Διαδικασία : 2015/2017(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0034/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0034/2015

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2015 - 10.9
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0049

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 232kWORD 140k
2.3.2015
PE 546.865v03-00 A8-0034/2015

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, από το Βέλγιο)

(COM(2015)0009 – C8‑0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Liadh Ní Riada

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, από το Βέλγιο)

(COM(2015)0009 – C8‑0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0009 – C8‑0011/2015),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση(1) (κανονισμός ΕΤΠ),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2), και ιδίως το άρθρο 12,

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), και ιδίως το σημείο 13,

–       έχοντας υπόψη τη διαδικασία τριμερούς διαλόγου που προβλέπεται στο σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0034/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση έχει θεσπίσει νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παρέχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου, οι οποίες επιδεινώνονται σημαντικά από την οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση, και για να διευκολύνει την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

B.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζομένους που απολύονται θα πρέπει να είναι επαρκής και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνδιαλλαγής της 17ης Ιουλίου 2008, και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 2ας Δεκεμβρίου 2013 όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ)·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόκειται για την τελευταία αίτηση που θα εξετασθεί δυνάμει του κανονισμού του 2006·

Δ.     εκφράζει την ικανοποίησή του για την επέκταση των στόχων και των κριτηρίων του κανονισμού για το ΕΤΠ που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2013, με στόχο να ενσωματωθούν και να διευκολυνθούν οι αιτήσεις από πιο αραιοκατοικημένες περιοχές και χώρες·

E.     επιδοκιμάζει την αύξηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά την εξέταση των αιτήσεων ΕΤΠ στην Επιτροπή καθώς και από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέσω της συντόμευσης των προθεσμιών αξιολόγησης και έγκρισης, την επέκταση του πεδίου των επιλέξιμων δράσεων και των δικαιούχων ώστε να περιλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι νέοι καθώς και τη χρηματοδότηση κινήτρων για τη δημιουργία δικών τους επιχειρήσεων·

ΣΤ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Βέλγιο υπέβαλε την αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ, ύστερα από τις απολύσεις 257 εργαζομένων λόγω του κλεισίματος της μονάδας του ομίλου Saint-Gobain Sekurit (SGS) η οποία βρίσκεται στην περιοχή Auvelais και παρήγε υαλοπίνακες ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς από 31 Αυγούστου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 και μετά από αυτήν και συνδέονται με μείωση της παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρηματοδοτική συνεισφορά που ζητείται από το ΕΤΠ ανέρχεται σε 1 339 928 EUR (50 % του συνολικού κόστους)·

H.     λαμβάνοντας υπόψη ότι μολονότι η αίτηση δεν πληροί τα κριτήρια που ορίζει το άρθρο 2 στοιχείο α) και το άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, εμπίπτει στην κατηγορία των εξαιρετικών περιστάσεων που επιτρέπουν παρόλα αυτά την κινητοποίηση του ΕΤΠ·

1.      συμφωνεί με την απόφαση της Επιτροπής ότι το Βέλγιο που υπέβαλε αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 19 Δεκεμβρίου 2013 δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του άρθρου 2γ), το οποίο απαιτεί να αιτιολογούνται δεόντως οι εξαιρετικές περιστάσεις, παρά το γεγονός ότι οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 2, στοιχεία α) και β) του κανονισμού για το ΕΤΠ δεν πληρούνται· υπογραμμίζει ωστόσο ότι η επίκληση του άρθρου 2γ) θα πρέπει να αξιολογείται κατά περίπτωση και δεν θα πρέπει να γενικευθεί ως μέθοδος για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όταν δεν πληρούνται βασικές προϋποθέσεις·

2.      τονίζει ότι το ΕΤΠ είναι ειδικός μηχανισμός που επιτρέπει στην Ένωση να αντιδρά σε συγκεκριμένες απρόβλεπτες περιστάσεις και θα πρέπει να διατηρήσει τον κύριό του σκοπό, ο οποίος είναι να παρέχει στήριξη στην περίπτωση όπου στη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς μεγάλος αριθμός των εργαζομένων (κατ' ελάχιστον 500) απολύονται ως αποτέλεσμα μειζόνων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. τονίζει ότι το ΕΤΠ δεν πρέπει να καταστεί υποκατάστατο άλλων ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, όπως είναι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, πρέπει δε να χρησιμοποιείται συμπληρωματικά προς αυτά τα ταμεία· δηλώνει με έμφαση ότι οι εξαιρετικές περιστάσεις που επιτρέπουν την κινητοποίηση του ΕΤΠ δεν πρέπει να παρεκκλίνουν από το ως άνω πεδίο·

3.      σημειώνει ότι οι βελγικές αρχές υπέβαλαν την αίτηση για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ στις 19 Δεκεμβρίου 2013 δυνάμει του κανονισμού ΕΤΠ, ημερομηνία που αφήνει χρονικά περιθώρια για την εξέταση και ότι η Επιτροπή γνωστοποίησε την αξιολόγησή της στις 21 Ιανουαρίου 2014· εκφράζει τη λύπη του διότι είναι ανεπαρκείς οι πληροφορίες που παρέχονται όσον αφορά τις εξαιρετικές περιστάσεις των οποίων γίνεται επίκληση· υπογραμμίζει ότι αυτές οι εξαιρετικές περιστάσεις πρέπει να αποτιμώνται δεόντως για να χορηγηθεί παρέκκλιση από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 2 α) και 2 β) του κανονισμού ΕΤΠ·

4.      εκφράζει ανησυχίες για τη διάρκεια της διαδικασίας από την ημερομηνία των πρώτων απολύσεων έως την αξιολόγηση της αίτησης· υπενθυμίζει ότι ο στόχος του ΕΤΠ είναι να προσφέρει βοήθεια στους απολυθέντες εργαζομένους το συντομότερο δυνατόν·

5.      προτρέπει τα κράτη μέλη και όλα τα εμπλεκόμενα θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για τη βελτίωση των διαδικαστικών και δημοσιονομικών ρυθμίσεων με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών κινητοποίησης του ΕΤΠ· επισημαίνει επ’ αυτού τη βελτιωμένη διαδικασία που καθιέρωσε η Επιτροπή, σε συνέχεια του αιτήματος του Κοινοβουλίου για επίσπευση της διάθεσης των κονδυλίων, διαδικασία με την οποία η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά την επιλεξιμότητα μιας αίτησης για κινητοποίηση του ΕΤΠ υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή μαζί με την πρόταση κινητοποίησης του ΕΤΠ· λαμβάνει υπό σημείωση τη θέσπιση του νέου κανονισμού για το ΕΤΠ (κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1309/2013) που επιτρέπει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, λογοδοσία και προβολή του ΕΤΠ·

6.      παροτρύνει τα κράτη μέλη να επωφεληθούν από την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και να αξιοποιήσουν ιδίως την πείρα των κρατών μελών και περιφερειακών και τοπικών αρχών που έχουν ήδη δημιουργήσει εθνικά δίκτυα πληροφοριών για το ΕΤΠ, στα οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και οι ενδιαφερόμενοι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να υπάρχει μια καλή υποδομή παροχής βοήθειας σε περίπτωση που ανακύψουν οποιεσδήποτε συνθήκες δικαιολογούν την εφαρμογή του ΕΤΠ·

7.      επιδοκιμάζει το γεγονός ότι, για να δοθεί το συντομότερο βοήθεια στους εργαζομένους, οι βελγικές αρχές αποφάσισαν να δρομολογήσουν την εφαρμογή των εξατομικευμένων υπηρεσιών προς τους πληγέντες εργαζομένους την 31η Αυγούστου 2013, πολύ πριν από την τελική απόφαση σχετικά με τη χορήγηση στήριξης από το ΕΤΠ για την προτεινόμενη συντονισμένη δέσμη μέτρων·

8.      σημειώνει ότι ο τομέας της παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία έχει υποστεί σοβαρή οικονομική διαταραχή, η οποία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι η μείωση της παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ένωση, η αύξηση των μεριδίων αγοράς των ανταγωνιστών από κράτη που δεν είναι μέλη της Ένωσης και η αύξηση των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων στην Ένωση· σημειώνει ότι οι δραστηριότητες της SGS Benelux ήταν στενά συνδεδεμένες με τις τάσεις παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία, δηλαδή επηρεάσθηκε από το γεγονός ότι η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκε από 21,9 εκατομμύρια μονάδες σε 19,5 εκατομμύρια μονάδες μεταξύ 2007 και 2012, ενώ η αντίστοιχη παραγωγή στον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκε από 47,5 εκατομμύρια μονάδες σε 60,6 εκατομμύρια μονάδες στο ίδιο χρονικό διάστημα· διαπιστώνει ακόμη ότι παρατηρήθηκε γενική τάση των κατασκευαστών και των προμηθευτών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας να μεταφέρουν την παραγωγή εντός της ΕΕ, από τη Δυτική Ευρώπη (ιδίως από τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ισπανία) στην Ανατολική Ευρώπη·

9.      σημειώνει ότι ενώ δεν έχουν υποβληθεί άλλες αιτήσεις ΕΤΠ οι οποίες να αφορούν ειδικά τον τομέα των υαλοπινάκων για την αυτοκινητοβιομηχανία(4), έχουν υποβληθεί πολλές αιτήσεις που αφορούν κατασκευαστές της αυτοκινητοβιομηχανίας ή προμηθευτές εξοπλισμού για την αυτοκινητοβιομηχανία(5)·

10.    σημειώνει ότι οι απολύσεις στην επιχείρηση SGS αφορούν κυρίως εργάτες στη γραμμή παραγωγής (83 % του προσωπικού που επλήγη από τις απολύσεις έχουν καθεστώς ‘εργάτη’)· θεωρεί ότι δεδομένης της κατάστασης της αγοράς εργασίας στην πληγείσα περιοχή οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν θα πρέπει να επανακαταρτιστούν για να βρουν εργασία σε άλλα επαγγέλματα και/ή άλλους τομείς·

11.    εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι λόγω της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της συγκεκριμένης περιοχής, αλλά και των γειτονικών της περιοχών (Charleroi, Namur), οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν από την SGS Benelux έχουν περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης στις περιοχές αυτές, καθώς υπάρχει ανταγωνισμός με πολλούς άλλους ακόμη εργαζομένους, οι οποίοι διαθέτουν ανάλογα προσόντα και ανάλογη πείρα για πολύ περιορισμένο αριθμό θέσεων εργασίας στον τομέα των υαλοπινάκων· υπενθυμίζει ότι η περιοχή χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλό επίπεδο διαρθρωτικής ανεργίας, με σχετικά υψηλό ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας και χαμηλό επίπεδο προσόντων και δεξιοτήτων· τονίζει ότι οι απολύσεις στην SGS Benelux εντάσσονται σε ένα δύσκολο τοπικό κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο·

12.    σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που απαριθμούνται στην αίτηση συνίστανται σε διάφορα μέτρα που αποσκοπούν στην προώθηση της επιστροφής των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και την παροχή βοήθειας προς αυτούς για τις διοικητικές διαδικασίες, αναμένεται δε ότι η πλειονότητα αυτών των υπηρεσιών θα παράσχει στήριξη προς όλους τους απολυθέντες εργαζομένους·

13.    σημειώνει ότι η συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί περιλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη των 257 απολυθέντων στην αγορά εργασίας (ομαδοποιημένα ανά κατηγορία): (1) εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, διαχείριση ατομικών περιπτώσεων και γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης, (2) κατάρτιση και επαγγελματικός αναπροσανατολισμός και (3) προώθηση της επιχειρηματικότητας·

14.    επιδοκιμάζει το γεγονός ότι διάφοροι κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις συμμετείχαν στον γενικό συντονισμό και την υλοποίηση των μέτρων μεταξύ άλλων: τα συνδικάτα (FGTB, CSC), η FOREM (η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και κατάρτισης της περιφέρειας της Βαλονίας), τα τομεακά κέντρα επαγγελματικής και τεχνολογικής κατάρτισης που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια της Βαλονίας, ο οργανισμός της Γαλλικής Κοινότητας Βελγίου που είναι αρμόδιος για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η κυβέρνηση της Βαλονίας· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα συνδικάτα συμμετέχουν απευθείας στη διαχείριση των δύο γραφείων αναπροσανατολισμού που δημιουργήθηκαν ειδικά για κάθε μια επιχείρηση χωριστά·

15.    επιμένει στην ανάγκη να ενισχυθεί και να προαχθεί η παροχή βοήθειας που θα χαρακτηρίζεται από αυτονομία και ευκολία πρόσβασης σε περιφερειακό επίπεδο προκειμένου να εφαρμοστεί μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, η οποία να ενισχύει την αναζήτηση τοπικών λύσεων σε περιφερειακό επίπεδο, σε περίπτωση που ανακύπτουν συνθήκες που δικαιολογούν την εφαρμογή του ΕΤΠ·

16.    λαμβάνει υπό σημείωση τα μέτρα που προτάθηκαν για τη βελτίωση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων που απολύθηκαν· υπενθυμίζει ότι τα επιδόματα δεν περιλαμβάνονται στις εξειδικευμένες υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠ·

17.    σημειώνει ότι τα μέτρα που είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τη βελγική ομοσπονδιακή νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις και τα οποία εφαρμόζονται ως μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων από τα Γραφεία Αναπροσανατολισμού (π.χ. βοήθεια για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, κατάρτιση, υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και παροχή συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ΕΤΠ·

18.    υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να βελτιωθεί η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων μέσω της παροχής προσαρμοσμένης κατάρτισης και της αναγνώρισης δεξιοτήτων και ικανοτήτων που έχουν αποκτηθεί σε όλη τη διάρκεια της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός εργαζομένου· προσδοκά ότι η κατάρτιση που προσφέρεται στο πλαίσιο της συντονισμένης δέσμης μέτρων θα είναι προσαρμοσμένη όχι μόνον στις ανάγκες των εργαζομένων που απολύονται αλλά και στο πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον·

19.    επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η αρχή της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών καθώς και η πολιτική κατά των διακρίσεων εφαρμόστηκαν και θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται κατά τα διάφορα στάδια της εφαρμογής του ΕΤΠ και κατά την πρόσβαση στο ΕΤΠ·

20.    χαιρετίζει το ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν στην εκπόνηση του κοινωνικού σχεδίου καθώς και στην υλοποίηση των μέτρων·

21.    τονίζει ότι η ενίσχυση που χορηγεί το ΕΤΠ μπορεί να συγχρηματοδοτεί μόνο ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας που οδηγούν σε βιώσιμη, μακροπρόθεσμη απασχόληση· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει του εθνικού δικαίου ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

22.    εγκρίνει την απόφαση που συνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

23.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να συνυπογράψει με την Πρόεδρο του Συμβουλίου την απόφαση αυτή και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

24.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συμπεριλαμβανομένου του παραρτήματός του, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1)

ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

             Βάση δεδομένων ΕΤΠ, διαθέσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.

(5)

             Βλ. σχέδια προτάσεων της Επιτροπής στις περιπτώσεις EGF/2007/001 FR/προμηθευτές της Peugeot [απόφαση COM(2007) 415 τελικό της 12.7.2007], EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo [απόφαση COM(2009) 94 τελικό της 20.2.2008], EGF/2008/002 ES/Delphi [απόφαση COM(2008) 547 τελικό της 9.9.2008], EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón automoción [απόφαση COM(2009) 150 τελικό της 20.3.2009], EGF/2009/007 SE/Volvo και EGF/2009/009 AT/Steiermark [απόφαση COM(2009) 602 τελικό της 27.10.2009], EGF/2009/013 DE/Karmann [απόφαση COM(2010) 7 τελικό της 22.1.2010], EGF/2009/019 FR/Renault [απόφαση COM(2011) 420 τελικό της 11.7.2011], EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción [απόφαση COM(2010) 453 final της 2.9.2010], EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive [απόφαση COM(2010) 616 τελικό της 29.10.2010], EGF/2010/031 BE/General Motors Belgiu m [απόφαση COM(2011) 212 τελικό της 14.4.2011], EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf automotive [απόφαση COM(2011) 447 τελικό της 20.7.2011], EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive [απόφαση COM(2011) 664 τελικό της 13.10.2011], EGF/2012/004 ES/Grupo Santana [απόφαση COM(2014) 116 final της 5.3.2014], EGF/2012/005 SE/Saab [απόφαση COM(2012) 622 final της 19.10.2012], EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland (απόφαση COM(2014) 699 τελικό της 10.11.2014), EGF/2013/012 BE/Ford Genk (απόφαση COM(2014) 532 τελικό της 22.8.2014).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (Αίτηση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, από το Βέλγιο)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, και ιδίως το άρθρο 12 παράγραφος 3,

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), και ιδίως το σημείο 13,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη υποστήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου λόγω της παγκοσμιοποίησης και να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Το ΕΤΠ δεν υπερβαίνει το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (σε τιμές του 2011), όπως ορίζεται στο άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(2).

(3)      Στις 19 Δεκεμβρίου 2013 το Βέλγιο υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά τις απολύσεις στην επιχείρηση Saint-Gobain Sekurit Benelux SA, την οποία συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 4 Ιουλίου 2014. Η εν λόγω αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς την κινητοποίηση ποσού ύψους 1 339 928 EUR.

(4)      Επομένως, θα πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για την αίτηση που υπέβαλε το Βέλγιο,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2015, κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 1 339 928 EUR σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

              ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(2)

              ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1311/2013 για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020(1) και του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 150 εκατομμυρίων EUR (τιμές 2011). Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προσωρινή πίστωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, σύμφωνα με το σημείο 13 της διοργανικής συμφωνίας της 2ας Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία, τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(3), για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο η Επιτροπή, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, παρουσιάζει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση για κινητοποίηση του Ταμείου και, ταυτόχρονα, αντίστοιχο αίτημα για μεταφορά πιστώσεων. Στην περίπτωση διαφωνίας, κινείται διαδικασία τριμερούς διαλόγου.

II. Η αίτηση της Saint-Gobain Sekurit και η πρόταση της Επιτροπής

Στις 21 Ιανουαρίου 2015 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου, για να στηρίξει την επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται εξαιτίας των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση.

Αυτή είναι η έκτη αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2015 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 1 339 928 EUR από το ΕΤΠ υπέρ του Βελγίου. Αφορά 257 απολύσεις στην περίοδο αναφοράς από 31 Αυγούστου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013. Η αίτηση βασίζεται στα κριτήρια παρέμβασης του άρθρου 2 στοιχείο γ) του κανονισμού ΕΤΠ, σύμφωνα με τα οποία, σε εξαιρετικές περιστάσεις, μια αίτηση μπορεί να θεωρηθεί παραδεκτή, ακόμη και αν δεν πληρούνται τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζει το άρθρο 2 στοιχείο α) ή το άρθρο 2 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ, εφόσον οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία.

H αίτηση εστάλη στην Επιτροπή στις 19 Δεκεμβρίου 2013. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αίτηση πληροί τους όρους κινητοποίησης του ΕΤΠ που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006(4) (κανονισμός ΕΤΠ).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρουν οι βελγικές αρχές ο τομέας της παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία έχει υποστεί σοβαρή οικονομική διαταραχή, η οποία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι η μείωση της παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία στην ΕΕ, η αύξηση των μεριδίων αγοράς των ανταγωνιστών από χώρες εκτός της ΕΕ και η αύξηση των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων στην Ένωση·

Οι δραστηριότητες της SGS Benelux ήταν στενά συνδεδεμένες με τις τάσεις παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία, δηλαδή επηρεάσθηκε από το γεγονός ότι η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων μειώθηκε από 21,9 εκατομμύρια μονάδες σε 19,5 εκατομμύρια μονάδες μεταξύ 2007 και 2012, ενώ η αντίστοιχη παραγωγή στον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκε από 47,5 εκατομμύρια μονάδες σε 60,6 εκατομμύρια μονάδες. Επιπλέον παρατηρήθηκε γενική τάση των κατασκευαστών και των προμηθευτών στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας να μεταφέρουν την παραγωγή εντός της ΕΕ, από τη Δυτική Ευρώπη (ιδίως από τη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ισπανία) στην Ανατολική Ευρώπη.

Το αποτέλεσμα ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν οι βελγικές αρχές(5), από το 2007 έως το 2012, η SGS Benelux να καταγράψει ζημία εκμετάλλευσης 20,46 εκατομμύρια EUR, ενώ, κατά την ίδια περίοδο, οι άλλες επιχειρήσεις της Saint-Gobain Sekurit στην ΕΕ σημείωναν ακόμη κέρδη εκμετάλλευσης. Τούτο έχει οδηγήσει τελικά σε συγκέντρωση των δραστηριοτήτων της SGS στις πιο κερδοφόρες μονάδες και σε απολύσεις στην SGS Benelux.

H συντονισμένη δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών που θα συγχρηματοδοτηθεί συμπεριλαμβάνει τα εξής μέτρα για την επανένταξη στην αγορά εργασίας των 257 απολυθέντων: εξατομικευμένη βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας, διαχείριση ατομικών περιπτώσεων και γενικές υπηρεσίες πληροφόρησης, κατάρτιση και επαγγελματικός αναπροσανατολισμός και προώθηση της επιχειρηματικότητας.

Σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, όλα τα μέτρα που δρομολογήθηκαν την 31η Αυγούστου 2013 συνδυάζονται με σκοπό τη διαμόρφωση μιας συντονισμένης δέσμης εξατομικευμένων υπηρεσιών και συνιστούν ενεργητικά μέτρα στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο την επανένταξη των εργαζομένων στην αγορά εργασίας.

Οι βελγικές αρχές επιβεβαίωσαν στην αίτησή τους ότι:

–      η χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ δεν αντικαθιστά μέτρα που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της εθνικής νομοθεσίας ή των συλλογικών συμβάσεων(6)·

–      σκοπός των μέτρων είναι να παρέχουν βοήθεια σε κάθε εργαζόμενο και όχι η αναδιάρθρωση των εταιρειών ή των τομέων·

–      τα μέτρα δεν θα λάβουν χρηματοδοτική βοήθεια από άλλα ενωσιακά ταμεία ή χρηματοδοτικά μέσα(7).

Όσον αφορά τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου, το Βέλγιο κοινοποίησε ότι η διαχείριση και ο έλεγχος της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ θα πραγματοποιούνται από τους ίδιους φορείς που διαχειρίζονται και ελέγχουν το ΕΚΤ. Στο πλαίσιο του οργανισμού ΕΚΤ της Ομοσπονδίας Βαλονίας-Βρυξελλών μία οντότητα θα αναλάβει τα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής και μία άλλη χωριστή οντότητα τα καθήκοντα της αρχής πληρωμής. Η γενική γραμματεία της Ομοσπονδίας Βαλονίας-Βρυξελλών θα αναλάβει τα καθήκοντα της αρχής πιστοποίησης και η FOREM εκείνα του ενδιάμεσου φορέα.

III. Διαδικασία

Για την κινητοποίηση του Ταμείου, η Επιτροπή έχει υποβάλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση μεταφοράς πιστώσεων συνολικού ύψους 1 339 928 EUR.

Πρόκειται για την έκτη πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου που υποβάλλεται στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή το 2015.

Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων θα συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αποτίμηση των αιτήσεων από το Ταμείο.

(1)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 884.

(2)

ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

(3)

ΕΕ C 373, 20.12.2013, σ. 1.

(4)

ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 855.

(5)

            Πηγή: Έρευνα Syndex, Μάιος 2013.

(6)

            Η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ θα επιτρέψει στις βελγικές αρχές να επεκτείνουν την παροχή υπηρεσιών επανένταξης στην αγορά εργασίας πέρα από τις υποχρεωτικές περιόδους και να λάβουν πρόσθετα μέτρα. Για τον υπολογισμό των δαπανών που αναλογούν στο ΕΤΠ, οι βελγικές αρχές θα λάβουν υπόψη τα μέτρα που υλοποιήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου της νόμιμης υποχρέωσης (που σχετίζεται μόνο με το μέτρο «Αναπροσανατολισμός (υποστήριξη/καθοδήγηση/ένταξη)». Ο αριθμός των ωρών κατά τις οποίες θα παρέχονται υπηρεσίες επανένταξης στη διάρκεια της υποχρεωτικής περιόδου θα αφαιρούνται από τον συνολικό αριθμό ωρών για υπηρεσίες επανένταξης από τις οποίες θα έχει επωφεληθεί ο κάθε στοχευόμενος δικαιούχος.

(7)

            Στο πλαίσιο του άξονα 2.2 του επιχειρησιακού προγράμματος σύγκλισης για την περίοδο 2008-2013, χορηγήθηκε χρηματοδοτική βοήθεια του ΕΚΤ σε ένα έργο (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement) με στόχο την ανάπτυξη παιδαγωγικών μεθόδων που προορίζονται για όλα τα γραφεία αναπροσανατολισμού.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ZP/ch D(2015)4224

Κύριον Jean Arthuis

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 09G205

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την περίπτωση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην περίπτωση EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit και ενέκρινε την ακόλουθη γνωμοδότηση.

Η επιτροπή EMPL και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ τάσσονται υπέρ της κινητοποίησης του Ταμείου για το συγκεκριμένο αίτημα. Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή EMPL παρουσιάζει ορισμένες παρατηρήσεις χωρίς όμως να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Τα συμπεράσματα της επιτροπής EMPL βασίζονται στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

A) λαμβάνοντας υπόψη ότι η αίτηση αυτή βασίζεται στο άρθρο 2γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 (Κανονισμός ΕΤΠ) και αφορά 257 εργαζομένους που απολύθηκαν από την επιχείρηση Saint-Gobain Sekurit (SGS) Benelux στον τομέα της παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία στο Auvelais, κοντά στην Sambreville, εντός της περιόδου αναφοράς από 31 Αυγούστου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013·

B) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βελγικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο τομέας της παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία έχει υποστεί σοβαρή οικονομική διαταραχή, η οποία οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως είναι η μείωση της παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία στην ΕΕ, η αύξηση των μεριδίων αγοράς των ανταγωνιστών από χώρες εκτός της ΕΕ και η αύξηση των εισαγωγών των εν λόγω προϊόντων στην ΕΕ·

Γ) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες της SGS Benelux ήταν στενά συνδεδεμένες με τις τάσεις παραγωγής στην αυτοκινητοβιομηχανία και σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν οι βελγικές αρχές, μεταξύ 2007 και 2012, η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων στην ΕΕ-27 μειώθηκε από 21,9 εκατομμύρια μονάδες σε 19,5 εκατομμύρια μονάδες, ενώ η αντίστοιχη παραγωγή στον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκε από 47,5 εκατομμύρια μονάδες σε 60,6 εκατομμύρια μονάδες· αυτή η μείωση της παραγωγής αυτοκινήτων στην ΕΕ συνδέεται με τη γενική μείωση της ζήτησης των καταναλωτών στην ΕΕ εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οδήγησε ως εκ τούτου σε γενική μείωση της ζήτησης εξοπλισμού για την αυτοκινητοβιομηχανία στην ΕΕ, γεγονός που επηρέασε σε πολύ μεγάλο βαθμό τους προμηθευτές εξοπλισμού για την αυτοκινητοβιομηχανία·

Δ) λαμβάνοντας υπόψη ότι η συντριπτική πλειονότητα (98,8%) των εργαζομένων τους οποίους αφορούν τα μέτρα είναι άνδρες και 0,2% είναι γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειονότητα (91,8%) των εργαζομένων είναι μεταξύ 25 και 54 ετών και το 6,2% είναι ηλικίας μεταξύ 55 και 64 ετών·

E) λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις στην SGS Benelux αναμένεται να οδηγήσουν σε απώλεια ενός σημαντικού ποσοστού θέσεων εργασίας στην περιοχή Basse-Sambre·

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση του Βελγίου τις εξής προτάσεις:

1.  σημειώνει ότι στην αίτηση οι αρχές κάνουν χρήση των κριτηρίων εξαίρεσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006· συμφωνεί με την Επιτροπή ότι έχουν τηρηθεί τα κριτήρια παρέμβασης και ότι, ως εκ τούτου, το Βέλγιο δικαιούται να λάβει χρηματοδοτική συνεισφορά δυνάμει του κανονισμού αυτού·

2.  σημειώνει ότι οι απολύσεις στην επιχείρηση SGS αφορούν κυρίως εργάτες στη γραμμή παραγωγής (83 % του προσωπικού που επλήγη από τις απολύσεις έχουν καθεστώς ‘εργάτη’), θεωρεί ότι δεδομένης της κατάστασης της αγοράς εργασίας στην πληγείσα περιοχή οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν θα πρέπει να επανακαταρτιστούν για να βρουν εργασία σε άλλα επαγγέλματα και/ή άλλους τομείς·

3.  σημειώνει ότι οι εξατομικευμένες υπηρεσίες που απαριθμούνται στην αίτηση συνίστανται σε διάφορα μέτρα που έχουν σκοπό να προωθήσουν την επιστροφή των εργαζομένων στην αγορά εργασίας και την παροχή βοήθειας προς αυτούς για τις διοικητικές διαδικασίες, υπολογίζεται δε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των υπηρεσιών θα παράσχει στήριξη προς όλους τους απολυθέντες εργαζομένους·

4.  σημειώνει ότι τα μέτρα που είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τη βελγική ομοσπονδιακή νομοθεσία για τις ομαδικές απολύσεις και τα οποία εφαρμόζονται ως μέρος των συνήθων δραστηριοτήτων από τα Γραφεία Αναπροσανατολισμού (π.χ. βοήθεια για την επανένταξη στην αγορά εργασίας, κατάρτιση, υποστήριξη για την αναζήτηση εργασίας και παροχή συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα αίτηση ΕΤΠ·

5.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι οι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν στην εκπόνηση του κοινωνικού σχεδίου καθώς και στην υλοποίηση των μέτρων·

Με τιμή,

Marita ULVSKOG,

Προεδρεύουσα, πρώτη Αντιπρόεδρος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κύριον Jean ARTHUIS

Πρόεδρο

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ASP 09 G 205

B 1047 Βρυξέλλες

Αξιότιμε κύριε Arthuis,

Θέμα: Κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση

Έξι χωριστές προτάσεις της Επιτροπής για αποφάσεις με σκοπό την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχουν παραπεμφθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόθεση οι εκθέσεις για κάθε μια από τις προτάσεις αυτές να εγκριθούν στην Επιτροπή Προϋπολογισμών στις 26 Φεβρουαρίου:

-          Το έγγραφο COM(2014)0725 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 981 956 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 708 εργαζομένων που απολύθηκαν μετά το κλείσιμο της Duferco Belgium SA και τη μείωση του προσωπικού στην NLMK La Louvière SA, εταιρείες με δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής βασικών μετάλλων στην επαρχία του Hainaut, Βέλγιο.

-          Το έγγραφο COM(2014)0726 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 094 760 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 657 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία Aleo Solar AG και τις δύο θυγατρικές της Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) και Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), με δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων στις περιφέρειες Brandenburg και Weser-Ems, Γερμανία.

-          Το έγγραφο COM(2014)0734 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 591 486  EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 1285 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία ArcelorMittal Liège S.A. με δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής βασικών μετάλλων στην περιφέρεια της Λιέγης, Βέλγιο.

-          Το έγγραφο COM(2014)0735 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 222 854 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 1030 εργαζομένων που απολύθηκαν από την εταιρεία Caterpillar Belgium S.A, με δραστηριότητα στον τομέα της κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού στην επαρχία του Hainaut, Βέλγιο.

-          Το έγγραφο COM(2015)0009 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 1 339 928 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 257 εργαζομένων που απολύθηκαν μετά το κλείσιμο της μονάδας παραγωγής υαλοπινάκων ασφαλείας για την αυτοκινητοβιομηχανία της εταιρείας Saint-Gobain Sekurit Benelux στο Auvelais, Βέλγιο.

-          Το έγγραφο COM(2015)0013 περιέχει πρόταση για συνεισφορά από το ΕΤΠ ύψους 115 205 EUR για τη λήψη ενεργητικών μέτρων στον τομέα της αγοράς εργασίας με στόχο τη διευκόλυνση της επανένταξης 615 εργαζομένων που απολύθηκαν από την επιχείρηση παρασκευής χημικών προϊόντων Zaklady Chemiczne Zachem στην Πολωνία.

Οι συντονιστές της επιτροπής εξέτασαν τις προτάσεις αυτές και μου ζήτησαν να σας ενημερώσω γραπτώς ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής REGI δεν έχει αντίρρηση για αυτές τις κινητοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση με σκοπό τη διάθεση των προαναφερθέντων ποσών όπως πρότεινε η Επιτροπή.

Με τιμή,

Iskra MIHAYLOVA


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

26.2.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου, Неджми Али

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Janusz Lewandowski, Tomáš Zdechovský, Андрей Новаков

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paulo Rangel

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου