Förfarande : 2015/2017(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0034/2015

Ingivna texter :

A8-0034/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 10/03/2015 - 10.9
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0049

BETÄNKANDE     
PDF 170kWORD 99k
2.3.2015
PE 546.865v02-00 A8-0034/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit från Belgien)

(COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Budgetutskottet

Föredragande: Liadh Ní Riada

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION
 BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING
 RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit från Belgien)

(COM(2015)0009 – C8-0011/2015 – 2015/2017(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–    med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0009 – C8-0011/2015),

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(1),

–   med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 12,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), särskilt punkt 13,

–   med beaktande av det trepartsförfarande som föreskrivs i punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013,

–   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–   med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A8-0034/2015), och av följande skäl:

A.  EU har inrättat lagstiftnings- och budgetinstrument för att erbjuda kompletterande stöd till arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av större strukturförändringar i de globala handelsmönstren, som har förvärrats av den ekonomiska, finansiella och sociala krisen, för att underlätta deras återanpassning på arbetsmarknaden.

B.  EU:s ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit uppsagda bör vara tillräckligt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 när det gäller antagandet av beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden).

C. Det här är den sista ansökningen som behandlas i enlighet med 2006 års förordning.

D.  Europaparlamentet välkomnar utvidgandet av målen och kriterierna för den förordning om fonden som infördes i december 2013, för att integrera och underlätta ansökningar från regioner och länder med lägre befolkningstäthet.

E.  Europaparlamentet ser positivt på att handläggningen av ansökningar om utnyttjande av fonden har effektiviserats inom kommissionen och av parlamentet och rådet genom att tiden för bedömning och godkännande har förkortats och antalet stödberättigade åtgärder och förmånstagare har utökats till att även omfatta egenföretagare och ungdomar samt finansiering av incitament att starta eget företag.

F.  Belgien lämnade in ansökan EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit om ekonomiskt stöd från fonden efter att 257 arbetstagare hade sagts upp i samband med att Saint-Gobain Sekurit-gruppen (nedan kallad SGS Benelux) stängde sin anläggning i Auvelais, där man tillverkade säkerhetsglas för bilindustrin. Uppsägningarna ägde rum under och efter referensperioden från den 31 augusti 2013 till den 31 december 2013 och hänger samman med en minskad produktion av säkerhetsglas för bilar i EU.

G. Det ekonomiska stöd som begärs från fonden uppgår till 1 339 928 euro (50 procent av den totala budgeten).

H. Även om ansökan inte uppfyller kriterierna i artikel 2 a och b i förordningen om fonden faller den inom kategorin för särskilda omständigheter som ändå möjliggör ett utnyttjande av fonden.

1.   Europaparlamentet är enigt med kommissionens beslut om att den ansökan om ekonomiskt stöd från fonden som Belgien lämnade in den 19 december 2013 är berättigad till ekonomiskt stöd enligt artikel 2 c, enligt vilken särskilda omständigheter måste påvisas, även om villkoren i artikel 2 a och b inte är uppfyllda. Parlamentet understryker dock att tillämpning av artikel 2 c bör avgöras från fall till fall och inte bli en generell metod för att utnyttja fonden när de grundläggande villkoren inte är uppfyllda.

2.   Europaparlamentet understryker att fonden är ett särskilt instrument som gör det möjligt för unionen att agera vid specifika, oförutsedda händelser, samt påpekar att man måste upprätthålla dess huvudsyfte, nämligen att ge stöd i fall där ett stort antal anställda (minst 500) förlorar sina jobb på grund av stora strukturförändringar i de världsekonomiska handelsmönstren till följd av globalisering och globala finansiella och ekonomiska kriser. Parlamentet understryker att fonden inte får bli en ersättning för andra europeiska struktur- och investeringsfonder, såsom Europeiska socialfonden, utan måste användas som ett komplement till dessa fonder. Parlamentet betonar att de särskilda omständigheter som kan medföra att fonden utnyttjas inte får avleda från ovannämnda tillämpningsområde.

3.   Europaparlamentet noterar att de belgiska myndigheterna lämnade in sin ansökan om ekonomiskt stöd från fonden den 19 december 2013 i enlighet med förordningen om fonden, vilken inte begränsar tiden för behandling, och att kommissionen gjorde bedömningen av denna ansökan tillgänglig den 21 januari 2014. Parlamentet beklagar att det har givits så lite information rörande de särskilda omständigheterna och understryker att sådana särskilda omständigheter måste utvärderas för att kunna få ett undantag från de villkor som anges i artikel 2 a och 2 b i förordningen om fonden.

4.  Europaparlamentet uttrycker sin oro över förfarandets längd, från tidpunkten för de första uppsägningarna till bedömningen av ansökan. Parlamentet påminner om att fondens mål är att erbjuda hjälp till uppsagda arbetstagare så fort som möjligt.

5.   Europaparlamentet begär med eftertryck att medlemsstaterna och samtliga berörda institutioner vidtar de åtgärder som krävs för att förbättra förfaranden och budgethantering så att fonden snabbare ska kunna tas i anspråk. Parlamentet noterar i detta sammanhang det förbättrade förfarande som införts av kommissionen, efter en begäran från parlamentet om att påskynda frigörandet av bidrag, och som syftar till att för Europaparlamentet och rådet lägga fram kommissionens bedömning av huruvida en ansökan till fonden är berättigad, tillsammans med förslaget om utnyttjande av fonden. Parlamentet noterar också antagandet av den nya förordningen om fonden (förordning (EU) nr 1309/2013), som kommer att leda till att fonden blir mer effektiv, öppen för insyn, och synlig samt att den underställs större krav på ansvarsskyldighet.

6.  Europaparlamentet uppmanar med eftertryck medlemsstaterna att aktivt delta i utbytet av bästa praxis och att särskilt ta efter de medlemsstater och regionala och lokala myndigheter som redan har inrättat nationella informationsnätverk om fonden som omfattar arbetsmarknadens parter och andra berörda lokala och regionala parter i syfte att ha tillgång till en bra stödstruktur när en situation som omfattas av fondens tillämpningsområde eventuellt uppstår.

7.  Europaparlamentet ser positivt på att de belgiska myndigheterna den 31 augusti 2013, långt innan ansökan lämnades in och det slutliga beslutet fattades att bevilja stöd från fonden för det föreslagna samordnade paketet, beslutade att inleda de individanpassade åtgärderna till förmån för de berörda arbetarna, i syfte att snabbt ge dem stöd.

8.  Europaparlamentet noterar att sektorn för tillverkning av säkerhetsglas för bilindustrin har drabbats av en allvarlig ekonomisk störning till följd av flera faktorer, bland annat en kraftig minskning av produktionen av säkerhetsglas för bilar i EU, en större marknadsandel för konkurrenter i icke-medlemsstater och en ökad import av dessa produkter till EU. Parlamentet noterar att SGS Benelux verksamhet var nära knuten till produktionsutvecklingen inom bilindustrin. Personbilstillverkningen minskade mellan 2007 och 2012 från 21,9 miljoner enheter till 19,5 miljoner enheter, samtidigt som personbilstillverkningen i resten av världen under samma period ökade från 47,5 miljoner enheter till 60,6 miljoner enheter. Parlamentet konstaterar även att det har funnits en allmän trend hos tillverkare och leverantörer i bilindustrin att flytta produktionen inom EU från Västeuropa (särskilt Frankrike, Belgien och Spanien) till Östeuropa.

9.  Europaparlamentet konstaterar att det inte har inkommit några andra ansökningar till fonden med specifik inriktning på sektorn för produktion av säkerhetsglas för bilindustrin(4), men att man däremot har erhållit ett antal ansökningar relaterade till fordonstillverkare eller leverantörer av fordonsutrustning(5).

10. Europaparlamentet konstaterar att de uppsagda på SGS framför allt arbetade vid tillverkningslinjen (83 % av de anställda har statusen ”ouvrier”). Parlamentet anser att med tanke på arbetsmarknadssituationen i den berörda regionen kommer de uppsagda arbetarna att behöva omskolas för att hitta nya jobb inom andra yrken och/eller andra branscher.

11. Europaparlamentet beklagar att den samhällsekonomiska situation i området och dess omnejd (Charleroi, Namur) innebär att de arbetare som friställts från SGS Benelux har begränsade anställningsmöjligheter i dessa trakter, eftersom de sannolikt konkurrerar med många andra arbetare med liknande kvalifikationer och erfarenhet om ett begränsat antal jobb i glassektorn. Parlamentet påminner om att regionen kännetecknas av en relativt hög strukturell arbetslöshet, med en relativt hög andel långtidsarbetslösa och lågutbildad och lågkvalificerad arbetskraft. Parlamentet betonar att uppsägningarna vid SGS Benelux därför bör ses mot bakgrund av en svår lokal samhällsekonomisk situation.

12. Europaparlamentet konstaterar att de personanpassade tjänster som finns med i ansökan består av ett antal åtgärder som syftar till att främja arbetarnas återintegrering på arbetsmarknaden och hjälpa dem med administrativa ärenden, och som mestadels förväntas stödja alla uppsagda arbetare.

13. Europaparlamentet noterar att det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller följande åtgärder för att underlätta återinträdet på arbetsmarknaden för 257 uppsagda arbetstagare (ordnade efter kategorier): 1) individanpassat stöd till arbetssökande, tjänster vad gäller ärendehantering och allmän information, 2) utbildning och omskolning samt 3) främjande av företagande.

14. Europaparlamentet gläder sig över att olika arbetsmarknadsparter och organisationer involverades i den allmänna samordningen och genomförandet av åtgärderna, bland annat fackföreningarna (FGTB, CSC), Forem (den lokala arbetsförmedlingen), centrumen för branschspecifik yrkesutbildning och teknisk utbildning i Vallonien, den belgiska franskspråkiga gemenskapens kontor för Europeiska socialfonden (ESF) och regeringen i Vallonien. Parlamentet uppskattar dessutom att fackföreningarna är direkt inbegripna i förvaltningen av de två särskilt inrättade omskolningsenheterna för varje företag.

15. Parlamentet insisterar på att man måste stärka och uppmuntra stöd som regionerna själva kan bestämma över och som de enkelt får tillgång till, för att skapa en botten-upp-strategi med lokala lösningar på regional nivå så snart en situation som omfattas av fondens tillämpningsområde eventuellt uppstår.

16. Europaparlamentet noterar de åtgärder som föreslås för att förbättra de uppsagda arbetstagarnas anställbarhet. Parlamentet påminner om att ersättningar inte finns med bland de individanpassade tjänster som finansieras via fonden.

17. Europaparlamentet konstaterar att åtgärder som är obligatoriska vid kollektiva uppsägningar enligt Belgiens federala lagstiftning och som genomförs som en del av standardförfarandena i omskolningsenheterna (t.ex. omställningsstöd, utbildning, stöd till arbetssökande och yrkesvägledning) inte ingår i denna ansökan om medel från fonden.

18. Europaparlamentet påminner om vikten av att förbättra alla arbetstagares anställbarhet med hjälp av anpassad yrkesutbildning och erkännande av den kompetens som en arbetstagare har förvärvat under hela sitt yrkesliv. Parlamentet förväntar sig att den utbildning som erbjuds i det samordnade paketet ska anpassas inte bara till de uppsagda arbetstagarnas behov utan också till näringslivets faktiska behov.

19. Europaparlamentet välkomnar att principen om jämställdhet mellan män och kvinnor och principen om icke-diskriminering har tillämpats och kommer att fortsätta tillämpas under de olika leden av genomförandet av fonden och tillgången till fondens åtgärder.

20. Europaparlamentet välkomnar att arbetsmarknadens parter var med vid upprättandet av socialplanen och vid genomförandet av åtgärderna.

21. Parlamentet betonar att fonden endast får samfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder som leder till hållbar och långsiktig sysselsättning. Parlamentet påminner om att stödet från fonden får ersätta varken åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

22. Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(2)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

Se fondens databashttp://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582&langId=sv.

(5)

Se utkast till kommissionens förslag för följande ärenden: EGF/2007/001 FR/Peugeot suppliers (beslut COM(2007)0415 av den 12 juli 2007), EGF/2007/010 PT/Lisboa-Alentejo (beslut COM(2008)0094 av den 20 februari 2008), EGF/2008/002 ES/Delphi (beslut COM(2008)0547 av den 9 september 2008), EGF/2008/004 ES/Castilla y León/Aragón (beslut COM(2009)0150 av den 26 mars 2009), EGF/2009/013 DE/Karmann (beslut COM(2010)0007 av den 22 januari 2010), EGF/2009/019 FR/Renault (beslut COM(2011)0420 av den 11 juli 2011), EGF/2010/002 ES/Cataluña automoción (beslut COM(2010)0453 av den 2 september 2010), EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive (beslut COM(2010)0616 av den 29 oktober 2010), EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium (beslut COM(2011)0212 av den 14 april 2011), EGF/2011/003 DE/Arnsberg och Düsseldorf automotive (beslut COM(2011)0447 av den 20 juli 2011), EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive (beslut COM(2011)0664 av den 13 september 2011), EGF/2012/004 ES/Grupo Santana (beslut COM(2014)0116 av den 5 mars 2014), EGF/2012/005 SE/Saab (beslut COM(2012)0622 av den 19 oktober 2012), EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland (beslut COM(2014)0699 av den 10 november 2014), EGF/2013/012 BE/Ford Genk (beslut COM(2014)0532 av den 22 augusti 2014).


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning

(ansökan EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit från Belgien)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter,(1) särskilt artikel 12.3,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 13,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta dessa arbetstagares återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Det högsta årliga beloppet för fonden får, i enlighet med artikel 12 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(3), inte överskrida 150 miljoner euro (i 2011 års priser).

(3)      Belgien lämnade den 19 december 2013 in en ansökan om att utnyttja fonden med anledning av uppsägningar vid företaget Saint-Gobain Sekurit Benelux SA, och kompletterade ansökan med uppgifter fram till den 4 juli 2014. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 1 339 928 euro anslås.

(4)      Fonden bör därför utnyttjas för att tillhandahålla det ekonomiska stöd som Belgien ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 1 339 928 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2015.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar                   På rådets vägnar

Ordförande                                                   Ordförande

(1)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

(2)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(3)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.


MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar i världshandeln.

Enligt bestämmelserna i artikel 12 i förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(1) och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006(2), får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 150 miljoner euro (i 2011 års priser). Beloppen förs in i Europeiska unionens allmänna budget som en avsättning.

För att kunna aktivera fonden när en positiv bedömning har gjorts av en ansökan ska kommissionen, i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(3), förelägga budgetmyndigheten dels ett förslag om utnyttjande av fonden, dels en motsvarande begäran om överföring. Vid oenighet ska ett trepartsmöte inledas.

II. Ansökan från Saint-Gobain Sekurit och kommissionens förslag

Den 21 januari 2015 antog kommissionen ett förslag till beslut om att bevilja Belgien medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter till stöd för återinträde på arbetsmarknaden för arbetstagare som blivit uppsagda till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln på grund av globaliseringen.

Detta är den sjätte ansökan som behandlas under budgetåret 2015, och den innebär ett utnyttjande av totalt 1 339 928 euro ur fonden för Belgiens del. Ansökan gäller 257 arbetstagare som sades upp under referensperioden från den 31 augusti 2013 till den 31 december 2013. Ansökan grundas på interventionskriterierna i artikel 2 c i förordningen om fonden där det fastställs att en ansökan vid särskilda omständigheter kan godtas även om de interventionskriterier som fastställts i artikel 2 a eller 2 b i förordningen om fonden inte uppfylls, förutsatt att uppsägningarna får allvarliga följder för sysselsättningen och den lokala ekonomin.

Ansökan lämnades till kommissionen den 19 december 2013. Kommissionen har slagit fast att ansökan uppfyller villkoren för att fonden ska kunna utnyttjas enligt artikel 2 c i förordning (EG) nr 1927/2006(4).

Enligt de uppgifter som de belgiska myndigheterna hänvisar till har sektorn för tillverkning av säkerhetsglas för bilindustrin drabbats av en allvarlig ekonomisk störning till följd av flera faktorer, bland annat en kraftig minskning av produktionen av säkerhetsglas för bilar i EU, en större marknadsandel för konkurrenter i länder utanför EU och en ökad import av dessa produkter till EU.

SGS Benelux verksamhet var nära knuten till produktionsutvecklingen inom bilindustrin. Personbilstillverkningen minskade mellan 2007 och 2012 från 21,9 miljoner enheter till 19,5 miljoner, samtidigt som personbilstillverkningen i världen under samma period ökade från 47,5 miljoner enheter till 60,6 miljoner enheter. Dessutom har det funnits en allmän trend hos tillverkare och leverantörer i bilindustrin att flytta produktionen inom EU från Västeuropa (särskilt Frankrike, Belgien och Spanien) till Östeuropa.

Som en följd av detta redovisade SGS Benelux för perioden 2007–2012, enligt uppgifter från de belgiska myndigheterna(5), en rörelseförlust på 20,46 miljoner euro, medan de andra företagen inom Saint-Gobain Sekurit i EU under samma period fortfarande uppvisade rörelseöverskott. Detta ledde till att SGS koncentrerade sin verksamhet till de mer lönsamma företagen, vilket ledde till uppsägningar hos SGS Benelux.

Det samordnade paket med individanpassade tjänster som ska samfinansieras innehåller följande åtgärder för att återintegrera 257 uppsagda arbetstagare på arbetsmarknaden: individanpassat stöd till arbetssökande, tjänster vad gäller ärendehantering och allmän information, yrkesutbildning och omskolning samt främjande av företagande.

Enligt de belgiska myndigheterna kommer de åtgärder som inleddes den 31 augusti 2013 att tillsammans bilda ett samordnat paket med individanpassade tjänster och aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till att återintegrera arbetstagarna på arbetsmarknaden.

De belgiska myndigheterna har i sin ansökan bekräftat att

–      det ekonomiska stödet från fonden inte ersätter åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal(6),

–      åtgärderna stöder enskilda arbetstagare och inte används till omstrukturering av företag eller sektorer,

–      åtgärderna inte kommer att få ekonomiskt stöd från andra EU-fonder eller finansieringsinstrument(7).

När det gäller förvaltnings- och kontrollsystemen har Belgien meddelat att det ekonomiska stödet från fonden kommer att förvaltas och kontrolleras av samma organ som förvaltar och kontrollerar stödet från ESF. En enhet på ESF:s kontor inom den belgiska franskspråkiga gemenskapen är förvaltande myndighet och en annan separat enhet på kontoret är utbetalande myndighet. Den belgiska franskspråkiga gemenskapens generalsekretariat är attesterande myndighet och Forem förmedlande organ.

III. Förfarande

För att fonden ska kunna tas i anspråk har kommissionen överlämnat en begäran till budgetmyndigheten om överföring av ett sammanlagt belopp på 1 339 928 euro.

Detta är det sjätte förslaget om överföring för att utnyttja fonden som budgetmyndigheten hittills har mottagit under 2015.

Trepartsmötet om kommissionens förslag till beslut om utnyttjande av fonden kan ske i förenklad form, enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

Enligt en intern överenskommelse kommer utskottet för sysselsättning och sociala frågor att delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om utnyttjande av fonden.

(1)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.

(2)

EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.

(4)

EUT L 347, 20.12.2013, s. 855.

(5)

Källa: Syndex studie, maj 2013.

(6)

Det ekonomiska stödet från fonden gör att de belgiska myndigheterna kan erbjuda omställningstjänsterna utöver de obligatoriska perioderna och vidta ytterligare åtgärder. För att beräkna kostnaderna för fonden beaktar de belgiska myndigheterna de åtgärder som vidtagits under perioden för rättsliga förpliktelser (detta rör endast åtgärden ”Stöd för återintegration på arbetsmarknaden (stöd/vägledning/integration)”). Antalet timmar omställningstjänster under den obligatoriska perioden kommer att dras av från det sammanlagda antalet timmar omställningstjänster som varje berörd stödmottagare utnyttjat.

(7)

Ekonomiskt stöd från ESF tilldelades under det prioriterade området 2.2 i det operativa konvergensprogrammet för 2008–2013 till ett projekt (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement) som syftade till att ta fram pedagogiska metoder för omställningsenheter i allmänhet.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ZP/ch D(2015)4224

Jean Arthuis

Ordförande för budgetutskottet

ASP 09G205

Angående: Yttrande över utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för ärende EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit

Till ordföranden

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har undersökt möjligheten att bevilja stöd från fonden för ärende EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit och har antagit detta yttrande.

EMPL-utskottet och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att fonden utnyttjas för denna ansökan. I detta sammanhang vill EMPL-utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därigenom ifrågasätta anslagsöverföringen.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A) Denna ansökan grundas på artikel 2 c i förordning (EG) nr 1927/2006 (förordningen om fonden), och avser 257 arbetare som sades upp från Saint-Gobain Sekurit (SGS) Benelux inom sektorn för tillverkning av säkerhetsglas för bilindustrin i Auvelais, nära Sambreville, under referensperioden den 31 augusti 2013– 31 december 2013.

B) De belgiska myndigheterna uppger att sektorn för tillverkning av säkerhetsglas för bilindustrin har drabbats av en allvarlig ekonomisk störning till följd av flera faktorer, bland annat en kraftig minskning av produktionen av säkerhetsglas för bilar i EU, en större marknadsandel för konkurrenter i länder utanför EU och en ökad import av dessa produkter till EU.

C) SGS Benelux verksamhet var nära knuten till produktionsutvecklingen inom bilindustrin, och enligt uppgifter som de belgiska myndigheterna hänvisar till minskade personbilstillverkningen i EU-27 från 21,9 miljoner enheter till 19,5 miljoner enheter mellan 2007 och 2012, samtidigt som personbilstillverkningen i resten av världen under samma period ökade från 47,5 miljoner enheter till 60,6 miljoner enheter. Denna minskade biltillverkning i EU är knuten till den allmänt minskade konsumentefterfrågan i EU till följd av den ekonomiska krisen, och har därför lett till en allmän minskning i efterfrågan på fordonsutrustning i EU, vilket har fått stor effekt på leverantörer av fordonsutrustning.

D) Det stora flertalet av de arbetare som omfattas av åtgärderna (98,8 procent) är män och 0,2 procent är kvinnor. De flesta arbetare (91,8 procent) är mellan 25 och 54 år, och 6,2 procent är mellan 55 och 64 år.

E) Uppsägningarna vid SGS Benelux väntas leda till en betydande förlust av sysselsättning i Basse-Sambreområdet.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Belgiens ansökan:

1.  Europaparlamentet noterar att myndigheterna i ansökan använder undantagskriteriet i artikel 2 c i förordning (EG) nr 1927/2006. Parlamentet håller med kommissionen om att interventionskriterierna är uppfyllda och att Belgien därmed har rätt till ett ekonomiskt bidrag enligt denna förordning.

2.  Europaparlamentet konstaterar att de uppsagda vid SGS Benelux framför allt arbetade vid tillverkningslinjen (83 procent av de berörda arbetarna har statusen "ouvrier"), och anser att med tanke på arbetsmarknadssituationen i den berörda regionen kommer de uppsagda arbetarna att behöva omskolas för att hitta nya jobb inom andra yrken och/eller andra branscher.

3.  Europaparlamentet konstaterar att de personanpassade tjänster som finns med i ansökan består av ett antal åtgärder som syftar till att främja arbetarnas återintegrering på arbetsmarknaden och hjälpa dem med administrativa ärenden, och som mestadels förväntas stödja alla uppsagda arbetare.

4.  Europaparlamentet konstaterar att åtgärder som är obligatoriska vid kollektiva uppsägningar enligt Belgiens federala lagstiftning och som genomförs som en del av standardförfarandena i omskolningsenheterna (t.ex. omställningsstöd, utbildning, stöd till arbetssökande och yrkesvägledning) inte ingår i denna ansökan om medel från fonden.

5.  Europaparlamentet välkomnar att arbetsmarknadens parter var med vid upprättandet av socialplanen och vid genomförandet av åtgärderna.

Med vänlig hälsning

Marita Ulvskog,

Tillförordnad ordförande, första vice ordförande.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR REGIONAL UTVECKLING

Jean Arthuis

Ordförande

Budgetutskottet

Europaparlamentet

ASP 09 G 205

B-1047 Bryssel

Till ordföranden

Ärende:      Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Sex separata kommissionsförslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har vidarebefordrats för yttrande till utskottet för regional utveckling. Såvitt jag förstår är avsikten att betänkandena till vart och ett av förslagen ska antas av budgetutskottet den 26 februari.

         COM(2014)0725 är ett förslag till ekonomiskt stöd från fonden på 981 956 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 708 arbetstagare som har sagts upp efter både nedläggningen av Duferco Belgium SA och personalnedskärningarna hos NLMK La Louvière SA, med verksamhet inom sektorn för tillverkning av basmetaller i provinsen Hainaut i Belgien.

         COM(2014)0726 är ett förslag till ekonomiskt stöd från fonden på 1 094 760 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 657 arbetstagare som har sagts upp från Aleo Solar AG och dess två dotterföretag Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) och Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), som tillverkar datorer, elektronikvaror och optik i regionerna Brandenburg och Weser-Ems i Tyskland.

         COM(2014)0734 är ett förslag till ekonomiskt stöd från fonden på 1 591 486 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 1 285 arbetstagare som har sagts upp från ArcelorMittal Liège S.A., som verkar inom sektorn för tillverkning av basmetaller i regionen Liège i Belgien.

         COM(2014)0735 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 222 854 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 1 030 arbetstagare som har sagts upp från Caterpillar Belgium S.A, som verkar inom sektorn för maskiner och utrustning i provinsen Hainaut i Belgien.

         COM(2015)0009 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 1 339 928 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 257 arbetstagare som har sagts upp till följd av nedläggningen av Saint Gobains anläggning för produktion av säkerhetsglas för bilar i Auvelais i Belgien.

         COM(2015)0013 är ett förslag till ekonomiskt stöd från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter på 115 205 euro för aktiva arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta återintegrationen av 615 arbetstagare som har sagts upp från Zaklady Chemiczne Zachem, en tillverkare av kemiska produkter i Polen.

Utskottets samordnare har behandlat dessa förslag och bett mig skriva och meddela dig att majoriteten inom utskottet inte motsätter sig att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter utnyttjas för anslående av ovannämnda belopp enligt kommissionens förslag.

Med vänlig hälsning,

Iskra Mihaylova


RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

26.2.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

31

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Paulo Rangel

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy