RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgia)

  2.3.2015 - (COM(2014)0734 – C8‑0014/2015 – 2015/2020(BUD))

  Eelarvekomisjon
  Raportöör: Victor Negrescu

  Menetlus : 2015/2020(BUD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A8-0035/2015
  Esitatud tekstid :
  A8-0035/2015
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 13 (taotlus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgia)

  (COM(2014)0734 – C8‑0014/2015 – 2015/2020(BUD))

  Euroopa Parlament,

  –    võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0734 – C8‑0014/2015),

  –   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006[1] (edaspidi „fondi määrus”),

  –   võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020[2], eriti selle artiklit 12,

  –   võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[3] (IIA 2. detsembrist 2013), eriti selle punkti 13,

  –   võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktis 13 ette nähtud kolmepoolset menetlust,

  –   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja,

  –   võttes arvesse regionaalarengukomisjoni kirja,

  –   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A8-0035/2015),

  A. arvestades, et liit on loonud õigusnormid ja eelarvevahendid, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda;

  B.  arvestades, et koondatud töötajatele antav liidu finantsabi peaks olema paindlik ning tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (edaspidi „fond”) kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

  C. arvestades, et fondi määruse vastuvõtmine väljendab Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel saavutatud kokkulepet võtta uuesti kasutusele fondi kriisi korral kasutamise kriteerium, suurendada liidu rahalist toetust kuni 60 %-ni kavandatud meetmete hinnangulisest maksumusest, suurendada fondi kasutuselevõtmise taotluste läbivaatamise tõhusust komisjonis ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu poolt, lühendades selleks hindamis- ja heakskiitmisprotsessi, laiendada toetuskõlblike meetmete ja toetusesaajate ringi füüsilisest isikust ettevõtjatele ja noortele ning rahastada oma ettevõtte loomise stiimuleid;

  D. arvestades, et Belgia esitas taotluse EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal fondist toetuse saamiseks seoses 1285 töötaja koondamisega ArcelorMittal Liège S.A-s, ettevõttes, mis tegutseb NACE 2 osas 24 (metallitootmine), kusjuures vaatlusperioodil 1. jaanuarist 2014 kuni 1. maini 2014 ja selle järel osaleb meetmetes eeldatavalt 910 inimest, ning et taotlus on seotud tõsise majandusvapustuse, eeskätt liidu turuosa järsu vähenemisega;

  E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud toetuskõlblikkuse kriteeriumidele;

  1.  märgib, et fondi määruse artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud tingimused on täidetud, ja nõustub seega komisjoniga, et Belgial on õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

  2.  märgib, et Belgia ametiasutused esitasid taotluse fondist rahalise toetuse saamiseks 22. juulil 2014 ehk 12 nädala jooksul pärast sekkumiskriteeriumite täitumist, ning esitasid seejärel lisateavet kuni 16. septembrini 2014 ja komisjon tegi oma hinnangu teatavaks 9. detsembril 2014;

  3.  väljendab heameelt asjaolu üle, et töötajate kiireks abistamiseks otsustasid Belgia ametiasutused alustada individuaalsete teenuste pakkumist koondatud töötajatele 1. jaanuaril 2014, st aegsasti enne otsuse saamist selle kohta, kas kavandatava kooskõlastatud paketi jaoks eraldatakse fondi vahendeid või mitte, ning isegi enne sellekohase taotluse esitamist;

  4.  on seisukohal, et koondamised ettevõttes ArcelorMittal Liège S.A. on seotud globaliseerumisest tingituna maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutustega, kuna aastatel 2007–2013 vähenes EL 27 toorterase toodang 210,1 miljonilt tonnilt 166,2 miljonile tonnile[4] (vähenemine 20,9% ehk 3,8% aastas[5]), samas kui terasetootmine kogu maailmas kasvas 1348,1 miljonilt tonnilt 1649,3 miljonile tonnile (kasv 22,3% ehk 3,4% aastas); märgib, et ELi osakaalu vähenemine maailma terasetoodangus (2007. aastal 16% ja 2013. aastal 10%) on USA ja Venemaaga võrreldes olnud järsem ning samal ajal on väga kiiresti kasvanud Aasia riikide osakaal (56%-lt 67%-le), mille tulemusena on Liège’i metallitööstussektor viimastel aastatel kahanenud: 2007. aastal oli seal 40 ettevõttes kokku 6193 töökohta, millest 2012. aastaks oli säilinud 35 ettevõtet ja 4187 töökohta, ehk siis töötajate arv kõnealuses sektoris kõnealuses sektoris oli vähenenud 32%;

  5.   juhib tähelepanu asjaolule, et nende maailmakaubanduses toimunud muutuste mõju on süvendanud muud tegurid, näiteks terasenõudluse kahanemine ELi ehitussektoris ja autotööstuses, mis on omakorda tingitud majanduskriisist ja tootmiskulude (tooraine, energia, keskkonnakaitselised piirangud jne) suhtelisest kasvust. Nimetatud tegurid on kahjustanud ELi terasetööstuse konkurentsivõimet ning viimastel aastatel viinud selles sektoris paljude töökohtade kadumisele, kuna mitmed Euroopa terasetootjad on tehaseid sulgenud ja tootmise ümber korraldanud;

  6.   rõhutab tõhusa ja kooskõlastatud liidu tasandi käsituse vajalikkust, et peatada liidu terasetööstuse konkurentsivõime kahanemine; rõhutab sobivate sihipäraste investeeringute vajalikkust, mis peavad tagama innovatsiooni liidu terasetööstuse üleilmse konkurentsivõime peamise mootorina ning Euroopas olevate töökohtade säilimise garantiina;

  7.   võtab teadmiseks komisjoni 11. juuni 2013. aasta teatise „Euroopa konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku terasetööstuse tegevuskava” täitmise vahearuande, mille kohaselt on pooled teatises ette nähtud meetmed ellu viidud; rõhutab vajadust tagada asjaomaste meetmete nõuetekohane elluviimine, et saada reaalseid tulemusi, mis viivad liidu terasetööstuse taaskäivitamisele;

  8.    märgib, et tegemist on terasetööstusega seotud neljanda EGFi taotlusega, millest kolm olid seotud maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega[6] ning üks ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga[7]; nõuab, et komisjon hoiaks selles sektoris ära edasised koondamised ning selleks töötaks välja ja rakendaks ennetus- ja simulatsioonimeetmeid;

  9.   märgib, et koondamistel ettevõttes ArcelorMittal Liège S.A. arvatakse olevat väga suur negatiivne mõju metallitööstusest tugevasti sõltuvale Liège’i piirkonnale ning et ArcelorMittali kärbete mõju on seda suurem, et ettevõte annab 78,9% kohaliku metallitööstuse ja 14,3% kogu kohaliku töötleva tööstuse tööhõivest;

  10. märgib, et kaasrahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett hõlmab kolme peamist valdkonda: ümberpaigutamine, koolitus ja ümberõpe ning ettevõtluse edendamine; toonitab, kui tähtis on tagada ümberõppeteenuste vastavus asjaomase piirkonna tööturu tegelikele vajadustele;

  11. soovitab tulevikus kasutada fondi määruse sätteid, et toetada selle piirkonna mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori;

  12. peab kiiduväärseks asjaolu, et individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel on konsulteeritud sihtrühmaks olevate toetusesaajate ja sotsiaalpartneritega;

  13. märgib, et enam kui pool prognoositavatest kuludest on kavas kulutada ümberpaigutamisteenustele, täpsemalt toetus-, juhendamis- ja integratsioonimeetmetele; märgib, et neid teenuseid osutab Valloonia piirkonna riiklik tööhõive- ja koolitusasutus FOREM, kes toimib käesoleva taotluse rakendamisel vahendusasutusena;

  14.    tuletab meelde, kui tähtis on tõsta kõigi töötajate tööalast konkurentsivõimet, pakkudes neile kohandatud koolitust ning tunnustades nende kutsealase karjääri raames omandatud oskusi ja pädevust; eeldab, et kooskõlastatud paketti kuuluv koolitus kohandatakse mitte üksnes koondatud töötajate vajadustele, vaid ka tegelikule ettevõtluskeskkonnale;

  15.    tuletab meelde, et vastavalt fondi määruse artiklile 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu edasisi perspektiive ja seal vajaminevaid oskusi ning pakett peaks haakuma üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

  16.    rõhutab, et fondi toetusest võib kaasrahastada ainult aktiivseid tööturumeetmeid, mis aitavad kaasa kestvale ja pikaajalisele tööhõivele; kordab, et fondist antav abi ei tohi asendada meetmeid, mille võtmine on siseriikliku õiguse või kollektiivlepingute kohaselt äriühingute kohustus, ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

  17.    märgib, et kõnealune EGFi taotlus ei hõlma meetmeid, mis on Belgias kollektiivse koondamise menetlustest tulenevalt kohustuslikud ja kuuluvad ümberpaigutamistalituste tavapärase tegevuse alla (nt töökohavahetuse toetus, koolitus, abi tööotsingul, karjäärinõustamine jne);

  18.    tunneb heameelt sellest, et juba varem anti Euroopa Sotsiaalfondist rahalist toetust projektile EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement, mille eesmärk oli töötada ümberpaigutamistalituste jaoks välja pedagoogilised meetodid, ning et nimetatud projekti tulemustest võib kavandatud meetmete rakendamisel kasu olla;

  19.    kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

  20.    teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

  21.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
  • [2]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
  • [3]  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
  • [4]               Allikas: World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2014.
  • [5]               Aastane vähenemine liitprotsendina.
  • [6]               Taotlused EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi (komisjoni poolt tagasi lükatud), EGF/2012/010 RO/Mechel (COM(2014)0255 final, 7.5.2014), EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco-NLMK) (COM(2014)..), EGF/2013/002 BE/Carsid (COM(2014)...).
  • [7]               EGF/2010/007 AT/Steiermark- Niederösterreich. 27. septembri 2011. aasta otsus 2011/652/EL (ELT L 263, 7.10.2011, lk 9).

  LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta(taotlus EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgia)

  EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1309/2013, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (2014–2020) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1927/2006[1], ning eriti selle artikli 15 lõiget 4,

  võttes arvesse 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[2], eriti selle punkti 13,

  võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

  ning arvestades järgmist:

  (1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond („fond”) on asutatud selleks, et osutada abi töötajatele, kes on koondatud, ja füüsilisest isikust ettevõtjatele, kes on lõpetanud oma tegevuse maailma kaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, määruses (EÜ) nr 546/2009[3] käsitletud ülemaailmse finants- ja majanduskriisi jätkumise tõttu või uue ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu, ning aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

  (2)      Nõukogu määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013[4] artikli 12 kohaselt on fondi jaoks eraldatava summa ülemmäär 150 miljonit eurot aastas (2011. aasta hindades).

  (3)      Belgia esitas 22. juulil 2014. aastal taotluse fondi vahendite kasutuselevõtmiseks seoses ettevõttes ArcelorMittal Liège S.A. (Belgia) aset leidnud koondamistega[5] ning esitas täiendavat teavet, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 8 lõikes 3. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1309/2013 artiklis 13.  

  (4)      Seega tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Belgia esitatud taotluse rahuldamiseks rahalist toetust summas 1 591 486 eurot.

  ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

  Artikkel 1

  Euroopa Liidu 2015. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 1 591 486 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

  Artikkel 2

  Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

  Brüssel,

  Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

  president                                                       eesistuja

  • [1]               ELT L 347, 20.12.2013, lk 855.
  • [2]               ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
  • [3]             Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrus (EÜ), millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (ELT L 167, 29.6.2009, lk 26).
  • [4]             Nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 884).
  • [5]             Fondi määruse artikli 3 punkti a tähenduses

  SELETUSKIRI

  I. Taustateave

  Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond loodi selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tagajärjel.

  Vastavalt määruse (EL, Euratom) nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020)[1] artikli 12 sätetele ning määruse (EÜ) nr 1927/2006[2] artikli 12 sätetele ei tohi fond ületada iga-aastast maksimaalset summat, milleks on 150 miljonit eurot (2011. aasta hindades). Asjakohased summad kantakse liidu üldeelarvesse määratlemata otstarbega assigneeringuna.

  Korra kohaselt ja vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 2. detsembri 2013. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini, eelarvealase koostöö ning usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)[3] punktile 13 esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmise ettepaneku ning sellega koos vastava ümberpaigutamistaotluse. Arvamuste lahknemise korral algatatakse kolmepoolsed läbirääkimised.

  II. ArcelorMittali taotlus ja komisjoni ettepanek

  Komisjon kiitis 9. detsembril 2014. aastal heaks ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta Belgiale vahendite eraldamiseks, et toetada globaliseerumisest tingitud maailmakaubanduse suurte struktuurimuutuste tõttu koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

  See on kolmas taotlus, mida tuleb käsitleda 2015. aasta eelarve raames ja see puudutab fondist kokku 1 591 486 euro kasutuselevõtmist Belgia kasuks. Taotlus puudutab 752 töötaja koondamist vaatlusperioodil, mis kestis 1. jaanuarist kuni 1. maini 2014 ja 533 töötaja koondamist pärast seda. Taotlus põhineb fondi määruse artikli 4 lõike 1 punkti a sekkumiskriteeriumil, mille kohaselt on fondist toetuse saamise tingimuseks see, et vaatlusperioodiks oleva nelja kuu jooksul on mõne liikmesriigi ettevõttes koondatud vähemalt 500 töötajat või on tegevuse lõpetanud vähemalt 500 füüsilisest isikust ettevõtjat, kusjuures see hõlmab ka nimetatud ettevõtte tarnijate või tootmisahela järgmiste etappide tootjate juures koondatud töötajaid või tegevuse lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjaid.

  Taotlus esitati komisjonile 22. juulil 2014. Komisjon leidis, et taotlus vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud fondi kasutuselevõtmise tingimustele.

  Belgia ametiasutuste osutatud andmetest nähtub, et terasetootmise sektoris, kus ArcelorMittal Liège S.A tegutses, toimusid tõsised majanduslikud vapustused, eeskätt vähenes järsult ELi turuosa.

  Aastatel 2007–2013 vähenes EL 27 toorterase toodang 210,1 miljonilt tonnilt 166,2 miljonile tonnile[4] (vähenemine 20,9% ehk 3,8% aastas[5]), samas kui terasetootmine kogu maailmas kasvas 1348,1 miljonilt tonnilt 1649,3 miljonile tonnile (kasv 22,3% ehk 3,4% aastas). Selle tulemusena ning vastavalt Belgia ametiasutuste viidatud andmetele vähenes pidevalt ELi osakaal maailma teerasetoodangus (2007. aastal 16% ja 2013. aastal 10%). Euroopas on tootmine vähenenud rohkem kui Ameerika Ühendriikides ja Venemaal. Sellest erinevalt suurenes samal ajavahemikul väga järsult Aasia riikide osakaal (56%-lt 67%-le).

  Nende maailmakaubanduses toimunud muutuste mõju on süvendanud muud tegurid, näiteks terasenõudluse kahanemine ELi ehitussektoris ja autotööstuses, mis on omakorda tingitud majanduskriisist ja tootmiskulude (tooraine, energia, keskkonnakaitselised piirangud jne) suhtelisest kasvust. Nimetatud tegurid on kahjustanud ELi terasetööstuse konkurentsivõimet ning viimastel aastatel viinud selles sektoris paljude töökohtade kadumisele, kuna mitmed Euroopa terasetootjad on tehaseid sulgenud ja tootmise ümber korraldanud;

  Kaasrahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud pakett hõlmab kolme peamist valdkonda: ümberpaigutamist, õpet ja ümberõpet ning ettevõtluse edendamist.

  Belgia ametiasutuste andmetel moodustavad 1. jaanuaril 2014. aastal algatatud meetmed üheskoos kooskõlastatud individuaalsete teenuste paketi ja kujutavad endast aktiivseid tööturumeetmeid, mille eesmärk on aidata töötajatel naasta tööturule.

  Belgia ametiasutused kinnitavad oma taotluses, et:

  –      kavandatud meetmetele juurdepääsu võimaldamisel ja nende rakendamisel järgitakse võrdse kohtlemise ja mittediskrimineerimise põhimõtteid;

  –      riigi ja ELi õigusaktides sätestatud nõuded kollektiivse koondamise kohta on täidetud[6];

  –      kavandatud meetmed ei saa toetust liidu muudest fondidest ega rahastamisvahenditest ning välistatud on topeltrahastamine;

  –      kavandatud meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid;

  –      fondi rahaline toetus vastab liidu riigiabi menetlus- ja materiaalõiguse normidele.

  Belgia on seoses juhtimis- ja kontrollisüsteemidega komisjonile teatanud, et rahalist toetust haldavad samad asutused, kes seda teevad Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) saadava rahastamise korral. ESFi Vallooni-Brüsseli föderatsiooni agentuuri üks üksus toimib haldusasutusena ja teine ESFi agentuuri eraldiseisev üksus makseasutusena. Vallooni-Brüsseli föderatsiooni peasekretariaat toimib sertifitseerimisasutusena ja FOREM vahendusasutusena.

  III. Menetlus

  Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele ümberpaigutamistaotluse summas 1 591 486 eurot.

  See on 2015. aastal seni esimene ümberpaigutamisettepanek, mis on eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtmiseks esitatud.

  Kolmepoolne menetlus seoses komisjoni ettepanekuga võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud kujul, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu kokkuleppele ei jõua.

  Vastavalt sisekokkuleppele kaasatakse protsessi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakub konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi kasutuselevõtmise taotlusi.

  • [1]  ELT L 347, 20.12.2013, lk 884.
  • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
  • [3]  ELT C 373, 20.12.2013, lk 1.
  • [4]  Allikas: World Steel Association. Steel Statistical Yearbook 2014.
  • [5]             Aastane vähenemine liitprotsendina.
  • [6]             Fondilt saadav toetus võimaldab Belgia ametiasutustel jätkata töökohavahetusteenuste osutamist ka pärast kohustuslike perioodide lõppu ning viia ellu lisameetmeid. Fondi vahenditest tehtavate kulude väljaarvutamisel võtavad Belgia ametiasutused arvesse seadusjärgse kohustusliku perioodi jooksul võetud meetmeid (see kehtib üksnes ümberpaigutamisega (tugi/juhendamine/tööturule naasmine) seotud meetme puhul). Kohustusliku perioodi jooksul osutatud töökohavahetusteenuste tundide arv arvatakse sihtrühmas olevatele isikutele osutatud töökohavahetusteenuste tundide koguarvust maha.

  LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

  ZP/ch D(2014)60424

  Jean Arthuis

  Eelarvekomisjoni esimees

  ASP 09G205

  Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) vahendite kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2014//012 BE/ArcelorMittal puhul (COM(2014)734)

  Austatud esimees

  Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev komisjoni töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2014//012 BE/ArcelorMittal puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

  Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning EGFi töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, kuid ei sea maksete tegemist kahtluse alla.

  Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni arvamus põhineb järgmistel kaalutlustel:

  A) arvestades, et taotlus põhineb määruse (EL) nr 1309/2013 („fondi määrus”) artikli 4 lõike 1 punktil a ja puudutab Liège'i piirkonnas NACE osasse 24 (metallitootmine) liigitatud majandussektoris tegutseva ettevõtte ArcelorMittal Liège S.A. 1285 töötajat, kes koondati 1. jaanuarist 2014 kuni 1. maini 2014 kestnud vaatlusperioodil;

  B) arvestades, et näitamaks seost koondamiste ja maailmas toimunud suurte struktuurimuutuste vahel, väidavad Belgia ametiasutused, et metallitootmise sektorit on tabanud olulised majanduslikud häired, eelkõige ELi turuosa oluline langus;

  C) arvestades, et kõnealuste kaubandusstruktuuris aset leidnud muutuste mõju on süvendanud muud tegurid, näiteks terasenõudluse vähenemine ELi auto- ja ehitustööstuses majanduskriisi tõttu ning tootmiskulude (tooraine, energiatarbimise, keskkonnakaitse nõuete täitmisega seotud kulud jms) suhteline suurenemine ning viimastel aastatel viinud selles sektoris paljude töökohtade kadumisele, kuna mitmed Euroopa terasetootjad on tehaseid sulgenud ja tootmise ümber korraldanud;

  D) arvestades, et alates EGFi käivitamisest on fondi taotluste seas olnud neli terasetööstusega seotud taotlust, millest kolm olid seotud maailmakaubanduses üleilmastumise tõttu toimunud suurte struktuurimuutustega ning üks ülemaailmse finants- ja majanduskriisiga;

  E) arvestades, et valdav osa (96 %) meetmete sihtrühmaks olevatest töötajatest on mehed ja 4 % on naised; arvestades, et valdav osa töötajatest (88%) on 30- kuni 54-aastased;

  F) arvestades, et Liège’i metallitööstussektor on viimastel aastatel kahanenud: 2007. aastal oli seal 40 ettevõttes kokku 6193 töökohta, millest 2012. aastaks oli säilinud 35 ettevõtet ja 4187 töökohta, ehk siis töötajate arv kõnealuses sektoris oli vähenenud 32%; arvestades, et ArcelorMittali kärbete mõju tähendab tõenäoliselt töökohtade kadu ka edaspidi, kuna ettevõte annab 78,9% kohaliku metallitööstuse ja 14,3% kogu kohaliku töötleva tööstuse tööhõivest;

  Seetõttu palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Belgia taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

  1.  nõustub komisjoniga, et määruse (EL) nr 1309/2013 artikli 4 lõike 1 punktis a sätestatud sekkumiskriteeriumid on täidetud ja seetõttu on Belgial õigus saada nimetatud määruse alusel rahalist toetust;

  2.  märgib, et kõnealune EGFi taotlus ei hõlma meetmeid, mis on Belgias kollektiivse koondamise menetlustest tulenevalt kohustuslikud ja kuuluvad ümberpaigutamistalituste tavapärase tegevuse alla (nt töökohavahetuse toetus, koolitus, abi tööotsingul, karjäärinõustamine jne);

  3.  soovitab tulevikus kasutada fondi määruse sätteid, et toetada selle piirkonna mittetöötavaid ja mitteõppivaid noori;

  4.  peab tervitatavaks asjaolu, et juba varem anti Euroopa Sotsiaalfondist rahalist toetust projektile EnTrain – En Transition-Reconversion-Accompagnement, mille eesmärk oli töötada ümberpaigutamistalituste jaoks välja pedagoogilised meetodid, ning et selle projekti tulemustest võib kavandatud meetmete rakendamisel kasu olla;

  5.  märgib, et enam kui pool prognoositavatest kuludest on kavas kulutada ümberpaigutamisteenustele, täpsemalt toetus-, juhendamis- ja integratsioonimeetmetele; märgib, et neid teenuseid osutab Valloonia piirkonna riiklik tööhõive- ja koolitusasutus FOREM, kes toimib käesoleva taotluse rakendamisel vahendusasutusena;

  6.   tuletab meelde, et vastavalt kõnealuse määruse artiklile 7 tuleks individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketi koostamisel prognoosida tööturu edasisi perspektiive ja seal vajaminevaid oskusi ning pakett peaks kokku sobima üleminekuga ressursitõhusale ja säästvale majandusele;

  Lugupidamisega

  Marita ULVSKOG,

  tegevesimees, esimene aseesimees

  LISA: REGIONAALARENGUKOMISJONI KIRI

  Jean ARTHUIS

  esimees

  eelarvekomisjon

  Euroopa Parlament

  ASP 09 G 205

  B 1047 Brüssel

  Austatud hr Arthuis

  Teema:            Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmine

  Regionaalarengukomisjonile on esitatud arvamuse saamiseks kuus Euroopa Komisjoni ettepanekut Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi (EGF) kasutuselevõtmise kohta. Saan aru, et eelarvekomisjonil on 26. veebruaril kavas vastu võtta raportid kõigi kuue ettepaneku kohta:

           COM(2014)0725 on ettepanek eraldada fondist 981 956 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Hainaut' piirkonnas metallitootmise valdkonnas tegutseva ettevõtte Duferco Belgium SA sulgemise ja ettevõttes NLMK La Louvière SA töötajate arvu vähendamise tagajärjel koondatud 708 töötaja tööturule tagasipöördumist.

          COM(2014)0726 on ettepanek eraldada fondist 1 094 760 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Saksamaal Brandenburgi ja Weser-Emsi piirkonnas arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmise valdkonnas tegutsevast ettevõttest aleo solar AG ja tema kahest tütarettevõttest, aleo solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) ja aleo solar Deutschland GmbH (Oldenburg), koondatud 657 töötaja tööturule tagasipöördumist.

           COM(2014)0734 on ettepanek eraldada fondist 1 591 486 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Liège’i piirkonnas metallitootmise valdkonnas tegutsevast ettevõttest ArcelorMittal Liège S.A. koondatud 1285 töötaja tööturule tagasipöördumist.

           COM(2014)0735 on ettepanek eraldada fondist 1 222 854 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Hainaut’ piirkonnas masinate ja seadmete tootmise valdkonnas tegutsevast ettevõttest Caterpillar Belgium S.A. koondatud 1030 töötaja tööturule tagasipöördumist.

           COM(2015)0009 on ettepanek eraldada fondist 1 339 928 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Belgias Auvelais’ piirkonnas autotööstuses kasutatavat turvaklaasi tootnud tehase Saint-Gobain Sekurit Benelux sulgemise tõttu koondatud 257 töötaja tööturule tagasipöördumist.

           COM(2015)0013 on ettepanek eraldada fondist 115 205 eurot aktiivsete tööturumeetmete rahastamiseks, et hõlbustada Poola keemiatoodete tootmisega tegelevast ettevõttest Zaklady Chemiczne Zachem koondatud 615 töötaja tööturule tagasipöördumist.

  Regionaalarengukomisjoni koordinaatorid on neid ettepanekuid hinnanud ja palusid mul Teile kirjalikult teada anda, et regionaalarengukomisjonil ei ole vastuväiteid EGFi kasutuselevõtule kõnealustel juhtudel ega Euroopa Komisjoni poolt pakutud eelnimetatud summade eraldamisele.

  Lugupidamisega

  Iskra MIHAYLOVA

  PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

  Vastuvõtmise kuupäev

  26.2.2015

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  29

  2

  0

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

  Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

  Paulo Rangel