Förfarande : 2015/2021(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0033/2015

Ingivna texter :

A8-0033/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/03/2015 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0045

BETÄNKANDE     
PDF 164kWORD 93k
2.3.2015
PE 546.790v02-00 A8-0033/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar från Belgien)

(COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Anneli Jäätteenmäki

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar från Belgien)

(COM(2014)0735 – C8-0015/2015 – 2015/2021(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–    med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0735 – C8-0015/2015),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1),

–   med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–   med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–   med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0033/2015), och av följande skäl:

A. Unionen har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av effekterna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C. Antagandet av förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter återspeglar överenskommelsen mellan parlamentet och rådet om att återinföra kriteriet för utnyttjande i krislägen, öka unionens ekonomiska bidrag till 60 % av den totala uppskattade kostnaden för de föreslagna åtgärderna, effektivisera handläggningen av ansökningar om medel ur fonden inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att förkorta tiden för bedömning och godkännande, öka antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare genom att ta med även egenföretagare och ungdomar samt finansiera incitament att starta egna företag.

D. Belgien lämnade in sin ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar om ekonomiskt stöd från fonden efter det att 1030 arbetstagare blivit uppsagda från Caterpillar Belgium S.A., ett företag som är verksamt inom en näringsgren som i Nace 2 hänförs till huvudgrupp 28 ”Tillverkning av övriga maskiner” varav 630 personer beräknas omfattas av åtgärderna, under och efter referensperioden mellan den 1 januari 2014 och den 30 april 2014, på grund av en minskad efterfrågan i Europa.

E.  Ansökan uppfyller de kriterier för stöd som fastställs i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet konstaterar att villkoren enligt artikel 4.1. a i förordningen om fonden är uppfyllda och håller därför med kommissionen om att Belgien är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet noterar att de belgiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 22 juli 2014, och kompletterade den med ytterligare uppgifter fram till den 16 september 2014, och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 9 december 2014.

3.   Europaparlamentet noterar att den totala budgeten uppgår till 2 038 090 euro, varav 73 378 euro är avsatta för genomförandet, och att det ekonomiska stödet från fonden uppgår till 1 222 854 euro, det vill säga 60 % av de totala kostnaderna för de föreslagna åtgärderna.

4.   Europaparlamentet ser positivt på att de belgiska myndigheterna, i syfte att snabbt ge arbetstagarna stöd, den 1 april 2014 beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna för de berörda arbetstagarna långt innan det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet. Parlamentet noterar att dessa individanpassade tjänster som redan erbjudits kommer att bli berättigade för EGF-finansiering.

5.   Europaparlamentet anser att uppsägningarna vid Caterpillar Belgium S.A. är kopplade till de genomgripande strukturförändringarna i världshandeln på grund av globaliseringen, där tillverkning och import av utrustning från Asien till Europa har blivit billigare för företaget än att tillverka i Europa för en fallande marknad. Parlamentet konstaterar att fabriken i Gosselies har drabbats av negativa följder i föregående och efterföljande led eftersom stål- och metallprodukter i Europa är utsatt för konkurrens från tillväxtekonomier, och krisen 2009 försvagade Europas bygg- och gruvindustrier, som är Caterpillars viktigaste kunder.

6.   Europaparlamentet noterar att efterfrågan på byggmaskiner har påverkats på grund av minskade privata och offentliga investeringar i infrastruktur till följd av en svag global ekonomi.

7.  Europaparlamentet noterar att det är den tolfte ansökan om stöd ur fonden från sektorn ”Tillverkning av övriga maskiner”, där tidigare ansökningar har varit jämnt fördelade mellan handelskriteriet och kriteriet för utnyttjande i krislägen.

8.   Europaparlamentet beklagar att många av de arbetslösa i Charleroiregionen är lågutbildade (59 % har ingen gymnasieutbildning), och 43 % har varit arbetslösa i över två år. Parlamentet beklagar att sysselsättningsgraden på 52,26 % i Charleroi är bland de lägsta i Vallonien. Parlamentet välkomnar därför att myndigheterna beslutade att ansöka om EGF-finansiering för att hjälpa de uppsagda arbetstagarna.

9.   Europaparlamentet noterar att uppsägningarna vid Caterpillar förväntas ha enormt negativa effekter på Charleroi-regionen, som står inför en mycket svår arbetsmarknadssituation på grund av ett alltför stort beroende av traditionell sysselsättning inom industrin och bristen på nya industrier. Parlamentet framhåller att det är lågutbildade arbetstagare som sagts upp och att det kommer att bli svårt för dem att hitta ny sysselsättning i en problematisk ekonomisk situation. Parlamentet rekommenderar att kommissionen genomför en studie för att kartlägga framgångshistorier bland entreprenörer i området, och hjälpa de uppsagda personerna med projektidéer som är inspirerade av positiva förebilder.

10. Europaparlamentet noterar att 18 % av de berörda uppsagda arbetstagarna som förväntas delta i åtgärderna hotas av utestängning från arbetsmarknaden eftersom de tillhör åldersgruppen 55–64 år.

11. Europaparlamentet konstaterar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster som ska samfinansieras omfattar tre huvudområden: återintegration på arbetsmarknaden, utbildning och omskolning samt främjande av företagande.

12. Europaparlamentet noterar att mer än hälften av de totala uppskattade kostnaderna ska läggas på återintegrationstjänster, nämligen stöd, rådgivning och integrationsåtgärder. Parlamentet konstaterar att dessa tjänster kommer att erbjudas av Forem (den offentliga sysselsättnings- och utbildningstjänsten i Vallonien), vilken fungerar som förmedlande organ vid genomförandet av dessa åtgärder.

13. Europaparlamentet välkomnar att det samordnade paketet av individanpassade tjänster har tagits fram i samråd med de berörda stödmottagarna och arbetsmarknadens parter, med beaktande av områdets potential och regionens företagsklimat.

14. Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet med hjälp av anpassad utbildning och erkännande av den kompetens som en arbetstagare förvärvat under sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas behov utan också till näringslivets faktiska behov.

15. Europaparlamentet förespråkar att bestämmelserna i EGF-förordningen i framtiden ska utnyttjas för att stödja unga personer som varken arbetar eller studerar i denna region.

16. Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster, i enlighet med artikel 7 i EGF-förordningen, ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi.

17. Europaparlamentet betonar att fonden endast får samfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar, långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

18. Europaparlamentet välkomnar att ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden tidigare getts till ett projekt (En Train – En Transition-Reconversion-Accompagnement) som syftade till att utveckla pedagogiska färdigheter för återintegrationsenheter i allmänhet och att resultaten av detta projekt sannolikt kommer att visa sig vara användbara vid genomförandet av de planerade åtgärderna.

19. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

20. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (ansökan EGF/2014/011 BE/Caterpillar från Belgien )

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020) och om upphävande av förordning (EG) nr 1927/2006(1), särskilt artikel 15.4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge stöd till arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen, till följd av den globala finansiella och ekonomiska kris som behandlas i förordning (EG) nr 546/2009(3) eller till följd av en ny global finansiell och ekonomisk kris, och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Enligt artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(4) kan fonden nu utnyttjas inom det högsta årliga beloppet på 150 miljoner euro (2011 års priser).

(3)      Belgien lämnade den 22 juli 2014 in en ansökan om utnyttjande av fonden med anledning av uppsägningar vid företaget Caterpillar Belgium S.A., och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter i enlighet med artikel 8.3 i förordning (EU) nr 1309/2013. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet från fonden enligt artikel 13 i förordning (EU) nr 1309/2013.

(4)      Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd på 1 222 854 euro som Belgien ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 222 854 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2015.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

             EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

             EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

            Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.

(4)

            Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006(2), får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), till budgetmyndigheten lägga fram ett förslag om utnyttjande av fonden och samtidigt en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Caterpillar och kommissionens förslag

Den 9 december 2014 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Belgien medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen.

Detta är den andra ansökan som behandlas under budgetåret 2015, och den innebär ett utnyttjande av totalt 1 222 854 euro ur fonden för Belgiens del. Ansökan gäller 663 arbetstagare som sades upp under referensperioden från den 1 januari 2014 till den 30 april 2014, och 367 efter denna period. Ansökan bygger på insatskriterierna i artikel 4.1 a i förordningen om fonden, enligt vilka minst 500 personer som är arbetstagare eller egenföretagare antingen ska ha blivit uppsagda eller ska ha upphört med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat. Även arbetstagare och egenföretagare bland underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled omfattas.

Ansökan lämnades till kommissionen den 22 juli 2014. Kommissionen har slagit fast att ansökan uppfyller villkoren för att fonden ska kunna utnyttjas enligt artikel 4.1 a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1309/2013 av den 17 december 2013.

Enligt de uppgifter som de belgiska myndigheterna hänvisar till har Caterpillar kraftigt påverkats av minskad efterfrågan för denna typ av produkt i Europa, vilket har lett till att en stor del av produktionskapaciteten har flyttats till tredjeländer. Caterpillarfabriken i Gosselies är specialiserad på bilmontering, tillverkning av komponenter, lödmontering och strukturer. Dess produkter går uteslutande till den europeiska bygg- och gruvindustrin. Fabriken är därmed mycket känslig för förändringar inom dessa sektorer, och den påverkas dessutom av fluktuationer avseende insatsvaror för produktion.

Enligt uppgifter som de belgiska myndigheterna hänvisar till ligger Caterpillars produktionsanläggningar i nära anslutning till sina marknader, vilket förklarar sambandet mellan utvecklingen på den europeiska marknaden och på världsmarknaden och minskningen av arbetsstyrkan vid fabriken i Gosselies. Sedan 2007 har Caterpillargruppen startat fabriker i framväxande ekonomier i Asien och Latinamerika, och dess tillväxt är i huvudsak kopplad till dessa marknader. I synnerhet har Caterpillars försäljning i Asien mer än fördubblats mellan 2007 och 2013. Denna ökning är kopplad till den allmänna tillväxten i ekonomierna i Asien, särskilt i Kina och Indien, och byggindustrin i dessa länder. Huvudmarknaden för Caterpillar Gosselies, Europeiska unionen, är däremot beroende av offentliga och privata investeringar i infrastruktur i Europa, vilka har minskat den senaste tiden.

Det samordnade paketet av individanpassade tjänster som ska samfinansieras omfattar tre huvudområden: återintegration på arbetsmarknaden, utbildning och omskolning samt främjande av företagande.

Enligt de belgiska myndigheterna kommer de åtgärder som inleddes den 1 april 2014 att tillsammans bilda ett samordnat paket med individanpassade tjänster och utgöra aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till att återintegrera arbetstagarna på arbetsmarknaden.

De belgiska myndigheterna har i sin ansökan bekräftat

–      att principerna om likabehandling och icke-diskriminering kommer att följas i fråga om vem som ska få ta del av de föreslagna åtgärderna och genomförandet av dem,

–      att de krav som rör kollektiva uppsägningar i den nationella lagstiftningen och i EU-lagstiftningen är uppfyllda,

–      att de företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder gentemot sina anställda,

–      att de föreslagna åtgärderna inte kommer att beviljas ekonomiskt stöd från unionens andra fonder eller finansieringsinstrument och att all dubbelfinansiering kommer att förhindras,

–      att de föreslagna åtgärderna kommer att komplettera de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna,

–      att det ekonomiska stödet från fonden kommer att vara förenligt med unionens förfaranderegler och materiella regler för statligt stöd.

När det gäller förvaltnings- och kontrollsystemen har Belgien meddelat kommissionen att det ekonomiska bidraget kommer att förvaltas av samma organ som förvaltar ESF. En enhet på ESF:s kontor inom den franskspråkiga gemenskapen är förvaltande myndighet och en annan separat enhet på kontoret är utbetalande myndighet. Den franskspråkiga gemenskapens generalsekretariat är attesterande myndighet och Forem förmedlande organ.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 1 222 854 euro.

Detta är det tredje förslaget till överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten hittills har fått under 2015.

Trepartsmötet om kommissionens förslag till beslut om utnyttjande av fonden kan ske i förenklad form, enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

Enligt en intern överenskommelse kommer utskottet för sysselsättning och sociala frågor att delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/ch D(2014)60426

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Angående: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2014/011 BE/Caterpillar (COM(2014)735)

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter granskade utnyttjandet av fonden för ärendet EGF/2014/011 BE/Caterpillar och antog följande yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan baseras på artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 (förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter) och avser 1030 arbetstagare i Caterpillar Belgium S.A., ett företag som är verksamt inom en näringsgren som i Nace rev. 2 hänförs till huvudgrupp 28 (Tillverkning av övriga maskiner) i regionen Hainaut, som blivit uppsagda under referensperioden 1 januari 2014 till 30 april 2014.

B) För att kunna fastställa en koppling mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln hävdar de belgiska myndigheterna att Caterpillar kraftigt påverkats av minskad efterfrågan på maskiner och tillbehör som behövs i byggandet och driften av gruvor i Europa, vilket har lett till att en stor del av produktionskapaciteten har flyttats till tredjeländer.

C) Hittills har sektorn ”Tillverkning av övriga maskiner” inkommit med 12 ansökningar om stöd från fonden, varav sex stycken hänvisade till den handelsrelaterade globaliseringen och sex stycken till den globala finansiella och ekonomiska krisen.

D) Det stora flertalet (96 %) av de arbetstagare som omfattas av åtgärderna är män och 4 % är kvinnor. 65 % av arbetstagarna är i åldersgruppen 30–54 år och 18 % i den näst största åldersgruppen 55–64 år.

E) Uppsägningarna vid Caterpillar innebär en 4-procentig ökning av antalet arbetssökande i regionen Charleroi, och nedskärningarna vid anläggningen i Gosselies kommer också att leda till ett antal uppsägningar hos underleverantörer.

F) Nedskärningen av Caterpillars verksamhet i Gosselies innebär en kraftigt ökad arbetslöshet (med en hel procentenhet) i Charleroiregionen.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Belgiens ansökan:

1.  Europaparlamentet delar kommissionens uppfattning att de insatskriterier som fastställs i artikel 4.1 a i förordning (EU) nr 1309/2013 är uppfyllda och att Belgien är berättigat till ekonomiskt stöd enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet beklagar att många av de arbetslösa i regionen är lågutbildade (59 % har ingen gymnasieutbildning), och 43 % har varit arbetslösa i över två år. Parlamentet beklagar att sysselsättningsgraden på 52,26 % i Charleroi är bland de lägsta i Vallonien. Parlamentet välkomnar därför att myndigheterna beslutade att ansöka om EGF-finansiering för att hjälpa de uppsagda arbetstagarna.

3.  Europaparlamentet beklagar att situationen på arbetsmarknaden i regionen är så svår. Parlamentet konstaterar att regionen traditionellt sett är mycket beroende av industriproduktion.

4.  Europaparlamentet vill att bestämmelserna i EGF-förordningen i framtiden ska utnyttjas för att stödja unga personer som varken arbetar eller studerar i denna region.

5.  Europaparlamentet ser positivt på att ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden tidigare har tilldelats ett projekt (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement) som syftade till att ta fram pedagogiska metoder för återintegrationsenheter i allmänhet, och att resultaten från detta projekt förväntas vara användbara vid genomförandet av de planerade åtgärderna.

6.  Europaparlamentet noterar att mer än hälften av de totala uppskattade kostnaderna ska läggas på återintegrationstjänster, nämligen stöd, rådgivning och integrationsåtgärder. Parlamentet noterar att dessa åtgärder kommer att tillhandahållas av Forem (den offentliga sysselsättnings- och utbildningstjänsten i Vallonien), som fungerar som förmedlande organ vid genomförandet av dessa åtgärder.

7.   Europaparlamentet påminner om att det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas utifrån framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens, och vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi, i enlighet med artikel 7 i förordningen om fonden för justering för globaliseringseffekter.

Med vänlig hälsning,

Marita ULVSKOG,

Tjänstgörande ordförande, första vice ordförande


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

ASP 09 G 205

B-1047 Bryssel

Till ordföranden

Ärende:      Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Sex separata kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordrats för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att betänkandena till vart och ett av förslagen ska antas av budgetutskottet den 26 februari.

         COM(2014)0725 är ett förslag till ekonomiskt stöd från fonden på 981 956 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 708 arbetstagare som har sagts upp efter både nedläggningen av Duferco Belgium SA och personalnedskärningarna hos NLMK La Louvière SA, med verksamhet inom sektorn för tillverkning av basmetaller i provinsen Hainaut i Belgien.

         COM(2014)0726 är ett förslag till ekonomiskt stöd från fonden på 1 094 760 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 657 arbetstagare som har sagts upp från Aleo Solar AG och dess två dotterföretag Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) och Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), som tillverkar datorer, elektronikvaror och optik i regionerna Brandenburg och Weser-Ems i Tyskland.

         COM(2014)0734 är ett förslag till ekonomiskt stöd från fonden på 1 591 486 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 1 285 arbetstagare som har sagts upp från ArcelorMittal Liège S.A., som verkar inom sektorn för tillverkning av basmetaller i regionen Liège i Belgien.

         COM(2014)0735 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 222 854 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 1 030 arbetstagare som har sagts upp från Caterpillar Belgium S.A, som verkar inom sektorn för maskiner och utrustning i provinsen Hainaut i Belgien.

         COM(2015)0009 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 339 928 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 257 arbetstagare som har sagts upp till följd av nedläggningen av Saint Gobains anläggning för produktion av säkerhetsglas för bilar i Auvelais i Belgien.

         COM(2015)0013 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 115 205 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 615 arbetstagare som har sagts upp från Zaklady Chemiczne Zachem, en tillverkare av kemiska produkter i Polen.

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och bett mig skriva och meddela dig att majoriteten inom utskottet inte motsätter sig att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning,

Iskra Mihaylova


RESULT OF FINAL VOTE IN COMMITTEE

Date adopted

26.2.2015

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

30

2

0

Members present for the final vote

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Substitutes present for the final vote

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Substitutes under Rule 200(2) present for the final vote

Paulo Rangel

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy