Valonijos regiono valstybinė užimtumo ir mokymo tarnyba FOREM veiks kaip tarpinė įstaiga.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą perkelti bendrą 1 222 854 EUR sumą.

2015 m. iki šiol tai yra trečias biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Siekiant aptarti Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo galėtų būti surengtas supaprastintas trišalis dialogas, kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, nebent Parlamentui ir Tarybai nepavyktų pasiekti susitarimo.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas bus įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvautų vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ZP/ch D(2014)60426

Biudžeto komiteto pirmininkui

Jeanui Arthuis'ui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EFG) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“ (COM(2014) 735)

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2014/011 BE/Caterpillar“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuotos fondo lėšos. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos ir neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška pagrįsta Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 (EGF reglamento) 4 straipsnio 1 dalies a punktu ir susijusi su 1030 įmonės „Caterpillar Belgium S.A.“, kuri vykdo veiklą NACE 2 red. 28 skyriui priskiriamame ekonomikos sektoriuje („Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba“) Heno regione, darbuotojų, kurie buvo atleisti ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. balandžio 30 d.;

B) kadangi, siekdamos nustatyti darbuotojų atleidimo sąsają su esminiais pasaulio prekybos sistemos struktūriniais pokyčiais, Belgijos valdžios institucijos teigia, kad įmonei „Caterpillar“ didelį poveikį padarė mažėjanti mašinų ir dalių, reikalingų Europos kasyklų statybai ir veiklai, paklausa ir dėl to dideli gamybos pajėgumai perkelti į trečiąsias šalis;

C) kadangi iki šiol pateikta 12 paraiškų dėl EGF paramos niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamybos sektoriui, iš kurių 6 buvo pagrįstos su prekyba susijusia globalizacija, o 6 – pasauline finansų ir ekonomikos krize;

D) kadangi didžioji dalis (96 proc.) darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai, o 4 proc. – moterys; kadangi 65 proc. darbuotojų amžius yra nuo 30 iki 54 metų ir kitos didžiausios grupės darbuotojų (18 proc.) amžius yra 55–64 metai;

E) kadangi dėl darbuotojų atleidimų iš įmonės „Caterpillar“ Šarlerua regione 4 proc. padidėjo darbo ieškančių asmenų skaičius ir dėl gamyklos „Gosselies“ mažėjimo bus atleista ir nemažai subrangovų darbuotojų;

F) kadangi sumažinus „Caterpillar“ veiklą „Gosselies“, Šarlerua regione gerokai padidės nedarbo lygis (vienu procentiniu punktu);

Todėl Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Belgijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinami Reglamento (ES) Nr. 1309/2013 4 straipsnio 1 dalies a punkte nustatyti intervencijos kriterijai ir kad todėl Belgija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  apgailestauja, kad dauguma darbo neturinčių regiono gyventojų yra žemos kvalifikacijos (59 proc. neturi vidurinio išsilavinimo) ir 43 proc. jų darbo neturi ilgiau nei dvejus metus; apgailestauja, kad Šarlerua užimtumo lygis yra vienas iš žemiausių Valonijos regione ir jis siekia 52,26 proc.; todėl palankiai vertina tai, kad valdžios institucijos, siekdamos padėti atleistiems darbuotojams, nusprendė pasinaudoti EGF finansavimu;

3.  apgailestauja dėl to, kad padėtis regiono darbo rinkoje yra labai sudėtinga; pažymi, kad šis regionas tradiciškai labai priklauso nuo pramoninės gamybos;

4.  ragina ateityje remtis EGF reglamento nuostatomis siekiant paremti nesimokantį, nedirbantį ir mokymuose nedalyvaujantį (NEET) šio regiono jaunimą;

5.  palankiai vertina tai, kad anksčiau buvo skirta finansinė parama iš ESF projektui (pranc. EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), kurio tikslas – kurti pedagoginius metodus perkvalifikavimo skyriams, ir tai, kad šio projekto išvados galėtų būti naudingos įgyvendinant planuojamas priemones;

6.  pažymi, kad daugiau nei pusė visų numatytų išlaidų bus perkvalifikavimo paslaugų, t .y. paramos, konsultacijų ir integravimo priemonių, išlaidos; pažymi, kad šias priemones teiks tarnyba FOREM (Valonijos regiono valstybinė užimtumo ir kvalifikacijos kėlimo tarnyba), kuri veikia kaip tarpininkė vykdant šią paraišką;

7.   primena, kad, kaip nustatyta reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir šį paketą pritaikyti prie perėjimo prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG,

laikinai einanti pirmininko pareigas, pirmoji pirmininko pavaduotoja


PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Jeanui ARTHUIS'UI

Europos Parlamentas

ASP 09 G 205

B-1047 Briuselis

Gerb. J. Arthuis,

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomones dėl šešių atskirų Komisijos pasiūlymų dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad vasario 26 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimus dėl visų šių pasiūlymų.

         COM(2014) 0725 pateikiamas pasiūlymas skirti 981 956 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 708  darbuotojus, kurie buvo atleisti uždarius įmonę „Duferco Belgium SA“ ir sumažinus darbuotojų skaičių įmonėje „NLMK La Louvière SA“, abi įmonės veikia pagrindinių metalų gamybos sektoriuje Heno provincijoje (Belgija).

         COM(2014) 0726 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 094 760 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 657 darbuotojus, kurie buvo atleisti iš įmonės „Aleo Solar AG“ ir jos dviejų patronuojamųjų bendrovių „Aleo Solar Dritte Produktion GmbH “ (Prenclau) ir „Aleo Solar Deutschland GmbH“ (Oldenburgas), vykdžiusių veiklą kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriuje Brandenburgo ir Vėzerio-Emso regionuose (Vokietija).

         COM(2014) 0734 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 591 486 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 1 285 darbuotojus, atleistus iš įmonės „ArcelorMittal Liège S.A“, vykdančios veiklą pagrindinių metalų gamybos sektoriuje Lježo regione (Belgija).

         COM(2014) 0735 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 222 854 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 1 030 darbuotojų, atleistų iš darbo iš įmonės „Caterpillar Belgium S.A.“, kuri vykdo veiklą mašinų ir įrangos gamybos sektoriuje Heno provincijoje (Belgija).

         COM(2015) 0009 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 339 928 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 257 darbuotojus, kurie buvo atleisti uždarius „Saint-Gobain Sekurit Benelux“ automobilių pramonei skirto nedūžtamo stiklo gamyklą Ovelėje (Belgija).

         COM(2015) 0013 pateikiamas pasiūlymas skirti 115 205 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 615 darbuotojų, kurie buvo atleisti iš Lenkijos įmonės „Zaklady Chemiczne Zachem“, cheminių produktų gamintojos.

Komiteto koordinatoriai įvertino šiuos pasiūlymus ir paprašė manęs raštu pranešti Jums, kad komiteto dauguma neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

30

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Paulo Rangel

Teisinė informacija - Privatumo politika