Postupak : 2015/2020(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0035/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0035/2015

Rasprave :

Glasovanja :

PV 10/03/2015 - 10.4
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0044

IZVJEŠĆE     
PDF 200kWORD 135k
2.3.2015
PE 546.788v02-00 A8-0035/2015

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgija)

(COM(2014)0734 – C8‑0014/2015 – 2015/2020(BUD))

Odbor za proračune

Izvjestitelj: Victor Negrescu

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
 EXPLANATORY STATEMENT
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ
 REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

PRIJEDLOG REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji u skladu s točkom 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgija)

(COM(2014)0734 – C8‑0014/2015 – 2015/2020(BUD))

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0734 – C8‑0014/2015),

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006.(1) (Uredba o EGF-u),

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 12.,

–       uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 13.,

–   uzimajući u obzir ishode trijaloga iz točke 13. Međuinstitucionalnog sporazuma od 2. prosinca 2013.,

–   uzimajući u obzir pismo Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja,

–   uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–       uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A8‑0035/2015),

A. budući da je Europska unija uspostavila zakonodavne i proračunske instrumente kako bi pružila dodatnu potporu radnicima koji su pogođeni posljedicama velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima te kako bi im se pružila pomoć prilikom njihova ponovnog uključivanja na tržište rada;

B.  budući da bi financijska pomoć Unije otpuštenim radnicima trebala biti dinamična i dostupna što je brže i učinkovitije moguće, u skladu sa Zajedničkom izjavom Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije usvojenom tijekom sastanka mirenja 17. srpnja 2008. te uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. u pogledu donošenja odluka o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF);

C. budući da je usvajanje Uredbe o EGF-u odraz sporazuma između Parlamenta i Vijeća o ponovnom uvođenju kriterija za mobilizaciju fonda u slučaju krize, o povećanju financijskog doprinosa Unije na 60 % ukupnog procijenjenog troška predloženih mjera, o povećanju učinkovitosti pri postupanju sa zahtjevima za mobilizaciju EGF-a u Komisiji, Parlamentu i Vijeću skraćivanjem vremena za procjenu i odobrenje, o proširenju popisa prihvatljivih djelovanja i korisnika uvrštenjem samozaposlenih osoba i mladih te o financiranju poticaja za osnivanje vlastitih poduzeća;

D. budući da je Belgija podnijela zahtjev EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal za financijski doprinos iz EGF-a nakon otpuštanja 1285 radnika u poduzeću ArcelorMittal Liège S.A. koje se bavi djelatnostima iz 24. odjeljka klasifikacije NACE 2 „Proizvodnja metalaˮ te se očekuje da će tijekom referentnog razdoblja od 1. siječnja 2014. do 1. svibnja 2014. 910 osoba biti obuhvaćeno mjerama povezanim s ozbiljnim gospodarskim poremećajima, posebno znatnim smanjenjem u tržišnom udjelu Unije;

E.  budući da zahtjev ispunjava kriterije prihvatljivosti utvrđene Uredbom o EGF-u,

1.  napominje da su uvjeti iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe o EGF-u ispunjeni te se stoga slaže s Komisijom da Belgija ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  napominje da su belgijske vlasti predale zahtjev za financijski doprinos iz EGF-a 22. srpnja 2014., unutar 12 tjedana od datuma kada su ispunjeni intervencijski kriteriji, da su ga dopunile dodatnim informacijama do 16. rujna 2014. i da je Komisija svoju procjenu učinila dostupnom 9. prosinca 2014.;

3.  pozdravlja činjenicu da su belgijske vlasti 1. siječnja 2014. radi brze pomoći radnicima odlučile započeti provedbu usluga prilagođenih potrebama pogođenih radnika, što je bilo mnogo prije odluke o odobravanju zahtjeva, pa čak i podnošenja zahtjeva za odobravanje sredstava iz EGF-a za predloženi usklađeni paket;

4.  smatra da su otpuštanja u poduzeću ArcelorMittal Liège S.A. povezana s velikim strukturnim promjenama svjetskih trgovinskih tokova nastalih zbog globalizacije jer se u razdoblju između 2007. i 2013. proizvodnja sirovog čelika u EU-27 smanjila s 210,1 milijun tona na 166,2 milijuna tona(4) (ukupni pad od –20,9 %; godišnji pad od –3,8 %(5)), dok je na svjetskoj razini porasla s 1 348,1 milijun tona na 1 649,3 milijuna tona (ukupni rast od 22,3 %; godišnji rast od 3,4 %);. napominje da je smanjenje udjela Unije u proizvodnji čelika sa 16 % svjetske proizvodnje čelika 2007. na 10 % 2013. bilo znatnije od onoga Sjedinjenih Država i Rusije, dok Azija bilježi veliki porast udjela koji je tijekom istog razdoblja porastao s 56 % na 67 %, a posljedično je metalurški sektor u smanjen sa 6193 radnih mjesta u 40 poduzeća 2007. na 4187 radnih mjesta u 35 poduzeća 2012. čime je broj radnih mjesta u tom sektoru smanjen za 32 %;

5.   ističe da su na učinke do kojih su navedene promjene dovele u tokovima trgovine negativno utjecali drugi čimbenici, npr. pad potražnje za čelikom u automobilskim i građevinskim sektorima u Uniji kao posljedica gospodarske krize i relativnog povećanja troškova proizvodnje (sirovine, energija, ograničenja radi zaštite okoliša itd.); ti su čimbenici negativno utjecali na konkurentnost industrije čelika Unije te su, zbog zatvaranja postrojenja i restrukturiranja nekolicine proizvođača čelika u Europi, posljednjih godina doveli do velikog broja izgubljenih radnih mjesta u sektoru čelika;

6.   naglašava potrebu za učinkovitim i usklađenim pristupom na razini Unije kako bi se zaustavio pad konkurentnosti sektora čelika Unije; naglašava potrebu za konkretnim i ciljanim ulaganjima kako bi se osigurale inovacije koje su glavni pokretač globalne konkurentnosti sektora čelika Unije i jamstvo za očuvanje radnih mjesta u Europi;

7.   prima na znanje izvješće o napretku o provedbi Komunikacije Komisije "Akcijski plan za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi" od 11. lipnja 2013. u kojem stoji da je provedeno pola aktivnosti predviđenih u Komunikaciji; naglašava da je potrebno osigurati pravilnu provedbu predmetnih aktivnosti radi postizanja opipljivih rezultata koji će dovesti do ponovnog pokretanja sektora čelika Unije;

8.   napominje da je ovo četvrti zahtjev za EGF-om za sektor čelika, od čega su tri zahtjeva povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije(6), a jedan je povezan s globalnom financijskom i ekonomskom krizom(7); poziva Komisiju da razvojem i provedbom preventivnih i poticajnih mjera spriječi daljnja otpuštanja u tom sektoru;

9.   napominje da se očekuje da će otpuštanja u poduzeću ArcelorMittal Liège S.A. imati vrlo negativan učinak na pokrajinu Liège koja izuzetno ovisi o metalurškom sektoru te su posljedice smanjenja broja zaposlenika u poduzeću ArcelorMittal time važnije jer je udio lokalno zaposlenih u poduzeću ArcelorMittal 78,9 % u metalurškom sektoru i 14,3 % u proizvodnom sektoru;

10. napominje da sufinancirani usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama obuhvaća tri područja: preraspodjelu radnika, osposobljavanje i prekvalifikaciju i promicanje poduzetništva; naglašava da je nužno osigurati da se usluge prekvalificiranja provode u skladu sa stvarnim potrebama tržišta rada u pogođenoj regiji;

11.    zalaže se da se odredbe Uredbe o EGF-u u budućnosti koriste za pružanje pomoći mladima iz te regije koji nisu zaposleni, ne školuju se ili osposobljavaju;

12.    pozdravlja činjenicu da se usklađeni paket usluga prilagođenih potrebama izradio u dogovoru s ciljanim korisnicima i socijalnim partnerima;

13.    napominje da će se više od pola ukupnih predviđenih troškova potrošiti na usluge prekvalifikacije, prije svega na mjere za pružanje podrške, usmjeravanje i integraciju; napominje da će te usluge provoditi FOREM (javna služba za zapošljavanje i osposobljavanje regije Valonije) koji služi kao posredničko tijelo u provedbi ovog zahtjeva;

14.    podsjeća na važnost prilagođenih programa osposobljavanja i priznavanja sposobnosti i vještina koje je radnik usvojio tijekom profesionalne karijere kada je riječ o zapošljivosti svih radnika; očekuje da se osposobljavanje ponuđeno u usklađenom paketu prilagodi ne samo potrebama otpuštenih radnika nego i stvarnom poslovnom okruženju;

15.    podsjeća da bi u skladu s člankom 7. Uredbe o EGF-u prilikom osmišljavanja usklađenog paketa usluga prilagođenih potrebama trebalo predvidjeti buduće perspektive na tržištu rada i tražene vještine te bi trebao odgovarati zaokretu prema održivom gospodarstvu koje se temelji na učinkovitom korištenju resursa;

16.    naglašava da se financijskim doprinosima iz EGF-a mogu sufinancirati samo aktivne mjere na tržištu rada koje vode k trajnom, dugoročnom zaposlenju; ponavlja da se tim doprinosima ne smiju zamijeniti aktivnosti za koje su prema nacionalnom pravu ili kolektivnim ugovorima nadležna poduzeća niti mjere za restrukturiranje društava ili sektora;

17.    napominje da ovim zahtjevom za doprinos iz EGF-a nisu obuhvaćene mjere koje su na temelju postupaka kolektivnog otpuštanja obvezne u Belgiji i koje se provode u okviru uobičajenih aktivnosti odjela za nalaženje novog posla (npr. potpora pri traženju zamjenskog posla, osposobljavanje, pomoć pri traženju posla i pružanje savjeta o razvoju karijere itd.);

18.    pozdravlja činjenicu da je financijska pomoć iz Europskog socijalnog fonda u prošlosti bila dodijeljena projektu (EnTrain ‒ En Transition-Reconversion-Accompagnement) kojim se htjelo općenito razviti pedagoške metode za djelatnike odjela za nalaženje novog posla te da će zaključci tog projekta vjerojatno biti korisni u provedbi planiranih mjera;

19.    odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

20.    nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

21.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1)

SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

SL L 347, 20.12.2013., str. 884.

(3)

SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(4)

              Izvor: Svjetsko udruženje za čelik, Statistički godišnjak za čelik 2014.

(5)

              Prosječna godišnja stopa rasta.

(6)

              Predmeti EGF/2009/022 BG/Kremikovtsi (Komisija je odbila zahtjev), EGF/2012/010 RO/Mechel (COM(2014) 255 završna verzija od 7.5.2014.), EGF/2013/007 BE/Hainaut steel (Duferco – NLMK) (COM(2014)...), EGF/2013/002 BE/Carsid (COM(2014)...).

(7)

              Predmet EGF/2010/007 AT/Steiermark-Niederösterreich. Odluka 2011/652/EU od 27. rujna 2011. (SL L 263, 7.10.2011., str. 9.).


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (zahtjev EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal, Belgija)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1309/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1927/2006(1) te posebno njezin članak 15. stavak 4.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 13.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)      Europski fond za prilagodbu globalizaciji (EGF) osnovan je radi pružanja potpore otpuštenim radnicima i samozaposlenim osobama koje su prestale sa svojom djelatnošću zbog velikih strukturnih promjena u svjetskim trgovinskim tokovima prouzročenih globalizacijom, zbog dugotrajne svjetske financijske i gospodarske krize spomenute u Uredbi (EZ) br. 546/2009(3) ili zbog nove svjetske financijske i gospodarske krize te kako bi im se pomoglo pri reintegraciji na tržište rada.

(2)      Člankom 12. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(4) omogućuje se mobilizacija EGF-a do godišnje gornje granice od 150 milijuna EUR (u cijenama iz 2011.).

(3)      Belgija je 22. srpnja 2014. podnijela zahtjev za mobilizaciju EGF-a u vezi s otpuštanjima(5) u poduzeću ArcelorMittal Liège S.A. u Belgiji te ga je dopunila dodatnim podacima kako je predviđeno člankom 8. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1309/2013. Taj je zahtjev u skladu sa zahtjevima za određivanje financijskog doprinosa iz EGF-a utvrđenima člankom 13. Uredbe (EU) br. 1309/2013.

(4)      EGF bi stoga trebalo mobilizirati kako bi se osigurao financijski doprinos u iznosu od 1 591 486 EUR za zahtjev koji je podnijela Belgija,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

Europski fond za prilagodbu globalizaciji mobilizirat će se u okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2015. kako bi se pružio iznos od 1 591 486 EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanja.

Članak 2.

Ova se Odluka objavljuje u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament                                 Za Vijeće

Predsjednik                                                   Predsjednik

(1)

              SL L 347, 20.12.2013., str. 855.

(2)

              SL C 373, 20.12.2013., str. 1.

(3)

            Uredba (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o izmjenama Uredbe              (EZ) br. 1927/2006 o osnivanju Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (SL L 167, 29.6.2009. str. 26.).

(4)

            Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

(5)

           U smislu članka 3. točke (a) Uredbe o EGF-u.


EXPLANATORY STATEMENT

I. Background

The European Globalisation Adjustment Fund has been created in order to provide additional assistance to workers suffering from the consequences of major structural changes in world trade patterns.

According to the provisions of Article 12 of Regulation (EU, Euratom) No 1311/2013 laying down the multiannual financial framework for the years 2014-2020(1) and of the Article 12 of Regulation (EC) No 1927/2006(2), the Fund may not exceed a maximum annual amount of EUR 150 million (2011 prices). The appropriate amounts are entered into the general budget of the Union as a provision.

As concerns the procedure, according to point 13 of the Interinstitutional Agreement of 2 December 2013 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, on cooperation in budgetary matters and on sound financial management(3), in order to activate the Fund the Commission, in case of a positive assessment of an application, presents to the budgetary authority a proposal for mobilisation of the Fund and, at the same time, a corresponding request for transfer. In the event of disagreement, a trilogue shall be initiated.

II. The ArcelorMittal application and the Commission's proposal

On 9 December 2014, the Commission adopted a proposal for a decision on the mobilisation of the EGF in favour of Belgium to support the reintegration in the labour market of workers made redundant, due to major structural changes in world trade patterns due to globalisation.

This is the third application to be examined under the 2015 budget and refers to the mobilisation of a total amount of EUR 1 591 486 from the EGF for Belgium. It concerns 752 redundancies in the reference period from 1 January 2014 to 1 May 2014 and 533 after that period. The application is based on the intervention criteria of Article 4(1)(a) of the EGF Regulation, which requires at least 500 workers being made redundant or self-employed persons' activity ceasing, over a reference period of four months in an enterprise in a Member State, including workers made redundant and / or self-employed persons' activity ceasing in its suppliers and downstream producers.

The application was sent to the Commission on 22 July 2014. The Commission has concluded that the application meets the conditions for deploying the EGF as set out in Article 4(1)(a) of Regulation (EU) No 1309/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013.

According to data referred to by the Belgian authorities, state that the sector of the production of steel, in which ArcelorMittal Liège S.A operated, has undergone serious economic disruption, in particular a rapid decline of the EU’s market share.

Between 2007 and 2013, the production of crude steel in the EU-27 decreased from 210.1 million tonnes to 166.2 million tonnes(4) (− 20.9 %; − 3.8 % annual growth rate(5)), whereas, at worldwide level, production increased from 1 348.1 million tonnes to 1 649.3 million tonnes (+ 22.3 %; + 3.4 % annual growth rate). As a consequence and according to data referred to by the Belgian authorities, in the period 2007-2013, the EU’s share of steel production continuously decreased (from 16 % of global steel production in 2007 to 10 % in 2013). The decline in production has been more significant in Europe than in the United States and Russia. On the contrary, there is a very sharp increase in the share for Asia, going from 56 % to 67 % during the same period.

The effects of these changes in trade patterns have been worsened by other factors, such as a decrease in demand for steel in the automotive and construction sectors in the EU as a consequence of the economic crisis and a relative increase of production costs (raw materials, energy, environmental constraints, etc.). These factors have harmed the competitiveness of the EU’s steel industry and have led to a high number of job losses in the steel sector in recent years due to plant closures and restructuring by several steel manufacturers in Europe.

The coordinated package of personalised services to be co-funded covers three main areas: redeployment, training and retraining and promotion of entrepreneurship.

According to the Belgian authorities, the measures initiated on 1 January 2014 combine to form a co-ordinated package of personalised services and represent active labour market measures with the aim of re-integrating the workers into the labour market.

The Belgian authorities have confirmed in their application that:

–      the principles of equality of treatment and non-discrimination will be respected in the access to the proposed actions and their implementation;

–      the requirements laid down in national and EU legislation concerning collective redundancies have been complied with(6);

–      the proposed actions will not receive financial support from other Union funds or financial instruments and any double financing will be prevented;

–      the proposed actions will be complementary with actions funded by the Structural Funds;

–      the financial contribution from the EGF will comply with the procedural and material Union rules on State aid.

Concerning management and control systems, Belgium has notified the Commission that the financial contribution will be administered by the same bodies as for the ESF. One entity within the ESF Agency of the Wallonia-Brussels Federation will act as managing authority and another separate entity within the ESF Agency will act as paying authority. The Secretariat-General of the Wallonia-Brussels Federation will act as certifying authority and FOREM will act as intermediary body.

III. Procedure

In order to mobilise the Fund, the Commission has submitted to the Budget Authority a transfer request for a global amount of EUR 1 591 486.

This is the first transfer proposal for the mobilisation of the Fund transmitted to the Budgetary Authority to date during 2015.

The trilogue on the Commission's proposal for a Decision on the mobilisation of the EGF could take a simplified form, as provided for in Article 12(5) of the legal base, unless there is no agreement between the Parliament and the Council.

According to an internal agreement, the Employment and Social Affairs Committee will be associated to the process, in order to provide constructive support and contribution to the assessment of the applications from the Fund.

(1)

OJ L 347, 20.12.2013, p. 884.

(2)

SL L 406, 30.12.2006.., str. 884.

(3)

SL C 373, 20. 12. 2013., str. 1.

(4)

            Izvor: World Steel Association, Steel Statistical Yearbook 2014.

(5)

            Prosječna godišnja stopa rasta

(6)

            The financial contribution from the EGF will enable the Belgian authorities to extend the provision of outplacement services beyond the mandatory periods and to carry out additional measures. For calculating the costs allocated to the EGF, the Belgian authorities will take into account the measures carried out during the legal obligation period (this only relates to the measure ‘Redeployment (support / guidance / integration)’. The number of hours of outplacement services carried out during the mandatory period will be deducted from the total number of hours of outplacement services that each targeted beneficiary will have befitted from.


PRILOG: PISMO ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA

ZP/ch D(2014)60424

G. Jean Arthuis

Predsjednik Obora za proračune

ASP 09G205

Predmet: Mišljenje o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) za predmet EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal (COM(2014)734)

Poštovani predsjedniče,

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja (EMPL) i njegova radna skupina za EGF razmotrili su mobilizaciju EGF-a za predmet EGF/2014/012 BE/ArcelorMittal i donijeli sljedeće mišljenje.

Odbor EMPL i radna skupina za EGF slažu se s tim da se sredstva Fonda mobiliziraju na temelju tog zahtjeva. U tom smislu Odbor EMPL iznosi nekoliko primjedbi, ne dovodeći time u pitanje prijenos sredstava.

Zaključci Odbora EMPL temelje se na sljedećim razmatranjima:

A) budući da se taj zahtjev temelji na članku 4. stavku 1. točki (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 (Uredba o EGF-u) i da se odnosi na 1285 radnika u poduzeću ArcelorMittal Liège S.A. koje djeluje u gospodarskom sektoru razvrstanom u odjeljak 24 NACE Rev. 2 („Proizvodnja metala”) u pokrajini Liège, koji su otpušteni tijekom referentnog razdoblja između 1. siječnja 2014. i 1. svibnja 2014.;

B) budući da, kako bi dokazala vezu između otpuštanja i velikih strukturnih promjena u svjetskim tokovima, belgijska tijela tvrde da je sektor proizvodnje čelika pretrpio ozbiljne ekonomske poremećaje, a posebno brzo opadanje tržišnog udjela EU-a;

C) budući da su na učinke do kojih su navedene promjene dovele u tokovima trgovine negativno utjecali drugi čimbenici, npr. pad potražnje za čelikom u automobilskim i građevinskim sektorima u EU-u kao posljedica gospodarske krize i relativnog povećanja troškova proizvodnje (sirovine, energija, ograničenja radi zaštite okoliša itd.) te su, zbog zatvaranja postrojenja i restrukturiranja nekolicine proizvođača čelika u Europi, posljednjih godina doveli do velikog broja izgubljenih radnih mjesta u sektoru čelika;

D) budući da je od pokretanja EGF-a podneseno četiri zahtjeva za EGF-om za sektor čelika, od čega su tri zahtjeva povezana s velikim strukturnim promjenama u tokovima svjetske trgovine nastalih zbog globalizacije, a jedan je povezan s globalnom financijskom i ekonomskom krizom;

E) budući da većinu (96 %) radnika obuhvaćenih mjerama čine muškarci, a 4 % žene; budući da je većina (88 %) radnika u dobi između 30 i 54 godine;

F) budući da se metalurški sektor u Liègeu posljednjih godina smanjio sa 6 193 radna mjesta u 40 poduzeća u 2007. na 4 187 radnih mjesta u 35 poduzeća u 2012. čime je pad zaposlenosti u sektoru iznosio 32 % te budući da će smanjenja broja zaposlenika u poduzeću ArcelorMittal uzrokovati nove gubitke radnih mjesta u regiji jer je udio lokalno zaposlenih u poduzeću ArcelorMittal 78,9 % u metalurškom sektoru i 14,3 % u proizvodnom sektoru;

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva stoga Odbor za proračune da kao nadležni odbor u svoj prijedlog rezolucije u vezi s belgijskim zahtjevom uvrsti sljedeće prijedloge:

1.  slaže se s Komisijom da su intervencijski kriteriji iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EU) br. 1309/2013 ispunjeni i da Belgija stoga ima pravo na financijski doprinos u skladu s tom Uredbom;

2.  napominje da ovim zahtjevom za doprinos iz EGF-a nisu obuhvaćene mjere koje su na temelju postupaka kolektivnog otpuštanja obvezne u Belgiji i koje se provode u okviru uobičajenih aktivnosti odjela za nalaženje novog posla (npr. potpora pri traženju zamjenskog posla, osposobljavanje, pomoć pri traženju posla i pružanje savjeta o razvoju karijere itd.);

3.  zalaže se da se odredbe Uredbe o EGF-u u budućnosti koriste za pružanje pomoći mladima iz te regije koji nisu zaposleni, ne školuju se ili osposobljavaju;

4.  pozdravlja činjenicu da je financijska pomoć iz Europskog socijalnog fonda u prošlosti bila dodijeljena projektu (EnTrain ‒ En Transition-Reconversion-Accompagnement) kojim se htjelo općenito razviti pedagoške metode za djelatnike odjela za nalaženje novog posla te da će zaključci tog projekta vjerojatno biti korisni u provedbi planiranih mjera;

5.  napominje da će se više od pola ukupnih predviđenih troškova potrošiti na usluge prekvalifikacije, prije svega na mjere za pružanje podrške, usmjeravanje i integraciju; napominje da će te mjere provoditi FOREM (javna služba za zapošljavanje i osposobljavanje regije Valonije) koji služi kao posredničko tijelo u provedbi ovog zahtjeva;

6.   podsjeća na to da bi se u skladu s člankom 7. Uredbe prilikom izrade usklađenog paketa prilagođenih usluga trebale uzeti u obzir buduće potrebe tržišta rada i tražene vještine te da bi taj paket trebao biti usklađen s pomakom u smjeru održivog gospodarstva koje na učinkovit način gospodari resursima.

S poštovanjem,

Marita ULVSKOG,

Vršiteljica dužnosti predsjednika, prva potpredsjednica


PRILOG: PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

G. Jean ARTHUIS

Predsjednik

Odbor za proračune

Europski parlament

ASP 09 G 205

B 1047 Bruxelles

Poštovani g. Arthuis,

Predmet:          Mobilizacija Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji

Šest različitih prijedloga odluka Komisije o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (EGF) upućena su Odboru za regionalni razvoj radi donošenja mišljenja. Poznato mi je da je predviđeno da Odbor za proračune 26. veljače usvoji izvješće o svakom pojedinačnom prijedlogu.

-          U prijedlogu COM(2014)0725 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 981 956 EUR za aktivne mjere na tržištu rada kako bi se olakšala reintegracija 708 otpuštenih radnika nakon zatvaranja poduzeća Duferco Belgium SA i smanjenja broja radnika u poduzeću NLMK La Louvière SA koja posluju u sektoru proizvodnje metala u pokrajini Hainaut u Belgiji.

-          U prijedlogu COM(2014)0726 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 094 760 EUR za aktivne mjere na tržištu rada kako bi se olakšala reintegracija 657 otpuštenih radnika u poduzeću Aleo Solar AG i njegove dvije podružnice, Aleo Solar Dritte Produktion GmbH (Prenzlau) i Aleo Solar Deutschland GmbH (Oldenburg), koji djeluju u sektoru proizvodnje računala te elektroničkih i optičkih proizvoda i regijama Brandenburg i Weser-Ems u Njemačkoj.

-          U prijedlogu COM(2014)0734 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 591 486 EUR za aktivne mjere na tržištu rada kako bi se olakšala reintegracija 1285 otpuštenih radnika nakon otpuštanja u poduzeću ArcelorMittal Liège S.A. koje je bilo djelovalo u sektoru proivodnje metala u pokrajini Liège u Belgiji.

-          U prijedlogu COM(2014)0735 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 222 854 EUR za aktivne mjere na tržištu rada kako bi se olakšala reintegracija 1030 otpuštenih radnika u poduzeću Caterpillar Belgium S.A koje je djelovalo u sektoru proizvodnje strojeva i uređaja u pokrajini Hainaut u Belgiji.

-          U prijedlogu COM(2015)0009 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 1 339 928 EUR za aktivne mjere na tržištu rada kako bi se olakšala reintegracija 257 otpuštenih radnika nakon zatvaranja postrojenja za proizvodnju sigurnosnog stakla za automobile Saint-Gobain Sekurit Benelux u općini Auvelais u Belgiji.

-          U prijedlogu COM(2015)0013 predlaže se izdvajanje sredstava iz EGF-a u iznosu od 115 205 EUR za aktivne mjere na tržištu rada kako bi se olakšala reintegracija 615 otpuštenih radnika u poduzeću za proizvodnju kemijskih proizvoda Zaklady Chemiczne Zachem u Poljskoj.

Koordinatori Odbora razmotrili su te prijedloge i zamolili me da Vas obavijestim o tome da se većina Odbora ne protivi ovim mobilizacijama Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji radi dodjeljivanja navedenih iznosa u skladu s prijedlogom Komisije.

S poštovanjem,

Iskra MIHAJLOVA


REZULTAT KONAČNOG GLASOVANJA U ODBORU

Datum usvajanja

26.2.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Clare Moody, Victor Negrescu, Liadh Ní Riada, Urmas Paet, Pina Picierno, Paul Rübig, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Marco Valli, Daniele Viotti, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Janusz Lewandowski, Andrey Novakov, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Paulo Rangel

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti