Процедура : 2015/2020(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0035/2015

Внесени текстове :

A8-0035/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/03/2015 - 10.4
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0044

ДОКЛАД     
PDF 230kWORD 134k
2.3.2015
PE 546.788v02-00 A8-0035/2015

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, подадено от Белгия)

(COM(2014)0734 – C8–0014/2015 – 2015/2020(BUD))

Комисия по бюджети

Докладчик: Виктор Негреску

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, подадено от Белгия)

(COM(2014)0734 – C8 0014/2015 – 2015/2020(BUD))

Европейският парламент,

–    като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0734 – C8 0014/2015),

–   като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) (Регламент за ЕФПГ),

–   като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 12 от него,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него,

–   като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

–   като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

–   като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

–   като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0035/2015),

A. като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и да ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин, в съответствие със съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ);

В.  като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране на стимули за създаване на собствен бизнес;

Г.  като има предвид, че Белгия подаде заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal с цел предоставяне на финансова помощ от ЕФПГ след извършени 1 285 съкращения в предприятието „Арселор Митал“ Лиеж АД, чийто предмет на дейност попада в обхвата на разделение 24 от NACE 2 „Производство на основни метали“, като се очаква в мерките да участват 910 лица през референтния период от 1 януари 2014 г. до 1 май 2014 г. и след него, във връзка със сериозни икономически сътресения, и по-специално рязък спад на пазарния дял на Съюза;

Д. като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, установени от Регламента за ЕФПГ;

1.  отбелязва, че условията, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и следователно изразява съгласие с Комисията, че Белгия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  отбелязва, че белгийските органи са внесли заявлението за финансово подпомагане от ЕФПГ на 22 юли 2014 г., в рамките на 12 седмици от датата на определяне на критериите за намеса, и са го допълвали с информация до 16 септември 2014 г., както и че Комисията е представила своята оценка на 9 декември 2014 г.;

3.  приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, белгийските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за засегнатите работници на 1 януари 2014 г., много преди решението и дори преди подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет;

4.  счита, че съкращенията в „Арселор Митал“ Лиеж АД са свързани с големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, тъй като в периода между 2007 и 2013 г. производството на сурова стомана в ЕС-27 е намаляло от 210,1 милиона тона на 166,2 милиона тона(4) (- 20,9% ; - 3,8% годишен темп на растеж(5)), като се има предвид, че в световен мащаб производството се е увеличило от 1 348,1 милиона тона на 1 649,3 милиона тона (+ 22,3%; + 3,4 % годишен темп на растеж). Отбелязва, че намаляването на дела на Съюза в световното производство на стомана от 16% през 2007 г. на 10% през 2013 г. е по-голямо, отколкото в Съединените щати и Русия, докато делът на Азия се е увеличил много рязко – от 56% на 67% за същия период; в резултат на това през последните години металообработващият сектор в Лиеж бележи спад – от 6 193 работни места в 40 предприятия през 2007 г. на 4 187 работни места в 35 предприятия през 2012 г., което представлява намаление на заетостта в сектора с 32%;

5.   подчертава, че последствията от тези промени в моделите на търговията са били влошени и от други фактори, като например намаляване на търсенето на стомана в секторите на автомобилостроенето и строителството в Съюза вследствие на икономическата криза и относително нарастване на производствените разходи (суровини, енергия, ограничения, свързани с околната среда, и др.). Тези фактори са засегнали конкурентоспособността на стоманодобивната промишленост на Съюза и са довели до загуба на голям брой работни места в стоманодобивния сектор през последните години поради затваряне на предприятия и извършване на преструктуриране от редица производители на стомана в Европа;

6.   подчертава необходимостта от ефективен и координиран подход на равнището на Съюза, с цел да се обърне тенденцията за намаляване на конкурентоспособността на стоманодобивния сектор на Съюза; подчертава необходимостта от подходящи целеви инвестиции за осигуряване на иновации като основен двигател за конкурентоспособността на стоманодобивния сектор на Съюза в световен мащаб и гаранция за запазване на работните места в Европа;

7.   отбелязва доклада за напредъка по изпълнението във връзка със съобщението на Комисията „План за действие за конкурентоспособна и устойчива стоманодобивна промишленост в Европа“ от 11 юни 2013 г., в който се заключава, че половината от предвидените в съобщението дейности са изпълнени; подчертава необходимостта от осигуряване на правилно изпълнение на въпросните дейности с цел постигане на осезаеми резултати, които ще доведат до възобновяване на стоманодобивния сектор на Съюза;

8.   отбелязва, че това е четвъртото заявление за предоставяне на финансова помощ от ЕФПГ за стоманодобивния сектор, като три от заявленията са свързани с наличието на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията(6), а едно – със световната финансова и икономическа криза(7); настоятелно призовава Комисията да предотврати по-нататъшни съкращения в този сектор чрез разработване и прилагане на превантивни и симулативни мерки;

9.   отбелязва, че съкращенията в „Арселор Митал“ Лиеж АД се очаква да имат силно неблагоприятни последици за регион Лиеж, който е много зависим от металообработващия сектор; последствията от свиването на производството на „Арселор Митал“ са още по-значими поради факта, че делът на „Арселор Митал“ в местната заетост е 78,9% за сектора на производство на метални изделия и 14,3% за преработвателната промишленост;

10. отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да се съфинансират, обхваща три основни области: пренасочване, обучение и преквалификация и насърчаване на предприемачеството; подчертава, че е важно да се гарантира, че предоставяните услуги по преквалификация отговарят на реалните потребности на пазара на труда в съответния регион;

11.    препоръчва разпоредбите на Регламента за ЕФПГ да се използват в бъдеще с цел подкрепа на неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEET) в този регион;

12.    приветства факта, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен чрез консултации с бенефициентите от целевите групи и социалните партньори;

13.    отбелязва, че повече от половината от всички очаквани разходи следва да бъдат изразходвани за услуги по преквалификация, и по-специално за мерки за подпомагане, ориентиране и интеграция; отбелязва, че тези услуги ще бъдат предоставени от публичната служба по заетостта и обучението на регион Валония (FOREM), която играе ролята на посредник при осъществяването на дейностите по това заявление;

14.    припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на съкратените работници, но и с настоящата бизнес среда;

15.    припомня, че съгласно член 7 от Регламента за ЕФПГ съгласуваният пакет от персонализирани услуги следва да бъде проектиран така, че да предвижда бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, и следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, с ефективно използване на ресурсите;

16.    подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества действия, които са отговорност на дружествата по силата на националното право или колективни споразумения, нито мерки за преструктуриране на дружества или сектори;

17.    отбелязва, че задължителните мерки съгласно процедурите за колективни съкращения в Белгия, които се прилагат като част от стандартните дейности на звената по пренасочване (например подкрепа за професионално пренасочване, обучение, помощ при търсене на работа, съвети за професионално развитие и др.), не са включени в това заявление по ЕФПГ;

18.    приветства факта, че в миналото е била отпусната финансова помощ от Европейския социален фонд за проект (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), насочен най-общо към разработването на педагогически методи за звената по пренасочване, както и че резултатите от този проект могат да се окажат полезни при изпълнението на планираните мерки;

19. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.    възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

относно мобилизирането на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, подадено от Белгия)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014 – 2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(8), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(9), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)      Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е била прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия, произтичащи от глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза, която е предмет на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 546/2009(10), или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и за подпомагане на повторната им интеграция на пазара на труда.

(2)      В член 12 от Регламент (EС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(11) се предвижда възможност за мобилизиране на ЕФПГ в рамките на максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.)

(3)      На 22 юли 2014 г. Белгия подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения(12) в рамките на „Арселор Митал“ Лиеж АД в Белгия и представи допълнителна информация съгласно член 8, точка 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансово участие по линия ЕФПГ, предвидени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)      Поради това следва да бъдат мобилизирани средства за осигуряване на финансово участие по линия на ЕФПГ в размер на 1 591 486 EUR по подаденото от Белгия заявление,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година се мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за предоставяне на сумата от 1 591 486 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на

За Европейския парламент                        За Съвета

Председател                                               Председател

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Общ контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия.

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за определянето на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(13) и на член 12 от Регламент (ЕО) № 1927/2006(14) фондът не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в бюджета на Съюза като провизии.

Що се отнася до процедурата, съгласно точка 13 от Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(15), за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. В случай на несъгласие се започва тристранна процедура.

II. Заявлението на „Арселор Митал“ и предложението на Комисията

На 9 декември 2014 г. Комисията прие предложение за решение относно мобилизирането на ЕФПГ в полза на Белгия, за да се окаже подкрепа за реинтеграцията на пазара на труда на работниците, съкратени поради големите структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията.

Това е третото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета за 2015 г., и то се отнася до мобилизиране на обща сума в размер на 1 591 486 EUR от ЕФПГ за Белгия. То касае 752 съкращения, извършени през референтния период от 1 януари 2014 г. до 1 май 2014 г., както и 533 съкращения след този период. Заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно който се изисква съкращаване или прекратяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от четири месеца в предприятие в държава членка, включително съкращаване на работници и прекратяване на дейността на самостоятелно заети лица при неговите доставчици или производители надолу по веригата.

Заявлението е изпратено на Комисията на 22 юли 2014 г. Заключението на Комисията е, че заявлението отговаря на условията за отпускане на средства по линия на ЕФПГ, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.

Според посочените от белгийските органи данни, секторът за производство на стомана, в който е работело предприятието „Арселор Митал“ Лиеж АД , е претърпял сериозни икономически сътресения, и по-специално рязък спад на пазарния дял на ЕС.

В периода между 2007 и 2013 г. производството на сурова стомана в ЕС-27 е намаляло от 210,1 милиона тона на 166,2 милиона тона(16) (- 20,9% ; - 3,8% годишен темп на растеж(17)), като се има предвид, че в световен мащаб производството се е увеличило от 1 348,1 милиона тона на 1 649,3 милиона тона (+ 22,3%; + 3,4 % годишен темп на растеж). В резултат на това и в съответствие с посочените от белгийските органи данни, в периода 2007-2013 г. делът на производството на стомана в ЕС непрекъснато е намалявал (от 16% от световното производство на стомана през 2007 г. на 10% през 2013 г.). Спадът в производството е по-значителен в Европа, отколкото в САЩ и Русия. Точно обратното, наблюдава се много рязко нарастване на дела на Азия – от 56% на 67% през същия период.

Последствията от тези промени в моделите на търговия са били влошени и от други фактори, като например намаляване на търсенето на стомана в секторите на автомобилостроенето и строителството в EС вследствие на икономическата криза и относително нарастване на производствените разходи (суровини, енергия, ограничения, свързани с околната среда, и др.). Тези фактори са засегнали конкурентоспособността на стоманодобивната промишленост на ЕС и са довели до загуба на голям брой работни места в стоманодобивния сектор през последните години поради затваряне на предприятия и извършване на преструктуриране от редица производители на стомана в Европа.

Съгласуваният пакет от персонализирани услуги, които трябва да бъдат съфинансирани, включва три основни области: пренасочване, обучение и преквалификация и насърчаване на предприемачеството.

Според белгийските органи изпълнението н а мерките е започнало на 1 януари 2014 г., като те се съчетават, така че да формират съгласуван пакет от персонализирани услуги, и представляват активни мерки на пазара на труда с цел реинтеграция на работниците на пазара на труда.

Белгийските органи потвърдиха в своето заявление, че:

–    при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват принципите на равнопоставеност и недискриминация;

–    изискванията на националното законодателство и законодателството на ЕС относно колективните съкращения са спазени(18);

–    за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато двойно финансиране;

–    предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове;

–    финансовото участие от страна на ЕФПГ ще бъде предоставено в съответствие с процедурните и материалноправните разпоредби на Съюза по отношение на държавната помощ.

По отношение на системите за управление и контрол Белгия уведоми Комисията, че финансовото участие ще бъде управлявано от същите органи, които управляват ЕСФ. Едно звено на Агенцията за администриране на ЕСФ на Федерация Валония — Брюксел ще действа като управляващ орган, а друго отделно звено на Агенцията за администриране на ЕСФ ще действа като разплащателен орган. Генералният секретариат на Федерация Валония —Брюксел ще действа като сертифициращ орган, а FOREM — като междинно звено.

III. Процедура

За да се мобилизира фондът, Комисията е внесла до бюджетния орган искане за трансфер за обща сума в размер на 1 591 486 EUR.

Това е първото предложение за трансфер за мобилизиране на средства от фонда, представено на бюджетния орган към момента през 2015 г.

Тристранната процедура по предложението на Комисията за решение за мобилизиране на средства от ЕФПГ би могла да бъде в опростена форма, както предвижда член 12, параграф 5 от правното основание, освен в случай че не бъде постигнато споразумение между Парламента и Съвета.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси ще бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и участие в оценката на заявленията, отправени до фонда.

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ

ZP/ch D(2014)60424

Г-н Жан Артюи

Председател на комисията по бюджети

ASP 09G205

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със заявление EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (COM(2014)734)

Уважаеми г-н председател,

Комисията по заетост и социални въпроси, както и нейната работна група относно ЕФПГ, разгледаха мобилизирането на ЕФПГ във връзка със заявлението EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal и приеха следното становище.

Комисията по заетост и социални въпроси и работната група относно ЕФПГ подкрепят мобилизирането на средства от фонда във връзка с въпросното искане. Във връзка с това комисията по заетост и социални въпроси представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията.

Предложенията на комисията по заетост и социални въпроси се основават на следните съображения:

A) като има предвид, че това заявление се основава на член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася за 1285 работници от предприятието „Арселор Митал“ Лиеж АД, осъществяващо дейност в икономическия сектор, класифициран в разделение 24 по NACE („Производство на основни метали“) в регион Лиеж, които са били съкратени в рамките на референтния период от 1 януари 2014 г. до 1 май 2014 г.;

Б) като има предвид, че за да се установи връзка между съкращенията и големите структурни промени в световната търговия белгийските органи твърдят, че секторът на производство на стомана е претърпял сериозен икономически срив, който се изразява по-специално в бърз спад на пазарния дял на ЕС;

В) като има предвид, че последствията от тези промени в моделите на търговия са били влошени и от други фактори, като например намаляване на търсенето на стомана в секторите на автомобилостроенето и строителството в EС вследствие на икономическата криза и относително нарастване на производствените разходи (суровини, енергия, ограничения, свързани с околната среда, и др.) и са довели до загуба на голям брой работни места в стоманодобивния сектор през последните години поради затваряне на предприятия и извършване на преструктуриране от редица производители на стомана в Европа;

Г) като има предвид, че от създаването на ЕФПГ досега са подадени четири заявления във връзка със стоманодобивния сектор, като три от тези заявления са свързани с наличието на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, а едно – със световната финансова и икономическа криза;

Д) като има предвид, че по-голямата част (96%) от работниците, обхванати от мерките, са мъже и че 4% са жени; като има предвид, че мнозинството от работниците (88%) са на възраст между 30 и 54 години;

Е) като има предвид, че през последните години металообработващият сектор в Лиеж се е свил от 6 193 работни места в 40 предприятия през 2007 г. на 4 187 работни места в 35 предприятия през 2012 г., т.е. намаление на заетостта в сектора с 32%, и като има предвид, че съкращенията в „Арселор Митал“ ще доведат до по-нататъшна загуба на работни места в региона поради факта, че делът на „Арселор Митал“ в местната заетост е 78,9% за сектора на производство на метални изделия и 14,3% за преработвателната промишленост;

Комисията по заетост и социални въпроси приканва следователно водещата комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция относно заявлението на Белгия, което ще приеме, следните предложения:

1.  изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Белгия има право на финансово подпомагане по този регламент;

2.  отбелязва, че задължителните мерки съгласно процедурите за колективни съкращения в Белгия, които се прилагат като част от стандартните дейности на звената по пренасочване (например подкрепа за професионално пренасочване, обучение, помощ при търсене на работа, съвети за професионално развитие и др.), не са включени в това заявление по ЕФПГ;

3.  препоръчва разпоредбите на Регламента за ЕФПГ да се използват в бъдеще с цел подкрепа на неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора в този регион;

4.  приветства факта, че в миналото е била отпусната финансова помощ от ЕСФ за проект (EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement), насочен най-общо към разработването на педагогически методи за звената по пренасочване, както и че резултатите от този проект могат да се окажат полезни при изпълнението на планираните мерки;

5.  отбелязва, че повече от половината от всички очаквани разходи следва да бъдат изразходвани за услуги по преквалификация, и по-специално за мерки за подпомагане, ориентиране и интеграция; отбелязва, че тези мерки ще бъдат предоставени от публичната служба по заетостта и обучението на регион Валония (FOREM), която действа като междинно звено при осъществяването на дейностите по това заявление;

6.   припомня, че в съответствие с член 7 от регламента при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите.

С уважение,

Марита УЛВСКОГ

Изпълняващ длъжността председател, първи заместник-председател

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Г-н Жан АРТЮИ

Председател

Комисия по бюджети

Европейски парламент

ASP 09 G 205

1047 Брюксел

Уважаеми г-н Артюи,

Относно:  Мобилизирания на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

От комисията по регионално развитие бяха поискани становища по шест отделни предложения на Комисията за решения за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 26 февруари е планирано да се приемат доклади по всяко едно от тях в комисията по бюджети:

-          COM(2014)0725 е предложение за мобилизиране на средства от ЕФПГ в размер на 981 956 EUR за активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 708 работници, съкратени вследствие на закриването на Duferco Belgium SA и намаляването на персонала в предприятието NLMK La Louvière SA, осъществяващо дейност в сектора за производство на основни метали в провинция Ено, Белгия.

-          COM(2014)0726 е предложение за мобилизиране на средства от ЕФПГ в размер на 1 094 760 EUR за активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 657 работници, съкратени в предприятието Aleo Solar AG и в неговите две дъщерни предприятия Dritte Produktion GmbH (Пренцлау) и Aleo Solar Deutschland GmbH (Олденбург), осъществяващи дейност в сектора за производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти в регионите Бранденбург и Везер-Емс, Германия.

-          COM(2014)0734 е предложение за мобилизиране на средства от ЕФПГ в размер на 1 591 486 EUR за активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 1285 работници, съкратени в предприятието ArcelorMittal Liège S.A., осъществяващо дейност в сектора за производство на основни метали в регион Лиеж, Белгия.

-          COM(2014)0735 е предложение за мобилизиране на средства от ЕФПГ в размер на 1 222 854 EUR за активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 1030 работници, съкратени в предприятието Caterpillar Belgium S.A, осъществяващо дейност в сектора за производството на машини и оборудване в провинция Ено, Белгия.

-          COM(2015)0009 е предложение за мобилизиране на средства от ЕФПГ в размер на 1 339 928 EUR за активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 257 работници, съкратени в резултат на закриването на завода за безопасно стъкло за автомобилната промишленост Saint-Gobain Sekurit SA (SGS) в Овле, Белгия.

-          COM(2015)0013 е предложение за мобилизиране на средства от ЕФПГ в размер на 115 205 EUR за активни мерки на пазара на труда за улесняване на реинтеграцията на 615 работници, съкратени от завода за химически продукти Zaklady Chemiczne Zachem в Полша.

Координаторите на комисията обсъдиха предложенията и ми възложиха да Ви напиша писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат възражения срещу предложените мобилизирания на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочените суми съобразно предложенията на Комисията.

С уважение,

Искра МИХАЙЛОВА

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

26.2.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Paulo Rangel

(1)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(2)

ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(3)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(4)

      Източник: Световна стоманодобивна асоциация, Steel Statistical Yearbook (Статистически годишник за стомана - 2014 г.).

(5)

       Кумулативен годишен темп на растеж

(6)

       Заявления EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi (заявление, отхвърлено от Комисията), EGF/2012/010 RO/Mechel (COM(2014) 255 окончателен от 7.5.2014 г.), EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (COM(2014)..), EGF/2013/002 BE/Carsid (COM(2014)...).

(7)

       Заявление EGF/2010/007 AT/Steiermark - Niederösterreich. Решение 2011/652/ЕС от 27 септември 2011 г. (ОВ L 263, 7.10.2011 г., стр. 9).

(8)

              ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.

(9)

              OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(10)

            Регламент (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (OВ L 167, 29.6.2009 г., стр.26).

(11)

            Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(12)

            По смисъла на член 3, буква а) от Регламента за ЕФПГ.

(13)

OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.

(14)

OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.

(15)

OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.

(16)

     Източник: Световна стоманодобивна асоциация, Steel Statistical Yearbook (Статистически годишник за стомана - 2014 г.).

(17)

      Кумулативен годишен темп на растеж

(18)

      Финансовото участие от ЕФПГ ще даде възможност на белгийските органи да продължат предоставянето на услуги за професионално пренасочване и след задължителните периоди, както и да предприемат допълнителни мерки. За изчисляване на разходите, които са определени за ЕФПГ, белгийските органи ще вземат под внимание мерките, проведени през задължителния по закон период (това се отнася единствено до мярката „Пренасочване (подпомагане / насоки / съдействие за интегриране)“. Броят на часовете по услугите за професионално пренасочване, проведени по време на задължителния период, ще бъде изваден от общия брой часове на услуги за професионално пренасочване, от които всеки бенефициент от целевата група ще се е възползвал.

Правна информация - Политика за поверителност