Menettely : 2015/2017(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0034/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0034/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 10/03/2015 - 10.9
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0049

MIETINTÖ     
PDF 168kWORD 95k
2.3.2015
PE 546.865v03-00 A8-0034/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgia)

(COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Budjettivaliokunta

Esittelijä: Liadh Ní Riada

TARKISTUKSET
EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS
 PERUSTELUT
 LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE
 VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgia)

(COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0009 – C8-0011/2015),

–   ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006 (EGR-asetus)(1),

–   ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta 2. joulukuuta 2013 annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(2) ja erityisesti sen 12 artiklan,

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(3) ja erityisesti sen 13 kohdan,

–   ottaa huomioon 2. joulukuuta 2013 tehdyn toimielinten sopimuksen 13 kohdassa tarkoitetun trilogimenettelyn,

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A8-0034/2015),

A.  ottaa huomioon, että unioni on ottanut käyttöön lainsäädäntö- ja budjettivälineitä voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksista ja joiden tilannetta talous- ja rahoituskriisi ja sosiaalinen kriisi heikentävät ratkaisevasti, ja auttaakseen heitä palaamaan työmarkkinoille;

B.  katsoo, että unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava riittävää ja että sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 2. joulukuuta 2013 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta;

C. toteaa, että tämä on viimeinen hakemus, joka käsitellään vuoden 2006 asetuksen perusteella;

D.  pitää myönteisenä, että EGR-asetuksen tavoitteita ja kriteereitä laajennettiin joulukuussa 2013, jotta voitiin ottaa huomioon myös harvempaan asuttujen maiden ja alueiden jättämät hakemukset ja helpottaa niiden käsittelyä;

E.  pitää myönteisenä, että komissio käsittelee EGR-hakemuksia tehokkaammin ja että parlamentti ja neuvosto ovat lyhentäneet arviointi- ja hyväksyntäaikojaan, jotta tukikelpoisten toimien ja erilaisten edunsaajien määrää voidaan lisätä ottamalla mukaan yksityisyrittäjät ja nuoret ja rahoittamalla kannustimia oman yrityksen perustamiseen;

F.  toteaa, että Belgia toimitti hakemuksen EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit EGR:n rahoitustuen saamiseksi Auvelais’ssa sijainneen Saint-Gobain Sekurit -konsernin autoteollisuuden turvalasia valmistaneen tehtaan sulkemiseen liittyneen 257 työntekijän vähentämisen jälkeen; ottaa huomioon, että työpaikkojen vähentämiset tapahtuivat viiteajanjaksolla 31. elokuuta 2013–31. joulukuuta 2013 ja sen jälkeen ja ne liittyvät autoteollisuuden turvalasin valmistuksen vähenemiseen Euroopan unionissa;

G. ottaa huomioon, että EGR:stä pyydetty rahoitusosuus on yhteensä 1 339 928 euroa (50 prosenttia kokonaiskustannuksista);

H. toteaa, että vaikka hakemus ei täytä EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdan kriteerejä, se kuuluu luokkaan poikkeustapaukset, jotka kuitenkin mahdollistavat ERG:n varojen käyttöönoton;

1.   yhtyy komission näkemykseen, että Belgian 19. joulukuuta 2013 jättämä poikkeustapauksen osoittamista edellyttävä EGR-hakemus on oikeutettu 2 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdan mukaisen EGR:n rahoituksen saamiseen, vaikka hakemus ei täytä EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdan edellytyksiä; painottaa kuitenkin, että 2 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdan käyttämistä olisi arvioitava tapauskohtaisesti eikä siitä saisi tulla yleistä menetelmää EGR:n varojen käyttämiselle tapauksissa, joissa perusedellytykset eivät täyty;

2.   korostaa, että EGR on erityisväline, joka antaa unionille mahdollisuuden reagoida tiettyihin ennakoimattomiin tilanteisiin ja jonka olisi säilytettävä pääasiallinen tarkoituksensa eli tuen antaminen tapauksissa, joissa suuri määrä työntekijöitä (vähintään 500) on joutunut työttömäksi viiteajanjaksolla globalisaatiosta ja maailmanlaajuisista rahoitus- ja talouskriiseistä aiheutuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten seurauksena; korostaa, että EGR:stä ei saa tulla Euroopan sosiaalirahaston kaltaisten muiden rakenne- ja investointirahastojen korvike ja että sitä on käytettävä kyseisten rahastojen täydentäjänä; korostaa, että EGR:n varojen käytön mahdollistavat poikkeukselliset olosuhteet eivät saa poiketa edellä mainitusta soveltamisalasta;

3.   toteaa, että Belgian viranomaiset jättivät EGR:n rahoitustukea koskevan hakemuksen 19. joulukuuta 2013 noudattaen EGR-asetusta, jossa käsittelyaikaa ei rajata, ja että komissio antoi hakemuksesta arvionsa 21. tammikuuta 2014; pitää valitettavana, että asiassa mainituista poikkeuksellisista olosuhteista ei ole annettu riittävästi tietoa; korostaa, että kyseisiä poikkeuksellisia olosuhteita on arvioitava asianmukaisesti, jotta EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa määritellyistä edellytyksistä voidaan poiketa;

4.  panee huolestuneena merkille menettelyn pitkän keston ensimmäisistä irtisanomisista hakemuksen arviointiin; palauttaa mieliin, että EGR:n tavoite on auttaa irtisanottuja työntekijöitä mahdollisimman nopeasti;

5.   vaatii jäsenvaltioita ja kaikkia asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin menettelyjen ja talousarviojärjestelyjen parantamiseksi, jotta EGR:n varojen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa; panee tähän liittyen merkille komission käyttöön ottaman parannetun menettelyn, kun parlamentti oli pyytänyt nopeuttamaan avustusten käyttöönottoa, ja toteaa, että sen tarkoituksena on esitellä Euroopan parlamentille ja neuvostolle komission arvio EGR-hakemuksen tukikelpoisuudesta yhdessä EGR:n varojen käyttöönottoa koskevan hakemuksen kanssa; panee myös merkille uuden EGR-asetuksen hyväksymisen (asetus (EU) N:o 1309/2013), ja toteaa sen mahdollistavan EGR:n tehokkuuden, avoimuuden, vastuuvelvollisuuden ja näkyvyyden lisäämisen;

6.  kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään mahdollisuuksia jakaa parhaita toimintatapoja ja ottaa oppia varsinkin niistä jäsenvaltioista ja alue- ja paikallisviranomaisista, joilla on jo käytössään EGR:ää koskevat kansalliset tiedotusverkot, joihin osallistuu työmarkkinaosapuolia ja alue- ja paikallistason sidosryhmiä, jotta mahdollisten EGR:n soveltamisalaan kuuluvien tilanteiden varalle saadaan asianmukainen tukirakenne;

7.  panee tyytyväisenä merkille, että voidakseen antaa työntekijöille nopeaa apua Belgian viranomaiset päättivät aloittaa yksilöllisten palvelujen tarjoamisen kyseisille työntekijöille 31. elokuuta 2013 eli hyvissä ajoin ennen päätöstä EGR:n tuen myöntämisestä ehdotetulle koordinoidulle paketille ja jo ennen EGR-tukihakemuksen jättämistä;

8.  toteaa, että autoteollisuuden turvalasin valmistuksessa on käyty läpi vakava taloudellinen muutos, joka johtuu useista tekijöistä, kuten autoteollisuuden turvalasin tuotannon vähenemisestä unionissa, EU:n ulkopuolisten maiden kilpailijoiden markkinaosuuksien kasvusta ja näiden tuotteiden unioniin suuntautuvan tuonnin kasvusta; toteaa, että SGS Beneluxin toiminta liittyi läheisesti autoteollisuuden tuotantotrendeihin ja henkilöautojen tuotanto väheni vuosien 2007 ja 2012 välillä 21,9 miljoonasta autosta 19,5 miljoonaan, kun taas muualla maailmassa samana aikana tuotantoa lisättiin 47,5 miljoonasta autosta 60,6 miljoonaan; panee myös merkille, että autoteollisuuden valmistajien ja alihankkijoiden keskuudessa on yleistynyt tuotannon siirtäminen Euroopan unionin sisällä Länsi-Euroopasta (erityisesti Ranskasta, Belgiasta ja Espanjasta) Itä-Eurooppaan;

9.  toteaa, että vaikka mitkään muut EGR:n hakemukset eivät suoraan liity autoteollisuuden käyttämän lasin valmistukseen(4), moottoriajoneuvojen valmistajien ja autoteollisuuden laitteiden alihankkijoiden hakemuksia on tullut melko paljon(5);

10. panee merkille, että SGS:n työntekijävähennykset kohdistuvat lähinnä tuotantolinjan työntekijöihin (83 prosentilla kyseisestä henkilöstöstä on työnimike ”ouvrier”); katsoo, että kyseisen alueen vaikeassa työmarkkinatilanteessa vähennetyt työntekijät on uudelleenkoulutettava työpaikan etsimiseksi muista ammateista ja/tai muilta aloilta;

11. pitää valitettavana, että kyseisen alueen ja sen naapurialueiden (Charleroi, Namur) sosioekonomisen tilanteen vuoksi SGS Beneluxin vähentämillä työntekijöillä on rajallisesti työllistymismahdollisuuksia näillä alueilla, sillä he joutuvat kilpailemaan harvoista lasialan työpaikoista monien vastaavan pätevyyden ja työkokemuksen omaavien työntekijöiden kanssa; muistuttaa, että alueella on suhteellisen korkea rakenteellinen työttömyys, josta suhteellisen suuri osa koskee pitkäaikaistyöttömyyttä ilman ammattipätevyyttä ja ammattitaitoa; tähdentää, että SGS Beneluxin irtisanomiset heijastuvat paikallisesti vaikeaan sosioekonomiseen tilanteeseen;

12. toteaa, että hakemuksessa luetellut yksilölliset palvelut koostuvat useista toimista, joilla pyritään edistämään työntekijöiden paluuta työmarkkinoille ja auttamaan heitä hallinnollisissa menettelyissä, joista useimmat koskevat kaikkia vähennettyjä työntekijöitä;

13. toteaa, että yhteisrahoitettava yksilöllisten palvelujen koordinoitu paketti muodostuu seuraavista toimenpiteistä, joiden tavoitteena on edistää 257 vähennetyn työntekijän palaamista työmarkkinoille (ryhmitelty luokittain): (1) yksilöllinen työnhakuneuvonta, yksittäisten tapausten hallinnointi ja yleiset tiedotuspalvelut, (2) koulutus ja uudelleenkoulutus ja (3) yrittäjyyden edistäminen;

14. panee tyytyväisenä merkille, että toimenpiteiden yleiseen koordinointiin ja täytäntöönpanoon osallistui useita työnmarkkinaosapuolia ja organisaatioita, joista voidaan mainita seuraavat: ammattiliitot (FGTB ja CSC), FOREM (Vallonian alueen julkinen työvoima- ja koulutuspalvelu), Vallonian alueella toimivat alakohtaiset ammatillisen ja teknisen koulutuksen keskukset, Belgian ranskankielisen yhteisön Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) vastaava virasto ja Vallonian hallitus; panee lisäksi tyytyväisenä merkille, että ammattiliitot osallistuvat suoraan kumpaakin yritystä varten perustetun kahden uudelleensijoitusyksikön hallinnointiin;

15. painottaa, että autonomiaan perustuvaa tukea on tehostettava ja siihen on kannustettava ja että tuen saatavuutta aluetasolla on helpotettava, jotta voidaan soveltaa alhaalta ylöspäin suuntautuvaa lähestymistapaa ja mahdollistaa paikalliset ratkaisut aluetasolla, jolla mahdolliset EGR:n soveltamisalaan kuuluvat tilanteet ilmenevät;

16. panee merkille ehdotetut toimet, joiden tarkoituksena on parantaa vähennettyjen työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia; palauttaa mieliin, että avustuksia ei mainita EGR:n tukemien yksilöllisten palvelujen luettelossa;

17. panee merkille, että tähän EGR-hakemukseen ei ole sisällytetty toimenpiteitä, jotka ovat pakollisia työntekijöiden joukkovähentämisten yhteydessä Belgian lainsäädännön mukaisesti ja jotka toteutetaan osana uudelleensijoitusyksikön tavanomaista toimintaa (esim. uudelleensijoittumisessa tukeminen, koulutus, työnhakuneuvonta, uraneuvonta jne.);

18. palauttaa mieliin, että on tärkeää parantaa kaikkien työntekijöiden työllistymismahdollisuuksia tarjoamalla mukautettua koulutusta ja tunnustamalla työntekijöiden ammattiuran aikana saavuttamat taidot ja osaaminen; edellyttää, että koordinoidussa paketissa tarjottava koulutus mukautetaan sekä irtisanottujen työntekijöiden tarpeisiin että todelliseen liiketoimintaympäristöön;

19. panee tyytyväisenä merkille, että sekä tasa-arvon että syrjimättömyyden periaatteita on sovellettu ja sovelletaan edelleen EGR:n toimenpiteiden täytäntöönpanon eri vaiheissa ja haettaessa tukea EGR:stä;

20. pitää myönteisenä, että työmarkkinaosapuolet olivat mukana valmistelemassa henkilöstösuunnitelmaa ja panemassa toimia täytäntöön;

21. painottaa, että EGR:n tuella voidaan osallistua vain sellaisten aktiivisten työmarkkinatoimenpiteiden rahoittamiseen, jotka johtavat kestävään ja pitkäaikaiseen työllistymiseen; muistuttaa, ettei EGR:n tuki saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

22. hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

23. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

24. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

              Ks. EGR:n tietokanta, saatavilla osoitteessa http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.

(5)

              Ks. luonnokset komission ehdotuksiksi tapauksissa EGF/2007/001 FR/Peugeotin alihankkijat (päätös COM(2007) 415 lopullinen, 12.7.2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (päätös COM(2009) 94 lopullinen, 20.2.2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (päätös COM(2008) 547 lopullinen, 9.9.2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León / Aragón automoción (päätös COM(2009) 150 lopullinen, 20.3.2009), EGF/2009/007 SE/Volvo ja EGF/2009/009 AT/Steiermark (päätös COM(2009) 602 lopullinen, 27.10.2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (Päätös COM(2010) 7 lopullinen, 22.1.2010), EGF/2009/019 FR/Renault (päätös COM(2011) 420 lopullinen, 11.7.2011), EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción (päätös COM(2010) 453 lopullinen, 2.9.2010), EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive (päätös COM(2010) 616 lopullinen, 29.10.2010), EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium (päätös COM(2011) 212 lopullinen, 14.4.2011), EGF/2011/003 DE/Arnsberg ja Düsseldorf automotive (päätös COM(2011) 447 lopullinen 20.7.2011), EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive (päätös COM(2011) 664 lopullinen, 13.10.2011), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (päätös COM(2014) 116 lopullinen, 5.3.2014), EGF/2012/005 SE/Saab (päätös COM(2012) 622 lopullinen, 19.10.2012), EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland (päätös COM(2014) 699 lopullinen, 10.11.2014), EGF/2013/012 BE/Ford Genk (päätös COM(2014) 532 lopullinen, 22.8.2014 ).


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit, Belgia)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006(1) ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen(2) ja erityisesti sen 13 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä ’EGR’, on perustettu lisätuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen työmarkkinoille uudelleen integroitumisessa.

(2)      EGR ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina), kuten vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013(3) 12 artiklassa säädetään.

(3)      Belgia esitti 19 päivänä joulukuuta 2013 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi yrityksen Saint-Gobain Sekurit Benelux SA työntekijävähennysten vuoksi ja toimitti sitä täydentäviä lisätietoja 4 päivään heinäkuuta 2014 asti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 1 339 928 euroa.

(4)      Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Belgian hakemuksen perusteella.

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 1 339 928 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2015 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä,

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                    Puheenjohtaja

(1)

              EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

              EUVL C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

              EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.


PERUSTELUT

I. Tausta

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 12 artiklan(1) sekä asetuksen (EY) N:o 1927/2006 12 artiklan(2) mukaisesti rahasto ei saa ylittää 150 miljoonan euron vuotuista enimmäismäärää (vuoden 2011 hintoina). Tarvittavat määrät otetaan Euroopan unionin yleiseen talousarvioon.

Menettelyssä noudatetaan talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2. joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 13 kohtaa(3), jonka nojalla komissio rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittää hakemuksesta annetun myönteisen arvion perusteella budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönotosta ja samaan aikaan vastaavan siirtopyynnön. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, aloitetaan trilogimenettely.

II. Saint-Gobain Sekuritia koskeva hakemus ja komission ehdotus

Komissio hyväksyi 21. tammikuuta 2015 ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöön ottamisesta Belgian hyväksi, jotta voidaan tukea globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi vähennettyjen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

Tämä on kuudes vuoden 2015 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee yhteensä 1 339 928 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Belgian hyväksi. Hakemus koskee 257 työntekijän vähentämistä viiteajanjaksolla 31. joulukuuta 2013–31. joulukuuta 2013. Hakemus perustuu EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa vahvistettuun toimintakriteeriin, jonka mukaisesti tukihakemus on poikkeuksellisissa olosuhteissa hyväksyttävissä, vaikka EGR-asetuksen 2 artiklan ensimmäisen kohdan a ja b alakohdassa asetetut toimintakriteerit eivät täyty, jos vähentämisillä on vakava vaikutus työllisyyteen ja paikalliseen talouteen.

Hakemus esitettiin komissiolle 19. joulukuuta 2013. Komissio totesi, että hakemus täyttää asetuksen (EY) N:o 1927/2006(4) (EGR-asetus) 2 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa esitetyt EGR:n rahoitustuen myöntämisen edellytykset.

Belgian viranomaisten tietojen mukaan autoteollisuuden turvalasin valmistuksessa on käyty läpi vakava taloudellinen muutos, joka johtuu useista tekijöistä, kuten autoteollisuuden turvalasin tuotannon vähenemisestä unionissa, EU:n ulkopuolisten maiden kilpailijoiden markkinaosuuksien kasvusta ja näiden tuotteiden unioniin suuntautuvan tuonnin kasvusta.

SGS Beneluxin toiminta liittyi läheisesti autoteollisuuden tuotantotrendeihin: henkilöautojen tuotanto väheni vuosien 2007 ja 2012 välillä 21,9 miljoonasta autosta 19,5 miljoonaan, kun taas muualla maailmassa tuotantoa lisättiin 47,5 miljoonasta autosta 60,6 miljoonaan. Lisäksi autoteollisuuden valmistajien ja alihankkijoiden keskuudessa on yleistynyt tuotannon siirtäminen EU:n sisällä Länsi-Euroopasta (erityisesti Ranskasta, Belgiasta ja Espanjasta) Itä-Eurooppaan.

Belgian viranomaisten tietojen(5) mukaan tämän tuloksena SGS Beneluxin toiminnasta vuosien 2007 ja 2012 välisenä aikana aiheutui 20,46 miljoonan euron tappiot, kun taas samaan aikaan Saint-Gobain Sekuritin muut yritykset EU:ssa tuottivat yhä voittoa. Tämä on viime kädessä johtanut SGS:n toiminnan keskittymiseen voittoa tuottaviin yksiköihin, mikä aiheuttaa työpaikkojen vähentämistä SGS Beneluxissa.

Yhteisrahoitettavaan yksilöllisten palvelujen koordinoituun pakettiin sisältyy toimenpiteitä, joilla edistetään 257 vähennetyn työntekijän paluuta työmarkkinoille ja joita ovat seuraavat: yksilöllinen työnhakuneuvonta, yksittäisten tapausten hallinnointi ja yleiset tiedotuspalvelut, koulutus ja uudelleenkoulutus ja yrittäjyyden edistäminen.

Belgian viranomaisten mukaan 31. elokuuta 2013 käynnistetyt toimenpiteet muodostavat yhdessä yksilöllisten palvelujen koordinoidun paketin ja ne ovat aktiivisia työmarkkinatoimenpiteitä, joilla pyritään edistämään työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

Belgian viranomaiset ovat vakuuttaneet hakemuksessaan, että

–      EGR:stä saatavalla rahoitustuella ei korvata toimenpiteitä, jotka kuuluvat yritysten vastuualaan kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla(6);

–      toimenpiteillä tuetaan yksittäisiä työntekijöitä eikä niitä käytetä yritysten tai toimialojen rakenneuudistukseen;

–      toimenpiteet eivät saa rahoitustukea muista unionin rahastoista ja rahoitusvälineistä(7).

Hallinnointi- ja valvontajärjestelmien osalta Belgia on ilmoittanut, että EGR:n rahoitustuen hallinnoinnista ja valvonnasta vastaavat samat elimet, joille kuuluu myös Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) saatavan rahoituksen hallinnointi ja valvonta. Yksi ESR:n Belgian ranskankielisen yhteisön viraston yksikkö toimii hallintoviranomaisena ja toinen erillinen yksikkö ESR:n virastossa toimii maksuviranomaisena. Belgian ranskankielisen yhteisön pääsihteeristö toimii todentamisviranomaisena ja FOREM välittävänä elimenä.

III. Menettely

Komissio on rahaston varoja käyttöön ottaakseen esittänyt budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön 1 339 928 euron kokonaismäärästä.

Tämä on tähän mennessä kuudes budjettivallan käyttäjälle vuonna 2015 toimitettu rahaston varojen käyttöön ottamista koskeva siirtoehdotus.

Trilogi komission ehdotuksesta päätökseksi EGR:n varojen käyttöönotosta voitaisiin mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa oikeusperustan 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, paitsi jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunta osallistuu prosessiin, jotta se voi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahastoa koskevien hakemusten arviointiin.

(1)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

EUVL L 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUVL L 347, 20.12.2013, s. 855.

(5)

            Lähde: Syndex-tutkimus, toukokuu 2013.

(6)

            EGR:n rahoitustuen ansiosta Belgian viranomaiset voivat jatkaa uudelleensijoituspalvelujen tarjoamista pakollisten ajanjaksojen yli ja toteuttaa lisätoimenpiteitä. EGR:n kustannusten laskemiseksi Belgian viranomaiset ottavat huomioon laillisen velvoitejakson aikana toteutetut toimet (tämä koskee ainoastaan toimenpidettä ’Uudelleensijoittuminen (tuki/ohjaus/integrointi)’). Pakollisena ajanjaksona toteutettujen uudelleensijoituspalvelujen tuntimäärä vähennetään siitä uudelleensijoituspalvelujen kokonaistuntimäärästä, josta kukin tuen kohteena oleva edunsaaja on hyötynyt.

(7)

            ESR:n rahoitustukea myönnettiin lähentymistä koskevan toimenpideohjelman (2008–2013) toimintalinjasta 2.2 hankkeelle (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), jolla pyrittiin kehittämään pedagogisia menetelmiä uudelleensijoitusyksiköille yleensä.


LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ZP/ch D(2015)4224

Jean Arthuis

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 09G205

Aihe: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta, hakemus EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit

Arvoisa puheenjohtaja

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa hakemuksen EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit perusteella ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) Hakemus perustuu asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohtaan (EGR-asetus) ja liittyy 257 työntekijän irtisanomiseen Sambrevillen lähellä Auvelais'ssa sijaitsevasta turvalasia autoteollisuudelle valmistavasta Saint-Gobain Sekurit (SGS) Beneluxista viiteajanjaksolla 31. elokuuta 2013 – 31. joulukuuta 2013.

B) Belgian viranomaisten mukaan autoteollisuuden turvalasin valmistuksessa on käyty läpi vakava taloudellinen muutos, joka johtuu useista tekijöistä, kuten autoteollisuuden turvalasin tuotannon vähenemisestä unionissa, EU:n ulkopuolisten maiden kilpailijoiden markkinaosuuksien kasvusta ja näiden tuotteiden unioniin suuntautuvan tuonnin kasvusta.

C) SGS Beneluxin toiminta liittyi läheisesti autoteollisuuden tuotantotrendeihin, ja Belgian viranomaisten tietojen mukaan henkilöautojen tuotanto väheni vuosien 2007 ja 2012 välillä 21,9 miljoonasta autosta 19,5 miljoonaan, kun taas muualla maailmassa tuotantoa lisättiin 47,5 miljoonasta autosta 60,6 miljoonaan. Autojen tuotannon väheneminen EU:ssa, mikä liittyy kuluttajakysynnän yleiseen laskuun EU:ssa talouskriisin seurauksena, on siten johtanut ajoneuvojen laitteiden kysynnän yleiseen vähenemiseen EU:ssa, mikä on vaikuttanut voimakkaasti autoteollisuuteen laitetoimittajiin.

D) Suuri enemmistö (98,8 prosenttia) toimenpiteiden kohteena olevista työntekijöistä on miehiä ja 0,2 prosenttia heistä on naisia. Enemmistö työntekijöistä (91,8 prosenttia) on 25–54-vuotiaita ja 6,2 prosenttia on 55–64-vuotiaita.

E) SGS Beneluxin työntekijävähennysten odotetaan johtavan työllisyyden merkittävään vähennykseen Basse-Sambren alueella.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Belgian hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1.  panee merkille, että viranomaiset hyödyntävät hakemuksessa asetuksen (EY) N:o 1927/2006 2 artiklan ensimmäisen kohdan c alakohdassa säädettyä poikkeustapauksia koskevaa toimintakriteeriä; on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että asetuksessa säädetyt toimintakriteerit täyttyvät ja että sen vuoksi Belgia on oikeutettu saamaan kyseisen asetuksen mukaista rahoitustukea;

2.  toteaa, että SGS Beneluxin työntekijävähennykset koskevat lähinnä tuotantolinjojen työntekijöitä (83 % vähennetystä henkilöstöstä on otettu palvelukseen ouvrier-statuksella eli työntekijänä), ja katsoo, että kyseisen alueen vaikeassa työmarkkinatilanteessa vähennetyt työntekijät on uudelleenkoulutettava työpaikan etsimiseksi muista ammateista ja/tai muilta aloilta;

3.  toteaa, että hakemuksessa luetellut yksilölliset palvelut koostuvat useista toimista, joilla pyritään edistämään työntekijöiden paluuta työmarkkinoille ja auttamaan heitä hallinnollisissa menettelyissä, ja toteaa, että useimmat palvelut koskevat kaikkia vähennettyjä työntekijöitä;

4.  panee merkille, että tähän EGR-hakemukseen ei ole sisällytetty toimenpiteitä, jotka ovat pakollisia työntekijöiden joukkovähentämisten yhteydessä Belgian lainsäädännön mukaisesti ja jotka toteutetaan osana uudelleensijoitusyksikön tavanomaista toimintaa (esim. uudelleensijoittumisessa tukeminen, koulutus, työnhakuneuvonta, uraneuvonta jne.);

5.  pitää myönteisenä, että työmarkkinaosapuolet olivat mukana valmistelemassa henkilöstösuunnitelmaa ja panemassa toimia täytäntöön.

Kunnioittavasti

Marita ULVSKOG

puheenjohtajana toiminut ensimmäinen varapuheenjohtaja


LIITE: ALUEKEHITYSVALIOKUNNAN KIRJE

Jean Arthuis

Puheenjohtaja

Budjettivaliokunta

Euroopan parlamentti

ASP 09 G 205

B-1047 Bryssel

Arvoisa puheenjohtaja

Aihe:   Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto

Aluekehitysvaliokunnalle on toimitettu lausunnon antamista varten kuusi erillistä komission ehdotusta päätöksiksi Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta. Budjettivaliokunnan lienee tarkoitus hyväksyä kutakin ehdotusta koskevat mietinnöt 26. helmikuuta.

-          COM(2014)0725 koskee 981 956 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Hainaut’n läänissä metalliteollisuuden alalla toimivan Duferco Belgium SA:n sulkemiseen liittyvien työntekijävähennysten ja NLMK La Louvière SA:n toteuttamien työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 708 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

-          COM(2014)0726 koskee 1 094 760 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Saksassa Brandenburgin ja Weser-Emsin alueilla tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksen alalla toimivan Aleo Solar AG:n ja sen kahden tytäryhtiön, Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) ja Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 657 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

-          COM(2014)0734 koskee 1 591 486 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Liegen alueella metalliteollisuuden alalla toimivan ArcelorMittal Liège S.A.:n työntekijävähennysten vuoksi irtisanottujen 1 285 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

-          COM(2014)0735 koskee 1 222 854 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Hainaut'n läänissä koneiden ja laitteiden alalla toimivasta Caterpillar Belgium S.A -yrityksestä työntekijävähennysten seurauksena irtisanottujen 1 030 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

-          COM(2015)0009 koskee 1 339 928 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Belgiassa Auvelais'ssa sijaitsevan turvalasia autoteollisuudelle valmistavan Saint-Gobain Sekurit Benelux SA:n tehtaan sulkemisen seurauksena irtisanottujen 257 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

-          COM(2015)0013 koskee 115 205 euron rahoitusosuutta EGR:stä aktiivisiin työmarkkinatoimiin, joilla pyritään helpottamaan Puolassa toimivasta kemiallisia tuotteita valmistavasta Zaklady Chemiczne Zachemista irtisanottujen 615 työntekijän paluuta työmarkkinoille.

Valiokunnan koordinaattorit ovat arvioineet kyseiset ehdotukset ja pyytäneet minua ilmoittamaan, että valiokunnan enemmistö ei vastusta globalisaatiorahaston varojen käyttöönottoa kyseisten komission ehdottamien määrien myöntämiseksi.

Kunnioittavasti

Iskra MIHAYLOVA


VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

26.2.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

31

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Paulo Rangel

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö