Procedūra : 2015/2017(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0034/2015

Pateikti tekstai :

A8-0034/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 10/03/2015 - 10.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0049

PRANEŠIMAS     
PDF 196kWORD 131k
2.3.2015
PE 546.865v03-00 A8-0034/2015

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit“)

(COM(2015) 0009 – C8‑0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Liadh Ní Riada

PAKEITIMAI
PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit“)

(COM(2015) 0009 – C8‑0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Europos Parlamentas,

–    atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0009 – C8‑0011/2015),

–    atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(1) (EGF Reglamentas),

–    atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. TIS) ypač į jo 13 punktą,

–    atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. TIS 13 punktą,

–    atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–    atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–    atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8–0034/2015),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, kuriuos itin apsunkina ekonomikos, finansų ir socialinė krizė, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžetines priemones;

B.  kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2013 m. gruodžio 2 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti tinkama ir suteikiama kuo greičiau bei veiksmingiau;

C. kadangi tai paskutinė paraiška, kuri bus svarstoma pagal 2006 m. reglamentą;

D.  palankiai vertina tai, kad išplėsti 2013 m. gruodžio mėn. priimto EGF reglamento tikslai ir kriterijai siekiant įtraukti galimybę teikti paraiškas iš tų regionų ir šalių, kuriose gyventojų tankumas mažesnis, ir sudaryti paprastesnes tų paraiškų teikimo sąlygas;

E.  palankiai vertina tai, kad padidėjo Komisijos EGF paraiškų tvarkymo veiksmingumas ir sutrumpėjo Parlamento ir Tarybos atliekamo paraiškų vertinimo ir tvirtinimo laikas, išplėstas reikalavimus atitinkančių veiksmų ir paramos gavėjų sąrašas, įtraukiant į jį savarankiškai dirbančius asmenis ir jaunimą, ir finansuojamos paskatos nuosavam verslui steigti;

F.  kadangi Belgija pateikė paraišką „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit“ dėl finansinės paramos iš EGF, nes Ovele uždarius vieną iš „Saint-Gobain Sekurit (SGS)“ grupės įmonių, kuri gamino nedūžtamą stiklą automobilių pramonei, buvo atleista 257 darbuotojai; kadangi minėti darbuotojų atleidimai, susiję su mažėjančia Sąjungos automobilių pramonei skirto nedūžtamo stiklo gamyba, vyko per ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. rugpjūčio 31 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir po jo;

G. kadangi iš EGF prašoma 1 339 928 EUR finansinės paramos sumos (50 proc. bendro biudžeto);

H. kadangi, nors paraiška neatitinka EGF Reglamento 2 straipsnio a ir b punktuose nurodytų kriterijų, ji patenka į išskirtinių aplinkybių, pagal kurias vis dėlto galima mobilizuoti EGF lėšas, kategoriją;

1.   pritaria Komisijos sprendimui, kad Belgija, 2013 m. gruodžio 19 d. pateikusi paraišką dėl finansinės paramos iš EGF, net jei paraiška neatitinka EGF Reglamento 2 straipsnio a ir b punktuose nurodytų sąlygų, turi teisę į finansinę paramą pagal 2 straipsnio c punktą (jame reikalaujama įrodyti, kad susidarė išskirtinės aplinkybės); tačiau pabrėžia, kad, remiantis 2 straipsnio c punktu, padėtis kiekvienu konkrečiu atveju turėtų būti vertinama atskirai ir tai neturėtų tapti įprastu EGF lėšų mobilizavimo metodu tais atvejais, kai netenkinamos pagrindinės sąlygos;

2.   pabrėžia, kad EGF yra ypatinga priemonė, sudaranti galimybę Sąjungai reaguoti į konkrečias nenumatytas aplinkybes, taigi turėtų būti siekiama jos pagrindinio tikslo – teikti pagalbą tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, kuriuos nulėmė globalizacija ir pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, atleidžiama daug darbuotojų (mažiausiai 500); pabrėžia, kad EGF neturi tapti Europos struktūrinių ir investicijų fondų, pvz., Europos socialinio fondo, pakaitu ir turi būti naudojamas tokių fondų teikiamai pagalbai papildyti; pabrėžia, kad, remiantis išskirtinėmis aplinkybėmis, kurioms susidarius leidžiama mobilizuoti EGF fondo lėšas, neturi būti nukrypstama nuo minėto tikslo;

3.   pažymi, kad 2013 m. gruodžio 19 d. Belgijos valdžios institucijos pagal EGF reglamentą, kuriame nenustatytas tikrinimo terminas, pateikė paraišką EGF finansinei paramai gauti, ir 2014 m. sausio 21 d. Komisija pateikė paraiškos vertinimą; apgailestauja, kad buvo pateikta nepakankamai informacijos apie nurodytas išskirtines aplinkybes; pabrėžia, kad tokios išskirtinės aplinkybės turi būti tinkamai įvertintos siekiant, kad būtų pritaikyta nuo EGF Reglamento 2 straipsnio a ir b punktuose nustatytų sąlygų nukrypti leidžianti nuostata;

4.  reiškia susirūpinimą dėl ilgos procedūros, kuri truko nuo pirmojo atleidimo iš darbo dienos iki paraiškos įvertinimo; primena, kad EGF tikslas – kuo greičiau suteikti pagalbą atleistiems darbuotojams;

5.   primygtinai ragina valstybes nares ir visas su šiuo klausimu susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant pagerinti procedūrinę ir biudžetinę tvarką, kad būtų pagreitintas EGF lėšų mobilizavimas; šiomis aplinkybėmis pažymi, kad Komisija, atsižvelgdama į Parlamento raginimą pagreitinti išmokų skyrimą, pagerino procedūrą, pagal kurią Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai teikia atliktą EGF paraiškos tinkamumo vertinimą kartu su pasiūlymu mobilizuoti EGF lėšas, taip pat pažymi, kad patvirtinus naują EGF reglamentą (Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013) galima užtikrinti didesnį EGF veiksmingumą, skaidrumą, atskaitomybę ir matomumą;

6.  ragina valstybes nares pasinaudoti geriausios patirties mainais ir visų pirma pasimokyti iš tų valstybių narių, regioninių ir vietos valdžios institucijų, kurios jau yra sukūrusios nacionalinius informacijos apie EGF tinklus, kuriuose dalyvauja vietos ir regiono lygmens socialiniai partneriai ir suinteresuotieji subjektai, siekiant, kad susidarius padėčiai, patenkančiai į EGF naudojimo sritį, būtų galima naudoti tinkamą pagalbos struktūrą;

7.  palankiai vertina tai, kad Belgijos valdžios institucijos, siekdamos suteikti darbuotojams skubią paramą, 2013 m. rugpjūčio 31 d. (gerokai anksčiau prieš priimant sprendimą ir netgi prieš pateikiant paraišką dėl EGF paramos suteikimo siūlomam suderintam paslaugų paketui) nusprendė atleistiems darbuotojams pradėti taikyti priemones pagal individualius poreikius;

8.  pažymi, kad automobilių pramonei skirto nedūžtamo stiklo gamybos sektorius patyrė didelių ekonominių sukrėtimų dėl kelių veiksnių, pvz., sumažėjus Sąjungos automobilių pramonei skirto nedūžtamo stiklo gamybai, padidėjus ne valstybėse narėse įsisteigusių konkurentų užimamos rinkos daliai ir išaugus šių produktų importui į Sąjungą; pažymi, kad „SGS Benelux“ veikla buvo glaudžiai susijusi su automobilių pramonės gamybos tendencijomis, o lengvųjų automobilių gamyba per 2007–2012 m. laikotarpį sumažėjo nuo 21,9 mln. iki 19,5 mln. vienetų, nors likusioje pasaulio dalyje per tą patį laikotarpį ji padidėjo nuo 47,5 mln. iki 60,6 mln. vienetų; be to, atkreipia dėmesį į tai, kad buvo stebima bendra automobilių pramonės gamintojų ir tiekėjų tendencija perkelti gamybą iš vienų Sąjungos valstybių į kitas, t. y. iš Vakarų Europos (visų pirma Prancūzijos, Belgijos ir Ispanijos) į Rytų Europą;

9.  pažymi, kad nors nebuvo kitų konkrečiai su automobilių pramonei skirto nedūžtamo stiklo gamyba susijusių EGF paraiškų(4), buvo gauta nemažai paraiškų, susijusių su motorinių transporto priemonių gamintojais ar automobilinės įrangos tiekėjais(5);

10. pažymi, kad atleidimai iš įmonės „SGS“ daugiausia susiję su gamybos linijos darbuotojais (83 proc. tokių darbuotojų turi darbininko statusą); mano, kad atleistus darbuotojus reikės perkvalifikuoti atsižvelgiant į darbo rinkos situaciją nukentėjusiame rajone, kad jie galėtų rasti kitų profesijų darbą ir (arba) darbą kituose sektoriuose;

11. apgailestauja dėl to, kad dėl socialinės ir ekonominės šio ir kaimyninių regionų (Šarlerua, Namiūro) padėties iš įmonės „SGS Benelux“ atleisti darbuotojai turi labai mažai galimybių įsidarbinti šiuose regionuose, nes jie turės konkuruoti su daugeliu kitų panašios kvalifikacijos ir patirties darbuotojų dėl riboto skaičiaus darbo vietų stiklo sektoriuje; primena, kad šiam regionui būdingas gana aukštas struktūrinio nedarbo lygis ir kad didelę bedarbių dalį sudaro ilgai darbo ieškantys ir žemą kvalifikaciją bei nedaug įgūdžių turintys asmenys; taigi pabrėžia, kad atleidimai įmonėje „SGS Benelux“ turi būti vertinami atsižvelgiant į sudėtingą vietos socialinį ekonominį kontekstą;

12. pažymi, kad paraiškoje išvardytos individualiems poreikiams pritaikytos paslaugos apima kelias priemones, skirtas darbuotojų grįžimui į darbo rinką skatinti ir padėti jiems atlikti administracines procedūras, ir tikimasi, kad dauguma jų padės visiems atleistiems darbuotojams;

13. pažymi, kad suderintas bendrai finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketas apima toliau nurodytas priemones, skirtas 257 atleistiems darbuotojams reintegruoti į darbo rinką (priemonės sugrupuotos pagal kategorijas): 1) individuali pagalba ieškant darbo, bylos tvarkymas ir bendros informavimo paslaugos; 2) mokymas ir perkvalifikavimas ir 3) verslumo skatinimas;

14. palankiai vertina tai, kad įvairūs socialiniai partneriai ir organizacijos, įskaitant profesines sąjungas (FGTB, CSC), Valonijos regiono valstybinę užimtumo ir mokymo tarnybą (FOREM), Valonijos regione veikiančius sektorių profesinio ir technologinio mokymo centrus, Europos socialinio fondo Belgijos prancūzų bendruomenės agentūrą ir Valonijos vyriausybę, dalyvavo bendrai koordinuojant ir įgyvendinant priemones; be to, teigiamai vertina tai, kad profesinės sąjungos tiesiogiai dalyvauja valdant atskirai kiekvienai įmonei įsteigtus perkvalifikavimo skyrius;

15. primygtinai teigia, kad, susiklosčius padėčiai, patenkančiai į EGF naudojimo sritį, būtina stiprinti ir skatinti autonominę ir lengvai regioniniu lygmeniu prieinamą pagalbą, kad būtų galima įgyvendinti principą „iš apačios į viršų“ ir sudaryti galimybę regioniniu lygmeniu įgyvendinti vietos lygmens sprendimus;

16. pažymi, kad siūlomos atleistų darbuotojų įsidarbinimo galimybių gerinimo priemonės; primena, kad išmokos neįtrauktos į EGF lėšomis finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų sąrašą;

17. pažymi, kad priemonės, kurias vykdyti privaloma pagal Belgijos federalinius kolektyvinio atleidimo iš darbo teisės aktus ir kurios vykdomos kaip įprastinė perkvalifikavimo skyrių veikla (pvz., parama įsidarbinti, mokymas, pagalba ieškant darbo ir konsultacijos karjeros klausimais ir t. t.), į šią EGF paraišką nėra įtrauktos;

18. primena, kad svarbu didinti visų darbuotojų įsidarbinimo galimybes rengiant pritaikytus mokymus ir pripažįstant įgūdžius ir gebėjimus, įgytus per darbuotojo profesinę karjerą; tikisi, kad pagal suderintą paketą siūlomi mokymai bus pritaikyti ne tik prie atleistų darbuotojų poreikių, bet ir prie dabartinės verslo aplinkos;

19. palankiai vertina tai, kad įvairiais EGF paramos įgyvendinimo etapais ir suteikiant teisę gauti EGF paramą, buvo taikomi ir toliau bus taikomi moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo principai;

20. teigiamai vertina tai, kad į socialinio plano rengimo ir priemonių įgyvendinimo procesą įtraukti socialiniai partneriai;

21. pabrėžia, kad EGF paramos lėšomis galima bendrai finansuoti tik aktyvias darbo rinkos priemones, kurias taikant užtikrinamas tvarus ir ilgalaikis užimtumas; primena, kad EGF parama neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsakingos įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

22. pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

23. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

24. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(2)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

              Žr. EGF duomenų bazę adresu http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.

(5)

              Žr. preliminarius Komisijos pasiūlymus dėl paraiškų „EGF/2007/001 FR/Peugeot tiekėjų“ (Sprendimas COM(2007) 415 galutinis, 2007 7 12), „EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo“ (Sprendimas COM(2008) 94 galutinis, 2008 2 20), „EGF/2008/002 ES/Delphi“ (Sprendimas COM(2008) 547 galutinis, 2008 9 9), „EGF/2008/004 ES Castilla y León / Aragón automoción“ (Sprendimas COM(2009) 150 galutinis, 2009 3 20), „EGF/2009/007 SE/Volvo“ ir „EGF/2009/009 AT/Steiermark“ (Sprendimas COM(2009) 602 galutinis, 2009 10 27), „EGF/2009/013 DE/Karmann“ (Sprendimas COM(2010) 7 galutinis, 2010 1 22), „EGF/2009/019 FR/Renault“ (Sprendimas COM(2011) 420 galutinis, 2011 7 11), „EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción“ (Sprendimas COM(2010) 453 galutinis, 2010 9 2), „EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive“ (Sprendimas COM(2010) 616 galutinis 2010 10 29), „EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium“ (Sprendimas COM(2011) 212 galutinis, 2011 4 14), „EGF/2011/003 DE/Arnsberg and Düsseldorf aut omotive“ (Sprendimas COM(2011) 447 galutinis, 2011 7 20), „EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive“ (Sprendimas COM(2011) 664 galutinis 2011 10 13), „EGF/2012/004 ES/Grupo Santana“ (Sprendimas COM(2014) 116 final 2014 3 5), „EGF/2012/005 SE/Saab“ (Sprendimas COM(2012) 622 final 2012 10 19), „EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland“ (Sprendimas COM(2014) 699 final, 2014 11 10), „EGF/2013/012 BE/Ford Genk“ (Sprendimas COM(2014) 532 final, 2014 8 22).


PRIEDAS: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą (Belgijos paraiška „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(1), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(2), ypač į jo 13 punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką;

(2)      EGF didžiausia metinė suma neviršija 150 mln. EUR (2011 m. kainomis), kaip nustatyta Tarybos reglamento (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(3), 12 straipsnyje;

(3)      2013 m. gruodžio 19 d. Belgija pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo iš įmonės „Saint-Gobain Sekurit Benelux SA“ ir ją papildė iki 2014 m. liepos 4 d. pateikdama papildomos informacijos. Ši paraiška atitinka finansinės paramos sumai nustatyti taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo mobilizuoti 1 339 928 EUR sumą;

(4)      EGF lėšos turėtų būti mobilizuojamos finansinei paramai pagal Belgijos pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2015 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšos mobilizuojamos siekiant skirti 1 339 928 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

              OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(2)

              OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(3)

              OL L 347, 2013 12 20, p. 884.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Pagrindiniai faktai

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių.

Vadovaujantis Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa, 12 straipsnio nuostatomis(1) ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 12 straipsnio nuostatomis(2), Fondas negali viršyti 150 mln. EUR kasmetinės maksimalios sumos (2011 m. kainomis). Atitinkamos sumos įtrauktos į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip atidėjinys.

Pagal 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo 13 punktą(3) procedūra yra tokia: jei paraiška įvertinta teigiamai, Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas, biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų mobilizavimo ir tuo pat metu pateikia atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Nepavykus susitarti, inicijuojamas trišalis dialogas.

II. Paraiška „The Saint-Gobain Sekurit“ ir Komisijos pasiūlymas

2015 m. sausio 21 d. Komisija priėmė pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo Belgijos reikmėms siekiant paremti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, kuriuos nulėmė globalizacija, pakartotinę integraciją į darbo rinką.

Tai šeštoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2015 m. biudžetą, dėl bendros 1 339 928 EUR sumos mobilizavimo iš EGF Belgijos reikmėms. Ji susijusi su 257 darbuotojais, atleistais per ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. rugpjūčio 31 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Paraiška grindžiama intervencijos kriterijais, nustatytais EGF reglamento 2 straipsnio c punkte, pagal kurį išskirtinėmis aplinkybėmis paraiška gali būti laikoma priimtina, net jei neatitinka intervencijos kriterijų, nustatytų EGF reglamento 2 straipsnio a arba b punktuose, jei darbuotojų atleidimas daro didelę įtaką užimtumui ir vietos ekonomikai.

Paraiška Komisijai pateikta 2013 m. gruodžio 19 d. Komisija nusprendė, kad paraiška atitinka Reglamento (EB) Nr. 1927/2006(4) (EGF reglamentas) 2 straipsnio c punkte nustatytas EGF paramos skyrimo sąlygas.

Remiantis Belgijos valdžios institucijų pateiktais duomenimis, automobilių pramonei skirto nedūžtamo stiklo gamybos sektorius patyrė didelių ekonominių sukrėtimų dėl kelių veiksnių, pvz., dėl sumažėjusios ES automobilių pramonei skirto nedūžtamo stiklo gamybos, dėl konkurentams iš ES nepriklausančių šalių tenkančios rinkos dalies padidėjimo ir dėl išaugusio šių produktų importo į Europos Sąjungą.

„SGS Benelux“ veikla buvo glaudžiai susijusi su automobilių pramonės gamybos tendencijomis, o šios pramonės sektoriaus gamyba per 2007–2012 m. laikotarpį sumažėjo nuo 21,9 mln. automobilių iki 19,5 mln., nors likusioje pasaulio dalyje per tą patį laikotarpį ji padidėjo nuo 47,5 mln. iki 60,6 mln. vienetų. Be to, buvo stebima bendra automobilių pramonės gamintojų ir tiekėjų tendencija perkelti gamybą iš vienų Europos Sąjungos valstybių į kitas, t. y. iš Vakarų Europos (visų pirma Prancūzijos, Belgijos ir Ispanijos) į Rytų Europą.

Dėl to, kaip matyti iš Belgijos valdžios institucijų pateiktų duomenų(5), 2007–2012 m. laikotarpiu „SGS Benelux“ įmonė patyrė 20,46 mln. EUR grynąjį veiklos nuostolį, nors kitos „Saint-Gobain Sekurit“ įmonės tuo pačiu laikotarpiu vis dar dirbo pelningai. Dėl to ilgainiui „SGS“ veikla buvo sutelkta į pelningesnes įmones, o „SGS Benelux“ teko atleisti darbuotojus.

Siekiant 257 atleistus darbuotojus vėl įtraukti į darbo rinką, siūlomas suderintas bendrai finansuotinų pagal individualius poreikius pritaikytų paslaugų paketas, kurį sudaro šios priemonės: individuali pagalba ieškant darbo, bylos tvarkymas ir bendros informavimo paslaugos, mokymas ir perkvalifikavimas ir verslumo skatinimas.

Belgijos valdžios institucijų nuomone, 2013 m. rugpjūčio 31 d. pradėtos taikyti priemonės sudaro suderintą individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų rinkinį ir yra aktyvios darbo rinkos priemonės, kurias taikant siekiama vėl įtraukti darbuotojus į darbo rinką.

Belgijos valdžios institucijos savo paraiškoje patvirtino, kad:

–      EGF finansinė parama nepakeis priemonių, kurias įmonės privalo taikyti pagal nacionalinius teisės aktus arba kolektyvines sutartis(6);

–      įgyvendinant priemones parama teikiama atskiriems darbuotojams ir jos nenaudojamos įmonėms arba sektoriams restruktūrizuoti;

–      priemonėms nebus teikiama finansinė parama iš kitų Sąjungos fondų arba finansinių priemonių(7).

Atsižvelgiant į valdymo ir kontrolės sistemas, Belgija pranešė, kad EGF finansinę paramą valdys ir kontroliuos tos pačios institucijos, kurios valdo ir kontroliuoja ESF teikiamą paramą. Vienas ESF Valonijos–Briuselio federacijos agentūros subjektas veiks kaip vadovaujančioji institucija, o kitas atskiras ESF agentūros subjektas – kaip mokėjimo institucija. Valonijos–Briuselio federacijos generalinis sekretoriatas veiks kaip tvirtinančioji institucija, o Valonijos regiono valstybinė užimtumo ir mokymo tarnyba FOREM – kaip tarpinė įstaiga.

III. Procedūra

Kad būtų galima mobilizuoti fondo lėšas, Komisija biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą perkelti bendrą 1 339 928 EUR sumą.

2015 m. tai yra šeštas biudžeto valdymo institucijai pateiktas prašymas perkelti lėšas siekiant mobilizuoti fondo lėšas.

Siekiant aptarti Komisijos pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo galėtų būti surengtas supaprastintas trišalis dialogas, kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, nebent Parlamentui ir Tarybai nepavyktų pasiekti susitarimo.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas bus įtrauktas į šį procesą, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir dalyvautų vertinant paraiškas šio fondo lėšoms gauti.

(1)

OL L 347, 2013 12 20, p. 884.

(2)

OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(3)

OL C 373, 2013 12 20, p. 1.

(4)

OL L 347, 2013 12 20, p. 855.

(5)

            Šaltinis: Syndex study, 2013 m. gegužė.

(6)

            EGF finansinė parama padės Belgijos valdžios institucijoms teikti įdarbinimo paslaugas ilgiau, nei privaloma, ir padės įgyvendinti papildomas priemones. Skaičiuojant su EGF siejamas išlaidas Belgijos valdžios institucijos atsižvelgs į priemones, įgyvendintas per teisinio įsipareigojimo laikotarpį (tai susiję tik su priemone „Perkvalifikavimas (parama, konsultacijos ir (arba) integracija)“. Valandų, kurias įdarbinimo paslaugos teiktos per privalomą laikotarpį, skaičius bus išskaičiuotas iš bendro įdarbinimo paslaugų, kuriomis bus pasinaudojęs kiekvienas tikslinis paramos gavėjas, valandų skaičiaus.

(7)

            Finansinė parama iš ESF skirta pagal 2008–2013 m. Konvergencijos veiklos programos 2.2 kryptį projektui („EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement“), kurio tikslas – kurti pedagoginius metodus perkvalifikavimo skyriams.


PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ZP/ch D(2015)4224

Gerb. Jean Arthuis

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 09G205

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit“

Gerb. pirmininke,

Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuotos fondo lėšos. Šiuo požiūriu EMPL komitetas pateikia keletą pastabų, nors jos ir neturi įtakos sprendimui pervesti mokėjimus.

EMPL komiteto svarstymai pagrįsti toliau išdėstytomis aplinkybėmis:

A) kadangi ši paraiška paremta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 (EGF reglamentas) 2 straipsnio c punktu ir yra susijusi su 257 darbuotojais, per ataskaitinį laikotarpį nuo 2013 m. rugpjūčio 31 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. atleistais iš Ovelėje, netoli Sambrevilio, esančios automobilių pramonei skirto nedūžtamo stiklo gamybos sektoriaus įmonės „Saint-Gobain Sekurit (SGS) Benelux“;

B) kadangi Belgijos valdžios institucijos tvirtina, kad automobilių pramonei skirto nedūžtamo stiklo gamybos sektorius patyrė didelių ekonominių sukrėtimų dėl kelių veiksnių, pvz., sumažėjus Sąjungos automobilių pramonei skirto nedūžtamo stiklo gamybai, padidėjus ES nepriklausančiose šalyse įsisteigusių konkurentų užimamos rinkos daliai ir išaugus šių produktų importui į ES;

C) kadangi įmonės „SGS Benelux“ veikla buvo glaudžiai susijusi su automobilių pramonės gamybos tendencijomis ir, remiantis Belgijos institucijų nurodytais duomenimis, ES-27 lengvųjų automobilių gamyba per 2007–2012 m. laikotarpį sumažėjo nuo 21,9 mln. iki 19,5 mln. vienetų, nors likusioje pasaulio dalyje per tą patį laikotarpį ji padidėjo nuo 47,5 mln. iki 60,6 mln. vienetų; automobilių gamybos sumažėjimas Europos Sąjungoje susijęs su bendrai dėl ekonomikos krizės sumažėjusiais vartotojų poreikiais ES, dėl to ES bendrai sumažėjo automobilių įrangos paklausa ir automobilių įrangos tiekėjai patyrė labai didelę žalą;

D) kadangi didžioji dalis (98,8 proc.) darbuotojų, kuriems numatyta taikyti priemones, yra vyrai, o 0,2 proc. – moterys; kadangi daugumos (91,8 proc.) darbuotojų amžius yra nuo 25 iki 54 metų, o 6,2 proc. darbuotojų amžius – nuo 55 iki 64 metų;

E) kadangi manoma, jog dėl atleidimų iš įmonės „SGS Benelux“ Žemutinio Sambro regione bus prarasta daug darbo vietų;

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Belgijos paraiškos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1.  pažymi, kad paraiškoje valdžios institucijos remiasi Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 2 straipsnio c punkte nustatytais išimties kriterijais; pritaria Komisijai, kad paraiška atitinka intervencijos kriterijus ir kad todėl Belgija turi teisę gauti finansinę paramą pagal šį reglamentą;

2.  pažymi, kad atleidimai iš įmonės „SGS Benelux“ daugiausia susiję su gamybos linijos darbuotojais (83 proc. tokių darbuotojų turi darbininko statusą), mano, kad, atsižvelgiant į darbo rinkos situaciją nukentėjusiame regione, atleisti darbuotojai turės būti perkvalifikuoti, kad galėtų rasti kitų profesijų darbą ir (arba) darbą kituose sektoriuose;

3.  pažymi, kad paraiškoje išvardytos paslaugos pagal individualius poreikius apima tam tikras priemones, skirtas darbuotojų grįžimui į darbo rinką skatinti ir padėti jiems vykdyti administracines procedūras; tikimasi, kad dauguma šių priemonių bus remiami visi atleisti darbuotojai;

4.  pažymi, kad priemonės, kurias vykdyti privaloma pagal Belgijos federalinius kolektyvinio atleidimo iš darbo teisės aktus ir kurios vykdomos kaip įprastinė perkvalifikavimo skyrių veikla (pvz., parama įsidarbinti, mokymas, pagalba ieškant darbo ir konsultacijos karjeros klausimais ir t. t.), į šią EGF paraišką nėra įtrauktos;

5.  teigiamai vertina tai, kad į socialinio plano rengimo ir priemonių įgyvendinimo procesą įtraukti socialiniai partneriai.

Pagarbiai

Marita ULVSKOG,

laikinai einanti pirmininko pareigas, pirmoji pirmininko pavaduotoja


PRIEDAS: REGIONINĖS PLĖTROS KOMITETO LAIŠKAS

Jeanui ARTHUISUI

Biudžeto komiteto

pirmininkui

Europos Parlamentas

ASP 09 G 205

B 1047 Brussels

Gerb. J. Arthuis,

Tema:  Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas

Regioninės plėtros komiteto buvo paprašyta pateikti nuomones dėl šešių atskirų Komisijos pasiūlymų dėl sprendimų mobilizuoti Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšas. Suprantu, kad vasario 26 d. Biudžeto komitete ketinama patvirtinti pranešimus dėl visų šių pasiūlymų.

         COM(2014) 0725 pateikiamas pasiūlymas skirti 981 956 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 708 darbuotojus, kurie buvo atleisti uždarius įmonę „Duferco Belgium SA“ ir sumažinus darbuotojų skaičių įmonėje „NLMK La Louvière SA“, abi įmonės veikia pagrindinių metalų gamybos sektoriuje Heno provincijoje (Belgija).

         COM(2014) 0726 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 094 760 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 657 darbuotojus, kurie buvo atleisti iš įmonės „Aleo Solar AG“ ir jos dviejų patronuojamųjų bendrovių „Aleo Solar Dritte Produktion GmbH “ (Prenclau) ir „Aleo Solar Deutschland GmbH“ (Oldenburgas), vykdžiusių veiklą kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektoriuje Brandenburgo ir Vėzerio-Emso regionuose (Vokietija).

         COM(2014) 0734 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 591 486 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 1 285 darbuotojus, atleistus iš įmonės „ArcelorMittal Liège S.A“, vykdančios veiklą pagrindinių metalų gamybos sektoriuje Lježo regione (Belgija).

         COM(2014) 0735 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 222 854 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 1 030 darbuotojų, atleistų iš darbo iš įmonės „Caterpillar Belgium S.A.“, kuri vykdo veiklą mašinų ir įrangos gamybos sektoriuje Heno provincijoje (Belgija).

         COM(2015) 0009 pateikiamas pasiūlymas skirti 1 339 928 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 257 darbuotojus, kurie buvo atleisti uždarius „Saint-Gobain Sekurit Benelux“ automobilių pramonei skirto nedūžtamo stiklo gamyklą Ovelėje (Belgija).

         COM(2015) 0013 pateikiamas pasiūlymas skirti 115 205 EUR dydžio EGF paramą aktyvioms darbo rinkos priemonėms remti, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos reintegruoti į darbo rinką 615 darbuotojų, kurie buvo atleisti iš Lenkijos įmonės „Zaklady Chemiczne Zachem“, cheminių produktų gamintojos.

Komiteto koordinatoriai įvertino šiuos pasiūlymus ir paprašė manęs raštu pranešti Jums, kad komiteto dauguma neprieštarauja šiam Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimui siekiant skirti minėtas sumas, kaip siūlo Komisija.

Pagarbiai

Iskra MIHAYLOVA


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

26.2.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

31

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Paulo Rangel

Teisinė informacija - Privatumo politika